Page 1

Informace o místním poplatku ze psů pro rok 2014 Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Kostelec nad Orlicí a v jeho částech (Kostelecká Lhota, Kozodry, Koryta). Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. Sazby poplatku zůstávají na stejné výši jako v roce 2012 dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011.………………………………………………….. POPLATEK JE SPLATNÝ OD 1. BŘEZNA DO 31. KVĚTNA 2014………………………………………. Bližší informace Vám podá pí Jana Kameníková, tel. 494 337 281, e-mail: jkamenikova@muko.cz, hlavní pokladna (Dukelských hrdinů 985, v přízemí budovy, přímo proti vchodu). …………………………… Pokladní hodiny hlavní pokladny……………….. pondělí, středa 8 - 11.30 hodin 12:30 - 17:00 hodin… úterý, čtvrtek 8 - 11.30 hodin 12:30 – 14:00 hodin..…… pátek 8 - 11.30 hodin 12:30 - 13:00 hodin DOPORUČUJEME OBČANŮM, ABY VYUŽILI PŘEDEVŠÍM MOŽNOSTI BEZHOTOVOSTNÍ ÚHRADY MÍSTNÍCH POPLATKŮ.

Zápisy do mateřských škol v Kostelci nad Orlicí na školní rok 2014/2015 V letošním roce proběhnou zápisy do mateřských škol v Kostelci nad Orlicí v těchto termínech: MŠ Krupkova 13. března 2014 od 8:00 do 17:00 hodin……………………………………………… MŠ Mánesova 14. dubna 2014 od 10:00 do 16:00 hodin……………………………………………… Přihlášky obdržíte přímo v mateřských školách nebo u p. Matyášové na Městském úřadě Kostelec nad Orlicí, organizačněsprávní odbor, budova A, přízemí, č. dv. A-002. IM

Chorvatsko – člen Evropské unie od 01. 07. 2013

Jana Kameníková, ekonomicky odbor Cestovní doklady - Přistoupení k EU neznamená zrušení pohraničních kontrol cestovních dokladů jak při vstupu do Chorvatska tak při výstupu ze země. Cestovat do Chorvatska je možno s platným cestovním pasem nebo občanským průkazem ČR. Každý Stránka 1

občan ČR, včetně dětí, musí být vybaven vlastním cestovním dokladem. Nezletilé dítě, jenž necestuje společně s rodiči, nemusí být vybaveno jejich souhlasem (souhlasem zákonného zástupce) s cestou v doprovodu jiné osoby.…….……………………………………………..

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR (Záhřeb), nebo na konzulární jednatelství (Split, Rijeka), který k umožnění návratu do ČR vystaví náhradní cestovní doklad. Při cestách motorovými vozidly je bezpodmínečně nutné mít platný řidičský průkaz, malý technický průkaz vozidla a doklad o zákonném pojištění odpovědnosti škod z provozu vozidla (povinné ručení zelená karta). Při cestě zapůjčeným vozidlem se doporučuje mít při sobě písemný souhlas vlastníka s použitím vozidla. Za účelem ošetření ve státních zdravotnických zařízeních je třeba předložit Evropský průkaz zdravotního pojištění. Na základě tohoto průkazu ČR mohou čeští pojištěnci uplatňovat nárok na poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče. Tento mechanismus však nepokrývá náklady na spoluúčast ani na převoz nebo repatriaci


pojištěnce do ČR, proto je doporučováno uzavření doplňkového cestovního zdravotního pojištění. Bezplatné ošetření na základě Evropského zdravotního průkazu zpravidla nelze nárokovat v soukromých zdravotnických institucích. ……………………….… Zdroj: http://www.mzv.cz/jnp

Vítejte v systému DROZD!................

Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí………………………………………. Informace poskytuje cestovatel vyplněním jednoduchého formuláře složeného ze čtyř částí: 1. Informace o cestovateli……………………..… 2. Informace o spolucestujících rodinných příslušnících 3. Údaje o pobytu v zahraničí………………….… 4. Kontaktní osoba v ČR…………………………..… Poskytnuté informace slouží Ministerstvu zahraničních věcí k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů. Systém umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před hrozícím nebezpečím. Poskytnuté osobní údaje Ministerstvo zahraničních věcí ČR uchovává a využívá jen ke shora uvedeným účelům a po plánovaném ukončení cesty do zahraničí jsou z databáze automaticky vymazány. Přejete-li si zaregistrovat svoji cestu do zahraničí, přečtěte si pozorně následující prohlášení a v případě souhlasu s jehoVo obsahem stiskněte tlačítko: „Vytvoření nové registrace“. Pokud cestujete do zahraničí s cestovní kanceláří, doporučujeme prověřit, zda vedoucí zájezdu též provedl registraci, aby nedocházelo k duplicitnímzáznamům. Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlašuji, že vyplněním a odesláním formuláře ve webové aplikaci „Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí“ vyjadřuji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, souhlas s tím, aby Ministerstvo zahraničních věcí ČR zpracovávalo a uchovávalo poskytnuté osobní údaje. Pokud poskytnuté údaje sám neodstraním, beru na vědomí, že příslušný záznam bude z databáze vymazán po uplynutí čtyř týdnů od předpokládaného data návratu ze zahraničí. Aplikace je přístupná na webové stránce

Ministerstva zahraničních věcí v kapitole „Cestujeme, nebo přímo na adrese http://drozd.mzv.cz/ Zdroj: MZV ČR

Stavební úřad - životní prostředí upozorňuje Povinnost ohlášení souhrnné evidence odpadů do 15. 02. 2014!............................... Upozorňujeme producenty odpadů na povinnost ohlášení souhrnné provozní evidence za kalendářní rok 2013 do 15.02.2014. Tuto povinnost stanovuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Týká se všech původců, kteří v roce 2013 vyprodukovali či nakládali s více než 100 kg nebezpečného odpadu nebo více než 100 t ostatního odpadu. Dále se tato povinnost vztahuje na oprávněné osoby, které v daném kalendářním roce nakládali s odpadem, na provozovatele skládek a na provozovatele zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů, sběru a zpracování autovraků a elektroodpadu. Souhrnná provozní evidence odpadů se ohlašuje elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovací povinnosti (ISPOP) obci s rozšířenou působností podle místa provozovny. Návod na postup: ……………………………………… http://www.inisoft.cz/public/upload/attachments/kstrankam/podp_dokument/hlaseni_odpadu_ispop.pdf

Více informací 494 337 227

na

telefonním

čísle:

Dopravní úřad upozorňuje Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad žádá občany, kteří vlastní povolení ke stavbě vodního díla (studna, biologický septik, domovní čistírna odpadních vod, rybník, vodní nádrž apod.) a toto vodní dílo mají již zrealizované, aby řádně a včas u staveb povolených před rokem 2007 podali návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, u staveb povolených v roce 2007 a následující požádali o vydání kolaudačního souhlasu na dokončenou stavbu vodního díla. V podmínkách povolení je uveden termín k dokončení stavby, v případě potřeby ho lze prodloužit. Jestliže je vodní dílo užíváno bez kolaudačního rozhodnutí či kolaudačního souhlasu popřípadě souhlasu s užíváním, stavebník se dle ustanovení § 178 zákona č. 183/2006 Sb., o územním Stránka 2

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) dopouští PŘESTUPKU (s nímž je spojena i pokuta). Dále upozorňujeme, že každý kdo nakládá s podzemními či povrchovými vodami (tj. jejich odběr, vzdouvání, akumulace, chov ryb apod.) je povinen dle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) vlastnit platné povolení k nakládání s vodami. Vlastníte-li rozhodnutí, kterým Vám bylo povoleno nakládat s povrchovými či podzemními vodami, a stanovená lhůta k nakládání s vodami již proběhla, neváhejte a obraťte se na nás, prodloužení povolení k nakládání s vodami nepodléhá žádnému správnímu poplatku. V průběhu roku 2014 budou na celém územním obvodu Kostelce nad Orlicí, jako obce s rozšířenou působností, probíhat vodoprávní dozory, při kterých bude kontrolováno, zda jsou vodní díla užívána v souladu s ustanoveními vodního zákona a dalšími souvisejícími právními předpisy. Předmětem kontroly dále bude i likvidace odpadních splaškových vod u těch stavebníků, kteří nejsou doposud napojeni na veřejnou kanalizaci Města Kostelce nad Orlicí a musejí řádně předčišťovat odpadní splaškové vody či mají vyvážecí jímku (žumpu), kterou jsou povinni nechávat vyvážet na centrální čistírnu odpadních vod (o této skutečnosti jsou povinni mít doklady - faktury). V případě, že likvidujete odpadní splaškové vody pomocí biologického septiku, musíte ho mít doplněný o pískový či jiný filtr. Předčišťovat odpadní splaškové vody pouze pomocí 3-komorového biologického septiku je nedostačující. Vypouštění předčištěných odpadních splaškových vod z biologického septiku a domovní čistírny odpadních vod je možné pouze v souladu s platným povolením k nakládání s vodami (viz výše) a za předpokladu dodržení přípustných limitů (tj. BSK5, CHSKCR, NL, apod.), které jsou uvedeny v rozhodnutí (o této skutečnosti jsou vlastníci vodního díla povinni předkládat rozbory). Pokud jste po přečtení tohoto článku dospěli k závěru, že si nejste jisti, zda svou stavbu vodního díla užíváte v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s rozhodnutím, jež Vám bylo vydáno, neváhejte a obraťte se na nás, ochotně zodpovíme veškeré Vaše dotazy.

Více informací na telefonních číslech:……………………… 494 337 228 nebo 773 781 169 (Monika Sikorová),494 337 229 nebo 773 781 160 (Ing. Jana Dvořáková)


DDM Kamarád Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí Mob.: 773 781 161, 773 781 162, E-mail: ddmkostelec@email.cz, Web: ddmkostelec.cz

POKUD JSTE DOPOSUD NEVYUŽILI NABÍDKU KROUŽKŮ DDM, NYNÍ MÁTE MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE A KROUŽKY NAVŠTĚVOVAT OD DRUHÉHO POLOLETÍ

ROZVRH HODIN V DDM DRUHÉ POLOLETÍ - ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PONDĚLÍ 14:30-15:30

Keramika pro MŠ a 1. a 2. tř. ZŠ: Drahomíra Paulusová

50,-/lekce

15:00-16:00

Myslivost: Stanislav Žid

300,-

15:00-16:00

Včelařství: Ing. Jaroslav Chaloupka (učebna SZEŠ)

300,-

16:00-17:00

Kresba PMH: Iva Vejnarová

350,-

16:00-17:00

Šikulkové pro předškoláky: Bára Vaňková

350,-

16:00-17:00

Barevná paleta pro 1. až 5. tř. ZŠ: Mgr. Renáta Dvořáková

350,-

18:00-19:00

Klub IPAA – instruktoři, praktikanti, animátoři akcí – (Hladká, Paulusová)

50,-

14:30-15:30

Animáček pro 1. až 5. tř. ZŠ: Drahomíra Paulusová

300,-

15:00-16:00

Keyboard pro 1. třídu ZŠ: Bc. Pavel Trejtnar

390,-

15:30-17:30

Železniční modeláři: Petr Urban

350,-

16:00-17:00

Geologický kroužek:: Ing. Milena Kracíková

300,-

16.00-17.00

Fotografování: Ing. Milan Zářecký

450,-

16:00-17:00

Počítače pro 1. a 2. tř. ZŠ: Ing. Veronika Andrlová

300,-

16:00-17:00

Dramaťák : Vendula Pokorná

300,-

16:00-17:00

Zvířátka pro předškoláky a 1. tř. ZŠ: Štepán Rous

300,-

16.30-18.00

Klub kreativity pro mládež a dospělé: Drahomíra Paulusová

ÚTERÝ

(1x za 14 dní) 16.30-18.00

17:00-18:00

80,-/lekce

Klub keramiky pro mládež a dospělé: Drahomíra Paulusová (1x za 14 dní)

80,-/lekce

Programování pro II. st. ZŠ: Ing. Veronika Andrlová

350,-

Stránka 3


ROZVRH HODIN V DDM DRUHÉ POLOLETÍ - ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 STŘEDA 14:30-15:30

Kutilové od 3 tř. ZŠ: P. Kotlář, D. Paulusová

400,-

14:30-16:00

Šachy: Jan Malý

300,-

15:30-17:00

Módní návrhářství: Bc. Jitka. Krčmářová

300,-

15:30-16:30

Zvířátka II. od 2. tř. ZŠ: Drahomíra Paulusová

300,-

17:00-18:00

Výpravy za historií od 3. tř. ZŠ: Drahomíra Paulusová

300,-

16:00-18:00

Stolní hry pro II. st. ZŠ, SŠ: Jiří Fuksa

16:00-17:00

AJ 1-3 třída: Ing. Lucie Syrová

350,-

16:30-17:30

Francouzština: Zina Grigoryan

400,-

16:30-17:30

Řezbářský kroužek: Boris Khanbekyan

350,-

17:00-18:00

AJ konverzace začátečníci: Ing. Lucie Syrová

490,-

18:00-19:00

AJ konverzace pokročilí: Ing. Lucie Syrová

490,-

10:00-11:00

AJ pro maminky na mateřské dovolené: Ing. L. Syrová

490,-

10:00-11:00

PC pro dospělé: Ing. Veronika Andrlová

350,-

10:00-11:00

Klub maminek: Ing. Monika Prausová

20,-/klub

14:30-16:00

Správňačky od 3. tř.: Drahomíra Paulusová

450,-

16:00-17:30

Keramika od 3. tř. ZŠ: Drahomíra Paulusová

600,-

16:00-20:00

Šachový klub: Ing. Jaroslav Labík

300,-

15:45-16:45

Kytara bez not I: Ivana Minaříková

350,-

16:45-17:45

Kytara bez not II: Ivana Minaříková

350,-

16:00-17:00

PC pro 3. a 4. tř. ZŠ: Jiří Fuksa

350,-

16:00-17:00

Kroužek DYS: Mgr. Marie Gregorová

350,-

17:15-18:45

Klub kytary pro dospělé: Ivana Minaříková

50,-/lekce

17:00-18:30

Paličkování a tkaní: Bc. Daniela Mrázová

300,-

17:00-19:00

Dračí doupě: Jiří Fuksa

350,-

ČTVRTEK

PÁTEK 15:00-16:00

Španělština: Mgr. Irena Břízová

NEDĚLE 8:30-13:30

Hudební zkušebna: Miloš Tošovský

500,Stránka 4


ROZVRH HODIN V TĚLOCVIČNÁCH DRUHÉ POLOLETÍ - ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PONDĚLÍ 15:45-16:45

Horolezectví I. pro 1. až 3. třídu ZŠ: Mgr. Miroslav Sejkova, Dita Řeháková (OA)

450,-

17:00-18:00

Horolezectví II. pro 3 až 5. třídu ZŠ: Mgr. Miroslav Sejkora, Mgr. Petra Hladká (OA)

450,-

15:30-17:00

Judo: Štefan Trebatický (Pobytové středisko)

400,-

16:00-17:00

Sporťáček pro 1. a 2 třídu ZŠ: Lenka Dohnalová, (OA)

400,-

17:00-18:00

Stolní tenis I: Eva Ptačovská, DiS. (Sokolovna)

400,-

17:00-18:00

Cvičení rodiče s dětmi 3 – 6 let: Mgr. Petra Hladká (OA)

350,-

20:00-21:00

Taneční skupina „Mamatým“ od 18 let: Lenka Malíková (F-klub) 200,-

ÚTERÝ

STŘEDA 15:30-16:30

Cvičení rodiče s dětmi 1 – 3 roky: Zuzana Fialová (OA)

350,-

16:00-17:00

Taneční a gymnastická průprava dívky 4-6 let: Lenka Malíková (ZŠ)

450,-

16:30-17:30

Badminton od 3. třídy ZŠ: Štefan Žitník (Tělocvična OA)

400,-

16:00-17:00

Volejbal od 3. tř. ZŠ: Dita Řeháková (Sokolovna)

400,-

16:30-17:30

Stolní tenis II: Eva Ptačovská, DiS. (Sokolovna)

400,-

16:30-17:30

Orientační běh: Ing. V. Hladký, Mgr. P. Hladká (tělocvična Hala)

400,-

17:30-18:30

Stolní tenis III: Eva Ptačovská, DiS. (Sokolovna)

400,-

14:00-16:00

Plavání: Mgr. Petra Hladká. Bc. Pavla Dušková (Bazén RK)

950,-

15:30-17:00

Judo: Štefan Trebatický (Pobytové středisko)

400,-

15:40-16:40

Softbal pro SŠ - Mgr. Miroslav Sejkora (OA)

400.-

16:40-17:40

Horolezectví III. pro 5. až 9. třídu ZŠ: Mgr. Miroslav Sejkora (OA)

450,-

16:00-17:00

Bowling od 3 třídy ZŠ, SŠ: Jaroslav Sahula (Bowling Kostelec)

450,-

16:00-17:00

Míčové hry pro 3. až 6. třídu ZŠ: Bc. Pavla Dušková (Sokolovna)

400,-

16.00-17:00

Taneční přípravka s třásněmi: Karolína Malíková (ZŠ)

400,-

14:00-16:00

Jezdectví: Mgr. Marie Gregorová (farma Tutleky)

1500,-

17:00-18:00

Sportovní všestrannost: Tomáš Syrový (OA)

400,-

ČTVRTEK

PÁTEK

NEDĚLE 8:00-14:00

Klub orientačního běhu: Mgr. Petra Hladká

Stránka 5


Strรกnka 6


Strรกnka 7


Strรกnka 8


07. 02. /pátek/ - 19:00 hodin OBECNÍ ČERTOVSKÝ BÁL…………………………… Tutleky. 08. 02. /sobota/ - 19:00 hodin TANEČNÍ VEČER………………………………………… Hotel Panský dům Kostelec nad Orlicí zve na taneční večer. 15. 02. /sobota/ - 20:00 hodin SPIEGELOVA VALENTÝNSKÁ DISKOTÉKA…… Bar Špíglovka zve na diskotéku, vstup zdarma. 14. 02. /pátek/ V. KVÍTKOVSKÝ PLES………………………………… „Na svatého Valentýna nemusíte sedět doma“. Tercia Volta spolek pro podporu sborového zpěvu Vás zve na ples, který se koná v sále SK Rabštejn Kostelec nad Orlicí a na kterém zahraje kapela EGO RETRO MUSIC. Těšte se na vystoupení DPS Kvítek a absolventů DPS Kvítek! Jako každý rok Vás rádi překvapíme milou společností, originálním tématem a bohatými cenami. 14. 02. /pátek/ - 19:00 hodin ……… MATURITNÍ PLES 4. A……………………………… Maturitní ples 4. A se bude konat v Sokolovně, Komenského 265, Kostelec nad Orlicí. ……… 21. 02. /pátek/ - 19:00 hodin HASIČSKÝ PLES…………………………………………. Tutleky.

28. 02. /pátek/ - 20:00 hodin ……… OBECNÍ BAREVNÝ PLES……………………………… Dovolujeme si Vás pozvat na OBECNÍ "pestrý" PLES, který se koná v Lupenické hospodě. Motto plesu: Pestré noty, šat či boty. K tanci hraje skupina Combi. Předtančení, tombola. Vstupné 80 Kč. Vstup ve společenském oděvu. Předprodej vstupenek 19. 2. A 26. 2. 2014 na obecním úřadě v Lupenici v úředních hodinách.

15. 03. /sobota/ 15. RYBÁŘSKÝ PLES…………………………………… Spolek přátel rybářského cechu pořádá 15. Rybářský ples v Sokolovně Kostelec nad Orlicí. Hraje skupina SONG z Kostelce nad Orlicí. Dvě bohaté tomboly (slosovatelné místenky + svitkové výherní losy. Vstupné 150,- Kč včetně místenky. POZOR OMEZENÝ POČET MÍST! Rezervace na tel. 605 521 202.

08. 03. /sobota/ 47. ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES Český zahrádkářský svaz ZO Kostelec nad Orlicí srdečně zve na 47. zahrádkářský ples do SK Rabštejn Kostelec nad Orlicí. Hraje: hudební skupina SONG. Prodej vstupenek od 27. ledna v prodejně Real Trading Kostelec nad Orlicí. Vstupné 120 Kč. 08. 03. /sobota/ - 19:30 hodin I. PLES DÁMSKÉHO KLUBU………………………… Dámský klub Slavětína v Kostelecké Lhotě si Vás dovoluje pozvat na I. PLES DÁMSKÉHO KLUBU, konaný v prostorách Hostince U Hubálků v Kostelecké Lhotě za hudebního doprovodu letohradské kapely LETRANDO. Předtančení s překvapením. Vstupné s místenkou: 120 Kč. Předprodej vstupenek: Hostinec u Hubálků a Informační centrum Kostelec nad Orlicí.

Stránka 9

28. 03. /pátek/ - 20:00 hodin…………………… HASIČSKÝ PLES………………………………………… Hasiči zvou do sálu v SK Rabštejn na tradiční ples. Hraje skupina SONG. Předprodej vstupenek od 03. 03. 2014 v Hasičské zbrojnici v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin po-pá, nebo po telefonické domluvě na číslo 778 407 150 p. Sršeň Tomáš Velitel jednotky. 28. 03. /pátek/ - 20:00 hodin……………………… HASIČSKÝ PLES………………………………………… SDH Kostelecká Lhota Vás zve na Hasičský bál v Hostinci U Hubálků. Hudba: FANTASY MUSIC. Předprodej vstupenek od 14. 02. 2014 v Hostinci U Hubálků Přejeme vám nový rok plný krásných kulturních zážitků.


Strรกnka 10


Strรกnka 11

Zpravodaj 01 2014 0  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you