Page 48

110

M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

∂π™ ∆√ «∫Àƒπ∂, ∂∫∂∫ƒ∞•∞» àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· 6, ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ ÚÔÛfiÌÔÈ· 4 «≠√Ù·Ó Ì¤ÏÏF˘ öÚ¯ÂÛı·È» Î.Ï., ¢fiÍ·, ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ «≠√Ù·Ó Ù›ıˆÓÙ·È ıÚfiÓÔÈ», ∫·d ÓÜÓ, «ª‹ÙËÚ ÌbÓ âÁÓÒÛı˘». ∂π™√¢√™, «ºá˜ îÏ·ÚfiÓ», Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ Ùɘ ì̤ڷ˜. ∞¶√™∆πÃ∞ Ùa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ·, ¢fiÍ·, «√úÌÔÈ, ̤ϷÈÓ· „˘¯‹», ∫·d ÓÜÓ, «\∞Ó‡ÌÊ¢Ù ·Úı¤Ó». ∞¶√§À∆π∫π√¡ «∫·Ù¤Ï˘Û·˜ Ùˇá ÛÙ·˘Úˇá ÛÔ˘», ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, «^ø˜ Ùɘ ìÌáÓ àÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜». ∂å˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. ªÂÙa ÙeÓ Óã „·ÏÌfiÓ, ï ÙÚÈ·‰ÈÎe˜ ηÓgÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘ «ò∞ÓÔÈÍfiÓ ÌÔ˘ Ùe ÛÙfiÌ·», ¢fiÍ·, Ùe âÓ Ùˇá ∆ÚÈˇˆ‰›ˇˆ å‰ÈfiÌÂÏÔÓ Ùɘ ÏÈÙɘ «∆a˜ ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ ÁÓfiÓÙ˜ âÓÙÔÏ¿˜», ∫·d ÓÜÓ, ıÂÔÙÔΛÔÓ «^Àe ÙcÓ Û‹Ó, ‰¤ÛÔÈÓ·», Ùa ÙÚÈ·‰ÈÎa «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›», ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï. ηd Ùa Î·Ù·Ó˘ÎÙÈÎa ÙÚÔ¿ÚÈ· «\∂ϤËÛÔÓ ìÌĘ, ∫‡ÚÈ». ∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ªÂÙa ÙeÓ ëÍ¿„·ÏÌÔÓ, Âå˜ Ùe «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «∫·Ù¤Ï˘Û·˜ Ùˇá ÛÙ·˘Úˇá ÛÔ˘», ¢fiÍ·, Ùe ·éÙfi, ∫·d ÓÜÓ, «^ø˜ Ùɘ ìÌáÓ àÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜». [∆e æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ Î·d ï ÔÏ˘¤ÏÂÔ˜ «\∂d ÙáÓ ÔÙ·ÌáÓ µ·‚˘ÏáÓÔ˜».] ∫∞£π™ª∞∆∞ Ùa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· ηd Ùa ÂéÏÔÁËÙ¿ÚÈ·. ^∏ ñ·ÎÔ‹, Ôî àÓ·‚·ıÌÔd ηd Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘. ∂À∞°°∂§π√¡ ëˆıÈÓeÓ (˙ã) ÌÂÙa Ùɘ ٿ͈˜ ·éÙÔÜØ ÌÂÙa ÙeÓ Óã „·ÏÌfiÓ, Ùa å‰ÈfiÌÂÏ· «∆ɘ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜» Î.Ï., ó˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ âÓ Ùˇá ∆ÚÈˇˆ‰›ˇˆ. ∫∞¡√¡∂™, ï àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔ˜ ηd ï ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘Ø àe Áã ˇè‰É˜ Ùe àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔÓ ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ ÌÂÙa ÙÔÜ ÔúÎÔ˘ ηd Ùa ÌÂÛˇÒ‰È· ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ ηı›ÛÌ·Ù· (·Ú·ÏÂÈÔ̤ÓÔ˘ ÙÔÜ ıÂÔÙÔΛԢ «∆eÓ ¿ÓÙˆÓ ÔÈËÙ‹Ó»)Ø àÊ\ Çã Ùe ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ Î·d ï ÔrÎÔ˜ ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ ηd Ùa Û˘Ó·Í¿ÚÈ· ªËÓ·›Ô˘ ηd ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘. ∫∞∆∞µ∞™π∞π Ôî ÂîÚÌÔd «µÔËıe˜ ηd ÛÎÂ·ÛÙ‹˜». «∆cÓ ÙÈÌȈ٤ڷӻ, ï ÂîÚÌe˜ «\∞ÛfiÚÔ˘ Û˘ÏÏ‹„ˆ˜». ∂•∞¶√™∆∂π§∞ƒπ∞ «≠∞ÁÈÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜», Ùe ˙ã àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌÔÓ «≠√ÙÈ FqÚ·Ó ÙeÓ ∫‡ÚÈÔÓ» ηd Ùa ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ ÌÂÙa ÙÔÜ ıÂÔÙÔΛԢ. ∂π™ ∆√À™ ∞π¡√À™ ÛÙȯËÚa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· 5 ηd ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ å‰ÈfiÌÂÏ· 3 «\∂ÓÓÔá ÙcÓ ìÌ¤Ú·Ó âΛÓËÓ» Î.Ï., Âå˜ ÙÔf˜ Û˘Ó‹-

4  
4  

ö¯ˆÓ ì̤ڷ˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ì›·Ó ^H ì̤ڷ ö¯ÂÈ œÚ·˜ 10 η› ì Ó‡Í œÚ·˜ 14 *∂úıÈÛÙ·È Âå˜ ÙÔf˜ âÓÔÚÈ·ÎÔf˜ Ó·Ôf˜ Ùa ÛÙȯËÚa å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ ÏÈÙɘ Óa „¿ÏÏ...