Page 1

OFERTA Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleo Zespół nauk ścisłych i technologii informacyjnej Informacje organizacyjne: 1. Na szkolenia z oferty uzupełniającej prosimy kierowad zgłoszenia: a) Bezpośrednio do kierownika projektu na adres mailowy, który jest podany przy każdej formie doskonalenia b) Pisemne zgłoszenia poprzez wypełnienie karty zgłoszenia: załącznik nr 1 – seminaria, warsztaty, forum, konferencje; załącznik nr 2 – kursy doskonalące, kursy kwalifikacyjne *do pobrania na stronie www.wcies.edu.pl+ prosimy przesład na adres mailowy kierownika szkolenia. c) W zgłoszeniu prosimy koniecznie podad numer szkolenia e) Na karcie zgłoszenia prosimy wpisywad jedną osobę 2. O dokładnym terminie, potwierdzeniu udziału i warunkach organizacyjnych formy doskonalenia zainteresowanych poinformuje kierownik szkolenia. 3. Wszelkie informacje na temat proponowanych form doskonalenia można uzyskad bezpośrednio u kierownika szkolenia, pisząc na adres mailowy zgodnie ze schematem: imię.nazwisko@wcies.edu.pl lub inny adres podany przez kierownika. Adresy można także znaleźd na stronie internetowej www.wcies.edu.pl w zakładce „Doradcy metodyczni” lub zakładce „O Centrum”. 4. Zgłoszenia szkoleo rad pedagogicznych *załącznik nr 3+ prosimy dostarczyd do WCIES pocztą, przesład fax na numer 22.628-01-79 w.12 lub mailem malgorzata.smola@wcies.edu.pl 5. Wszystkie szkolenia proponowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleo są bezpłatne. 6. Szkolenia są adresowanie do nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych m.st. Warszawy.

Oferta PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2010 Numer formy

Tytuł formy

Forma szkolenia

Adresat

Liczba godzin

Kierownik formy

Miejsce realizacji szkolenia

Planowane terminy szkolenia

Zasady przyjmowania zgłoszeo

MATEMATYKA

345

Spotkanie nauczycieli matematyki szkół podstawowych i gimnazjów dzielnicy Praga Północ.

Konferencja

Nauczycie matematyki SP i Gm

4

Urszula Jankiewicz

346

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki - maj 2010. Wnioski

Konferencja metodyczna

Nauczyciele PG

3

Elżbieta Jaworska

Zespół Szkół Nr 45 5 października im. Królowej Jadwigi 13.00-16.00 ul. Jagiellooska 7 (Praga Północ) WCIES

6 października 15.30-17.30

urszula.jankiewicz@wcies.edu.pl

elzbieta.jaworska@wcies.edu.pl doradca.jaworska@gmail.com

40


OFERTA Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleo diagnostyczne B. Andrzejewska CKE

Nauczyciele matematyki SP

5

Ewa Janiec

Nauczyciele matematyki PG Pragi Południe

3

Elżbieta Jaworska

ZSS-G ul. Komorska 17/23 (Praga Południe)

12 października 14.30-17.00

elzbieta.jaworska@wcies.edu.pl doradca.jaworska@gmail.com

Konferencja metodyczna

Nauczyciele matematyki Gm

3

Mariola Frontczak

WCIES ul. Hoża 88 Śródmieście

13 października 15.30-17.30

mariola.frontczak@wcies.edu.pl

350

Badanie przyrostu umiejętności Konferencja matematycznych uczniów gimnazjów. metodyczna

Nauczyciele matematyki Gm

2

Małgorzata Iwanowska

WCIES ul. Hoża 88 Śródmieście

13 października malgorzata.iwanowska@wcies.edu.pl

351

Analiza wyników sprawdzianu Konferencja diagnozującego "Matematyka na metodyczna starcie drugiego etapu edukacyjnego"

Nauczycie matematyki SP

3

Urszula Jankiewicz

WCIES ul. Hoża 88 Śródmieście

20 października 15.30-17.00

WCIES ul. Hoża 88 Śródmieście

20 października malgorzata.iwanowska@wcies.edu.pl

347

348 349

Tablica interaktywna na lekcjach matematyki

ul .Hoża 88 Śródmieście s. 305/306 Warsztaty metodyczne

"Praskie spotkania z matematyką" - Konsultacje zbiorowe konkurs dla szkół zawodowych Analiza wyników sprawdzianu diagnozującego „Matematyka na starcie w gimnazjum”

352

Badanie przyrostu umiejętności matematycznych uczniów SP.

Konferencja metodyczna

Nauczyciele matematyki SP

2

Małgorzata Iwanowska

353

Tablica interaktywna na lekcjach matematyki

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele matematyki Gm

5

Ewa Janiec

Gimnazjum 6 października 15.00-19.00 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 ul. Barska 32 (Ochota)

Gimnazjum z 20 października 15.00-19.00 Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 ul. Barska 32

ewa.janiec@wcies.edu.pl

urszula.jankiewicz@wcies.edu.pl

ewa.janiec@wcies.edu.pl

41


OFERTA Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleo (Ochota)

354

Zadania zamknięte i zadania krótkiej Warsztaty odpowiedzi na egzaminie maturalnym metodyczne cz. I

355

I wykład z cyklu TERAZ MATEMATYKA! Jak zachęcid do rozwiązywania zadao "na dowodzenie"? Dr Wiktor Bartol – WMIiM UW

356

Nauczyciel matematyki na starcie

357

Nauczycie matematyki PG

5

Elżbieta Jaworska

WCIES ul. Hoża 88 Śródmieście s. 303

21 października 15.30-19.00

elzbieta.jaworska@wcies.edu.pl doradca.jaworska@gmail.com

Wykład

Nauczyciele matematyki Gm i PG

4

Bożena MakulskaDąbkowska

WCIES ul. Hoża 88 Śródmieście s. 302

25 października 15.30-19.00

bozena.dabkowska@wcies.edu.pl

Kurs doskonalący

Nauczyciele matematyki SP, Gm i PG

33

Mariola Frontczak

WCIES ul. Hoża 88 Śródmieście

28 października 4, 11, 18, 25 listopada 2 grudnia 15.30-18.30

mariola.frontczak@wcies.edu.pl

Uczeo uzdolniony matematycznie w Seminarium szkole podstawowej

Nauczyciele matematyki SP z Ursynowa

Mariola Frontczak

Gimnazjum nr 94 ul. Na Uboczu 9 (Ursynów)

termin będzie ustalony

mariola.frontczak@wcies.edu.pl

Mariola Frontczak

Gimnazjum nr 94 ul. Na Uboczu 9 (Ursynów)

termin będzie ustalony

mariola.frontczak@wcies.edu.pl

358

W świecie matematyki – praca z uczniem zdolnym w gimnazjum

Seminarium

Nauczyciele matematyki Gm. z Ursynowa

359

Tablica interaktywna na lekcjach matematyki

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele matematyki PG

5

Ewa Janiec

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 ul. Barska 32 (Ochota)

17 listopada 15.00-19.00

ewa.janiec@wcies.edu.pl

Nauczyciele matematyki PG Pragi Południe

3

Elżbieta Jaworska

ZSS-G ul. Komorska 17/23 (Praga Południe)

21 listopada 14.00-17.00

grupa zamknięta

Nauczyciele matematyki Gm

7

Małgorzata Iwanowska

WCIES

23 listopada 15.30-18.30

malgorzata.iwanowska@wcies.edu.pl

360 361

"Praskie spotkania z matematyką" - Konsultacje zbiorowe zadania etapu szkolnego Nauczanie metodą interdyscyplinarnych projektów

Warsztaty metodyczne

42


OFERTA Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleo edukacyjnych

362

363

II wykład z cyklu TERAZ MATEMATYKA! Dr E. Stachowski – WMIiM UW

ul. Hoża 88 Śródmieście Wykład

Zadania zamknięte i zadania krótkiej Warsztaty odpowiedzi na egzaminie maturalnym metodyczne cz. II

Nauczyciele matematyki Gm i PG

4

Bożena MakulskaDąbkowska

WCIES ul. Hoża 88 Śródmieście s. 303

3 listopada 15.30-19.00

bozena.dabkowska@wcies.edu.pl

Nauczycie matematyki PG

5

Elżbieta Jaworska

WCIES ul. Hoża 88 Śródmieście S 305/306

9 grudnia 15.30-19.00

elzbieta.jaworska@wcies.edu.pl doradca.jaworska@gmail.com

364

Tablica interaktywna na lekcjach matematyki

Lekcja modelowa

Nauczyciele matematyki Gm

2

Ewa Janiec

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 ul. Barska 32 (Ochota)

17 listopada 15.30-19.00

ewa.janiec@wcies.edu.pl

365

III wykład z cyklu TERAZ MATEMATYKA! Dr J. Bednarczuk

Wykład

Nauczyciele matematyki Gm i PG

4

Bożena MakulskaDąbkowska

WCIES ul. Hoża 88 Śródmieście

6 grudnia 15.30-19.00

bozena.dabkowska@wcies.edu.pl

INFORMATYKA

366

Technologia Informacyjna i komunikacyjna w pracy nauczyciela

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele wszystkich przedmiotów

5*3h

Danuta Magdzik Sadura

I LO ul. Felioskiego 15 (Żoliborz)

20, 27 danuta.magdzik.sadura@wcies.edu.pl października 10, 17, 24 listopada 1 grudnia 15.30-17.45

367

Sposoby wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych w podnoszeniu jakości pracy szkoły

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele zajmujący się opracowaniem wyników

5

Danuta Magdzik Sadura

I LO ul. Felioskiego 15 (Żoliborz)

11 października danuta.magdzik.sadura@wcies.edu.pl 15.00 - 19.00

43


OFERTA Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleo egzaminów zewnętrznych w szkołach

368

Obsługa platformy edukacyjnej

Szkolenie rady Nauczyciele ZSS pedagogicznej nr 50

369

Tworzenie prezentacji w programie Power Point

warsztaty metodyczne

nauczyciele religii

370

I etap konkursu astronomicznego Helios

Konsultacje zbiorowe

371

II etap i zakooczenie konkursu astronomicznego Helios

372

Tworzenie filmów w programie Windows Movie Maker

8

Małgorzata Baraoska

ZSS nr 50 ul. Lindego 20 (Bielany) s.13, I p.

12, 19 października 15.00-18.00

malgorzata.baranska@wcies.edu.pl tel. 695-602-090

10

Małgorzata Baraoska

ZSS nr 50 ul. Lindego 20 (Bielany) s.13, I p.

9, 16 listopada 15.00-19.00

malgorzata.baranska@wcies.edu.pl tel. 695-602-090

nauczyciele fizyki i informatyki

4

Małgorzata Baraoska

ZSS nr 50 ul. Lindego 20 (Bielany) s.13, I p.

5 listopada

grupa zamknięta

Konsultacje zbiorowe

nauczyciele fizyki i informatyki

5

Małgorzata Baraoska

WCIES ul .Hoża 88 Śródmieście s. 305/306

26 listopada 10.00 – 14.00

malgorzata.baranska@wcies.edu.pl tel. 695-602-090

warsztaty metodyczne

nauczyciele wszystkich przedmiotów

5

Małgorzata Baraoska

ZSS nr 50 ul. Lindego 20 (Bielany) s.13, I p.

22 lub 23 listopada 15.00-19.00

malgorzata.baranska@wcies.edu.pl tel. 695-602-090

44

test  

publikacja

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you