Page 1

ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ΄ - ΤΕΥΧΟΣ 63ο – Γ΄-Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009

PORT PAYE

Πύργος Αρ. Αδ. 1

Ελλασ - HELLAS

Β


Περιοδικό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ᾿Ηλείας ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ΄ – ΤΕΥΧΟΣ 63ο – Γ΄-Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009

• ᾿Εκδίδεται μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου ᾿Ηλείας κ. κ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ

• Διευθυντής ὁ Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Πετράκος, Ἱεροκήρυξ • Γιά ὁποιαδήποτε ἐπικοινωνία μέ τήν σύνταξη τῆς «᾿Αμπέλου» γράψατε στήν διεύθυνση: ῾Ι. Μητρόπολις ᾿Ηλείας, 271 00 Πύργος (μέ τήν ἔνδειξη: Γιά τήν «Ἄμπελο»)

Ἡ «ΑΜΠΕΛΟΣ» εὔχεται στούς ἀναγνῶστες της καί ἰδιαίτερα στούς πυροπαθεῖς καί σεισμοπαθεῖς χριστιανούς μας Καλά Χριστούγεννα καί Εὐλογημένο τό Νέον Ἔτος!

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Ὁ Χριστός Παντοκράτωρ, διά χειρός Γεωργίου Σ. Παπασταματίου (σύγχρονη εἰκόνα). ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ: Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου στήν Ἠλεία (ἐπιθεώρηση Ἱ. Ν. Ἁγίας Κυριακῆς Ἀρχαίας Πίσσας τοῦ Δήμου Ἀρχαίας Ὀλυμπίας, 16.11.2009).

2


H ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ «Ἰδού ἡ παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καί τέξεται υἱόν, καί καλέσουσι τό ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός» (Ματθαίου Β΄ 23).

Χριστιανοί μου,

Τ

οῦτο εἶναι τό θαυμαστό καί σωτήριο γεγονός πού ἑορτάζομε τά Χριστούγεννα· Ὅτι ἐκ τῆς Παρθένου Μαρίας ἐγεννήθη ὁ Λυτρωτής τοῦ κόσμου Θεάνθρωπος Κύριος. Ἐπραγματοποιήθη δηλαδή ἡ ὑπόσχεσις τοῦ Θεοῦ στήν Εὔα, ὅτι ἐξ αὐτῆς θά ἐγεννᾶτο ἐκεῖνος πού θά ἐλευθερώση τό ἀνθρώπινο γένος ἀπό τήν τυραννία τοῦ σατανᾶ, θά καταργήση τόν θάνατον καί θά χαρίση εἰς πάντας τούς ἀνθρώπους τήν ζωήν καί ὅτι αὐτός εἶναι «ὁ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός». Ἀκριβῶς, γιατί οὔτε ἄνθρωπος οὔτε ἄγγελος ἠδύνατο νά σώση τό ἀνθρώπινον γένος, παρά μόνον ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Ἔτσι «ὅτε ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου ἐξαπέστειλε ὁ Θεός τόν υἱόν αὐτοῦ, γενόμενον ὑπό γυναικός, γενόμενον ὑπό νόμον, ἵνα τούς ὑπό νόμον ἐξαγοράσῃ», ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους δηλαδή, «ἵνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν» (Γαλάτας Δ΄ 4-5). Ὅμως, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, τό γεγονός ὅτι ἐγεννήθη ὁ Χριστός καί εἶναι μαζί μας καί ὅτι ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ἐγίναμε παιδιά τοῦ Θεοῦ σημαίνει πολλά γιά μᾶς καί μᾶς ὑποχρεώνει περισσότερα. Πρῶτον· Ἐφ’ ὅσον ὁ Θεός εἶναι κοντά μας, ἡ ἰδική μας συμπεριφορά πρέπει νά εἶναι ἀνάλογη. Δεύτερον· Ἐφ’ ὅσον ἐγίναμε παιδιά τοῦ Θεοῦ καί κληρονόμοι τῆς Βασιλείας Του, πρέπει νά φανοῦμε ἄξιοι τῆς κληρονομίας αὐτῆς καί νά ἐργασθοῦμε νά κρατήσουμε αὐτήν. Τρίτον· Ἐφ’ ὅσον ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ, ἐγίναμε μεταξύ μας ἀδελφοί. Ἄρα ὡς ἀδελφούς πρέπει νά θεωροῦμε ὅλους τούς συνανθρώπους μας. Ἔτσι θά ἐπικρατήση ἐπί γῆς εἰρήνη, ἀναγέννησι τοῦ καθενός μας, οἰκογενειακή χαρά καί προκοπή, πού εὔχομαι καί σ’ ὅλους σας.

+ Ὁ Ἠλείας Γερμανός

3


Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου Ο Λ Ο ΓΟΣ Σ Α Ρ Ξ Ε Γ Ε Ν ΕΤΟ σώματά τους ὅμως δέν τά ἀνέστησε· τ’ ἄφησε στούς τάφους μέχρι τήν κοινή ἀνάσταση. Τό μυστήριο λοιπόν αὐτό πού συντελέσθηκε γιά ὅλο τόν κόσμο μέ τήν ἔνσαρκη οἰκονομία τοῦ Χριστοῦ, τοῦτο τό ἴδιο ἐπαναλαμβανόταν καί σέ κάθε ἅγιο καί τελεῖται ἀδιαλείπτως μέχρι σήμερα σέ κάθε πιστό. Γιατί λαμβάνοντας τό πνεῦμα τοῦ Δεσπότη καί Θεοῦ μας συμμετέχουμε στήν θεότητά του· τρώγοντας δέ τήν πανάμωμη σάρκα του, δηλαδή τά ἄχραντα μυστήρια, γινόμαστε ἀληθινά καί ἐξ ὁλοκλήρου σύσσωμοι τοῦ Χριστοῦ καί συγγενεῖς του, καθώς καί αὐτός ὁ θεῖος Παῦλος βεβαιώνει: «Ὅτι μέλη ἐσμέν τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἐκ τῆς σαρκός αὐτοῦ, καί ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ» (Ἐφ. 5, 30). Εἴμαστε μέλη τοῦ σώματός του, ἀπό τήν σάρκα του καί τά ὀστᾶ του. Καί ἀλλοῦ: «Καί ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν καί χάριν ἀντί χάριτος» (Ἰω. 1, 16)· ἀπό τόν πλοῦτο τῆς θεότητός του, ὅλοι ἐμεῖς λάβαμε χάριν ἀντί χάριτος, «ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τό πλήρωμα τῆς Θεότητος σωματικῶς» (Κολ. 2, 9)· γιατί σ’ αὐτόν (τόν Χριστό) κατοικεῖ σωματικά ὅλη ἡ θεότητα. Ἔτσι γινόμαστε κατά χάριν ὅμοιοι μέ τόν φιλάνθρωπο Θεό καί Δεσπότη μας ἀνακαινισμένοι στήν ψυχή, ἄφθαρτοι καί ἀναστημένοι ἀπό νεκροί πού ἤμαστε. Τότε βλέπουμε αὐτόν, πού καταδέχθηκε νά γίνει ὅμοιός μας καί βλεπόμαστε ἀπ’ αὐτόν, πού μᾶς ἀξίωσε νά γίνουμε ὅμοιοί του, ὅπως κάποιος βλέπει ἀπό μακριά τό πρόσωπο τοῦ φίλου του καί διαλέγεται μ’ αὐτόν καί συνομιλεῖ καί ἀκούει τήν φωνή του.

Ὁ Θεός λοιπόν τοῦ παντός μέ τήν σωματική του παρουσία στήν γῆ ἦρθε γιά ν’ ἀναπλάσει καί ν’ ἀνακαινίσει τόν ἄνθρωπο καί νά εὐλογήσει ὅλη τήν κτίση, πού ἐπέσυρε πάνω της τήν κατάρα ἐξαιτίας τοῦ ἀνθρώπου. Καί πρῶτα ζωοποίησε τήν ψυχή πού ἔλαβε καί ἀφθαρτώνοντάς την τήν θέωσε· ἐνῶ τό ἄχραντο καί θεῖο σῶμα του, ἄν καί τό θέωσε, ὅμως τό κρατοῦσε ἀκόμη φθαρτό καί ὑλικό. Γιατί τό σῶμα πού τρώει καί πίνει, κοπιάζει καί ἱδρώνει, δένεται καί δέρνεται, ὑψώνεται στόν σταυρό καί καρφώνεται, εἶναι βέβαια φθαρτό καί ὑλικό· ἀφοῦ μάλιστα πέθανε καί τοποθετήθηκε νεκρό στό μνημεῖο. Μετά δέ τήν ἀνάστασή του συνανέστησε καί τό σῶμα του ἄφθαρτο, πνευματικό, ὅλο θεῖο καί ἄυλο· γι’ αὐτό καί δέν συνέτριψε τίς σφραγίδες τοῦ μνήματος, εἰσερχόταν δέ καί ἐξερχόταν ἐλεύθερα μέσα ἀπό τίς κλειστές θύρες. Ἀλλά γιατί μαζί μέ τήν ψυχή δέν ἔκανε ἀμέσως καί τό σῶμα πνευματικό καί ἄφθαρτο; Ἐπειδή καί ὁ Ἀδάμ τρώγοντας τόν ἀπαγορευμένο καρπό εὐθύς μέν μέ τήν παράβαση πέθανε κατά τήν ψυχή, ἐνῶ κατά τό σῶμα ὕστερα ἀπό πολλά χρόνια. Γι’ αὐτό καί ὁ Χριστός ἀνέστησε πρῶτα καί ζωοποίησε καί θέωσε τήν ψυχή πού τιμωρήθηκε μέ τό ἐπιτίμιο τοῦ θανάτου, κι ἔπειτα οἰκονόμησε ν’ ἀπολαύσει καί τό σῶμα τήν ἀφθαρσία διά τῆς ἀναστάσεως, αὐτό πού διά τοῦ θανάτου ἐπέστρεφε στήν γῆ κατά τήν ἀρχαία ἀπόφαση. Καί ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλά κατέβηκε στόν ἅδη γιά νά ἐλευθερώσει ἀπό τά δεσμά τίς ψυχές τῶν ἐκεῖ φυλακισμένων ἁγίων, τίς ὁποῖες καί κατέταξε σέ τόπο ἀναπαύσεως καί ἀνεσπέρου φωτός. Τά *Ἀπό τόν Α΄ Ἠθικό Λόγο τοῦ Ὁσίου Συμεών.

4


Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ-ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΩΝ Ἀθήνα 16 Ὀκτωβρίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Διαχριστιανικῶν Σχέσεων, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, Ἀντιπρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στόν Διάλογο μετά τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν καί Περιστερίου κ. Χρυσόστομο, ὡς γνώστη τῶν θεμάτων, ἐπειδή ἀσχολήθηκε στό παρελθόν, νά ἐνημερώσουν τήν Ἱεραρχία τόσο γιά τήν πορεία τοῦ ἀνωτέρω διαλόγου, ὅσο καί γιά τό κείμενο τῆς Ραβέννας καί τήν Συνεδρία τῆς Μικτῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς πού θά γίνει τίς προσεχεῖς ἡμέρες στήν Πάφο τῆς Κύπρου. Ἀκολούθως ὑπῆρξε εὐρύτατος διάλογος, στόν ὁποῖον ἔλαβαν μέρος πολλοί Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ὁμίλησαν μέ αἴσθημα εὐθύνης καί γνώσεως γιά τά μεγάλα αὐτά θέματα. Κατά τήν συζήτηση διετυπώθησαν οἱ ἀκόλουθες θέσεις: 1. Διεπιστώθη ἡ ἀνάγκη περαιτέρω πληρεστέρας ἐνημερώσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, στά σημαντικά αὐτά ζητήματα. Δηλώθηκε δέ ὅτι ἐφεξῆς ἡ Ἱεραρχία θά λαμβάνῃ γνώση ὅλων τῶν φάσεων τῶν Διαλόγων, διαφορετικά κανένα κείμενο δέν δεσμεύει τήν Ἐκκλησία. Ἄλλωστε αὐτό συνιστᾶ τό Συνοδικό Πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας. 2. Ὁ Διάλογος πρέπει νά συνεχισθεῖ, μέσα ὅμως στά ὀρθόδοξα ἐκκλησιολογικά καί κανονικά πλαίσια, πάντοτε ὕστερα ἀπό συνεννόηση μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ὅπως πανορθοδόξως ἔχει ἀποφασι-

Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν ἀπογευματινή Συνεδρίασή Της, τήν 15ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., καθώς καί κατά τό πρῶτο μέρος τῆς σημερινῆς Συνεδρίας Της, μέ πρόταση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, συζήτησε τό θέμα τοῦ Διαλόγου μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων καί τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν. Στήν ἀρχή ἀνεγνώσθη τό ἔγγραφο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου σχετικά μέ τήν λεγομένη «Ὁμολογία Πίστεως», πού ὑπεγράφη ἀπό Κληρικούς, μοναχούς καί λαϊκούς, καθώς ἐπίσης ἀνεγνώσθησαν καί ἐπιστολές τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν πρός τήν Ἱερά Σύνοδο, μέ σκοπό τήν ἐνημέρωσή τους γιά τό κείμενο πού ὑπεγράφη στήν Ραβέννα καί τό προσχέδιο πού πρόκειται νά συζητηθεῖ τίς προσεχεῖς ἡμέρες στήν Κύπρο σχετικά μέ τό πρωτεῖο τοῦ πάπα κατά τήν πρώτη χιλιετία. Ἤδη γιά τά θέματα αὐτά ἔγινε λόγος καί στήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο τοῦ παρελθόντος Σεπτεμβρίου. Μετά τήν ἀνάγνωση τῶν ἀνωτέρω κειμένων, ὁ Μακαριώτατος ἐκάλεσε τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Μελέτιο, Πρόεδρο τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διορθοδόξων καί

5


ρες, δόθηκε κατεύθυνση στούς ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας μας νά ὑποστηρίξουν, ὥστε νά ἐγγραφεῖ στό τελικό κείμενο ἡ κανονική θέση τοῦ πρωτείου τοῦ πάπα Ρώμης κατά τήν πρώτη χιλιετία σέ σχέση πρός τίς Οἰκουμενικές Συνόδους καί σέ ἀναφορά πρός τόν 3ον Κανόνα τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τόν 28ον Κανόνα τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. 6. Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος παρακολουθεῖ καί θά συνεχίσει νά παρακολουθεῖ ἐπαγρυπνοῦσα τό θέμα τῶν διαλόγων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τούς Ἑτεροδόξους, γι’ αὐτό καί θεωρεῖ τό, ὡς «Ὁμολογία Πίστεως» κείμενο, ὡς ἐκ περισσοῦ. Παρακαλεῖ δέ τούς πιστούς νά ἐμπιστεύωνται τούς Ποιμένες τους καί νά ἀπέχουν ἀπό ἐνέργειες, πού εἶναι δυνατόν νά δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα. Ταῦτα συνεζήτησε καί ἀπεφάσισε ὁμοφώνως ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ αἴσθημα εὐθύνης ἔναντι τοῦ Θεοῦ, τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως καί παραδόσεως καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ, πρός δόξαν Θεοῦ καί εὔκλειαν τῆς Ἐκκλησίας.

σθεῖ. 3. Οἱ Ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας μας στόν συγκεκριμένο διάλογο ἔχουν σαφῆ γνώση τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας, τῆς Ἐκκλησιολογίας καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως καί προσφέρουν τίς γνώσεις καί τίς δυνάμεις τους πρός τόν σκοπό «τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως», «ἐν ἀληθείᾳ» καί μέσα στά ἀπαραίτητα θεολογικά πλαίσια καί τίς ἀποφάσεις τῶν Πανορθοδόξων Συνδιασκέψεων. 4. Τό κείμενο τῆς Ραβέννας καί τό κείμενο πού πρόκειται νά συζητηθεῖ στήν Κύπρο τελοῦν ὑπό τόν ὅρον τῆς ἀναφορᾶς καί ἐγκρίσεώς τους ἀπό τίς κατά τόπους Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, ἑπομένως καί ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, Συνοδικῶς διασκεπτομένης. Αὐτό πρακτικῶς σημαίνει ὅτι δέν θά ὑπάρξουν τετελεσμένα γεγονότα, χωρίς Συνοδική Ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας. Οἱ Ἱεράρχες εἶναι φύλακες τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, ὅπως ὁμολόγησαν κατά τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τους. 5. Σχετικά μέ τό κείμενο πού θά ἀναφέρεται στό πρωτεῖο τοῦ πάπα τῆς Ρώμης κατά τήν πρώτη χιλιετία, τό ὁποῖο θά καταρτισθῆ στήν Κύπρο τίς προσεχεῖς ἡμέ-

Ἐκ τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2010 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΗΛΕΙΑΣ Κυκλοφορεῖται ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο καί τούς ἱερούς ναούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἠλείας τό ἐγκόλπιο Ἡμερολόγιο 2010. Τό νέο Ἡμερολόγιο εἶναι ἀφιερωμένο στόν σωτήριο καί θεοσύστατο θεσμό τῆς νηστείας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν πλέον ἀρχαία ἐντολή, καθώς «ἐν τῷ Παραδείσῳ ἐνομοθετήθη». Τά κείμενα καί ἡ ἐπιμέλεια τῆς ὅλης ἐκδόσεως εἶναι τοῦ συνταξιούχου Γυμνασιάρχου-Θεολόγου κ. Ἰωάννη Μπιλάλη, ἐνῶ οἱ φωτογραφίες εἶναι τοῦ δημοσιογράφου Παναγιώτη Δημητρακόπουλου, ὑπευθύνου Τύπου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἠλείας, καί τοῦ Διονυσίου Μανιάτη. Τά ἔσοδα ἀπό τό Ἡμερολόγιο διατίθενται γιά τά Ἱδρύματα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας.

6


Η ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΩΛΕΝΗΣ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τοῦ Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Πετράκου Ἱεροκήρυκος Α΄. Ἡ ἐκλογή

Ἡ ἐκλογή τοῦ νέου ἐπισκόπου πραγματοποιήθηκε ἀπό τήν Ἱ. Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίέ αἰσθήματα χαρᾶς καί ἀγαλλίασης ας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν δεύκαί κωδωνοκρουσίες ὁ πιστός λαός τερη τακτική της Συνεδρία τήν παραπάνω τῆς Ἠλείας δέχθηκε τό μεσημέρι τῆς 13ης ἡμέρα (13.10.2009) καί ἀφοῦ προηγήθηκε Ὀκτωβρίου 2009 τήν εἴδηση τῆς ἐκλογῆς ἡ σχετική εἰσήγηση τοῦ Σεβ. Ποιμενάρτοῦ μέχρι τότε Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱ. Μητροχου μας κ. Γερμανοῦ, ὑπό τόν τίτλο «Περί πόλεως Ἠλείας π. Ἀθανασίου Μπαχοῦ ὡς πληρώσεως τῶν ἕξ (6) θέσεων Βοηθῶν Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Μητροπολίτου Ἐπισκόπων τοῦ Νόμου 1951/1991». Σ’ Ἠλείας, ὑπό τόν τίτλο τῆς πάλαι ποτέ διααὐτήν τήν ἄκρως ἐνδιαφέρουσα εἰσήγησή λαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ὠλένης, μιᾶς ἱστοτου ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε κανονιρικῆς δηλαδή Ἐπισκοπῆς ἐπί ἠλειακοῦ ἐδάκά στηρίγματα γιά τόν θεσμό τῶν Βοηθῶν φους, ἡ ὁποία βρισκόταν σέ λειτουργία ἀπό Ἐπισκόπων, ἀπέδειξε τήν κανονικότητα τῆς τόν 8ο αἰώνα (πρώτη ἕδρα ἡ Ὤλενα, ὅπου προτάσεως τῶν Βοηθῶν Ἐπισκόπων ἀπό καί σήμερα σώζονται τά ἐρείπια τοῦ βυζατόν Μητροπολίτη πού τόν δέχεται, τήν κανοντινοῦ ναοῦ της· μεταγενέστερες ἕδρες ἡ Γανικότητα τοῦ Νόμου 1951/1991 καί πρότεινε στούνη καί ὁ Πύργος) μέχρι τό 1821, ὁπότε τελικῶς τήν πλήρωση αὐτήν τήν φορά τῶν ἕξι κενῶν θέσεων Βοηθῶν Ἐπισκόπων γιά Μητροπόλεις τῆς ἐπαρχίας, θεωρώντας ὅτι αὐτό «θά ἀποβῆ ποιμαντικῶς ὠφέλιμον καί διά τόν Ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου, τήν Ἐκκλησίαν μας, ἀλλά καί διά τούς ἐργάτας τοῦ Ἀμπελῶνος». Μετά καί τήν διεξαχθεῖσα συζήτηση, στήν ὁποία συμμετεῖχε πλειάδα ἱεραρχῶν, ἡ Ἱεραρχία ἀπεφάσισε τήν πλήρωση τῶν ἕξι θέσεων Βοηθῶν Ἐπισκόπων τοῦ ΝόἈπό τόν Πολυαρχιερατικό Ἑσπερινό τῆς παραμονῆς τῆς χειροτονίας τοῦ θεοφ. Ἐπισκόπου Ὠλένης κ. Ἀθανασίου μου 1951/1991 καί τήν κατα(Μητροπολιτικός Ναός Πύργου 31.10.2009). Ἐνώπιον νομή τους στίς Μητροπόλεις: τῆς Ἁγίας Τραπέζης διακρίνεται ὁ ἐψηφισμένος τότε ἐπίσκοπος. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας, Ἠλείας, Ἀργολίδος, Θεσσαλιώτιδος καί Φαἐμαρτύρησε καί πέθανε φυλακισμένος στά ναριοφαρσάλων, Μεγάρων καί Σαλαμῖνος, μπουντρούμια τῆς Τριπολιτσᾶς ὁ τελευταῖος Μονεμβασίας καί Σπάρτης. Ἐπίσκοπος Ὠλένης Φιλάρετος.

Μ

7


Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ θεοφ. Ἐπισκόπου Ὠλένης κ. Ἀθανασίου. Προεξάρχει ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος (Μητροπολιτικός Ναός Ἁγ. Νικολάου Πύργου 1.11.2009).

τοῦ Μεγάλου Μηνύματος γιά ὅλους τούς νεοεκλεγέντες Βοηθούς Ἐπισκόπους (συνολικά ἕξι τόν ἀριθμό) στό Καθολικό τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη Ἀθηνῶν. Ἀμέσως μετά τήν ἐκλογή τοῦ νέου Ἐπισκόπου Ὠλένης πλῆθος Ἠλείων, ἔσπευσαν νά συγχαροῦν ποικιλοτρόπως τόν νέο ἐπίσκοπο: ἱερεῖς, μοναχοί, οἱ βουλευτές τοῦ Νομοῦ μας, ὁ Νομάρχης Ἠλείας, Δήμαρχοι, ἐκπρόσωποι διαφόρων Ἀρχῶν, Φορέων καί Συλλόγων κ.ο.κ. Ἰδιαίτερα πρέπει νά ὑπογραμμίσουμε τίς εὐχές πρός τόν νεοεκλεγέντα Ἐπίσκοπο Ὠλένης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου καί τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου Β΄.

Πρώτη ἔγινε ἡ ἐκλογή τοῦ Βοηθοῦ Ἐπισκόπου γιά τήν Ἱ. Μητρόπολη Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας, ὑπό τόν τίτλο τοῦ Ἐπισκόπου Κερνίτσης (ἐξελέγη ὁ Ἀρχιμ. Προκόπιος Πετρίδης), καί ἀκολούθησε ἡ ἐκλογή τοῦ Βοηθοῦ Ἐπισκόπου γιά τήν Ἱ. Μητρόπολη Ἠλείας. Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Γερμανός γιά τήν θέση αὐτή πρότεινε τόν Ἀρχιμ. Ἀθανάσιο Μπαχό, ἐνῶ γιά τήν συμπλήρωση τοῦ Τριπροσώπου πρότεινε τούς Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Πετράκο καί Ἀρχιμ. Θεόκτιστο Κλουκίνα. Τελικῶς Βοηθός Ἐπίσκοπος γιά τήν Ἱ. Μητρόπολη Ἠλείας, ὑπό τόν τίτλο τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ὠλένης, ἐξελέγη ὁ Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Μπαχός μέ 61 ψήφους (ἐπί συνόλου 73 ψηφισάντων). Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν δύο πρώτων ψηφοφοριῶν ἀκολούθησε τό Μικρό Μήνυμα τῶν δύο νεοεκλεγέντων Βοηθῶν Ἐπισκόπων, Κερνίτσης καί Ὠλένης, ἐνῶ τήν ἑπομένη ἡμέρα (14.10.2009) συνεχίσθηκαν οἱ ἐκλογές τῶν ὑπολοίπων τεσσάρων Βοηθῶν Ἐπισκόπων, γιά νά ἀκολουθήσει μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐκλογῶν ἡ Ἀκολουθία

Β΄. Ἡ χειροτονία Ἡ χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου Ὠλένης πραγματοποιήθηκε στόν Πύργο, στόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2009. Τήν παραμονή τό ἑσπέρας (31.10.2009) στόν ἴδιο ναό τελέσθηκε Πολυαρχιερατι-

8


τούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Ζακύνθου κ. Χρυσόστομος, Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐστάθιος, Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας κ. Χρυσόστομος, Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος, καθώς καί ὁ Ἐπίσκοπος Ἐλαίας κ. Θεοδώρητος. Μετά τό πέρας τῆς χειροτονίας ὁ νέος ἐπίσκοπος διένειμε τό ἀντίδωρον γιά περισσότερο ἀπό μία ὥρα, δεχόμενος συγχρόνως καί τίς εὐχές κλήρου, ἀρχόντων καί λαοῦ. Τό μεσημέρι τῆς ἴδιας ἡμέρας παρετέθη ἐπίσημο γεῦμα στό Οἰκοτροφεῖο-Φοιτητική Ἑστία «Ἡ Ἁγία Φιλοθέη» Πύργου, στό ὁποῖο παρεκάθησαν μεταξύ ἄλλων - πλήν τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου, τοῦ νεοχειροτονηθέντος Ἐπισκόπου Ὠλένης κ. Ἀθανασίου καί τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν κ. Γερμανοῦ - οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Ζακύνθου κ. Χρυσόστομος, Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος καί Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος, οἱ βουλευτές τοῦ Νομοῦ μας, ὁ Νομάρχης Ἠλείας, ὁ Δήμαρχος Πύργου, ὁ Δήμαρχος Ὠλένης, οἱ λοιπές ἀρχές τοῦ Νομοῦ μας, τά ἀδέλφια καί οἱ στενοί συγγενεῖς τοῦ νέου Ἐπισκόπου κ.ἄ.

κός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐσταθίου καί συγχοροστατούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου καί Ἠλείας κ. Γερμανοῦ. Ἀκολούθησε δεῖπνο στό Ἵδρυμα «Ἡ Νέα Βασιλειάς» στά Λαστέϊκα, στό ὁποῖο προσῆλθαν ἐν τῷ μεταξύ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος καί ἡ συνοδεία του καί οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Ζακύνθου κ. Χρυσόστομος καί Θηβῶν κ. Γεώργιος, καθώς καί ὁ θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἐλαίας (τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου) κ. Θεοδώρητος. Τῆς Πολυαρχιερατικῆς Θ. Λειτουργίας στόν Πύργο τό πρωῒ τῆς Κυριακῆς 1 Νοεμβρίου 2009 προεξῆρχε ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε καί τήν χειροτονία τοῦ νέου ἐπισκόπου. Μαζί του, καί ἐκτός τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Γερμανοῦ, συλλει-

Γ΄. Καθήκοντα Ἐν τῷ μεταξύ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Γερμανός μέ τήν Ἀπόφασή του ἀριθ. 8/2009 τῆς 2.11.2009 προσδιόρισε τά καθήκοντα τοῦ νέου Ἐπισκόπου, ὅπως προβλέπει ἡ παράγραφος 2 τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Νόμου 1951/1991. Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης κ. Ἀθανάσιος θά ἐκτελεῖ τά καθήκοντα τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἠλείας, θέση πού παρέμενε κενή ὡς τώρα,

9


ἔχοντας ὡς ἀναπληρωτή του τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἠλείας π. Ἠλία Παπαγγελῆ. Εἰδικώτερα θά ἔχει τήν ἐπιστασία τῆς Γραμματείας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, τοῦ Συμβουλίου κρίσεως τῶν αἰδ. ἐφημερίων καί διακόνων, τήν ἐπιστασία τῆς Γραμματείας τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου, τήν γενική ἐπιστασία τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, τῶν κηρυγμάτων καί τῶν ἀδελφικῶν Ἱερατικῶν Συνάξεων. Ἀκόμη, διατηρεῖ τήν θέση τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Χρυσοπηγῆς Ἄνω Δίβρης καί τῶν Μετοχίων αὐτῆς, καθώς καί τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἐπίσης ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Γερμανός μέ Ἐγκύκλιό του (4680/2.11.2009) γνωστοποίησε, ὅτι στήν Φήμην του κατά τήν θ. λατρεία καί σέ οἱαδήποτε ἄλλη περίπτωση θά προσφωνεῖται πλέον μόνον ὡς «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ», παραλειπομένου τοῦ «ΚΑΙ ΩΛΕΝΗΣ», ὅπως συνηθιζόταν μέχρι τώρα. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ τοῦ θεοφ. Ἐπισκόπου Ὠλένης κ. Ἀθανασίου

Ὁ θεοφ. Ἐπίσκοπος Ὠλένης κ. Ἀθανάσιος ἀμέσως μετά τήν χειροτονία του εὐλογεῖ τόν λαό μέ τά δικηροτρίκηρα.

(ἤ Δίβρης) ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Ἠλείας κυρό Ἀθανάσιο, ὀνομασθείς Ἀθανάσιος. Τό ἑπόμενο ἔτος 1976 ἐχειροτονήθη διάκονος ὑπό τοῦ αὐτοῦ Μητροπολίτου. Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε στίς 5.9.1982 καί ἐν συνεχείᾳ προεχειρίσθη εἰς Ἀρχιμανδρίτην ἀπό τόν νῦν Σεβ. Μητροπολίτη Ἠλείας κ. Γερμανό. Ἀπό τό 1980 διακονεῖ ὡς Ἡγούμενος τῆς Ἄνω Μονῆς Λαμπείας καί ἀπό τό 1982 ὑπηρετεῖ καί ὡς Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἠλείας. Προσφέρει ἐπίσης τίς ὑπηρεσίες του ὡς Γραμματεύς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἠλείας, ἔχει τακτικές ραδιοφωνικές ἐκπομπές στό Ραδιόφωνο τῆς ΕΡΑ Πύργου καί τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἠλείας, ἐνῶ τυγχάνει καί συγγραφέας ἀξιολόγων βιβλίων.

Ὁ θεοφ. Ἐπίσκοπος Ὠλένης κ. Ἀθανάσιος Μπαχός (κατά κόσμον Ἀριστείδης) γεννήθηκε στήν Ξυλοκέρα Ἠλείας στίς 10.2.1954 ἀπό ἀγρότες καί ὑπερπολυτέκνους γονεῖς, τόν Γεώργιο καί τήν Μαρία. Μετά τό Δημοτικό Σχολεῖο, τό ὁποῖο παρακολούθησε στή γενέτειρά του, καί τίς Γυμνασιακές του σπουδές στόν Πύργο (Ἑνιαῖο Γυμνάσιο-Λύκειο), ἐφοίτησε γιά δύο ἔτη (1973-1975) στό Ἀνώτερο Ἐκκλ. Φροντιστήριο τῆς Ριζαρείου Ἐκκλ. Σχολῆς Ἀθηνῶν. Μετά ἀπό εἰσαγωγικές ἐξετάσεις ἐνεγράφη στήν Θεολογική Σχολή Ἀθηνῶν, ἀπό τήν ὁποία ἀπεφοίτησε τό 1982. Τήν 13.7.1975 ἐκάρη μοναχός στήν Ἱ. Μονή Παναγίας τῆς Χρυσοπηγῆς Λαμπείας

10


φ ω τ ο γρ α φ ι κ ά σ τ ι γ μ ι ό τ υ π α α '

Ἀπό τήν τελετή Διαβεβαιώσεως τοῦ νέου Ἐπισκόπου Ὠλένης κ. Ἀθανασίου (Πύργος 20.11.2009).

Ἀπό τήν συναυλία τῶν ἱεροσπουδαστῶν τῆς Μητροπόλεώς μας στό προαύλιο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης Λάλα (31.7.2009).

Ἀπό τήν σύναξη κληρικῶν καί λαϊκῶν θεολόγωνσυνεργατῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας στήν ἱστορική Μονή Φραγκαβίλλας-Ἀμαλιάδας πρός καταρτισμό τοῦ προγράμματος τῆς νέας πνευματικῆς περιόδου 2009-2010 (10.9.2009).

11

Ἀπό τά Ἐγκαίνια τῆς Ἔκθεσης ζωγραφικῆς καί ἁγιογραφίας στήν Παλαιά Δημοτική Ἀγορά Πύργου (31.5.2009).

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Γερμανός ἀπευθύνεται στούς μαθητές τοῦ 3ου Γυμνασίου Ἀμαλιάδας (9.11.2009).

Ἀπό τήν θεμελίωση τοῦ Ἱ. Ν. Τιμίου Προδρόμου Ὡραίας-Αὐγῆς Πηνείας (3.8.2009).


ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΩΛΕΝΗΣ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Νικολάου Πύργου, 1.11.2009) «Εὐλογητός ὁ Θεός καί πατήρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ δαψιλῶς εὐλογήσας με ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ...» 1, ἀναφωνῶ ἐκ μέσης εὐγνωμονούσης καρδίας πρός τόν Τριαδικόν μας Θεόν, Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κύριε ἡμῶν κ. ΙΕΡΩΝΥΜΕ, Ἀξιόθεη χορεία τῶν Σεβασμιωτάτων καί Θεοφιλεστάτων Ἱεραρχῶν, Ἀγαπητοί μου συμπρεσβύτεροι καί διάκονοι, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες τοῦ Λαοῦ μας, Χριστεπώνυμε καί Εὐλογημένε τοῦ Κυρίου λαέ.

Δ

τάλας ἐγώ». Ὅμως ἀκούω τῆς φωνῆς τοῦ Κυρίου μου λεγούσης· «ἡ γάρ δύναμίς μου, ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται»2, διό πειθαρχῶ καί προσέρχομαι. Πέποιθα εἰς τό πανσθενές Μέγα τοῦ Σωτῆρος μου Ἔλεος, τό πολλάκις ἐπιδειχθέν καί πολλαπλῶς καί πολυτρόπως φανερωθέν εἰς τήν ζωήν μου, ἐξαιρέτως δέ καί πολλαπλασίως, ἀφ’ ἧς ἡμέρας, Μακαριώτατε Δέσποτα, ὡδήγησεν τά βήματά μου, βήματα μαθητείας εἰς τόν ἁπλοῦν καί ἄτυφον Ἐκκλησιαστικόν ἄνδρα, τόν ἀνδρεῖον ἀγωνιστήν καί ἀνεξίκακον Ἀρχιερέα καί πνευματικόν μου Πατέρα, τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἠλείας κ.κ. ΓΕΡΜΑΝΟΝ. Ἰλιγγιῶ ἐν ὄψει τοῦ μεγαλείου καί τῆς εὐθύνης καί πασχίζω νά ἀσφαλίσω τήν καρδιά μου καί τό φρόνημά μου μέ τήν παύλεια αὐτοσυνειδησία «τοῦ δούλου Ἰησοῦ Χριστοῦ»3· μέ τήν παρρησία τῆς ὁμολογίας τοῦ Πέτρου· «Ναί Κύριε, σύ οἶδας, ὅτι φιλῶ σε»4· μέ τήν Ἰωάννεια βεβαιότητα ὅτι «πᾶν τό γεγενημένον ἐκ τοῦ Θεοῦ νικᾷ τόν κόσμον»5· μέ τήν ἀξιόθεη εὐτολμία τοῦ εὐσχήμονος Ἰωσήφ καί τήν λατρευτικήν ἀφοσίωσι τῶν Μυροφόρων. Ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου, πού πάλλεται ἀπό συγκίνηση καί χαρά, δέος καί εὐγνωμοσύνη, ἀναδύεται ὡς ἀνθομολόγηση λατρεί-

όξαν καί εὐχαριστίαν ἀναπέμπω στόν Τριαδικό Θεό διά τήν μεγάλη δωρεά πού ἐπεδαψίλευσε σέ μένα τόν ἐλάχιστον, μέ τό νά μέ ἀνυψώση διά τῆς τιμίας ψήφου τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν, τῶν συγκροτούντων τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στόν ὑπερμέγιστον βαθμόν τῆς Ἀρχιερωσύνης, πού εἶναι ταυτόχρονα κενωτικός, ἀφοῦ προϋποθέτει σταύρωση, ὁλοκληρωτική θυσία καί προσφορά, καί νά μέ ἀναδείξη Ἐπίσκοπο τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ὠλένης. Ἰλιγγιῶ εἰς τό ὕψος καί τό πολυεύθυνον τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος, καί ὡς ἄλλος Ἡσαΐας ἀναφωνῶ. «ὦ

12


γνωρισόν μοι ὁδόν ἐν ᾖ πορεύσομαι. Πνεῦμα σοφίας σου τοῖς ἐμοῖς παράχου διαλογισμοῖς. Πνεῦμα συνέσεως τῇ ἀφροσύνῃ μου δωρούμενος· Πνεῦμα φόβου σου τοῖς ἐμοῖς ἐπισκίασον ἔργοις· καί Πνεῦμα εὐθές ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου· καί Πνεύματι ἡγεμονικῷ τό τῆς διανοίας μου στήριξον ὀλισθηρόν. Ἵνα καθ’ ἑκάστην ἡμέραν τῷ Πνεύματί σου τῷ ἀγαθῷ πρός τό συμφέρον ὁδηγούμενος, καταξιωθῶ ποιεῖν τάς ἐντολάς σου, καί τῆς ἀεί μνημονεύειν ἐνδόξου καί ἐρευνητικῆς τῶν πεπραγμένων ἡμῖν παρουσίας· καί μή παρίδης με τοῖς φθειρομένοις τοῦ κόσμου ἐναπατᾶσθαι τερπνοῖς, ἀλλά τῶν μελλόντων ὀρέγεσθαι, τῆς ἀπολαύσεως ἐνίσχυσον θησαυρῶν»10.

ας καί εὐχαριστίας πρός τόν παντευεργέτην Δεσπότην μου καί Σωτῆρα Ἰησοῦν Χριστόν ὁ ὕμνος τῶν Ἁγίων τριῶν παίδων· «Εὐλογητός εἶ, Κύριε, ὁ Θεός τῶν πατέρων ἡμῶν, καί αἰνετός καί ὑπερυψούμενος εἰς τούς αἰῶνας»6. Μέ ὁλοτελῆ τήν πρός Θεόν δοξολογικήν εὐχαριστίαν καί τήν τελείαν ὑπακοήν εἰς τήν Ἐκκλησίαν, πρός Ὑμᾶς Μακαριώτατε καί τόν Γέροντά μου Μητροπολίτην Ἠλείας κ. ΓΕΡΜΑΝΟΝ, ἰχνηλατῶ ἐκστατικός τήν ἔκβασιν τῆς θείας βουλῆς καί ὁμολογῶ πρός τόν τρισάγιον Θεόν· «Γενηθήτω τό θέλημα Σου»7. Ἐνώπιον τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Ἁγίου Θεοῦ ἱστάμενος καί ἐν ἀγωνίᾳ γενόμενος, φοβοῦμαι νά βηματίσω εἰς τό ὄρος Σινᾶ, δειλιῶ πρό τοῦ θείου γνόφου καί ψελλίζω μέ τόν προφητάνακτα Δαβίδ· «Τίς ἀναβήσεται εἰς τό ὄρος Κυρίου ἤ τίς στήσεται ἐν τόπῳ ἁγίῳ Αὐτοῦ;»8

Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, Ἵσταμαι σήμερον ἐνώπιόν Σας, ἔμπροσθεν τῶν βαθμίδων τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου, ἀτενίζων καί πάλιν εἰς τά «ἐνδότερα τοῦ καταπετάσματος» 11 , πεπληρωμένος δέους. Ἵσταμαι τήν ἱεράν ταύτην καί μεγάλην ἡμέραν τῆς προσωπικῆς μου Πε ν τ ηκοσ τ ῆς , ἀναλογιζόμενος τά κατ’ ἐμέ καί τάς δεχθεῖσας ποικίλας δωρεάς τοῦ Παναγίου Θεοῦ καί ἐκ βάθους καρδίας ἀναβοῶ· «Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον»12.

Μακαριώτατε, Ὑπάρχουν γεγονότα στήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου, σάν αὐτό πού ζῶ ἐγώ τούτη τήν στιγμή, τά ὁποῖα πρέπει νά ἀντιμετωπίζη ὁ ἄνθρωπος μέσα σέ βαθύτατη σιγή καί εὔλαλη σιωπή, πού εἶναι ἡ γλῶσσα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Γιατί, ὅσο τραγικός εἶναι ὁ ἄλογος πληθωρικός λόγος, τόσο εὐλογημένη εἶναι ἡ ἔλλογη σιωπή. Ἔτσι, μόνο ἡ ἀσίγητη δοξολογία πρός τόν Θεόν, ἡ ταπείνωση καί ἡ μετάνοια, ἡ παράκληση καί ἡ εὐχαριστία, πού ἐνεργοῦνται μέσα στήν καρδιά, εἶναι ἀναγκαῖα καί ἀπαραίτητα αὐτήν τήν ἱερή καί εὐλογημένη στιγμή. Σ’ αὐτήν τήν στιγμήν ἰσχύει τό τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ θεολόγου· «κρείττων σιωπή, λόγου»9. Μή δυνάμενος νά ἀρθρώσω ἄλλον λόγον αὐτήν τήν στιγμήν, εὑρισκόμενος ἐνώπιόν Σας, διάπυρη εἶναι ἡ κραυγή μου πρός τόν Θεό: «Κύριε, κυβέρνησον τήν ζωή μου, καί 13


Μακαριώτατε Δέσποτα, Αὐτήν τήν ὥρα θέλω καί πάλιν καί πολλάκις νά ἐκφράσω τάς εὐχαριστίας μου καί τήν εὐγνωμοσύνην μου πρός Ὑμᾶς, πρός τά Μέλη τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας, τόν Ποιμενάρχην μου Ἅγιον Ἠλείας, τούς λειτουργούς Ἀρχιερεῖς, ἀλλά καί τούς ἀδελφούς Ἱεροκήρυκας, τούς ἐκλεκτούς συμπρεσβυτέρους καί διακόνους, τούς Μοναχούς καί τάς Μοναχάς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἠλείας διά τήν ἔκφρασιν τῆς ἀγάπης των, τόν ἀλληλοσεβασμόν καί ἀλληλοεκτίμησι καί τήν ἀγαστήν συνεργασίαν∙ Τούς ἀξιοτίμους Βουλευτάς, ἐντιμοτάτους ἄρχοντας τοῦ Νομοῦ καί τούς ἀξιοτίμους Δημάρχους τῶν Πόλεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἠλείας, τούς χορούς τῶν Ἱεροψαλτῶν, πού τόσο θαυμάσια ἔψαλαν, μέ χοράρχην τόν πάντα ἄξιον Μουσικοδιδάσκαλον πανελληνίου κύρους καί ἐμβέλειας κ. Λυκοῦργον Ἀγγελόπουλον, ἀλλά καί τόν εὐσεβῆ λαόν της, πού μέ στήριξαν κατά τήν 30ετῆ διακονίαν μου. Ἐπεκτείνω τάς εὐχαριστίας μου πρός τούς Καθηγητάς τοῦ Α΄ Λυκείου τῆς Πόλεώς μας, τούς Καθηγητάς τῆς γεραρᾶς Ἐκκλ. Ριζαρείου Σχολῆς Ἀθηνῶν καί τούς Καθηγητάς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, πού ἐστάλαξαν εἰς τήν ψυχήν μου τό νέκταρ τῆς κατά κόσμον καί θείας σοφίας. Εὐχαριστίες πολλές ἐκφράζω ἐπίσης εἰς τόν συμπατριώτην μας ἔγκριτον Νομικόν παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ κ. Διονύσιον Φιλιππόπουλον, τόν ἄνθρωπον τῆς γνησίας καί ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης καί προσφορᾶς εἰς τό κοινωνικόν σύνολον, ὡς καί εἰς τόν Τοπικόν Τύπον καί ὅλα τά Μέσα ἐνημερώσεως· Τούς Προέδρους τῶν Ἐπιστημονικῶν Συλλόγων καί Σωματείων τῆς Ἠλείας καί ὅλους τούς Φορεῖς καί παράγοντας τοῦ Ν. Ἠλείας διά τάς εὐγενεῖς των ἐκδηλώσεις ἀγάπης καί σεβασμοῦ πρός τό πρόσωπόν μου. Μνημονεύω τῶν ἀειμνήστων γονέων μου,

Γεωργίου καί Μαρίας, πού μέ ἀνέθρεψαν ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου· ἄς εἶναι ἡ μνήμη των αἰωνία. Ἐπίσης, ἐκ μέσης καρδίας εὐχαριστῶ τά κατά σάρκα ἀδέλφια μου, πού μέ ἐστήριξαν παντοιοτρόπως καί ἐβάσταξαν μέρος τοῦ καύσωνος τῆς μοναχικῆς μου πορείας, καθώς καί πάντας τούς συγγενεῖς μου, τούς γνωστούς καί τούς φίλους. «Δῴη αὐτοῖς ὁ Κύριος κατά τήν καρδίαν αὐτῶν»13. Αἰτοῦμαι τάς προσευχάς πάντων εἰς τήν προκειμένην διακονίαν μου, Ὑμῶν Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, τῶν Σεπτῶν ἱεραρχῶν, τῶν συμπρεσβυτέρων ἀδελφῶν μου, τῶν Διακόνων, τῶν Μοναχῶν καί τοῦ πιστοῦ Λαοῦ. «Φιλοστοργώτατε καί φιλοτεκνότατε Πατέρα μου, μέ ἔχεις ἐνώπιόν σου, νικημένον κατά πάντα καί ὑποτεταγμένον εἰς τούς νόμους τοῦ Χριστοῦ περισσότερον ἀπό ὅ,τι εἰς τούς νόμους τοῦ κόσμου. Σοῦ προσέφερα τήν ὑπακοήν, δῶσε μου τήν εὐλογίαν· Ὁδήγησέ με ἀπό τό χέρι μέ τόν λόγον Σου καί στήριξέ με μέ τό πνεῦμα Σου». Ἀμήν. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 1. Ἐφεσίους α΄ 3. 2. Β΄ Κορινθίους ιβ΄ 9. 3. Ρωμαίους α΄ 1. 4. Ἰωάννου κα΄ 15. 5. Α΄ Ἰωάννου ε΄ 4. 6. Προφ. Δανιήλ Γ΄ 28. 7. Ματθ. κστ΄ 42. 8. Ψαλμ. κγ΄ 3. 9. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Λόγος Στ΄ Εἰρηνικός Α΄, ἐπί τῇ ἑνώσει τῶν μοναζόντων, ΕΠΕ Ι, 232, ΒΕΠΕΣ 59, 13, PG 35, 725Β. 10. Εὐχή Μ. Βασιλείου, Μεσωρίου Γ΄ ὥρας, Ὡρολόγιον Μέγα, Ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας. 11. Ἑβραίους στ΄ 9. 12. Λουκᾶ α΄ 47. 13. Γρηγορίου Θεολόγου, Περί Ἱερωσύνης, ΕΠΕ, τόμ. 2ος, σ. 608, ἔκδ. Γρηγ. Παλαμᾶς.

14


φ ω τ ο γρ α φ ι κ ά σ τ ι γ μ ι ό τ υ π α β'

Φιλοξενία Ρώσσων μαθητῶν στήν Κατασκήνωση Σκαφιδιᾶς (Ἰούνιος 2009).

Οἱ κατασκηνώτριες τῆς Κάτω Μονῆς γεύονται τήν φιλοξενία τῶν Πατέρων τῆς Ἄνω Μονῆς Δίβρης (Ἰούλιος 2009).

Ἐπίσκεψη τῆς Κατασκήνωσης Κούμανι στήν Ἄνω Μονή Δίβρης (Ἰούλιος 2009).

Οἱ μαθητές τοῦ Καράτουλα ἀναμένοντας τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο (16.11.2009).

Ὁ νέος Ἐπίσκοπος Ὠλένης κ. Ἀθανάσιος τήν ἡμέρα τῆς χειροτονίας του μέ τά ἀδέλφια του καί τίς συζύγους τους (Πύργος 1.11.2009).

15


ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ Δεύτερη ἐπίσημος ἐπίσκεψη τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄ στήν Ἠλεία (16.11.2009)

ρος καί Χύτρων κ. Λεόντιος, ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. κ. Ἱερώνυμος καί ἄλλοι ὑπηρεσιακοί παράγοντες. Ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος ἀφίχθη ἀκτοπλοϊκῶς στό λιμάνι τῆς Κυλλήνης τό πρωῒ τῆς Δευτέρας 16.11.2009 καί περί ὥρα 9.15, ὅπου τόν ὑποδέχθηκαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Γερμανός καί ὁ κλῆρος τῆς περιοχῆς, ὁ Δήμαρχος Κυλλήνης-Κάστρου κ. Γ. Μπούρμπουλας καί οἱ λοιπές Ἀρχές τῆς περιοχῆς. Ἐν συνεχείᾳ ὁ κ. Χρυσόστομος καί ἡ τιμία συνοδεία του ἀναχώρησαν γιά τήν ἐπίσημη ἐπίσκεψή τους στήν Ἱ. Μητρόπολη Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας. Στήν Γέφυρα τοῦ Ἀλφειοῦ ποταμοῦ, ὅριο τῶν γειτονικῶν Μητροπόλεων Ἠλείας καί Τριφυλίας-Ὀλυμπίας, τούς ὑποδέχθηκε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας κ. Χρυσόστομος, γιά νά ἐπισκεφθοῦν μαζί τό Χρυσοχώρι Ζαχάρως πρός ἐπιθεώρηση τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου. Τό μεσημέρι τῆς ἴδιας ἡμέρας, ἐπανελθών πάλι ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, ὁ Πρωθιεράρχης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἐπισκέφθηκε τήν Ἀρχαία Πίσσα τοῦ Δήμου Ἀρχαίας Ὀλυμπίας καί τό Καράτουλα, ὅπου ἐπιθεώρησε τόν Ἱ. Ν. Ἁγίας Κυριακῆς καί τίς ἐργασίες ἀνέγερσης τοῦ νέου Βρεφονηπιακοῦ Σταθμοῦ ἀντίστοιχα. Ἀκολούθως ὁ Δήμαρχος Ὠλένης κ. Ἰ. Πα-

Ἱ. Μητρόπολίς μας καί γενικότερα ἡ Ἠλεία εἶχαν τήν ἰδιαίτερη χαρά, τιμή καί εὐλογία νά ὑποδεχθοῦν ἐπισήμως γιά δεύτερη φορά - μετά τήν περυσινή ἐπίσκεψή του στίς 25 Αὐγούστου 2008 (βλ. καί Ἄμπελος, τεῦχος 61, Γ΄-Δ΄ Τρίμηνο 2008, σ. 5-8) - τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου καί πάσης Ἰουστινιανῆς κ. κ. Χρυσόστομο Β΄, ὁ ὁποῖος καί αὐτήν τήν φορά προερχόταν ἀπό τήν Ζάκυνθο, ὅπου συμμετεῖχε στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ζακύνθου κ. Χρυσοστόμου καί στό Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού ἔλαβε χώρα στή Ζάκυνθο τό διήμερο 14 καί 15.11.2009. Σκοπός τῆς νέας ἐπίσκεψης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου στήν Ἠλεία ἦταν ἡ ἐπιθεώρηση τῶν ἔργων ἀνακατασκευῆς τῶν καμένων ναῶν ἀπό τίς πυρκαγιές τοῦ 2007 καί ἡ πρόοδος τῶν ἐργασιῶν ἀνέγερσης Βρεφονηπιακοῦ Σταθμοῦ στό Καράτουλα, ἕδρα τοῦ Δήμου Ὠλένης, ἔργα τά ὁποῖα ἐκτελοῦνται μέ δαπάνη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Στήν ἐπίσκεψή του στήν Ἠλεία τόν Κύπριο Πρωθιεράρχη συνόδευαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἡσαΐας, οἱ Χωρεπίσκοποι Καρπασίας κ. Χριστοφό-

16


κληρικούς, τούς ἄρχοντες καί τόν λαό τῆς Ἠλείας, ἐκδηλώνοντας ἔτσι τήν εὐγνωμοσύνη τους στήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου γιά τήν πραγματική συμπαράστασή της στόν πόνο τῶν Ἠλείων κατά καί μετά τίς καταστροφικές πυρκαγιές τοῦ Αὐγούστου 2007.

ναγόπουλος παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου καί ἀμέσως μετά ὁ Μακαριώτατος καί ἡ συνοδεία του ἀναχώρησαν γιά τήν Κύπρο. Σ’ ὅλους τούς παραπάνω σταθμούς τῆς ἐδῶ ἐπίσκεψής του ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς ἀπό τούς

Συντήρηση καί ὑποδοχή εἰκόνας Ἁγίου Χαραλάμπους στόν Πύργο

Τ

όν περασμένο Μάρτιο 2009 οἱ ἱερεῖς τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίας Κυριακῆς Πύργου π. Χ. Ἀθανασόπουλος καί π. Β. Λαγκαδινός, ἀφαίρεσαν ἀπό τήν θαυματουργή εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, πολιούχου Πύργου, τό ἀσημένιο κάλυμμά της, τό λεγόμενο «πουκάμισο», γιά νά διαπιστώσουν τυχόν φθορές της. Οἱ δύο ἱερεῖς βρέθηκαν πρό ἐκπλήξεως, διαπιστώνοντας καί τίς μεγάλες φθορές τῆς εἰκόνας, ἀλλά καί κυρίως ὅτι τό πρόσωπο τοῦ Ἁγίου πού φαινόταν μέχρι τότε στήν εἰκόνα, χωρίς «πουκάμισο», δέν ἦταν τό αὐθεντικό, ἀλλά νεώτερο, τό ὁποῖο εἶχε ζωγραφιστεῖ πάνω σέ μουσαμά καί εἶχε κολληθεῖ πάνω στήν εἰκόνα, γιά νά μή φαίνεται τό ἤδη φθαρμένο Ἀπό τήν μεταφορά τῆς ἄρτι ἀφιχθείσης συντηρηθείσης εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους ἀπό τόν ναό τῆς Ἁγίας Κυριακῆς πρόσωπο τοῦ Ἁγίου. στό ἱστορικό ναῢδριο τοῦ Ἁγίου (Πύργος 4.8.2009). Μετά τήν διαπίστωση αὐτή καί κατόπιν συνεννοήσεως τῶν δύο ἐφημερίων μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Γερμανό, ἡ εἰκόνα ἀπεστάλη πρός συντήρηση στήν 6η Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων στήν Πάτρα. Ἐκεῖ ἀφαιρέθηκε τό δεύτερο πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, συντηρήθηκε τό παλαιό, τό γνήσιο, καί ἀφαιρέθηκαν ὅλες οἱ μεταγενέστερες ἐπιζωγραφήσεις. Μέ τήν ὁλοκλήρωση τῆς συντήρησης τῆς εἰκόνας οἱ ἀρχαιολόγοι βρέθηκαν μπροστά σέ ἕνα πραγματικό ἔργο τέχνης, πού χρόνια κάλυπτε τό «πουκάμισο», καί τό ὁποῖο ἀσφαλῶς ἔχει πληγωθεῖ ἀπό τό χρόνο. Κατά τήν πρώτη ἐκτίμηση τῶν ἀρχαιολόγων ἡ ἀρχική ζωγραφική τῆς εἰκόνας θά πρέπει νά τοποθετηθεῖ στόν 17ο αἰώνα. Τέλη Ἰουλίου ἡ εἰκόνα ἀφίχθη καί πάλι στόν Πύργο, στόν Ἱ. Ναό τῆς Ἁγίας Κυριακῆς, ἐνῶ στίς 4 Αὐγούστου 2009 ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Γερμανός προσῆλθε καί προσκύνησε καί αὐτός τήν συντηρηθεῖσα εἰκόνα τοῦ πολιούχου Πύργου, τήν ἐπαρουσίασε στούς πιστούς, ἐτέλεσε τήν Ἀκολουθία τῆς Μεγάλης Παρακλήσεως πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί ἀκολούθως ἐν πομπῇ ἡ εἰκόνα μεταφέρθηκε στό ἱστορικό ναῢδριο τοῦ Ἁγίου.

17


Συντήρηση καί ὑποδοχή εἰκόνας Παναγίας τῆς Καθολικῆς στήν Γαστούνη

νάλογο περιστατικό μέ τό προηγούμενο, τίς ἴδιες ἡμέρες, στίς 10 Μαρτίου 2009, συνέβη καί μέ τήν περίφημη εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Καθολικῆς τῆς Γαστούνης. Ὁ ἱερέας τοῦ ναοῦ π. Ἀ. Καρνέζος ἀφαίρεσε καί αὐτός τό ἀσημένιο κάλυμμα τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας, γιά νά διαπιστώσει ἐνδεχόμενες φθορές της. Ὁ ἱερέας ἔκπληκτος ἀνακάλυψε ὅτι ἡ εἰκόνα περιβαλλόταν ἀπό στρῶμα τσιμέντου, ἐνῶ τό πρόσωπο πού ἔβλεπαν οἱ πιστοί καί προσκυνοῦσαν μέχρι τώρα ἦταν ζωγραφισμένο πάνω στό τσιμέντο! Ἀμέσως ὁ ἐφημέριος ἐνημέρωσε τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Γερμανό, ὁ ὁποῖος ἔδωσε ἐντολή νά ἐρευνηθεῖ τό θέμα ἀπό τήν ἁρμόδια 6η Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων πού ἑδρεύει στήν Πάτρα. Δύο ἡμέρες ἀργότερα ἡ εἰκόνα βρισκόταν στά Ἀπό τήν ὑποδοχή τῆς συντηρηθείσης εἰκόνας ἐργαστήρια τῆς 6ης Ἐφορείας. Κατά τήν συντήρηση ἀφαιρέθηκε τό στρῶμα τῆς Παναγίας τῆς Καθολικῆς στόν ναό της (Γαστούνη 31.5.2009). τσιμέντου τό ὁποῖο κάλυπτε τήν εἰκόνα καί εὑρέθη τό ἀρχικό στρῶμα κατασκευῆς της. Οἱ φθορές τῆς εἰκόνας εἶναι ἀσφαλῶς μεγάλες. Σύμφωνα πάντως μέ ἐκτίμηση τῶν ἀρχαιολόγων τῆς 6ης Ἑφορείας, ἡ Παναγία ἡ Βρεφοκρατοῦσα τῆς Καθολικῆς χρονολογεῖται στίς ἀρχές τοῦ 16ου αἰώνα, εἶναι μεγάλης ἱστορικῆς ἀξίας καί θεωρεῖται κομψοτέχνημα, καθώς ἔχει κατασκευαστεῖ ἀπό ἀκριβά ὑλικά, ἐνῶ στήν κατασκευή της ἔχει χρησιμοποιηθεῖ πολύ ἰδιαίτερη καί σπάνια τεχνική. Τήν εἰκόνα μετά τήν συντήρησή της τό πρωῒ τῆς Κυριακῆς 31.5.2009 ὑποδέχθηκε στόν φυσικό της χῶρο, τόν ἱστορικό ναό τῆς Παναγίας τῆς Καθολικῆς στή Γαστούνη, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Γερμανός, πλαισιούμενος ἀπό τούς ἱερεῖς τῆς Γαστούνης, ὅπου καί ἐν συνεχείᾳ τελέσθηκε ὑπαίθρια Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία. Σ’ αὐτήν παρευρέθη καί ἡ Προϊσταμένη τῆς 6ης Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων κ. Ἀ. Κουμούση, στήν ὁποία ἀπονεμήθηκε καί τιμητική πλακέτα.

Ἐνδιαφέρον γιά τήν μαθητιῶσα καί φοιτητιῶσα νεολαία

Ε

«Διαδραστικοῦ πίνακα» καί πρός ἔκφραση εὐχαριστιῶν γιά τήν ἀγορά του ὁ Γυμνασιάρχης κ. Χ. Κότσιφας ἀπέστειλε στόν κ. Γερμανό τήν ἑξῆς δημόσια εὐχαριστήρια ἐπιστολή (βλ. Πατρίς Πύργου, 5.11.2009, σ. 13):

ἶναι γνωστό ὄχι μόνον τοπικῶς ἀλλά καί πανελλαδικῶς τό ἐνδιαφέρον τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιά τήν μαθητιῶσα καί φοιτητιῶσα νεολαία μας. Γι’ αὐτό καί συχνά καθηγητές, μαθητές καί φοιτητές καταφεύγουν στόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Γερμανό γιά συμπαράσταση, εἴτε ὑλική εἴτε ἠθική. Ἔτσι πρόσφατα λ.χ. τό Γυμνάσιο Βαρθολομιοῦ ζήτησε ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας τήν ἀγορά ἑνός

Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχη, Ὁ Διευθυντής, ὁ Σύλλογος Καθηγητῶν, ὁ Σύλλογος Γονέων καί οἱ μαθητές τοῦ Γυ-

18


Ἐκκλησία μας ὡς μιά στοργική μάνα, πού μιλάει στίς καρδιές τῶν νέων, ὄχι μόνο πνευματικά, ὅπως συνέβαινε στό σχολεῖο μας μέ τούς ἀνθρώπους της, ὅπως τό θεολόγο μας καί τό διευθυντή μας, ἀλλά καί ἔμπρακτα χαρίζει τήν ἀγάπη της σέ ὅσους τήν ἔχουν ἀνάγκη. Δέ θά διαψεύσω τίς προδοκίες καί τήν ἀγάπη σας. Μέ σεβασμό καί ἐκτίμηση Ἀφροδίτη Παπαδοπούλου Πύργος Ἠλείας 27.10.2009

μνασίου Βαρθολομιοῦ αἰσθάνονται τήν ὑποχρέωση νά σᾶς εὐχαριστήσουν δημόσια γιά τήν ἄμεση ἀνταπόκρισή σας στό αἴτημά μας πού ἀφοροῦσε τή δωρεά στό σχολεῖο μας ἑνός «Διαδραστικοῦ πίνακα» σημαντικῆς χρηματικῆς ἀξίας γιά τήν καλύτερη διδασκαλία τῶν μαθημάτων. Μέ αὐτή σας τήν πράξη δείχνετε γιά ἄλλη μιά φορά τήν ἀγάπη σας γιά τούς νέους ἀνθρώπους καί τό ἐνδιαφέρον σας γιά τήν παιδεία. Εὐχόμεθα ὁ Κύριος νά σᾶς χαρίζει ὑγεία καί δύναμη, ὥστε νά συνεχίσετε νά ποιμαίνετε μέ ἀξιοσύνη καί ἀγάπη, ὅπως κάνετε πάντα τό ποίμνιό σας. Μέ πολύ σεβασμό καί ἀγάπη Χριστοῦ Ὁ Διεθυντής Χαράλαμπος Κότσιφας Θεολόγος

Σεβασμιώτατε κ. κ. Γερμανέ, Λέγομαι Κανελλοπούλου Μαρίνα καί φέτος ἀποφοίτησα ἀπό τό Παιδαγωγικό Τμῆμα Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν. Ἡ φοίτησή μου ἦταν τετραετής. Τά τέσσερα αὐτά χρόνια διέμενα στό «Θεοδωρίδειο» Οἰκοτροφεῖο τῆς Μητρόπολής μας. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο πῆρα τό θάρρος νά σᾶς γράψω. Θέλω νά σᾶς εὐχαριστήσω θερμά γι’ αὐτήν σας τήν παροχή. Ἄν δέν ὑπῆρχε τό «Θεοδωρίδειο» Οἰκοτροφεῖο γιά νά διαμείνω, ἡ φοίτησή μου θά ἦταν ἀδύνατη. Γι’ αὐτό τό λόγο σᾶς εὐχαριστῶ ὁλόψυχα. Μέ βοηθήσατε νά κάνω πράξη τά ὄνειρα καί τούς στόχους μου. Τό ἔργο σας, ὅπως καί τό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, θεωρῶ πώς εἶναι ζωτικῆς σημασίας καί εἶναι ἀρωγός σέ πολλές οἰκογένειες καί πολλούς συνανθρώπους μας πού τό ἔχουν ἀνάγκη. Εὔχομαι, ἀξιοσέβαστε Μητροπολίτη μας, νά σᾶς ἔχει ὁ Θεός καλά γιά τό ἔργο πού προσφέρετε, ἀλλά καί νά τό συνεχίσετε μέ ἐπιτυχία. Μέ ἐκτίμηση καί σεβασμό Μαρίνα Κανελλοπούλου

Ἐπίσης δημοσιεύουμε σήμερα δύο ἀκόμη ἐπιστολές, προερχόμενες ἀπό μία φοιτήτρια καί ἀπό μία ἀπόφοιτη Πανεπιστημίου, ἀπό τήν πληθώρα τῶν εὐχαριστηρίων ἐπιστολῶν πού λαμβάνει ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας:

Σεβασμιώτατε, Ἀσπάζομαι τή δεξιά σας καί εὔχομαι ὅπως ὁ Πανάγαθος Θεός σᾶς χαρίζει ὑγεία καί μακροημέρευση. Μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση καί χαρά ἔλαβα τήν ἐπιστολή σας, διά τῆς ὁποίας μέ πληροφορεῖτε ὅτι θά μοῦ παράσχετε καί ἐφέτος τήν οἰκονομική βοήθεια γιά τή συνέχιση τῶν σπουδῶν μου. Σᾶς εὐχαριστῶ ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου, γιατί μέ κρίνατε ἄξια νά λάβω αὐτήν τή βοήθειά σας καί σᾶς ὑπόσχομαι ὅτι δέ θά γίνω ποτέ ἐπιλήσμων αὐτῆς τῆς τιμῆς, μέ τήν ὁποία μέ περιβάλλει ἡ ἀγάπη σας καί ἡ φιλανθρωπία σας. Τή ζεστασιά τῆς Ἐκκλησίας μας στό μεγάλο ἀγώνα τῶν σπουδῶν, πού νιώθουν τόσοι ἄλλοι φοιτητές, τή νιώθω καί ἐγώ χάρη στά φιλάνθρωπα αἰσθήματά σας. Νιώθω πιά τήν

Τέλος νά σημειωθεῖ ὅτι τήν Πέμπτη 10.9.2009 τό πρωῒ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Γερμανός ἐτέλεσε Εὐχαριστήριο Θ. Λειτουργία στό ἱστορικό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Χαραλάμπους στόν Πύργο ὑπέρ ὑγείας καί φωτισμοῦ ὅλων τῶν ἐπιτυχόντων φοιτητῶν στά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς χώρας μας.

19


Ἀνέγερση νέων κελλίων στήν Ἱ. Μονή Ἁγίου Ἀθανασίου Κουρούτας

Ξ

ἀνασκαφή ἐνήργησε ἡ Ζ΄ Ἐφορεία Προϊστορικῶν καί Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων τῆς Ἀρχαίας Ὀλυμπίας, ἡ ὁποία σέ συνεργασία καί μέ τήν οἰκονομική ἐνίσχυση τῆς

εκίνησαν τόν περασμένο Ἰούλιο οἱ ἐργασίες ἀνέγερσης νέων κελλίων στήν Ἱ. Μονή Ἁγίου Ἀθανασίου Κουρούτας. Τά κελλιά τῆς μονῆς, τά ὁποῖα ἦσαν τά πρῶτα πού κατασκευάστηκαν στήν μονή, στά μέσα περίπου τοῦ περασμένου αἰώνα, βρίσκονταν σέ πολύ ἄσχημη κατάσταση, ἐνῶ ἡ κατάστασή τους ἐπιβαρύνθηκε ἀπό τούς ἀλλεπάλληλους σεισμούς πού συμβαίνουν στήν Ἠλεία. Ἔτσι τό φθινόπωρο τοῦ 2007 συνεστήθη νέα Ἐρανική Ἐπιτροπή, ἡ ὁποία καί προχώρησε στίς γραφειοκρατικές διαδικασίες ἀνέγερσης τῶν νέων κελλίων. Μετά ἀπό δημοπρασία τόν περασμένο Μάρτιο, πού διεξήχθη ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη Ἠλείας, στήν ὁποία καί ὑπάγεται πλέον ἡ Ἱ. Μονή, κατεδαφίσθηκαν τά παλαιά κελλιά καί ἀνετέθη σέ ἐργολάβο ἡ κατασκευή τῶν νέων κελλίων ἀντί ποσοῦ 130.000 Εὐρώ σέ πρώτη φάση. Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι κατά τήν διάρκεια τῆς ἀνέγερσης τῶν νέων κελλίων καί ἐντός τοῦ περιβόλου τῆς μονῆς ἀνακαλύφθηκε ρωμαϊκό λουτρό, πιθανότατα ὑστερορωμαϊκῆς ἐποχῆς. Τήν σωστική

Ἱ. Μητροπόλεως Ἠλείας θά προβεῖ στήν προστασία τῶν ἀρχαιοτήτων. Ἐπίσης, ἐκτός τοῦ περιβόλου τῆς μονῆς βρέθηκαν ἐρείπια οἰκοδομικοῦ συγκροτήματος, τό ὁποῖο περιφράχθηκε καί θά ἐρευνηθεῖ τόν ἑπόμενο χρόνο. Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά ἐνισχύσει οἰκονομικά τήν ἀνέγερση τῶν νέων κελλίων τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Ἀθανασίου Κουρούτας, ἡ ὁποία δέν λειτουργεῖ ὅλο τό χρόνο καί στερεῖται βασικῶν πόρων εἰσοδήματος, μπορεῖ νά τό πράξει ἀπ’ εὐθείας στήν Ἱ. Μητρόπολη Ἠλείας (271 00 Πύργος, τηλ. 2621.0.22527), ἤ στό Ἐπισκοπεῖο Ἀμαλιάδος (Ἀθηνῶν 34, 272 00 Ἀμαλιάδα, τηλ. 2622.0.22207).

Τουρκικές θηριωδίες - Γιά νά μήν ξεχνοῦμε 1. Τέσσερα θύματα τῆς τουρκικῆς θηριωδίας κατά τήν εἰσβολή στήν Κύπρο τό 1974 ἀναγνωρίστηκαν μετά ἀπό 35 ὁλοκληρα χρόνια μέσῳ DNA. Πρόκειται γιά τέσσερα μέλη τῆς ἴδιας ἑλληνοκυπριακῆς οἰκογένειας, τοῦ ζεύγους Μελῆ καί Μαρίας Μέτσιου, τότε 43 χρόνων, καί τῶν δύο παιδιῶν τους Κύπρου καί Παναγιώτας, 12 καί 10 ἐτῶν ἀντίστοιχα. Καί τά τέσσερα μέλη ἐκτελέστηκαν ἐν ψυχρῷ καί τά πτώματά τους πετάχτηκαν σέ ὁμαδικό τάφο, ἐνῶ ἰδιαίτερο ἀποτροπιασμό προξενεῖ τό γεγονός ὅτι τά δύο παιδιά πυροβολήθηκαν στά κρεβάτια τους, γιατί ὑπέφεραν ἐκ γενετῆς ἀπό πάθηση πού τά

20


νά ἀφαιρεθεῖ ὁ σταυρός. Οἱ ἐργασίες ἀνοικοδόμησης τοῦ κτίσματος, πού περιγράφονται ὡς «ἀποκατάσταση τοῦ τζαμιοῦ τοῦ Μεσοχωρίου», σύμφωνα μέ τήν ἐφημερίδα ΜΙΛΛΙΕΤ προκαλοῦν ἀντιδράσεις. Ὁ ἀρχιτέκτονας Ὀκτάϊ Ἐκιντζί σέ δηλώσεις του ἀνέφερε: «Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι τό κτίσμα εἶναι ἐκκλησία, ἀκόμα και ἄν γιά ἕνα μικρό χρονικό διάστημα χρησιμοποιήθηκε ὡς τζαμί». Πάντως σχολιαστές σημειώνουν ὅτι πολλές ἐκκλησίες, πού ἐγκαταλείφθηκαν μέ τήν ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν, ὅταν δέν χρησιμοποιοῦνται ὡς χῶροι λατρείας, συχνά γίνονται ἀποθῆκες, ἀχυρῶνες ἤ στάβλοι.

κρατοῦσε κλινήρη. Στίς 26 Αὐγούστου 2009 ἔγινε ἡ κηδεία τῆς οἰκογένειας στή Λευκωσία, προεξάρχοντος τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου καί παρουσίᾳ τοῦ Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Λουκᾶ Λουκᾶ, ὡς ἐκπροσώπου τῆς Κυπριακῆς Κυβέρνησης. 2. Ἐπίσης, παλαιά ὀρθόδοξη Ἐκκλησία χρησιμοποιεῖται στήν Τουρκία ὡς ἰσλαμικό τέμενος. Πρόκειται γιά τόν ναό Ἁγίου Δημητρίου, στό βόρειο τμῆμα τῆς ἐπαρχίας Σηλυβρίας, κτισμένη πρό 178 ἐτῶν. Μετά τό 1923 καί τήν ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν ἠ Ἐκκλησία σπάνια χρησιμοποιήθηκε ὡς χῶρος λατρείας. Πρίν μερικά χρόνια στό κτίσμα προστέθηκε ἕνας μιναρές, χωρίς ὡστόσο

ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ Ἐπιστολή διαμαρτυρίας πρός τήν ΔΙΣ ἀπέστειλε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Γερμανός τόν περασμένο Νοέμβριο 2009, διαμαρτυρόμενος γιά τήν σχεδιαζόμενη αὔξηση ἀπό τήν νέα Κυβέρνηση τοῦ ποσοστοῦ τοῦ ΕΤΑΚ ἀπό 1 σέ 3 τοῖς χιλίοις μόνον γιά τά Νομικά Πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. «Αὐτά δέ συνέβησαν οὔτε στήν Τουρκοκρατία μέ τούς Σουλτάνους», σημειώνει χαρακτηριστικά ὁ κ. Γερμανός. Ἡ ἐφαρμογή τοῦ μέτρου αὐτοῦ εἶναι ὄχι μόνον ἀντισυγματική, ἀλλά καί θά ἔχει ὡς συνέπεια τήν μείωση τοῦ προσφερομένου στήν κοινωνία φιλανθρωπικοῦ ἔργου καί θά ψυχράνει τούς δωρητές καί εὐεργέτες της. Ὁ κ. Γερμανός πρότεινε στήν ΔΙΣ τήν σθεναρή ἀντίδραση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπέναντι στήν πολιτική αὐτή, ἐνῶ συνημμένως ὑπέβαλε στήν ΔΙΣ τήν κατάσταση καταβολῆς τοῦ φόρου ΕΤΑΚ γιά τήν Ἱ. Μητρόπολη Ἠλείας, τίς μονές, τούς ναούς καί τά Ἱδρύματά της. ΣΥΝΑΥΛΙΑ Ἑλληνικῆς Παραδοσιακῆς Μουσικῆς ἔδωσε τό ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας στίς 19 Ἰουνίου 2009 τό βράδυ στό χῶρο τῆς Δημοτικῆς Ἀγορᾶς Πύργου. Τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας ἐκπροσώπησε ὁ π. Ἀθανάσιος Μπαχός, ἐνῶ μεταξύ ἄλλων τήν συναυλία παρακολούθησαν ὁ Δήμαρχος Πύργου Μάκης Παρασκευόπουλος καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτ. Συμβουλίου Πύργου Στάθης Καννῆς. ΕΚΟΙΜΗΘΗ ξαφνικά στίς 6.9.2009 καί σέ ἡλικία 76 ἐτῶν ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ὁ ὁποῖος διηκόνησε στίς ἐνορίες τοῦ Πύργου. Τά τελευταῖα χρόνια ἐφημέρευε στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Πύργου. Μεταξύ ἄλλων ὁ ἀείμνηστος π. Μιχαήλ διετέλεσε μέλος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου Ἠλείας καί Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ὠλένης. Ἐπιστολή στόν τότε Ὑπουργό Ὑγείας Δημ. Ἀβραμόπουλο ἀπέστειλε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Γερμανός στίς 22.6.2009, ζητώντας τήν παρέμβασή του γιά τήν συνέχιση λειτουργίας τῶν ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Χρήσης Ἐξαρτησιογόνων Οὐσιῶν τοῦ ΟΚΑΝΑ, πού ἰδιαίτερα ἐκείνην τήν περίοδο ἀντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα στήν λειτουργία τους, μέ κίνδυνο νά ἀπειλοῦνται ἀκόμη καί μέ κλείσιμο πολλά ἀπό αὐτά. Στήν ἐπιστολή του αὐτή, μεταξύ ἄλλων, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσήμαινε, ὅτι «οἱ ὑπηρεσίες τους μάλιστα ξεπερνοῦν τά στενά ὅρια τῆς πρόληψης τῶν ἐξαρτήσεων, καθώς καλύπτουν πληθώρα ψυχοκοινωνικῶν ἀναγκῶν, οἱ ὁποῖες δέν μποροῦν νά καλυφθοῦν διαφορετικά λόγῳ σημαντικῶν ἐλλείψεων σέ δημόσιες τομές ψυχοκοινωνικῆς στήριξης».

21


ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΗΛΕΙΑΣ Ἱερατικαί Συνάξεις Ἱ. Μ. Ἠλείας καί Ὠλένης-Ἐκκλ. ἔτος 2008-2009, Πύργος Ὀκτώβριος 2009, σσ. 176. Ὁ προσφάτως ἐκδοθείς αὐτός τόμος, μετά τόν Πρόλογο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Γερμανοῦ (σ. 3), περιέχει τίς εἰσηγήσεις τῶν δέκα Ἱερατικῶν Συνάξεων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἠλείας τοῦ ἐκκλ. ἔτους 20082009, μέ σκοπό νά τίς ἔχουν οἱ ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας ὡς βοήθημα τόσο γιά τήν προσωπική τους καλλιέργεια ὅσο καί ὡς ποιμαντικό βοήθημα. Συγκεκριμένα ὁ τόμος περιλαμβάνει τίς εἰσηγήσεις: Ἰω. Παπαδοπούλου, θεολόγου-τ. Γυμν/χου, «Ἡ θεολογία τῶν Μυστηρίων» (σ. 4-31), διακ. Γεωργ. Σταθοπούλου, «Τελετουργικά τῶν Μυστηρίων Βαπτίσματος καί Χρίσματος» (σ. 33-73), Δρ. Νικ. Κουλουγλιώτη, «Γάμος καί οἰκογένεια. Ὁ κύκλος τῆς ζωῆς τῆς οἰκογένειας καί ὁ παιδαγωγικός ρόλος τῶν γονέων» (σ. 75-91), Ἀρχιμ. Ἀνδρ. Τσίρου, «Τελετουργικά τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου» (σ. 93-108), Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Μπαχοῦ, «Τελετουργικά τοῦ Μυστηρίου τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου» (σ. 109-131), Ἀρχιμ. Φιλαρέτου Σπανοπούλου, «Προετοιμασία τοῦ Λειτουργοῦ διά τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας» (σ. 133-144) καί Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Πετράκου, «Τελετουργικά τῆς Θείας Λειτουργίας» (σ. 145-167), ἐνῶ στό παράρτημα δημοσιεύονται καί δύο ὑπηρεσιακά ἔγγραφα σχετικά μέ τίς Ἱερατικές Συνάξεις (σ. 169-174). Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου Φραγκοπηδήματος Ἠλείας, Ἔκδοσις Β΄ Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Φραγκοπηδήματος, Πύργος 2009, σσ. 155. Ἡ Ἱ. Μονή Ἁγ. Νικολάου Φραγκοπηδήματος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας ἐξέδωσε σέ ἐμπλουτισμένη β΄ ἔκδοση τήν ἱστορία τῆς ζωῆς, τῆς δράσης καί τῆς προσφορᾶς τῆς μονῆς στόν τόπο μας καί τούς κατοίκους της. Κύριο γνώρισμα τῆς ἔκδοσης αὐτῆς εἶναι ἡ γιά πρώτη φορά δημοσίευση τῶν παλαιοτέρων ἐγγράφων πού ἀναφέρονται στή μονή καί φυλάσσονται στό Ἀρχεῖο της, ὅπως φιρμάνια, ταπιά, χοτζέτ καί ἄλλα κείμενα. Μετά τόν Πρόλογο τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου Ἠλείας κ. Γερμανοῦ (σ. 1-2) καί τήν Εἰσαγωγή τῆς Καθηγουμένης Γερόντισσας Μαρκέλλας (σ. 3), δημοσιεύονται σύντομος βίος τοῦ Ἁγ. Νικολάου τοῦ ἐν Μύροις καί τά θαύματά του στή μονή (σ. 5-9). Τό κύριο μέρος ἀποτελοῦν τά ἱστορικά στοιχεῖα, μέ τή σύγχρονη ἔκδοση πολλῶν σχετικῶν ἐγγράφων, καί αὐτό χωρίζεται σέ δύο κεφάλαια: τό Α΄ ἐξετάζει τήν ἱστορία τῆς μονῆς ἀπό τήν Φραγκοκρατία μέχρι τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 (σ. 10-70) καί τό Β΄ ἀπό τήν Ἀπελευθέρωση μέχρι σήμερα (σ. 71-93). Σέ Παραρτήματα ἐν συνεχείᾳ ἐκδίδονται τό Σιγίλλιο τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ τοῦ ἔτους 1798 (σ. 94-100), ὁ Κώδικας τῆς μονῆς (σ. 101-139) καί ἀρκετές φωτογραφίες (σ. 140-150). Γ. Κομιώτη, 25η Μαρτίου 1821, Έκδ. Ι. Μητροπόλεως Ηλείας, Πύργος, Μάρτιος 2009, σσ. 16. Ἡ παροῦσα ἔκδοση περιλαμβάνει τόν ἐκφωνηθέντα Πανηγυρικό τῆς ἡμέρας κατά τήν ἐθνική ἑορτή τῆς 25ης Μαρτίου 2009 στόν Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Νικολάου Πύργου, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἠλείας κ. Γερμανοῦ, τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Κυβερνήσεως Ὑφυπουργοῦ Μεταφορῶν καί Ἐπικοινωνιῶν κ. Μ. Μπεκίρη, τῶν λοιπῶν Ἀρχῶν τοῦ Νομοῦ μας καί τοῦ Δήμου Πύργου, πλήθους ἐκπαιδευτικῶν, μαθητῶν καί λαοῦ. Ἰδιαίτερη ἀναφορά στήν ὁμιλία αὐτή ἔγινε γιά τήν οἰκονομική, μορφωτική, πολεμική καί σέ αἷμα προσφορά τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.

Τά ἔσοδα ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς Ἱ. Μητροπόλεως διατίθενται γιά τήν ἐνίσχυση τῶν εὐαγῶν Ἱδρυμάτων της. Γιά παραγγελίες ἀπευθύνεσθε στό Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἠλείας, 271 00 Πύργος, τηλέφ. 2621.0.22069.

22


Δ Ω Ρ Ε Ε Σ ΓΙ Α ΤΑ Ι Δ Ρ ΥΜ ΑΤΑ ΤΗΣ Ι. Μ ΗΤΡΟΠΟΛ Ε ΩΣ Μ Α Σ - Ὁ κ. Δημ. Χριστιᾶς ἐκ Πατρῶν, εἰς μνήμην Βασιλείου Βαγγοπούλου 50 € - Ἡ κ. Θεοδ. Ἀναγνωστοπούλου ἐκ Πύργου, εἰς μνήμην γονέων καί συζύγου 400 € - Ὁ κ. Ἀνδρ. Τσεκούρας, εἰς μνήμην τοῦ πατρός του Κων/νου πρεσβυτέρου 400 € - Ἡ κ. Ἀθαν. Παπαδάκη ἐκ Πειραιῶς, εἰς μνήμην πρεσβυτέρου Κων/νου Τσεκούρα 100 € - Ἡ κ. Ἀμαλία Σπυροπούλου, Λαμπέτι, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Νικολάου 150 € - Ἡ κ. Ρεββέκα Μαρκοπούλου ἐκ Καρδαμᾶ, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Λάμπρου 500 € - Ἡ κ. Κυρ. Νικολοπούλου, εἰς μνήμην Ἀναστασίας Νικολοπούλου 510 € - Ἡ κ. Κυρ. Νικολοπούλου, εἰς μνήμην Ἀναστασίας Νικολοπούλου 400 € - Ὁ κ. Ἰω. Παπασωτηρόπουλος ἐκ Τραγανοῦ, εἰς μνήμην τῆς μητρός του Παναγιώτας 150 € - Ἡ κ. Φωτ. Παπασωτηροπούλου ἐκ Τραγανοῦ, εἰς μνήμην τῆς μητρός της Παναγιώτας 150 € - Ἡ κ. Ἀθηνᾶ Εὐσταθίου ἐξ Ἀθηνῶν, εἰς μνήμην τῆς θείας της Παρθενόπης 50 € - Ἡ κ. Χριστίνα Λιακοπούλου, Ματαράγκα, εἰς μνήμην τοῦ πατρός της Διονυσίου 40 € - Ὁ κ. Παναγ. Ἀλεξόπουλος ἐκ Πύργου, εἰς μνήμην Ἰωάννου Γιαννοπούλου 100 € - Ὁ Αἰδεσιμ. Ἀντώνιος Κρινᾶς ἐξ Αὐστραλίας 500 € - Ἡ κ. Χρυσούλα Τσαπαρδώνη, εἰς μνήμην γονέων, συζύγου καί ἀδελφῆς της 350 € - Ἡ κ. Εὐθαλία Μπακοπούλου 50 € - Ὁ κ. Δημ. Κοτσώνης ἐξ Ἀθηνῶν, εἰς μνήμην πρεσβυτέρου Μιχαήλ Παυλοπούλου 50 € - Ὁ Αἰδεσιμ. Κων/νος Κοτσώνης ἐκ Πύργου, εἰς μνήμην πρεσβυτέρου Μιχαήλ Παυλοπούλου 50 € - Ὁ κ. Παναγ. Ντεϊμεντές, εἰς μνήμην πρεσβυτέρου Μιχαήλ Παυλοπούλου 100 € - Ὁ κ. Στέφ. Μαυρογιάννης, εἰς μνήμην πρεσβυτέρου Μιχαήλ Παυλοπούλου 50 - Ὁ κ. Ἀθαν. Ἀσημακόπουλος ἐκ Πύργου, εἰς μνήμην τῆς μητρός του Ξένης 600 € - Ὁ κ. Γεώργ. Κοτσώνης ἐκ Πύργου, εἰς μνήμην τῆς μητρός του Κων/νας πρεσβυτέρας 50 € - Ἡ κ. Χαραλ. Κοτσώνη ἐκ Πύργου, εἰς μνήμην τῆς μητρός της Κων/νας πρεσβυτέρας 50 € - Ὁ Αἰδεσιμ. Χαράλ. Παπαηλιοῦ ἐκ Ξηροκάμπου, εἰς μνήμην τῆς πρεσβυτέρας του Γιαννούλας 500 € - Ὁ κ. Σπυρ. Ἀνδριώτης ἐξ Ἀνδραβίδος, εἰς μνήμην Κλεάρχου Δρακοπούλου 50 € - Ὁ κ. Κων/νος Μπουντούσης, εἰς μνήμην Γεωργίου Ἀνδρικοπούλου 100 € - Ἡ οἰκογένεια Θεοδ. Τοπιντζῆ, εἰς μνήμην Ἀθανασίου Τοπιντζῆ 500 € - Ὁ κ. Βασίλ. Παρασκευόπουλος, εἰς μνήμην τῆς συζύγου του Ἑλένης 2.000 € - Ἡ κ. Διον. Ψυχογιοῦ-Κούλου, εἰς μνήμην τῶν γονέων της καί τοῦ ἀδελφοῦ της 300 € - Τό ΠΑΣΟΚ Ἠλείας, εἰς μνήμην Κρητονίκης Λυμπέρη 50 € -Ὁ  κ. Ἰω. Παπαδόπουλος ἐκ Γερακίου, εἰς μνήμην τῆς συζύγου του Οὐρανίας καί τοῦ υἱοῦ του Θεοδώρου 100 € - Ὁ κ. Κων/νος Παπαλεωνίδας ἐξ Ἀθηνῶν, εἰς μνήμην τοῦ πατρός του Κων/νου 500 € - Ὁ κ. Ἀντ. Καράγιωργας ἐκ Θεσσαλονίκης, εἰς μνήμην τοῦ πατρός του Ἀργυρίου 50 € - Ὁ κ. Ἰω. Καράγιωργας ἐκ Καρδαμᾶ, εἰς μνήμην τοῦ ἀδελφοῦ του Ἀργυρίου 100 € - Ἡ κ. Μαρία Κωστοπούλου ἐκ Καρδαμᾶ, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Γεωργίου, τῶν γονέων καί λοιπῶν συγγενῶν της 150 € - Ὁ π. Παναγ. Γιατρᾶς ἐξ Ἀμαλιάδος, εἰς μνήμην τοῦ πατρός του Σπυρίδωνος 300 € - Ἡ κ. Καλλιόπη Φάσσου ἐξ Ἀμαλιάδος, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Παναγιώτου 500 € - Ἡ κ. Ἑλένη Ψημένου, εἰς μνήμην Παναγιώτου Φάσσου 250 € - Ὁ κ. Ἀντ. Στουφῆς, εἰς μνήμην Παναγιώτου Φάσσου 250 € - Ἡ κ. Νίκη Βέτσου, εἰς μνήμην Παναγιώτου Φάσσου 50 € - Ὁ Σύλλογος Δασκάλων καί Νηπιαγωγῶν Ἀμαλιάδος, εἰς μνήμην Παναγιώτου Λαβαζοῦ 20 € - Ὁ Σύλλογος Διδασκόντων τοῦ 3ου Δημοτ. Σχολ. Ἀμαλιάδος, εἰς μνήμην Παναγιώτου Λαβαζοῦ 25 € - Ὁ Σύλλογος Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ 3ου Δημοτ. Σχολ. Ἀμαλιάδος, εἰς μνήμην Παναγιώτου Λαβαζοῦ 25 € - Ὁ κ. Ἀριστ. Παναγιωτόπουλος, εἰς μνήμην Παναγιώτου Λαβαζοῦ 30 € Ἄς ἐνισχύσουμε ὅλοι τά Χριστούγεννα τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας!

23


ΑΜΠΕΛΟΣ  
ΑΜΠΕΛΟΣ  

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ΄ - ΤΕΥΧΟΣ 63ο – Γ΄-Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009

Advertisement