Page 45

M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

107

ÛÔ˘ ‰ˆÚËÛ¿ÌÂÓÔ˜, ·éÙfi˜, ∫‡ÚÈÂ, àÓ¿·˘ÛÔÓ Î·d Ùa˜ „˘¯a˜ ÙáÓ ÎÂÎÔÈÌËÌ¤ÓˆÓ ‰Ô‡ÏˆÓ ÛÔ˘, ‚·ÛÈϤˆÓ, ·ÙÚÈ·Ú¯áÓ, àÚ¯ÈÂÚ¤ˆÓ, îÂÚ¤ˆÓ, îÂÚÔÌÔÓ¿¯ˆÓ, ÌÔÓ·¯áÓ Î·d ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ àe ÂÚ¿ÙˆÓ ≤ˆ˜ ÂÚ¿ÙˆÓ Ùɘ ÔåÎÔ˘Ì¤Ó˘ ÎÂÎÔÈÌËÌ¤ÓˆÓ ÂéÛ‚ᘠçÚıÔ‰fiÍˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓáÓ, ·Ù¤ÚˆÓ, ÚÔ·ÙfiÚˆÓ, ¿ˆÓ, ÚÔ¿ˆÓ, ÁÔÓ¤ˆÓ, Û˘˙‡ÁˆÓ, Ù¤ÎÓˆÓ, à‰ÂÏÊáÓ Î·d Û˘ÁÁÂÓáÓ ìÌáÓ âÓ Ùfiˇˆ ¯ÏÔÂÚˇá, âÓ Ùfiˇˆ àÓ·„‡Íˆ˜, öÓı· à¤‰Ú· 片ÓË, χË Î·d ÛÙÂÓ·ÁÌfi˜Ø ÄÓ êÌ¿ÚÙËÌ· Ùe ·Ú\ ·éÙáÓ Ú·¯ı¤Ó, âÓ ÏfiÁˇˆ j öÚÁˇˆ j ‰È·ÓÔ›÷·, ó˜ àÁ·ıe˜ ηd ÊÈÏ¿ÓıÚˆÔ˜ £Âe˜ Û˘Á¯ÒÚËÛÔÓ, ¬ÙÈ ÔéÎ öÛÙÈÓ ôÓıÚˆÔ˜ n˜ ˙‹ÛÂÙ·È Î·d Ôé¯ êÌ·ÚÙ‹ÛÂÈØ Ûf ÁaÚ ÌfiÓÔ˜ âÎÙe˜ êÌ·ÚÙ›·˜Ø ì ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÛÔ˘ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Âå˜ ÙeÓ ·åáÓ· ηd ï ÏfiÁÔ˜ ÛÔ˘ àÏ‹ıÂÈ·Ø ¬ÙÈ Ûf Âr ì àÓ¿ÛÙ·ÛȘ, ì ˙ˆc ηd ì àÓ¿·˘ÛȘ ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ ÎÂÎÔÈÌËÌ¤ÓˆÓ ÂéÛ‚ᘠçÚıÔ‰fiÍˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓáÓ, ÃÚÈÛÙb ï £Âe˜ ìÌáÓ, ηd ÛÔd ÙcÓ ‰fiÍ·Ó àÓ·¤ÌÔÌÂÓ ÛfÓ Ùˇá àÓ¿Ú¯ˇˆ ÛÔ˘ ¶·ÙÚ›...» ^√ ¯ÔÚe˜ «∞åˆÓ›· ì ÌÓ‹ÌË ·éÙáÓ» âÎ ÙÚ›ÙÔ˘. ∂rÙ· ï îÂÚÂf˜ «™ÔÊ›·»Ø «^√ JÓ ÂéÏÔÁËÙe˜» Î.Ï. ηd âÎʈÓÂÖ ÙcÓ Û˘Ó‹ıË Âé¯cÓ Ùɘ àÔχÛˆ˜. ∂å˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎeÓ ÙÔÜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÌÂÙa Ùe «∆cÓ ÄÛ·Ó âÏ›‰· ÌÔ˘», àÓÙd ÙáÓ Î·Ù·Ó˘ÎÙÈÎáÓ ÙÚÔ·Ú›ˆÓ «\∂ϤËÛÔÓ ìÌĘ, ∫‡ÚÈ» Î.Ï., Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «^√ ‚¿ıÂÈ ÛÔÊ›·˜». ∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. \∞ÓÙd ÙÔÜ «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» „¿ÏÏÂÙ·È âÍ ñ·ÌÔȂɘ Âå˜ q¯ÔÓ Ï. ‰ã Ùe «\∞ÏÏËÏԇȷ, àÏÏËÏԇȷ, àÏÏËÏԇȷ» ÙÂÙÚ¿ÎȘ, ‰d˜ ôÓ¢ ÛÙ›¯Ô˘ ηd ‰d˜ âʇÌÓÈÔÓ ÙáÓ ÛÙ›¯ˆÓ «ª·Î¿ÚÈÔÈ ÔR˜ âÍÂϤ͈», «∫·d Ùe ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔÓ ·éÙáÓ». ∂rÙ· Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ ÌÂÙa ÙÔÜ ıÂÔÙÔΛԢ, ó˜ àÎÚȂᘠÂå˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. (∫·Ù·ÏÈÌ·ÓÔ̤Ó˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ùɘ ÛÙȯÔÏÔÁ›·˜ ÙÔÜ æ·ÏÙËÚ›Ô˘) ÌÈÎÚa Û˘Ó·Ùc ÌÂÙ\ âÎʈӋÛˆ˜ «≠√ÙÈ ÛeÓ Ùe ÎÚ¿ÙÔ˜». ∫∞£π™ª∞∆∞ Ùa 3 Ì·ÚÙ˘ÚÈÎa ÙÔÜ Ï. ‚ã õ¯Ô˘ (‚Ϥ âÓ Ù¤ÏÂÈ ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘) «\∞ıÏËÙÈηd âÓÛÙ¿ÛÂȘ», «\∞ıÏËÙÈÎeÓ àÁáÓ·», «∆áÓ êÁ›ˆÓ ÛÔ˘ ì ÌÓ‹ÌË» –Âå˜ ÙÔf˜ ÔåΛԢ˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ùa ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·Ö·–, ¢fiÍ·, Ùe ÓÂÎÚÒÛÈÌÔÓ, ∫·d ÓÜÓ, Ùe ·ã ıÂÔÙÔΛÔÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘ «^√ ÙcÓ ÂéÏÔÁË̤ÓËÓ» (âÎ Ùɘ ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎɘ). ∂éıf˜ (âÓ Ù·Ö˜ âÓÔÚ›·È˜ ·Ú·ÏÂÈÔ̤ÓÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔÜ, Âå˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ‰‡Ô, \∞ÌÒÌÔ˘) Ùa 8 ÓÂÎÚÒÛÈÌ· ÂéÏÔÁËÙ¿ÚÈ·.

4  
4  

ö¯ˆÓ ì̤ڷ˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ì›·Ó ^H ì̤ڷ ö¯ÂÈ œÚ·˜ 10 η› ì Ó‡Í œÚ·˜ 14 *∂úıÈÛÙ·È Âå˜ ÙÔf˜ âÓÔÚÈ·ÎÔf˜ Ó·Ôf˜ Ùa ÛÙȯËÚa å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ ÏÈÙɘ Óa „¿ÏÏ...