Kotkan ja Karhulan helluntaiseurakuntien tiedotuslehti tammikuu 2023

Page 1

Sisäsivuilla KULMAKIVI & YHDYSSIDE KOTKAN HELLUNTAISEURAKUNta Karhulan helluntaiseurakunta 2 Jumalan selän takana | Arto Häkkinen 4 Rukous- ja paastoviikko | Mika Moilanen 6 Kirje Taivaan Isälle | Kari Tiusanen 8 Tammikuun viikko-ohjelmat 10 Yhteystietoja Sen kuultuaan he kaikki yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat: ”Valtias, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaiken kaiken, mitä niissä on! Ap.t. 4:24.(RK) tammikuu 2023

jumalan selän takana

Seurakuntamme slogan on hyvin tuntemamme ”keskellä elämää”. Se luo ihmisläheisen mielikuvan seurakunnasta.

Meillä suomalaisilla on myös ilmaisu ”Jumalan selän takana”. Sen mielikuva on päinvastainen, toisin sanoen”keskellä ei mitään”.

Mitähän Mooses mahtoi ajatella, kun hän huomasi olevansa Jumalan selän takana?

Muistamme, kuinka Mooses tahtoi saada varmuuden, että Herra varmasti kulkisi hänen kanssaan, olihan Herra juuri vihastunut Israelin kansaan, heidän lankeemuksensa tähden. Mooses anoi Jumalalta, että saisi nähdä Hänen kunniansa. Jumala vastasi Moosekselle erikoisella tavalla, sanoen: Asetu seisomaan tähän kalliolle, ja kun kunniani kulkee ohitsesi, minä asetan sinut kallionkoloon ja suojaan sinua kädelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Sitten minä siirrän käteni pois, ja sinä näet minun selkäpuoleni” (RK).

Kun pyydämme Jumalaa ilmestymään ja näyttämään kunniansa elämässämme ja seurakunnan

keskellä, joudumme varautumaan siihen, että Herra asettaakin meidät ”kallionkoloon”, vieläpä peittäen kädellään niin, että tunnemme olevamme hetken aikaa kuin pimeydessä. Kun Hän siirtää kätensä vihdoin pois, niin näemmekin vain Jumalan selkäpuolen. Kuitenkin Hänen kaikki ihanuutensa on kulkenut editsemme! Paavali kirjoittaa: ”Nyt näemme kuin kuvastimesta, himmeän heijastuksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin”. Heijastukoon Jumalan koko ihanuus toistemme kautta niin, että ”me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki”. ”Minä etsin Herraa, ja Hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikista peloistani. Ne, jotka Häneen katsovat, säteilevät iloa.”(Ps. 34:5-6)

Säteilköön meidän kasvomme tätä iloa alkaneena uutena vuotena 2023!

Arto Häkkinen

Päätoimittaja Ilpo Jokimäki teki avustusmatkan Ukrainaan joulukuussa. Tervetuloa kuulemaan tuoreet terveiset kotkan helluntaikirkkoon su 8.1.2023 klo 11.
Rukous- ja paastoviikko Ma 9.1. Ti 10. Ke 11 .1. To 12.1. Pe 13.1. Kotkan helluntaiseurakunnassa Karhulan helluntaiseurakunnassa 9. - 13.1.2022 klo 18.00 Tervetuloa! Kotkan ja Karhulan helluntaiseurakunnat 4

Rukous- ja paastoviikko 9. - 13.1.2022

Vanhassa Testamentissa näemme, miten luopumus Jumalan sanasta ajoi koko kansakunnan rappiotilaan ja tuhon partaalle. Silloin julistettiin paasto ja käännyttiin Herran puoleen: ”Julistakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous. Kootkaa vanhimmat ja kaikki maan asukkaat Herran, teidän Jumalanne, huoneeseen ja huutakaa Herran puoleen” julistaa Jooel.

Näyttää siltä, että ihmiskunta toistaa samoja virheitään eikä ota opikseen historiasta. Tänä päivänä Suomessa on meneillään luopumus Jumalan sanasta, Raamatusta. Eikä tämäkään vielä näytä riittävän, sillä meneillään on suuri yritys kriminalisoida kaikki puhe ja saarnaaminen syntiä ja laittomuutta vastaan.

Herätyksen historiassa näemme kuitenkin mielenkiintoisen ilmiön. Usein herätystä edeltävä aika on ollut yhteiskunnassa turmion ja synnillisen elämän hallitsemaa. Samoin seurakunnat olevat olleet hengettömiä, apaattisia ja voimattomia. Juuri näissä olosuhteissa Jumala on herättänyt ihmisiä, ei välttämättä kuin muutamia, rukoilemaan lakkaamatta epätoivoisia rukouksia ihmisten ja herätyk-

sen puolesta. Näihin rukouksiin on Jumala ihmeellisellä tavalla vastannut lähettämällä herätyksen, joka on uudistanut uskovien ensirakkauden Jeesukseen, sytyttänyt ihmiset evankeliointi- ja lähetystyöhön sekä uudistanut kokonaisia kaupunkeja ja yhteiskuntia.

Miten me voimme valmistaa tietä herätykselle?

1. Rukoilemalla herätystä

2. Tekemällä parannusta ja pyytämällä Jumalaa pehmittämään sydämemme

3. Etsimällä pyhitystä

4. Pyrkimällä olemaan kaikessa uskollisia Jumalalle

5. Olemalla aktiivisia Hänen työssään

6. Olemalla laiminlyömättä yhteistä seurakunnan kokousta Herätys tulee Jumalalta, mutta valmistakaamme tietä Herralle seurakunnan yhteisessä rukouksessa ja paastossa. Huutakaamme Hänen puoleensa, että Hän vielä kerran armahtaisi meitä ja vuodattaisi henkensä meidän ja koko Suomen kansan päälle.

Oi Herra, anna meille herätys ja aloita minusta!

Mika Moilanen

T ä ä l l ä a l h a a l l a

Kirje Taivaan Isälle

R a k a s T a i v a a n I s ä ,

k u n j ä i n o r v o k s i k a h d e k s a n v u o t i a a n a j a m e n e t i n i s ä n i , t u l i e l ä m ä ä n i j a s y d ä m e e n i t y h j y y s . S i t ä e i m i k ä ä n e i k ä k u k a a n v o i n u t t ä y t t ä ä , k u n n e s l ö y s i n e l ä m ä ä n i S i n u t , T a i v a a l l i n e n I s ä n i .

T u n t u u ä ä r e t t ö m ä n h y v ä l t ä , k u n o l e n s a a n u t o l l a n ä m ä v u o s ik y m m e n e t S i n u n l a p s e n a s i . O l e t h a n i t s e s a n o n u t ” M i n ä o l e n s i n u t n i m e l t ä k u t s u n u t , s i n ä o l e t m i n u n , v u o r e t v ä i s t y k ö ö n j a k u k k u l a t h o r j u k o o n , m u t t a m i n u n a r m o n i e i s i n u s t a v ä i s t y ” T ä h ä n , s i n u n a r m o o s i o l e n s a a n u t t u r v a t a e l ä m ä n i e r i v a i h e i s s a O l e m m e h a n o l l e e t p a l j o n y h t e y d e s s ä , j o p a p ä i v i t t ä i n V i i m e a i k o i n a m i e l e s s ä n i o n v o i m i s t u n u t t a r v e k e r t o a S i n u l l e k i r j e e s s ä i k ä v ä s t ä j a s i i t ä , k u i n k a h a l u a i s i n k o k e a e n e m m ä n l ä h e i s y y t t ä s i

O l e n j o p i t k ä ä n o d o t t a n u t y h t e y d e n o t t o a s i , j o s k u s j o p a t u r h a u t u m i s e e n a s t i . T o i s a a l t a o l e n k o k e n u t , e t t ä h i l j a i s u u s v ä l i l l ä m m e o n v a l m i s t a u t u m i s t a j o h o n k i n u u t e e n t e h t ä v ä ä n s e u r a k u n n a s s a t a i l ä h i m m ä i s t e n e l ä m ä s s ä . E n t i e d ä m i h i n , s e o n v a i n S i n u n t i e d o s s a s i j a e n k ä h a l u a s i i t ä S i n u a m u i s t u t t a a .

T o i v o t t a v a s t i m i n u l l a l ö y t y y p i t k ä j ä n t e i s y y t t ä j a k ä r s i v ä l l i s y y t t ä o d o t t a a , m i t ä o l e t v i e l ä m i n u n e l ä m ä ä n i v a r t e n v a r a n n u t .

M i n u l l a o n o l l u t v i l p i t ö n h a l u p a l v e l l a j a s e u r a t a S i n u a k o k o s y d ä m e s t ä n i U s e i n o l e n t u n t e n u t e p ä o n n i s t u m i s i a , s y y l l i s y y t t ä j a p e t t y m y k s i ä k u i t e n k i n t i e t o i s e n a s i i t ä , e t t ä o l e t m i n u n T a i v a a l l i n e n I s ä n i , j o t a r a k a s t a n j a k u n n i o i t a n k o k o s y d ä m e s t ä n i O l e t h a n a n t a n u t m i n u l l e e l ä m i s e n a r v o i s e n e l ä m ä n j a t o i v o n t u l e v a i s u u d e s t a : e t t ä k e r r a n s a a m m e o l l a a i n a i s e s t i y h d e s s ä . S a a t t a a o l l a , e t t ä j o i t a k i n e s t e i t ä o n o l l u t m i n u n j a S i n u n v ä l i s e s s ä ” p o s t i n k u l u s s a ” ; i t s e k k y y t t ä , t o i s t e n a r v o s t e l u a j n e

6
1 . 1 . 2 0 2 3

K u i t e n k i n t u n n e n n y t k a i p a a v a n i S i n u a e n e m m ä n k u i n s i t t e n n u o r u u d e n p ä i v i e n . V a i k k a a i k a k u l t a a m u i s t o t , e n k ä h a l u a e l ä ä v a i n m u i s t o i s s a , k a i p a a n a i k o j a j o l l o i n t u n s i n , e t t ä o l i t j o k a h e t k i v i e r e l l ä n i t u k i e n , a u t t a e n j a k a n n u s t a e n u s k o n e l ä m ä n e n s i a s k e l e i s s a E h k ä a i k u i s t u m i n e n j a u s k o s s a k a s v a m i n e n o v a t t u o n e e t m u k a n a a n v ä ä r ä ä i t s e l u o t t a m u s t a , j a I s ä n h u o l e n p i t o j a r i n n a l l a k u l k e m i n e n o n j ä ä n y t o m i e n a s k e l t e n j a e l ä m ä n k i i r e e n j a h e k t i s y y d e n j a l k o i h i n . A v o i m e s t i j a n ö y r ä s t i p y y d ä n j a r u k o i l e n l a u l u n t e k i j ä n s a n o i n ” t e e m i n u t l a p s e k s i j ä l l e e n " A n n a m i n u l l e t a k a i s i n l a p s u u t e n i t u r v a l l i n e n l u o t t a m u s S i n u u n E l v y t ä m i n u s s a s e e n s i r a k k a u s , j o k a v u o s i k y m m e n e t s i t t e n s y t t y i r o i h u t e n p a l a m a a n T o i v o n j a r u k o i l e n , e t t ä P y h ä H e n k e s i p u h a l t a i s i h i i l l o k s e e n n i i n , e t t ä s e n l i e k k i s y t t y i s i u u d e l l e e n v a l a i s e m a a n o m a a s i s i n t ä n i s e k ä l ä h e l l ä o l e v i e n i h m i s t e n e l ä m ä ä m i n u n k a u t t a n i .

K y l l ä m i n u l l a k i i t o k s e n a i h e t t a k i n o n o l l u t . O l e t p i t ä n y t m i n u s t a h y v ä ä h u o l t a j a v a r j e l i h m e e l l i s e s t i o v i a , j o i j o i l l e k i n l ä h i m m ä i s i l l a u t t a i s i t l a s t a s i n i i n , e k u o r m a a , v a a n v o i s i n h u o l e h t i v a i n e n T a i v a a h e i t ä k i n S i n u n y h t e y t e

L o p u k s i t o i v o i s i n , e t t ä s a i s i m m e k o h d a t a t o i s m i n u l l a o l i s i h y v ä t ä ä S i n u n l u o n a s i k a i k k i o

N ä i l l ä a j a t u k s i l l a j ä ä n t a v a l l a , j o k a o n v a i n S t a p a a m i s t a m m e l u o n a s

R a k k a i n t e r v e i s i n p o i k a s i

Kari

TILAISUUDET

TILAISUUDET marraskuu 2022

Muutokset mahdollisia. Ajantasaiset ohjelmat www.karhulanhelluntaisrk.fi

Karhulan helluntaiseurakunta

52

1

Su 1.1 klo 11.00 Ehtoollisjumalanpalvelus | Marjaana Rauma

To 5.1 klo 18.00 Sana ja rukous

Su 8.1 klo 11.00 Jumalanpalvelus | Marjaana Rauma

2

Rukous- ja paastoviikko

Ma-Ke 9.-11.1 klo 18.00 Rukouskokous Kotkan hsrk:ssa

To-Pe 12-13.1 klo 18.00 Rukouskokous Karhulan hsrk:ssa

Ti 10.1. klo 17.00 Miesten saunailta Kaarniemessä Su 15.1 klo 11.00 Jumalanpalvelus, pyhäkoulu

3

Ke 18.1 Hope-tanssiryhmä

• klo 17 - 18 alle 12-vuotiaat

• klo 18.15 - 20.00 yli 12-vuotiaat

To 19.1 klo 18.00 Sana ja rukous

Pe 20.1 klo 18 - 20 Kids’ Action Night 7-12-vuotiaille

Pe 20.1 klo 18.00 Kotka rukoilee -ilta Langinkosken kirkossa Su 22.1 klo 11.00 Jumalanpalvelus | Tuomo Rauma

4

To 26.1 klo 18.00 Sana ja rukous

La 28.1 klo 12-18 Koko seurakunnan talvitapahtuma Kaarniemessä. Talo tarjoaa keittoa ja kuumia juotavia. Lauletaan ja rukoillaan yhdessä.

Su 29.1 klo 15.00 Jumalanpalvelus | Marjaana ja Tuomo Rauma

5

Ke 1.2. Hope-tanssiryhmä

• klo 17 - 18 alle 12-vuotiaat

• klo 18.15 - 20.00 yli 12-vuotiaat

To 2.2 klo 18.00 Sana ja rukous

Su 5.2 klo 11.00 Ehtoollisjumalanpalvelus, pyhäkoulu | Marjaana Rauma

Muutokset mahdollisia. Ajantasaiset ohjelmat www.kotkanhelluntaisrk.fi

KOTKAN HELLUNTAISEURAKUNta

52

1

Su 1.1. klo 11.00 Jumalanpalvelus, ehtoollinen, työmuotojen siunaus | johtaa Kari Hänninen, musiikki Marika Ramu, saarna Mika Moilanen

Ti 3.1. klo 18.00 Neulo lämmintä Ukrainaan -talkoiden käynnistys Ke 4.1. klo 18.00 Rukousilta | Jari-Pekka Rantala

Su 8.1. klo 11.00 Lähetysjumalanpalvelus, pyhäkoulu | johtaa J-P. Rantala, musiikki Arto Häkkinen, saarna Ilpo Jokimäki/Marttyyrien ääni

2

Rukous- ja paastoviikko

Ma 9., ti 10. ja ke 11.1. klo 18.00 rukousillat Kotkan hsrk:ssa, to 12.1. ja pe 13.1. klo 18.00 yhdessä Karhulan kanssa, Karhulan hsrk

Ti 10.1. klo 17.00 Miesten saunailta Kaarniemessä Pe 13.1. klo 18.00 MIX-ilta, klo 18.00 Nuorten ilta Su 15.1. klo 11.00 Jumalanpalvelus, pyhäkoulu, kirkkokahvit | johto ja musiikki Seppo Ahonen, musiikki ja saarna Maija-Liisa ja Kari Ketoja

3

Ke 18.1. klo 18.00 Rukousilta | Kaarina Häkkänen Pe 20.1. klo 18.00 Kotka rukoilee Langinkosken kirkossa Su 22.1.klo 11.00 Jumalanpalvelus, kirkkokahvit | johtaa Noora Kuossari, musiikki Arto Häkkinen/Marika Ramu, saarna Kari Hänninen, klo 13.00 STSR

4

Ti 24.1. klo 18.00 Vanhimmisto Ke 25.1. klo 18.00 Rukousilta | Mika Moilanen Pe 27.1. klo 18.00 MIX-ilta, klo 18.00 Nuorten ilta, puhujana Miika Sinervö Su 29.1. klo 11.00 Jumalanpalvelus | johto ja musiikki Arto Häkkinen/Marika Ramu, saarna Marjaana Rauma

5

Ke 1.2. klo 18.00 Rukousilta Su 5.2. klo 11.00 Jumalanpalvelus, ehtoollinen, pyhäkoulu | johtaa Kari Hänninen, musiikki Arto Häkkinen, saarna Jussi Heikkilä

tammiKUU 2023
KARHULAN HELLUNTAISEURAKUNta Pastori Marjaana Rauma | 045 124 9418, karhulan.hsrk[at]kymp.net Vanhimmisto Petri Kumpunen | 041 455 2220, perhe.kumpunen[at]kymp.net Juha Turunen | 050 545 8263, juha.turunen72[at]gmail.com Kids`Action Night Saara Kumpunen | 045 678 8771 Yhteystietoja Pyhäkoulu Tarja Turunen | 050 340 2244 Seurakunnan tilinumero FI13 5172 8120 0223 91 Kiinteistöprojektin tilinumero FI23 5172 0220 1422 94 Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valojen Isältä, jonka luona ei ole muutosta eikä varjoakaan vaihtelusta. Jaak. 1:17 (RK) Koko seurakunnan la 28.1 klo 12-18 Kaarniemessä Tervetuloa! Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne! 2. kor. 13:13 (RK)
Pastorit Jussi Heikkilä, pastori 050 374 9923 | kotkahsrk@gmail.com Kari Hänninen, seurakuntapastori (oto) | 040 721 5214 | kari.hanninen[at]pp3.inet.fi Vanhimmisto Kari Hänninen (pj) Markus Räsänen | 040 721 7244 markus.rasanen[at]gmail.com Mika Moilanen, vanhimmistoharjoittelija | 040 529 1163 Jari-Pekka Rantala, vanhimmistoharjoittelija | 040 510 1872, jiipee. rantala[at]gmail.com Yhdistyksen hallituksen pj Mika Moilanen Isännöintitiimi Jari-Pekka Rantala ja Markus Räsänen Talonhoitaja Kati Haikonen | 045 277 2660 Lähetystiimi Mirjam Halmetoja, pj | 040 709 9758 Eero ja Linnea Valtiala, lähetystyöntekijät | eero.valtiala[at]fida. info, linnea.valtiala[at]fida.info Fida Kotka 05 218 2600 | Mariankatu 14, avoinna ma-pe klo 9-18, la klo 10-15 Seurakuntatyön suunnitteluryhmässä vanhimmiston lisäksi Mirjam Halmetoja | 040 709 9758 | mirjam.halmetoja[at]gmail.com Stina Turpeinen | 044 025 5898 | stina.t[at]luukku.com Liisa Avelin | 050 563 9956 liisa.avelin[at]kymp.net Arto Häkkinen | 040 776 1493 arto.hakkinen[at]locuskeittiot.fi KOTKAN HELLUNTAISEURAKUNta Seurakunnan tilinumerot Nordea FI97 1598 3000 1006 69 OP FI77 5172 0220 0190 05 Kirjakaupan tilinumero FI97 5172 0210 0052 38 Tervetuloa!
Kaivokatu 10, 48100 Kotka www.kotkanhelluntaisrk.fi Karhulan helluntaiseurakunta Suntionkatu 13, 48600 Kotka www.karhulanhelluntaisrk.fi Kotkan helluntaiseurakunta Helmikuun Kulmakivi-Yhdysside ilmestyy viikolla 5. Lähetä lehteen tulevat tiedot Liisalle viimeistään tiistaina 31.1.2023. Kiitos. Siunattua uutta vuotta 2023!