Page 31

M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

93

4. ¶·Ú·Û΢‹. \πÛȉÒÚÔ˘ ÙÔÜ ¶ËÏÔ˘ÛÈÒÙÔ˘ († 436-440). \πˆ¿ÓÓÔ˘ ïÛ›Ô˘, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ïÌÔÏÔÁËÙÔÜ († 868), \∞‚Ú·Ì›Ô˘ îÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ († 347). \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ·Ú·ÏÂÈÊı›˜, ∫˘Ú. Ïã âÈÛÙ. (∫ÔÏ·Û. Áã 1216)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ·Ú·ÏÂÈÊı¤Ó, ¶·Ú. ȉã 낉. §Ô˘ÎÄ (ªÚ. Èã 24-32). 5. ™¿‚‚·ÙÔÓ. \∞Á¿ı˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ († 251)Ø ¶ÔÏ˘Â‡ÎÙÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ († 570), £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ ïÛ›Ô˘ ÙÔÜ âÓ ™ÎÔ¤Ïˇˆ, \∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ÓÂÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ÙÔÜ \∞ıËÓ·›Ô˘ († 1774). \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ·Ú·ÏÂÈÊı›˜, ™·‚. Ï·ã 낉. âÈÛÙ. (∫ÔÏ·Û. ·ã 1-6)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ·Ú·ÏÂÈÊı¤Ó, ™·‚. ȉã 낉. §Ô˘ÎÄ (§Î. ÈÇã 10-15). 6. † ∫Àƒπ∞∫∏ π∑ã ª∞∆£∞π√À (Ùɘ ÷ӷӷ›·˜). µÔ˘ÎfiÏÔ˘ âÈÛÎfiÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ (·ã ·å.), ºˆÙ›Ô˘ ∫ˆÓ/fiψ˜ ÙÔÜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ηd åÛ·ÔÛÙfiÏÔ˘ († 891). o∏¯Ô˜ ‰ã, ëˆıÈÓeÓ ‰ã (Ù˘ÈÎeÓ 2·˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÚ›ÙˆÛȘ ·ã, ¨¨ 7-9). ∂å˜ ÙcÓ ıã. \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «Ã·ÖÚÂ, ί·ÚÈو̤ÓË»Ø ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «^√ Ì‹ÙÚ·Ó ·ÚıÂÓÈ΋ӻ. ∂å˜ ÙeÓ ëÛÂÚÈÓfiÓ. ^√ ÚÔÔÈÌÈ·Îe˜ ηd Ùe æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ. ∂π™ ∆√ «∫Àƒπ∂, ∂∫∂∫ƒ∞•∞», àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· 6 ηd ÌÂı¤ÔÚÙ· (6˘ ºÂ‚Ú.) 3 «^√ ÔÈËÙc˜ ÙáÓ ê¿ÓÙˆÓ» Î.Ï. Âå˜ 4, ¢fiÍ·, «\∂Ú¢ÓÄÙ Ùa˜ ÁÚ·Ê¿˜» (‰ÔÍ·ÛÙÈÎeÓ ÏÈÙɘ Ùɘ ëÔÚÙɘ), ∫·d ÓÜÓ, «^√ ‰Èa Ûb ıÂÔ¿ÙˆÚ». ∂π™√¢√™, «ºá˜ îÏ·ÚfiÓ», Ùe ÚÔΛÌÂÓÔÓ Ùɘ ì̤ڷ˜. ∞¶√™∆πÃ∞ Ùa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ·, ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, «^√ ·Ï·Èe˜ ìÌÂÚáÓ» (Âå˜ Ùe ∫·d ÓÜÓ, Ùɘ ÏÈÙɘ Ùɘ ëÔÚÙɘ). ∞¶√§À∆π∫π∞ «∆e ʷȉÚeÓ Ùɘ àÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜», ¢fiÍ·, ∫·d ÓÜÓ, «Ã·ÖÚÂ, ί·ÚÈو̤ÓË». ∞¶√§À™π™ «^√ âÓ àÁοϷȘ ÙÔÜ ‰Èη›Ô˘ ™˘ÌÂgÓ ‚·ÛÙ·¯ıÉÓ·È Î·Ù·‰ÂÍ¿ÌÂÓÔ˜ ‰Èa ÙcÓ ìÌáÓ ÛˆÙËÚ›·Ó ηd àÓ·ÛÙa˜ âÎ ÓÂÎÚáÓ ÃÚÈÛÙe˜ ï àÏËıÈÓe˜ £Âe˜ ìÌáÓ». ∂å˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. ªÂÙa ÙeÓ Óã „·ÏÌeÓ ï ÙÚÈ·‰ÈÎe˜ ηÓgÓ ÙÔÜ õ¯Ô˘, Ùa ÙÚÈ·‰ÈÎa «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›», ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï. ηd àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «Ã·ÖÚÂ, ί·ÚÈو̤ÓË».

4  
4  

ö¯ˆÓ ì̤ڷ˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ì›·Ó ^H ì̤ڷ ö¯ÂÈ œÚ·˜ 10 η› ì Ó‡Í œÚ·˜ 14 *∂úıÈÛÙ·È Âå˜ ÙÔf˜ âÓÔÚÈ·ÎÔf˜ Ó·Ôf˜ Ùa ÛÙȯËÚa å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ ÏÈÙɘ Óa „¿ÏÏ...