Page 65

M∏¡ ª∞ƒ∆π√™

127

Ùɘ ëÔ̤Ó˘, ó˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·Ùa ÙcÓ ·ÚÔÜÛ·Ó ·ã 낉ÔÌ¿‰·. 2. ^√ ëÛÂÚÈÓe˜ ÙÂÏÂÖÙ·È ÌÂÙa ÙáÓ ÚÔËÁÈ·ÛÌ¤ÓˆÓ ëοÛÙFË ∆ÂÙ¿ÚÙFË Î·d ¶·Ú·Û΢FÉ, Ù·Ö˜ ‰b ÏÔÈ·Ö˜ ÙÚÂÖ˜ ì̤ڷȘ ôÓ¢ ÚÔËÁÈ·Ṳ̂Ó˘, âÎÙe˜ Âå Ù‡¯ÔÈ ÌÓ‹ÌË ëÔÚÙ·˙Ô̤ÓÔ˘ êÁ›Ô˘, ηÙa Ùa âÓ Ùˇá ∆˘ÈÎˇá ‰È·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· (Ù˘ÈÎeÓ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ ¨¨ 20-21). ™˘ÌÊÒÓˆ˜ Ìb àÚ¯·Ö· ∆˘ÈÎa ÂrÓ·È ‰˘Ó·Ùc ì Ù¤ÏÂÛȘ ÚÔËÁÈ·Ṳ̂Ó˘ ηd âÓ ôÏÏFË ì̤Ú÷· Ùɘ ∆ÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙɘ, iÓ ì àÓ¿ÁÎË Ùe à·ÈÙFÉ, ÏcÓ ‚‚·›ˆ˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ∫˘ÚÈ·Îɘ, Ùɘ ^À··ÓÙɘ ηd ÙÔÜ ∂é·ÁÁÂÏÈÛÌÔÜ. 3. ∞î ÌÓÉÌ·È ëÔÚÙ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ êÁ›ˆÓ, ·î ïÔÖ·È Û˘Ì›ÙÔ˘Ó âÓ Î·ıËÌÂÚÈÓFÉ Ùɘ ÌÂÁ. ∆ÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙɘ, ÂrÓ·È çÚıfiÙÂÚÔÓ Óa ÌÂÙ·Ù›ıÂÓÙ·È âÓ ™·‚‚¿Ùˇˆ j ∫˘ÚÈ·ÎFÉ, Û˘ÌÊÒÓˆ˜ Ìb ÙÔf˜ Ìıã ηd Ó·ã ηÓfiÓ·˜ Ùɘ âÓ §·Ô‰ÈΛ÷· Û˘Ófi‰Ô˘ (öÙÔ˘˜ 360). \∂Í·ÈÚÔÜÓÙ·È ·î ÌÓÉÌ·È ÙÔÜ êÁ. ÷ڷϿÌÔ˘˜ (10 ºÂ‚Ú.), ÙÔÜ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ (24 ºÂ‚Ú.) ηd ÙáÓ êÁ›ˆÓ ∆ÂÛÛ·Ú¿ÎÔÓÙ· (9 ª·ÚÙ›Ô˘). 4. \∂Ó ÙFÉ àÔχÛÂÈ ÙÔÜ ëÛÂÚÈÓÔÜ (ÙÂÏÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ùe Úˆd Ùɘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Ó˘) ηd ÙÔÜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ àԉ›ÓÔ˘ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ·È ï ±ÁÈÔ˜ Ùɘ ëÔ̤Ó˘ ì̤ڷ˜ ï ö¯ˆÓ àÎÔÏÔ˘ı›·Ó âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ.

9. ∆ÂÙ¿ÚÙË. † ∆áÓ êÁ›ˆÓ ÙÂÛÛ·Ú¿ÎÔÓÙ· Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ÙáÓ âÓ ÙFÉ Ï›ÌÓFË Ùɘ ™Â‚·ÛÙ›·˜ Ì·ÚÙ˘ÚËÛ¿ÓÙˆÓ († 320). ∆FÉ ∆ÂÙ¿ÚÙFË Úˆ›. ∂å˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. ªÂÙa ÙeÓ Óã „·ÏÌeÓ „¿ÏÏÔÓÙ·È Ùa ‰Èa ÙÔf˜ ·úÓÔ˘˜ å‰ÈfiÌÂÏ· ÙáÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ «ÃÔÚe˜ ÙÂÙÚ·‰Âη‡ÚÛ¢ÙÔ˜», «∆cÓ ÙÂÙÚ·‰ÂοÚÈıÌÔÓ ¯ÔÚ›·Ó», «\∞ÏËı›·˜ ÎÚ·ÙÉÚ·», ¢fiÍ·, «∆cÓ Ï›ÌÓËÓ ó˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔÓ» (‚Ϥ Âå˜ ÙeÓ ÛÙ›¯ÔÓ ÙáÓ ·úÓˆÓ), ∫·d ÓÜÓ, ıÂÔÙÔΛÔÓ «\∞‰Èfi‰Â˘Ù ‡ÏË», ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï. ηd àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «∆a˜ àÏÁˉfiÓ·˜ ÙáÓ êÁ›ˆÓ». ∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ (ëÔÚÙ¿ÛÈÌÔÓ). ^√ ëÍ¿„·ÏÌÔ˜. ∂å˜ Ùe «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «∆a˜ àÏÁˉfiÓ·˜ ÙáÓ êÁ›ˆÓ», ¢fiÍ·, Ùe ·éÙfi, ∫·d ÓÜÓ, ıÂÔÙÔΛÔÓ «∆ÔÜ °·‚ÚÈcÏ ÊıÂÁͷ̤ÓÔ˘ ÛÔÈ». ∫∞£π™ª∞∆∞ ηd ì Ù¿ÍȘ ÙÔÜ ∂é·ÁÁÂÏ›Ô˘ ÙÔÜ ùÚıÚÔ˘, ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆØ ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ ÙáÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, ∆Ú. È‚ã 낉. §Ô˘ÎÄ, «¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ àe ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ» (§Î. ηã 12-19). ∫∞¡√¡∂™, ï ÌÈÎÚe˜ ·Ú·ÎÏËÙÈÎe˜ Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÌÂÙa ÙáÓ ÂîÚÌáÓ Î·d ï ÙáÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓØ àe Áã ηd Çã è ˇ ‰É˜ ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ. ∫∞∆∞µ∞™π∞π Ôî ÂîÚÌÔd «\∞Óԛ͈ Ùe ÛÙfiÌ· ÌÔ˘»Ø «∆cÓ ÙÈÌȈ٤ڷӻ, «≠∞·˜ ÁËÁÂÓ‹˜».

4  
4  

ö¯ˆÓ ì̤ڷ˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ì›·Ó ^H ì̤ڷ ö¯ÂÈ œÚ·˜ 10 η› ì Ó‡Í œÚ·˜ 14 *∂úıÈÛÙ·È Âå˜ ÙÔf˜ âÓÔÚÈ·ÎÔf˜ Ó·Ôf˜ Ùa ÛÙȯËÚa å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ ÏÈÙɘ Óa „¿ÏÏ...