Page 38

100

M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

15. ∆Ú›ÙË. \√ÓËÛ›ÌÔ˘ àÔÛÙfiÏÔ˘ († 109). ∂éÛ‚›Ô˘ ïÛ›Ô˘ (Âã ·å.), ª·˝ˆÚÔ˜ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜, \∞Óı›ÌÔ˘ ïÛ›Ô˘ (ÙÔÜ µ·ÁÈ¿ÓÔ˘) ÙÔÜ âÓ Ã›ˇˆ († 1960). \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ∆Ú. ωã 낉. âÈÛÙ. (µã ¶¤ÙÚ. ‚ã 9-22)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ïÌÔ›ˆ˜, ∆Ú. È˙ã 낉. §Ô˘ÎÄ (ªÚ. ÈÁã 14-23). 16. ∆ÂÙ¿ÚÙË. ¶·ÌÊ›ÏÔ˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ († 307). ºÏ·‚È·ÓÔÜ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ∆ÂÙ. ωã 낉. âÈÛÙ. (µã ¶¤ÙÚ. Áã 1-17)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ∆ÂÙ. È˙ã 낉. §Ô˘ÎÄ (ªÚ. ÈÁã 24-31). 17. ¶¤ÌÙË. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ. ÙÔÜ ∆‹ÚˆÓÔ˜ († 307). ª·ÚÈ¿ÌÓ˘ à‰ÂÏÊɘ ÙÔÜ àÔÛÙ. ºÈÏ›Ô˘ (·ã ·åÒÓ), ∞éÍÈ‚›Ô˘ ïÛ›Ô˘, ª·ÚÎÈ·ÓÔÜ Î·d ¶Ô˘Ï¯ÂÚ›·˜ ÙáÓ ÂéÛ‚áÓ ‚·ÛÈϤˆÓ, £ÂÔÛÙËÚ›ÎÙÔ˘ ïÛ›Ô˘, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÓÂÔÌ¿ÚÙ. ÙÔÜ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ († 1795) ÙÔÜ âÓ ª˘ÙÈÏ‹ÓFË. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ¶¤Ì. ωã 낉. âÈÛÙ. (∞ã \πˆ¿Ó. ·ã 8‚ã 6)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ¶¤Ì. È˙ã 낉. §Ô˘ÎÄ (ªÚ. ÈÁã 31ȉã 2). 18. ¶·Ú·Û΢‹. §¤ÔÓÙÔ˜ ¿· ^ƒÒÌ˘ († 461). \∞Á·ËÙÔÜ âÈÛÎfiÔ˘ ™ÈÓ¿Ô˘ ÙÔÜ ïÌÔÏÔÁËÙÔÜ (‰ã ·å.). \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ¶·Ú. ωã 낉. âÈÛÙ. (∞ã \πˆ¿Ó. ‚ã 717)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ¶·Ú. È˙ã 낉. §Ô˘ÎÄ (ªÚ. ȉã 3-9). 19. ™¿‚‚·ÙÔÓ. \∞Ú¯›Ô˘, ºÈÏ‹ÌÔÓÔ˜ ηd \∞Ê›·˜ (·ã ·åÒÓ). ºÈÏÔı¤Ë˜ ïÛÈÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ Ùɘ \∞ıËÓ·›·˜ († 1589). ^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ìb àÏÏËÏԇȷ Âå˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ (‚Ϥ öÌÚÔÛıÂÓ Âå˜ Ùa˜ ÁÂÓÈÎa˜ Ù˘ÈÎa˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ¨¨ 45-51) ηd Ùa 8 ÓÂÎÚÒÛÈÌ· ÂéÏÔÁËÙ¿ÚÈ·. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ™·‚. ωã 낉. âÈÛÙ. (∞ã ∆ÈÌ. Çã 11-16)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ™·‚. È˙ã 낉. §Ô˘ÎÄ (§Î. Îã 46 - ηã 4, Ëã 8). ™ËÌ›ˆÛȘ. ∂å˜ ÙÔf˜ ëÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙcÓ êÁ›·Ó ºÈÏÔı¤ËÓ Ó·Ôf˜ ì àÎÔÏÔ˘ı›· „¿ÏÏÂÙ·È âÎ Ùɘ å‰È·ÈÙ¤Ú·˜ Ê˘ÏÏ¿‰Ô˜ ·éÙɘ ÌÂÙa ÙÔÜ «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» ηd ηٷÏÈÌ·ÓÔ̤Ó˘ Ùɘ ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎɘ. ∂å˜ Ùe ∫·d ÓÜÓ ÙáÓ ëÛÂÚ›ˆÓ, Ùe ·ã ıÂÔÙÔΛÔÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘ Ùɘ 낉ÔÌ¿‰Ô˜ «\∂Ó ÙFÉ âÚ˘ıÚ÷Ä».

4  
4  

ö¯ˆÓ ì̤ڷ˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ì›·Ó ^H ì̤ڷ ö¯ÂÈ œÚ·˜ 10 η› ì Ó‡Í œÚ·˜ 14 *∂úıÈÛÙ·È Âå˜ ÙÔf˜ âÓÔÚÈ·ÎÔf˜ Ó·Ôf˜ Ùa ÛÙȯËÚa å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ ÏÈÙɘ Óa „¿ÏÏ...