Page 1

ZPRAVODAJ

10 / 2009

MĚSTA KOSTELEC NAD ORLICÍ

ORLICE WWW.KOSTELECNO.CZ

HUDEBNÍ FESTIVAL

F.I.A. TģMY VI. ROýNÍK PoĜádá : MČsto Kostelec nad Orlicí, Sdružený klub Rabštejn, Farní úĜad – dČkanství Kostelec nad Orlicí, Základní umČlecká škola F. I. TĤmy Kostelec nad Orlicí a pan František Kinský

2. – 4. ěÍJNA 2009

__________________________________________________________ Pátek 2. Ĝíjna 2009 - Chrám sv. JiĜí Kostelec nad Orlicí 18:00 hodin:

QUONAB QUARTET P. Jandejsek, M. JeĜábková, T. Kolínská, H. Pudilová Program: J. Haydn, J. Suk, A. DvoĜák _______________________________________________________________________________________

Sobota 3. Ĝíjna 2009 - Areál Nového zámku Kostelec nad Orlicí 17:30 hodin: SAXOFONOVÉ KVARTETO ZUŠ F. I. TģMY KOSTELEC NAD ORLICÍ 18:00 hodin:

KONOR HORNS + BALET ZUŠ F. I. TģMY KOSTELEC NAD ORLICÍ Program: G.F. Händel, H.I.F. Biber 19:00 hodin:

ENSEMBLE BONA FIDE P. Grau, P. Fiedler, K. Pavlíková, B. Kürstenová Program: J. B. de Boismortier, A. Vivaldi, F. I. A. TĤma, C. Ph.E. Bach, J. Haydn _______________________________________________________________________________________

NedČle 4. Ĝíjna 2009 - Chrám sv. JiĜí Kostelec nad Orlicí 17:00 hodin:

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ DIRIGENT ONDěEJ KUKAL Program: E.H. Grieg, J. Suk, A. DvoĜák


INFORMACE Z RADNICE VÝTAH Z USNESENÍ RM KOSTELEC NAD ORLICÍ Ze dne 06.08.2009 č. 18/93/2009 RM schvaluje ‰ změnu směrného typu části identifikační plochy č. 6 ÚPM Kostelec nad Orlicí, která se nachází na okraji města Kostelec nad Orlicí při silnici I/11 po levé straně při výjezdu na městys Častolovice. V rámci této úpravy bude u této plochy „B“ (plochy pro bydlení) provedena změna funkčního typu „r“ (individuální bydlení městského charakteru v rodinných domech se zahradami) na typ „v“ (smíšená zóna – bydlení, občanské vybavení a služby bez negativního dopadu na obytné prostředí) ‰ smlouvu o dílo na dodávku, montáž, zprovoznění a komplexní vyzkoušení řadiče světelné dopravní signalizace chodeckého přechodu typu Siemens C800XS s firmou ELTODO dopravní systémy s. r. o., Praha ‰ návrh propočtu dobropisu pro BD Průkopník Rychnov nad Kněžnou za dům Proškova čp. 1374-1376 dle předlohy. Uvedené dobropisy budou zúčtovány v účetnictví Hospodářské činnosti Kostelec n. Orl. zast. TS Kostelec n. Orl. v roce 2009 jako snížení tržeb a vyfakturovaná spotřeba m3 vodného a stočného pro proplach VS bude zúčtována do nákladů Hospodářské činnosti města Kostelec nad Orlicí rovněž v r. 2009 ‰ výsledky hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění „Nová podatelna a pokladna v MÚ Kostelec nad Orlicí“ dle stanoveného pořadí: 1. AG ATELIER s. r. o., Kostelec nad Orlicí ‰ smlouvu o dílo s projekční kanceláří AG ATELIER s. r. o., Kostelec nad Orlicí na akci projektová dokumentace ke stavebnímu povolení: Nová podatelna a pokladna v MÚ Kostelec nad Orlicí ‰ smlouvu o zřízení věcného břemene pro podzemní kabelové vedení NN na pozemcích parc. č. 199, parc. č. 280, parc. č. 18/3 a parc.č. 1863/1 ve městě a katastrálním území Kostelec nad Orlicí se společností ČEZ Distribuce a. s. se sídlem Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za dohodnutou cenu ‰ smlouvu o zřízení věcného břemene na dobu neurčitou s právem chůze a jízdy za účelem zřízení, údržby a opravy kanalizace na pozemku parc. č. 2589/1 v obci a k.ú. Kostelec n.Orlicí dle geometrického plánu č. 1909-102/2008 ‰ dohodu o užívání pozemku parc. č. 3868/65 (vodní plocha) ve městě a katastrálním území Kostelec nad Orlicí. Tento pozemek bude dotčen stavbou cyklostezky Čestice - Častolovice – Kostelec nad Orlicí a každý ze zúčastněných stran má třetinový majetkový podíl na tomto pozemku ‰ zvýšení nájemného v městských bytech s regulovaným nájemným v Kostelci nad Orlicí, v souladu se Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12.06.2009 uveřejněné ve Sbírce zákonů č. 180/2009, na cílové nájemné ve výši 40,-- Kč/m2 podlahové plochy bytu pro období od 01.01.2010, tato úprava platí i pro nově uzavírané smlouvy ‰ uzavření nájemní smlouvy se společností HASCOM OK, s. r. o., Kostelec nad Orlicí na pronájem nebytových prostor o celkové podlahové ploše 32,95 m2 v budově čp. 530, parc. č. 402 v obci a k. ú. Kostelec nad Orlicí na dobu určitou s účinností od 02.09.2009 do 01.09.2010 ‰ uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 04.12.2008 na pronájem Palackého náměstí za účelem konání trhů, kterým je dohodnuté nájemné včetně DPH v zákonem stanovené výši s účinností od 06.08.2009. Předmět nájmu zůstává nezměněn

2

‰ uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12/1061 v ul. Rudé armády, Kostelec nad Orlicí na dobu určitou tří let s účinností od 01.09.2009 do 31.08.2012 ‰ pořadník pro přidělení bytu č. 12 (1+1 o velikosti 42,93 m2) v ul. Rudé armády čp. 1459 v Kostelci nad Orlicí dle návrhu bytové komise ‰ uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7/1059 v ul. Rudé armády, Kostelec nad Orlicí na dobu určitou tří let s účinností od 01.10.2009 do 30.09.2012 ‰ uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 (1+kk o velikosti 36,67 m2) v ulici K Tabulkám čp. 1453, Kostelec nad Orlicí, na dobu určitou dvou let s účinností od 01.09.2009 do 31.08.2011 za předpokladu, že nájemci splňují podmínky dotačního programu. ‰ uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 25 v ul. K Tabulkám 1453, Kostelec nad Orlicí, na dobu určitou dvou let s účinností od 01.09.2009 do 31.08.2011 za předpokladu, že nájemce splňuje podmínky dotačního programu ‰ uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 11 v ul. K Tabulkám 1453, Kostelec nad Orlicí, na dobu určitou dvou let s účinností od 01.09.2009 do 31.08.2011 za předpokladu, že nájemce splňuje podmínky dotačního programu ‰ uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v 1. NP budovy čp. 69 v ul. Jiráskovo náměstí, Kostelec nad Orlicí se sdružením Šťastný domov občanské sdružení, se sídlem Svídnice, na dobu určitou 5 let s účinností od 06.08.2009 do 05.08.20014 ‰ uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2464/2 díl č. II (o výměře 318,68 m2) a díl č. III (o výměře 336,41 m2) v k. ú. Kostelec nad Orlicí v lokalitě Morávka Kostelec nad Orlicí na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců s účinností od 15.08.2009 ‰ výsledky hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění „Vybudování ekologického centra v objektu bývalé školy Kostelecké Lhoty“ dle stanoveného pořadí: 1. – AG ATELIER s. r. o., Kostelec nad Orlicí ‰ smlouvu o dílo na akci Vybudování ekologického centra v objektu bývalé školy Kostelecké Lhoty s vybraným zájemcem – firmou AG ATELIER s. r. o., Kostelec nad Orlicí ‰ provedení nástřiku vodorovného DZ na vozovku–symbol DZ Al2 DĚTI u mostu přes řeku Orlici ve směru od Skály k centru města dle návrhu odboru dopravy a silničního hospodářství ‰ provedení nástřiku vodorovného DZ na vozovku–symbol DZ A19–CYKLISTÉ za přejezdem ČD před mostem přes řeku Orlici směr Skála dle návrhu odboru dopravy a silničního hospodářství ‰ pro zvýšení bezpečnosti při výjezdu z místní komunikace od činžovních domů na silnici II/316 instalovat zrcadlo dle návrhu odboru dopravy a silničního hospodářství ‰ dodatek č. 2 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 60712/2007, který bude uzavřen mezi městem Kostelec nad Orlicí a Ministerstvem práce a sociálních věcí, Praha ‰ smlouvu o zajištění administrace krajského Programu obnovy venkova (KPOV) pro rok 2009 uzavřenou mezi městem Kostelec nad Orlicí a Královéhradeckým krajem ‰ cenovou kalkulaci stravování dětí v mateřské škole v Krupkově ulici pro měsíc srpen 2009 předloženou společností ADEVA – zařízení školního stravování s. r. o.

‰ ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s. r. o., provedení výměny rozvodu teplé vody včetně cirkulace v BD Solnická a zadání této výměny firmě MERETA Kostelec s. r. o. dle předložené cenové nabídky z 22.07.2009 RM souhlasí ‰ se zařazením dětského hřiště „Na Penaltě“ do seznamu městských hřišť, u kterých je prováděna pravidelná roční hlavní kontrola ‰ se zveřejněním záměru na prodej pozemků parc. č. 1015 (zastavěná plocha) o výměře 510 m2 a parc. č. 1016/1 (ostatní plocha) o výměře 588 m2 v ulici Rybářská (areál bývalé výkupny druhotných surovin) ve městě a katastrálním území Kostelec nad Orlicí, které jsou územním plánem určeny k výstavbě rodinného domu ‰ se zveřejněním záměru na prodej majetku města, a to silničních panelů na ploše cca 1.000,0 m2, ocelovou montovanou halu o ploše 90 m2 opláštěnou hliníkovým plechem, plně vybavenou sociální buňku o ploše 18 m2, váhy, rudl, tresor velký, bombu na plyn s teplometem, lehké zvedací zařízení a paketovací lis na papír ‰ s převodem členských práv a povinností z bytu E3 v čp. 1452 v ul. K Tabulkám, Kostelec nad Orlicí ‰ s uzavřením dohody o ukončení nájmu bytu č. 12/1061 v ul. Rudé armády, Kostelec nad Orlicí ke dni 31.08.2009 ‰ s uzavřením dohody o ukončení nájmu bytu č. 12/1459 v ul. Rudé armády, Kostelec nad Orlicí ke dni 31.08.2009 ‰ s uzavřením dohody o ukončení nájmu bytu č. 7/1059 v ul. Rudé armády, Kostelec nad Orlicí ke dni 31.08.2009 ‰ se zveřejněním záměru obce na pronájem pozemku parc. č. 2346 o výměře 85 m2 v k.ú. Kostelec nad Orlicí, lokalita Grunda ‰ s uzavřením dohody o ukončení spoluužívání parcely parc. č. 392/1 – sportoviště a rekreační plocha v obci v obci a k. ú. Kostelec nad Orlicí se Základní školou Gutha – Jarkovského Kostelec nad Orlicí, se sídlem Palackého nám. 45, Kostelec nad Orlicí ke dni 31.08.2009 ‰ s uzavřením dohody o ukončení spoluužívání parcely parc. č. 392/1 – sportoviště a rekreační plocha v obci v obci a k. ú. Kostelec nad Orlicí s Obchodní akademií T. G. Masaryka, se sídlem Komenského 522, Kostelec nad Orlicí ke dni 31.08.2009 ‰ s uzavřením dohody o ukončení spoluužívání parcely parc. č. 392/1 – sportoviště a rekreační plocha v obci v obci a k. ú. Kostelec nad Orlicí s TJ Sokol Kostelec nad Orlicí, se sídlem Komenského 265, Kostelec nad Orlicí ke dni 31.08.2009 ‰ s uzavřením dohody o ukončení spoluužívání parcely parc. č. 392/1 – sportoviště a rekreační plocha v obci v obci a k. ú. Kostelec nad Orlicí s Dětským domovem, základní školou, školní družinou a školní jídelnou, se sídlem Pelcova 279, Kostelec nad Orlicí ke dni 31.08.2009 RM odvolává ‰ současnou redakční radu Zpravodaje města Kostelce nad Orlicí RM jmenuje ‰ redakční radu Zpravodaje města Kostelce nad Orlicí v tomto složení: šéfredaktorka: Lenka Faltysová tajemnice redakční rady: Šárka Slezáková členové redakční rady: PhDr. Miroslava Nováková, Lenka Libotovská, Michala Kiezlerová DiS., Ing. Kamil Zdrálek, Karel Martinec a Martin Rýdel


Ze dne 31.08.2009 č. 19/94/2009 RM revokuje ‰ bod 3. b) z usnesení č. RM 6/12/2007 ze dne 5. 3. 2007, kterým doporučila ZM schválit bezúplatný převod pozemků parc. č. 1728/3 (ostatní plocha - ostatní komunikace)) o výměře 607 m2 a parc. č. 1728/4 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 209 m2 v lokalitě Stradina ve městě a kat. ú. Kostelec nad Orlicí do vlastnictví města Kostelec nad Orlicí. Bezúplatný převod by měl být proveden mezi ČR (příslušnost hospodařit s tímto majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha a městem Kostelec nad Orlicí ‰ bod č. 3.c) z usnesení č. RM 11/86/2009 ze dne 27. 4. 2009, kterým doporučila ZM schválit bezúplatný převod pozemku parc. č. 111/40 (ostatní plocha) o výměře 8 m2 v kat. ú. Kostelec nad Orl. na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Hradec Králové, a to za účelem připravovaného obchvatu Doudleb nad Orlicí ‰ bod č. 1n) z usnesení č. RM 13/88/2009 ze dne 01.06.2009, kterým schvaluje navýšení počtu o jednoho zaměstnance u ORI na dobu určitou jednoho roku a pověřuje tajemníka úřadu vypsáním VŘ na tuto pozici RM schvaluje ‰ smlouvu o pronájmu stavby silnice I. třídy, v rámci realizace stavby „Kostelec nad Orlicí Bezbariérový chodník“, která bude uzavřena s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Praha ‰ DODATEK č.1 smlouvy o dílo na realizaci akce „Kostelec nad Orlicí Bezbariérový chodník“ se zhotovitelem MADOS MT s.r.o., Lupenice, Kostelec nad Orlicí v předloženém znění (viz příloha). Předmětem dodatku je změna termínu realizace a závazek zhotovitele o bezzávadném předání pronajatého záboru silnice I. třídy ‰ smlouvu o výkonu inženýrské činnosti na přípravu žádosti o příspěvek ze státního rozpočtu v rámci individuálně posuzovaných výdajů státního rozpočtu pro rok 2010, specifikovaných investičním záměrem, a to k akci „Přístavba a stavební úpravy stravovacího pavilonu v Kostelci nad Orlicí“ – II. etapa ‰ výsledky hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění „Kdo si hraje, nezlobí – Dětské hřiště v lokalitě Skála“ dle stanoveného pořadí: 1. – FLORA SERVIS – Lubomír Straka, Brno ‰ smlouvu o dílo na akci Kdo si hraje, nezlobí – dětské hřiště v lokalitě Skála s vybraným zájemcem – firmou FLORA SERVIS – Lubomír Straka, Brno ‰ výsledky hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění „Šatlava – Oprava střechy“ dle stanoveného pořadí: 1. – STATING s.r.o., Kostelec nad Orlicí ‰ smlouvu o dílo na akci Šatlava – Oprava Střechy s vybraným zájemcem – firmou STATING s.r.o., Kostelec nad Orlicí ‰ uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 05.06.2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.09.2008 s Občanským sdružením Brouček, se sídlem, Solnice na pronájem nebytových prostor v 2.NP budovy občanská vybavenost čp. 530 v ul. Příkopy, Kostelec nad Orlicí, kterým je dohodnutá paušální částka nákladů spojená s užíváním předmětu nájmu včetně DPH v zákonem stanovené výši s účinností od 01.09.2009. Předmět nájmu a výše nájemného za užívání nebytových prostor a zahrady zůstává nezměněna ‰ uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2346 (o výměře 85 m2) v k. ú. Kostelec nad Orlicí v lokalitě Grunda na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců s účinností od 03.09.2009 ‰ pořadník pro přidělení bytu č. 4 (1+1 o velikosti 42,45 m2) v ul. Rudé armády čp. 1456 v Kostelci nad Orlicí dle návrhu bytové komise

‰ uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 31.03.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.09.2008 s TERCIA VOLTA, se sídlem, Doudleby nad Orlicí na pronájem nebytových prostor v 2.NP budovy občanská vybavenost čp. 530 v ul. Příkopy, Kostelec nad Orlicí, kterým je dohodnutá paušální částka nákladů spojená s užíváním předmětu nájmu včetně DPH v zákonem stanovené výši s účinností od 01.09.2009. Předmět nájmu a výše nájemného za užívání nebytových prostor a zahrady zůstává nezměněna ‰ uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 19.12.2006 se společností Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o.,se sídlem Kostelec nad Orlicí na pronájem tepelných zařízení a provozních prostor dle přílohy č.1, kterým se výše nájemného navyšuje o DPH v zákonem stanovené výši s účinností od 01.09.2009. Předmět nájmu zůstává nezměněn ‰ uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v 1.NP budovy čp. 530 v ul. Dukelských hrdinů, Kostelec nad Orlicí, kterým je dohodnutá paušální částka nákladů spojená s užíváním předmětu nájmu včetně DPH v zákonem stanovené výši s účinností od 01.09.2009. Předmět nájmu a výše nájemného za užívání nebytových prostor a zahrady zůstává nezměněna ‰ provozní řád Klubu důchodců Kostelec nad Orlicí s účinností od 1.10.2009 ‰ provedení vodorovného nástřiku DZ V15 (symbol chodce) obousměrně před místem pro přecházení (pod farou a do Žofínské ulice) na silnici II/316 ‰ odstranění svislé DZ B4 na místní komunikaci Procházkova ul. v místě odbočení ze silnice č. III/3189 ‰ snesení stávající DZ B24b + E5 (Zákaz odbočení pro nákl. automobily) a označení nájezdu nákladních vozidel do firmy TFA svislým DZ IS 10b (Návěst změny směru jízdy na silnici III/3189) ‰ organizační změnu – ustanovuje jako vedoucí Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí paní Blanku Marešovou, DiS. dnem 14.09.2009 po dobu MD a RD paní Pavlíny Blažkové ‰ organizační změnu – zrušení Technického útvaru a převedení 2 zaměstnanců na Odbor sociálních věcí, 1 pracovníka na Odbor správní a organizační a 1 pracovníka do Kanceláře tajemníka úřadu s účinností od 01.09.2009 ‰ navýšení počtu o jednoho zaměstnance u ORI na dobu neurčitou a pověřuje tajemníka úřadu vypsáním VŘ na tuto pozici ‰ smlouvu o poskytování inzerce volných pracovních míst na portálu www.superkariera.cz a pověřuje starostku města jejím podpisem ‰ licenční smlouvu, podle zák. č. 121/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., která bude uzavřena mezi městem Kostelec nad Orlicí a firmou GEODIS BRNO, spol. s r.o. Brno. Touto licenční smlouvou poskytuje poskytovatel licence nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít ortofotomap správního území města Kostelec nad Orlicí v jeho správních hranicích (k.ú. Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota, Kozodry, Koryta.) ‰ bezplatný pronájem Palackého náměstí a ulice I.J. Pešiny pro konání Rally Kostelec nad Orlicí 2010 ‰ ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., vyplacení odměny za první dvě čtvrtletí roku 2009 řediteli společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o. RM souhlasí ‰ s prodloužením podnájmu bytové jednotky E 9 v ulici K Tabulkám 1452 s účinností od 01.09.2009 do 31.08.2010 ‰ s povolením podnájmu bytové jednotky D1 v ulici K Tabulkám 1451, Žďár nad Sázavou s účinností od 01.09.2009 do 31.08.2010

‰ s prodloužením podnájmu bytové jednotky C1/1 v ulici K Tabulkám 1450 Kostelec nad Orlicí s účinností od 15.08.2009 do 15.08.2010 ‰ s prodloužením podnájmu bytové jednotky E4 v ulici K Tabulkám 1452, Kostelec nad Orlicí s účinností od 01.09.2009 do 31.08.2010 ‰ s odstraněním dřevěné herní sestavy v Seykorově parku z důvodu bezpečnosti (značné poškození konstrukce) ‰ se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu nového kabelového vedení NN v ulici Stradinská a Drtinova včetně 13 přípojkových pilířů v celkové délce 660 m ve městě a katastrálním území Kostelec nad Orlicí“. Stavba bude mimo jiné probíhat na pozemcích města parc. č. 2643/2, parc. č. 1727/1, parc. č. 1728/5, parc. č. 1783/1, parc. č.1742, parc. č. 1770 a parc. č. 1665. Investorem akce a budoucím oprávněným z věcného břemene bude ČEZ Distribuce a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02. Budoucím povinným z věcného břemene bude Město Kostelec nad Orlicí ‰ se zveřejněním záměru na prodej pozemku parc. č. 1404/2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 15 m2 v ulici Frošova ve městě a katastrálním území Kostelec nad Orlicí ‰ s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 v požadovaném předkládaném rozsahu panu Bohumíru Dostálovi (AMK Kostelec nad Orlicí) na Setkání klubu motodědků, která se bude konat ve dnech 04.-06.09.2009 v Autokempu Orlice Kostelec nad Orlicí ‰ s ukončením Smlouvy o dodávce hotových jídel dohodou pro pečovatelskou službu s firmou Adeva – zařízení školního stravování s.r.o., Kostelecká Lhota, Kostelec nad Orlicí k 30.9.2009 ‰ s konáním akce Rally Kostelec nad Orlicí 2010 ‰ s užitím městského znaku na kapesních kalendářích na rok 2010, které bude vydávat Klub filatelistů Kostelec nad Orlicí RM nesouhlasí ‰ s opravou dřevěné herní sestavy v ulici Čermákova v ceně 18.200,-- Kč bez DPH RM pověřuje ‰ vedením Klubu důchodců Kostelec nad Orlicí paní Marii Minaříkovou s účinností od 1.10.2009 RM bere na vědomí ‰ vyjádření EO k investiční akci „Ekologické centrum v Kostelecké Lhotě“ ‰ informaci o finančních nákladech na realizaci stavebních úprav v MŠ Krupkova ‰ stanovisko OSV k rozšíření kapacity MŠ v Kostelci nad Orlicí ‰ informace ve věci firmy ŠUMBOR – Kostelec nad Orlicí s.r.o. ‰ zápis č.5 z jednání komise pro hospodaření s byty

Ze dne 07.09.2009 č. 20/95/2009 RM schvaluje ‰ cenovou kalkulaci školního stravování pro měsíce září - říjen 2009 předloženou společností ADEVA – zařízení školního stravování s. r. o. RM souhlasí ‰ se zapůjčením vlajky s městským znakem účastníkům mezinárodního mistrovství světa v rybolovné technice ve dnech 9.- 12. září 2009 v Českých Budějovicích RM doporučuje ‰ ZM schválit Dohodu o narovnání, která bude uzavřena mezi městem Kostelec nad Orlicí a firmou ŠUMBOR – Kostelec n.O., s.r.o. se sídlem Kostelec nad Orlicí, Dukelských Hrdinů 985, PSČ 517 41, jednající panem Luďkem Šitinou, jednatelem společnosti ‰ ZM schválit financování finančního vyrovnání s firmou ŠUMBOR v částce 359 tis. Kč z prostředků původně vyčleněných na mezinárodní spolupráci

3


Ze dne 14.09.2009 č. 21/96/2009 RM schvaluje ‰ uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 (1+1 o velikosti 42,93 m2) v ulici Rudé armády čp. 1459, Kostelec nad Orlicí, na dobu určitou 2 roky do 14.09.2011 s účinností od 15.09.2009 za předpokladu, že nájemce splňuje podmínky dotačního programu ‰ úpravu rozpočtu města č. 5 na rok 2009, kterou jsou přiděleny prostředky na dovoz dětí do MŠ Chleny ‰ smlouvu č. 6/S/2009 o poskytování závodního stravování mezi Městem Kostelec nad Orlicí a VOŠ, SOŠ a SOU, Komenského 873, Kostelec nad Orlicí na zajištění obědů pro klienty PS ‰ dodatek č.2 Smlouvy o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany městyse Častolovice ‰ prodloužení smluv o výkonu veřejné služby na dobu neurčitou s účinností od 1.10.2009 pro občany Kostelce nad Orlicí, Kostelecké Lhoty, Koryt a Kozoder ‰ smlouvu o dílo č. 22/2009 na realizaci výsadby aleje podél Solnické cesty, která bude uzavřena mezi městem Kostelec nad Orlicí a zhotovitelem panem Pavlem Hauptem, Kunčice ‰ dodatek č. 2 k smlouvě o zprostředkování pojištění ze dne 11. dubna 2003, který bude uzavřen mezi městem Kostelec nad Orlicí a firmou PRO Consulting s.r.o. Předmětem dodatku je změna sídla firmy ‰ smlouvu o zajištění nepravidelné autobusové dopravy mezi Kostelcem nad Orlicí a Chleny v obou směrech, která bude uzavřena mezi městem Kostelec nad Orlicí a firmou AUDIS

BUS s.r.o., Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou zastoupená jednatelem panem Milanem Cedidlou. RM souhlasí ‰ s vyhlášením prací na tvorbě rozpočtu města na rok 2010 a schvaluje zásady pro jeho tvorbu ‰ s prodejem nefunkční a neopravitelné krátké střelné zbraně Revolver, zn. ARMINIUS, vz. HW 38, r.: 38 special, v.č. 649837 včetně průkazu zbraně: MS 857510 firmě EBY, s.r.o. Doudleby nad Orlicí, zastoupené panem Michálkem RM doporučuje ‰ ZM schválit nákup veřejné části vodního díla tj. prodlouženého vodovodního řadu (bez domovní přípojkou rPE 32) a prodloužené veřejné kanalizace, která je provedena jako výtlačné potrubí v Erbenově ulici (bez domovní přípojky) v KÚ Kostelec nad Orlicí. Tento nákup bude financován z rozpočtu města na rok 2010 ‰ ZM schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění aktualizace plánu rozvoje sociálních služeb v území Kostelecka a naplnění stanovených priorit ‰ ZM souhlasit s podáním žádosti o dotaci na projekt „Stálá muzejní expozice počátku osídlení města“ v rámci vyhlášené výzvy MAS NAD ORLICÍ ‰ ZM souhlasit s předfinancováním projektu podaného v rámci vyhlášené výzvy MAS NAD ORLICÍ „Stálá muzejní expozice počátku osídlení města“ ve výši 300 tis. Kč z rozpočtu roku 2010 ‰ ZM souhlasit s podáním žádosti o dotaci na projekt „Sportoviště u ZŠ na Skále – víceúčelové hřiště“ v rámci vyhlášené výzvy MAS NAD ORLICÍ

‰ ZM souhlasit s předfinancováním projektu podaného v rámci vyhlášené výzvy MAS NAD ORLICÍ „Sportoviště u ZŠ na Skále – víceúčelové hřiště“ ve výši 800 tis. Kč z rozpočtu roku 2010. ‰ ZM souhlasit s realizací projektu občanského sdružení Kozoderská lípa, o.s. týkající se úpravy návsi v Kozodrech v rámci vyhlášené výzvy MAS NAD ORLICÍ a současně s poskytnutím bezúročné půjčky ve výši 225 tis. Kč v období duben – říjen 2010 RM bere na vědomí ‰ informaci ohledně stavu dřevěných herních prvků umístěných v areálu školní družiny.

Starostka města Kostelec nad Orlicí zve občany města na zasedání zastupitelstva, které se uskuteční v sále

SK Rabštejn v pondělí 19.10.2009 od 18:00 hodin

ŽIVOT VE MĚSTĚ S POBYTOVÝM STŘEDISKEM Obyvatelé Pobytového střediska (PoS) v Kostelci nad Orlicí jsou od roku 2001 součástí života tohoto města. Jeho vznik někteří podporovali, jiní viděli spíše ohrožení a bránili se mu. Faktem je, že existence tohoto zařízení přináší svá pozitiva i negativa. K pozitivům patří zrekonstruovaná část bývalých kasáren z prostředků MV, pracovní příležitosti, časem vyjednaný finanční příspěvek na žadatele o azyl a den (ročně cca 500.000,-- Kč, je přidáváno k prostředkům na opravy chodníků, komunikací či veřejnou zeleň), nemalý finanční zdroj představují pro naši ZŠ i děti žadatelů o azyl a v neposlední řadě možnost pro město, ZŠ a další organizace využívat finanční prostředky z Evropského uprchlického fondu (skatepark a lezecká stěna, Integrační centrum v ZŠ Palackého náměstí, rekonstrukce fotbalového areálu na Penaltě, včetně nového dětského hřiště a důstojného sociálního zařízení). Bohužel nově změněné podmínky tohoto fondu již neumožňují zásadně čerpat finance na investice (např. dětská hřiště, sportoviště či jiné potřeby), ale pouze na organizování nejrůznějších aktivit pro žadatele o azyl. S negativy se však téměř dnes a denně potýkáme v běžném životě – krádeže zejména potravin, alkoholu a cigaret, žebrání, opilectví a s tím související provinění proti veřejnému pořádku, vyhrožování a další. U vědomí zkušeností, které tu za roky existence PoS jsou, lze říci, že s valnou většinou klientů tohoto zařízení nejsou žádné problémy. Je to mj. dáno i tím, že jsou zde umisťovány zejména rodiny s dětmi. Problémy související s častými krádežemi v obchodech, narušováním veřejného pořádku, případně „excesy“ jako v případě ukradené ovce, způsobuje pár jedinců – mužů jednotlivců. Zdá se, že o to snazší by mělo být řešení, dopouštějí–li se přestupků stále titíž. Postih v podobě na místě zaplacené či rychle vymožené pokuty tak, aby to pachatele odradilo od opakování přestupku. V případě těžších přestupků nebo recidivy možnost omezit volný pohyb na přechodnou dobu nebo dokud neopustí území našeho státu. V některých případech i okamžité ukončení azylové procedury a odchod do země původu. Takové jsou , zdá se logické a oprávněné, představy o řešení problematických jedinců. Legislativa však tyto postupy neumožňuje. A to ať naše česká či mezinárodní úmluvy. Jak vyplyne z informací, které následují, na žadatele o azyl je ze zákona nahlíženo jako na každého jiného občana České republiky. Pokud tedy chceme změny v legislativě, a to jak naší, tak i mezinárodní, jedná se o složitý běh na dlouhou trať podepřený velmi silnými argumenty. Změny v našich právních normách, které by chránily slušné občany před těmi neslušnými a které by zajistily, abychom tak často nebyli svědky toho, že zloděj volá „chyťte zloděje“ a ono mu to znova a znova projde, bychom potřebovali jako sůl. Teď již jen ty osvícené politiky!

4

Výše uvedený postup je opravdu dlouhý a složitý a míru jeho úspěšnosti si netroufám odhadnout (již jsme některé kroky a pokusy absolvovali). Naši situaci to však teď hned nezlepší a už vůbec nevyřeší. Proto jsme se s kompetentními orgány – Policií ČR (PČR), Cizineckou policií (CP), Městskou policií (MěP), Celní správou (CS) Náchod, vedením PoS i vedením Správy uprchlických zařízení (SUZ) MV, vedením Odboru azylové a migrační politiky (OAMP) MV, sešli k širokému jednání dne 16.9. na našem úřadě, kde se i díky konkrétním upozorněním z řad občanů podařilo domluvit následující opatření: -

Na OAMP se bude měsíčně soustřeďovat kompletní informace o přestupcích problematických žadatelů, ať již jsou přestupky řešeny jakoukoli policií či jinou institucí (tato statistika je velmi důležitá zejména pro usilování o změnu legislativy)

-

Zintenzivnění pochůzkové činnosti (všemi složkami policie, a to zejména v problematických lokalitách)

-

Maximální zkrácení lhůt pro vymožení uložených pokut a dosažení jejich skutečné úhrady

-

Přesvědčení provinilců k repatriaci (lze zatím jen na základě jejich dobrovolného rozhodnutí, již byl zaznamenán úspěch)

-

Zkvalitnění kamerového systému pomocí státní dotace s dofinancováním z rozpočtu města

Chtěla bych touto cestou poděkovat těm nejčastěji postiženým provozovatelům obchodů, kteří se zúčastnili následného jednání s představiteli OAMP, SUZ, PoS a MěP, ale i několika dalším občanům za jejich písemná upozornění i za to, že nad jednáním některých žadatelů o azyl nemávnou rukou a vždy volají policii. Ti všichni dodali k policejním statistikám i další argumenty a pomáhají nám tak v jednáních směřujících k řešení situace našich obyvatel. Pokud budete i vy svědky páchání přestupku, ať již se jedná o žadatele o azyl či kohokoli jiného, obraťte se prosím na tyto složky: Městská policie Dukelských hrdinů 985, 517 41 Kostelec nad Orlicí Telefon: 494 321 026, 724 181 363 Policie České republiky Obvodní oddělení Kostelec nad Orlicí Rudé armády 3, 517 41 Kostelec nad Orlicí Telefon: 494 323 045, 974 536 711 Inspektorát cizinecké policie Kostelec nad Orlicí Rudé armády 3, 517 41 Kostelec nad Orlicí Telefon: 974 536 801 Ivana Červinková, starostka


Řízen í o me z i n ár od n í oc h r aně dl e z á k o n a č . 325/1999 S b . , o a zy l u , v p l a t n ém z ně n í Správní řízení o udělení mezinárodní ochrany provádí Ministerstvo vnitra České republiky, konkrétně odbor azylové a migrační politiky jako orgán I. stupně. Proti rozhodnutí ministerstva může cizinec v případě nesouhlasu podat žalobu k příslušnému krajskému soudu, případně následně i kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Zahájení správního řízení o udělení mezinárodní ochrany ve smyslu zákona o azylu je vázáno na písemně či ústně do protokolu učiněné prohlášení cizince, ze kterého je zřejmý úmysl požádat o udělení mezinárodní ochrany, tzv. prohlášení o mezinárodní ochraně. Takové prohlášení lze učinit pouze na území České republiky (nikoliv tedy například prostřednictvím ambasády), a to cizinecké policii na zákonem o azylu stanovených místech, konkrétně na hraničním přechodu, v přijímacím středisku, na oblastním ředitelství služby cizinecké policie (za podmínky, že se cizinec dostavil dobrovolně) a v zařízení pro zajištění cizinců (s výjimkou cizince zajištěného za účelem jeho předání nebo průvozu podle mezinárodní smlouvy nebo právního předpisu Evropských společenství). Výjimkou jsou případy, kdy se cizinec nachází ve zdravotnickém zařízení, či vykonává vazbu nebo trest odnětí svobody. V těchto případech lze učinit úmysl prohlášení o mezinárodní ochraně přímo vůči ministerstvu. Po učinění úmyslu o mezinárodní ochraně má cizinec povinnost dostavit se do 24 hodin do přijímacího střediska, kde následně podá žádost o udělení mezinárodní ochrany. Výjimkou jsou pouze situace, kdy se cizinec z objektivních důvodů nemůže do přijímacího střediska dostavit (hospitalizace, vězení) a pracovník ministerstva jej tedy navštíví za účelem sepsání žádosti o mezinárodní ochranu, případně dalších úkonů přímo v místě jeho aktuálního pobytu. V přijímacím středisku je cizinec, který učinil prohlášení o mezinárodní ochraně, především povinen strpět sejmutí daktyloskopických otisků prstů a pořízení obrazového záznamu s cílem zjistit nebo ověřit jeho totožnost. Sejmutí otisků zajišťuje policie, pořízení obrazového záznamu zajišťuje ministerstvo. Dále je cizinec povinen odevzdat svůj cestovní doklad a strpět osobní prohlídku a prohlídku svých věcí v případě důvodného podezření, že skrývá něco, co lze užít jako podklad pro vydání rozhodnutí, zejména cestovní či jiný doklad, nebo věc ohrožující život či zdraví osob nebo alkohol a jinou návykovou látku anebo elektronické komunikační zařízení. Cizinec je rovněž podroben lékařským vyšetřením zaměřeným na zjištění, zda netrpí chorobou ohrožující jeho život či zdraví nebo život či zdraví jiných osob. Po provedení všech nezbytných úkonů je žadatel o mezinárodní ochranu přemístěn do pobytového střediska, kde vyčkává rozhodnutí v prvním stupni. V žádosti o mezinárodní ochranu, jejíž přesné znění je obsaženo v příloze zákona o azylu, a kterou sepíše s cizincem pracovník ministerstva, se vedle faktografických údajů o cizinci a jeho rodině zjišťují i důvody, které jej vedly k odchodu ze země. Následně je v rámci řízení o udělení mezinárodní ochrany veden s žadatelem jeden či více pohovorů, ve kterých má možnost blíže specifikovat důvody, které jej vedly k odchodu ze země a podání žádosti o mezinárodní ochranu v České republice. Pohovor k žádosti o udělení mezinárodní ochrany patří mezi nejdůležitější úkony azylové procedury, neboť dává žadateli o mezinárodní ochranu dostatečný prostor popsat své problémy a situaci v zemi původu. Žadatel má rovněž možnost předložit či navrhnout ministerstvu další důkazní prostředky, kterými chce podpořit svá tvrzení během řízení. Rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany vydá ministerstvo do devadesáti dnů ode dne zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout v této lhůtě, může ji ministerstvo přiměřeně prodloužit. Řízení o udělení mezinárodní ochrany může být ukončeno rozhodnutím ve věci (negativním či pozitivním), zamítnutím žádosti o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodné, nebo zastavením řízení. Ministerstvo udělí cizinci azyl dle § 12 zákona o azylu, bude-li v řízení o udělení mezinárodní ochrany zjištěno, že cizinec je pronásledován za uplatňování politických práv a svobod, nebo má odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů ve státě, jehož občanství má, nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, ve státě jeho posledního trvalého bydliště. Ministerstvo udělí azyl dle § 13 zákona o azylu v případě hodném zvláštního zřetele rodinnému příslušníkovi azylanta, jemuž byl udělen azyl podle § 12 nebo § 14, a to za účelem sloučení rodiny. Ministerstvo udělí humanitární azyl dle § 14 zákona o azylu cizinci, jestliže v řízení o udělení mezinárodní ochrany nebude zjištěn důvod pro udělení azylu podle § 12, ale budou shledány zvláštního zřetele hodné důvody pro udělení azylu z humanitárního důvodu. V případě udělení azylu obdrží azylant průkaz povolení k pobytu azylanta, který jej opravňuje trvale pobývat na území ČR. Zároveň má možnost požádat na cizinecké policii o speciální druh cestovního dokladu pro uprchlíky. Ministerstvo udělí doplňkovou ochranu dle § 14a cizinci, který nesplňuje důvody pro udělení azylu, bude-li v řízení o udělení mezinárodní ochrany zjištěno, že v jeho případě jsou důvodné obavy, že pokud by byl cizinec vrácen do státu, jehož je státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, do státu svého posledního trvalého bydliště, by mu hrozilo skutečné nebezpečí vážné újmy a že nemůže nebo není ochoten z důvodu tako-

vého nebezpečí využít ochrany státu, jehož je státním občanem, nebo svého posledního trvalého bydliště. Za vážnou újmu se podle zákona o azylu považuje uložení nebo vykonání trestu smrti, mučení nebo nelidské či ponižující zacházení nebo trestání žadatele o mezinárodní ochranu, vážné ohrožení života nebo lidské důstojnosti z důvodu svévolného násilí v situacích mezinárodního nebo vnitřního ozbrojeného konfliktu, nebo pokud by vycestování cizince bylo v rozporu s mezinárodními závazky České republiky. Ministerstvo udělí doplňkovou ochranu dle § 14b zákona o azylu rodinnému příslušníkovi osoby požívající doplňkové ochrany v případě hodném zvláštního zřetele, a to za účelem sloučení rodiny. V případě udělení doplňkové ochrany obdrží cizinec průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, který mu umožňuje legální pobyt na území ČR po dobu v něm uvedenou. Nejpozději 30 dnů před plynutím doby, na kterou byla žadateli doplňková ochrana udělena, má možnost požádat ministerstvo o její prodloužení. V případech neshledání důvodů pro udělení jedné z výše uvedených forem mezinárodní ochrany vydá ministerstvo rozhodnutí o jejím neudělení, tj. negativní rozhodnutí ve věci. Ministerstvo zamítne žádost cizince o mezinárodní ochranu podle § 16 jako zjevně nedůvodnou, jestliže žadatel například uvádí pouze ekonomické důvody, bez vážného důvodu uvádí nesprávné údaje o své totožnosti nebo státním občanství nebo tyto údaje odmítá uvést, žádá o udělení mezinárodní ochrany pouze proto, aby unikl situaci všeobecné nouze, přichází ze státu, který Česká republika považuje za třetí bezpečnou zemi nebo bezpečnou zemi původu, uvádí skutečnosti zjevně nevěrohodné, s cílem ztížit zjištění skutečného stavu věci zničil, poškodil nebo zatajil svůj cestovní doklad či jinou důležitou listinu, anebo s tímto cílem předložil padělaný nebo pozměněný cestovní doklad či jinou důležitou listinu, nebo podal žádost o udělení mezinárodní ochrany s cílem vyhnout se hrozícímu vyhoštění nebo vydání k trestnímu stíhání do ciziny, ačkoliv mohl požádat o udělení mezinárodní ochrany dříve. V případě zjevně nedůvodných žádostí ministerstvo provádí tzv. zrychlené řízení. V takovém případě musí být rozhodnuto nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany Řízení o udělení mezinárodní ochrany nemusí být ukončeno pouze rozhodnutím ve věci, ale také zastavením řízení. Ministerstvo řízení zastaví, pokud například žadatel o udělení mezinárodní ochrany vzal žádost o udělení mezinárodní ochrany zpět, získal státní občanství ČR nebo zemřel; dále rovněž jestliže se žadatel o udělení mezinárodní ochrany bez vážného důvodu nedostavuje k pohovoru nebo neposkytuje informace nezbytné pro spolehlivé zjištění skutečného stavu věci a na základě dosud zjištěných skutečností nelze rozhodnout nebo když žadatel o udělení mezinárodní ochrany v průběhu řízení neoprávněně vstoupil na území jiného státu nebo se o neoprávněný vstup na území jiného státu pokusil aj. Řízení o udělení mezinárodní ochrany se zastavuje i v případě tzv. nepřípustných žádostí dle § 10a zákona o azylu Nepřípustnými jsou žádosti podané občanem Evropské unie, dále pak žádosti, k jejichž posouzení je příslušný jiný členský stát Evropské unie nebo žádosti v případech, kdy bylo cizinci uděleno postavení uprchlíka jiným státem EU nebo mohl-li cizinec nalézt účinnou ochranu v první zemi azylu. Nepřípustnou je shledána rovněž žádost, kterou podal opakovaně cizinec, aniž by uvedl nové skutečnosti nebo zjištění, které nebyly bez jeho vlastního zavinění předmětem zkoumání důvodů pro udělení mezinárodní ochrany v předchozím pravomocně ukončeném řízení ve věci mezinárodní ochrany. (Žaloba proti tomuto správnímu rozhodnutí nemá ze zákona odkladný účinek.)

AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA Zákon o azylu hovoří o azylových zařízeních. Rozumí se tím přijímací středisko, pobytové středisko a integrační azylové středisko. Rozlišení azylových zařízení spočívá v účelu, který jednotlivá střediska plní. Zřizovatelem všech těchto zařízení je Ministerstvo vnitra České republiky. Azylová zařízení provozuje Správa uprchlických zařízení, organizační složka státu. V přijímacím středisku je žadatel povinen po určitou zákonem stanovenou dobu pobývat (za účelem provedení identifikačních úkonů, lékařského vyšetření apod.) Porušení povinnosti pobývat v přijímacím středisku je hodnoceno jako přestupek. PŘIJÍMACÍ STŘEDISKA SE NACHÁZEJÍ: - v obci Vyšní Lhoty (č.p. 234, 739 06 Vyšní Lhoty, tel.: 558 692 090) - na mezinárodním letišti Praha - Ruzyně (Praha – Ruzyně, Aviatická 12, 160 08 Praha 6) Následně je žadatel přemístěn do pobytového střediska. Pobytové středisko slouží k ubytování žadatele o udělení mezinárodní ochrany do doby nabytí právní moci rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany má v azylovém zařízení, v němž je hlášen k pobytu, právo na poskytování ubytování, stravy, jiných služeb a za podmínek stanovených zákonem o azylu na kapesné. Podílí se na úhradě nákladů na stravu a ubytování; Žadatel má také možnost pobytové středisko za splnění určitých podmínek opustit, popř. pobývat v soukromí (to pouze pokud ministerstvo na základě informací policie odchod na soukromou adresu povolí). POBYTOVÁ STŘEDISKA SE NACHÁZEJÍ V OBCÍCH: - Kostelec nad Orlicí (Rudé armády 1000, 517 41 Kostelec nad Orlicí, tel.: 494 323 803) - Havířov (735 64 Havířov - Dolní Suchá, tel.: 596 886 001)

5


IntegraÄ?nĂ­ azylovĂŠ stĹ™edisko slouŞí k pĹ™echodnĂŠmu ubytovĂĄnĂ­ azylantĹŻ. INTEGRAÄŒNĂ? POBYTOVĂ STĹ˜EDISKA SE NACHĂ ZEJĂ? V: - Jaroměři (PalackĂŠho 11, 551 02 Jaroměř II) - PĹ™edlicĂ­ch (HusitskĂĄ cesta 217/4, 400 05 PĹ™edlice - ĂšstĂ­ nad Labem)

-

-

ZAĹ˜Ă?ZENĂ? PRO ZAJIĹ TÄšNĂ? CIZINCĹŽ SE NACHĂ ZEJĂ?: - BÄ›lĂĄ pod BezdÄ›zem - JezovĂĄ (Ä?.p. 1501, 294 21 BÄ›lĂĄ pod BezdÄ›zem) - PoĹĄtornĂĄ (HraniÄ?nĂ­ 1303, 691 46 BĹ™eclav – PoĹĄtornĂĄ) PracoviĹĄtÄ› odboru azylovĂŠ a migraÄ?nĂ­ politiky v azylovĂ˝ch zařízenĂ­ch a zařízenĂ­ch pro zajiĹĄtÄ›nĂ­ cizincĹŻ řídĂ­ oddÄ›lenĂ­ mezinĂĄrodnĂ­ ochrany - pracoviĹĄtÄ› Praha – odboru azylovĂŠ a migraÄ?nĂ­ politiky Ministerstva vnitra.

-

PRà VA A POVINNOSTI ŽADATELE O MEZINà RODN� OCHRANU

-

Z hlediska prĂĄv a povinnostĂ­ jsou ĹžadatelĂŠ o udÄ›lenĂ­ mezinĂĄrodnĂ­ ochrany speciďŹ ckou skupinou cizincĹŻ. Jejich prĂĄva a povinnosti upravuje jednak zĂĄkon o azylu, kterĂ˝ se zabĂ˝vĂĄ zejmĂŠna skuteÄ?nostmi, souvisejĂ­cĂ­mi s pobytem Ĺžadatele v nÄ›kterĂŠm z azylovĂ˝ch stĹ™edisek a samotnĂ˝m vedenĂ­m řízenĂ­ o mezinĂĄrodnĂ­ ochranÄ›. Ĺ˝adatel o udÄ›lenĂ­ mezinĂĄrodnĂ­ ochrany mĂĄ tak například prĂĄvo na ubytovĂĄnĂ­, stravu a zĂĄkladnĂ­ hygienickĂŠ prostĹ™edky, poskytnutĂ­ zdravotnĂ­ch, sociĂĄlnĂ­ch Ä?i jinĂ˝ch nezbytnĂ˝ch sluĹžeb ve stĹ™edisku apod. Na druhou stranu je například povinen se vĹždy na pĹ™edvolĂĄnĂ­ dostavit k pohovoru s pracovnĂ­kem OAMP, je povinen na dobu řízenĂ­ odevzdat svĹŻj cestovnĂ­ doklad, strpÄ›t sejmutĂ­ otiskĹŻ prstĹŻ a osobnĂ­ prohlĂ­dku pĹ™i podĂĄnĂ­ svĂŠ Şådosti, zdrĹžovat se v azylovĂŠm stĹ™edisku, nemĂĄ-li povolen pobyt v soukromĂ­. Je povinen se podle svĂ˝ch majetkovĂ˝ch pomÄ›rĹŻ podĂ­let na ĂşhradÄ› nĂĄkladĹŻ svĂŠho ubytovĂĄnĂ­, dodrĹžovat ubytovacĂ­ řåd pro azylovĂĄ zařízenĂ­, hygienickĂŠ pĹ™edpisy, plnit pokyny policie a ministerstva a dalĹĄĂ­. Mimo výťe uvedenĂŠ mĂĄ ovĹĄem samozĹ™ejmÄ› i povinnost, stejnÄ› jako kterĂ˝koliv jinĂ˝ cizinec Ä?i obÄ?an ÄŒeskĂŠ republiky, dodrĹžovat prĂĄvnĂ­ řåd ÄŒeskĂŠ republiky. PĹ™i jeho poruĹĄenĂ­ je pak povinen bez ohledu na svĂŠ speciďŹ ckĂŠ postavenĂ­ Ĺžadatele o mezinĂĄrodnĂ­ ochranu nĂŠst jeho dĹŻsledky, a to i trestnÄ›prĂĄvnĂ­.

POSTAVENĂ? Ĺ˝ADATELE O AZYL, RESP. MEZINĂ RODNĂ? OCHRANU V KONTEXTU EVROPSKÉ UNIE NĂĄsledujĂ­cĂ­ text se nezabĂ˝vĂĄ procesnÄ›prĂĄvnĂ­m postavenĂ­m Ĺžadatele o mezinĂĄrodnĂ­ ochranu, ale pouze problematikou hmotnĂŠho zabezpeÄ?enĂ­ ĹžadatelĹŻ o mezinĂĄrodnĂ­ ochranu a otĂĄzkou jejich případnĂŠho postihu pĹ™i nedodrĹžovĂĄnĂ­ norem, aĹĽ jiĹž upravujĂ­cĂ­ch jejich pobyt v azylovĂ˝ch zařízenĂ­ch Ä?i prĂĄvnĂ­ho řådu obecnÄ›. Problematikou tzv. podmĂ­nek pĹ™ijetĂ­ ĹžadatelĹŻ o azyl1 se zabĂ˝vĂĄ smÄ›rnice Rady 2003/9/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanovĂ­ minimĂĄlnĂ­ normy pro pĹ™ijĂ­mĂĄnĂ­ ĹžadatelĹŻ o azyl (dĂĄle jen „pĹ™ijĂ­macĂ­ smÄ›rnice“). Tato smÄ›rnice byla do Ä?eskĂŠho prĂĄvnĂ­ho řådu transponovĂĄna zĂĄkonem Ä?. 57/2005 Sb., kterĂ˝m se mÄ›nil zĂĄkon Ä?. 325/1999 Sb., o azylu v platnĂŠm znÄ›nĂ­. ObecnÄ› lze konstatovat, Ĺže EvropskĂĄ unie povaĹžuje Ĺžadatele o azyl za speciďŹ ckou skupinu osob, kterĂ˝m pĹ™iznĂĄvĂĄ urÄ?itĂĄ prĂĄva, resp. jim pĹ™iznĂĄvĂĄ minimĂĄlnĂ­ prĂĄh tÄ›chto prĂĄv, tj. Ä?lenskĂŠ stĂĄty EU nemohou ĹžadatelĹŻm pĹ™iznat niŞťí rozsah prĂĄv, neĹž jsou jim pĹ™iznĂĄny výťe zmĂ­nÄ›nou smÄ›rnicĂ­, pokud ta je k tomu neopravĹˆuje. UvedenĂĄ smÄ›rnice rozliĹĄuje mezi tzv. podmĂ­nkami pĹ™ijetĂ­ a tzv. materiĂĄlnĂ­mi podmĂ­nkami pĹ™ijetĂ­, kdy pod podmĂ­nkami pĹ™ijetĂ­ rozumĂ­ veĹĄkerĂĄ opatĹ™enĂ­, kterĂĄ Ä?lenskĂŠ stĂĄty v souladu s výťe uvedenou smÄ›rnicĂ­ pĹ™ijĂ­majĂ­ ve prospÄ›ch ĹžadatelĹŻ o azyl. MateriĂĄlnĂ­mi podmĂ­nkami pĹ™ijetĂ­ smÄ›rnice rozumĂ­ takovĂŠ podmĂ­nky pĹ™ijetĂ­, mezi kterĂŠ patří ubytovĂĄnĂ­, strava a oĹĄacenĂ­, poskytovanĂŠ ve formÄ› vÄ›cnĂŠho plnÄ›nĂ­, peněŞitĂ˝ch dĂĄvek nebo poukĂĄzek a dĂĄle dennĂ­ příspÄ›vky. 1

ÄŒeskĂ˝ prĂĄvnĂ­ řåd pouŞívĂĄ synonymicky oznaÄ?enĂ­ Ĺžadatel o mezinĂĄrodnĂ­ ochranu.

PĹ˜IJĂ?MACĂ? SMÄšRNICE ZEJMÉNA UPRAVUJE A VYMEZUJE NĂ SLEDUJĂ?CĂ? PRĂ VA Ĺ˝ADATELĹŽ O AZYL: - PrĂĄvo na informace - tĂ˝kajĂ­cĂ­ se podmĂ­nek pĹ™ijetĂ­, o organizacĂ­ch Ä?i skupinĂĄch osob poskytujĂ­cĂ­ch zvlĂĄĹĄtnĂ­ prĂĄvnĂ­ pomoc a o organizacĂ­ch, jeĹž jim mohou pomoci nebo poskytnout informace ohlednÄ› podmĂ­nek pĹ™ijetĂ­, kterĂŠ mohou vyuŞívat, vÄ?etnÄ› zdravotnĂ­ pĂŠÄ?e. UvedenĂŠ informace majĂ­ bĂ˝t poskytovĂĄny pĂ­semnÄ› a pokud moĹžno v jazyce, o kterĂŠm lze dĹŻvodnÄ› pĹ™edpoklĂĄdat, Ĺže mu ĹžadatelĂŠ rozumÄ›jĂ­, v případÄ› potĹ™eby mohou bĂ˝t tyto informace sdÄ›leny i ĂşstnÄ›, Ä?asovĂĄ lhĹŻta pro poskytnutĂ­ takovĂŠto informace je smÄ›rnicĂ­ stanovena na 15 dnĂ­. - Povinnost Ä?lenskĂ˝ch stĂĄtĹŻ zajistit, aby do tří dnĹŻ od podĂĄnĂ­ Şådosti u přísluĹĄnĂŠho orgĂĄnu byl Ĺžadateli o azyl poskytnut dokument vydanĂ˝ na jeho nebo jejĂ­ jmĂŠno, potvrzujĂ­cĂ­ jeho Ä?i jejĂ­ postavenĂ­ Ĺžadatele o azyl nebo doklĂĄdajĂ­cĂ­, Ĺže je mu Ä?i jĂ­ dovoleno pobĂ˝vat na ĂşzemĂ­ Ä?lenskĂŠho stĂĄtu po dobu vyĹ™izovĂĄnĂ­ nebo zkoumĂĄnĂ­ jeho Ä?i jejĂ­ Şådosti. - Ĺ˝adatelĂŠ o azyl se mohou volnÄ› pohybovat po celĂŠm ĂşzemĂ­ hostitelskĂŠho Ä?lenskĂŠho stĂĄtu nebo ve vymezenĂŠ oblasti urÄ?enĂŠ Ä?lenskĂ˝m stĂĄtem (vesmÄ›s dĹŻvody bezpeÄ?nostnĂ­, resp. zajiĹĄtÄ›nĂ­ efektivnosti azylovĂŠho řízenĂ­ apod.), pĹ™iÄ?emĹž tato vymezenĂĄ oblast by nemÄ›la mĂ­t vliv na nezadatelnou sfĂŠru soukromĂŠho Ĺživota a mÄ›la by poskytovat dostateÄ?nĂ˝ prostor pro zaruÄ?enĂ­ přístupu ke vĹĄem vĂ˝hodĂĄm podle tĂŠto smÄ›rnice.

6

-

-

-

-

ÄŒlenskĂŠ stĂĄty podniknou přísluĹĄnĂĄ opatĹ™enĂ­, aby v rĂĄmci moĹžnostĂ­ zachovaly jednotu rodiny, kterĂĄ se nachĂĄzĂ­ na jejich ĂşzemĂ­, pokud ĹžadatelĹŻm dotyÄ?nĂ˝ Ä?lenskĂ˝ stĂĄt poskytuje ubytovĂĄnĂ­. ÄŒlenskĂŠ stĂĄty musĂ­ poskytnout dÄ›tem ĹžadatelĹŻ o azyl a ĹžadatelĹŻm o azyl, kteří jsou nezletilĂ­, přístup k systĂŠmu vzdÄ›lĂĄvĂĄnĂ­ za obdobnĂ˝ch podmĂ­nek, jakĂŠ majĂ­ obÄ?anĂŠ hostitelskĂŠho Ä?lenskĂŠho stĂĄtu, dokud nedojde k vĂ˝konu vyhoĹĄtÄ›nĂ­ nezletilĂ˝ch nebo jejich rodiÄ?ĹŻm. Toto vzdÄ›lĂĄvĂĄnĂ­ mĹŻĹže bĂ˝t zajiĹĄĹĽovĂĄno v ubytovacĂ­ch stĹ™ediscĂ­ch. ÄŒlenskĂŠ stĂĄty obligatornÄ› stanovĂ­ dobu, poÄ?Ă­najĂ­cĂ­ datem podĂĄnĂ­ Şådosti o azyl, po nĂ­Ĺž nebude mĂ­t Ĺžadatel přístup na trh prĂĄce. Pokud nebylo rozhodnutĂ­ pĹ™ijato na Ăşrovni prvnĂ­ instance do jednoho roku od pĹ™edloĹženĂ­ Şådosti o azyl a z tohoto prodlenĂ­ nelze vinit Ĺžadatele, Ä?lenskĂŠ stĂĄty rozhodnou o podmĂ­nkĂĄch, za nichĹž bude Ĺžadateli udÄ›len přístup na trh prĂĄce. SmÄ›rnice dĂĄle rozpracovĂĄvĂĄ materiĂĄlnĂ­ podmĂ­nky pĹ™ijetĂ­ – jejich formu (v naturĂĄliĂ­ch nebo v podobÄ› ďŹ nanÄ?nĂ­ch přídÄ›lĹŻ nebo poukĂĄzek), ko/ďŹ nancovĂĄnĂ­ materiĂĄlnĂ­ch podmĂ­nek pĹ™ijetĂ­ (Ä?lenskĂŠ stĂĄty mohou po ĹžadatelĂ­ch poĹžadovat Ä?ĂĄsteÄ?nou nebo Ăşplnou nĂĄhradu nĂĄkladĹŻ materiĂĄlnĂ­ch podmĂ­nek pĹ™ijetĂ­ a zdravotnĂ­ pĂŠÄ?i, pokud majĂ­ dostateÄ?nĂŠ prostĹ™edky pro uhrazenĂ­ nĂĄkladĹŻ na materiĂĄlnĂ­ pĹ™ijetĂ­), co se ubytovĂĄnĂ­ ĹžadatelĹŻ tĂ˝Ä?e, mÄ›lo by mĂ­t jednu z nĂĄsledujĂ­cĂ­ch forem nebo by mÄ›lo bĂ˝t kombinacĂ­ nĂĄsledujĂ­cĂ­ch forem - prostory pouŞívanĂŠ pro ĂşÄ?ely ubytovĂĄnĂ­ ĹžadatelĹŻ bÄ›hem posuzovĂĄnĂ­ Şådosti o azyl podanĂŠ na hranicĂ­ch, ubytovacĂ­ stĹ™ediska, kterĂĄ zaruÄ?ujĂ­ dostateÄ?nou ĹživotnĂ­ ĂşroveĹˆ, soukromĂŠ domy, byty, hotely nebo jinĂŠ prostory upravenĂŠ pro ubytovĂĄnĂ­ ĹžadatelĹŻ. OtĂĄzka zdravotnĂ­ pĂŠÄ?e o Ĺžadatele o azyl – ta by minimĂĄlnÄ› mÄ›la zahrnovat pohotovostnĂ­ pĂŠÄ?i a zĂĄkladnĂ­ lĂŠÄ?bu nemoci, obligatornÄ› potom Ä?lenskĂŠ stĂĄty poskytnou potĹ™ebnou lĂŠkaĹ™skou nebo jinou pomoc ĹžadatelĹŻm, kteří majĂ­ mimořådnĂŠ potĹ™eby. Problematiku nezletilĂ˝ch ĹžadatelĹŻ bez doprovodu – smÄ›rnice Ĺ™eĹĄĂ­ otĂĄzky urÄ?enĂ­ zĂĄkonnĂŠho zĂĄstupce, speciďŹ ckĂŠho ubytovĂĄnĂ­ (u dospÄ›lĂ˝ch příbuznĂ˝ch, u pÄ›stounskĂŠ rodiny, v ubytovacĂ­ch stĹ™ediscĂ­ch se zvlĂĄĹĄtnĂ­mi opatĹ™enĂ­mi pro nezletilĂŠ osoby, v jinĂ˝ch ubytovacĂ­ch zařízenĂ­ch vhodnĂ˝ch pro nezletilĂŠ osoby). PĹ™ijĂ­macĂ­ smÄ›rnice takĂŠ stanovĂ­ povinnost Ä?lenskĂŠmu stĂĄtu vhodnÄ› vyĹĄkolit personĂĄl, kterĂ˝ pracuje s Ĺžadateli o azyl a takĂŠ zĂĄvazek mlÄ?enlivosti ve vztahu k informacĂ­m, kterĂŠ se pĹ™i svĂŠ prĂĄci s Ĺžadateli o azyl zamÄ›stnanci dozvĂ­. OmezenĂ­ nebo odejmutĂ­ nĂĄrokĹŻ na dĂĄvky plynoucĂ­ z podmĂ­nek pĹ™ijetĂ­ pĹ™ijĂ­macĂ­ smÄ›rnice Ĺ™eĹĄĂ­ jak hmotnÄ›prĂĄvnÄ›, tak souÄ?asnÄ› Ĺ™eĹĄĂ­ i otĂĄzku procesnĂ­ (tj. existenci rozhodnutĂ­, moĹžnost podĂĄnĂ­ opravnĂŠho prostĹ™edku). KonkrĂŠtnÄ› pak stanovĂ­, Ĺže Ä?lenskĂŠ stĂĄty mohou omezit nebo odejmou dĂĄvky pokud Ĺžadatel o azyl  opustil mĂ­sto pobytu stanovenĂŠ přísluĹĄnĂ˝m orgĂĄnem, aniĹž by jej o tom vyrozumÄ›l anebo aniĹž by zĂ­skal povolenĂ­, je-li nezbytnĂŠ  v pĹ™iměřenĂŠ lhĹŻtÄ› urÄ?enĂŠ vnitrostĂĄtnĂ­m prĂĄvemnesplnĂŠ ohlaĹĄovacĂ­ povinnost, neposkytne poĹžadovanĂŠ informace nebo se nedostavĂ­ na osobnĂŠ pohovor tĂ˝kajĂ­cĂ­ se azylovĂŠho řízenĂ­  jiĹž ve stejnĂŠm Ä?lenskĂŠm stĂĄtÄ› podal jinou Şådost o azyl  pokud zatajil, Ĺže disponuje peněŞnĂ­mi prostĹ™edky a proto neoprĂĄvnÄ›nÄ› poŞíval materiĂĄlnĂ­ch podmĂ­nek pĹ™ijetĂ­  Ä?lenskĂŠ stĂĄty mohou dĂĄle stanovit sankce za zĂĄvaĹžnĂŠ poruĹĄenĂ­ řådu ubytovacĂ­ch stĹ™edisek nebo za pouĹžitĂ­ hrubĂŠho nĂĄsilĂ­ 2.

2 Zde je vhodnĂŠ konstatovat, Ĺže ony sankÄ?nĂ­ ustanovenĂ­ jsou Ĺ™eĹĄeny ve vztahu k ubytovacĂ­mu zařízenĂ­, pĹ™ijĂ­macĂ­ smÄ›rnice neĹ™eĹĄĂ­ situaci vnÄ› ubytovacĂ­ch zařízenĂ­, tam pĹ™edpoklĂĄdĂĄ spĂ­ĹĄ aktivity Ä?lenskĂ˝ch stĂĄtĹŻ ve vztahu ke sbliĹžovĂĄnĂ­ ĹžadatelĹŻ o azyl s mĂ­stnĂ­m obyvatelstvem

PROJEKTY Vzhledem k existenci pobytovĂŠho stĹ™ediska a přítomnosti ĹžadatelĹŻ o mezinĂĄrodnĂ­ ochranu na ĂşzemĂ­ mÄ›sta Kostelce nad OrlicĂ­ byly v letech 2006 – 2008 zrealizovĂĄny Ä?tyĹ™i projekty, a to za ďŹ nanÄ?nĂ­ podpory EvropskĂŠho uprchlickĂŠho fondu. EvropskĂ˝ uprchlickĂ˝ fond (dĂĄle jen „EUF“) byl zřízen na zĂĄkladÄ› RozhodnutĂ­ Rady 2004/904/ES ze dne 2. prosince 2004 na obdobĂ­ 2005 aĹž 2007. Jeho hlavnĂ­m cĂ­lem byla podpora spoleÄ?nĂŠ evropskĂŠ azylovĂŠ politiky, vÄ?etnÄ› spoleÄ?nĂŠho evropskĂŠho azylovĂŠho systĂŠmu spoÄ?Ă­vajĂ­cĂ­ v postupnĂŠm vytvoĹ™enĂ­ prostoru svobody, bezpeÄ?nosti a prĂĄva otevĹ™enĂŠho tÄ›m, kteří pod tlakem okolnostĂ­ oprĂĄvnÄ›nÄ› hledajĂ­ ochranu v EvropskĂŠ unii. EUF pĹ™ispĂ­vĂĄ k solidaritÄ› mezi Ä?lenskĂ˝mi stĂĄty pĹ™i vynaklĂĄdĂĄnĂ­ ĂşsilĂ­ v souvislosti s pĹ™ijĂ­mĂĄnĂ­m uprchlĂ­kĹŻ a vysĂ­dlenĂ˝ch osob a s nĂĄsledky z toho plynoucĂ­mi. V rĂĄmci projektĹŻ ďŹ nancovanĂ˝ch z EUF byly v Kostelci nad OrlicĂ­ a jeho okolĂ­ vybudovĂĄny Skatepark, aula v areĂĄlu zĂĄkladnĂ­ ĹĄkoly a upraven areĂĄl Na PenaltÄ›. KonkrĂŠtnÄ› v roce 2006 se jednalo o projekt ZĹ Kostelec nad OrlicĂ­ „Podpora zaÄ?leĹˆovĂĄnĂ­ dÄ›tĂ­ uprchlĂ­kĹŻ do Ĺživota naĹĄĂ­ spoleÄ?nosti“. CelkovĂŠ nĂĄklady projektu dosĂĄhli výťe 248.115,- KÄ?. FinanÄ?nĂ­ podpora z fondu tvoĹ™ila cca 74 % ceny. V roce 2007 se jednalo o projekt mÄ›sta Kostelec nad OrlicĂ­ „Skatepark jako jedna z forem vyuĹžitĂ­ volnĂŠho Ä?asu mladĂ˝ch ĹžadatelĹŻ o azyl“. CelkovĂŠ nĂĄklady tohoto projektu dosĂĄhly výťe 2.315.200,- KÄ?. FinanÄ?nĂ­ podpora z fondu tvoĹ™ila 75 % ceny. V roce 2008 se jednalo o projekt ZĹ  Kostelec nad OrlicĂ­ „IntegraÄ?nĂ­ centrum a rozvoj vzdÄ›lĂĄvacĂ­ch a volnoÄ?asovĂ˝ch aktivit dÄ›tĂ­ ĹžadatelĹŻ o mezinĂĄrodnĂ­ ochranu“. CelkovĂŠ nĂĄklady projektu dosĂĄhly výťe 2.781.569,- KÄ?. FinanÄ?nĂ­ podpora z fondu tvoĹ™ila cca 67 % ceny.


V roce 2008 byl také realizován projekt Tělovýchovné jednoty Sokol Kostelecká Lhota „Úpravy areálu „Na Penaltě“ - rozšíření možností volnočasových aktivit žadatelů o mezinárodní ochranu“. Celkové náklady projektu dosáhly výše 904.495,- Kč. Finanční podpora z fondu tvořila cca 75 % ceny. Veřejná finanční podpora z Evropského uprchlického fondu v letech 2006 – 2008 dosáhla tedy celkové výše cca 4,46 mil. Kč. V nedávné době zahájil svou činnost Evropský uprchlický fond na období 2008 – 2013. Město Kostelec nad Orlicí může opětovně využít podpory tohoto fondu např. na podporu volnočasových aktivit problematické skupiny žadatelů o mezinárodní ochranu.

P oby t o v é s tř ed i sk o K os t e l e c n a d O r li c í - ak t u álně Uprchlíci – termín, který v Kostelci nad Orlicí každý zná a používá v poslední době asi častěji než dříve. Kdo je vlastně uprchlík? Člověk, který opustil zemi trvalého pobytu z důvodu politické či náboženské nesvobody, válce, rase, případně jiných příkoří, která na něm byla páchána. Mnoho uprchlíků je v současnosti tzv. ekonomických. Pokud požádá v České republice o udělení mezinárodní ochrany, je umístěn v zařízení Správy uprchlických zařízení MV. Nejprve v přijímacím středisku, kde všechny osoby procházejí přísnými zdravotními prohlídkami. Po jejich absolvování jsou již jako žadatelé o mezinárodní ochranu přemístěni do pobytových středisek. Správa uprchlických zařízení MV v současné době disponuje dvěma pobytovými středisky – v Havířově a Kostelci nad Orlicí. V pobytových střediscích jsou Správou uprchlických zařízení MV žadatelům o udělení mezinárodní ochrany (klientům) poskytovány a nabízeny zejména tyto služby – ubytování, stravování,popř. výplata finančního příspěvku místo stravy, volnočasové aktivity, psychologické služby, sociální služby. To znamená, že Správa uprchlických zařízení MV není orgánem, který rozhoduje o žádostech o udělení mezinárodní ochrany ani o případných přestupcích. Základní kapacita Pobytového střediska v Kostelci nad Orlicí je 275 osob. V současné době je fyzicky přítomno zhruba 250 žadatelů o mezinárodní ochranu. Žadatelé ubytovaní ve středisku nejsou a nemohou být v pobytovém středisku uzavřeni a omezeni ve volném pohybu. Mohou ze střediska odcházet a opět se vracet během dne neomezeně. Je možné, aby středisko opouštěli i na delší dobu na tzv. dlouhodobé opuštění („propustku“), to znamená opustit pobytové středisko na 10 dnů, přičemž tuto dobu lze prodloužit až na 30 dnů. Po jejich uplynutí se žadatel vrací do střediska a druhý den může na „propustku“ odejít znovu. Žadatel, odcházející na dlouhodobé opuštění, musí mít povolení od odboru azylové a migrační politiky MV a musí uvést adresu, na které se v daném období bude zdržovat. Situace žadatelů o udělení mezinárodní ochrany po příchodu do Pobytového střediska v Kostelci nad Orlicí není vždy jednoduchá. Přicházejí z různých sociálních skupin, náboženského vyznání, z různých zemí a kontinentů. Mezi příchozími žadateli se mnohdy objevují i jedinci s psychickými problémy, fyzickým handicapem, či jinak ohrožené skupiny osob. Žadatelům o mezinárodní ochranu jsou při příchodu do pobytového střediska podávány na oddělení stálé služby (nonstop služba) základní informace týkající se pravidel ubytování a možnosti opouštění zařízení. Žadatelé jsou dále především poučeni o nutnosti dodržování obecně závazných předpisů a zákonů ČR. Další podrobnější informace klienti dostávají průběžně během pobytu v pobytovém středisku zejména pracovníky oddělení sociální služby. Sociální pracovníci s každým nově příchozím klientem provedou individuálně tzv. vstupní pohovor. V případě, že klient nerozumí česky, je pohovor realizován za účasti tlumočníka. V rámci vstupního pohovoru jsou předávány podrobné informace o ubytovacím řádu pobytového střediska, povinnostech plynoucích ze zákonů ČR, ostatních právech a povinnostech klienta. Pracovníci oddělení práce s klienty jsou pravidelně v kontaktu s nevládními organizacemi, Odborem sociálních věcí MěÚ, komisí pro prevenci kriminality, městskou policií i Policií ČR (zejména pořádková a cizinecká). Neprodleně a mnohdy i opakovaně jsou vedeny pohovory s klienty, kteří porušili ubytovací řád, nebo se nevhodně či protizákonně chovají mimo středisko. Rovněž také předkládají odboru azylové a migrační politiky MV podněty pro podezření ze spáchání přestupku související se zákonem o azylu. Žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nejsou z hlediska obecně závazných předpisů a zákonů nepostižitelní. Při zjištění jejich porušení, resp. podezření z jejich porušení se vůči nim postupuje jako ke kterémukoliv občanu České republiky. Pobytové středisko spolupracuje s vedením města v Kostelci nad Orlicí, se školami regionu, s nevládními organizacemi i s občanskými sdruženími. Se Základní školou Gutha – Jarkovského Kostelec nad Orlicí se podílí pobytové středisko na realizaci projektů spolufinancovaných Evropským uprchlickým fondem. Na nejrůznější volnočasové aktivity pořádané pobytovým střediskem jsou zváni žáci a studenti základních a středních škol celého regionu. Široká veřejnost má možnost docházet na kurzy výtvarných technik, které pořádají výtvarnice pobytového střediska. Děti žadatelů vystupují často na veřejnosti s programem nacvičeným pod vedením lektory hudební dílny provozované společně pobytovým střediskem a Diecézní charitou Hradec Králové. Volnočasové aktivity pro klienty a mnohé i pro veřejnost jsou pořádány v průběhu celého roku. Veřejnost pravidelně informujeme o dění v pobytovém středisku prostřednictvím Zpravodaje města Kostelce nad Orlicí. Pobytové středisko v Kostelec nad Orlicí. Správa uprchlických zařízení MV ČR.

Č inno st a úko ly Městské po lic i e Ko ste le c nad Orlicí Činnost a úkoly Městské policie Kostelec nad Orlicí vycházejí ze zákona České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů. MĚSTSKÁ POLICIE PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU PODLE VÝŠE CITOVANÉHO NEBO ZVLÁŠTNÍHO ZÁKONA: a) b) c) d) e)

f) g) h)

přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem číní opatření k obnovení, podílí se na prevenci kriminality v obci provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce.

V případě žadatelů o azyl se postupuje naprosto stejným způsobem jako u provinění občanů České republiky. To znamená, že za každý zjištěný přestupek lze uložit blokovou pokutu. Blokové řízení je zkrácená forma přestupkového řízení, ve kterém se rozhoduje meritorně, tedy s konečnou platností. Nemůže-li pachatel přestupku zaplatit pokutu na místě, vydá se mu blok na pokutu na místě nezaplacenou s poučením o způsobu zaplacení pokuty, o lhůtě její splatnosti a o následcích nezaplacení pokuty. To znamená, že je přestupce povinen zaplatit nejdéle do 15 dnů ode dne následujícího po dni, kdy byla pokuta uložena. Není – li pokuta uhrazena v uvedené lhůtě, je tato vymáhána výkonem rozhodnutí. V tomto spolupracuje městská policie s ekonomickým odborem MÚ Kostelec nad Orlicí. Bohužel je třeba konstatovat, že dle platné legislativy je vymahatelnost pokut od žadatelů o azyl složitou záležitostí, trvající velmi dlouhou dobu a zaměstnávající navíc široký aparát zaměstnanců. Proto byla přijata opatření ve spolupráci Města Kostelec nad Orlicí, Městské policie Kostelec nad Orlicí a Pobytového střediska Kostelec nad Orlicí, ke krokům, které povedou k úspěšnosti vymožení pokut, a tím i účelu uložené sankce. Petr Černohorský, Velitel MP Kostelec nad Orlicí

Stano visko úze mního o dbo ru vn ější služby PČ R Rychno v n. Kn. k problematice Pobytového střediska MVČ R Ko ste le c nad Orlicí Za rok 2009 doposud rychnovská Policie ČR eviduje 1 trestný čin – útok na veřejného činitele a výtržnictví – kdy podezřelý obyvatel kosteleckého uprchlického tábora dne 11. května 2009 odpoledne fyzicky napadl strážníka Městské policie Kostelec nad Orlicí při výkonu jeho pravomoci a způsobil mu poranění, se kterým byl napadený strážník odvezen k ošetření do Oblastní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou (bez hospitalizace a pracovní neschopnosti). Při tomto napadení došlo zároveň k poškození služebního vozidla kostelecké Městské policie se škodou odhadnutou na 1.000 korun. Co se přestupků týká, od počátku roku 2009 doposud zaevidovali policisté Obvodního oddělení Kostelec nad Orlicí 30 přestupků, zejména za období květen – červen. Tento počet tvoří 8% z celkového počtu přestupků (334), zaevidovaných Obvodním oddělením Kostelec nad Orlicí za výše uvedené období. Z 30 uvedených přestupků se téměř jedné třetiny dopustil jediný občan, u kterého se nyní rozhoduje o dalším setrvání v Pobytovém středisku MVČR Kostelec nad Orlicí. Přestupky nejsou zdaleka záležitostí všech klientů kosteleckého Pobytového střediska MVČR, nýbrž úzké skupinky lidí, kteří v kosteleckém zařízení žijí od měsíce května tohoto roku. Kromě několika přestupků proti veřejnému pořádku jsou téměř všechny přestupky majetkové. V těchto případech se jedná o drobné krádeže v místních marketech (alkohol, potraviny) za méně než 5.000 korun (spíše desetikorunové až stokorunové položky). Na krádeže většinou přijdou zaměstnanci obchodů nebo ostraha marketů a následně je přivolána policie, která je šetří standardním způsobem dle zákona - nejčastěji blokovým řízením, jehož podmínkou je, že podezřelý musí s obviněním souhlasit. Sankcí je pokuta zaplacená na místě nebo složenkou. Následné vymáhání dlužné finanční částky již provádí Celní úřad Náchod. Policie ČR ve spolupráci s kosteleckou Městskou policií a Pobytovým střediskem MVČR Kostelec nad Orlicí sleduje, vyhodnocuje a přijímá opatření reagující na současnou situaci ve městě. S ohledem na mírný nárůst přestupků v tomto roce se zvýší frekvence hlídkové činnosti policistů v lokalitách, kde dochází nejčastěji k výše zmiňovanému protispolečenskému jednání .

7


Kostelecká Policie ČR rovněž o své činnosti pravidelně informuje veřejnost prostřednictvím svých webových stránek - odkaz na tyto stránky naleznou kostelečtí občané i na oficiálních stránkách města. Policie ČR žádá všechny občany o spolupráci – oznamte policistům včas každé protiprávní jednání, kterého jste svědky. Napomůžete tak k okamžitému a v mnoha případech úspěšnému řešení vzniklé situace.

C izi n e c k á p o l i c i e v K ost e l c i n a d Or li c í Policie ČR je jednou z nejdůležitějších bezpečnostních složek státu, jejímž prioritním úkolem je chránit bezpečnost osob a jejich majetku. Na zajištění tohoto základního úkolu se podílí několik uvnitř organizovaných policejních útvarů. Služba cizinecké policie je jedním z nich. Je zřejmé, že pro občana sledujícího život a působení těchto policejních složek ve městě je příslušnost k té které službě nečitelná. Vnější znaky (uniforma, služební odznak, služební vozidla atd.) jsou totiž naprosto totožné u všech uniformovaných policistů Policie ČR, pouze u dopravního policisty se liší barva košile a čepice. Při vizuálním kontaktu tedy nemůže občan na první pohled rozpoznat, že se jedná o policistu se specializací na kontroly cizinců. Naše úkoly plníme ve spolupráci nejenom s policisty z územních odborů Policie ČR, tedy hlídkovými, dopravními, pořádkovými, s kriminalisty a dalšími, ale i se strážníky Městské policie, jejichž prioritním úkolem je zabezpečovat místní veřejný pořádek, a to na území konkrétního města či obce. Dále spolupracujeme s pracovníky Celní správy, se zaměstnanci státní správy a samosprávy, Úřady práce, Finančními úřady i Armádou ČR. Na zajištění veřejného pořádku a pocitu bezpečí obyvatel se tedy podílí několik vzájemně spolupracujících organizací. A jaké tedy úkoly policisté cizinecké policie konkrétně plní? Domníváme se, že by obyvatelé města s tak vysokou koncentrací cizinců, jakým Kostelec nad Orlicí je, měli vědět, v čem spočívá naše působení v jejich městě a okolí, za co zodpovídáme a co je naopak v kompetenci pracovníků jiných státních úřadů. Jaká je tedy role cizinecké policie uvnitř struktury Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR? Územní působnost policistů z Inspektorátu cizinecké policie v Kostelci nad Orlicí je na celém území bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou, což je téměř 1000 km2 . Povinností našich policistů je vykonávat rovnoměrně kontrolní a hlídkovou činnost ve všech městech, větších či menších obcích i mimo ně. Na území bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou žije takřka 80 000 obyvatel, z toho je 1651 cizinců - k trvalému pobytu je k 31.8.2009 hlášeno 806 cizích státních příslušníků a k dlouhodobému pobytu 845. Pro policisty cizinecké policie jsou v obecné rovině závazné všechny platné legislativní předpisy. Vykonávají základní činnosti dané zákonem č. 237/2008 Sb. o Policii ČR, pracují s trestním zákonem, trestním řádem, přestupkovým a správním řádem, ale naší specializací je zákon č. 326/1999 sb., o pobytu cizinců na území České republiky, který upravuje podmínky vstupu, pobytu a ukončení pobytu cizinců na našem území. Hodně zjednodušeně lze říci, že policisté zařazení na inspektorátech cizinecké policie plní úkoly zejména v oblastech povolování a kontroly pobytu cizinců. Nyní si dovolím pro konkrétní představu specifikovat pouze některé ze základních činností, které policisté vykonávají v rámci své služby, tak, aby si čtenář mohl vytvořit alespoň rámcovou představu o tom, co vše je naší povinností. Stejně tak, jako v ostatních složkách Policie ČR, i my školíme a vzděláváme tak zvané specialisty na určitou činnost, kterou vykonávají nad rámec obecných policejních činností. Ti, kteří zpracovávají agendu povolování pobytu, vedou řízení o udělování, prodlužování a rušení platnosti víz a rozhodují o vydání, prodlužování a rušení povolení k dlouhodobému pobytu, jsou specialisty na tomto úseku. Kromě dalších činností vydávají například rodná čísla přidělená cizincům a stanoviska k žádosti cizince o udělení státního občanství. Spolupracují se zastupitelskými úřady domovských států cizinců, kteří o povolení k pobytu u nás žádají. Rozhodují o správním vyhoštění cizinců a vymáhají i úhrady nákladů s tím spojených. Vedou řízení o přestupcích a správních deliktech. Policisté, kteří se zaměřují na pobytovou kontrolu, provádějí tyto kontroly v rámci územní příslušnosti, a to ve všech prostorách s jakýmkoliv výskytem cizinců. Kontrolují, zda se cizinec na našem území zdržuje oprávněně a zda splňuje podmínky pobytu podle platných právních předpisů. Děje se tak nejenom v ubytovacích prostorách, nádražních halách, restauracích, ale i na pozemních komunikacích, kde kontrolují posádky vozidel a zavazadlové prostory automobilů. Ve stanovených případech cizince zajišťují a zahajují prvotní úkony při případném šetření přestupku či trestného činu. Naši policisté rovněž plní úkoly na úseku pátrání po osobách a věcech a v neposlední řadě odhalují padělané a pozměněné veřejné listiny, doklady a ceniny a k těmto úředním listinám zajišťují i úřední záznamy o odborném posouzení našimi specialisty na odhalování padělaných dokladů. Rovněž je potřeba zmínit, že provádíme činnosti v oblasti mezinárodní policejní spolupráce, např. pravidelně realizujeme společné hlídky s policejními orgány sousedních států a zajišťujeme součinnost s orgány ochrany státních hranic Polské republiky. V případě, že dojde z rozhodnutí vlády k dočasnému znovuzavedení kontrol na státních hranicích, budeme zajišťovat tuto ochranu státní hranice stejným způsobem jako před vstupem do Schengenu. Tolik jenom opravdu stručný výčet činností, které naši policisté vykonávají během každodenní činnosti na všech inspektorátech cizinecké policie. V místech, kde je Pobytové středisko pro cizince žádající o mezinárodní ochranu, jako v Kostelci nad Orlicí, pak vykonávají navíc další specifické úkoly, které jim ukládá zákon.

8

Žadatelé o mezinárodní ochranu jsou specifickou kategorií cizinců pobývajících na území České republiky, kteří hledají ochranu před pronásledováním v zemi svého státního občanství nebo posledního trvalého bydliště. Účelem mezinárodní ochrany je poskytnout záštitu cizincům pronásledovaným v zemi jejich původu za uplatňování politických práv a svobod nebo majícím v jejich zemi původu odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině či pro zastávání určitých politických názorů. O tom, zda cizinci, žádajícímu v ČR o udělení mezinárodní ochrany, v konkrétním případě tato ochrana náleží, rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR – odbor azylové a migrační politiky (OAMP) v rámci tzv. řízení o mezinárodní ochraně. Azylantem je pak cizinec, kterému byla mezinárodní ochrana udělena, a to po dobu platnosti rozhodnutí o jejím udělení. Právní rámec pro udělování mezinárodní ochrany a pro řízení, v rámci něhož se ověřuje existence relevantních důvodů, tvoří zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto je zcela jasně zřejmé, že veškerá procedura tzv. azylového řízení je plně v kompetenci OAMP. V případě, že cizinec na jakémkoliv oddělení Policie ČR požádá o mezinárodní ochranu, policisté cizinecké policie v rámci tohoto řízení pouze prodlužují pobytové vízum (vízum za účelem mezinárodní ochrany), tak, aby byl pobyt cizince v ČR po dobu řízení o azylu legální. Nerozhodují tedy o tom, zda bude cizinci udělena mezinárodní ochrana, či nikoliv. Naši policisté za tímto účelem docházejí v určených dnech a hodinách do Pobytového střediska, kde víza cizincům prodlužují. V případě, že se cizinec dopustí protiprávního jednání, je vyřešení tohoto deliktu naprosto shodné, ať se jedná o cizince nebo našeho občana, vždy v souladu s legislativou ČR. Při této příležitosti bychom také rádi zmínili, pro lepší představu, něco málo z naší výslednosti. Za první pololetí roku 2009 provedli policisté na území bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou kromě běžné činnosti 763 pobytových kontrol, při kterých zkontrolovali 1 383 cizinců. Řešili celkem 842 přestupků, za které uložili blokové pokuty ve výši 343 500 Kč. Dále řešili na úseku správních deliktů prohřešky ubytovatelů, kteří cizince ubytovávají a v 26 případech uložili pokuty v celkové výši 13 200 Kč. Na základě jednání s představiteli města Kostelec nad Orlicí se vedení Oblastního ředitelství cizinecké policie v Hradci Králové rozhodlo, že až do odvolání posílí hlídkovou a kontrolní činnost našich policistů zejména v prostorách náměstí a na komunikaci vedoucí od náměstí do Pobytového střediska. Naším cílem je zachovat klid, veřejný pořádek a pocit bezpečí všech občanů Kostelce nad Orlicí i jeho návštěvníků. por. Mgr. Ivana Ježková, tisková mluvčí

C e lní úř ad N ácho d Dne 16. října 2009 jsem se zúčastnil jednání svolaného starostkou Kostelce nad Orlicí. Podnětem pro toto jednání byly stížnosti na neutěšený stav v oblasti porušování zákonů osobami umístěnými v Pobytovém středisku v Kostelci nad Orlicí. Území bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou spravuje v kompetencích celní správy Celní úřad Náchod a výše zaznamenaný problém se tohoto úřadu týká v oblasti vymáhání pokut na místě nezaplacených, tzv. „bloků se složenkou“. Většina zúčastněných se shodla, že krádeže, narušování veřejného pořádku i ostatní přestupky jsou záležitostí několika málo jednotlivců, vůči kterým by mělo být postupováno tak, aby nenabyli dojmu, že na území České republiky je možno porušovat právní předpisy, aniž by došlo k efektivnímu postihu státních či jiných orgánů. Celní úřad Náchod bude proto při své vymáhací a exekuční úloze postupovat tak, aby bez odkladu docházelo k řádnému vymožení pokut uložených v rámci přestupkového řízení Policií České republiky. Jsme si vědomi toho, že vymáhat zaplacení pokut u osob, které často nevlastní žádný osobní majetek a mají minimální finanční hotovost, bude obtížné, nicméně věříme, že se ve spolupráci s vedením Pobytového střediska podaří najít cesta k vyřešení. plk. Mgr. Leoš Vyčítal, ředitel Celního úřadu Náchod

SLOVO TAJEMNÍKA Vážení občané, dovolte mi informovat Vás o personálních změnách na městském úřadě. Dnem 14.09.2009 odešla na mateřskou dovolenou vedoucí Pečovatelské služby paní Pavlína Blažková. Na základě výběrového řízení a z rozhodnutí rady města ji nahradila paní Blanka Marešová, DiS. Paní Blažkové přeji samou radost s novým přírůstkem v rodině a paní Marešové hodně elánu a trpělivosti při výkonu nového postu. V příloze tohoto čísla zpravodaje rovněž naleznete aktualizovaný telefonní seznam zaměstnanců úřadu. Změny v personálním obsazení úřadu se za posledních přibližně pět měsíců nejvíce dotkly odboru sociálních věcí, odboru rozvoje a investic, ekonomického odboru a odboru dopravy a silničního hospodářství. Všem novým zaměstnancům přeji úspěšné zvládnutí role úředníků zdejšího městského úřadu. Ing. Jan Volný tajemník


S běr a s v o z d r ob n éh o n eb ez p ečné ho odp a d u v r o c e 2009 Vážení občané, Město Kostelec nad Orlicí ve spolupráci se společností EKOPART s. r. o. oznamuje, že proběhne podzimní sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu na území města Kostelce nad Orlicí a to:

v pátek 9. října a v sobotu 10. října 2009 Sběr bude probíhat zastávkovým způsobem. Ve stanovený čas na stanovených zastávkách bude odpad odebírán přímo od občanů obsluhou svozového vozidla a uložen v tomto vozidle. ! Odpad nesmí být na těchto zastávkách předem volně odkládán ! SBÍRAT SE BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ ODPADY: znečištěné sklo a keramika, olejové filtry, obaly od sprejů, zaolejované hadry, vyřazené chemikálie, autobaterie, monočlánky, plechovky od barev, plast. nádoby od olejů a postřiků, upotřebené (vyjeté) oleje, staré barvy a ředidla, staré léky, kosmetika apod.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. zastávka č. 1. 2. 3. 4. 5.

1. svozová trasa: v pátek 9. října ulice, nároží, místní část čas příjezdu a odjezdu Předměstí 5. května (ul. Ptáčkova) Sídliště U Váhy (ul. Čermákova) U výdejny plynu (ul. Pelclova) U hřiště TJ SOKOL (ul. Masarykova) U trafostanice (ul. Proškova) Vánoční ozdoby (ul. Rybářská) U firmy Renovak (ul. Trávnická)

15:00 – 15:20 15:30 – 15:50 16:00 – 16:20 16:30 – 16:50 17:00 – 17:20 17:30 – 17:50 18:00 – 18:20

2. svozová trasa: v sobotu 10. října ulice, nároží, místní část čas příjezdu a odjezdu Skála - náměstíčko Kostelecká Lhota - dolní (u čp. 81) Kostelecká Lhota - horní (u prodejny) Koryta - odbočka ke hřišti Kozodry - náměstíčko

pb

Mě sto Ko ste le c nad Orlic í pro dá nebytový prostor č. 1110/7 o celkové podlahové ploše 178,40 m2, nacházející se v 1. NP budovy čp. 1110 - 1111 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 809/1 a 810/1, to vše v ulici Rudé armády v obci a k. ú. Kostelec nad Orlicí (po konzultaci se stavebním úřadem je možné tento prostor po zpracování příslušné stavební dokumentace a při splnění všech hygienických a požárních předpisů rekolaudovat na bytový prostor) OBÁLKOVOU METODOU  NEJVYŠŠÍ NABÍDCE

SVOZOVÝ HARMONOGRAM zastávka č.

vých lokalitách města, aby, pokud je to v jejich silách, tak jako doposud i nadále uklízeli chodníky od čerstvě spadlého sněhu či náledí. Předem děkuji za všechny občany, kteří takto upravený chodník použijí na cestě do práce, školy, školky či za jiným cílem své cesty.

9:00 – 9:20 9:30 – 9:50 10:00 – 10:20 10:30 – 10:50 11:00 – 11:20

V rámci svozu nebezpečného odpadu nebudou sbírány zářivky, výbojky a nefunkční elektrospotřebiče – ledničky, mrazničky, televizory, rádia, sporáky, trouby, vysavače, pračky, kuchyňské roboty apod. Tyto je možné bezplatně odevzdat po celý rok v areálu Technických služeb Kostelec nad Orlicí, s. r. o. Sběr je určen výhradně pro občany (fyzické osoby) města Kostelce nad Orlicí, Kostelecké Lhoty, Koryt a Kozoder. Odvoz odpadu z podnikatelské činnosti je možno dohodnout předem na adrese: EKOPART s.r.o., Tyršova 305, 517 54 Vamberk, tel.: 494 541 522, fax.: 494 544 014 a bude proveden za úplatu. POMOZTE A PŘISPĚJTE KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ !!! Případné dotazy Vám zodpoví na odboru rozvoje a investic tel.: 494 337 286 (pí Černohorská). Město Kostelec nad Orlicí

Ú d r ž b a c h o d n í ků Jak mnozí zaznamenali, byla letos v dubnu schválena tolik diskutovaná úprava zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. V rámci těchto změn byl škrtnut v § 27 odstavec (4), kterým měl vlastník nemovitosti, která je na území obce a hraničící se silnicí nebo místní komunikací odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem… Úprava zákona dále doplňuje povinnost obce stanovit nařízením rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti i na chodníky. (Doposud se tato povinnost vztahovala na místní komunikace a průjezdní úseky silnic, nicméně již nyní byly některé chodníky na důležitých trasách takto stanoveny). Dále je doplněna povinnost obce stanovit dopravním značením i chodníky, na kterých nebude prováděna zimní údržba. Plán zimní údržby tak bude rozšířen o chodníky. Ty budou mít stejně jako místní komunikace a silnice stanoveny pořadí údržby podle důležitosti a časovou lhůtu k provedení této údržby za účelem odstranění závady ve schůdnosti vzniklé náledím nebo sněhem. Jinak řečeno, změnou zákona o pozemních komunikacích přešla odpovědnost za škody na obecních chodnících na obec samotnou. Původní právní úprava tak byla nahrazena logicky jediným možným a správným řešením. Obec tuto odpovědnost přijímá a je pojištěna na odpovědnost za škody. Závěrem lze říci, ani dnes zákon nikomu nenařizuje chodníky uklízet, čistit od náledí, sněhu či bláta pouze činí jejich majitele odpovědným za škodu. Město tak zajistí jejich uklízení podle jejich priorit a na základě technické a ekonomické únosnosti. V případě, že bude sněžit bez ustání, na komunikacích, silnicích a chodnících s nejmenší důležitostí nemusí dojít k údržbě ani do 24 hod. Žádáme tak majitele přilehlých nemovitostí a zvláště těch, kteří žijí v okrajo-

Bližší informace na odboru rozvoje a investic na tel.: 494 337 266, 494 337 272 Nabídku podejte písemnou formou v zalepené obálce s označením: „Nabídka na nebytový prostor č. 1110/7, NEOTVÍRAT“ Zájemce doručí svou nabídku buď osobně nejpozději do 07.10.2009 do 12:00 hodin na podatelnu Městského úřadu Kostelec nad Orlicí nebo poštou na adresu: Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Na nabídky doručené po této lhůtě nebude brán zřetel. Prohlídka nebytových prostor pro zájemce bude umožněna po dohodě na telefonním čísle 494 337 266, 494 337 272.

ZDARMA cenová nabídka na rekonstrukci nebo novostavbu vaší

S T ŘE CHY rekonstrukce - novostavby - nátěry - čištění opravy proti zatékání - poradenství - atd.

www.vyskovepracesova.cz tel.: 774 103 995

Možnost SPLÁTEK BEZ NAVÝŠENÍ !!!

ZATEPLENÍ FASÁD zateplení paneláků a činžáků - poradenství možnost zajištění veškeré dokumentace až po financování infrakamera - rozpočet ZDARMA

www.vyskovepracesova.cz tel.: 774 103 995

Financování včetně STÁTNÍ DOTACE !!!

9


INFORMACE PRO OBČANY R ozp i s s l u ž e b st om at olog i c k é lékař ské služby první po mo ci ok r e s u R y c h n ov n ad K něž n ou n a říje n - listo pad 2 0 0 9 ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.

datum služby 03.10.

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

MUDr. Ludislava Šťastná

Zdravot. Středisko Rokytnice v Orl. horách

494 595 292

04.10.

MUDr. Marie Vyčítalová

Dr. Lűtzova 244, Vamberk

494 541 757

10.10.

MUDr. Libuše Tomanová

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 542 102

11.10.

MUDr. Filip Světlík

Tyršova 515, Opočno

494 667 553

17.10.

MUDr. Hana Vavřičková

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 782

18.10.

MUDr. Renata Veselská

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 781

24.10.

MUDr. Jana Tancurinová

Dr. Lűtzova 345, Vamberk

736 419 151

25.10.

MUDr. Jiří Zdeňka

Kvasinská 129, Solnice

494 596 732

28.10.

MUDr. František Bahník

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

31.10.

MUDr. Jindřich Handl

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

01.11.

MUDr. Růžena Benešová

Tyršova 464, Dobruška

494 622 040

07.11.

MUDr. Jan Beránek

Komenského 828, Týniště nad Orlicí

494 371 088

Z m ěn y v p o d mí n k ác h d ot ačn í h o pr og r a mu „ Z elen á ú s p or ám “ V srpnu 2009 došlo k úpravě podmínek dotačního programu „Zelená úsporám“. Změny v podmínkách dotačního programu zachycuje následující text. Oblast A A.1 A.2

úspora energie na vytápění (zateplování) celkové zateplení dílčí zateplení

Pro získání dotace v podoblasti A.2 už nejsou nutná minimálně dvě dílčí opatření. Jedinou podmínkou je snížení hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění o 20 %. Jinými slovy, pro získání dotace stačí například vyměnit okna, pokud se díky nim sníží spotřeba energie o zmíněnou pětinu. Nebo stačí zateplit jednu stranu domu a střechu, atd. Dotaci tedy bude možno získat i v případě realizace jednoho nebo více opatření, realizovaných buď zcela, nebo dokonce jen zčásti. Výše dotace v oblasti A.2 se nemění, stačí však jen jedno opatření (případně více, ovšem jen z části provedených): A.2 – snížení spotřeby o 20 % (dříve: alespoň dvě opatření a výměna zdroje) rodinné domy 650 Kč/m2 podlahové plochy bytové domy 450 Kč/m2 podlahové plochy V podoblasti dílčího zateplení A.2 byla dotace vyšší pro ty žadatele, kteří provedou aspoň tři opatření. Dotace bude nově přiznána žadatelům, kterým se podaří dosáhnout snížení hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění o 30 %. A.2 – snížení spotřeby o 30 % (dříve: alespoň tři opatření) rodinné domy bytové domy

850 Kč/m2 podlahové plochy 600 Kč/m2 podlahové plochy

Nadále platí, že snížení spotřeby je možno docílit výhradně díky opatřením, která splňují podmínky programu. Jinými slovy, je třeba i nadále používat pouze takové zateplovací systémy, které jsou zapsány v Seznamu výrobků a technologií a zároveň dosáhnout potřebné tzv. hodnoty U. Například u oken jde v zásadě o standard na trhu. Toto pravidlo umožní lidem následné zateplení na úroveň požadavků v A.1. Vlastník domu může zažádat o dotaci na dílčí zateplení nejvýše jednou pro každý objekt, podruhé může žádat až o zateplení na úroveň celkového zateplení. Pokud se mu podaří dostat na podmínky celkového zateplení, bude mu doplacena dotace do úrovně dle sazby v podoblasti A.1. Ta se zvyšuje. A.1 – celkové zateplení (dříve komplexní), podmínky se nemění celkové zateplení RD na 70 kWh/m2 celkové zateplení RD na 40 kWh/m2 celkové zateplení BD (panel i ne-panel) na 55 kWh/m2 celkové zateplení BD (panel i ne-panel) na 30 kWh/m2

1 550 Kč/m2 2 200 Kč/m2 1 050 Kč/m2 1 500 Kč/m2

U rodinných domů tedy dochází k navýšení sazby o 250 Kč, u bytových domů pak o 150 Kč na metr podlahové plochy. Nově bude v oblasti podpory A.1 podporováno i celkové zateplení panelových bytových domů.

10

Oblast B

podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu

V části B se ruší podmínka, aby stavební firmy byly registrovány v Systému odborných dodavatelů a použité prvky v Systému výrobků a technologií. Důvodem je skutečnost, že pasivní domy se často staví dosud nepoužívanými a inovativními technologiemi. Požadavky na dosažení konečných parametrů pasivního domu přitom představují dostatečný nástroj kontroly kvality odvedené práce. Platí tedy, že se lze k pasivnímu domu dobrat téměř jakkoliv, pro udělení dotace je klíčový konečný stav, tedy dosažení pasivního standardu. Dotace se i zde zvyšuje o 5 - 15 %, konkrétně na 250 000 Kč pro rodinný dům v pasivním standardu s roční měrnou potřebou do 20 kWh na m2 a 150 000 Kč na byt v bytovém domě s roční potřebou tepla na vytápění do 15 kWh na m2. Oblast C C.1.

C.2. C.3.

využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tep. čerpadla instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb instalace solárně-termických kolektorů

V části C budou dotace nově poskytovány jen jako fixní částka na instalaci, nikoliv jako procentuální podpora na dané opatření. Platí přitom, že fixní částky v zásadě odpovídají maximálním dotacím podle dosavadních podmínek. Pokud tedy například činila dotace na solární systém pro ohřev vody v rodinných domech 50 % nákladů, maximálně 55 tisíc, nově činí dotace fixních 55 tisíc Kč. V části C.2 (instalace kotlů na biomasu a tepelných čerpadel do novostaveb) bude pro období do konce roku 2010 zrušena podmínka dosažení definované maximální potřeby energie na vytápění a bude platit až pro domy dokončené po 1. lednu 2011, a to na úrovni 55 kWh/m2 a rok. Tím se k podpoře dostanou i majitelé domů, jejichž projekční příprava proběhla v předchozích dvou letech před spuštěním programu. Naopak ti, kdo se budou moci na tento požadavek připravit, budou pobídnuti k nízkoenergetickému stavění. U zdrojů vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (C.1) se zvyšuje dotace na zdroj z dřívějších 80 na 95 tisíc Kč. Důvodem jsou účinnost a emisní příznivost těchto zdrojů (většinou moderní zdroje na peletky) a upřesněné výpočty nákladů na jejich instalaci. Nově je stanovena podpora pro instalaci tepelných čerpadel do bytových domů (v oblasti C.1 i C.2 – tedy výměnou za neekologické vytápění i do novostaveb) na následující úrovni: technologie vzduch-voda technologie země-voda a voda-voda

15 000 Kč na bytovou jednotku 20 000 Kč na bytovou jednotku

U solárních termických kolektorů instalovaných na rodinné domy se snižuje požadavek na minimální roční solární zisk (pozor, nejde o využitelnou energii) na jednu instalaci z původních 2000 kWh na 1500 kWh. U solárních termických kolektorů instalovaných na bytové domy zůstává tento parametr zachován v hodnotě 1000 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na instalaci napojena.


Celkově tedy vypadá podpora v oblasti C takto: C – využití obnovitelných zdrojů, dotace je nově fixní částka (rodinné domy) C.1 – zdroj na biomasu 95 000 Kč/80 000 Kč/50 000 Kč podle typu C.1 – tepelné čerpadlo 75 000 Kč/50 000 Kč podle typu C.2 – pro novostavby stejně jako dotace v podoblasti C.1, C.3 C.3 – solární systém 55 000 Kč (ohřev vody) C.3 – solární systém 80 000 Kč (ohřev vody a vytápění) C – využití obnovitelných zdrojů, dotace je nově fixní částka (bytové domy) C.1 – zdroj na biomasu 25 000 Kč C.1 – tepelné čerpadlo 15 000 nebo 20 000 Kč (viz výše) C.2 – pro novostavby stejně jako dotace v podoblasti C.1, C.3 C.3 – solární systém 25 000 Kč na bytovou jednotku (ohřev vody) C.3 – solární systém 35 000 Kč na bytovou jednotku (ohřev vody a vytápění) Oblast D dotační bonus Podmínky dotačního bonusu se nemění. Kombinace vybraných opatření vedou k dotačnímu bonusu 20 000 Kč na rodinný dům, případně 50 000 na bytový dům. Nová dotace na projektovou dokumentaci a energetické hodnocení K usnadnění čerpání podpory bude v části podpory A nově poskytována dotace na energetické hodnocení domu a na projektovou dokumentaci. Podpora bude poskytována do 31. března 2010 nebo do vyčerpání 50 milionů Kč. Podpora na projektovou dokumentaci a energetické hodnocení (měrná potřeba tepla před a po realizaci opatření, ověření hodnoty součinitele prostupu tepla danou částí obálky budovy) bude vyplácena v momentě schválení žádosti o podporu investiční akce. Dotace bude vyplácena buď vlastníkovi domu (žadateli), nebo zpracovatelům energetického hodnocení a projektové dokumentace.

Z výše uvedených informací vyplývá, že dotaci mimo jiné lze využít na ekologické vytápění a přípravu teplé vody. Jednu z konkrétních možností nabízí místní firma ROJEK dřevoobráběcí stroje a. s.: Oddíl C.1. – výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva C.2. – Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva do novostaveb Společnost ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s., Kostelec n. Orl. vyrábí a dodává různé typy teplovodních kotlů. Podmínky dotačního programu „zelená úsporám“ splňují automatické kotle na spalování pelet o průměru 6 – 10 mm ROJEK A 15, ROJEK TKA BIO 25 a ROJEK TKA BIO 45. Tyto kotle jsou zapsány v SVT (Seznamu výrobků a technologií) v programu Zelená úsporám a je na ně fixní dotace 95.000,- Kč. Oprávněnými žadateli o podporu jsou majitelé rodinných a bytových domů, kteří nemovitost využívají k vlastnímu bydlení nebo poskytují bydlení třetím osobám. Lze žádat o dotaci u projektů dokončených po 1.4.2009. Žadatel musí - použít výrobek uvedený v seznamu SVT – seznam výrobků a technologií (k dispozici na www.zelenausporam.cz) - využít pouze služeb subjektu (montáž kotle) uvedených v seznamu SOD seznam odborných dodavatelů (k dispozici na www.zelenausporam.cz) - doložit čestným prohlášením, že nový zdroj na biomasu nahrazuje původní zdroj na tuhá a kapalná fosilní paliva, nebo elektrické vytápění. - příjemce podpory se zaváže čestným prohlášením, že bude ve zdroji používat pouze ta paliva, pro která výrobce garantuje požadovanou hodnotu účinnosti požadované mezní hodnoty emisních koncentrací, že bude provozovat a udržovat nový zdroj podpořený z tohoto programu po dobu 15 let. O dotaci lze žádat dvěma způsoby – před realizací a po realizaci podporovaného opatření.

Výše dotace pro bytové domy pro oblast C energetické hodnocení 15 000 Kč na celý dům projektová dokumentace 15 000 Kč na celý dům

Před realizací: 1. zajistěte si odborníka na zpracování projektové dokumentace 2. vyberte si výrobek ze seznamu SVT a dodavatele ze seznamu SOD 3. vyplňte žádost o dotaci //přílohy – list vlastnictví k nemovitosti (kopie výpisu z katastru nemovitosti), souhlasné prohlášení vlastníků (jen v případě, že má nemovitost více majitelů), krycí list technických parametrů (formulář je ke stažení na www.zelenausporam.cz), s vyplněním Vám pomůže projektant, projekt. 4. s vyplněnými formuláři a přílohami v případě dotace oddíl C jdete do pobočky pověřených bankovních institucí (banky) 5. zhruba do dvou měsíců obdržíte vyrozumění o poskytnutí podpory, to bude obsahovat číslo žádosti a vyčíslení maximální částky, kterou můžete získat. Skutečná výše dotace pak závisí na doložení uznatelných nákladů 6. dotaci máte rezervovánu, na dokončení projektu (oddíl C) máte 6 měsíců 7. po dokončení projektu zajdete na pobočku banky, kde jste žádost podávali, prokážete se vyrozuměním o poskytnutí podpory, předložíte fakturu s tzv. položkovým rozpočtem a doložíte, že realizace projektu byla dokončena (předávacím protokolem), doložíte potvrzení o zaplacení faktury s datem před podáním žádosti o dotaci 8. poštou Vám bude doručena smlouva o poskytnutí dotace, podepíšete ji a zašlete zpět, přibližně do měsíce bude dotační částka převedena na Váš účet.

Dotace pro pořízení solárních termických kolektorů U solárních termických kolektorů sloužících výhradně k ohřevu teplé užitkové vody bude poskytována pouze dotace na projektovou dokumentaci u rodinných domů ve výši 5 000 Kč a u bytových domů ve výši 15 000 Kč. Pokud bude solární kolektor sloužit i přitápění a bude nutný výpočet měrné potřeby tepla na vytápění, bude poskytnuta dotace shodně s oblastí podpory A.

Po realizaci: do banky donesete všechny vyplněné formuláře (viz výše) najednou i s fakturou, předávacím protokolem, dokladem o zaplacení faktury. Poštou Vám bude doručeno rozhodnutí a smlouva o poskytnutí dotace. Po předložení podepsaného rozhodnutí Vám bude dotace proplacena na číslo účtu uvedené v žádosti, a to nejpozději do 30 dnů.

Dotace na energetické hodnocení se přitom při kombinaci opatření poskytuje pouze jednou. Dotace na přípravu projektu se vždy sčítá.

Nově od 17.8.2009 je schválena dotace na přípravu a realizaci podporovaných opatření, jedná se o dotaci na projektovou dokumentaci a energetické hodnocení, která bude poskytována do 31. března 2010 nebo do vyčerpání 50 milionů Kč. Na tuto dotaci se vyplňuje žádost o podporu na přípravu a realizaci podporovaných opatření (ke stažení na www.zelenausporam.cz), dotace je vyplácena v momentě schválení žádosti o podporu.

Výše dotace pro rodinné domy pro oblast A energetické hodnocení 10 000 Kč projektová dokumentace 10 000 Kč Výše dotace pro bytové domy pro oblast A energetické hodnocení 15 000 Kč na jeden dům projektová dokumentace 2 000 Kč na bytovou jednotku Výše dotace pro výstavbu domů pro oblast B V části podpory B (výstavba pasivních obytných domů) bude pořízení projektu rodinného i bytového domu dotováno shodně částkou 40 000 Kč na jeden dům. Výše dotace pro rodinné domy pro oblast C energetické hodnocení 10 000 Kč projektová dokumentace 5 000 Kč Energetické hodnocení znamená spočítat měrnou potřebu tepla a z toho vypočítat velikost zdroje. Projektová dokumentace značí zapojení zdroje a způsob řízení vytápění.

Poznámka: V celém programu se ruší tzv. uznatelné náklady. Tím pádem není třeba se obávat, jaký náklad je uznatelný a který nikoliv. Z programu Zelená úsporám již mohou čerpat i panelové domy Dotační program Zelená úsporám se od září otevřel i pro dotace na komplexní zateplení panelových bytových domů. Otevření programu umožnila dohoda mezi MŽP, které spravuje program Zelená úsporám, a Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), jež spravuje program Nový panel. Z programu Zelená úsporám je poskytována dotace na celkové zateplení panelových domů, program Nový panel pomůže zase s ostatními částmi rekonstrukce. MŽP v dohodě přistoupilo na podmínky MMR, které určují, že podpora se bude týkat pouze komplexního zateplení panelových domů, které zároveň splní podmínky, které ve své části A stanovuje program Nový panel. Na efektivní zateplení tak nyní mohou získat dotaci i panelové domy. Propojení s programem Nový panel zase zajistí prostředky například na vnitřní rekonstrukci domů.

Ilustrační foto

11


Výše dotace pro rodinné domy pro oblast C energetické hodnocení 10.000,- Kč projektová dokumentace 5.000,- Kč

HASIČI INFORMUJÍ

Ze zápisníku ve lite le

Výše dotace pro bytové domy pro oblast C energetické hodnocení 15.000,- Kč na celý dům projektová dokumentace 15.000,- Kč na celý dům Energetické hodnocení znamená určit měrnou potřebu tepla a z toho vypočítat velikost zdroje. Projektová dokumentace znamená zapojení a způsob řízení vytápění. Kdo žadateli poradí? V případě dotazů k otázkám z programu „ Zelená úsporám“, případně ke kotlům, kontaktujte: Krajské pracoviště SFŽP – pro Královéhradecký kraj se pracoviště SFŽP nachází v Hradci Králové, Třída ČSA 383, tel. 495 426 360 (361) a 495 336 360 (361). Také byla zřízena bezplatná informační linka, číslo na call centrum je 800 260 500, a je v provozu ve všední dny od 7:30 hodin do 16:00 hodin. Své dotazy mohou občané také posílat elektronicky na e-mailovou adresu: dotazy@zelenausporam.cz.

31.08.2009 - Požár bytu Rychnov nad Kněžnou Jednotka povolána na požár v bytě na 7 nadzemním podlaží (6 patro) v bytovém domě.V bytě jedna osoba, která se nadýchala zplodin hoření a byla předána ZZS KHK k dalšímu ošetření a převezena do Oblastní nemocnice.Na likvidaci požáru nasazeny dva vodní proudy a výšková technika.Zásah prováděn za pomocí dýchací techniky. Bylo evakuováno 15 osob. Příčina požáru a škoda na majetku v šetření PČR a hasičů ZPP.

Autobazar REKI Vamberk, Janáčkova 621

ČIŠTĚNÍ VOZIDEL -

Podrobné informace o dotačním programu a jeho nových úpravách lze nalézt na webových stránkách programu (www.zelenausporam.cz). Informace také podá p. Erika Mrázová, firma ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s., Masarykova 16, 517 50 Častolovice tel.: 494 339 144, mob.: 733 598 638, e-mail, tepelnatechnika@rojek.cz. Zpracováno na základě informací z webových stránek www.zelenausporam.cz a informací poskytnutých firmou ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.

kosmetika AXEROS mytí motoru přebroušení laku čištění interiéru

Tel.: 603 541 721 Fax: 494 544 398 E-mail: reki@orlice.net

Dále nabízíme: prodej a výkup vozidel za hotové, servis a příprava vozidel včetně STK, dovoz vozidel ze Švýcarska na objednávku

Čištění vozidel parním systémem šetří Váš interiér. Ke každému vyčištěnému vozidlu dárek

RTIC

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Z či n n o s t i Dne 22. srpna 2009 se Městská policie Kostelec nad Orlicí aktivně zúčastnila II. ročníku Dětského dne v areálu koupaliště Horní Jelení pod záštitou ředitele Městské policie Prahy 1 a Dětského domova Sázava. Strážník MP Kostelec n. O. P. Černohorský zde se zájmem účastníků předvedl používanou techniku a služební vozidlo včetně vybavení, str. V. Hanuš s úspěchem služební kynologii. Dětem byl podán výklad a zodpovězeny dotazy. Závěrem presentace MP Kostelec nad Orlicí bylo umožněno zájemcům „osahat si“ vybavení vozidla a výstrojí strážníků.

Regionální turistické a informační centrum, o.p.s. I. J. Pešiny, 39, 517 41 Kostelec nad Orlicí

PŘEDPRODEJ VSTUPEN EK TICKETSTREAM: KONCERT SKUPINY YES VYPSANÁ FIXA – KŘEST CD KLENOT KINGS OF THE RING – NÁVRAT GLADIÁTORŮ MUZIKÁL DRÁKULA

29.10. OLOMOUC 15.10. HRADEC KRÁLOVÉ 16.10. BRNO různé termíny – PRAHA

předprodej vstupenek nabízíme také prostřednictvím portálů TICKETPRO A VSTUPENKY.CZ V informačním centrum můžete také zakoupit publikaci „ Cestujeme po Čechách a Moravě“ – různé druhy ( Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Jihočeský kraj, Liberecký, Ústecký kraj). Nabízíme Kalendář 2010 – Orlické hory – foto Josef Kučera

F am & pre ss trip Králo vé hrade cké ho kraje Poznejte krásy Kladského pomezí, Orlických hor a Podorlicka, Hradecka a jejich nabídku pro cestovní ruch

Sta ti s t i k a č i n n os t i Mě st s k é p olicie za m ěs í c s r p en 2009 CELKOVÝ POČET UDÁLOSTÍ dopravních ostatních pořádek v územní samosprávě proti veřejnému pořádku proti občanskému soužití proti majetku ostatní CELKOVÝ OBJEM ULOŽENÝCH SANKCÍ řešeno domluvou řešeno blokově CELKOVÝ POČET PŘEDANÝCH UDÁLOSTÍ přestupek TČ

počet

%

141 72 69 8 11 2 3 45

100 51 49 12 16 3 4 65

81 27 54

100 33 67

0 0 0

0 0 0

Městská policie tel.: 494 321 026, 724 181 363, e-mail: mp@muko.cz Petr Černohorský, Velitel MP Kostelec nad Orlicí

12

Ve dnech 9. – 11. září 2009 proběhl na turisticky významných územích Kladské Pomezí, Orlické hory a Podorlicko a Hradecko fam & press trip pro odborníky cestovního ruchu. Tuto poznávací cestu, která měla odborníkům představit ojedinělost a krásy území, uspořádal Královéhradecký kraj ve spolupráci s výše uvedenými regiony v rámci projektu „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku“. Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Akce se zúčastnilo téměř 30 zástupců odborné veřejnosti z řad médií, cestovních agentur, asociací cestovního ruchu a zahraničního zastoupení České republiky. A program byl skutečně pestrý. Účastníci měli možnost navštívit nejvýznamnější památky a turistická lákadla, jako například zámek Nové město nad Metují, zámek Opočno, Bílou věž v Hradci Králové, Masarykovu chatu na Šerlichu, Jiráskovu chatu na Dobrošově a mnoho dalších. Každý den čekala na účastníky ochutnávka tradičních regionálních gastrospecialit a tradičních potravinářských výrobků. Za všechny uveďme v Kladském pomezí Pavlišovský řízek, v Orlických horách ochutnávku Chlenské uzeniny a Ličenského pečiva. Nechyběl ani kulturní program v podobě westernové show ve stylovém westernovém tábořišti Vochtánka v podhůří Orlických hor. Při návštěvě Rychnovského pivovaru účastníkům k poslechu a ochutnávce nového kvasnicového piva zahrála regionální bluegrassová kapela Bafix. Jelikož vnímáme vzrůst oblíbenosti tradičních domácích výrobků, připravili jsme jejich prezentaci i v rámci tohoto tripu. Všichni mohli obdivovat ukázku výroby tradičních regionálních produktů, například certifikované výrobky Orlických hor v Chráněných dílnách Kopeček, prezentována byla též produkce textilních závodů Veba v Broumově.


Při návštěvě Hradecké části fam & press tripu účastníci navštívili stavbu roku 2008, sídlo krajského úřadu Královéhradeckého kraje Regiocentrum Nový Pivovar, kde byli uvítáni náměstkem hejtmana Helmutem Dohnálkem. Poté došlo také na plavbu po Labi na parníčku. Své zážitky, jak pořadatele doufají, nyní zúčastnění uplatní při své budoucí práci a zajistí tak větší návštěvnost atraktivit Královéhradeckého kraje. Aktivita bude pokračovat na jaře roku 2010, kdy budou v rámci dalšího fam & press tripu představeny krásy Krkonoš a Podkrkonoší a Českého ráje. Autor: Ing. Lenka Menzelová, oddělení cestovního ruchu

NEUNIKLO NÁM F o to re po rtáž 29. 8. se uskutečnil jako každoročně běh Orlicí od skaleckého mostu až po splav. V této recesistické akcičce nešlo ani o jména vítězů ani o trhání rekordů, ale jen a jen o zábavu a radost z překonání sebe sama i za použití dopinku v podobě různých tekutin, i když vítěze čekala konzumace zdarma v hodnotě 1000 Kč na baru na koupališti, přesto závodníci v řece i polehávali či běželi po čtyřech. Pro mokré účastníky a i pro ostatní poté vyhrávala kapela Barbaři, kde se místo běhu už jen tančilo.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ulice Krupkova 1154 tel.: 494 321 430 e-mail: knihovna@muko.cz, www.biblio.cz

Vý pů jč n í d o b a k n i h ov n y DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ pondělí středa čtvrtek

8.00 - 11.00 7.00 - 11.00 8.00 - 11.00

c

Vladimír Komárek

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ 12.00 - 17.30 h 12.00 - 17.30 h 12.00 - 17.00 h

pondělí středa pátek

12.00 - 17.30 h 12.00 - 17.30 h 12.00 - 16.00 h

Městská knihovna zve všechny zájemce o cestování na výstavu

AFRIKA PLNÁ ROZPORŮ, která začíná v pondělí 14. září 2009 a končí v pátek 30. října 2009. Na výstavě, která nám byla zapůjčena z Národního muzea - Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur v Praze, si můžete prohlédnout fotografie Maroka, masajských válečníků z Keni, keňských měst Mombasy a Nairobi, Angoly a jejích čokveských obyvatel. Najdete tu i řadu hmotných exponátů např. oděvů, masek, sošek, loutek, stolků a dřevěných lžic. Proč právě název výstavy Afrika plná rozporů? V africkém národním parku Serengeti najdeme poměrně velký národ Masajů , kteří na prahu třetího tisíciletí žijí stále stejným způsobem života, a na druhé straně vysoké mrakodrapy velkých měst. Naleziště drahých kovů a místa, kde voda je největším bohatstvím. Krásná panenská příroda a velké hory skládek s umělohmotným a toxickým elektrotechnickým odpadem. Afrika má novou noční můru. Igelitové tašky. Město Nairobi se stává symbolem africké krajiny stejně jako lvi a široké pláně. Miliardy igelitových tašek létají vzduchem, vlají z korun stromů, plní ulice měst od Kapského města po Casablancu. Keňa musí likvidovat čtyři tisíce tun igelitových sáčků měsíčně. Masově vyráběny i vyhazovány na ulicích, plastové tašky a sáčky ucpávají odpady, plní skládky, roznáší malárii, protože se v nich drží voda potřebná pro růst komárů. Fenomén, který odstartoval v 90. letech poté, co se výroba umělých hmot stala finančně přijatelná také pro chudé africké země, pokračuje. A africké vlády se pomalu snaží najít cestu, jak stále větší problém řešit. Kromě omezení výroby se na pořad dne dostává recyklace a nahrazení plastů jinými materiály. Mnohé státy již zakázaly dovoz jakýchkoliv plastů do země. Program spojený s výstavou: 1. POHÁDKY PTÁKA AFRIKÁNA Divadelní představení mezinárodního divadelního souboru Divadlo bez hranic v pondělí 28. září 2009 na svátek Svatého Václava ve 14.30 hodin v městské knihovně, vstupné 20 ,- Kč 2. INTERAKTIVNÍ DÍLNY NA TÉMA RECYKLOVANÁ AFRIKA pro ZŠ Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí 3. VÝCHODNÍ AFRIKOU PO STEZKÁCH SLONŮ ANEB POZDRAV PRO KILIMANDŽÁRO (dokument z expedice českých ekologů 2009) Beseda s živě komentovanou projekcí cestopisného videa RNDr. Petra Rybáře, čestného člena Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE v úterý 20. října 2009 v 17 hodin v městské knihovně, vstupné 20,- Kč

Foto Zdeněk Kuhn

Ote vř e ný do pis Dobrý den, ráda bych reagovala na článek p. Renáty Janečkové. Ano, je to vstřícný krok pro některé rodiče. Pro mne, jakožto nevlastníka automobilu, tím pádem neřidiče, je toto východisko nevhodné. Nevím, co bych dělala, kdyby mi paní učitelka zavolala, že můj syn ve školce ve Chlenech, nebo v jakékoliv jiné školce mimo Kostelec, zvrací nebo má horečky. Asi by tam muselo zůstat do příjezdu autobusu, což by nebylo příjemné pro samotné nemocné dítě, ani pro paní učitelky a ostatní zdravé děti. Dále si myslím, že je velmi pozitivní osobní kontakt rodičů se školkou. Mám tím na mysli komunikaci s paní učitelkou, která sděluje různé informace o dítěti, ať již kladné nebo záporné, a je dobré i to, když rodič zná kolektiv dětí, se kterými si jeho dítě hraje, maluje, cvičí, atd..., což není možné, když si pro něj nebudu osobně docházet. Také si nedovedu představit, jak by 3 leté dítě nastoupilo od rodiče do autobusu s cizí osobou. Určitě jsou děti, kterým by to problémy nedělalo, ale jsou také děti, kterým by to mohlo způsobit trauma a některé by do toho autobusu prostě nenastoupily. Další reakce je na popisované vycházky po ulicích a okolo silnic. Jelikož mám již pětiletého syna, který školku v Kostelci navštěvuje, soudím dle dennodenně zelených kolen na kalhotách, že se neprocházejí pouze po ulicích, ale chodí také do přírody. Navíc procházkami kolem silnic se také učí jak se chovat v silničním provozu. Nechápu, proč Město Kostelec nad Orlicí není připraveno na tolik dětí, které by školku mohly navštěvovat v místě svého bydliště, když Matrika Městského úřadu každý měsíc zná nově narozené děti. Myslím si, že Město na tento stav

13


dětí by mělo být včas připraveno, jelikož má na to poměrně dlouhou dobu než čerstvě narozené dítě dosáhne školkového věku. V současné době mám ještě syna 1,5 roku starého. Mohla bych jít od 3 let dítěte do zaměstnání, ale bohužel nevím, zda bude moje dítě umístěno ve školce v Kostelci, a tím pádem ani nevím, jak dlouhou MD si mám na OSSZ nahlásit. Doufám, že se situace do té doby zlepší, obzvlášť, když v obou školkách zrušili kuchyně a zůstaly tam prázdné prostory. Vanická Andrea

Redakční rada městského zpravodaje na svém jednání 21.9. jednomyslně rozhodla, že druhý příspěvek týkající se umístění dětí do mateřské školy ve Chlenech zveřejní v tomto čísle. Jednotlivé názory maminek ale již nebudou nadále zveřejňovány.

T á bo r á k n a s k au t sk é z ák lad ně Ve čtvrtek 10. září 09 jsme se se ženou zúčastnili setkání u táboráku na skautské základně v Lomu. Přišli jsme rovnou doprostřed divadelního reje, který roztáčeli dva kluci z .... z Kvasin. Přestože nebylo snadné sledovat v sérii improvizovaných skečů nějaký děj, jejich ohromné nasazení a radostná energie zvedaly všechny přítomné ze židlí a laviček. Byla nás tam pestrá směsice: organizátoři ze SPCCH a Old skauta, děti z uprchlického tábora, kluci z Kvasin a holky z Domečku. Když jsem pak vzal do ruky kytaru, pěkně jsme si spolu zazpívali, a někteří odvážlivci se na „parketu na paloučku“ dokonce pustili do tance. Opékání špekáčků, zajímavé hry, při kterých tekl smích proudem - a nádherné odpoledne pozdního léta uteklo jako voda. Přestože jsme tak různí, radost ze setkání byla pro všechny společná a nikomu se nám nechtělo domů. Tak příště na shledanou!

David Najbrt

Prodej okrasných dřevin a realizace zahrad Michal Bartoš U kapličky 690, Kostelec nad Orlicí Tel.: 604 638 048 OSTRAVSKÁ SPOL. PŘIJME PRACOVNÍKY DO NOVĚ ZŘIZOVANÝCH POBOČEK V OKR. HK. SERIOZNÍ PRÁCE. TEL. 739093553.

Chcete půjčit ? Q Q Q Q Q

bez velkého papírování bez ručitele s jasnými pravidly již od 4.000 Kč rychle a na cokoliv Tímto automaticky nevzniká nárok na půjčku.

14

Zavolejte nám a dozvíte se více

844 666 666 www.provident.cz

Výstava hub v Klubu důcho dců Letošní suché léto nesvědčí našemu národnímu koníčku – sběru hub. I při znalosti tajných míst, byl plný košík pro mnohé z nás velkým snem. Tak se stal předvečer soboty 12. září pro celý náš výbor dnem napětí. Najdou se alespoň v malém množství? Večerní i ranní jejich aranžování hovořilo o velkém štěstí. Výstava bude! Výstava hub – to není pouze jejich přehlídka, je to velké hledání v lese, dovoz, roztřídění podle druhů a především jejich velká znalost v pojmenování. A ta nejsou ledajaká! Křehulka, Rudoušek uťatý, Housenice cizopasná, Krásnorůžek lepkatý, Kořenářka nadmutá, Slizáci, Tmavobělka rýhovaná. Pro dnešní dobu žádný artikl – Penízovky. Houby Jedlé, nevhodné ke konzumaci, jedovaté, dřevokazné. I ty malé houbičky, často nazývané prašivkami, mají v přírodě své místo.

Na konci se sluší poděkovat! Pánové Matějko, Slaboni, Dudku, Voženílku, Jahelko z Mykologického klubu Rychnov nad Kněžnou děkujeme za vaši ochotu, čas a opravdové fandovství tomuto koníčku. Je sucho a vy jste našli, zatím co mnozí kostelečtí k nám cestu nenašli. Škoda! Klub důchodců

Výpočetní a telekomunikační technika

HASCOM

OK

Odvirování a servis PC Opravy tiskáren, kopírek,… Renovace náplní do tiskáren

Na Příkopech čp. 530, budova u hlavní silnice směrem ke stadionu. Kostelec nad Orlicí Tel.: 494 321 809 hascom.ok@worldonline.cz www.hascom.cz

PRÁ C E WWW.C I NNOST DOM A .C Z/ JO B S 1 Dukelských hrdinů 900 (vedle České pošty) 517 41, Kostelec nad Orlicí Tel./Fax: 494 323 493 e-mail: info@tanus.cz

Zastupujeme přes 100 cestovních kanceláří !

LAST MINUTE www.tanus.cz


SPOLEČENKA VÍTÁME NOVÉ SPOLUOBČÁNKY Vojtěcha Prosse Petra Vehovského

Tomáše Hercíka Rodičům srdečně blahopřejeme !

JUBILEA V ŘÍJNU 2009 75 let oslaví

Alena Esperáková Anna Furdová Olga Bartošová Lidmila Turynková Božena Páchová

80 let oslaví 85 let oslaví 90 let oslaví

Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme železné zdraví, hodně štěstí, klidu, lásky a rodinné pohody !

JUBILEJNÍ SVATBY Zlatá svatba Oldřich a Růžena Myšákovi Do dalších společných let přejeme hodně zdraví a spokojenosti !

SŇATEK UZAVŘELI Silvie Svícencová Jana Šromová Monika Dvořáková Michaela Tázlerová Jana Slabá Lenka Pokorná Iva Žučková Monika Černohousová Veronika Kašparová Šárka Pavelková Katarína Adámková Marie Zaňková Ivana Mazurová Yasir Ibrahim Marie Lebdušková Kateřina Kučerová Lenka Feitová Markéta Valentová Veronika Blažková Kateřina Kánská Natalija Šarodi Lenka Kubcová Zuzana Netušilová Vendula Toušková

Kamil Podolský Jiří Šulák Pavel Líkař Miroslav Záruba Michal Leško Ondřej Rozínek Zdeněk Vachek Ivan Hadraba Kamil Hovorka Petr Fajgl Jaroslav Samotán Bohuslav Kolář Kamil Matějka Shaimaa Hamdallah Roman Čtvrtečka Jiří Kohout Filip Živný Petr Mestančík Jan Samek Jiří Walter Martin Tondr Miroslav Bárta Martin Solar Daniel Spálenka

Hodně lásky a vzájemného porozumění !

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI Josef Cabalka Josef Naisar Vlasta Hudková Miroslav Krsek Renata Lédrová Františka Ludvíková Vlasta Pešková

* 1944 * 1948 * 1922 * 1943 * 1980 * 1915 * 1922

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast !

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI KOSTELCE NAD ORLICÍ

Sbo rmistr Albe rt J eřábe k O Albertu Jeřábkovi víme, že se narodil 19.8.1847 v Brandýse nad Labem. Po tyfovém onemocnění zůstal poloslepý, a protože měl výrazné hudební nadání, od útlého mládí se věnoval hudbě. Studoval u žambereckého učitele hudby Lžíčaře, jeho hudební paměť byla nadprůměrná. Vše zahrál hned po prvém vyslechnutí. S naprostou přesností zahrál to, co mu bylo předehráno. Po studiích se stal houslistou v tamní zámecké kapele barona Parishe,řízenou výtečným hudebníkem, řídícím učitelem Pazourkem. V této kapele se naučil hrát téměř na všechny hudební nástroje. Zvláště vynikal ve hře na housle, violoncello, klavír a varhany. Byl také vynikajícím zpěvákem, zpíval první tenor. Do Kostelce nad Orlicí se dostal A. Jeřábek na uvolněné místo učitele po J. Rabyškovi, který se vzdal řízení chrámové hudby. Zde působil od roku 1876. V tomto roce se stal od 1.12. ředitelem chrámového kůru při děkanském chrámu sv. Jiří, kde pracoval plných 35 let. V dalších letech pak byl kapelníkem tovární hudby Bratří Seykorů, sbormistrem pěveckého spolku Orlice a od roku 1895 majitelem hudební školy. Byl velmi skvělým pedagogem, z jeho žáků vynikal především houslista Egon Ledeč, ze zpěváků pak A. KarasHafner, K. Tichá aj. Napsal několik drobných skladeb, především šlo o skladby chrámové a pak i taneční. Tiskem vyšlo Salve Regina roku 1912, Ave Maria 1913, a polka Oni, oni. V soukromém životě to byl klidný, vzorný muž, který miloval hovory o hudbě, zvláště pak české. Albert Jeřábek zemřel 8.10.1913 v Kostelci nad Orlicí po dlouhé nemoci. K poslednímu odpočinku doprovodilo umělce šest kněží, vedených důstojným děkanem A. Kaškou. Na rozloučenou svému sbormistrovi zazpíval pěvecký spolek Orlice. Archiv, Slovník českých sbormistrů lli

KAMENICTVÍ RAŠKA www.kamenictvi-raska.cz, email: kamenictvi.raska@seznam.cz nejlevnější světlou žulu v regionu pomníky moderních a klasických tvarů v různých barvách a nejnižších cenách hotové pomníky skladem schody, parapety, obklady České Libchavy 89, 561 14 tel. fax. +420 465 582 130, mobil +420 603 281 830 - 1 ČALOUNICKÉ A SEDLÁŘSKÉ PRÁCE, OPRAVY SEDACÍCH SOUPRAV, LAVIC AJ. KONTAKT: SLEZÁK LUBOMÍR, FROŠOVA 657, KOSTELEC NAD ORLICÍ, MOBIL 733 585 275.

KOVO D Í L N A JA N SA VÝROBA NÁHROBNÍCH DOPLŇKŮ Z NEREZU

Dne 29. září 2009 uplynul 1 rok, kdy nás navždy opustila naše dcera

Pavlína Prokopová

rozená Marková z Kostelce nad Orlicí. Vy, kdo jste ji znali, věnujte prosím tichou vzpomínku s námi. Děkují rodiče, sestra s rodinou a děti Venoušek a Eliška.

U R N OV É P O M N Í KY V Č E T N Ě DOPLŇKŮ, NÁPISŮ A MONTÁŽE O K E N N Í PA RA P E T Y KU C H Y Ň S K É A KO U P E L N OV É D E S KY vše z leštěné přírodní žuly široký výběr druhů a barev

ZOUBKOVA 137 KOSTELEC NAD ORLICÍ směr Choceň

tel.: 603 153 226

15


KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V ŘÍJNU 2009 DIVADLO RABŠTEJN - tel: 494321588, rabstejn@wo.cz 20.10. /úterý/ - 19:30 hodin ROZMARNÝ DUCH Divadelní společnost HÁTA Olgy Želenské uvádí anglickou komedii Noela Cowarda. Líbezná duchařská komedie o tom, že není radno zahrávat si s okultními vědami, zvlášť když hlavní medium je poněkud potrhlé povahy. Pak se lehce může stát, že seriózní muž zažívá rodinné propletence, s nimiž si neví rady.Hrají: Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková, Ivana Andělová/Olga Želenská, Lucie Zedníčková/Jana Zenáhlíková, Marcel Vašinka/Daniel Rous, Zbyšek Pantůček/Petr Pospíchal, Marcela Nohýnková/Jana Šulcová, Ludmila Molínová/Hana Talpová 31. 10. – 19:00 hodin HARMONIKÁŘI NA RABŠTEJNĚ Dvacátý ročník tradičního setkání harmonikářů a heligónkářů.

KINO - SK RABŠTEJN

23. – 24.10.

16. ROČNÍK ŠKOLSKÉ VÝSTAVY RYCHNOVSKA Ve dnech 23. října 2009 od 9 do 18 hodin a 24. října 2009 od 8 do 12 hodin se koná v areálu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou již 16. ročník školské výstavy. Výstava si klade za cíl komplexně informovat o možnostech studia na středních školách a odborných učilištích našeho regionu i regionů sousedních a usnadnit tak žákům devátých tříd základních škol a jejich rodičům nelehké rozhodování. Návštěvníci výstavy mají možnost přímo od zástupců jednotlivých škol získat všechny aktuální informace o studijních a učebních oborech, které je zajímají. V letošním roce si výstavní plochu rezervovalo 38 škol a několik průmyslových podniků a institucí. Při této příležitosti proběhnou také dny otevřených dveří pořádající VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, která pro školní rok 2010/2011 nabízí pro absolventy základních škol v tolik žádaných technických, službových či obchodních maturitních a učebních oborech 295 míst. Zájemci si mohou prohlédnout veškeré prostory školy, moderní přístrojové vybavení laboratoří diagnostiky motorových vozidel, automatizace a výpočetní techniky, audiovizuální učebny jazyků, vidět v činnosti školní CNC stroje a roboty a jsou pro ně připraveny další zajímavé expozice z oblasti stravování, dřevovýroby a obchodu.

RABŠTEJN - tel: 494321588, rabstejn@wo.cz 1.10. /čtvrtek/– 19:00 hodin BRUNO Komedie USA – česká titulky. Režie: Larry Charles. Mládeži přístupné od 15 let. 2. 10. /pátek/ – 19:00 hodin PIRÁTI NA VLNÁCH Komedie VB/Německo – české titulky. Režie: Richard Curtis. Mládeži přístupné od 12 let. 11. 10. /neděle/ – 19:00 hodin AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI Dobrodružný/historický/rodinný film ČR. Režie: Karel Janák. Mládeži přístupné. 22. 10. /čtvrtek/ - 19:00 hodin G. I. JOE Výpravný akční film USA – české titulky. Režie: Stephen Sommers. Mládeži přístupné. 23. 10. /pátek/ - 19:00 hodin MUŽI V ŘÍJI Komedie ČR. Režie: Robert Sedláček. Mládeži přístupné. 29. 10. /čtvrtek/ - 19:00 hodin ÚNOS VLAKU 1 2 3 Thriller USA/Velká Británie – české titulky. Režie: Tony Scott. 30. 10. /pátek/ - 19:00 hodin HANEBNÝ PARCHANTI Akční-válečný film USA – české titulky. Režie: Quentin Tarantino. Mládeži přístupné od 15 let. 5.11. /čtvrtek/ - 19:00 hodin HODINU NEVÍŠ Drama ČR. Režie: Dan Svátek. Mládeži přístupné od 12 let.

KONCERTY 02. – 04. 10. TŮMŮV KOSTELEC 2009 Již VI. ročník hudebního festivalu věnovaného významného rodáku F. I. A. Tůmovi. Program festivalu naleznete na titulní straně zpravodaje.

VÝSTAVY 09. – 11.10. ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH 11.oblastní zahrádkářská výstava ve výstavním areálu v Častolovicích. Otevřena bude od 08,00 hod. do 18,00 hod. Pro návštěvníky bude připraveno nejen nové perspektivní ovoce ze tří ovocnářských výzkumných ústavů, ale i samostatná kolekce jablka, které pěstovali našipředkové. Také květinové dekorace budou velmi bohaté. Jiřiny a jiřinky představí specializovaná organizace ČZS Dagla, begonie z Pardubic a chryzantémy z Hlinska upoutají každého diváka. Novinkou bude kolekce afrických fialek od specializované organizace ČZS SAINTAULIA a květiny z dovozu z Holandska. Zelenina bude zastoupena samostatnými kolekcemi velkovýrobců, dále pak dvanácti odrůd česneku, paprik a dalších specialit. Nepřehlédnutelná bude i kolekce bylinek z botanické zahrady UK Hradce Králové, samostatná výstavka hub, ukázka pěstování včel a překrásná kolekce sukulentů a kaktusů. Po celou dobu výstavy bude otevřena odborná poradna, do oblíbené soutěže o nejlepší misku ovoce se může každý přihlásit dva dny před výstavou. Tak jako každý rok, tak i letos bude po celou dobu výstavy doprovodný kulturní pořad, odborné přednášky a besedy. Pořadatelé nezapomněli ani na stánkový prodej všeho, co každý potřebuje ke své zálibě na zahrádce. Bohaté občerstvení jistě ovlivní i dobrou náladu každého návštěvníka. Bližší informace na tel. 721 311 719 a na www.zahradkari.com 19.10. – 13.11.

20 LET DEMOKRACIE VÝSTAVA V DDM Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí zve na výstavu. Otevřeno pondělí – čtvrtek 9.00 – 15.30 hodin. Vstupné 5,- Kč děti a 10,- Kč dospělí. Podrobnější informace na letáčcích DDM nebo na tel. č. 494 323 783.

16

PŘEDNÁŠKA 15.10. /čtvrtek/ - 14:30 hodin „VĚK A OČNÍ CHOROBY“ Svaz postižených civilizačními chorobami ČR, o.s., ZO Kostelec nad Orlicí si dovoluje Vás pozvat na přednášku prim. MUDr. Karla Havlíčka. Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, budova B – 1. poschodí (lze použít výtah). Součástí této přednášky bude i ukázka brýlových obrouček. Srdečně zveme všechny zájemce.

CÍRKVE NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V KOSTELCI NAD ORLICÍ Farářka - administrátorka Mgr Alena Naimanová ,bytem Rychnov n.Kn., Bezručova 16, tel.: 494-534854 nebo 739-071416, mail: naina@seznam.cz Bohoslužby v říjnu 2009: 4.a 18.10. v 8,30. Vzpomínka na zesnulé bude v neděli 1.11. v 8,30. Jména zesnulých, na které chcete vzpomenout jmenovitě, nahlaste sestrám Hanischové nebo Šenkové. Bližší informace na vývěsce u sboru.

TURISTÉ 10.10. /sobota/ - 9:00 hodin ZBYTKY DÁVNÉ MINULOSTI Sraz účastníků: v 9:00 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí u kašny. Trasa cyklistického výletu: Suchá Rybná, Vrbice, Lhoty u Potštejna, Chlum, Závrš, Přestavlky, Pobočníky, Kozodry, Červená chaloupka, Kostelec n.O. Délka trasy: 35 km. Vedoucí akce: Jitka Jakubcová 24.10. /sobota/ - 7:00 hodin STOLOVÁ HORA OSTAŠ Sraz účastníků: v 7:00 na železniční zástavce ČD Kostelec nad Orlicí. Odjezd vlakem 7:17 do Žďáru nad Metují. Trasa pěšího výletu: Žďár nad Metují, Ostaš, Kočičí skály, Teplice nad Metují. Délka pěší trasy 12 km. Návrat vlakem. Vedoucí akce: Oldřich Zeman 31.10. /sobota/ - 7:00 hodin NOVÝ HRADEC, PLANETÁRIUM Sraz účastníků: v 7:00 na železniční zástavce ČD Kostelec nad Orlicí. Odjezd vlakem 7:17 do Blešna. Trasa pěšího výletu: Blešno, Svinary, Lesní hřbitov, Nový Hradec , návštěva hvězdárny. Délka pěší trasy 12 km. Návrat vlakem z Hradce Králové. Vedoucí akce: Otto Šabart

JINÉ 1.10. – 2.10. UPRCHLICKÁ OLYMPIÁDA 2009 Správa uprchlických zařízení Vás srdečně zve na koncert a společné sportování do sportovně kulturního areálu „NA PENALTĚ“ v Kostelecké Lhotě. Tento areál byl rekonstruován mimo jiné z finančních prostředků Evropského uprchlického fondu, a proto se právě zde uskuteční OLYMPIÁDA ŽADATELŮ O MEZINÁRODNÍ OCHRANU, kterou pořádá Správa uprchlických zařízení MV ČR. V Kostelecké Lhotě se sejdou žadatelé i pracovníci několika zařízení v ČR. Uskuteční se turnaj ve fotbale a frisbee, zápolení v pentanque, stolním tenise a štafetovém běhu. Soutěžící poměří své síly také v šachu. Kromě sportovních disciplín bude připraveno divadelní představení, koncert, zábavný i sportovní program pro děti a nesportovní dospělé. K účasti na sportovních utkáních byli přizváni i žáci VOŠ,SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí. Srdečně zváni do řad diváků jsou žáci i pedagogové základních škol z Kostelce nad Orlicí i okolí a všichni zájemci o neobvyklou podívanou a nové zážitky. Těšit se můžete zejména na čtvrtek 1.10.09, kdy v 19:00 hod. zahájí kon-


cert skupiny All Star Refjůdží Band. Sportovní utkání proběhnou 2.10. 09 v pátek v dopoledních i odpoledních hodinách. Akce je spolufinancována z Evropského uprchlického fondu. 15.10. /čtvrtek/ SBĚR STARÉHO PAPÍRU Klub rodičů při ZŠ Gutha – Jarkovského Kostelec nad Orlicí pořádá sběr starého papíru. Sbíráme: noviny,časopisy, letáky-svázané, nesmí být v krabicích; mohou být i knihy, ale bez tvrdých desek. Nesbíráme: kartony. Papír bude odebírán na všech třech pracovištích ( Komenského, Palackého, Skála) od 7:00 do 18:00. Pokud máte doma starý papír,přineste ho i když už nejste žáky naší školy a přispějete tím na adoptovanou indickou holčičku. Děkujeme 21.10. /středa/ - 9:00 hodin ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI 22.10. /čtvrtek/ - 13:00 hodin Školení provede zdravotní sestřička RZP a každý účastník obdrží osvědčení a brožuru s novinkami v poskytování PP. Místo konání: školící místnost ČČK Rychnov n. Kn. Národní dům II. patro. Cena kurzu je Kč 400,- Kč. Více informací: OS ČČK Rychnov nad Kněžnou, Panská 79, Národní dům II. patro. Tel./ fax: 494 534 896, mobil: 603 496 644, e-mail: cck.rychnov@seznam.cz, rychnovnk@cervenykriz.eu, www.cck-rychnov.cz.

Pečovatelská služba v Kostelci nad Orlicí srdečně zve seniory našeho města:

Na oslavu 40. let od založení

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V KOSTELCI NAD ORLICÍ spojenou s prezentací poskytovatelů sociálních služeb a kulturním programem pro seniory. Dne 13. října 2009 od 14:00 hodin Ve Sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí V průběhu oslav vystoupí:

Mažoretky Marlen, ZUŠ Kostelec nad Orlicí, děti z Mateřského centra Brouček a hudebně-zábavné odpoledne moderuje p. Marek Nágl se skupinou Fantasy music.

24.10. /sobota/ – 9:00 hodin KERAMICKÁ DÍLNA Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí zve na Keramickou dílnu. Poplatek činí 80,- Kč na osobu - v ceně hlína, vypálení a ostatní náklady. Podrobnější informace na letáčcích DDM nebo na tel. č. 494 323 783. 29.10. /čtvrtek/ KERAMICKÁ DÍLNA Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí připravil na podzimní prázdniny keramickou dílnu od 9 do 12 hodin. Poplatek 50,- Kč. Podrobnější informace na letáčcích DDM nebo na tel. č. 494 323 783. 28. – 31. 10. MINITÁBOREK NA HORÁCH Oblastní spolek Českého červeného kříže Rychnov nad Kněžnou pořádá MINITÁBOREK NA HORÁCH. Místo konání: Chata Domov Deštné v Orl. horách. Cena: 1.500,- Kč. Pojeďte si s námi užít poslední sluneční paprsky s vládkyní Orlických hor KAČENKOU, než předá svou vládu RAMPUŠÁKOVI. Čeká vás spousta zajímavých her v podzimní atmosféře Orlických hor. A proto – rodiče, nenechte své děti zahálet doma a pošlete je s námi! Více informací: OS ČČK Rychnov nad Kněžnou, Panská 79, Národní dům II. patro. Tel./ fax: 494 534 896 Mobil: 603 496 644, e-mail: cck.rychnov@seznam.cz, rychnovnk@cervenykriz.eu , www.cck-rychnov.cz.

SPORT FOTBALOVÁ UTKÁNÍ FC KOSTELEC NAD ORLICÍ 10.10. /sobota/ - 16:00 hodin

10. kolo: Kostelec „A“ - Jaroměř

24.10. /sobota/ - 14:30 hodin

12. kolo: Kostelec „A“ - Lázně Bělohrad

PŘIPRAVUJEME DIVADLO SK RABŠTEJN - tel: 494321588, rabstejn@wo.cz 20. 11. /pátek/ - 8:15 a 10:00 hodin O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE Dramatizace známé pohádky Boženy Němcové. Diváci se mohou těšit na zajímavé ztvárnění a osobitý projev. Představení je provázeno scénickou hudbou a veselými písničkami. 24. 11. /úterý/ - 19:30 hodin CIRKUS HANKY PANKY Pražská travesti skupina uvádí zcela nový, podzimní galaprogram – cirkusovou travesti show, během níž uvidíte hvězdy hudebního a filmového nebe v podání slečen Stefany, Dolores, Priscilly a mistra Alexe. Tentokrát Vám ve svém zbrusu novém programu představí hvězdy jako jsou Lenka Filipová, Hana Hegerová, skupina Boney M, Eva a Vašek, Helena Vondráčková, Alla Pugacheva, Liza Minelli, Daniel Nekonečný, Hana Zagorová, Marieh Carrey a podíváme se i na velký karneval do Ria de Janeira. 28. 11. /sobota/ – 19:00 hodin VĚNEČEK Závěrečný večer Kurzu tance a společenského chování v Sokolovně Kostelec nad Orlicí. Hraje: EGO Hořice v Podkrkonoší a Studio ST Hradec Králové. 30. 11. /pondělí/ - 19:30 hodin

VEČER OPERETNÍCH, MUZIKÁLOVÝCH A ŠANSONOVÝCH MELODIÍ Účinkují sólisté Hudebního divadla Karlín. 20. 12. /neděle/ - 19:30 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT S ORCHESTREM VÁCLAVA HYBŠE Účinkují: Jan SMIGMATOR, čerstvý absolvent konzervatoře, který účinkoval v muzikálech Golem a J. Rozparovač, bude nejen zpívat, ale i celý program konferovat. Veronika SAVICOVÁ – studentka populárního zpěvu na Pražské státní konzervatoři, dále studuje skladbu a aranžování hudby, vystupuje s různými orchestry na naší i zahraniční scéně. Nejmladším účinkujícím letošního turné je 16 letá Barbora MOCHOVÁ, studentka zpěvu a hry na housle, která při své výšce 152 cm vzbuzuje údiv svým sametovým altem, a Martin RŮŽA, zpěvák – student Pražské státní konzervatoře s neobyčejným hlasem, o kterém se mluví jako o zázraku přírody. Hlavním hostem vánočního koncertu je Luděk SOBOTA.

Č e rní švi hác i stále hrají - po d ne be ským do hle d em … Takovým rozehřátím před vystoupením v Činoherním klubu bylo na sklonku května uvedení hry Svět podle Kloboučka ve Chlenech. Neb nám neznámý ctitel Černých šviháků po obci a okolí strhal pozvánky na představení, hrálo se před hrstkou věrných. Zapšklému likvidátorovi plakátů přejeme aspoň špetku z burácivého smíchu, který provázel naši produkci. Po týdnu jsme cestovali do Prahy. Pilot dobré nálady Lubošek Hernych nás spolehlivě dopravil téměř až na jeviště Činoherního klubu. Myslím, že náš zesnulý principál, na jehož počest se Svět podle Kloboučka hrál, by po představení (jak bylo jeho zvykem) vešel do herecké šatny a úroveň předvedeného tradičně hodnotil: „Dávám 85 %“. Víc nedával. Do hluboké noci jsme s přáteli poseděli, popili, povzpomínali. V budoucnu musíme ta procenta ještě zvednout, vždyť stále budeme hrát pod nebeským dohledem Pepíka. Kdo večer 12. června prošel hustým deštěm až na kostelecké koupaliště, bavil se na černé grotesce Amatéři. Chystáme překvapení. Po částečném a nezbytném přeobsazení vypustíme Amatéry opět do oběhu. Červenec - měsíc prázdnin i pro divadla. Začátkem srpna Jiráskův Hronov. Jako hosté jsme uzavírali s ,,Kloboučkem“ festival. A pak už Lojzíkův Machov. Kromě Černých šviháků zde byli naši věrní souputníci z DS Triarius Česká Třebová. Letos co do rozsahu skromnější akci obohacenou filmovou sekcí, kterou zorganizoval Honza Vyčichlo, si všichni pochvalovali. Zpestřením bylo i naše netradiční nastudování a uvedení pohádky O veliké řepě. Obsazení Míry Vorlíka do role ŘEPY nadchlo nejen děti, ale i nečekaně přítomné pěstitele geneticky modifikované zeleniny - přesněji pěstitelky. Nebylo málo těch, které poté vyhledaly pohádkového dědka s prosbou o semínka Veliké řepy. Veškeré machovské dění s šarmem Alfréda Strejčka a temperamentem Leoše Mareše uváděl Milan Perger mladší. Dobře vyladěný festiválek byl ukončen výletem do Polska. V sobotu 5. září jsme vyrazili až na jižní Moravu do Borotic, kam jsme byli pozváni s Amatéry na 1. borotický gulášfest. V psychiatrické léčebně Jihlava Černí šviháci 18. září uvedli v Divadle Na Kopečku Svět podle Kloboučka. Zatím poslední známou štací Černých šviháků bude Chlumec nad Cidlinou, kde 13. listopadu zahrajeme Svět podle Kloboučka. FN

ČALOUNICKÉ A SEDLÁŘSKÉ PRÁCE, OPRAVY SEDACÍCH SOUPRAV, LAVIC AJ. KONTAKT: SLEZÁK LUBOMÍR, FROŠOVA 657, KOSTELEC NAD ORLICÍ, MOBIL 733 585 275.

17


Z NAŠICH ŠKOL Poněvadž rozvoj průmyslu není možný bez příslušných služeb a obchodu v místní i regionální infrastruktuře, připravuje škola i pracovníky v této oblasti, tj. v oblasti podnikání, stravování a obchodu. Nově vzniklá škola disponuje i s ubytovacími a stravovacími kapacitami, moderními dílnami, učebnami a společenskými prostorami. S tím souvisí i investiční výstavba v celkovém objemu 135 milionů Kč, která byla zahájena v říjnu roku 2008, a v současné době se již předávají některé prostory do zkušebního provozu. Jedná se o pavilon v areálu U Stadionu (diagnostika, emise, výpočetní a informační centrum, elektrolaboratoře atd.) a je postupně ukončována výstavba Na Jamách, kde se uskutečňuje výstavba autoservisu včetně lakovny, pneuservisu a dílen pro výuku.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA GUTHA – JARKOVSKÉHO KOSTELEC NAD ORLICÍ Klub rodičů při ZŠ Gutha – Jarkovského Kostelec nad Orlicí

pořádá ve čtvrtek 15.10.2009

SBĚR STARÉHO PAPÍRU Sbíráme: noviny, časopisy, letáky-svázané, nesmí být v krabicích; mohou být i knihy, ale bez tvrdých desek Nesbíráme: kartony

Hynek Martinek

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Papír bude odebírán na všech třech pracovištích (Komenského, Palackého, Skála) od 7:00 do 18:00 hodin. Pokud máte doma starý papír, přineste ho i když už nejste žáky naší školy a přispějete tím na adoptovanou indickou holčičku. Děkujeme

MŠ KRUPKOVA

U ž js me z a s e m ez i s v ý m i k am ar ády… Prázdniny se s létem ,,překulily“ tak jako každý rok o něco rychleji, než bychom si přáli, ale v naší Mateřské škole Krupkova bylo, tak jako jinde, všechno včas připraveno k zahájení nového školního roku. Po týdenním až čtrnáctidenním pobytu nejmladších školáčků v novém prostředí už stýskání po maminkách ubylo, a tak se starší i mladší děti zapojují s chutí do všeho, co jim zářiově vyzdobená školička nabízí. Je to nejen, v tomto školním roce poprvé, výuka anglického jazyka pro všechny věkové skupiny, ale též ekologický program pro výchovu dětí k životnímu prostředí.

Říje n KROUŽKY „KLUB MAMINEK“ Od 15.9.2009 se schází každé úterý od 9:30 do 11:00hod. „Klub maminek“ v DDM v parku. Přivítáme mezi sebou další maminky se svými malými dětmi. Během klubu máte možnost si mezi sebou popovídat, vyměnit si názory a zkušenosti, které můžete zkonzultovat s dětským lékařem, logopedkou, psychologem … Děti budou získávat zkušenosti ze soužití v kolektivu svých vrstevníků. Program je různorodý, zaměřený na všechny oblasti rozvíjení dětských schopností a dovedností. KLUB PALIČKOVÁNÍ - pro náctileté a dospěláky Zahájení ve čtvrtek 1.10.2009 od 18 hodin v DDM v parku Tato technika ručních prací patří mezi jedny z nejstarších. Krása paličkované krajky dokázala to, že do dnešní doby je stále moderní a ceněná. Technika paličkování je v našem regionu rozšířená, proto se snažíme o udržení této tradice pod vedením zkušené krajkářky. KLUB KERAMIKY - pro náctileté a dospěláky Zahájení ve čtvrtek 1.10.2009 od 18 hodin v DDM v parku V keramickém klubu se účastníci naučí zvládnutí základních technických postupů při práci s hrnčířskou hlínou. Klub je přizpůsoben zkušenostem, manuální zručnosti, výtvarnému a estetickému cítění členů. K dispozici je i hnčířský kruh. AKCE 24.10.2009 /sobota/KERAMICKÁ DÍLNA od 9 hodin v DDM v parku poplatek činí 80,- Kč na osobu - v ceně hlína, vypálení a ostatní náklady 19.10. – 13.11.2009 20 LET DEMOKRACIE  VÝSTAVA V DDM Přístup na výstavu: pondělí – čtvrtek 9.00 – 15.30 hodin Vstupné 5,- Kč děti a 10,- Kč dospělí PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Velká změna nastala v zajišťování stravování pro děti i dospělé. Veškeré jídlo dodává do mateřské školy firma ADEVA pana Hubálka a můžeme říci, že dětem chutná stejně dobře, jako dříve. Do nového školního roku si přejme hodně pohody, radosti a plné třídy spokojených dětí! Za MŠ Krupkova St. Krsková

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ

29.10.2009 /čtvrtek/ KERAMICKÁ DÍLNA od 9 do 12 hodin, poplatek 50,- Kč PŘIPRAVUJEME LYŽAŘSKOU ŠKOLU O sobotách a nedělích v měsíci lednu a únoru 2010 Podrobnější informace na letáčcích DDM nebo na tel. č. 494 323 783.

TERCIA VOLTA

S třed n í o d b o r n é š k olst v í v R yc h n o vě n ad K n ě ž n ou

Kostelecký Kvítek a Tulipáni zpívali v Kačenčině království

Rozhodnutím zřizovatele, tj. Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, došlo k 1. červenci 2008 ke vzniku jednoho subjektu v Rychnově nad Kněžnou, který zajišťuje odbornou přípravu žáků v oblasti strojírenských, automobilních, obchodních, ekonomických, opravárenských a službových oborů. Škola se nazývá Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166. Pro školní rok 2010/2011 škola nabízí vzdělávání ve dvaceti oborech. Jedná se obory vyššího studia, maturitní obory, učební obory a nástavbové maturitní obory. Informaci o oborech je možné získat na www.vosrk.cz. Automobilní průmysl, strojírenský průmysl a příbuzné technické obory se v rychnovském regionu dynamicky rozvíjejí. S tím souvisí prudký nárůst potřeby odborníků s technickým vzděláním v oblasti diagnostiky motorových vozidel, CAD/CAM systémů, CNC strojů, informačních technologií, automatizační techniky a robotiky.

Letní soustředění dětského pěveckého sboru Kvítek, který pracuje pod ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí, proběhlo v letošním roce v Říčkách v Orlických horách na chatě Perla ve druhé polovině srpna. Děti, ale i dospělé, čekal program zaplněný pěveckými zkouškami a přípravami na nadcházející školní rok, hrami a nezapomenutelnými zážitky. Všichni účastníci zde prožili krásných 10 dní. Začátek soustředění byl ve znamení sluníčkem ozářených horských vrcholků. Tentokrát vedoucí dětem připravili pestrý program her a sportovních disciplín, zaměřený na to, aby děti poznávaly své nové kamarády ve sboru, ale také sami sebe a své možnosti. Z her mohu jmenovat třeba Noemovu archu, Abecedu, Evoluci, Pointilismus a mnoho dalších. Celé soustředění se neslo v duchu hesla: „Co ve mně dřímá… „? Každý člen Kvítku si vybral jeden soutěžní úkol, který byl pro něho výzvou (naučil se ho a ještě se v něm během pobytu zlepšoval).

18


Letošní soustředění dopadlo výborně ke spokojenosti zpěváků, vedoucích i praktikantů. Všichni se ze všech sil snažili o jeho úspěšný průběh. Celé soustředění se mohlo uskutečnit díky finanční podpoře Města Kostelec nad Orlicí, nadšení vedoucích a praktikantů a také díky laskavé podpoře všech rodičů. Děkujeme. Za spolek TERCIA VOLTA, Mgr. Hana Adamcová

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CVRČEK

Zaháje ní činno sti OS C vrče k mate řské ce ntrum

Ve svém volném čase měli zpěváci k dispozici sportovní hřiště, na kterém s oblibou hráli vybíjenou. Volný čas střídaly pěvecké zkoušky. Na dopoledních tříhodinových a odpoledních dvouhodinových se zpěváčci naučili mnoho nových písní, od jednohlasých známých po vícehlasé nové. Sbor se také rozrostl o nováčky, kteří práci zvládali na jedničku. Jako správní zpěváci museli dodržovat každý den hlasový klid, což bylo pro některé neuvěřitelné utrpení. Novinkou letošního soustředění byl třídenní pobyt Tulipánů. Mladší zpěváčci z tohoto sboru směle konkurovali starším kamarádům z Kvítku a naučili se mnoho nového. I v letošním roce vedoucí pro děti připravili noční hru. Trasa byla rozdělena podle věku účastníků. Všem vadily pouze mokré boty a můry, které občas zhasly hořící svíčky, lemující cestu.

Ve středu jsme vyrazili na celodenní výlet. Letos byl netradiční, jelikož jsme nenavštívili žádné muzeum ve městě, ale vyrazili jsme do přírody. Od chaty jsme pěšky došli ke stanici lanové dráhy a lanovkou vyjeli na vrch Zakletý. Po žluté turistické značce jsme se vydali na Pěticestí a prohlédli si nedalekou Kunštátskou kapli. Po Jiráskově cestě jsme míjeli několik historických vojenských bunkrů a pod Anenským vrchem jsme sešli k chatě Perla. Kačenčino království má svoje osobité kouzlo. Soustředění jsme tentokrát zakončili dvěma závěrečnými koncerty, které se konaly před chatou Perla s vyhlídkou na vrch Zakletý za hojné účasti rodičů. První koncert uspořádali Tulipáni v pátek pro Kvítek a svoje rodiče, druhý koncert pak pořádal Kvítek v neděli těsně před odjezdem. Oba koncerty se vydařily, protože zpěváci usilovně nacvičovali celé soustředění pod uměleckým vedením Mgr. Dagmar Potštejnské. Překvapením pro všechny bylo nové koncertní oblečení do kostela a měkké polštářky jako netradiční pozornost pro všechny účastníky (aby se jim dobře dřímalo na zájezdech).

S radostí oznamujeme, že s pomocí všech členů OS Brouček v Kostelci nad Orlicí se podařilo od září 2009 zahájit činnost OS Cvrček-mateřské centrum. Až do konce tohoto roku budou obě sdružení fungovat společně v budově na Příkopech 530. Provozní doba se rozšíří a to: Po - Pá 8.00 - 15.00 hod. ST 16.00 - 19.00hod. - i odpolední program/ Čt 17.00 - 18.30 hod. - cvičení pro těhotné a předporodní příprava Aktuálně jsme připojili program HLÍDÁNEK-určený pro rodiče, kteří si potřebují nechat pohlídat své děti.Podmínky je třeba domluvit osobně s paní Jaroslavou Čermákovou (ve výše uvedených časech je k zastižení v budově na Příkopech 530). I nadále probíhají týdenní činnosti pro děti i dospělé. Ze strany pedagogické pracovnice je působení na děti i dospělé flexibilní, volí vždy individuální přístup k rodinám, tak, aby se nikdo necítil vyřazen. Program je vždy přizpůsoben věku dětí a potřebám rodičů. Srdečně Vás zveme, čeká Vás prima zábava v krásné herně a milí společníci. Členové OS Cvrček a OS Brouček Kostelec n. O. www.cvrcek-kostelec.webnode.cz

PLYN

TOPENÍ

VODA

ODPAD

DODÁVKY A MONTÁŽE ROZVODŮ Pavel JANÁČEK

Jiří TEJKL

Drtinova 1084 Kostelec nad Orlicí 517 41 Mobil.: +420 777 306 253

Peklo n. Zdobnicí 124 Vamberk 51601 Rychnov nad Kněžnou Tel.: +420 494 541 989 Mobil.: +420 603 287 146

www.plyntopenivoda.cz e-mail: montaze@plyntopenivoda.cz

Modeláž nehtů Bartošová Lenka

Kostelec nad Orlicí (U Kapličky)

Akce na měsíc září - říjen - listopad pro nové klientky Nové gel. nehty cena Doplnění

390,- Kč 250,- Kč

Objednávky na telefonu 604 944 749 Bartošová 19


LITERÁRNÍ OKÉNKO Předmluva Po otištění mé povídky o problémech seniorů v moderním světě, otištěný v červencovém čísle zpravodaje, mne zaskočil zájem známých i méně známých lidí, což mne, a to přiznám bez mučení, také velmi příjemně překvapilo. Nedivte se. Nejsem profesionální spisovatel a těch pár povídek, které jsem napsal a mám „v šuplíku,“ jsou napsané pro potěšení a rozptýlení mých blízkých a mých přátel. Hlavně však možnost a schopnost něco dělat, mi umožnila lehčeji přežít těžké období v závěru života. Mnohé jsou z blízkosti mé profese veterinárního lékaře, ale nejsou to povídky o léčení zvířat. Věšinou jsou to postřehy z běžného života každého z nás, a jenom úhel pohledu učiní z obyčejné záležitosti námět na povídku. Není v nich střílení, ani honičky v autech, to si můžete večer pustit v televizi. V mých povídkách se snažím spíše o laskavý pohled na svět a život, ale když například v rozpálené Praze zapomenete, kde jste ráno zaparkoval, to je opravdu na nervák ! Stejně, jako když mladá maminka, která se chystá nakrmit kašičkou své mrně a ono metr za ní z ničeho nic není, to je tedy horor hororovatý, jak jistě budete se mnou souhlasit. Když pak z hledání hub se najednou stane hledání dědovy hole, která se vám schovává a vůbec s vámi divně špásuje, je to rovněž situace jen pro silné nervy ! Přesto říkám těmto povídkám „laskavé“ a doufám, že po jejich přečtení budete mít stejný pocit. Přeji vám při jejich čtení příjemnou chvilku. MVDr. Edvard Tomíček

Ztráty a nálezy II Následující příhodu, jejímž základem je ztráta věci, mi poskytl můj kolega, bývalý spolužák ze studií na Veterinární fakultě v Brně, Kazimír Wachtarczyk, který mi zároveň dovolil příhodu rozepsat, publikovat a tím se také trochu napakovat! Díky tomu jej mohu jmenovat celým jménem, zůstanu však u oslovení jménem křestním. Příjmení jsem použil hlavně proto, abych dokumentoval naši společnou domovinu, a to – Slezské Těšínsko. Osud nás po ukončení studií rozfoukal po různých koutech naší vlasti a zatímco já začal i skončil ve východních Čechách, kamarád Kazek po anabázi přes Čechy západní, Ostravsko, severozápadní Slovensko, zakotvil na Slovensku středním. Tam se také i oženil a založil rodinu. Děti se mu s rodinami rozběhly po světě, po rodičích manželky mu zůstal domek ve vesnici, nedaleko Kremnice. Po tchánovi pak krásná, lakovaná, dole okovaná turistická hůl, neboli „sukovica.“ A o té holi, které Kazek, jako správný Těšíňák říká „ loska,“ následující krátká povídka bude. Jenom jednu informaci ještě dodám. Sice smutnou, ale pro vyjádření situace potřebnou. Oba dva jsme dnes už vdovci, ale na rozdíl ode mne, Kazek ještě chodí po lese a sbírá hřiby, neboli houby. Kdo zná kopce v okolí Kremnice či Žiaru nad Hronom, ví, že tam je taková sukovice velice potřebná věc. Já jsem celé roky chodil také s mou paní na houby, ale dnes mi srdíčko nedovolí kochat se a těšit z nalezení třeba jen pár podhřibáků v pískových, téměř rovinatých borových lesích východně od Hradce Králové. Dokonce ani dvě hole by mi asi moc nepomohly. Takže se vrátíme do krásných slovenských hor a spolu s Kazkem se zúčastníme jednoho sběru pravých hřibů, jak to popisuje můj přítel: „Auto si zaparkuju na plácku při kraji lesa a vyšlápnu si nahoru, při čemž mi velmi pomáhá dědova sukovica.“ Když potom najdu prvního hřiba, zarazím „losku“ do země, vytáhnu kudlu, vyříznu fešáka z mechu, očistím, dám do košíka nebo saku-vaku, kudlu zavřu, strčím do kapsy, vytáhnu hůl z jehličí a jdu na další místo. Pakliže tam zase nějakého praváka najdu, rituál se opakuje a jdu dál. Na třetím místě však už uvedený rituál nemůžu opakovat, protože nemám dědovu hůl. Rychle tedy očistím tamního praváčka a stejně rychle spěchám na stanoviště číslo dvě, kde by měla být „loska “do země zapíchnutá. Měla, ale není ! Takže, ještě rychleji na stanoviště číslo jedna. Tam ovšem také není. „Tož kurva fix, kde ta bestyja je,“ hovoří latinsky se smrky můj přítel. „Asi jsem se na dvojce špatně díval“, takže znovu na stanoviště číslo dvě, poté i na trojku, ale po sukovici se slehla zem. Když mi tohle popisoval můj kolega v dopise, napsal zajímavou větu, že: „Hledání hřibů, se tedy obvykle změní v hledání dědovy hole.“ A dodal, že se to stává téměř pravidlem. Hůl samozřejmě našel, neboť si vzpomněl, že si mezi dvojkou a trojkou odskočil a tam pak našel dědovu krasavici nikoliv zapíchnutou, ale pod smrčkem ležící, spící. Tím by mohla či měla povídečka o „dědově losce“ vlastně končit. Když ona ale má ještě pokračování se zajímavým koncem, které by člověk normálně nevymyslel. Dovolím si tedy ještě dopovědět ono povídání o neustále ztrácené losce, která vlastně také trochu vysvětluje, proč Čingischán kdysi měl prý zařízeno, že jednou za rok museli nastoupit všichni starci a bez dlouhých cavyků jim usekli hlavy. Konečně, co s nimi, když všechno zapomenou, že ?

20

Takže znovu s Kazkem a jeho holí do kremnických lesů a kopců sbírat nádherné pravé „hriby.“ Tentokrát se mu sbíralo krásně, na každém „místě“ měl jeden, ale i více úlovků, prostě radost, když tu najednou si uvědomil, že nemá u sebe známou a potřebnou „ hůl.“ Problém byl ovšem v tom, že měl plný košík i vak plný pořádných praváků, takže prošel velký kus lesa s neznámým počtem míst, která teď bude muset prošlápnout ještě jednou, aby našel dědovu sukovici. Kdo něco takového zažil, přizná, že to není žádná radost. No, ale když našel na oněch patnácti , šestnácti „místech“ ještě pár tak zvaných „přehlédnutých,“ uklidnil se a se zpětnou procházkou se smířil. Co ovšem nenašel, byla ona inkriminovaná dědečkova loska. Sešel až na plácek k autům, ale tam také hůl nebyla. Nebylo tam už ani to druhé auto, vedle nějž Kazek ráno zaparkoval. Jen Kazkova opuštěná škodovka a po holi ani stopy. Co dělat? „Budu muset trasu projít ještě jednou, nic jiného mi nezbývá,“ rozhodl moudře můj, teď už notně namíchnutý, kamarád. Vše, co nepotřeboval, hodil do auta a ve vedru pozdního dopoledne ještě jednou šlapal známou trasu, tam i zpět. Navzdory veškeré logice a Kazimírově chápání, našel na stejných teď už vysbíraných místech dalších šest, možná deset hřibů, které nyní neočištěné nacpal do kapes a za košili i s mravenci, kteří jej kousali, ať byli černí, nebo červení. Ale i když šel po stejné trase tam i zpět, dědovu sukovici nenašel, bohužel. Zem se po ní slehla, nyní už doopravdy. Do stínu, pod krajní smrky vysypal do trávy poslední nalezené hříbky i s mravenci, z auta vytáhl „krivák“ a v tom božím poledni s lesem za zády a nádherným pohledem do údolí Hronu se Štiavnickými kopci s památným Sitnem na obzoru se pustil do čištění zbylého úlovku. Radost z pěkné chvíle mu kazila jen dědova ztracená loska. Ať však přebíral v hlavě všechny možnosti, nemohl si vzpomenout, kde ji ztratil. Nemohl si totiž vzpomenout na onu základní skutečnost, kde ji ještě měl a kde už ne ! Bylo mu to líto ze dvou důvodů. Ten první byl praktický. Dědova loska byla pevná, silná, při tom vlastně lehká a dobře šla do ruky. Druhý důvod byl citový. Sukovica byla vlastně tchánův dar. Byl to dar o to cennější, že ji děda měl rád a dával ji Kazkovi s těžkým srdcem. O to víc Kazimíra ztráta hole mrzela. Promýšlel tedy stále znovu různé možnosti ztráty losky a vycházelo mu jako pravdě nejblíž, že hůl nechal ráno u auta, ještě než vešel do lesa. Pokud je to tak, pak musí být loska v tom druhém autě, které na plácku pod lesem ráno stálo !! „Jak som tak trochu popremýšlal, prišlo mi na um, že to auto odkudsi znám,“ zamíchal Kazek mile slovenská, česká, moravská, ale i naše těšínská slova. To auto je někoho známého a po konzultaci s kolegy na veterinárním středisku zkusil na číslo dotyčného zavolat. K velkému překvapení se rychle domluvili, že ta sukovica, co našli před jejich autem, je naozaj pána doktora a že v sobotu, jak pojedou do města, ji pánu doktorovi přivezou. Že si to mysleli už u toho lesa, že je ta sukovica Kazkova, ale nechtěli ji tam jen tak nechat, aby ji někdo úplně cizí nevzal. Jak se domluvili, tak udělali a k oboustranné spokojenosti v sobotu ráno před domem, kde Kazimír bydlí, mu s velkými omluvami jeho losku předali. Jakmile měl Kazimír svou milovanou losku, na nic nečekal, vyběhl nahoru do bytu, popadl košík, sakypak, kudlu, kus chleba s turisťákem a jablko, dole to naházel do auta a tradá k lesu. Tam nažhavený vyběhl na svou stezku a sbíral a sbíral. Praváci totiž ten den měli svůj den a rostli a rostli. Bylo jich jak svého času Frantíků u Slavkova. Při tom v lese ani noha, na parkovišti u lesa vůbec žádné auto, prostě paráda. „Budu muset pomalu točit zpátky, vždyť to nebudu mít za chvíli do čeho dávat.“ „Také si musím nechat místo na ty zapomenuté,“ zvažoval Kazek, lehce posvačil a začal sbírat věci na cestu zpět po stezce. Tehdy na to přišel, že – jak čtenáři už čekají – už zase nemá tu nešťastnou losku. Znovu tedy na trasu nahoru, dolů, kvůli dědově sukovici, dokonce dvakrát. Znovu si také potvrdil, čemu nechceme věřit, že jsme špatní sběrači, protože i na těch vysbíraných místech jich zase ještě dost našel i se zbylými mravenci. Co nenašel, to byla – jak si domyslíme – dotyčná hůl. Tahle nepříjemná skutečnost Kazimíra hodně mrzela a ani téměř plná škodovka nádherných, zdravých, čerstvých praváků jej netěšila, jak by měla. V duchu se tchánovi nahoru do nebíčka omlouval, že si vlastně jeho dar nezasloužil, když se o něj neumí postarat a tak dál, a tak podobně. V tomhle psychickém rozpoložení dojel do města, zaparkoval před domem, kde na něj před vchodem do činžáku, čekala dědova hůl, sukovica, či loska, zabodnutá do travičky u živého plůtku !!! Nic víc k této povídce dodat nelze, každý si jistě vzpomene, zda a kolikrát se mu něco podobného v životě stalo. Doudleby nad Orlicí, duben 2009 Karel Edvard Tomíček


HISTORIE R epr e z e n t ačn í p u b li k ac e mě s t a K o s t e l ec n ad O r li c í Vážení spoluobčané, historické fotografie, které jsou před vámi, zobrazují např. slavnost položení základního kamene sokolovny v našem městě r. 1927, záběry cvičenců Sokola v akci či ve slavnostním průvodu všesokolského sletu z r. 1926, nebo početný sbor zdejších sokolských dobrovolnic, které se zasloužily o umořování dluhu za výstavbu sokolovny aj. Fotografie i přiložené další dokumenty (výuční list atd.) zapůjčili manželé Věra a Jiří Růžičkovi a paní prof. Tříšková. Vyhověli tak žádosti přípravného výboru, který se v srpnu r. 2009 ujal nelehké práce: do roka připravit k tisku reprezentační publikaci. Kniha bude nazvána KOSTELEC nad Orlicí a má, podobně jako Vamberk, Týniště nad Orlicí, Dobruška či Častolovice zachytit dějiny i přítomnost našeho města, které se za své mnohasetleté historie zapsalo do myslí krajanů mnoha zajímavými počiny. Vzpomeňme tu vděčně všech předchůdců, kteří vydali studie i sborníky, psali pravidelně do místního Zpravodaje, vědomi si Komenského výroku, že cokoli nezapsáno písmem, větru svěřeno jest. Bufetový odbor

Všesokolský slet Praha

Polovina 30 let

Vznikající publikace vyjde ze všeho, co je již hotovo a pokusí se shromáždit nové poznatky i z odborného hlediska. Kromě studií historiků (Prof. PhDr. Františka Musila, CSc. Dr. Štěpánové a PhDr. Ladislava Hladkého, CSc. z Univerzity v Hradci Králové) chceme však shromáždit i autentické vzpomínky vás, obyvatel města, jakož i akta dokumentující ve fotografii či písemnostech obyčejný život různých dob, jak se zachovaly ve vašich rodinných archivech. Zapůjčené dokumenty budou po okopírování vráceny, věnované budou uchovány ve vznikajícím městském archivu. Při této příležitosti vás prosíme: rodinná pozůstalost fotografií, písemných dobových dokumentů či pamětních předmětů by ode dneška neměla přijít do popelnice ! Věnujte je, pokud možno s udáním roku vzniku, odboru kultury na Městském úřadě, nebo na našich pravidelných setkání rodáků v Klubu důchodců, první pondělí v říjnu a dále vždy poslední pondělí v měsíci. 5. 26. 30. 28.

října od 15 – 17 hod. října od 16 – 17 hod. listopadu od 16 – 17 hod. prosince od 16 – 17 hod.

do Klubu důchodců do Klubu důchodců do Klubu důchodců do Klubu důchodců k rukám členů přípravného týmu.

O dalším sběru přineseme informace v prosincovém čísle kosteleckého zpravodaje Orlice.

Kladení základního kamene sokolovny

Za přípravný výbor redakce: Ing. Kamil Zdrálek v.r. (tel. 602 167 980), odpovědný redaktor publikace Lenka Faltysová, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy 15.09.2009

21


S p ol e k k u p o dp or ov án í c h u d ý c h studujících o be cní re álné ško ly v K ost e l c i n a d Or li c í Koncem 19. století představitelé našeho města rychle zareagovali na vzrůstající potřebu škol připravujících dorost na budoucí povolání, a tak díky jejich prozíravosti byla Kostelci věnována krásná nová školní budova. Zprvu obecná a měšťanská, později specializovaná na školu reálnou. Díky tomuto perspektivnímu činu se mnohým dětem našeho kraje dostalo skvělého vzdělání, které jim předurčilo skvělou budoucnost. V nových školních lavicích se rodili budoucí architekti, inženýři, pedagogové, právníci, politici, vědci, ale i umělci. Vyučování na kostelecké reálce bylo poprvé zahájeno 20. září 1897, a to pro prvních 52 žáků. Mezi dorostem našeho kraje bylo mnoho těch, kteří byli velmi nadaní a toužili po vzdělání, ale pro naprostý nedostatek peněz nemohli se studiem začít. Aby tento stav v našem školství byl alespoň trochu zmírněn, bylo založeno z řad kosteleckých občanů družstvo, které zřídilo Spolek ku podporování chudých studujících obecní reálné školy v Kostelci nad Orlicí. Spolek vznikl 26. prosince 1897 na ustavující valné hromadě spolku. Stanovy byly schváleny již 2. října 1897. Mezi zakládajícími členy byli např. MUDr. František Albert, lékárník Eduard Boehm, advokát a umělec JUDr. Viktor Faltis, děkan Antonín Kaška, továrník Rudolf Kratochvíl, lékař MUDr. Karel Švehla a jiní. Účelem spolku bylo podporovat „chudé a hodné“ žáky obecné reálné školy v Kostelci nad Orlicí, dopomoci jim k prostředkům důležitým ke vzdělání. Podpora spočívala v zakoupení školních knih, zaopatření bezplatných obědů, bezplatného léčení nemoci, opatřování šatstva, obuvi, a to do výše finančních možností spolku. Prostředky se získávaly z příspěvků členů, darů dobrodinců a výtěžků z různých spolkových aktivit. Spolek se skládal z členů zakládajících (ti najednou nebo ve splátkách složili do majetku spolku 20 zl.), skutečných (příspěvek 2 zl. ročně) a připívajících (1 zl. ročně). Výbor spolku rozhodoval o tom, kterému žáku se dostane podpory a rozhodování probíhalo v úzké spolupráci s profesorským sborem. Aby spolek mohl zdárně působit, obraceli se členové ke všem vrstvám zdejšího obyvatelstva s prosbou: „Přispějte do našeho spolku ku podpoře chudých studujících reálky naší, otevřete štědrou ruku svou a pomozte dobrotivostí svojí soustavně zmenšovati hmotné strádání tak mnohých hodných, pilných a nadaných žáků. Peníze, jež účelu tomuto věnujete, ponesou jako jmění národní přehojnou úrodu“. Později se novým podnikáním spolku staly veřejné zábavy a koncerty, které se uskutečňovaly ve spolupráci s jinými kosteleckými spolky. Byl to např. zpěvácký spolek Orlice, ochotnické divadlo Tyl aj. Tak třeba 8. dubna 1900 se pořádal koncert v kreslírně reálné školy k tomuto účelu přiměřeně upravené. Koncert byl pořádán jménem Spolku ku podpoře chudých, ale celé provedení vzal na sebe zpěvácký spolek Orlice. Uspořádání, nastudování a řízení celého koncertu bylo obětavým dílem profesora V. Klímy, jako sbormistra Orlice i jako učitele zpěvu na reálné škole. Na tomto koncertu také vystoupil Albert Jeřábek, který svým jedinečným způsobem přednesl koncertní čísla na violoncello. Výbor spolku byl velmi příjemně překvapen finančním úspěchem. V tomto duchu se pak konaly další akce, které výrazně přispívaly do rozpočtu našeho popisovaného spolku.

Díky nadšení, ochotě pomoci, prozíravosti a obětavosti mnohých obyvatelů našeho města mohli do lavic naší reálky zasednout i mnozí z těch, kteří ač nadaní by pro finanční nedostatky nemohli studovat. Odměnou všem těmto nadšencům byly pak úspěchy absolventů školy. Archiv - lli

ZE SPORTU FC K o s t e l e c n ad O r li c í

Kostelec „A“ - Roudnice

Kostelečtí fotbalisté vstoupili do nové sezóny o poznání lépe než minulý rok. Po 6. kole 1. A třídy jsou na 2. místě tabulky. Na vedoucí Lázně Bělohrad ztrácí jen rozdíl skóre. A to je pozice, která velí i nadále vyhrávat a porvat se o vysněný postup zpět mezi krajskou elitu, do krajského přeboru.

V dalším kole přijela do Kostelce ambiciózní Roudnice. Tento celek se v minulosti prezentoval velmi dobrou hrou a už podle pokynů trenérů bylo nutné zahustit střed hřiště, aby nedocházelo ke zbytečným výpadům směrem do pokutového území. Domácím fotbalistům se podařilo pokyny do puntíku splnit a navíc si dokázali vytvářet řadu brankových příležitostí. Poprvé se prosadil Petr Karnas, na 2:0 zvýšil v druhém poločase Lukáš Šrámek. Roudnice sice dokázala snížit, kdy si trestný kop srazil do vlastní branky Pavel Pinkas. I když byl do konce zápasu soupeř aktivnější, obrana nápor přečkala a uhájila vítězství 2:1.

Dobruška „A“ - Kostelec „A“ 2:0 Hned první kolo zavedlo „Bílé anděly“ na horkou půdu do Dobrušky. Oslabeni o Karnase a Mlynáře, kteří museli, kvůli problémům s registracemi, zůstat sedět na tribuně, předvedli bojovný výkon. Nakonec však Kostelec po dvou chybách v obraně prohrál 0:2. A to i přesto, že se obrancům podařilo uhlídat nejnebezpečnějšího střelce Dobrušky Marcela Hájka. Kostelec „A“ - Trutnov „B“ 3:1 V druhém zápase přijela na stadion mládeže rezerva Trutnova. V tomto zápase byli Kostelečtí jasně lepším celkem. Dařila se mezihra i přechod do útoku. Především z pravé strany Honzy Mlynáře vznikaly nebezpečné situace jako na běžícím páse. A byl to právě Mlynář, ktery dokázal vstřelit dvě branky. Třetí přidal Petr Karnas. A když domácí neproměnili řadu dalších vyložených šancí, udeřil Trutnov. Těsně před koncem zápasu poslal centrovaný míč do pokutového území, místo obranné hlavičky, ale Bulavcsjak zamířil přímo do vlastní sítě. Zápas tak skončil prvním vítězsvím 3:1. Vrchlabí - Kostelec „A“ 4:0 Třetí zápas 1. A třídy ve Vrchlabí nemá snad ani cenu komentovat. Fotbalisté Kostelce předvedli především v prvním poločase velmi špatný výkon. Vrchlabí sice dvakrát skórovalo z pokutového kopu, ale vyhrálo zaslouženě 4:0.

22

2:1

Dvůr Králové „B“ - Kostelec „A“ 1:3 Potvrdit domácí vítězství! Takový byl cíl pro utkání ve Dvoře Králové. Základ tomu dal už ve 13. minutě Petr Karnas. Skvěle využil kolmice od Jakuba Šrámka a tváří v tvář dvorskému brankáři poprvé skóroval. Velmi aktivní byl celý zápas právě mladý Jakub Šrámek. Především svou rychlostí a obratností doslova „motal“ domácím obráncům hlavy. Své spoluhráče zásoboval skvělými a hlavně gólovými přihrávkami. Bohužel marnost v zakončení jako by si přilepila na kopačky Kostelce. Zvýšit na 2:0 tak musel až před poločasem Tonda Řehák. Dokázal proměnit pokutový kop po faulu na Mlynáře. Dvůr Králové ještě v 43. minutě snížil - po chybě na levé straně obrany, přesnou střelou k tyči. V druhém poločase převzali domácí jasně hru do své režie. Diktovali tempo hry a Kostelec se snažil využít rychlých brejků. Královédvorští fotbalisté vyslali na branku „andělů“ několik velmi slibných pokusů, ale reflexivními zákroky je vychytal brankář Dušek. V 93. minutě dal konečnou podobu výsledku znovu Petr Karnas. Jeho samostatný únik znamenal vítězství ve Dvoře Králové 1:3.


Kostelec „A“ - Třebechovice „A“ 1:0 Na vítěznou sérii navázali kostelečtí fotbalisté v dalším utkání s Třebechovicemi. V úvodu zápasu ohrozil branku Jakub Šrámek. Od té doby byli ale hosté aktivnější. Kostelec hrál nepřesně, špatně se pohyboval a umožnil soupeři, aby se postupně dostával do šancí. Nejprve ve 13. minutě z trestného kopu trefili pouze zeď. Ve 23. minutě dokonce vstřelili branku, ale rozhodčí předtím odpískal útočný faul na brankáře. V 36. minutě měli největší šanci zápasu, ale třebechovického Placáka vychytal na malém vápně brankář Dušek. V druhém poločase se hra zlepšila a oživil ji především mladý Kvasnička. Poprvé Kostelec vsítil ve 54. minutě, ale radost Jakuba Šrámka zastavil ofsajdový praporek. Stejný hráč se až v 6. kole branky dočkal. Karnas ho našel přihrávkou na malém vápně a „Bukanýr“ levačkou poslal Kostelec do vedení. Před koncem zápasu ještě Kvasnička nebezpečně a tvrdě vystřelil z dálky. Rozdílem jediné branky nakonec zápas i skončil. Tabulka 1. A třídy po 6. kole: 1. L.Bělohrad 6 2. Kostelec 6 3. Dobruška 6 4. Vrchlabí 6

Blaho p ře je me k živo tnímu jubile u ! Nedávno oslavil významné padesátileté životní jubileum dlouholetý skvělý hráč Kostelce a zároveň i bývalý a velice obětavý správce na místním stadióně pan Antonín Řehák. Touto cestou mu chceme blahopřát, za vše poděkovat a zároveň popřát mnoho zdraví a štěstí do let budoucích. výbor FC Kostelec n.O.

13:5 9:9 13:3 12:5

12 12 11 11

Foto: A mužstvo FC Kostelec nad Orlicí Zleva stojí: Stanislav Procházka (trenér), Jindřich Hodač, Jan Mlynář, Petr Karnas, Petr Klapal, Ondřej Buben, Milan Bulavcsjak, Antonín Řehák, Tomáš Vilímek, Marek Mitana, Martin Vavřinec (asistent trenéra) Zleva sedí: Josef Čihák, Jan Dušek, Pavel Pinkas, Roman Svatoš, Pavel Chaloupka, Lukáš Bolehovský, Jakub Šrámek, Lukáš Šrámek, Tomáš Matoušek, Vojtěch Kvasnička

Š kod a M o t o r sp or t d osáh l fa ntas t i c k é h o v í tě z s t v í na B a r u m r a l l y Zlí n Posádka Jan Kopecký – Petr Starý zvítězila na 39. ročníku Czech rally Zlín, celkově pátém vystoupení továrního týmu Škoda Motorsport v serii Intercontinental rally chalenge (IRC). Senzační vítězství korunoval třetím místem Juho Hänninen se spolujezdcem Mikko Markkulou. Czech rally Zlin, která přivítala rekordních 24 vozů kategorie Super 2000, odstartovala páteční noční supererzetou, velmi atraktivní pro davy diváků, kterými je zlínská rally pověstná. Vyhrál ji Juho Hänninen s tovární Fabií o vteřinu před týmovým kolegou Kopeckým. Na závodníky čekalo celkem 15 rychlostních zkoušek, po první páteční osm v sobotu a zbývajících šest v neděli o celkové délce 254,96 km. Závod byl od první chvíle urputným soubojem o vteřinky mezi desítkou jezdců pomýšlejících na celkové vítězství. Jan Kopecký od začátku soutěže nasadil ostré tempo a ze sobotních osmi erzet získal na pěti nejrychlejší čas s celkovým náskokem 61 vteřin na druhého v pořadí. Juho Hänninen vyhrál v sobotu jednu erzetu a dokončil etapu na celkově čtvrtém místě. Sobotní závěrečné dvě etapy poznamenal silný déšť, který prověřil jezdce mající suché obutí. První tři erzety nedělní etapy se ještě nesly ve znamení pneumatikové loterie z důvodu namoklé trati. Jan Kopecký bezpečně udržoval odstup od dotírajících soupeřů a s jednou vyhranou erzetou si suverénně dojel pro vítězství. Juho Hänninen po malém „výletu“ mimo trať vyhrál poslední dvě erzety a celkové třetí místo znamená další skvělý výsledek po červencovém „double“ na ruské rally. Michal Hrabánek, šéf týmu Škoda Motorsport neskrýval obrovské týmové nadšení: „Je to krásný okamžik, v domácím prostředí na nás byl od začátku vyvíjen ohromný tlak, díky skutečně precizní a profesionální práci všech členů týmu přišla odměna v podobě dalšího vítězství a třetího místa pro značku Škoda a vůz Fabia Super 2000. Oběma posádkám a všem kolegům patří obrovský dík! Od počátku roku, kdy jsme se úspěšně vrátili do světa motorsportu, náš vůz a posádky dokazují, že jsou

FOTO: P. Janeček

výborně připraveni, konkurenceschopné a spolehlivé. Výborně se zde ve Zlíně prezentovaly také privátní Fabie belgického týmu RGRS s jezdcem Pavlem Valouškem, který si dojel pro šesté místo, a italského A-style týmu s Jevgenijem Novikovem, který zajížděl kvalitní časy po celou rally až do smolného vyřazení krátce před koncem.“ Jan Kopecký: „Je to fantastický pocit vyhrát „barumku“. Na nejlépe obsazené letošní IRC rally se nám podařilo završit sérii našich druhých míst tím nejvyšším. Tratě okolo Zlína jsou velmi náročné a navíc si s námi včera odpoledne zahrálo počasí. Jsme rádi, že jsme se bez problémů dostali vítězně do cíle. Společně s Petrem chceme poděkovat všem fanouškům za neuvěřitelnou atmosféru od pátku až do neděle. Již od pátečního večera, kdy se jela noční supererzeta, jsme cítili jejich obrovskou podporu.“ Juho Hänninen: „Tuto rally jsme s Mikkou absolvovali poprvé a musím říci, že to byla jedna z nejnáročnějších tratí, na které jsme doposud závodili. S celkově třetím místem jsme velmi spokojeni, stačí se podívat na nabité pole plné skvělých jezdců. Auto bylo opět po celou dobu skvělé, je radost s ním závodit.“ Autor: ŠKODA MOTORSPORT

23


S ki k l u b K o s t e lec n ad Or li c í po ř ád á 34. r oč n í k ly ž ařsk é š k oly PODMÍNKY A POKYNY Lyžařská škola 2010 je rozdělena na A a B Doprava: zajištěna zvláštním autobusem LYŽAŘSKÁ ŠKOLA A odjezd z Kostelce n. O. v 8.00 od Domu služeb v těchto termínech: - leden 2010 - 09., 16., 23. soboty 29. pátek 30. sobota - únor 2010 - 06. sobota závěr LŠ - 07. neděle - karneval na sněhu LYŽAŘSKÁ ŠKOLA B odjezd z Týniště n. O. v 7.30 z náměstí, z Kostelce n. O. v 8.00 od Domu služeb v těchto termínech:

MAŽORETKY MARLEN

L é to „Ko ste le ckých mažo re te k“ Mažoretky Marlen Kostelec nad Orlicí nezahálely ani o prázdninách. Předposlední prázdninový týden se sešly v krásném prostředí horské chaty Bedřichova u Orlického Záhoří. A čekal je nejen prázdninový táborový program, ale především týden tvrdé práce. Zlepšování fyzické zdatnosti při aerobiku, nácvik elegantního pochodového kroku, zdokonalování práce z hůlkou a nacvičování nových prvků – to byl každodenní dopolední program děvčat a jejich trenérek. Odpoledne pak zdokonalování starých skladeb pro velké formace a nácvik skladeb úplně nových pro novou mažoretkovou sezónu.

- leden 2010 - 10., 17., 24. neděle 29. pátek, 31. neděle - únor 2010 - 06. sobota závěr LŠ - 07. neděle - karneval na sněhu Při karnevalu mají masky vlek zdarma, dospělí - doprava autobusem za úhradu. Sraz účastníků vždy 15 min. před odjezdem autobusu. V případě špatných klimatických podmínek si SKI KLUB vyhrazuje právo změny termínu. NÁVRAT: - odjezd ze Zdobnice v 15.30 hod., předpokládaný příjezd v 16.30 hod. - věkový limit účast. 7-14 let, o výjimce rozhoduje výbor Ski-klubu POPLATEK NA JEDNOHO FREKVENTANTA LŠ: - nástup v Kostelci nad Orlicí 2 500 Kč - nástup v Týništi nad Orlicí 2 600 Kč Přihlášky k účasti v LŠ 2010 je možné si vyzvednout od 05.10. 09 v Knihkupectví Černá-Kopecká Kostelec nad Orlicí. Pro účastníky z Týniště ve stejném termínu u p. uč. Kučerové v ZŠ Týniště. Vyplněné přihlášky odevzdejte do 25.10.09. Úhrada příspěvku na LŠ 2010 na účet Ski-klubu čís.17934/100 v.s.2010 úhradu uskutečněte do 20. 11. 2009. úhrada v hotovosti do 20. 11. 09 v knihkupectví Černá - Kopecká a p. uč. Kučerová. Základnímu pojištění je z titulu členství Ski-klubu ve SLČR, který je součástí ČSTV. Upozorňujeme, že LŠ má omezenou kapacitu a větší počet účastníků nelze přijmout. POPLATEK ZAHRNUJE: - doprava účastníků LŠ + podávání teplého čaje, - jízdné na vlecích SKI KLUBU ve Zdobnici v Orlických horách, - odborná výuka kvalifikovanými cvičiteli a instruktory lyžování Při třech a více omluvených absencích z důvodu nemoci bude (při vyžádání do 30 dnů od ukončení LŠ) poměrná částka vrácena po odečtení nákladů. Pokud nebude LŠ uskutečněna v plném rozsahu, počítá se vždy polovina lekcí LŠ. Doporučujeme uzavření vlastní pojistky. Ski-klub doporučuje pro účastníky používání ochranné přilby. Ochrannou přilbu lze zapůjčit za poplatek 100,00 Kč po dobu LŠ

Děvčata však netrávila čas jen na tréninku, ale dostatečně si užila i táborového života. Pěší výlet do Orlického Záhoří, míčové hry, lanová dráha, trampolína a večery strávené pohromadě u her a soutěží. Velmi důležitým zážitkem pro dívky, ale i pro jejich trenérky, byla dvoudenní návštěva paní Lenky Milé, která se dlouhodobě věnuje latinskoamerickým tancům. Její rady, postřehy a tréninky pomohly děvčatům pochopit taneční kroky, prvky a pozice tak, jak je potřebné pro soutěžní vystoupení. Z tábora jsme si odvezly spoustu nově natrénovaných prvků a fyzičku, ale hlavně se děvčata utvrdila v tom, že patří k sobě, musí si pomáhat a vzájemně se podporovat, a to nejen „v mažoretkách“. MK

Mažo re tky Marle n vysto upily na další stupíne k Mažoretky Marlen Kostelec nad Orlicí zdolaly další stupínek z nekonečné pyramidy mažoretkových soutěží. Marlen II – juniorky se zúčastnily finálových bojů mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu, které se odehrály v polské Opole. Postoupily v kategorii „freestyle“ se skladbou nazvanou „Uklízečky“. Tato kategorie byla letos vypsána v mistrovských soutěžích poprvé a trenérka Lenka Malíková a autorka nápadu a choreografie Karolína Malíková si spolu s děvčaty udělaly z mažoretek tak trochu legraci. V konkurenci naprosto nesouměřitelných vystoupení obsadila kostelecká děvčata 8. místo.

VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ LŠ: - Lyže s hranami, bezpečnostním vázáním s brzdou, doporučujeme používání přilby - Oblečení – kvalitní, (teplá bunda, šponovky, kombinéza) nepromokavé rukavice, čepice, batoh na osobní věci, svačina, (náhradní rukavice, pláštěnka apod.). Kontrola vybavení bude prováděna cvičiteli před zahájením výuky na svahu. Přeprava rodičů autobusem dle možnosti a dohody za úhradu. ZMĚNY: - městským rozhlasem a ve školách v Kostelci n.O. a Týništi n.O. INFORMACE: - skříňka Ski-klubu Kostelec nad Orlicí - Kniha Černá-Kopecká 494 323 773, 608 979 619, Zdeněk Alt 603 314 465, Hana Kučerová ZŠ Týniště n.Orl. 736 437 892

Vydává Město Kostelec nad Orlicí, redakce: Palackého nám. 38, Tel.: 494 337 287, 494 337 295, e-mail: zpravodaj@muko.cz, šéfredaktorka: Lenka Faltysová, tajemnice redakční rady: Šárka Slezáková, redakční rada: Karel Martinec, PhDr. Miroslava Nováková, Michala Kiezlerová DiS., Ing. Kamil Zdrálek, Martin Rýdel, Lenka Libotovská. Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a za tiskové chyby. Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků. Za obsah článků plně zodpovídají jejich autoři a jejich názory nemusí vyjadřovat postoj Redakční rady. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Autor kresby Orlice Ing. Josef Benedikt. Publikace je registrována Ministerstvem kultury ČR pod značkou: MK ČR E 11924. Tisk: AG TYP Kostelec n. Orl., agtyp@agtyp.cz, náklad 2900 ks. Distribuce: Česká pošta s.p., pobočka Kostelec nad Orlicí. Inzerci objednávejte: na MÚ v Kostelci nad Orlicí, Š. Slezáková 494 337 284, e-mail: zpravodaj@muko.cz. UZÁVĚRKA LISTOPADOVÉHO ČÍSLA 15. 10. 2009

24

MK

Zpravodaj 10/2009  

Zpravodaj 10/2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you