Page 44

106

M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

Ùe 3ÔÓ ÙÚÔ. Âå˜ Ùe «¢fiÍ· ¶·ÙÚd ηd Àîˇá ηd êÁ›ˇˆ ¶Ó‡̷ÙÈ»Ø Ùe 4ÔÓ ÙÚÔ¿ÚÈÔÓ Âå˜ Ùe «∫·d ÓÜÓ Î·d à›»Ø ÌÂÙa ÙcÓ ıã ˇè‰cÓ ï ÂîÚÌe˜ ·éÙɘ «£ÂeÓ àÓıÚÒÔȘ å‰ÂÖÓ à‰‡Ó·ÙÔÓ» ôÓ¢ ÛÙ›¯Ô˘. ∂rÙ· Ùe ∆ÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ù.Ï.. ∞¶√§À∆π∫π√¡ «^√ ‚¿ıÂÈ ÛÔÊ›·˜», ¢fiÍ·, Ùe àÎÚÔÙÂχÙÈÔÓ ·éÙÔÜ «\∂Ó ÛÔd ÁaÚ ÙcÓ âÏ›‰·», ∫·d ÓÜÓ, ıÂÔÙÔΛÔÓ «™b ηd ÙÂÖ¯Ô˜», ó˜ âÓ Ùˇá ∆ÚÈˇˆ‰›ˇˆ. ^∏ âÎÙÂÓc˜ «\∂ϤËÛÔÓ ìÌĘ, ï £Âfi˜». ¡∂∫ƒø™πª√¡ ª¡∏ª√™À¡√¡. ªÂÙa ÙcÓ âÎÊÒÓËÛÈÓ «≠√ÙÈ âÏ‹̈ӻ „¿ÏÏÔÓÙ·È Ùa ÙÚÔ¿ÚÈ· «ªÂÙa ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ ‰Èη›ˆÓ» Î.Ï., ηd ÌÂÙa ï îÂÚÂf˜ îÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Úe Ùɘ ÂåÎfiÓÔ˜ ÙÔÜ ‰ÂÛfiÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔÜ, οوıÈ Ùɘ ïÔ›·˜ ÂñÚ›ÛÎÔÓÙ·È Ùa ñbÚ ÙáÓ àÔȯÔÌ¤ÓˆÓ ÎfiÏÏ˘‚·, âÎʈÓÂÖ Ùe ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔÓ ÙáÓ ÎÂÎÔÈÌËÌ¤ÓˆÓ ó˜ ëÍɘ: «\∂ϤËÛÔÓ ìÌĘ, ï £Âfi˜, ηÙa Ùe ̤Á· öÏÂfi˜ ÛÔ˘, ‰ÂfiÌÂı¿ ÛÔ˘, â¿ÎÔ˘ÛÔÓ Î·d âϤËÛÔÓ»Ø ï ¯ÔÚe˜ «∫‡ÚÈÂ, âϤËÛÔÓ» Áã. «ò∂ÙÈ ‰ÂfiÌÂı· ñbÚ ·åˆÓ›Ô˘ ÌÓ‹Ì˘ ηd ̷ηڛ·˜ àÓ··‡Ûˆ˜ ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ â\ âÏ›‰È àÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜ ˙ˆÉ˜ ·åˆÓ›Ô˘ ÎÂÎÔÈÌËÌ¤ÓˆÓ ÂéÛ‚ᘠçÚıÔ‰fiÍˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓáÓ, ‚·ÛÈϤˆÓ, ·ÙÚÈ·Ú¯áÓ, àÚ¯ÈÂÚ¤ˆÓ, îÂÚ¤ˆÓ, îÂÚÔÌÔÓ¿¯ˆÓ, îÂÚԉȷÎfiÓˆÓ, ÌÔÓ·¯áÓ, ·Ù¤ÚˆÓ, ÚÔ·ÙfiÚˆÓ, ¿ˆÓ, ÚÔ¿ˆÓ, ÁÔÓ¤ˆÓ, Û˘˙‡ÁˆÓ, Ù¤ÎÓˆÓ, à‰ÂÏÊáÓ Î·d Û˘ÁÁÂÓáÓ ìÌáÓ, âÎ ÙáÓ à\ àگɘ ηd ̤¯ÚÈ ÙáÓ âÛ¯¿ÙˆÓ, ηd ñbÚ ÙÔÜ Û˘Á¯ˆÚËıÉÓ·È ·éÙÔÖ˜ ÄÓ ÏËÌ̤ÏËÌ· ëÎÔ‡ÛÈfiÓ Ù ηd àÎÔ‡ÛÈÔÓ»Ø ï ¯ÔÚe˜ «∫‡ÚÈÂ, âϤËÛÔÓ» Áã ¯ÜÌ·. «≠√ˆ˜ ∫‡ÚÈÔ˜ ï £Âe˜ Ù¿ÍFË Ùa˜ „˘¯a˜ ·éÙáÓ öÓı· Ôî ‰›Î·ÈÔÈ àÓ··‡ÔÓÙ·È»Ø ï ¯ÔÚe˜ «∫‡ÚÈÂ, âϤËÛÔÓ» Áã ¯ÜÌ·. «∆a âÏ¤Ë ÙÔÜ £ÂÔÜ, ÙcÓ ‚·ÛÈÏ›·Ó ÙáÓ ÔéÚ·ÓáÓ Î·d ôÊÂÛÈÓ ÙáÓ ·ñÙáÓ êÌ·ÚÙÈáÓ ·Úa ÃÚÈÛÙˇá Ùˇá àı·Ó¿Ùˇˆ ‚·ÛÈÏÂÖ Î·d £Âˇá ìÌáÓ ·åÙËÛÒÌÂı·»Ø ï ¯ÔÚe˜ «¶·Ú¿Û¯Ô˘, ∫‡ÚÈ». ^√ îÂÚÂf˜ «∆ÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ ‰ÂËıáÌÂÓ», ï ¯ÔÚe˜ «∫‡ÚÈÂ, âϤËÛÔÓ» ±·Í. ^√ îÂÚÂf˜ ÙcÓ Â鯋ÓØ «^√ £Âe˜ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·d ¿Û˘ Û·ÚÎfi˜, ï ÙeÓ ‰È¿‚ÔÏÔÓ Î·Ù··Ù‹Û·˜ ÙeÓ ‰b ı¿Ó·ÙÔÓ Î·Ù·ÚÁ‹Û·˜ ηd ˙ˆcÓ Ùˇá ÎfiÛÌˇˆ

4  
4  

ö¯ˆÓ ì̤ڷ˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ì›·Ó ^H ì̤ڷ ö¯ÂÈ œÚ·˜ 10 η› ì Ó‡Í œÚ·˜ 14 *∂úıÈÛÙ·È Âå˜ ÙÔf˜ âÓÔÚÈ·ÎÔf˜ Ó·Ôf˜ Ùa ÛÙȯËÚa å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ ÏÈÙɘ Óa „¿ÏÏ...