Page 9

M∏¡ I∞¡√À∞ƒπ√™

71

ªÂÁ¿Ï·È zÚ·È. ∂å˜ ÙcÓ ·ã œÚ·Ó «∂éÏÔÁËÙe˜ ï £Âfi˜», ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï., ·î ‰b ÏÔÈ·d zÚ·È ôÚ¯ÔÓÙ·È àe ÙÔÜ «¢ÂÜÙ ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛˆÌÂÓ», ηıg˜ âÈÛ˘Ó¿ÙÔÓÙ·È Âéıf˜ ÌÂÙa ÙcÓ Âé¯cÓ Ùɘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Ó˘ œÚ·˜. ^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· ·éÙáÓ ó˜ ö¯ÂÈ Âå˜ Ùe ªËÓ·ÖÔÓ (∆˘ÈÎeÓ 6˘ \π·Ó., ¨ 1)Ø àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «\∞ÂÛÙÚ¤ÊÂÙÔ ÔÙ¤». \∂Ó ˇz „¿ÏÏÔÓÙ·È Ùa å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ Áã, Ùɘ Çã ηd Ùɘ ı㠜ڷ˜, ï ‰È¿ÎÔÓÔ˜ ı˘ÌÈ÷Ä [ÚÔÔÚ¢Ô̤ÓÔ˘ Ï·Ì·‰Ô‡¯Ô˘] ÙeÓ Ó·eÓ Î·d ÙeÓ Ï·eÓ ÌÂÙa ı˘ÌÈ·ÙÔÜ («Î·Ù˙›Ô˘»). ≠øÚ· ıã. ªÂÙa Ùa ‰‡Ô ÚáÙ· å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ œÚ·˜ ï ·ã ¯ÔÚe˜ „¿ÏÏÂÈ Âå˜ q¯ÔÓ Ï. ·ã ¢fiÍ· ¶·ÙÚ›, ï ‚ã ∫·d ÓÜÓ, ηd ï àÓ·ÁÓÒÛÙ˘ îÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Âå˜ Ùe ̤ÛÔÓ ÙÔÜ Ó·ÔÜ àÓ·ÁÈÓÒÛÎÂÈ ÂéÏ·‚ᘠηd ηÙa Ùe ≈ÊÔ˜ ÙÔÜ \∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ïÏfiÎÏËÚÔÓ Ùe ‰ÔÍ·ÛÙÈÎeÓ «∆cÓ ¯ÂÖÚ¿ ÛÔ˘ ÙcÓ ê„·Ì¤ÓËÓ» (ï ÚáÙÔ˜ ÛÙ›¯Ô˜ «∆cÓ ¯ÂÖÚ¿ ÛÔ˘ ÙcÓ ê„·Ì¤ÓËÓ...» ηd Ùe âÓ Ù¤ÏÂÈ ìÌÈÛÙ›¯ÈÔÓ «∫·d ‰ÂÜÚÔ ÛÙÉıÈ ÌÂı\ ìÌáÓ» â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÚ›˜, Ôî ‰b ÏÔÈÔd ÛÙ›¯ÔÈ Ï¤ÁÔÓÙ·È ±·Í), ηd ÂrÙ· „¿ÏÏÔ˘Ó Ùe ·éÙe ‰ÔÍ·ÛÙÈÎeÓ Ôî ¯ÔÚÔd âÓ·ÏÏaÍ Î·Ùa ÛÙ›¯ÔÓ. ∂rÙ· ì ¶ÚÔÊËÙ›·, ï \∞fiÛÙÔÏÔ˜, Ùe ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ Î·d Ùa ÏÔÈ¿. ªÂÙa ÙcÓ Âé¯cÓ «¢¤ÛÔÙ· ∫‡ÚÈ \πËÛÔÜ ÃÚÈÛÙb» Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ú·Ï›ÔÓÙ·È âÓ Ù·Ö˜ âÓÔÚ›·È˜ Ùa Ù˘ÈÎa ηd Ôî ̷ηÚÈÛÌÔ›, ηd Âéıf˜ Á›ÓÂÙ·È (ÌÈÎÚa) àfiÏ˘ÛȘ. ∂rÙ· âÓ Û˘Ó¯›÷· ôÚ¯ÂÙ·È ^√ ̤Á·˜ ëÛÂÚÈÓe˜ Ùɘ ëÔÚÙɘ ÙáÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ ÌÂÙa Ùɘ ı›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔÜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ. «∂éÏÔÁË̤ÓË ì ‚·ÛÈÏ›·», ï ÚÔÔÈÌÈ·Îe˜ ηd Ùa ÂåÚËÓÈο. ∂π™ ∆√ «∫Àƒπ∂, ∂∫∂∫ƒ∞•∞» Ùa 4 å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ ëÔÚÙɘ «∆eÓ ÊˆÙÈÛÌeÓ ìÌáÓ» Î.Ï. Âå˜ 6, ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, «^À¤ÎÏÈÓ·˜ οڷӻ. ∂úÛÔ‰Ô˜ ÌÂÙa ÙÔÜ ∂é·ÁÁÂÏ›Ô˘, «ºá˜ îÏ·ÚfiÓ»Ø ÚÔΛÌÂÓÔÓ ‰bÓ Ï¤ÁÂÙ·È [∆.ª.∂. Û. 142], àÏÏ\ Âéıf˜ Ùa ∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞. ∆e ·ã àÓ¿ÁÓˆÛÌ· «\∂Ó àÚ¯FÉ âÔ›ËÛÂÓ ï £Âfi˜»Ø ÌÂÙ\ ·éÙe ï ·ã ¯ÔÚe˜ Ùe ÌÂÙa Ùe Áã àÓ¿ÁÓˆÛÌ· ÙÚÔ¿ÚÈÔÓ «\∂ÂÊ¿Ó˘ âÓ Ùˇá ÎfiÛÌˇˆ», ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ Ùe àÎÚÔÙÂχÙÈÔÓ «≠πÓ· ʈٛÛF˘ ÙÔf˜ âÓ ÛÎfiÙÂÈ» „¿ÏÏÂÙ·È (àÚ¯Ô̤ÓÔ˘ ÙÔÜ ‚ã ¯ÔÚÔÜ) ÌÂÙa ÙáÓ ÛÙ›¯ˆÓ ÙÔÜ ÍÇã (66Ô˘) „·ÏÌÔÜ, ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ, ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, ï ‚ã ¯ÔÚe˜ Ùe ·éÙe ÙÚÔ¿ÚÈÔÓ «\∂ÂÊ¿Ó˘ âÓ Ùˇá ÎfiÛÌˇˆ» ïÏfiÎÏËÚÔÓ. ∂rÙ· Ùe Âã àÓ¿ÁÓˆÛÌ· «∂rÂÓ \∏Ï›·˜»Ø ÌÂÙ\ ·éÙe ï ‚ã ¯ÔÚe˜ Ùe ÌÂÙa Ùe Çã àÓ¿ÁÓˆÛÌ· ÙÚÔ¿-

4  
4  

ö¯ˆÓ ì̤ڷ˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ì›·Ó ^H ì̤ڷ ö¯ÂÈ œÚ·˜ 10 η› ì Ó‡Í œÚ·˜ 14 *∂úıÈÛÙ·È Âå˜ ÙÔf˜ âÓÔÚÈ·ÎÔf˜ Ó·Ôf˜ Ùa ÛÙȯËÚa å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ ÏÈÙɘ Óa „¿ÏÏ...