Page 30

92

M∏¡ º∂µƒ√À∞ƒπ√™

∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. \∞Óٛʈӷ Ùa Ùɘ ëÔÚÙɘ ÌÂÙa ÙáÓ âÊ˘ÌÓ›ˆÓ ·éÙáÓ ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ. ∂π™√¢π∫√¡ «\∂ÁÓÒÚÈÛ ∫‡ÚÈÔ˜ Ùe ÛˆÙ‹ÚÈÔÓ ·éÙÔÜ, âÓ·ÓÙ›ÔÓ ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ âıÓáÓ. ™áÛÔÓ ìÌĘ, Àîb £ÂÔÜ, ï âÓ àÁοϷȘ ÙÔÜ ‰Èη›Ô˘ ™˘ÌÂgÓ ‚·ÛÙ·¯ı›˜, „¿ÏÏÔÓÙ¿˜ ÛÔÈ àÏÏËÏԇȷ». ª∂∆∞ ∆∏¡ ∂π™√¢√¡ „¿ÏÏÔÓÙ·È ÌfiÓÔÓ Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «Ã·ÖÚÂ, ί·ÚÈو̤ÓË» ηd Ùe ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «^√ Ì‹ÙÚ·Ó ·ÚıÂÓÈ΋ӻ. ∂rÙ· Ùe ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ. ∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: 2·˜ ºÂ‚Ú., «ÃˆÚd˜ ¿Û˘ àÓÙÈÏÔÁ›·˜» (^∂‚Ú. ˙ã 7-17)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ïÌÔ›ˆ˜, «\∞Ó‹Á·ÁÔÓ Ôî ÁÔÓÂÖ˜» (§Î. ‚ã 22-40). ∂å˜ Ùe \∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜ «£ÂÔÙfiÎÂ, ì âÏ›˜... \∂Ó ÓfiÌÔ˘ ÛÎÈ÷Ä Î·d ÁÚ¿ÌÌ·ÙÈ» (àÓÙd ÙÔÜ ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›Ó). ∫√π¡ø¡π∫√¡ «¶ÔÙ‹ÚÈÔÓ ÛˆÙËÚ›Ô˘»*Ø «∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êᘻ. \∞fiÏ˘ÛȘ ó˜ âÓ Ùˇá ëÛÂÚÈÓˇá. ∂剋ÛÂȘ. 1. ª¤¯ÚÈ Ùɘ àÔ‰fiÛˆ˜ Ùɘ ^À··ÓÙɘ Âå˜ ÙÔf˜ ηÓfiÓ·˜ ÙáÓ ªËÓ·›ˆÓ ÚÔÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·ı\ ëοÛÙËÓ ï Ùɘ ëÔÚÙɘ. 2. ª¤¯ÚÈ Ùɘ ı㠜ڷ˜ Ùɘ àÔ‰fiÛˆ˜ Ùɘ ^À··ÓÙɘ Âé¯c àÔχÛˆ˜ ϤÁÂÙ·È ì âÓ Ùˇá ëÛÂÚÈÓˇá Ùɘ ëÔÚÙɘ ·Ú·ÙÂıÂÖÛ·. 3. \∂›Û˘ ≤ˆ˜ Ùɘ àÔ‰fiÛˆ˜ Ùɘ ^À··ÓÙɘ, âaÓ „·ÏÔÜÓ àÓٛʈӷ Âå˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó, ϤÁÔÓÙ·È Ùa Ùɘ ëÔÚÙÉ˜Ø àÏÏ\ ÂåÛÔ‰ÈÎeÓ «¢ÂÜÙ ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛˆÌÂÓ... ™áÛÔÓ ìÌĘ... ï âÓ àÁοϷȘ ÙÔÜ ‰Èη›Ô˘ ™˘ÌÂgÓ ‚·ÛÙ·¯ı›˜».

3. ¶¤ÌÙË. ™˘ÌÂgÓ ÙÔÜ ıÂÔ‰fi¯Ô˘ ηd ò∞ÓÓ˘ Ùɘ ÚÔÊ‹ÙȉԘ. \πˆ¿ÓÓÔ˘, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ηd ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ ÙáÓ âÎ ™ÂÙÛáÓ ÓÂÔÌ·ÚÙ‡ÚˆÓ († 1822). ∂å˜ ¿Û·˜ Ùa˜ ÌÂıÂfiÚÙÔ˘˜ ì̤ڷ˜ ì àÎÔÏÔ˘ı›· „¿ÏÏÂÙ·È ÌfiÓÔÓ âÎ ÙÔÜ ªËÓ·›Ô˘ (¬Ú· öÌÚÔÛıÂÓ ÁÂÓ. Ù˘ÈÎa˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ¨¨ 52-63). \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ·Ú·ÏÂÈÊı›˜, ∫˘Ú. Îıã âÈÛÙ. (∫ÔÏ·Û. Áã 4-11)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ÙáÓ êÁ›ˆÓ, 3˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú. (§Î. ‚ã 25-38).

* \∂Âȉc ì ëÔÚÙc Ùɘ ^À··ÓÙɘ ÂrÓ·È ÌbÓ ıÂÔÌËÙÔÚÈ΋, ÌÂÙ¤¯ÂÈ ¬Ìˆ˜ ηd ‰ÂÛÔÙÈÎÔÜ ¯·Ú·ÎÙÉÚÔ˜, ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa „·ÏFÉ Ùe å‰È·›ÙÂÚÔÓ ·éÙɘ ÎÔÈÓˆÓÈÎeÓ «\∂ÁÓÒÚÈÛ ∫‡ÚÈÔ˜ Ùe ÛˆÙ‹ÚÈÔÓ ·éÙÔÜ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ âıÓáÓØ àÏÏËÏԇȷ». ™ËÌÂȈ٤ÔÓ ¬ÙÈ Î·d ì ïÌÔ›· ëÔÚÙc (ó˜ ‰ÂÛÔÙÔıÂÔÌËÙÔÚÈÎc) ÙÔÜ ∂é·ÁÁÂÏÈÛÌÔÜ àӤηıÂÓ Âr¯ÂÓ ú‰ÈÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÓ.

4  
4  

ö¯ˆÓ ì̤ڷ˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ì›·Ó ^H ì̤ڷ ö¯ÂÈ œÚ·˜ 10 η› ì Ó‡Í œÚ·˜ 14 *∂úıÈÛÙ·È Âå˜ ÙÔf˜ âÓÔÚÈ·ÎÔf˜ Ó·Ôf˜ Ùa ÛÙȯËÚa å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ ÏÈÙɘ Óa „¿ÏÏ...