Page 3

M∏¡ I∞¡√À∞ƒπ√™

65

ıã ˇè‰É˜ «[ªÂÁ¿Ï˘ÓÔÓ, „˘¯‹ ÌÔ˘, ÙcÓ ÙÈÌȈ٤ڷÓ...] \∞ÔÚÂÖ ÄÛ· ÁÏáÛÛ·» ηd «[ªÂÁ¿Ï˘ÓÔÓ, „˘¯‹ ÌÔ˘, ÙcÓ Ï˘Ùڈ۷̤ÓËÓ...] hø ÙáÓ ñbÚ ÓÔÜÓ». \∂Í·ÔÛÙÂÈÏ¿ÚÈ·, ·rÓÔÈ Î.Ï. ó˜ âÓ Ùˇá ªËÓ·›ˇˆ. ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ÌÂÁ¿ÏË, ηd Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «ªÔÚÊcÓ àÓ·ÏÏÔÈÒÙˆ˜». ∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. \∞Óٛʈӷ Ùa Ùɘ ëÔÚÙɘ. ∂π™√¢π∫√¡ «¢ÂÜÙ ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛˆÌÂÓ... ™áÛÔÓ ìÌĘ, Àîb £ÂÔÜ, ï Û·ÚÎd ÂÚÈÙÌËı›˜, „¿ÏÏÔÓÙ¿˜ ÛÔÈ àÏÏËÏԇȷ». ª∂∆∞ ∆∏¡ ∂π™√¢√¡ àÔÏ˘Ù›ÎÈ· «ªÔÚÊcÓ àÓ·ÏÏÔÈÒÙˆ˜», «∂å˜ ÄÛ·Ó ÙcÓ ÁÉÓ» ηd Ùe ÙÔÜ Ó·ÔÜØ ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «^√ ÙáÓ ¬ÏˆÓ ∫‡ÚÈÔ˜» (˙‹ÙÂÈ ÌÂÙa ÙcÓ Áã ˇè‰‹Ó). ∆ÚÈÛ¿ÁÈÔÓ. ∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞. \∞fiÛÙÔÏÔ˜: 1˘ \π·Ó., «µÏ¤ÂÙ ̋ ÙȘ ñÌĘ öÛÙ·È» (∫ÔÏ. ‚ã 8-12)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ïÌÔ›ˆ˜, «^À¤ÛÙÚ„·Ó Ôî ÔÈ̤Ó˜» (§Î. ‚ã 20-21, 40-52). ∫·ıÂÍɘ ì ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔÜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ. ∂å˜ Ùe \∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜ «\∂d ÛÔd ¯·›ÚÂÈ». [∫·Ùa Ùe ∆.ª.∂., Âå˜ Ùa ‰›Ù˘¯·, ÌÂÙa Ùe «\∂Ó ÚÒÙÔȘ ÌÓ‹ÛıËÙÈ», ϤÁÂÙ·È Ùe ·ÚeÓ ÌÂÁ·Ï˘Ó¿ÚÈÔÓ ÙÔÜ êÁ›Ô˘Ø ∆eÓ ÔéÚ·ÓÔÊ¿ÓÙÔÚ· ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ, ̇ÛÙËÓ ÙÔÜ ¢ÂÛfiÙÔ˘, ÙeÓ ÊˆÛÙÉÚ· ÙeÓ Ê·ÂÈÓfiÓ, ÙeÓ âÎ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ ηd ∫··‰fiÎˆÓ ¯ÒÚ·˜, µ·Û›ÏÂÈÔÓ ÙeÓ Ì¤Á·Ó, ¿ÓÙ˜ ÙÈÌ‹ÛˆÌÂÓ.] ∫√π¡ø¡π∫√¡ «∞åÓÂÖÙÂ»Ø àÓÙd ÙÔÜ ∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êᘠ«ªÔÚÊcÓ àÓ·ÏÏÔÈÒÙˆ˜». \∞fiÏ˘ÛȘ ó˜ âÓ Ùˇá ëÛÂÚÈÓˇá. \∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ùɘ ‰ÔÍÔÏÔÁ›·˜ âd ÙFÉ âÓ¿ÚÍÂÈ ÙÔÜ Ó¤Ô˘ öÙÔ˘˜ ªÂÙa Ùe «∂éÏÔÁËÙe˜ ï £Âfi˜», àÔÏ˘Ù›ÎÈ·: Ùɘ ëÔÚÙɘ «ªÔÚÊcÓ àÓ·ÏÏÔÈÒÙˆ˜», ηd ÙÔÜ êÁ›Ô˘ «∂å˜ ÄÛ·Ó ÙcÓ ÁÉÓ», ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ Ùɘ åÓ‰›ÎÙÔ˘, q¯Ô˜ ‰ã, Úe˜ Ùe «^√ ñ„ˆı›˜», ^√ ÙáÓ ·åÒÓˆÓ ÔÈËÙc˜ ηd ‰ÂÛfiÙ˘, £Âb ÙáÓ ¬ÏˆÓ ñÂÚÔ‡ÛÈ ùÓÙˆ˜, ÙcÓ âÓÈ·‡ÛÈÔÓ ÂéÏfiÁËÛÔÓ ÂÚ›Ô‰ÔÓ, ÛˇÒ˙ˆÓ Ùˇá âϤÂÈ ÛÔ˘ Ùˇá à›ڡˆ ÔåÎÙ›ÚÌÔÓ, ¿ÓÙ·˜ ÙÔf˜ Ï·ÙÚ‡ÔÓÙ·˜ ÛÔd Ùˇá ÌfiÓˇˆ ‰ÂÛfiÙFË, ηd â΂ÔáÓÙ·˜ Êfi‚ˇˆØ §˘ÙÚˆÙ¿, ÂûÊÔÚÔÓ ÄÛÈ Ùe öÙÔ˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛÔÓ.

4  
4  

ö¯ˆÓ ì̤ڷ˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ì›·Ó ^H ì̤ڷ ö¯ÂÈ œÚ·˜ 10 η› ì Ó‡Í œÚ·˜ 14 *∂úıÈÛÙ·È Âå˜ ÙÔf˜ âÓÔÚÈ·ÎÔf˜ Ó·Ôf˜ Ùa ÛÙȯËÚa å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ ÏÈÙɘ Óa „¿ÏÏ...