Page 35

M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

97

∂å˜ ÙcÓ ıã. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «Ã·ÖÚÂ, ί·ÚÈو̤ÓË»Ø ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «^√ Ì‹ÙÚ·Ó ·ÚıÂÓÈ΋ӻ. ^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· ëÔÚÙ¿ÛÈÌÔ˜ ÔsÛ· „¿ÏÏÂÙ·È ‰›¯· ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎɘ, ó˜ öÛÙÈ ‰È·ÙÂÙ·Á̤ÓË Âå˜ Ùe ªËÓ·ÖÔÓ. ∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓeÓ ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆØ Ùa ‰Èa ÙcÓ ÏÈÙcÓ ÛÙȯËÚa Âå˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓØ âÈÛÊÚ·ÁÈÛÙÈÎeÓ ÙÔÜ àÔÏ˘ÙÈΛԢ Ùe ïÌfi˯ÔÓ ·ã ıÂÔÙÔΛÔÓ «∆e à\ ·åáÓÔ˜ àfiÎÚ˘ÊÔÓ». ∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ ÙÔÜ êÁ›Ô˘, ˙‹ÙÂÈ ∆Ú›ÙFË È‚ã 낉. §Ô˘ÎÄ, «¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ àe ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ» (§Î. ηã 12-19). ∫·ÓfiÓÂ˜Ø ï Ùɘ ÌÈÎÚĘ ·Ú·ÎÏ‹Ûˆ˜, ηd ÙÔÜ êÁ›Ô˘. ∫·Ù·‚·Û›·È Ôî ÂîÚÌÔd «\∞Óԛ͈ Ùe ÛÙfiÌ· ÌÔ˘». ∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ∫ÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «¶ÚÔÛÙ·Û›·»Ø \∞fiÛÙÔÏÔ˜ –ÌÂÙa ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ùɘ 15˘ ¢ÂÎ.– ÙÔÜ êÁ›Ô˘, ˙‹ÙÂÈ 26 \√ÎÙ., «\∂Ó‰˘Ó·ÌÔÜ âÓ ÙFÉ ¯¿ÚÈÙÈ» (µã ∆ÈÌ. ‚ã 1-10)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ïÌÔ›ˆ˜, ™·‚. Áã 낉. \πˆ¿Ó., «∆·ÜÙ· âÓÙ¤ÏÏÔÌ·È ñÌÖÓ» (\πˆ. ÈÂã 17ÈÇã 2). ∫ÔÈÓˆÓÈÎeÓ «∂å˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔÓ». 11. ¶·Ú·Û΢‹. µÏ·Û›Ô˘ îÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ († 316). £ÂÔ‰ÒÚ·˜ ‚·ÛÈÏ›ÛÛ˘ († 867) Ùɘ ÛÙÂÚˆۿÛ˘ ÙcÓ çÚıÔ‰ÔÍ›·Ó. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ¶·Ú. ÏÁã 낉. âÈÛÙ. (µã ¶¤ÙÚ. ·ã 110)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ¶·Ú. ÈÇã 낉. §Ô˘ÎÄ (ªÚ. ÈÁã 1-9). 12. ™¿‚‚·ÙÔÓ. ªÂÏÂÙ›Ô˘ \∞ÓÙÈԯ›·˜ († 381). \∞ÓÙˆÓ›Ô˘ (µã) ∫ˆÓ/fiψ˜ († 901), ÃÚ›ÛÙÔ˘ ÓÂÔÌ¿ÚÙ. ÎËÔ˘ÚÔÜ († 1748). ^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔÜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ìb àÏÏËÏԇȷ Âå˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ (‚Ϥ öÌÚÔÛıÂÓ Âå˜ Ùa˜ ÁÂÓÈÎa˜ Ù˘ÈÎa˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ¨¨ 45-51) ηd Ùa 8 ÓÂÎÚÒÛÈÌ· ÂéÏÔÁËÙ¿ÚÈ·. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ì̤ڷ˜, ™·‚. ÏÁã 낉. âÈÛÙ. (µã ∆ÈÌ. ‚ã 11-19)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ì̤ڷ˜, ™·‚. ÈÇã 낉. §Ô˘ÎÄ (§Î. ÈËã 2-8). 13. † ∫Àƒπ∞∫∏ ∆√À ∆∂§ø¡√À ∫∞π º∞ƒπ™∞π√À. ª·ÚÙÈÓÈ·ÓÔÜ ïÛ›Ô˘ (Âã ·å.). \∞·Ϸ ηd ¶ÚÈÛΛÏÏ˘, ∂éÏÔÁ›Ô˘ \∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜ († 607). o∏¯Ô˜ Ï. ·ã, ëˆıÈÓeÓ Âã. ò∞Ú¯ÂÙ·È Ùe ∆ÚÈˇÒ‰ÈÔÓ ™ËÌ›ˆÛȘ. \∞e Û‹ÌÂÚÔÓ ôÚ¯ÔÓÙ·È Û˘Ì„·ÏÏfiÌÂÓÔÈ Ôî âÓ Ùˇá ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎˇá ‚È‚Ï›ˇˆ ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ ÂÚȯfiÌÂÓÔÈ ≈ÌÓÔÈ. ò∂Ó ÙÈÛÈ Ó·ÔÖ˜ Úe Ùɘ âÓ¿Ú͈˜ ÙÔÜ ëÛÂÚÈÓÔÜ Ù›ıÂÙ·È ñe ÙcÓ âÓ Ùˇá Ù¤ÌÏˇˆ ÂåÎfiÓ·

4  

ö¯ˆÓ ì̤ڷ˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ì›·Ó ^H ì̤ڷ ö¯ÂÈ œÚ·˜ 10 η› ì Ó‡Í œÚ·˜ 14 *∂úıÈÛÙ·È Âå˜ ÙÔf˜ âÓÔÚÈ·ÎÔf˜ Ó·Ôf˜ Ùa ÛÙȯËÚa å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ ÏÈÙɘ Óa „¿ÏÏ...

4  

ö¯ˆÓ ì̤ڷ˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ì›·Ó ^H ì̤ڷ ö¯ÂÈ œÚ·˜ 10 η› ì Ó‡Í œÚ·˜ 14 *∂úıÈÛÙ·È Âå˜ ÙÔf˜ âÓÔÚÈ·ÎÔf˜ Ó·Ôf˜ Ùa ÛÙȯËÚa å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ ÏÈÙɘ Óa „¿ÏÏ...