Page 43

M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

105

Ïԇȷ, àÏÏËÏԇȷ» âÎ ÙÚ›ÙÔ˘, Âå˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ùe ÌbÓ ‚ã «ª·Î¿ÚÈÔÈ ÔR˜ âÍÂϤ͈», Ùe ‰b Áã «∫·d Ùe ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔÓ ·éÙáÓ»Ø ÂrÙ· Âéıf˜ Ùe «∫·Ù·Í›ˆÛÔÓ» Î.Ù.Ï. ó˜ Û˘Ó‹ıˆ˜. ∂π™ ∆∞ ∞¶√™∆πÃ∞ Ùa 4 Ì·ÚÙ˘ÚÈÎa ÙÔÜ Ï. ‚ã õ¯Ô˘*, õÙÔÈØ ·) ôÓ¢ ÛÙ›¯Ô˘ «∫‡ÚÈÂ, âÓ ÙFÉ ÌÓ‹ÌFË ÙáÓ êÁ›ˆÓ ÛÔ˘», ‚) Ìb ÛÙ›¯ÔÓ «£·˘Ì·ÛÙe˜ ï £Âe˜ âÓ ÙÔÖ˜ êÁ›ÔȘ ·éÙÔÜ», «∫‡ÚÈÂ, Âå Ìc ÙÔf˜ êÁ›Ô˘˜ ÛÔ˘», Á) Ìb ÛÙ›¯ÔÓ «∆ÔÖ˜ êÁ›ÔȘ ÙÔÖ˜ âÓ ÙFÉ ÁFÉ ·éÙÔÜ âı·˘Ì¿ÛÙˆÛÂÓ ï ∫‡ÚÈÔ˜», «ªÓ‹ÌË Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ», ‰) Ìb ÛÙ›¯ÔÓ «\∂ΤÎÚ·Í·Ó Ôî ‰›Î·ÈÔÈ, ηd ï ∫‡ÚÈÔ˜ ÂåÛ‹ÎÔ˘ÛÂÓ ·éÙáÓ», «∆Ôf˜ âÎÏÂÎÙÔf˜ âı·˘Ì¿ÛÙˆÛ» (˙‹ÙÂÈ Ù·ÜÙ· âÓ Ù¤ÏÂÈ ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ Ùˇá ™·‚‚¿Ùˇˆ Úˆd Âå˜ ÙÔf˜ ·úÓÔ˘˜, q¯Ô˜ Ï. ‚ã), ¢fiÍ·, «\∞Ú¯‹ ÌÔÈ Î·d ñfiÛÙ·ÛȘ», ∫·d ÓÜÓ, Ùe ÌÂÙ\ ·éÙe ΛÌÂÓÔÓ ıÂÔÙÔΛÔÓ «¶ÚÂۂ›·È˜ Ùɘ ÙÂÎÔ‡Û˘ Û». ¡∂∫ƒø™πª√™ ∫∞¡ø¡. ªÂÙa Ùe «¡ÜÓ àÔχÂȘ» Ôî ¯ÔÚÔd „¿ÏÏÔ˘Ó ÙeÓ ÓÂÎÚÒÛÈÌÔÓ Î·ÓfiÓ· ÙÔÜ Ï. ‚ã õ¯Ô˘ «\∂Ó ÔéÚ·Ó›ÔȘ ı·Ï¿ÌÔȘ» ôÓ¢ ÙáÓ ÂîÚÌáÓ Âå˜ Ùa ëÍɘ ÚÔ˛ÌÓÈ· ηd ÛÙ›¯Ô˘˜: Ùe 1ÔÓ ÙÚÔ¿ÚÈÔÓ ëοÛÙ˘ ˇè‰É˜ Âå˜ Ùe «¶ÚÂۂ›·È˜ ÙáÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ÛÔ˘, ÃÚÈÛÙb ï £Âfi˜, àÓ¿·˘ÛÔÓ Ùa˜ „˘¯a˜ ÙáÓ ‰Ô‡ÏˆÓ ÛÔ˘»Ø Ùe 2ÔÓ ÙÚÔ¿ÚÈÔÓ Âå˜ Ùe «∞î „˘¯·d ·éÙáÓ âÓ àÁ·ıÔÖ˜ ·éÏÈÛı‹ÛÔÓÙ·È»Ø

* ∂å˜ Ùa àfiÛÙȯ· „¿ÏÏÂÙ·È Î·ÓÔÓÈÎᘠÙe ‰ã Ì·ÚÙ˘ÚÈÎeÓ Î·d Ùa ‰‡Ô ÓÂÎÚÒÛÈÌ· ÙÔÜ õ¯Ô˘, ó˜ ëÍɘ. √î Ì¿ÚÙ˘Ú¤˜ ÛÔ˘ ∫‡ÚÈÂ, ÔéÎ äÚÓ‹Û·ÓÙfi ÛÂ, ÔéÎ à¤ÛÙËÛ·Ó àe ÙáÓ âÓÙÔÏáÓ ÛÔ˘Ø Ù·Ö˜ ·éÙáÓ ÚÂۂ›·È˜ âϤËÛÔÓ ìÌĘ. ™Ù›¯Ô˜. ∞î „˘¯·d ·éÙáÓ âÓ àÁ·ıÔÖ˜ ·éÏÈÛı‹ÛÔÓÙ·È. \∂Ù›ÌËÛ·˜ ÂåÎfiÓÈ ÛÔ˘, Ùe ÙáÓ ¯ÂÈÚáÓ ÛÔ˘ ÛáÙÂÚ Ï·ÛÙÔ‡ÚÁËÌ·, ˙ˆÁÚ·Ê‹Û·˜ âÓ ñÏÈÎFÉ ÌÔÚÊFÉ, Ùɘ ÓÔÂÚĘ ÔéÛ›·˜ Ùe ïÌÔ›ˆÌ·, w˜ ηd ÎÔÈÓˆÓfiÓ Ì η٤ÛÙËÛ·˜, ı¤ÌÂÓÔ˜ ÙáÓ âd Áɘ ηٿگÂÈÓ ÌÂ Ùˇá ·éÙÂÍÔ˘Û›ˇˆ §fiÁÂØ ‰È\ n ÛáÙÂÚ ÙÔf˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ âÓ ¯ÒÚ÷· ˙ÒÓÙˆÓ, âÓ ÛÎËÓ·Ö˜ ‰Èη›ˆÓ àÓ¿·˘ÛÔÓ. ™Ù›¯Ô˜. ª·Î¿ÚÈÔÈ ÔR˜ âÍÂϤ͈ ηd ÚÔÛÂÏ¿‚Ô˘, ∫‡ÚÈÂ. ≠πÓ· ÌÔÈ Ùe àÍ›ˆÌ· Ùɘ ÙáÓ ÏÔÈáÓ ˙ˆÉ˜ ‰È·ÎÚ›ÓËÙ·È, ÎÉÔÓ âÓ ÙFÉ \∂‰¤Ì, ·ÓÙÔ›ÔȘ óÚ·˚Ṳ̂ÓÔÓ Ê˘ÙÔÖ˜ âʇÙÂ˘Û·˜, χ˘ ηd ÌÂÚ›ÌÓ˘ âχıÂÚÔÓ, ̤ÙÔ¯ÔÓ ı›·˜ ˙ˆÉ˜, åÛ¿ÁÁÂÏÔÓ âd Áɘ ÌÈÎÙfiÓ Ì ٿͷ˜Ø ‰È\ n ÛáÙÂÚ ÙÔf˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ âÓ ¯ÒÚ÷· ˙ÒÓÙˆÓ, âÓ ÛÎËÓ·Ö˜ ‰Èη›ˆÓ àÓ¿·˘ÛÔÓ.

4  
4  

ö¯ˆÓ ì̤ڷ˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ì›·Ó ^H ì̤ڷ ö¯ÂÈ œÚ·˜ 10 η› ì Ó‡Í œÚ·˜ 14 *∂úıÈÛÙ·È Âå˜ ÙÔf˜ âÓÔÚÈ·ÎÔf˜ Ó·Ôf˜ Ùa ÛÙȯËÚa å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ ÏÈÙɘ Óa „¿ÏÏ...