Page 64

126

M∏¡ ª∞ƒ∆π√™

8. ∆Ú›ÙË. £ÂÔÊ˘Ï¿ÎÙÔ˘ âÈÛÎfiÔ˘ ¡ÈÎÔÌˉ›·˜ († 842-5), ^∂ÚÌÔÜ àÔÛÙfiÏÔ˘ (·ã ·å.). ∆FÉ ∆Ú›ÙFË Úˆ›. ∆e ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ (¬ ÂÚ àe Û‹ÌÂÚÔÓ Ï¤ÁÂÙ·È Âå˜ ¿Û·˜ Ùa˜ ηıËÌÂÚÈÓa˜ Ùɘ ÌÂÁ. ∆ÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙɘ), ï ùÚıÚÔ˜ Ùɘ ì̤ڷ˜, ·î zÚ·È Î·d ï ëÛÂÚÈÓe˜ Ùɘ ëÔ̤Ó˘ ôÓ¢ ÚÔËÁÈ·Ṳ̂Ó˘ (∆.ª.∂., Ù˘ÈÎeÓ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ ¨¨ 18 ηd 19Ø Î·d Ù˘ÈÎeÓ 9˘ ª·ÚÙ. ¨ 1) ó˜ ëÍɘ. ∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. ∂å˜ Ùe «∫‡ÚÈÂ, âΤÎÚ·Í·», ëÛ¤ÚÈ· Âå˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ 6, ÚÔÛfiÌÔÈ· ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ 3 «µÚÒÛÂÈ ¿Ï·È ÈÎÚ÷Ä» Î.Ï. ηd ÙáÓ êÁ›ˆÓ Ìã Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ (9 ª·ÚÙ›Ô˘) ÚÔÛfiÌÔÈ· 3 «º¤ÚÔÓÙ˜ Ùa ·ÚfiÓÙ·» Î.Ï., ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, Âéıf˜ Ùe ëÍɘ ïÌfi˯ÔÓ ÛÙ·˘ÚÔıÂÔÙÔΛÔÓ (âÎ Ùɘ 14˘ ª·ÚÙ.) Úe˜ «≠√Ù âÎ ÙÔÜ Í‡ÏÔ˘ ÛÂ»Ø ≠√Ù âÓ ÛÙ·˘Úˇá Û ì àÌÓ¿˜, ôÚÓ· ÙeÓ ÔåÎÂÖÔÓ ëÒÚ· ηٷÎÂÓÙÔ‡ÌÂÓÔÓ, ≥ÏÔȘ èÏÔʇÚÂÙÔ âÎÏËÙÙÔ̤ÓË ÛÊÔ‰Úá˜, ηd ‰·ÎÚ‡Ô˘Û· öÏÂÁÂØ ¶á˜ ıÓF‹ÛÎÂȘ ˘î¤ ÌÔ˘, ı¤ÏˆÓ Ùe ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔÓ ÙÔÜ ÚˆÙÔÏ¿ÛÙÔ˘ \∞‰¿Ì, ®ÉÍ·È Î·d ı·Ó¿ÙÔ˘ Ï˘ÙÚáÛ·È, ±·Ó Ùe àÓıÚÒÈÓÔÓ; ¢fiÍ·, ÙFÉ ÔåÎÔÓÔÌ›÷· ÛÔ˘ ÊÈÏ¿ÓıÚˆÂ. ò∞Ó¢ ÂåÛfi‰Ô˘ «ºá˜ îÏ·ÚfiÓ», Ùa àÓ·ÁÓÒÛÌ·Ù· ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ ηd Ùa àfiÛÙȯ· Ùɘ ì̤ڷ˜ âÎ ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ «¡ËÛÙ›·Ó ÔéÎ àÔ¯cÓ» Î.Ï. ÌÂÙa ÙÔÜ ·éÙfiıÈ ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, ÛÙ·˘ÚÔıÂÔÙÔÎ›Ô˘Ø «¡ÜÓ àÔχÂȘ», ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï., Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ ÙáÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ «∆a˜ àÏÁˉfiÓ·˜ ÙáÓ êÁ›ˆÓ» ηd Âéıf˜ Ùa «£ÂÔÙfiΠ·Úı¤Ó» ηd Ùa ÏÔÈa ó˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ (âÓ ÙFÉ àÔχÛÂÈ, Ôî ±ÁÈÔÈ Ùɘ 9˘ ª·ÚÙ›Ô˘). ∆FÉ ∆Ú›ÙFË ëÛ¤Ú·˜. ∆e ̤Á· àfi‰ÂÈÓÔÓ ÌÂÙa ÙÔÜ ‚ã ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔÜ ÌÂÁ. ηÓfiÓÔ˜Ø Âå˜ ÙÔf˜ îÎÂÙ¢ÙÈÎÔf˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ «¶·Ó·Á›· ‰¤ÛÔÈÓ· £ÂÔÙfiλ „¿ÏÏÂÙ·È ÌÂÙa ÙeÓ ÛÙ›¯ÔÓ ÙÔÜ êÁ›Ô˘ ÙÔÜ Ó·ÔÜ Î·d ï ëÍɘ ÛÙ›¯Ô˜ ÙáÓ êÁ›ˆÓ «≠∞ÁÈÔÈ ÙÂÛÛ·Ú¿ÎÔÓÙ· Ì¿ÚÙ˘Ú˜, ÚÂۂ‡۷Ù ñbÚ ìÌáÓ ÙáÓ êÌ·ÚÙˆÏáÓ»Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ Ùɘ ∆Ú›Ù˘ ÙáÓ ·ÓÓ˘¯›‰ˆÓ «¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ ÙcÓ âÏÂËÌÔÛ‡ÓËÓ» (ªÙı. Çã 1-13)Ø Âå˜ ÙcÓ Û˘Á¯ÒÚËÛÈÓ «™Ê·Á‹Ó ÛÔ˘ ÙcÓ ô‰ÈÎÔÓ». ¢È·Ù¿ÍÂȘ ηıËÌÂÚÈÓáÓ ∆ÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙɘ 1. ∫·ı\ ëοÛÙËÓ àe ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ≤ˆ˜ ¶·Ú·ÛÎÂ˘É˜ Ùe Úˆd ÙáÓ ë‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ Ùɘ ∆ÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙɘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ·î àÎÔÏÔ˘ı›·È ÙÔÜ ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎÔÜ, ÙÔÜ ùÚıÚÔ˘ Ùɘ ì̤ڷ˜, ÙáÓ óÚáÓ Î·d ÙÔÜ ëÛÂÚÈÓÔÜ

4  
4  

ö¯ˆÓ ì̤ڷ˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ì›·Ó ^H ì̤ڷ ö¯ÂÈ œÚ·˜ 10 η› ì Ó‡Í œÚ·˜ 14 *∂úıÈÛÙ·È Âå˜ ÙÔf˜ âÓÔÚÈ·ÎÔf˜ Ó·Ôf˜ Ùa ÛÙȯËÚa å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ ÏÈÙɘ Óa „¿ÏÏ...