Page 1


2014 © grafický design Ján Bača behance.net/janbaca


grafický manuál značky le monjan

verzia 1.


základná konfigurácia loga

Základným elementom jednotného vizuálneho štýlu je logo spoločnosti. Jeho primárnym poslaním je odlíšiť vlastníka od konkurencie.

Logo le monjan je kombináciou písma a grafických prvkov – znaku. Znak zobrazuje štylizovaný citrón v reze, čím naznačuje priamy súvis so slovíčkom lemon ukrytým v názve spoločnosti a zároveň nahrádza v názve písmeno O. Vrchná a spodná časť znaku je tvorená zátvorkami, ktoré znak opticky uzatvárajú. Vzdialene tak znak pripomína erb ako tradičný symbol remesiel. Tým je v logu deklarovaná náväznosť na takúto činnosť zahŕňajúcu predovšetkým produkciu a predaj kvalitných výrobkov z tradičných materiálov (koža, plátno a pod.).

logo le monjan v základnej, najpoužívanejšej verzii 5


znak

Odstránením písma z logotypu vznikne znak. Je esenciálnym grafickým vyjadrením spoločnosti. Jeho použitie je prípustné za určitých okolností. Je nevyhnutné, aby sa predišlo popleteniu s inými symbolmi, preto sa takáto forma loga aplikuje iba tam, kde je kontext so spoločnosťou le monjan zrejmý (logo v základnej konfigurácii je uvedené na inom mieste, názov le monjan je uvedený v blízkosti v textovej forme a pod.). Znak sa aplikuje aj tam, kde z priestorových možností nie je možné aplikovať logo v základnej podobe. Bez dodržania uvedených podmienok je znak možné aplikovať v prípade, že značka je už dostatočne známa a ľuďmi rozpoznávaná aj bez jej textovej časti. O určení tohoto obdobia by mala rozhodnúť najmä osoba zodpovedná za marketing spoločnosti.

znak le monjan 7


firemný claim

Claim je podpisom firmy a vyjadruje jej stratégiu a smerovanie. Vyslovenie claimu má u konzumentov vyústiť do vybavenia si produktu.

Claim spoločnosti le monjan znie fresh fashion. Týmto výstižne charakterizuje spoločnosť a zároveň vtipne korešponduje so slovíčkom lemon. Logotyp s claimom je rovnocennou alternatívou logotypu samotného. Je vhodné aplikovať ho všade tam, kde by zameranie spoločnosti nebolo zrejmé z kontextu produktu. Umiestnenie claimu je vždy pod logom a jeho veľkosť je priamo úmerná veľkosti loga. Alternatívna verzia claimu má tvar fresh fashion since 2013. Táto forma sa používa najmä v materiáloch, ktoré zdôrazňujú alebo oslavujú vznik spoločnosti. Význam tohoto claimu rastie úmerne s dobou zotrvania značky na trhu.

Podobne ako logo vo verzii s typografiou aj znak je možné aplikovať spolu s firemným claimom fresh fashion, príp. fresh fashion since 2013. Podmienky pre jeho použite sú zhodné, teda predovšetkým potreba zdôraznenia firemného zamerania a posilnenia spojitosti značky s produktom

logo le monjan s firemným claimom znak le monjan s firemným claimom 9


špeciálne varianty loga

Za určitých okolností je možné znak skombinovať aj s iným názvom ako le monjan. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým vhodnosť takejto aplikácie (napr. špeciálne výročné materiály, limitované edície, ďalšie potenciálne divízie značky a pod.), ale aj predpoklad elementárnej znalosti značky a zabezpečenie, že táto nová podoba značky nebude cieľovou skupinou zamieňaná so základnou konfiguráciou loga. Každé takéto riešenie je nevyhnutné konzultovať s autorom značky a osobou zodpovednou za marketing spoločnosti.

Špeciálnym variantom loga je aj jeho forma upravená pre negatívne vyrezávanie do rozličných materiálov (papier, plech, drevo a pod.), prípadne aplikáciu farbou cez šablónu. Prvky loga sú prispôsobené tak, aby logo nestratilo svoj charakter a zároveň nedošlo k deštrukcii tvarov následkom oslabenia materiálu. Takýmto spôsobom môže byť vyhotovené logo v základnej konfigurácii i vo verzii bez textu (znak). Tento variant loga je dovolené používať iba v spojení s uvedeným technologickým vyhotovením. V tlačovej podobe, ako aj v prípade vyrezania loga do materiálu a jeho následnej aplikácie lepením na podklad nesmie nahrádzať logo v základnej konfigurácii. Minimálna doporučená šírka loga vyhotoveného takouto formou je 15 cm aby sa predišlo riziku prerušenia jemných častí následkom neopatrného zaobchádzania. Pri veľmi krehkých materiáloch (papier, drevená dýha, tenký plast a pod.) je potrebné túto hodnotu patrične upraviť, prípadne voliť inú technológiu výroby.

znak le monjan kombinovaný s odlišným názvom logo le monjan upravené pre vyrezávanie do platňových materiálov 11


farebnosť loga

Farebné prevedenie loga le monjan v základnej konfigurácii kombinuje farby čiernu a zlatú, pričom čierna je použitá na písmo a zlatá na znak. Pokiaľ nie je kvôli technologickým obmedzeniam možné použiť zlatú farbu, nahrádza sa svetlo béžovou farbou. Logo sa v takejto podobe aplikuje iba na monochromatické svetlé podklady (max. 10%-ná čierna).

Inverzný farebný variant kombinuje farby bielu (typografia) a zlatú, resp. béžovú (znak). Je určený na tmavé monochromatické podklady (min. 80%-ná čierna).

Na všetky ostatné povrchy (napr. viacfarebné, šedé v rozmedzí 20%–80%-ná čierna, ako aj biela a 100%-ná čierna pokiaľ sa jedná o zámer alebo kvôli technologickým limitom) sa aplikuje logo v čiernobielom prevedení. Na svetlé podklady sa umiestňuje čierne logo a na tmavé podklady biele.

farebná pozitívna verzia loga le monjan na svetlom (≤ 10%-ná čierna) podklade farebná inverzná verzia loga le monjan na tmavom (≥ 80%-ná čierna) podklade pozitívna verzia čiernobieleho loga le monjan inverzná verzia čiernobieleho loga le monjan 13


100%

80%

60%

30%

pantone 476 c cmyk 25–40–65–0 rgb 200–160–100

100%

80%

60%

30%

pantone black c cmyk 0–0–0–100 rgb 0–0–0


farebná definícia

Základné farby charakteristické pre spoločnosť le monjan sú zlatá, čierna a biela. Pri vytváraní komunikačných materiálov spoločnosti je vhodné používať aj farby odvodené zo zlatej a čiernej, a to ich zosvetlením v definovaných stupňoch. Používajú sa najmä na grafické prvky väčších rozmerov, súvislé plochy, tučné texty a pod., teda všeobecne tam, kde by farby v ich pôvodnom tóne pôsobili príliš masívne a ťažkopádne. Odtieň zlatej farby v logu le monjan sa musí striktne dodržiavať a nie je povolené ho zamieňať s inými, najmä svetlými žiarivými odtieňmi. V prípade, že nie je možné zabezpečiť príslušnú zlatú farbu, nahradí sa uvedenou béžovou.

farebná definícia zlatej (béžovej) farby farebná definícia čiernej farby 15


materiálové prevedenie loga

Logo le monjan môže byť prevedené okrem štandardných tlačových aj rozličnými inými metódami, pokiaľ je zachovaná jeho dostatočná pôsobivosť a nedochádza k jeho modifikácii. Príkladom môže byť aplikácia pomocou gumovej pečiatky, ražbou do papiera a kože, vyšívaním, vypálením do dreva, gravírovaním do rozličných materiálov alebo leptaním. Logo v trojrozmernom prevedení môže byť tiež vyhotovené v rozličných materiáloch a materiálových kombináciách. Výber materiálov a ich farebnosť treba podriadiť vzhľadu loga uvedeného v tejto príručke. Nie je doporučené zamieňanie tmavých a svetlých prvkov loga. Logo má za každých okolností pôsobiť maximálne jednoducho a čisto. Návrhy materiálových prevedení je nutné konzultovať s autorom značky.

vyšívané logo le monjan logo le monjan aplikované do kože logo le monjan leptané na skle logo le monjan vyrezané do plechu 17


1/2 x

x

1/2 x 1/2 x

1/2 x

x

1/2 x 1/2 x


ochranná zóna loga

Ochranná zóna definuje veľkosť plochy okolo loga, do ktorej nesmie zasahovať text, iné grafické prvky, fotografie a ilustrácie. Rešpektovanie tejto zóny zaručuje dobrú čitateľnosť a rozpoznateľnosť značky ako aj jej dostatočnú pôsobivosť.

Ochranná zóna loga le monjan sa odvíja od celkovej výšky loga (x) a je definovaná ako polovica tejto hodnoty (1/2 x) z každej strany loga. Tento princíp platí pre všetky verzie loga.

ochranná zóna loga le monjan ochranná zóna znaku le monjan 19


20 mm

25 mm

25 mm


minimálna veľkosť loga

Kvôli dobrej čitateľnosti a rozpoznateľnosti loga sa stanovuje jeho minimálna veľkosť, ktorú treba dodržiavať.

Logo le monjan musí byť minimálne 20 mm široké. Minimálna šírka loga s claimom sa kvôli dobrej čitateľnosti doporučuje až 25 mm. Táto hodnota je doporučená aj pre logo v inverznej podobe, aby sa predišlo optickému zlievaniu svetlých tvarov.

minimálna veľkosť loga le monjan (1 : 1) minimálna veľkosť loga le monjan s claimom (1 : 1) minimálna veľkosť loga le monjan v inverznej podobe (1 : 1) 21


zakázané úpravy loga

Vždy treba dbať na to, aby logo dobre vynikalo a s týmto ohľadom voliť vhodné technologické postupy výroby prezentačných materiálov akéhokoľvek druhu.

Logo le monjan je zakázané akokoľvek upravovať, meniť jeho vzhľad, deformovať (neproporčne zväčšovať a zmenšovať), otáčať a meniť jeho farebnosť v nesúlade s uvedenými pravidlami. Tiež je neprípustné používať ho na viacfarebných podkladoch, pokiaľ nie je zabezpečená jeho dobrá čitateľnosť a pôsobivosť.

nedovolené modifikácie loga le monjan – deformácia loga, otáčanie loga, zmena farebnosti, zámena farebnosti v logu a použitie loga na nevhodnom podklade 23


ábčďéfghijklmnôpqrstuvwxyz ÁBČDÉFGHIJKLMNÔPQRSTUVWXYZ 1234567890?!()&* ábčďéfghijklmnôpqrstuvwxyz ÁBČDÉFGHIJKLMNÔPQRSTUVWXYZ 1234567890?!()&* ábčďéfghijklmnôpqrstuvwxyz ÁBČDÉFGHIJKLMNÔPQRSTUVWXYZ 1234567890?!()&* ábčďéfghijklmnôpqrstuvwxyz ÁBČDÉFGHIJKLMNÔPQRSTUVWXYZ 1234567890?!()&@* ábčďéfghijklmnôpqrstuvwxyz ÁBČDÉFGHIJKLMNÔPQRSTUVWXYZ 1234567890?!()&@*

ÁBČDÉFGHIJKLMNÔPQRSTUVWXYZ 1234567890?!()&@* ÁBČDÉFGHIJKLMNÔPQRSTUVWXYZ 1234567890?!()&@*


typografia

Písmo je spolu s logom ďalší prvok firemnej identity, ktorý významnou mierou prispieva k odlíšeniu spoločnosti a jej identifikácii u cieľového subjektu. Striktné dodržiavanie firemného písma je z tohoto dôvodu žiaduce predovšetkým pokiaľ sa jedná o výstup smerom von, odporúčané je ale používať jednotnú typografiu aj na komunikáciu vo vnútri spoločnosti.

Základným písmom spoločnosti le monjan je serifové písmo chaparral pro. Pre komunikačné účely spoločnosti sa používa predovšetkým v rezoch Regular, Italic, Bold a Bold Italic. Pokiaľ si to situácia vyžaduje, použije sa aj rez Light Italic.

Doplnkové písmo spoločnosti je novecento sans wide. Používa sa výlučne ako akcidenčné písmo (titulky, plagáty a pod.), nikdy sa ním nesádza dlhší súvislý text. Na uvedené účely slúžia rezy Medium a Demibold.

písmo Chaparral Pro v rezoch Light Italic, Regular, Italic, Bold a Bold Italic písmo Novecento Sans Wide v rezoch Medium a Demibold 25


LE MONJAN – BASIC DESIGN MANUAL  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you