Page 114

176

M∏¡ ∞¶ƒπ§π√™

àÓ·ÏÔÁ›Ô˘). \∞fiÏ˘ÛȘ ÌÂÙa ÙÔÜ «∂éÍÒÌÂı·» ηd Ùe «¢È\ Âé¯áÓ» (Ù˘ÈÎeÓ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ ¨ 60). 16. † ™¿‚‚·ÙÔÓ ÙÔÜ §·˙¿ÚÔ˘. \∞Á¿˘, ∂åÚ‹Ó˘ ηd ÃÈÔÓ›·˜ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ. ÷ڛÛÛ˘, ¡›Î˘ ηd ÙáÓ ÛfÓ ·éÙ·Ö˜ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ († 258). ^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· ó˜ âÓ Ùˇá ∆ÚÈˇˆ‰›ˇˆ (Ù˘. ∆ÚÈˇˆ‰. ¨ 61). ∂剋ÛÂȘ. 1. \∂ÊÂÍɘ ̤¯ÚÈ Ùɘ ∫˘ÚÈ·Îɘ ÙáÓ êÁ›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ ·‡ÂÈ ì ¯ÚÉÛȘ Ùɘ ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎɘ. 2. \∞e Û‹ÌÂÚÔÓ Ì¤¯ÚÈ Ùɘ ∫˘ÚÈ·Îɘ ÙÔÜ £ˆÌÄ ÌÂÙa Ùe \∂Í·ÈÚ¤Ùˆ˜ ‰bÓ „¿ÏÏÂÙ·È Ùe «ò∞ÍÈÔÓ âÛÙ›Ó». 3. \∞e Û‹ÌÂÚÔÓ Ì¤¯ÚÈ Ùɘ ∫˘ÚÈ·Îɘ Ùɘ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙɘ Ùe «∂ú‰ÔÌÂÓ Ùe Êᘻ ‰bÓ „¿ÏÏÂÙ·È. 4. \∂›Û˘ àe Û‹ÌÂÚÔÓ Ì¤¯ÚÈ Ùɘ ∫˘ÚÈ·Îɘ ÙÔÜ £ˆÌÄ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔÓ ‰bÓ ÙÂÏÂÖÙ·È, ÌÓËÌÔÓ‡ÔÓÙ·È ¬Ìˆ˜ Ùa çÓfiÌ·Ù·, iÓ ‰Â‹ÛFË, ÙáÓ ÙÂıÓÂÒÙˆÓ, „·ÏÏÔÌ¤ÓˆÓ Âå˜ Ùe Ù¤ÏÔ˜ Ùɘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙáÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÙÚÔ·Ú›ˆÓ «ªÂÙa ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ ‰Èη›ˆÓ» Î.Ù.Ï. (‚Ϥ ∆.ª.∂., Û. 352, ÛËÌ. 35).

∂å˜ Ùe ÌÂÛÔÓ˘ÎÙÈÎfiÓ. ªÂÙa Ùe ÙÚÈÛ¿ÁÈÔÓ Î.Ï. Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «∆cÓ ÎÔÈÓcÓ àÓ¿ÛÙ·ÛÈÓ». ∂å˜ ÙeÓ ùÚıÚÔÓ. ∂å˜ Ùe «£Âe˜ ∫‡ÚÈÔ˜» Ùe àÔÏ˘Ù›ÎÈÔÓ «∆cÓ ÎÔÈÓcÓ àÓ¿ÛÙ·ÛÈÓ» ÙÚ›˜. ∫∞£π™ª∞∆∞ «∫·ÙÔÈÎÙ›Ú·˜ Ùɘ ª¿Úı·˜» (‰d˜) ηd Ùa àÓ·ÛÙ¿ÛÈÌ· ÂéÏÔÁËÙ¿ÚÈ·, ÌÈÎÚa Û˘Ó·Ùc ÌÂÙ\ âÎʈӋÛˆ˜ «≠√ÙÈ ËéÏfiÁËÙ·› ÛÔ˘» ηd Ùe οıÈÛÌ· «^∏ ËÁc Ùɘ ÛÔÊ›·˜» (‰›˜). ∂éıf˜ «\∞Ó¿ÛÙ·ÛÈÓ ÃÚÈÛÙÔÜ ı·ۿÌÂÓÔÈ» ηd ï Óã „·ÏÌe˜ ¯ÜÌ·. ∫∞¡√¡∂™ ηd ÙÂÙÚ·ˇÒ‰È· ηÙa ÙcÓ âÓ Ùˇá ∆ÚÈˇˆ‰›ˇˆ Ù¿ÍÈÓ (Ùa ÙÚÔ¿ÚÈ· ÌÂÙa ÛÙ›¯Ô˘ «¢fiÍ· ÛÔÈ, ï £Âe˜ ìÌáÓ, ‰fiÍ· ÛÔÈ»)Ø àe Áã ηd Çã ˇè‰É˜ ó˜ âÓ Ùˇá ∆ÚÈˇˆ‰›ˇˆ. ∫∞∆∞µ∞™π∞π Ôî ÂîÚÌÔd ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ «^ÀÁÚaÓ ‰Èԉ‡۷˜»Ø (àÓÙd Ùɘ ÛÙȯÔÏÔÁ›·˜ Ùɘ ˇè‰É˜ Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ∆cÓ ÙÈÌȈ٤ڷÓ) ì ıã ˇè‰c àÌÊÔÙ¤ÚˆÓ ÙáÓ ÙÂÙÚ·ˇˆ‰›ˆÓ ηÓfiÓˆÓ (ÌÂÙa ÙÔÜ àÓˆÙ¤Úˆ ÛÙ›¯Ô˘) ηd ÂrÙ· ï ÂîÚÌe˜ «∫˘Ú›ˆ˜ £ÂÔÙfiÎÔÓ». ∂•∞¶√™∆∂π§∞ƒπ∞ «≠∞ÁÈÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜» [Ùe «^À„ÔÜÙ ∫‡ÚÈÔÓ ÙeÓ £ÂeÓ ìÌáÓ» ‰bÓ „¿ÏÏÂÙ·È Û‹ÌÂÚÔÓ] ηd ÙÔÜ ∆ÚÈˇˆ‰›Ô˘ «§fiÁˇˆ ÛÔ˘, §fiÁ» ‰›˜, «¢Èa §·˙¿ÚÔ˘ ÛÂ, ÃÚÈÛÙe˜» ±·Í.

4  
4  

ö¯ˆÓ ì̤ڷ˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ì›·Ó ^H ì̤ڷ ö¯ÂÈ œÚ·˜ 10 η› ì Ó‡Í œÚ·˜ 14 *∂úıÈÛÙ·È Âå˜ ÙÔf˜ âÓÔÚÈ·ÎÔf˜ Ó·Ôf˜ Ùa ÛÙȯËÚa å‰ÈfiÌÂÏ· Ùɘ ÏÈÙɘ Óa „¿ÏÏ...