Page 52

MHN ª∞ƒ∆IOS

ö¯ˆÓ ì̤ڷ˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ì›·Ó ^H ì̤ڷ ö¯ÂÈ œÚ·˜ 12 ηd ì ÓfÍ œÚ·˜ 12 1. ∆Ú›ÙË Ùɘ Ù˘ÚÈÓɘ. ∂é‰ÔΛ·˜ ïÛÈÔÌ¿ÚÙ. († 160-170), ª·ÚΤÏÏÔ˘ ηd \∞ÓÙˆÓ›Ó˘ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ. ∂å˜ ÙcÓ ıã. \∞ÓÙd àÔÏ˘ÙÈΛԢ ηd ÎÔÓÙ·Î›Ô˘ Ùa ÙÚÔ¿ÚÈ· Ùɘ œÚ·˜. ∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. ^∂Û¤ÚÈ· Ùɘ ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎɘ ‰ÂÛÔÙÈÎa 2, ÙÔÜ ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔÛfiÌÔÈÔÓ íÓ Î·d ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘ ≤ÙÂÚ· 3, ¢fiÍ·, Ùɘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ «∫·Ù·ÏÈÔÜÛ· Ùa ÙÂÚÓ¿», ∫·d ÓÜÓ, ÚÔÛfiÌÔÈÔÓ ıÂÔÙÔΛÔÓ «ªÂÙ¿ÓÔÈ·Ó Ôé ΤÎÙËÛ·È»Ø Âå˜ ÙeÓ ÛÙ›¯ÔÓ ±·ÓÙ· ó˜ âÓ Ùˇá ∆ÚÈˇˆ‰›ˇˆ. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «^∏ àÌÓ¿˜ ÛÔ˘, \πËÛÔÜ», ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, ïÌfi˯ÔÓ ıÂÔÙÔΛÔÓ «∆FÉ ıÂÔÙfiΡˆ âÎÙÂÓᘻ (‚Ï. Âå˜ ^øÚÔÏfiÁÈÔÓ). ∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «^∏ àÌÓ¿˜ ÛÔ˘, \πËÛÔÜ», ¢fiÍ·, Ùe ·éÙfi, ∫·d ÓÜÓ, ïÌfi˯ÔÓ ıÂÔÙÔΛÔÓ «∆FÉ ıÂÔÙfiΡˆ âÎÙÂÓᘻ. ∫·ı›ÛÌ·Ù· Ùɘ ì̤ڷ˜ ó˜ âÛËÌÂÈÒıËÛ·Ó ¯ı¤˜. ∫·ÓfiÓ˜, Ôî ‰‡Ô Ùɘ ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎɘ, ï ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘ ηd Ôî ‰‡Ô ÙÚÈˇÒ‰ÈÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘, àÏÏa Âå˜ ¬Û·˜ è ˇ ‰a˜ ϤÁÔÌÂÓ Ùa ‰‡Ô ÙÚÈˇÒ‰È· ηٷÏÈÌ¿ÓÔÌÂÓ Ùa˜ è ˇ ‰a˜ Ùɘ ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎɘ ηd àÚ¯fiÌÂı· àe Ùɘ ˇè‰É˜ ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘ (Û‹ÌÂÚÔÓ ·éÙe Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Âå˜ Ùa˜ è ˇ ‰a˜ Ëã ηd ıã)Ø Âå˜ ÙcÓ àÚ¯cÓ ëοÛÙ˘ è ˇ ‰É˜ ϤÁÂÙ·È ï ÂîÚÌe˜ ÌfiÓÔÓ ÙÔÜ ÚÒÙÔ˘ ηÓfiÓÔ˜. ∂å˜ ÙcÓ ‚ã ˇè‰cÓ Ï¤ÁÔÌÂÓ ÌfiÓÔÓ Ùa ‰‡Ô ÙÚÈˇÒ‰È· ÚÔÙ¿ÛÛÔÓÙ˜ ·éÙáÓ ÙeÓ ÂîÚÌeÓ ÙÔÜ ·ãØ «^ø˜ ùÌ‚ÚÔ˜ â\ ôÁÚˆÛÙÈÓ Î·d óÛÂd ÓÈÊÂÙe˜ âd ¯fiÚÙÔÓ Î·Ù·‚‹Ùˆ âd Áɘ Ùa ®‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘» (ï ‰b Âå˜ Ùe Ù¤ÏÔ˜ ·éÙáÓ ÂîÚÌe˜ ÙÔÜ ‚ã ÙÚÈˇˆ‰›Ô˘ ·Ú·Ï›ÂÙ·È). ∫·Ù·‚·Û›·È ‰bÓ „¿ÏÏÔÓÙ·È, àÏÏa ÌfiÓÔÓ Ôî 4 ÂîÚÌÔd Âå˜ ÙcÓ Ù¿ÍÈÓ ·éÙáÓ. ∆a ÏÔÈa ηÙa ÙcÓ ÛËÌÂȈıÂÖÛ·Ó ¯ıb˜ Ù¿ÍÈÓ. ªÂÙa Ùe ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ù.Ï. Âå˜ Ùe Ù¤ÏÔ˜ ÙÔÜ

4  
4  

ö¯ˆÓ ì̤ڷ˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ì›·Ó ^H ì̤ڷ ö¯ÂÈ œÚ·˜ 10 η› ì Ó‡Í œÚ·˜ 14 *∂úıÈÛÙ·È Âå˜ ÙÔf˜ âÓÔÚÈ·ÎÔf˜ Ó·Ôf˜ Ùa ÛÙȯËÚa å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ ÏÈÙɘ Óa „¿ÏÏ...