Page 1

Informace o místním poplatku ze psů pro rok 2014

Stavební úřad - životní prostředí upozorňuje

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Kostelec nad Orlicí a v jeho částech (Kostelecká Lhota, Kozodry, Koryta). Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. Sazby poplatku zůstávají na stejné výši jako v roce 2012 dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011.………………………………………………….. POPLATEK JE SPLATNÝ OD 1. BŘEZNA DO 31. KVĚTNA 2014………………………………………. Bližší informace Vám podá paní Jana Kameníková, tel. 494 337 281, e-mail: jkamenikova@muko.cz, hlavní pokladna (Dukelských hrdinů 985, v přízemí budovy, přímo proti vchodu). …………………………… Pokladní hodiny hlavní pokladny……………….. pondělí, středa 08:00 – 11:.30 hodin; 12:30 - 17:00 hodin… úterý, čtvrtek 08:00 – 11:30 hodin;12:30 – 14:00 hodin..…… pátek 08:00 – 11:30 hodin; 12:30 - 13:00 hodin

Povinnost ohlášení souhrnné evidence odpadů do 15. 02. 2014!............................... Upozorňujeme producenty odpadů na povinnost ohlášení souhrnné provozní evidence za kalendářní rok 2013 do 15. 02. 2014. Tuto povinnost stanovuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Týká se všech původců, kteří v roce 2013 vyprodukovali či nakládali s více než 100 kg nebezpečného odpadu nebo více než 100 t ostatního odpadu. Dále se tato povinnost vztahuje na oprávněné osoby, které v daném kalendářním roce nakládali s odpadem, na provozovatele skládek a na provozovatele zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů, sběru a zpracování autovraků a elektroodpadu. Souhrnná provozní evidence odpadů se ohlašuje elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovací povinnosti (ISPOP) obci s rozšířenou působností podle místa provozovny.

DOPORUČUJEME OBČANŮM, ABY VYUŽILI PŘEDEVŠÍM MOŽNOSTI BEZHOTOVOSTNÍ ÚHRADY MÍSTNÍCH POPLATKŮ. Jana Kameníková, ekonomický odbor

Návod na postup: ……………………………………… http://www.inisoft.cz/public/upload/attachments/kstrankam/podp_dokument/hlaseni_odpadu_ispop.pdf

Více informací 494 337 227

na

telefonním

Stránka 1

Důležité upozornění!................... Rekonstrukce komunikace II/316

Jedná se o společnou akci Královéhradeckého kraje, a města Kostelce nad Orlicí, které provede opravu vodovodu, kanalizace, chodníků a veřejného osvětlení.………………………….. Začátek stavby, je v místě úrovňového přejezdu ČD, konec Na Skále cca v místě dopravní značky označující konec obce. Předpokládaný průběh prací 3. březen - 27. duben 2014 – práce na výměně kanalizace a vodovodu. Pouze částečné omezení dopravy - zúžení jízdních pruhů (přejezdové lávky). 28. duben - 30. září 2014 – kompletní rekonstrukce komunikace v celkové délce 1002,0 m.……………………………………………..

čísle:

Bude provedena úplná uzavírka silnice II/316, v současné době probíhá specifikace objízdných tras.


Dopravní úřad upozorňuje………… Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad žádá občany, kteří vlastní povolení ke stavbě vodního díla (studna, biologický septik, domovní čistírna odpadních vod, rybník, vodní nádrž apod.) a toto vodní dílo mají již zrealizované, aby řádně a včas u staveb povolených před rokem 2007 podali návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, u staveb povolených v roce 2007 a následující požádali o vydání………………. kolaudačního souhlasu na dokončenou stavbu vodního díla.……………………………….. V podmínkách povolení je uveden termín k dokončení stavby, v případě potřeby ho lze prodloužit. Jestliže je vodní dílo užíváno bez kolaudačního rozhodnutí či kolaudačního souhlasu popřípadě souhlasu s užíváním, stavebník se dle ustanovení § 178 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) dopouští PŘESTUPKU (s nímž je spojena i pokuta). Dále upozorňujeme, že každý kdo nakládá s podzemními či povrchovými vodami (tj. jejich odběr, vzdouvání, akumulace, chov ryb apod.) je povinen dle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) vlastnit platné povolení k nakládání s vodami. Vlastníte-li rozhodnutí, kterým Vám bylo povoleno nakládat s povrchovými či podzemními vodami, a stanovená lhůta k nakládání s vodami již proběhla, neváhejte a obraťte se na nás, prodloužení povolení k nakládání s vodami nepodléhá žádnému správnímu poplatku. V průběhu roku 2014 budou na celém územním obvodu Kostelce nad Orlicí, jako obce s rozšířenou působností, probíhat vodoprávní dozory, při kterých bude kontrolováno, zda jsou vodní díla užívána v souladu s ustanoveními vodního zákona a dalšími souvisejícími právními předpisy. Předmětem kontroly dále bude i likvidace odpadních splaškových vod u těch stavebníků, kteří nejsou doposud napojeni na veřejnou kanalizaci Města Kostelce nad Orlicí a musejí řádně předčišťovat odpadní splaškové vody či mají vyvážecí jímku (žumpu), kterou jsou povinni nechávat vyvážet na centrální čistírnu odpadních vod (o této skutečnosti jsou povinni mít doklady - faktury). V případě, že likvidujete odpadní splaškové vody pomocí biologického septiku, musíte ho mít doplněný o pískový či jiný filtr. Předčišťovat odpadní splaškové vody pouze pomocí

3-komorového biologického septiku je nedostačující. Vypouštění předčištěných odpadních splaškových vod z biologického septiku a domovní čistírny odpadních vod je možné pouze v souladu s platným povolením k nakládání s vodami (viz výše) a za předpokladu dodržení přípustných limitů (tj. BSK5, CHSKCR, NL, apod.), které jsou uvedeny v rozhodnutí (o této skutečnosti jsou vlastníci vodního díla povinni předkládat rozbory). Pokud jste po přečtení tohoto článku dospěli k závěru, že si nejste jisti, zda svou stavbu vodního díla užíváte v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s rozhodnutím, jež Vám bylo vydáno, neváhejte a obraťte se na nás, ochotně zodpovíme veškeré Vaše dotazy.

Orlické hory a Podorlicko budou cílit na ženy, přidejte se! Od června letošního roku spouští destinační společnost Orlické hory a Podorlicko další marketingovou kampaň, která by měla každých 5 měsíců představit turistické veřejnosti nové téma.

Více inf. na telefonních číslech:…………… 494 337 228 nebo 773 781 169……………………. (Monika Sikorová),494 337 229 nebo……….… 773 781 160 (Ing. Jana Dvořáková)

Plesy, bály a taneční večery……………

15. 03. /sobota/ - 20:00 hodin……………………. 15. RYBÁŘSKÝ PLES…………………………………… Spolek přátel rybářského cechu pořádá 15. Rybářský ples v Sokolovně Kostelec nad Orlicí. Hraje skupina SONG z Kostelce nad Orlicí. Dvě bohaté tomboly (slosovatelné místenky + svitkové výherní losy. Vstupné 150 Kč včetně místenky. POZOR OMEZENÝ POČET MÍST! Rezervace na tel. 605 521 202. 28. 03. /pátek/ - 20:00 hodin…………………… HASIČSKÝ PLES………………………………………… Hasiči zvou do sálu v SK Rabštejn na tradiční ples. Hraje skupina SONG. Předprodej vstupenek v Hasičské zbrojnici v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin po-pá, nebo po telefonické domluvě na číslo 778 407 150 p. Sršeň Tomáš Velitel jednotky. 28. 03. /pátek/ - 20:00 hodin……………………… HASIČSKÝ PLES………………………………………… SDH Kostelecká Lhota Vás zve na Hasičský bál v Hostinci U Hubálků. Hudba: FANTASY MUSIC. Předprodej v Hostinci U Hubálků

Přejeme vám nový rok krásných kulturních zážitků. Stránka 2

plný

Jako první přijde na řadu cílová skupina něžného pohlaví, která je specifická tím, že povětšinu doma rozhoduje o trávení volného času, vybírá místa na výlety, jezdí na ně ve skupinách, strašně ráda si vyměňuje zkušenosti a nakupuje. Ženám bude region Orlických hor a Podorlicka představen jako místo, kde žily a žijí mnohé zajímavé dámy, které měly a mají vliv na krásné Orlické hory a jejich podhůří. Můžete se tak těšit na turistické produkty, jako jsou Dobroty paní Dobromily, Příběhy šlechtických rodů a další zajímavé pobídky k návštěvě Orlických hor, putování s princeznou Kačenkou či Orlickou cyklo a inline královnou a mnohé další. Vyzýváme tímto všechny poskytovatele služeb, kteří mají dámám, ale samozřejmě také dětem, které k životu žen neodmyslitelně patří, co nabídnout zapojte se! Neslibujeme nikomu zázraky zdarma, ale nabízíme kvalitní dlouhodobou spolupráci nad budováním atraktivní, turistické destinace a zajímavých produktů. Společně se snažíme přesvědčit české výletníky, že nechtějí jet na dovolenou do zahraničí a že když už zůstanou doma, nechtějí jet na Šumavu nebo do Krkonoš, ale do našich Orlických hor. Osobní schůzky pro více informací sjednávejte na info@dsohp.cz, 725 921 969


Velikonoční výstava…………………….. Jarní velikonoční výstava s názvem „Velikonoce – svátky jara“ v pořadí již 14. se uskuteční ve dnech 11. – 13 .dubna 2014 ve výstavištním areálu v Častolovicích. Výstava bude otevřena každý den v době od 09:00 hod. do 17:00 hod.…………………………………….. Vystaveny budou nejen staročeské tradice spojené s velikonocemi, ale i ukázky jejich praktické tvorby. Malování a tepání kraslic, zdobení perníků, výroba předmětů z přírodních materiálů, kroje z celých východních Čech, háčkování a paličkování, to vše bude pro návštěvníky připraveno. Staročeská řemesla: hrnčířství, drátování, košikářství, řezbářství, tkalcovství, práce na kolovrátku, kovářství a další jistě upoutá mnoho návštěvníků. Poprvé bude ukázáno tavení skla ve vysokožárové peci s tvorbou skleněných předmětů a krásná kolekce květinových vazeb z aranžérské soutěže květin. Zajímavé bude porovnání staročeského pečení s novodobým – velkopekárenským. Také největší křesťanský svátek v roce bude mít na této výstavě zastoupení. Tradiční soutěž o nejlepší kolekce kraslic bude umístěna v hlavním sále výstavy. Do této soutěže se může každý přihlásit den před výstavou na tel. 721 311 719. Výstava bude nejen pro dospělé, ale i pro mladou generaci, pro kterou pořadatelé připravili živé symboly velikonoc - živé králíky a ovečky. Celá tato jarní výstava bude aranžována velikým množstvím květin v kombinaci s vodou a dalšími přírodními materiály. Široký prodej všeho, co potřebuje každý zahrádkář a milovník přírody bude pro všechny také připraveno. Zeleninová sadba, květiny, okrasné stromky, zahrádkářské nářadí a pomůcky, velikonoční upomínky a řada dalších věcí, to vše připravili pořadatelé pro návštěvníky. Bohaté občerstvení na této výstavě je již samozřejmostí. Výstavní prostory jak v sokolovně v přízemí a 1. patře, v zahrádkářském domě, tak i na venkovních plochách budou rozšířeno na 2 000m2. Parkování vozidel bude umožněno na vybraných regulovaných místech a bude zdarma. Na všechny návštěvníky se těší pořadatelé. Bližší inf. na tel.721 311 719.

Regionální turistické a informační centrum Kostelec nad Orlicí o.p.s. Otevírací doba:…………………………………………… Po - Pá: 8:00 - 16:00 hodin…………… So - zavřeno; Ne - zavřeno

Stránka 3


Strรกnka 4

Zpravodaj 02 2014 final  
Zpravodaj 02 2014 final  
Advertisement