Page 1


เนื้อหา CNS................................................................................ 2

พั ฒ นาการ ...................................................................... 4 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร .................................................... 8 Vizer.............................................................................10 Voxxy.......................................................................... 16 Xorcom...................................................................... 20 Cloud........................................................................... 26 SmileFAX................................................................. 30

กลุ่ ม ลู ก ค้ า ..................................................................... 34 ติ ด ต่ อ ............................................................................. 36


เราเรียกตัวเองว่า System Integrator ผู้รวบรวมระบบและ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละองค์กร ซึ่ง การรวบรวมดังกล่าวเรียกว่า Solution หรือ ระบบเบ็ดเสร็จ ที่จะช่วยให้การบรหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


วิสัยทัศน์ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ สร้างความสุขให้ กับบุคลากร

เป้าหมาย เป็นผู้นำ�ทางด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมและระบบรักษาความปลอดภัย ด้วย ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมอันล้ำ�สมัย พร้อมบริการที่ดีเยี่ยม เพื่อยกระดับคุณภาพ ชีวิตทั้งในส่วนของบุคคล สังคม และประเทศชาติ

ค่านิยม • มุ่งมั่นนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมอันล้ำ�สมัย พร้อมด้วยบริการที่ดีเยี่ยม ให้แก่ผู้บริโภค • มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพรวมถึงสร้างวัฒนธรรมอันดี ในการทำ�งาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความสุขให้กับบุคลากรทุกคน • มุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน รวมถึงพัฒนาสังคม และความเป็นอยู่ของคน ไทยให้ดีขึ้น • มุ่งมั่นพัฒนาไปสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน

ทำ�ไมต้องใช้บริการ CNS 1. มุ่งเน้นงานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ 2. ทีมงานเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำ�กัด

3


ก่อตั้งบริษัท CNS รับพัฒนาเว็บไซต์ และซอฟต์แวร์

นำ�เข้าและจัดจำ�หน่าย เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์

นำ�เข้าและจัดจำ�หน่าย อุปกรณ์แปลงสัญญาณ โทรศัพท์


พัฒนาการ วิจัยและพัฒนา กล้องวงจรปิด

วิจัยและพัฒนา อุปกรณ์แปลงสัญญาณ โทรศัพท์ VOXXY 3G

นำ�เข้าและจัดจำ�หน่าย ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ เปิดตัวแอปพลิเคชัน วิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชัน รับ-ส่งแฟกซ์ผ่านสมาร์ทโฟน ส่งแฟกซ์ผ่านสมาร์ทโฟน วิจัยและพัฒนา Cloud Call

เปิดตัวอุปกรณ์แปลง สัญญาณโทรศัพท์

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำ�กัด

เปิดตัวกล้องวงจรปิด

เปิดตัว Cloud Call

5


ผลิตภัณฑ์ และ บริการ บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำ�กัด

7


ผลิตภัณฑ์ “ชัดทุกความจริง” กล้องวงจรปิดระบบไอพีแบรนด์แรกของคนไทย คิดค้น และพัฒนา โดยทีมวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญของ CNS ด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และคุณสมบัติที่ครบถ้วน รองรับการใช้งานทุกพื้นที่ ไม่ว่าภายใน หรือภายนอกอาคาร สามารถดูกล้องผ่านมือถือได้ด้วย Application VizerEyes

“คุ้มค่าทุกการโทร” อุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบตู้สาขา โทรศัพท์ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำ�ไรให้กับองค์กร ประหยัด ค่าโทรศัพท์ได้มากกว่า 40% รองรับ 3G ของทุกเครือข่าย ผ่าน การทดสอบจากห้องปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการ รับรองมาตรฐานจาก กสทช. รายแรกในประเทศไทย

“ผู้นำ�ด้านระบบโทรศัพท์ไอพี” ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ไอพีภายใต้แบรนด์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำ�ทั่วโลก มาพร้อมฟังก์ชัน การใช้งานที่หลากหลาย บริหารจัดการสายโทรศัพท์ได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ รองรับทุกประเภทธุรกิจ ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กถึง ขนาดใหญ่ ตอบโจทย์ระบบ Call Center ได้อย่างแท้จริง

“ยิ้ม...รับแฟกซ์ได้ทุกที่” แอปพลิเคชันที่ใช้รับ-ส่งแฟกซ์ผ่านสมาร์ทโฟน เชื่อมโยงมือถือกับ เครื่องโทรสารไว้ด้วยกัน ทำ�ให้การติดต่อสื่อสารผ่านแฟกซ์สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำ�กัด

8


Cloud Call Center “จัดการสายโทรศัพท์ได้อย่างมืออาชีพ แค่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต” บริการให้เช่าระบบโทรศัพท์มืออาชีพ เพียงเชื่อมต่อโทรศัพท์ไอพี กับอินเทอร์เน็ตก็ใช้ได้ทันที ไม่ต้องลงทุนติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ ไม่ต้องยุ่งยากกับการวางสาย เหมาะสำ�หรับธุรกิจขนาดเล็ก หรือ ขนาดกลางที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย

บริการเดินสายและวางระบบไฟฟ้า CNS ให้บริการติดตั้งและเดินสายทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสายโทรศัพท์ สายLAN สายเคเบิล ต่างๆ สำ�หรับระบบโทรศัพท์ ระบบเน็ตเวิร์ก ระบบกล้องวงจรปิดแบบโครงข่าย ฯลฯ นอกจาก นี้ CNS ยังให้บริการวางระบบไฟฟ้าภายในอาคารด้วย ซึ่งดำ�เนินการโดยทีมช่างและวิศวกรผู้ เชี่ยวชาญ

ทำ�ไมต้องใช้บริการของเรา ทีมช่างชำ�นาญ การติดตั้ง เดินสาย และวางระบบไฟฟ้า ดำ�เนินการโดยช่าง ที่มีความชำ�นาญโดยเฉพาะ

ควบคุมโดยวิศวกร ทุกขั้นตอนการเดินสายและวางระบบ มีการควบคุมคุณภาพ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

Premium quality Guaranteed

ใช้วัสดุอุปกรณ์พรีเมี่ยม เราเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ระดับพรีเมี่ยม มีคุณภาพ ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำ�กัด

9


“ชัดทุกความจริง” VIZER กล้องวงจรปิดไอพีที่ดีที่สุดของคนไทย ด้วยภาพที่คมชัดแสดงทุกความ จริงที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยตา วิจัยและพัฒนาโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของCNS เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคุณภาพ และประสิทธิภาพทำ�งานได้อย่าง สมบูรณ์แบบ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์กรต่างๆทั่วโลก VIZER ประกอบ ด้วยกล้องวงจรปิดรูปแบบต่างๆ ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายทั้งกล้อง แบบ Dome, Bullet, Box และ PTZ (Pan–Tilt–Zoom) นอกจากนี้ยังมี NVR (Network Video Recorder) หรือเครื่องบันทึกภาพจากกล้องด้วย จึงเหมาะกับ การใช้งานในทุกพื้นที่ทั้งในและนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน ออฟฟิศ ร้านค้า โรงงาน สถานศึกษา โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ


ทำ�ไมต้องใช้ ภาพคมชัด ให้ภาพคมชัดด้วยความละเอียดสูงสุด 4 MP สมจริงเป็นธรรมชาติมีฟังก์ชัน True WDR (120dB WDR) ที่ช่วยให้แสดงภาพย้อนแสงได้ชัดเจน และ HLC ที่ทำ�ให้ภาพไม่สว่างจ้าเมื่อ มีแสงไฟส่องมายังหน้ากล้อง นอกจากนี้ยังมี Smart IR ที่ช่วยทำ�ให้ภาพในตอนกลางคืน ไม่มืดหรือสว่างเกินไปด้วย

เทคโนโลยีล้ำ�สมัย กล้องวงจรปิด VIZER มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ล้ำ�สมัยรองรับ PoE (Power Over Ethernet) หรือการจ่ายพลังงานผ่านสาย LAN โดย สามารถเดินสายได้ไกลถึง 250 เมตร และเป็นแบรนด์แรกในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐาน Onvif นอกจากนี้ยังเรียกดูภาพ จากกล้องผ่านมือถือ ได้ด้วยแอปพลิเคชัน VizerEyes ซึ่งรองรับทั้ง iOS และ Android

เชื่อมต่อกับระบบเตือนภัย ระบบกล้องวงจรปิด VIZER เชื่อมต่อกับระบบเตือนภัย หรือระบบเซนเซอร์ในโรงงานอื่นๆ เพื่อทำ�งานรักษาความปลอดภัยเต็มรูปแบบ เช่น เมื่อมีการตรวจจับความร้อนหรือควันไฟ กล้องจะจับภาพแล้วแจ้งเตือนอัตโนมัติ

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำ�กัด

11


คุณสมบัติเด่น Laser IR Laser IR

แสดงภาพของวัตถุและรูปลักษณ์ของบุคคลในเวลากลางคืน (Night Mode) ได้ชัดเจน โดยสามารถมองเห็นในที่มืดได้ไกลถึง 500 เมตร

Ultra HD Ultra HD

ให้ภาพที่ความละเอียดระดับ 4K หรือ Ultra HD มีความละเอียดมากกว่า Full HD ถึง 4 เท่า ทำ�ให้ภาพคมชัดสมจริง

Starlight Starlight

แม้อยู่ในช่วงเวลากลางคืนหรือบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอแต่กล้องก็ยังสามารถ แสดงภาพสีได้

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำ�กัด

12


HLC (High Light Compensation) HLC

สามารถปรับลดแสงที่ส่องมายังหน้ากล้องได้ เช่น แสงจากสปอตไลต์หรือไฟหน้ารถ ทำ�ให้ภาพที่ ออกมาชัดเจน ไม่สว่างจ้าเกินไปจนไม่เห็นรายละเอียด

True WDR (120dB WDR) แสดงภาพย้อนแสงได้ดีเยี่ยม ด้วยการชดเชยแสงด้านหน้า และปรับลดแสงด้านหลังของภาพ ทำ�ให้เห็นรายละเอียดชัดเจนทั้งสองส่วน

NAA (Network Auto-Adaptability) NAA

ชดเชยภาพให้มีความต่อเนื่อง ในกรณีที่อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร และส่งผลให้การรับ-ส่ง ข้อมูลเพื่อแสดงภาพเกิด Packet Loss ได้ถึง 5%

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำ�กัด

13


กล้องวงจรปิด VIZER Box IP Camera กล้องวงจรปิดแบบเปลี่ยนเลนส์ได้ เหมาะสำ�หรับการจับภาพ ทั้งใกล้และไกล โฟกัสไปที่จุดใดจุดหนึ่ง ใช้งานร่วมกับเลนส์ที่มี ช่วงความยาวโฟกัสหลากหลาย สามารถเลือกให้เหมาะกับระยะ การมองที่ต้องการได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษอย่าง HLC (High Light Compensation) ที่ช่วยให้มองเห็น ชัดเจนแม้มีแสงสว่าง เช่น ไฟหน้ารถหรือสปอตไลต์ ส่องมายัง หน้ากล้อง รวมถึง Starlight ที่ทำ�ให้กล้องยังแสดง ภาพสีได้ แม้อยู่ในที่ที่มืดสนิท

Bullet IP Camera กล้องวงจรปิดทรงกระบอก เหมาะสำ�หรับการจับภาพเฉพาะ พื้นที่ มองเห็นได้ระยะไกล นิยมติดกับผนัง กำ�แพง หรือตั้ง เสาขึ้นมา ในบริเวณที่เป็นทางยาว เช่น แนวถนน แนวกำ�แพง แนวทางเดิน ประตูทางเข้า-ออก โรงรถ ลานจอดรถ ตามชั้น ภายในอาคาร ฯลฯ

Dome IP Camera กล้องวงจรปิดทรงโดม เหมาะสำ�หรับการจับภาพในมุมกว้าง เก็บรายละเอียดโดยรวมของพื้นที่ มีรูปร่างลักษณะกลมกลืน กับสภาพแวดล้อมทั่วไป นิยมติดที่ฝ้าเพดานตามห้องต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ห้องทำ�งาน ห้องนั่งเล่น ห้องประชุม ห้องโถง ฯลฯ

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำ�กัด

14


PTZ (Pan–Tilt–Zoom) กล้องวงจรปิดแบบควบคุมทิศทางได้ สามารถหมุนซ้าย-ขวา ก้ม-เงย จับภาพได้ทุกทิศทางโดยไม่มีจุดอับ ซูมแบบ Optical Zoom ได้ถึง 20 - 30 เท่า รุ่นพิเศษมีคุณสมบัติเด่นคือ Laser IR ที่ช่วยให้มองเห็น ในที่มืดได้ไกล 500 เมตร เหมาะ สำ�หรับติดตั้งในพื้นที่โล่งกว้าง เช่น สวนสาธารณะ ไซต์งาน ก่อสร้าง สนามบิน สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า หน่วยงาน ราชการ ฯลฯ

Fisheye IP Camera กล้องวงจรปิด 360 องศา เก็บภาพครบทุกมุมมอง ครอบคลุมทุกพื้นที่ เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่มีบริเวณ กว้าง เช่น สนามบิน ลานจอดรถ โรงแรม มหาวิทยาลัย โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า สถาบันการเงิน

NVR (Network Video Recorder) เครื่องบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดผ่านเน็ตเวิร์ก มาพร้อมคุณสมบัติที่ครบครัน เช่น UPnP, Extend Transmission, Plug and Play ฯลฯ บันทึกภาพจากกล้อง ที่มีความละเอียดสูงตั้งแต่ 1.3 MP, 2 MP, 4 MP จนถึง 4K รองรับกล้องที่มีโปรโตคอล ONVIF รองรับการจ่ายพลังงานแบบ PoE / PoE MAX ทำ�งานร่วมกับแอปพลิเคชัน VizerEyes สำ�หรับดูภาพสด ย้อนหลัง หรือดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอ ผ่านสมาร์ทโฟน ได้ทั้ง iOS และ Android

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำ�กัด

15


ทำ�ให้ทุกนาทีที่โทร

“คุ้มค่ามากที่สุด” VOXXY อุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณโทรศัพท์พื้นฐานเป็นโทรศัพท์มือถือ ทำ�ให้องค์กรสามารถใช้โทรศัพท์พื้นฐานโทรออกด้วยโปรโมชันมือถือ เพื่อช่วยลดค่าโทรศัพท์ได้ ใช้งานร่วมกับตู้สาขาโทรศัพท์ได้ทุกแบรนด์ ทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นของ Panasonic, NEC, Toshiba, Ericsson, Forth, Avaya ฯลฯ รองรับทุกคลื่นความถี่ GSM และ 3G ของทุก เครือข่ายทั้ง AIS, TRUEMOVE H และ DTAC VOXXY วิจัยและพัฒนาโดยทีมวิศวกรของ CNS ผ่านการทดสอบทาง วิศวกรรมจากห้องปฏิบัติการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านการ รับรองมาตรฐานจาก กสทช. รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย จึง สามารถเชื่อมั่นได้ในคุณภาพและประสิทธิภาพการทำ�งาน VOXXY ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งตอบโจทย์การใช้ งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็น 3G Gateway และ 3G VoIP Gateway รวมถึง Headset โทรศัพท์แบบสวมศีรษะ อำ�นวยความ สะดวกให้กับองค์กร ที่ต้องการสร้างระบบ Call Center


ทำ�ไมต้องใช้ มั่นใจในคุณภาพ VOXXY ติดตั้งมาแล้วกว่า 10,000 เครื่อง ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ผ่านการใช้งาน อย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ล้านนาทีต่อปี จึงรับประกันได้ถึงความเสถียรของระบบ และ การรองรับสัญญาณซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย

เสียงชัดระดับ HD VOXXY ให้คุณภาพเสียงคมชัดระดับ HD มีระบบป้องกันเสียงสะท้อน และเสียงรบกวน (Echo and Noise Cancellation) สามารถปรับระดับเสียงให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม ที่ใช้งานได้ หมดกังวลเรื่องเสียงซ่า เสียงก้อง เสียงเบา ฯลฯ

กสทช. รับรอง VOXXY ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก กสทช. เป็นรายแรกในประเทศไทย รวมถึงผ่าน การทดสอบทางวิศวกรรมทั้งเรื่องคุณภาพเสียงและความเสถียรของอุปกรณ์ จากห้อง ปฏิบัติการทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพ

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำ�กัด

17


คุณสมบัติเด่น • มีระบบป้องกันเสียงสะท้อนและเสียงรบกวน • รับสายโทรเข้าและโอนสายไปยังเลขหมายพื้นฐานได้ • ปรับระดับเสียงให้ชัดเจนสอดคล้องกับการใช้งานได้ • ป้องกันสัญญาณรบกวนจากการเชื่อมต่อโครงข่าย • รองรับการกดเบอร์ต่อได้ตามมาตรฐาน TOT, CAT, TT&T, TRUE

สามารถ

Voice Gateway VOXXY 3G Gateway อุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณโทรศัพท์พื้นฐานเป็นสัญญาณ โทรศัพท์มือถือ ทำ�ให้องค์กรสามารถใช้โทรศัพท์พื้นฐานโทร ออกด้วยโปรโมชันมือถือ เพื่อช่วยลดค่าโทรศัพท์ได้ ใช้งาน ร่วมกับตู้สาขาโทรศัพท์ได้ทุกแบรนด์ ทุกรุ่น รองรับซิมการ์ด 1 ซิมต่อเครื่อง

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำ�กัด

18


VOXXY 3G VoIP Gateway อุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณโทรศัพท์แบบ VoIP เป็น สัญญาณโทรศัพท์มือถือ ทำ�ให้องค์กรสามารถใช้ โทรศัพท์ ไอพี โทรออกด้วยโปรโมชันมือถือ เพื่อช่วยลดค่าโทรศัพท์ ได้ ใช้งานร่วมกับตู้สาขาโทรศัพท์ไอพี รองรับซิมการ์ดได้ถึง 32 ซิม มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานมากมาย เช่น ตั้งเวลา ในการโทรออกแต่ละซิมได้ รองรับ LCR (Least Cost Routing) มีระบบแบ็คอัพข้อมูลสำ�หรับ CDR (Call Detail Record) รองรับ Virtual SIM หรือ Remote SIM แบบ ซิมเดียวหรือมัลติซิมก็ได้ ฯลฯ

VOXXY Headset โทรศัพท์แบบสวมศีรษะ เหมาะกับงาน Call Center หรือ งานที่ต้องใช้สายตลอดเวลา มาพร้อมความสามารถหลาก หลาย เช่น ลำ�โพงที่ให้คุณภาพเสียงระดับ Hi-Fi (High Fidelity) คมชัดระดับ HD (Wideband Audio) ไมโครโฟนที่ สามารถกรองเสียงรบกวนได้ถึง 90% ออกแบบให้รับเสียง จากหน้าไมค์โดยเฉพาะ (Cardioid-directional) ปรับมุมได้ 300 องศา ฯลฯ

Synway เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลขั้นสูง เปลี่ยนโทรศัพท์รุ่นเดิม ให้ กลายเป็นระบบ IP เชื่อมต่อกับตู้สาขาโทรศัพท์ได้ อีกหนึ่ง ทางออกสำ�หรับองค์กรที่ต้องการปรับปรุงอุปกรณ์ PBX แบบเดิม ให้เข้าถึงและใช้งานเครือข่าย IP ได้ด้วยคุณภาพ เสียงคมชัด และช่วยประหยัดค่าโทรศัพท์ขององค์กร

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำ�กัด

19


“ผู้นำ�ด้านระบบโทรศัพท์ไอพี” Xorcom ผู้พัฒนาระบบโทรศัพท์ไอพี (IP PBX) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำ�ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสถียรภาพ Xorcom เป็นผู้ผลิตทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ รวมถึงมีการวิจัยและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง จึงสามารถควบคุมมาตรฐานในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำ�ให้ระบบโทรศัพท์ไอพีของ Xorcom สมบูรณ์แบบทุกฟังก์ชันการใช้งาน ผ่านการทดสอบอย่างหนักจากห้องปฏิบัติการจนได้รับรางวัลด้านเทคโนโลยี มากมาย Xorcom พัฒนาระบบโทรศัพท์ไอพีที่ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ทุกผลิตภัณฑ์สามารถทำ�งานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็น IP PBX, IP Phone และ Astribank จึงเหมาะกับทุกประเภทธุรกิจ ตั้งแต่องค์กรขนาด เล็กถึงขนาดใหญ่ ตั้งแต่ใช้ติดต่อกันภายใน จนถึงสร้างระบบ Call Center มืออาชีพ


ทำ�ไมต้องใช้ แบรนด์อเมริกา Xorcom เป็นแบรนด์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำ� ทั่วโลกผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 อีกทั้งยังได้รับรางวัล Best of Show จาก TMCnet บริษัทชั้นนำ�ด้านสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการถึง 8 ครั้ง

ระบบเสถียร Xorcom เป็นผู้ผลิตทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ทำ�ให้ระบบมีความเสถียรสูงทำ�งานได้อย่าง ต่อเนื่องโดยไม่มีอาการค้างหรือล่ม ทำ�ให้ทุกผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ

License Free

ฟรีไลเซนส์ ทุกผลิตภัณฑ์ของ Xorcom ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะใช้งานกี่ User ก็ตาม จึงมี ความคุ้มค่าคุ้มราคากว่าระบบโทรศัพท์แบรนด์อื่น

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำ�กัด

21


คุณสมบัติเด่น รองรับการขยายองค์กร สามารถเพิ่มอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่าง Astribank, Channel Bank, SIM server, GSM/3G IP Gateway, SIP Server เพื่อขยายระบบโทรศัพท์ ได้ ทั้งคู่สายภายนอกและภายใน สามารถออกแบบให้สอดคล้องกับการใช้ งานในธุรกิจแต่ละประเภทได้ จึงไม่จำ�เป็นต้องลงทุนวางระบบใหม่เมื่อมีการ ขยายองค์กร

รองรับทุกการเชื่อมต่อ สามารถเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ได้ทั้ง PRI/BRI/E1/T1/ISDN/PSTN/SIP/ IP DID/VoIP /FXO และ FXS โดยใช้เทคโนโลยี XPP ผ่านทาง USB รองรับ IP Phone ทุกแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น Yealink, Grandstream, Huawei, Polycom, Fanvil, CISCO, AVAYA (ทุกรุ่นที่รอง รับ SIP Protocol) นอกจากนี้ยังรองรับโทรศัพท์พื้นฐานอนาล็อก รวมถึงการรับส่งแฟกซ์อย่าง Fax to Email, FoIP, Fax Server ด้วย

ปลอดภัยไร้กังวล มี Firewall ติดตั้งมาพร้อม มีการเข้ารหัสการโทร (SIP TLS & sRTP) และระบบป้องกันการเข้าถึงจากภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงมี เทคโนโลยี SBCs (Session Border Control Securities) สำ�หรับ องค์กรที่ต้องการระบบความปลอดภัยระดับสูง เช่น สถาบันการเงิน ธนาคาร รัฐบาล หน่วยงานความมั่นคง โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ฯลฯ

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำ�กัด

22


คุณสมบัติสำ�หรับงาน Call Center

Call Queuing

Call Detail Record

สามารถจัดการสายที่โทรเข้ามาตามลำ�ดับก่อน-หลัง หรือตามความสำ�คัญได้ จึงรองรับสายโทรเข้าได้ มากกว่าจำ�นวน Agent ของ Call Center

ข้อมูลการใช้สายแต่ละครั้งจะถูกบันทึกไว้ทั้งหมด หมายเลขโทรเข้า-ออก ระยะเวลา วัน และจำ�นวน ครั้งที่โทร เพื่อเก็บไว้เป็นสถิติหรือข้อมูลอ้างอิง

Call Monitoring

Call Recording

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ Supervisor สามารถเข้ามาตรวจสอบฟังการ สนทนาระหว่าง Agent กับลูกค้า รวมถึงดึงสายไป คุยได้ในกรณีที่จำ�เป็น

ทุกเสียงสนทนาจะถูกบันทึกไว้ในระบบ ทำ�ให้การ สนทนาที่มีค่าถูกเก็บรักษาไว้อย่างดี สามารถค้นหา เพื่อฟังย้อนหลังได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

Call Whisper Supervisor สามารถเข้ามาในสาย เพื่อให้คำ� แนะนำ� Agent ที่พูดคุยกับลูกค้าได้ โดยที่ Agent ได้ยินเพียงฝ่ายเดียว เพื่อพัฒนาการบริการผ่าน Call Center บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำ�กัด

23


Xorcom ระบบโทรศัพท์ IP

Xorcom IP PBX ตู้สาขาโทรศัพท์ไอพีที่ทำ�งานภายใต้ระบบ Asterisk ใช้บริหารจัดการสายโทรศัพท์ เช่น โอนสาย ฝากข้อความ เสียง บันทึกเสียงสนทนา บันทึกข้อมูลการโทร ฯลฯ เหมาะกับธุรกิจทุกประเภทตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาด ใหญ่ รองรับผู้ใช้งาน 1 – 2,000 user ประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะติดต่อกันภายในหรือติดต่อกัน ระหว่างสาขา ซึ่งได้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงการสร้างระบบ Call Center

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำ�กัด

24


Xorcom IP Phone โทรศัพท์ที่รองรับเทคโนโลยี VoIP (Voice over Internet Protocol) หรือการส่งสัญญาณเสียงผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเน็ตเวิร์กภายในองค์กร มี ความสามารถหลากหลายกว่าโทรศัพท์แบบเดิม เช่น Find Me/Follow Me, DND, Call Forward ฯลฯ ให้คุณภาพเสียงระดับ HD ทำ�งานร่วมกับ Xorcom IP PBX ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Xorcom Astribank อุปกรณ์ที่ใช้ต่อพ่วงกับ IP PBX เพื่อเพิ่มพอร์ตสำ�หรับเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ ซึ่งพัฒนาและผลิตโดย Xorcom รองรับสายโทรศัพท์ทุกรูปแบบทั้ง FXO, FXS, PSTN, VoIP, SIP, IP, ISDN, PRI, BRI, E1/T1 ใช้งานร่วมกับ IP PBX ได้ทุกแบรนด์ที่ใช้ระบบ Asterisk, Elastix, FreePBX ทำ�ให้ไม่ต้องลงทุนวางระบบ โทรศัพท์ใหม่เมื่อมีการขยายองค์กร

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำ�กัด

25


Cloud Call Center “ระบบโทรศัพท์ เพื่อธุรกิจยุคใหม่”

บริการให้เช่าระบบโทรศัพท์ เหมาะกับองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ที่ ต้องการความประหยัด เพราะเป็นระบบโทรศัพท์ที่ใช้งานผ่านคลาวด์ หรือ อินเทอร์เน็ต ไม่จำ�เป็นต้องลงทุนติดตั้ง IP PBX หรือ เซิร์ฟเวอร์ ไม่ต้อง ยุ่งยากกับการวางสายโทรศัพท์ สามารถขยายระบบได้ตามต้องการ เพียง เชื่อมต่อ IP Phone กับอินเทอร์เน็ต แล้วสมัครใช้งานกับ CNS ก็สามารถ จัดการสายโทรศัพท์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


ทำ�ไมต้องใช้ ลงทุนน้อย ไม่ต้องลงทุนก้อนใหญ่ ไม่ต้องติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์หรือเซิร์ฟเวอร์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน การดูแลระบบ

ใช้งานได้ทันที เพียงสมัครใช้งาน Cloud Call Center กับ CNS แล้วเชื่อมต่อโทรศัพท์ไอพีกับเครือข่าย อินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ทันที

มีประสิทธิภาพ ใช้จัดการสายโทรศัพท์ได้อย่างมืออาชีพ เสมือนมีระบบโทรศัพท์ที่ทรงประสิทธิภาพ อยู่ในองค์กร นอกจากนี้ยังมีระบบสำ�รองข้อมูลทำ�ให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลการโทรต่างๆ จะไม่มีวันสูญหาย

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำ�กัด

27


คุณสมบัติเด่น เบอร์โทรศัพท์พื้นฐานติดตามไปทุกที เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า ทำ�ให้ลูกค้าไม่ต้องวุ่นวายกับเลขหมายที่มากมาย เมื่อต้องการติดต่อแต่ละฝ่ายในบริษัท อีกทั้งยังช่วยให้จดจำ�ได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย

ติดต่อได้ทุกที่ทุกเวลา Cu sto me r...

ในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน ลูกค้าก็ยังสามารถติดต่อพนักงานได้แม้อยู่นอก เวลาทำ�การ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

สามารถรับสายบนมือถือหรือ PC ได้ กรณีที่ลูกค้าโทรมาแล้วสายไม่ว่างหรือไม่มีคนรับ สามารถตั้งให้โอนสายไป ยังมือถือของพนักงานหรือให้ฝากข้อความเสียงไว้ได้

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำ�กัด

28


รายละเอียดแพ็กเกจ

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำ�กัด

29


“ยิ้ม...รับแฟกซ์ได้ทุกที่” แอปพลิเคชันที่ใช้รับ-ส่งโทรสารผ่านสมาร์ทโฟน เป็นการผสานเทคโนโลยียุคเก่า กับยุคใหม่เข้าด้วยกัน โดยเชื่อมโยงเครื่องแฟกซ์ที่ใช้เลขหมายพื้นฐาน TOT เข้า กับสมาร์ทโฟน เพื่อช่วยอำ�นวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อ สื่อสาร ทำ�ให้เราสามารถรับ-ส่งโทรสารได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่ใช้มือถือเท่านั้น นับเป็นอีกหนึ่งความสำ�เร็จของ CNS ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงาน นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ให้พัฒนาแอปพลิเคชัน SmileFAX เพื่อลดช่องว่าง ระหว่างเทคโนโลยีของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ เชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างธุรกิจ กับบุคคล โดยการพัฒนาแอปพลิชัน ที่ทำ�ให้เราสามารถ รับ-ส่งแฟกซ์ผ่านมือ ถือได้ ทั้งนี้ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ให้ เกียรติมามอบการสนับสนุนแก่ CNS ด้วย ซึ่งในที่สุดเราก็ได้นำ�ไปพัฒนา แอปพลิเคชัน SmileFAX ออกมาจนสำ�เร็จและมีคุณภาพ สามารถตอบโจทย์ การใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม


ทำ�ไมต้องใช้ ประหยัด ลดค่าส่งแฟกซ์ เหลือเพียงหน้าละ 2 บาท หรือ ส่งได้ไม่อั้นตามแพ็กเกจที่เลือก

สะดวก Sending...

สามารถรับ-ส่งแฟกซ์ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน สมาร์ทโฟน เสมือนมีเครื่องแฟกซ์ส่วนตัว

มั่นใจ ไม่พลาดข้อมูลสำ�คัญที่รับ-ส่งผ่านแฟกซ์ มี แจ้งเตือนมีไฟล์บันทึกเก็บไว้ในแอปพลิเคชัน

สามารถใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำ�กัด

31


คุณสมบัติเด่น ปรับแต่งภาพได้ สามารถปรับแต่งรูปภาพได้ ทั้งความสว่าง ความเข้ม ครอปภาพ หมุนภาพ เพื่อให้เอกสาร ออกมาสมบูรณ์มากที่สุด

มีบันทึกประวัติ มีบันทึกประวัติการรับ-ส่งแฟกซ์ พร้อมแสดง สถานะการส่ง สามารถเรียกดูได้ทุกเมื่อทำ�ให้ไม่ พลาดข้อมูลที่สำ�คัญ

ง่ายต่อการส่ง สะดวกและง่ายต่อการส่ง เพราะสามารถเลือกเบอร์ ที่ต้องการจะส่งได้จาก Contact ในมือถือ

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำ�กัด

32


ขั้นตอนการใช้งาน ถ่าย

เอกสารที่ต้องการจะส่ง

ปรับ

แก้ไขเอกสารให้ ชัดเจนถูกต้อง

รับ

รับแฟกซ์จาก เครื่องแฟกซ์

ส่ง

โดยกดเบอร์ หรือ ใช้รายชื่อจาก Contact

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำ�กัด

33


กลุ่มลูกค้า VIZER

กลุ่มลูกค้า XORCOM

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำ�กัด

34


กลุ่มลูกค้า Cloud

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำ�กัด

35


ติดต่อ

เวลาทำ�การ : 08.30 – 17.30 น. (จันทร์ – ศุกร์) 357 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำ�หรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 02-433-4333

@vizer

www.creaturelab.co.th

facebook\vizertech

/vizertech

Email ข้อมูลทั่วไป

ฝ่ายขาย

info@creaturelab.co.th

sales@creaturelab.co.th

ฝ่ายเทคนิค

ฝ่ายบุคคล

support@creaturelab.co.th

hr@creaturelab.co.th

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำ�กัด

36


บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำ�กัด

37


Company profile 6 3 61  
Company profile 6 3 61  
Advertisement