Page 115

M∏¡ ∞¶ƒπ§π√™

177

∂π™ ∆√À™ ∞π¡√À™ Ùa 8 å‰ÈfiÌÂÏ· ÙÔÜ êÁ. §·˙¿ÚÔ˘ ηÙa ÛÂÈÚ¿Ó, ¢fiÍ·, «ª¤Á· ηd ·Ú¿‰ÔÍÔÓ ı·ÜÌ·», ∫·d ÓÜÓ, «^ÀÂÚ¢ÏÔÁË̤ÓË», ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÌÂÁ¿ÏË, «™‹ÌÂÚÔÓ ÛˆÙËÚ›·».

∂ú‰ËÛȘ. \∞e Û‹ÌÂÚÔÓ Ì¤¯ÚÈ Ùɘ ∫˘ÚÈ·Îɘ ÙÔÜ £ˆÌÄ Âå˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ ì «∆ÈÌȈ٤ڷ» ‰bÓ ÛÙȯÔÏÔÁÂÖÙ·È, àÏÏa „¿ÏÏÂÙ·È àÓÙ\ ·éÙɘ ì ıã ˇè‰c ÙÔÜ Î·ÓfiÓÔ˜ ëοÛÙ˘ ì̤ڷ˜.

∂å˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. [∆a Ù˘ÈÎa ηd Âå˜ ÙÔf˜ ̷ηÚÈÛÌÔf˜ ì Áã ˇè‰c ÙÔÜ ·ã ηd ì Çã ˇè‰c ÙÔÜ ‚ã ηÓfiÓÔ˜.] h∞Ó ‰bÓ „·ÏÔÜÓ Ù˘Èο, ϤÁÔÓÙ·È Ùa Û˘Ó‹ıË àÓٛʈӷ Ùɘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (ÙáÓ «Î·ıËÌÂÚÈÓáÓ»Ø ‚Ϥ Âå˜ Ùa˜ ÁÂÓÈÎa˜ Ù˘ÈÎa˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ), àÏÏa Ìb âʇÌÓÈ· Âå˜ ÌbÓ Ùe ‰Â‡ÙÂÚÔÓ «™áÛÔÓ ìÌĘ, Àîb £ÂÔÜ, ï àÓ·ÛÙa˜ âÎ ÓÂÎÚáÓ», Âå˜ ‰b Ùe ÙÚ›ÙÔÓ «∆cÓ ÎÔÈÓcÓ àÓ¿ÛÙ·ÛÈÓ». ∂π™√¢π∫√¡ «¢ÂÜÙ ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛˆÌÂÓ Î·d ÚÔÛ¤ÛˆÌÂÓ ÃÚÈÛÙˇá. ™áÛÔÓ ìÌĘ, Àîb £ÂÔÜ, ï àÓ·ÛÙa˜ âÎ ÓÂÎÚáÓ, „¿ÏÏÔÓÙ¿˜ ÛÔÈ àÏÏËÏԇȷ». ª∂∆∞ ∆∏¡ ∂π™√¢√¡ ÙÚÔ¿ÚÈ· ÌfiÓÔÓ Ùɘ ëÔÚÙɘ, õ ÙÔÈ àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «∆cÓ ÎÔÈÓcÓ àÓ¿ÛÙ·ÛÈÓ» ηd ÎÔÓÙ¿ÎÈÔÓ «^∏ ¿ÓÙˆÓ ¯·Ú¿». \∞ÓÙd ÙÚÈÛ·Á›Ô˘ «≠√ÛÔÈ Âå˜ ÃÚÈÛÙfiÓ». ∞¡∞°¡ø™ª∞∆∞. ¶ÚÔΛÌÂÓÔÓ Ùɘ ëÔÚÙÉ˜Ø \∞fiÛÙÔÏÔ˜: ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÙÔÜ §·˙¿ÚÔ˘, «µ·ÛÈÏ›·Ó àÛ¿Ï¢ÙÔÓ» (^∂‚Ú. È‚ã 28 - ÈÁã 8)Ø ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ: ïÌÔ›ˆ˜, «o∏Ó ÙȘ àÛıÂÓáÓ §¿˙·ÚÔ˜» (\πˆ. È·ã 1-45). ∫·ıÂÍɘ ì ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔÜ îÂÚÔÜ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘. ∂å˜ Ùe «\∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜» ï ÂîÚÌe˜ Ùɘ ıã ˇè‰É˜ ÙÔÜ ·ã ÙÂÙÚ·ˇˆ‰›Ô˘ «∆cÓ êÁÓcÓ âÓ‰fi͈˜ ÙÈÌ‹ÛˆÌÂÓ». ∫√π¡ø¡π∫√¡ «\∂Î ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÓË›ˆÓ ηd ıËÏ·˙fiÓÙˆÓ Î·ÙËÚÙ›Ûˆ ·rÓÔÓØ àÏÏËÏԇȷ»Ø àÓÙd ÙÔÜ ∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êᘠ«∆cÓ ÎÔÈÓcÓ àÓ¿ÛÙ·ÛÈÓ». ∞¶√§À™π™ «^√ àÓ·ÛÙa˜ âÎ ÓÂÎÚáÓ ÃÚÈÛÙe˜ ï àÏËıÈÓe˜ £Âfi˜». 17. † ∫Àƒπ∞∫∏ ∆ø¡ µ∞´ø¡. «^∏ Âå˜ \πÂÚÔ˘Û·ÏcÌ ÂúÛÔ‰Ô˜ ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ ìÌáÓ \πËÛÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ». ™˘ÌÂgÓ îÂÚÔÌ¿ÚÙ. ÙÔÜ âÓ ¶ÂÚÛ›‰È († 344). \∞Á·ËÙÔÜ ^ƒÒÌ˘ († 536), \∞‰ÚÈ·ÓÔÜ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ († 251), ª·Î·Ú›Ô˘ âÈÛÎ. ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ († 1805). ^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· ó˜ âÓ Ùˇá ∆ÚÈˇˆ‰›ˇˆ (Ù˘ÈÎeÓ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ ¨¨ 63-65).

4  
4  

ö¯ˆÓ ì̤ڷ˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ì›·Ó ^H ì̤ڷ ö¯ÂÈ œÚ·˜ 10 η› ì Ó‡Í œÚ·˜ 14 *∂úıÈÛÙ·È Âå˜ ÙÔf˜ âÓÔÚÈ·ÎÔf˜ Ó·Ôf˜ Ùa ÛÙȯËÚa å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ ÏÈÙɘ Óa „¿ÏÏ...