Page 76

138

M∏¡ ª∞ƒ∆π√™

^√ àÚ¯ÈÂÚ‡˜Ø ∆áÓ Âå‰fiÙˆÓ Ùɘ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ ÌÈĘ ηd Ùɘ ·éÙɘ ñÔÛÙ¿Ûˆ˜ Ùe âÓ ÔéÛ›·È˜ ‰È¿ÊÔÚÔÓ, ηd Ù·‡Ù˘ Ùe ÎÙÈÛÙfiÓ Ù ηd ôÎÙÈÛÙÔÓ, Ùe ïÚ·ÙeÓ Î·d àfiÚ·ÙÔÓ, Ùe ·ıËÙeÓ Î·d à·ı¤˜, Ùe ÂÚÈÁÚ·ÙeÓ Î·d àÂÚ›ÁÚ·ÙÔÓ, ηd ÙFÉ ÌbÓ ıÂ˚ÎFÉ ÔéÛ›÷· Ùe ôÎÙÈÛÙÔÓ Î·d Ùa ¬ÌÔÈ· ÚÔÛ·ÚÌÔ˙fiÓÙˆÓ, ÙFÉ ‰b àÓıÚˆ›ÓFË Ê‡ÛÂÈ Ù¿ Ù ôÏÏ· ηd Ùe ÂÚÈÁÚ·ÙeÓ àÓÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙˆÓ Î·d ÏfiÁˇˆ ηd ÂåÎÔÓ›ÛÌ·ÛÈÓ, ·åˆÓ›· ì ÌÓ‹ÌË. ^√ ¯ÔÚe˜ «∞åˆÓ›· ì ÌÓ‹ÌË» (Áã). ^√ àÚ¯ÈÂÚ‡˜Ø ∆áÓ ÈÛÙ¢fiÓÙˆÓ Î·d ‰È·ÎËÚ˘Î¢Ô̤ӈÓ, õ ÙÔÈ Âé·ÁÁÂÏÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔf˜ ÏfiÁÔ˘˜ âd ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ùa Ú¿ÁÌ·Ù· âd Û¯ËÌ¿ÙˆÓ, ηd Âå˜ Ì›·Ó ëοÙÂÚÔÓ Û˘ÓÙÂÏÂÖÓ èʤÏÂÈ·Ó, Ù‹Ó Ù ‰Èa ÏfiÁˆÓ àӷ΋ڢÍÈÓ Î·d ÙcÓ ‰È\ ÂåÎfiÓˆÓ Ùɘ àÏËı›·˜ ‚‚·›ˆÛÈÓ, ·åˆÓ›· ì ÌÓ‹ÌË. ^√ ¯ÔÚe˜ «∞åˆÓ›· ì ÌÓ‹ÌË» Áã. ∫·d âÎÎÈÓÂÖ ¿ÏÈÓ ì ÔÌc Úe˜ ÙcÓ ‰˘ÙÈÎcÓ ı‡Ú·Ó (õ ÙÔÈ Úe˜ Ùa˜ ‚·ÛÈÏÈÎa˜ ‡Ï·˜) ÙÔÜ Ó·ÔÜ, âÓˇá „¿ÏÏÂÈ Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «∆cÓ ô¯Ú·ÓÙÔÓ ÂåÎfiÓ· ÛÔ˘» (Âå˜ ¯ÚfiÓÔÓ àÓ¿ÏÔÁÔÓ). ™∆∞™π™ ¢∂À∆∂ƒ∞. ∆ÔÜ àÚ¯ÈÂÚ¤ˆ˜ Êı¿Û·ÓÙÔ˜ Úe ÙáÓ ‚·ÛÈÏÈÎáÓ ˘ÏáÓ, ¥ÛÙ·Ù·È ì ÏÈÙ·Ó›·Ø ï ‰b ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ àÓ·ÁÈÓÒÛÎÂÈ Ùa ¯ÚÈÛÙÔÏÔÁÈÎa ôÚıÚ· ÙÔÜ Û˘Ì‚fiÏÔ˘ Ùɘ ›ÛÙˆ˜Ø ∫·d Âå˜ ≤Ó· ∫‡ÚÈÔÓ \πËÛÔÜÓ ÃÚÈÛÙeÓ, ÙeÓ ÀîeÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ ÙeÓ ÌÔÓÔÁÂÓÉ, ÙeÓ âÎ ÙÔÜ ¶·ÙÚe˜ ÁÂÓÓËı¤ÓÙ· Úe ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ ·åÒÓˆÓØ ÊᘠâΠʈÙfi˜, £ÂeÓ àÏËıÈÓeÓ âÎ £ÂÔÜ àÏËıÈÓÔÜ, ÁÂÓÓËı¤ÓÙ·, Ôé ÔÈËı¤ÓÙ·, ïÌÔÔ‡ÛÈÔÓ Ùˇá ¶·ÙÚ›, ‰È\ Ôy Ùa ¿ÓÙ· âÁ¤ÓÂÙÔ. ∆eÓ ‰È\ ìÌĘ ÙÔf˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ηd ‰Èa ÙcÓ ìÌÂÙ¤Ú·Ó ÛˆÙËÚ›·Ó ηÙÂÏıfiÓÙ· âÎ ÙáÓ ÔéÚ·ÓáÓ Î·d Û·ÚΈı¤ÓÙ· âÎ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ^∞Á›Ô˘ ηd ª·Ú›·˜ Ùɘ ¶·Úı¤ÓÔ˘ ηd âÓ·ÓıÚˆ‹Û·ÓÙ·. ™Ù·˘Úˆı¤ÓÙ· Ù ñbÚ ìÌáÓ âd ¶ÔÓÙ›Ô˘ ¶ÈÏ¿ÙÔ˘ ηd ·ıfiÓÙ· ηd ٷʤÓÙ·. ∫·d àÓ·ÛÙ¿ÓÙ· ÙFÉ ÙÚ›ÙFË ì̤Ú÷· ηÙa Ùa˜ °Ú·Ê¿˜. ∫·d àÓÂÏıfiÓÙ· Âå˜ ÙÔf˜ ÔéÚ·ÓÔf˜ ηd ηıÂ˙fiÌÂÓÔÓ âÎ ‰ÂÍÈáÓ ÙÔÜ ¶·ÙÚfi˜. ∫·d ¿ÏÈÓ âÚ¯fiÌÂÓÔÓ ÌÂÙa ‰fi͢ ÎÚÖÓ·È ˙áÓÙ·˜ ηd ÓÂÎÚÔ‡˜, Ôy Ùɘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÔéÎ öÛÙ·È Ù¤ÏÔ˜. ∂rÙ· ï àÚ¯ÈÂÚÂf˜ âÎÊÒÓˆ˜Ø √î ÚÔÊÉÙ·È ó˜ Âr‰ÔÓ, Ôî àfiÛÙÔÏÔÈ ó˜ ≛‰·Í·Ó, ì \∂ÎÎÏË-

4  
4  

ö¯ˆÓ ì̤ڷ˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ì›·Ó ^H ì̤ڷ ö¯ÂÈ œÚ·˜ 10 η› ì Ó‡Í œÚ·˜ 14 *∂úıÈÛÙ·È Âå˜ ÙÔf˜ âÓÔÚÈ·ÎÔf˜ Ó·Ôf˜ Ùa ÛÙȯËÚa å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ ÏÈÙɘ Óa „¿ÏÏ...