Page 1

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Åôïò 9o

1

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ: 2563 ÔéìÞ: 80 Ë. (åêôüò Íïìïý 1 Åõñþ)

http://www.protinews.gr

ΟΚΤΩBΡΙΟΥ 2010

ΣΑΝ ΤΙΣ ΑΚΡΙΔΕΣ ΠΕΦΤΟΥΝ ΤΩΡΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ

Κλοπές

ΑΡΘΡΟ ΜΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Η κόκκινη γραμμή… (Σελ. 7)

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

“Ψηφιακό” μνημόνιο συνεργασίας (Σελ. 6)

με… πεινασμένους δράστες! ΑΠΟ ΚΡΕΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΣΙΤΗΡΑ “ΣΗΚΩΣΑΝ” ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ!

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Σ

αν τις ακρίδες έχουν πέσει στο νομό Ηλείας οι διαρρήκτες που τις τελευταίες ημέρες ρημάζουν ό,τι βρουν. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δράσης οργανωμένης σπείρας, όχι επαγγελματικής, ιδιαίτερα μετά τα τελευταία κρούσματα που δείχνουν… πεινασμένους δράστες. Ποσότητες κρεάτων, ελαιόλαδο, τυρί και άλλα πολλά ήταν η λεία του τελευταίου 24ώρου σε διάφορες περιοχές της Ηλείας. Στο Ρουπάκι της Γαστούνης, έκλεψαν και ψυγειοκαταψύκτη (Σελ. 3) γεμάτο με κρέατα!

(Σελ. 13)

ÁðÝóõñå åðéóÞìùò ôçí õðïøçöéüôçôÜ ôïõ ï Á. ÓåñÝôçò ÅÍÙÓÇ ÁÃÑÏÔÉÊÙÍ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÙÍ ÇËÅÉÁÓ - ÏËÕÌÐÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ç ÅÍÙÓÇ ÁÃÑÏÔÉÊÙÍ ÓÕÍ/ÓÌÙÍ ÇËÅÉÁÓ - ÏËÕÌÐÉÁÓ êÜíåé ãíùóôü óôïõò ðáñáãùãïýò ïéíïóôÜöõëëùí ðïõ Ý÷ïõí Þäç ðñïóêïìßóåé ôï ðñïúüí ôïõò êáé Ý÷ïõí ðáñáëÜâåé ôï ðáñáóôáôéêü ôïõò (Äåëôßï ÁðïóôïëÞò - Ôéìïëüãéï) üôé ìðïñïýí íá ðñïâïýí óå åîüöëçóç áðü óÞìåñá 1 Ïêôùâñßïõ 2010. Áêüìá ãíùñßæïõìå óå üóïõò ðáñáãùãïýò èá ðñïóêïìßóïõí Üìåóá ôï ðñïúüí ôïõò óôï Ïéíïðïéåßï Ðñáóßíïõ êáé åöüóïí Ý÷ïõí äçëþóåé ôïí Áñéèìü Áìðåëïõñãéêïý ôïõò Ìçôñþïõ èá ìðïñïýí íá åîïöëïýíôáé áõèçìåñüí óôá ÊåíôñéêÜ Ãñáöåßá ôçò ÅÁÓ ÇËÅÉÁÓ - ÏËÕÌÐÉÁÓ (Êïêêßíïõ 8 & Ô. Ðåôñïðïýëïõ óôïí Ðýñãï). Áðü ôçí Å.Á.Ó. ÇËÅÉÁÓ - ÏËÕÌÐÉÁÓ Ï ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÌÉÊÅËÏÐÏÕËÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

(Σελ. 8)

Ôþñá… 3 åõñþ êáé óôá ÊÝíôñá Õãåßáò!


02

Ðñþôç ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Δισεκατομμύρια απειλούνται με έλλειψη νερού στο μέλλον

Στο “ίδιο έργο θεατές”

Ενα από τα σημαντικά μειονεκτήματα που έχουμε σαν νομός είναι ότι αδυνατούμε να δώσουμε λύσεις σε ζωτικά ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της Ηλείας και που πάντα τα αφήνουμε στην τύχη τους ή λέμε το γνωστό "δεν βαριέσαι, έχει ο Θεός". Και βεβαίως ακόμη πιο λυπηρό είναι το γεγονός ότι ενώ βλέπουμε το ίδιο πρόβλημα να ανακυκλώνεται και να επαναλαμβάνεται, με προκλητική αδιαφορία δεν κάνουμε τίποτα για να το επιλύσουμε ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν από αυτό. Ένα λοιπόν από τα μείζονα θέματα που ταλανίζουν την Ηλεία χρόνια τώρα και που κατά καιρούς έχουν γίνει αλλεπάλληλες συσκέψεις για την δήθεν επίλυση του είναι αυτό της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Θέμα που έχει εξελιχθεί σε εφιάλτη για τους Δήμους της Ηλείας, αφού αφ' ενός οι κατά τόπους χωματερές έχουν πλέον κορεστεί και δεν μπορούν πλέον να δεχθούν τα απορρίμματα και αφ' ετέρου τα πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους παράνομους ΧΑΔΑ είναι πολύ τσουχτερά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί με τα απορρίμματα είναι το θέμα που προκλήθηκε με τον ΧΑΔΑ Ανδραβίδας - Τραγανού και την όλη υπόθεση που κατέληξε στα δικαστήρια. Την ιστορία λίγο πολύ την ξέρουμε. Κανένας από τους εμπλεκόμενους -είτε είναι οι Δήμοι είτε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση- δεν φταίει για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η ευθύνη είναι συλλογική, αγαπητοί φίλοι αναγνώστες και αναγνώστριες, και έχει να κάνει με την ολιγωρία και αδιαφορία ταυτόχρονα των αιρετών "αρχόντων" του νομού, της Νομαρχίας και βεβαίως όλων των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της Ηλείας τα τελευταία 30 περίπου χρόνια. Πού είναι το ενιαίο μέτωπο διεκδίκησης, κύριοι Δήμαρχοι του νομού, κύριε Νομάρχη, κύριοι Βουλευτές; Πού είναι οι ενέργειές σας και οι δυναμικές σας πρωτοβουλίες, πού είναι η πυγμή σας προς την κεντρική εξουσία για την προώθηση και άμεση επίλυση του προβλήματος; Εδώ υπάρχουν τόσοι και τόσοι μικροί νομοί, με λιγότερες παραγωγικές δυνατότητες από τις δικές μας, με λιγότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά με ένα μεγάλο προσόν που δεν το είχαμε ποτέ εμείς ως νομός και ούτε βέβαια πρόκειται να το έχουμε. Την νοοτροπία και συλλογικότητα που πρέπει να έχετε ως αιρετοί "άρχοντες" της Ηλείας. Δυστυχώς σας διακατέχουν έριδες, διχαστικές αντιλήψεις, αντιπαραθέσεις, ευθυνοφοβία και μετατόπιση ευθυνών για το όλο θέμα. Τι πρέπει, επιτέλους, να γίνει για να βάλετε μυαλό και να προχωρήσετε στην δημιουργία ενός εργοστασίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων; Χρειάζεται πολιτική βούληση εκ μέρους σας κύριοι. Χρειάζεται συστράτευση όλων των τοπικών φορέων, χρειάζεται και πολιτικό κόστος αν χρειαστεί και σύγκρουση με την κεντρική εξουσία για να υλοποιήσουμε ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά έργα της Ηλείας. Δυστυχώς, δεν διαθέτετε τίποτα από τα παραπάνω. Επίλογος: Μήπως η Ηλεία χρειάζεται τελικά έναν Ντέιβιντ Κόπερφιλντ ή έναν Γιούρι Γκέλερ που με το μαγικό ραβδί του θα δημιουργήσει το πολυπόθητο εργοστάσιο;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Ανανίου εκ των 70 απ. Ρωμανού Μελωδού Ανατολή Ηλίου 06.20 Δύση Ηλίου 18.09

Σχεδόν το 80% της ανθρωπότητας κινδυνεύει με έλλειψη πόσιμου νερού στο μέλλον, καθώς ζει σε περιοχές όπου η παροχή πόσιμου νερού δεν είναι ασφαλής, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο "Nature". Οι συντελεστές της έρευνας συνέταξαν μία κατάσταση "απειλών προς το νερό", στις οποίες συμπεριλαμβάνονται προβλήματα όπως η μόλυνση και η μείωση των αποθεμάτων. Η σημαντικότερη "κατηγορία" απειλής επηρεάζει 3,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους, ενώ επισημαίνεται ότι στις δυτικές χώρες, η συγκέντρωση νερού μέσω υδραγωγείων και φραγμάτων είναι αποτελεσματική για τους ανθρώπους, αλλά όχι για τη φύση. Κατά τον Τσαρλς Βοροσμάρτι, του City College της Νέας Υόρκης, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, "αυτό που συμπεραίνουμε είναι ότι είμαστε αντιμέτωποι με μία απειλή παγκοσμίων διαστάσεων". Η πρόταση των συντελεστών της έρευνας είναι να γίνει στροφή σε στρατηγικές σωστής διαχείρισης νερού που συνδυάζουν την υποδομή με "φυσικές" επιλογές, όπως η προστασία υδροβιότοπων, ποταμών και υδροκριτών. Η έρευνα έχει παγκόσμιο χαρακτήρα, και το ανησυχητικό πόρισμα είναι ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα αντιμετωπίζουν προβλήματα παροχής νερού στις προσεχείς δεκαετίες, καθώς το κλίμα μεταβάλλεται και ο ανθρώπινος πληθυσμός αυξάνεται. Για τους σκοπούς της έρευνας συγκεντρώθηκαν πληροφορίες σε ποικιλία διαφορετικών απειλών, ενώ χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα για διαφορετικές εκτι-

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

μήσεις διαθεσιμότητας νερού. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ένας χάρτης που δείχνει την έκταση της απειλής ανά τετράγωνο 50χλμ επί 50 χλμ. "Αυτό που κάναμε ήταν να ρίξουμε μία αποστασιοποιημένη ματιά στα γεγονότα- τι γίνεται με τα αποθέματα νερού της ανθρωπότητας και ποιες είναι οι επιπτώσεις που έχει η λειτουργία της παρούσας υποδομής στο φυσικό κόσμο" είπε ο Βοροσμάρτι. Τα τρισεκατομμύρια δολάρια που έχουν επενδυθεί στην υποδομή "μεταφράζονται" σε φράγματα, κανάλια, υδραγωγεία, που χρησιμοποιούνται στον ανεπτυγμένο κόσμο για να εξασφαλιστεί η υδροδότησή του, που εξαφανίζουν την άμεση απειλή. "Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού του κόσμου δεν είναι σε θέση να αντέξει οικονομικά τέτοιου

*

"τεχνητών" και "φυσικών" μεθόδων. Στην περίπτωση της Νέας Υόρκης, η πόλη επένδυσε σε ένα πρόγραμμα προστασίας του εδάφους, διασφαλίζοντας ότι οι πηγές που υδροδοτούν τη Νέα Υόρκη (στα βουνά Κάτσκιλ) παραμένουν "υγιείς". Ο Μαρκ Σμιθ, επικεφαλής του προγράμματος νερού της Διεθνούς Ένωσης για τη Συντήρηση της Φύσης (IUCN), ο οποίος δεν ενεπλάκη στη συγκεκριμένη έρευνα, ανέφερε ότι η προσέγγιση αυτού του είδους έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος στον ανεπτυγμένο κόσμο, αν και το "μοντέλο" που χρησιμοποιεί τσιμέντο και ατσάλι παραμένει ισχυρό.

Νέα μελέτη δείχνει ότι το 80% του πληθυσμού της Γης ζει σε περιοχές όπου η παροχή πόσιμου νερού δεν είναι ασφαλής

 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Ðýñãïò Óðõñ. Ðáíáãéùôïðïýëïõ Êáôáêüëïõ 53 åöçìåñåýåé -äéáíõêôåñåýåé (2621036258) ÁìáëéÜäá ÐÝôñïò Æáöåéñüðïõëïò ÄåëçãéÜííç 23 Τοπικές νεφώσεις στην Ηλεία , περιμένουμε σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως åöçìåñåýåé -äéáíõêôåñåýåé (2622027465) 25 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Ελλάδα. ÊñÝóôåíá ¼ëãá Ìáñêïðïýëïõ (2625022765) Ασθενείς μέχρι μέτριοι δυτικοί - βορειοδυτικοί ÂÜñäá Óðýñïò Óðõñüðïõëïò (2623071222) άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο. Ëå÷áéíÜ Íåüöõôïò Ðáðáäüðïõëïò (2623022742) Ôñáãáíü ÁñëåôÞ Åõöñïóýíç (2623061525)

Στο λογότυπο της εφημερίδας απεικονίζεται ο Δίας του Φειδία, από νόμισμα των Ηλείων. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. Χειρόγραφα συνεργατών και επιστολές που δημοσιεύτηκαν ή όχι, δεν επιστρέφονται.

είδους επενδύσεις" είπε ο Πήτερ Μακιντάιρ, του πανεπιστημίου του Ουϊσκόνσιν, άλλος ένας εκ των ερευνητών. "Ουσιαστικά δείχνουμε ότι η υποδομή αυτή ωφελεί λιγότερο από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους, οπότε εκ των πραγμάτων μένει εκτός ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού…αλλά ακόμα και στον πλούσιο κόσμο, δεν είναι καλή ιδέα να συνεχίσουμε έτσι. Θα μπορούσαμε να χτίζουμε περισσότερα φράγματα και να κάνουμε όλο και βαθύτερες γεωτρήσεις, αλλά ακόμα και αν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα, δεν είναι μία μέθοδος που συμφέρει" συμπλήρωσε. Η προτεινόμενη λύση, όπως προαναφέρθηκε, είναι η ενοποίηση

Λαϊκές Αγορές Ðåëüðéï Ðáíáãéþôçò Ìõëùíüðïõëïò (2624031500) Æá÷Üñù Êùí/íá Äáßêïõ (2625034567) Ãáóôïýíç Áëåî. Ðáñßóçò (2623033003) Áñ÷áßá Ïëõìðßá Ìßôåâá ÉâÜíêá Ðïëßôç (2624023306) Áíäñáâßäá Êùí/íá ×áíôæÞ (2623054444) Âáñèïëïìéü Èåþíç ×Üñäá (2623041761)

Πύργος - Ρήγα Φεραίου 113 (έναντι Δ.Ο.Υ. Πύργου-Πάροδος Forum) ΤΚ: 27100 - Κωδικός:6603 Τηλ.: 26210-40100, Fax: 26210-40107 Fax Συντακτών: 26210-40106 E-M Mail: protinews@otenet.gr website:www.protinews.gr Αμαλιάδα - Ελ. Βενιζέλου 19, ΤΚ: 27200 Τηλ.: 26220-38290-1, Fax: 26220-38292 E-M Mail: protiama@otenet.gr

ÐáñáóêåõÞ Áíäñáâßäá ÓÜââáôï ÁìáëéÜäá Ðýñãïò -ðëáôåßá ÁíäñéÜñá

 ΚΤΕΟ Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26213 63700 - 26213 63115

Ιδιοκτησία-Εκδοση: ΠΡΩΤΗ Εκδοτική ΑΕ Εκδότης - Διευθυντής: Παναγιώτης Γ. Παναγιωτόπουλος Διευθυνων Σύμβουλος: Κων/νος Κοτρέτσος Αρχισυντάκτες: Θοδωρής Κ. Λάμπρος Ελένη Παπαδοπούλου Υπεύθυνος Ατελιέ: Δημ. Μ. Γαλανόπουλος Υπεύθυνος Eμπορικού Τμήματος: Νικόλαος Κ. Λαμπαούνας


Ðñþôç

03

Ειδήσεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Οι κλέφτες… πείνασαν και αρπάζουν κρέας, λάδι, τυρί και ό,τι άλλο βρουν

Ρημάζουν τον τόπο Σ

αν τις ακρίδες έχουν πέσει στο νομό Ηλείας οι διαρρήκτες που τις τελευταίες ημέρες ρημάζουν ό,τι βρουν. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δράσης οργανωμένης σπείρας, όχι επαγγελματικής, ιδιαίτερα μετά τα τελευταία κρούσματα που δείχνουν… πεινασμένους δράστες. Ποσότητες κρεάτων, ελαιόλαδο, τυρί και άλλα πολλά ήταν η λεία του τελευταίου 24ωρου σε διάφορες περιοχές της Ηλείας. Του Γιάννη Σπυρούνη spirounis@protinews.gr

Και τι δεν πήραν… Αν και στο παρελθόν έχουν καταγραφεί μεμονωμένα κρούσματα με κλοπές τροφίμων, χθες το αστυνομικό δελτίο ήταν αρκετά πλούσιο, με τη λεία των δραστών να θυμίζει περισσότερο μενού γεύματος. Στο Ρουπάκι της Γαστούνης, άγνωστοι "χτύπησαν" σε αποθήκη καταστήματος και έκλεψαν έναν ψυγειοκαταψύκτη γε-

Εκρηκτική ύλη, φυτίλι, κροτίδες και πιστόλι εντοπίστηκαν σε δύο σπίτια

Υπόθεση “μπαρούτι” στη Λαμπεία Ερευνες σε δύο σπίτια στη Λαμπεία πραγματοποίησε χθες η Αστυνομία, όπου βρέθηκαν εκρηκτική ύλη, φυτίλι, κροτίδες και πιστόλι. Ένας 24χρονος και ένας 29χρόνος, συγγενείς μεταξύ τους, συνελήφθησαν και οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση. Στο σπίτι του 24χρονου βρέθηκαν 30 αυτοσχέδιες κροτίδες, ένα βραδύκαυστο φυτίλι μήκος 170 εκατοστών και 16 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης. Στο σπίτι του 29χρονου οι αστυνομικοί βρήκαν έναν ανιχνευτή μετάλλων, 20 κροτίδες και ένα πιστόλι κρότου - λάμψης. Τα παραπάνω κατασχέθηκαν και οι δύο δράστες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα. Η κατοχή των παραπάνω προκαλεί ερωτηματικά, αλλά εκτιμήσεις αναφέρουν πως δεν προκύπτουν στοιχεία για εγκληματική δράση.

Στηρίζει Π. Δημητρόπουλο μάτο με κρέατα, ενώ άδειασαν και άλλον από το περιεχόμενό του. Ακόμα πήραν έντεκα σακιά με κριθάρι, συνολικής αξίας 350 ευρώ. Κρέατα βάρους 15 κιλών, καθώς και εννέα κιλά τυρί φέτα, έκλεψαν και από τον Πλάτανο Αρχαίας Ολυμπίας που διέρρηξαν εξοχική κατοικία. Οι δράστες πήραν και ένα χορτοκοπτικό μηχάνημα. Στη Δάφνη Πηνείας οι κλέφτες έφυγαν με 300 λίτρα ελαιόλαδο αξίας 1000 ευρώ, που ξάφρισαν από αποθήκη. Λάδι πήραν και στους Κρουνούς, σε τρία

Εκλογές Συλλόγου Εμπόρων -Βιοτεχνών και Επαγγελματιών Ν. Ηλείας Της Άννας Παρασκευοπούλου Πραγματοποιούνται σήμερα οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Συλλόγου Εμπόρων -Βιοτεχνών και Επαγγελματιών Ν. Ηλείας. Η εκλογική διαδικασία, που θα λάβει χώρα στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Λετρίνων 8 στον 3ο όροφο, θα ξεκινήσει στις 19.00 και θα ολοκληρωθεί στις 21.30. Ο απερχόμενος πρόεδρος του Συλλόγου κ. Γιώργος Βασιλακόπουλος τόνισε: "Σήμερα στις 19.00 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για "Êáëþ üëïõò ôïõò την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επι- óõíáäÝëöïõò íá τροπής και των Αντιπροσώπων για óõììåôÝ÷ïõí åíåñãÜ την Ομοσπονδία (Ο.Ε.Β.Ε) στα γρα- óôéò öåôéíÝò åêëïãÝò, áöïý ìüíï φεία του Συλλόγου μας. Καλώ λοιπόν όλους τους συναδέλ- ìå ïìáäéêü ðíåýìá φους να συμπαρασταθούν και να èá áíáäåé÷èïýí ôá συμμετέχουν ενεργά στις φετινές óïâáñÜ ðñïâëÞìáôá εκλογές, αφού μόνο με ομαδικό ðïõ áíôéìåôùðßæåé ï πνεύμα θα αναδειχθούν τα σοβα- êëÜäïò ìáò", ρά προβλήματα που αντιμετωπίζει áíÝöåñå ï Ãéþñãïò ο κλάδος μας. Ακόμα, όσοι συνά- Âáóéëáêüðïõëïò. δελφοι επιθυμούν να συμμετέχουν και δεν είναι τακτοποιημένοι οικονομικά, μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλόμενες συνδρομές κατά την προσέλευσή τους για να ψηφίσουν". Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους για την Ο.Ε.Β.Ε λήγουν σήμερα το μεσημέρι.

πλαστικά δοχεία που περιείχαν συνολικά 90 κιλά. Όμως δεν σταμάτησαν εκεί αφού πήραν ένα χορτοκοπτικό μηχάνημα, μια ηλεκτροκόλληση, ένα κομπρεσέρ αέρα, ένα πλυστικό πίεσης νερού, μια βυθιζόμενη αντλία, μια αντλία νερού ηλεκτροκίνητη, μια βενζινομηχανή, πολλά εργαλεία και ηλεκτρολογικό υλικό, συνολικής αξίας 3800 ευρώ. Στη Ζαχάρω σημειώθηκε ακόμα μια διάρρηξη καταστήματος στο κέντρο της πόλης, αυτή τη φορά σε ανθοπωλείο. Οι δράστες έσπασαν τα κάγκελα παραθύρου και πήραν 55 ευρώ από την ταμειακή μηχανή, ένα βάζο με 100 ευρώ σε κέρματα, έναν φορητό υπολογιστή αξίας 1100 ευρώ

και διάφορα έγγραφα.

Και εξιχνίαση Στον Πύργο χθες το πρωί δηλώθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας κλοπή στο Ποτόκι, κοντά στον Αλφειό. Οι δράστες είχαν κλέψει τις προηγούμενες ημέρες δύο μοτέρ, μια φρέζα, τρεις κουλούρες περίφραξης και διάφορα μεταλλικά αντικείμενα αξίας 1500 ευρώ. Μέσα σε λίγη ώρα οι άνδρες της Ασφάλειας προσήγαγαν δύο ΡΟΜΑ ως ύποπτους, οι οποίοι στη συνέχεια ομολόγησαν την πράξη τους και υπέδειξαν την αγροικία που είχαν διαρρήξει. Δεν συνελήφθησαν λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου και σε βάρους τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Την αμέριστη στήριξη του προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Ανδραβίδας Διονυσίου Κυριακόπουλου έχουν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Διονύσιος Καπλάνης και Βάσω Σωτηροπούλου από την Βάρδα που συμμετέχουν στην παράταξη του Πάνου Δημητρόπουλου. Άλλωστε είναι παλιοί γνώριμοι από τις έντονες κοινές δραστηριότητες που είχαν αναπτύξει με τα τοπικά συμβούλια νέων και παραμένουν φίλοι… Α.Κ.

ÁóôõíïìéêÝò åéäÞóåéò

Στο ψηφοδέλτιο του Αλέξη Καστρινού

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε χθες το μεσημέρι ο 42χρονος από την περιοχή των Μηλιών, που του υπεβλήθη μήνυση για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση από 31χρονο. Ο 42χρονος απολογήθηκε χθες στον Ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος.

Αιφνίδιος θάνατος

Âáóéëüðïõëïò ÄçìÞôñçò

Äçìüãëïõ Ãåþñãéïò

ÊáðñÜëïò Ðáíáãéþôçò

Οι πληροφορίες μας λένε ότι το κεντρικό ψηφοδέλτιο του κ. Αλέξιου Καστρινού για τον δήμο Πηνειού ενισχύεται στην εκλογική περιφέρεια Γαστούνης με ένα έμπειρο στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης και δύο νέα πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά είναι ο κ. Δημήτρης Βασιλόπουλος - Δάσκαλος/Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Καβάσιλα και νυν δημοτικός σύμβουλος Γαστούνης, ο κ. Γεώργιος Δημόγλου- κτηνοτρόφος και ο κ. Παναγιώτης Καπράλος- Γεωπόνος. Σε συνεχείς ερωτήσεις προς τον Δήμαρχο Γαστούνης κ. Καστρινό σχετικά με τις υποψηφιότητες, η απάντησή του είναι η γνωστή: "ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΛΙΓΟ…". Κυριακή κοντή γιορτή λοιπόν…

Στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας άφησε την τελευταία του πνοή ένας 58χρονος προχθές το βράδυ. Ενώ βρισκόταν σε καφενείο, ένιωσε δυσφορία και έπεσε στο πάτωμα. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών απεβίωσε.


04

Ðñþôç

Σχόλια

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Τα κεφάλια μέσα κι όποιος αντέξει…

Την ώρα που οι νεοέλληνες ασχολούνται με τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στα μέτρα λιτότητας που υιοθετούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Στην έδρα της Ε.Ε. τις Βρυξέλλες, περίπου 100.000 διαδηλωτές, εκπρόσωποι 50 εργατικών συνδικάτων από όλη την Ευρώπη, κατέκλυσαν χθες τους δρόμους. Ήταν η μεγαλύτερη διαδήλωση που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.

Ο άνθρωπος δεν αντέχει πολλή πραγματικότητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως δεν φαίνεται να κάμπτεται καθώς προτείνει την επιβολή κυρώσεων για τις χώρες οι οποίες δεν παίρνουν μέτρα για να μειώσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα και το χρέος τους. Με την Ελλάδα τι θα γίνει; Το πιθανότερο είναι να ληφθούν και νέα μέτρα, είτε τα προβλέπει το μνημόνιο είτε όχι. Αυτό σημαίνει ότι έρχονται ακόμη πιο δύσκολες μέρες. Τα κεφάλια μέσα, λοιπόν, κι όποιος αντέξει… Δ.ΖΙΑΚ.

Τ.Σ. Έλιοτ Σημάδια παίρνονται για θαύματα. "Να δούμε ένα σημάδι"

Αδυναμία να εννοήσω, μιλώντας την ίδια γλώσσα. Η λέξη μες τη λέξη ανίκανη να βγάλει λέξη.

Παίζουν με τις αποφράδες μέρες και δεν εννοούν να χάσουν.

Στους δρόμους και τις σκηνές των ημερών, στους δρόμους του φθινοπώρου, διασημότητες, χρήματα, φήμη, φτώχεια.

Στους δρόμους του φθινοπώρου προγνωστικά για τη διαφορετικότητα και τη δυνατότητα να συμβούν θαύματα.

Να αισθηματοποιηθούν οι πόλεις και

Toυ Γιώργου Ζήρου

οι τόποι των ανθρώπων. Και οι άνθρωποι,

Μουσείο πρότυπο

αν είναι δυνατόν. Να αισθηματοποιηθούν κι αυτοί. Δεν είναι όλα οφέλη και πόστα. Αλλά η καταξίωση πίσω από τα λόγια.

Ο άνθρωπος όμως δεν αντέχει πολλή πραγματικότητα και μένει έτσι έξω των θυρών, αφού επιμένει να μη θέλει να δει τα πράγματα όπως είναι.

Áñãþ

ΥΓ Η υπέρβαση των τετριμμένων σε ελκύει περισσότερο από τη δόξα

Στην Ηλεία θα βρεθούν τις επόμενες ημέρες οι κ.κ. Αντώνης Σαμαράς και Δημήτρης Αβραμόπουλος. Οι υποστηρικτές της Ν.Δ. τους περιμένουν με ανυπομονησία, αφού θα έχουν να τους πουν πολλά και ενδιαφέροντα…

Eνα μουσείο πρότυπο, διαφορετικό από τα υπόλοιπα είναι αυτό της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας, που περιλαμβάνει και αρχαία Ελληνικά μουσικά όργανα. Εμπνευστής και δημιουργός του όλου εγχειρήματος είναι ο καθηγητής, ερευνητής της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστας Κοτσανάς. Εκθέματα από το μουσείο του Κατακόλου βρίσκονται στην έκθεση αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας στο Αργοστόλι. Η έκθεση περιλαμβάνει 55 εκθέματα από το μουσείο αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας και δυο εκθέματα από το μουσείο αρχαίων ελληνικών μουσικών οργάνων και παιχνιδιών του Κατακόλου και εντάσσεται σε μια σειρά περιφερειακών εκθέσεων σε όλη την Ελλάδα που πραγματοποιεί ο δημιουργός των δυο μουσείων. Οι εκθέσεις αυτές αποσκοπούν στη γνωριμία των μουσείων του Κατακόλου στο ευρύ κοινό και την ανάδειξή τους ως δυο από τα σημαντικότερα μουσεία της Ελλάδας. Μια αξιέπαινη λοιπόν πρωτοβουλία που ανήκει δικαιωματικά στον κ. Κοτσανά και που μέσα απ' αυτή το μουσείο Κατακόλου γίνεται ευρέως γνωστό. Θ. Λαμπ.


Ðñþôç ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

05

Σχόλια

Ðñþôç... ÊáëçìÝñá

Ακέφαλος Ακέφαλος εδώ και μήνες παραμένει ο ΓΟΕΒ Πηνειού - Αλφειού. Διοικητικό Συμβούλιο ουσιαστικά δεν υπάρχει, καθότι ο πρόεδρός του Ανδρέας Παναγιωτόπουλος έχει παραιτηθεί, λόγω του γνωστού προβλήματος της δέσμευσης των καταθέσεών του υπέρ ΙΚΑ. Οι αρμόδιοι πρέπει να πάρουν μέτρα άμεσα και να μην επαφίενται στον "πατριωτισμό" των εργαζομένων. Επίσης πρέπει να αρθεί η αδικία που δημιουργήθηκε με τη δέσμευση των καταθέσεων. Ο Παρεμβατικός

Λάβετε… θέσεις Τα εκλογικά τους κέντρα ετοιμάζουν αυτές τις μέρες οι υποψήφιοι για τον δήμο Ηλιδας στην Αμαλιάδα. Ηδη, οι Γ. Λυμπέρης και Σ. Κότσιφας έχουν ξεκινήσει την οργάνωση των χώρων τους, που όπως είναι φυσικό βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της πόλης. Ο ένας πλατεία, ο άλλος Ερμού και στη μέση… το πνεύμα της Ηλιδας. Π.Πεν.

Πάει Περιφέρεια Ο Λάμπρος Μπίκος, Νομαρχιακός Σύμβουλος και Πρόεδρος του ερασιτέχνη Πανηλειακού, αποφάσισε τελικά να μην συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο του Μάκη στο Δήμο Πύργου και να είναι υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος. Η στήλη του εύχεται καλή επιτυχία. Ο Παρεμβατικός

- Ðüôå èá' ñèåé ç þñá íá ðù o èåüò íá óõã÷ùñÝóåé ôï ÄÍÔ!

Συνωστισμός υποψηφίων για την Περιφέρεια Από την Αμαλιάδα και κάτω πολλά είναι τα ονόματα που "παίζουν" για υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι στο ψηφοδέλτιο του Απόστολου Κατσιφάρα. Εχουμε και λέμε λοιπόν: Ο αντινομάρχης Ευγένιος Μπαλκάμος, οι νομαρχιακοί σύμβουλοι Ανδρέας Αντωνόπουλος, Διατσέντα Φανού - Φουσκαρίνη και Ρένα Βαφιά, οι Δήμαρχοι Χρήστος Βρυώνης και Αντώνης Σερέτης, ο Γραμματέας της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτ. Ελλάδας του ΠΑΣΟΚ Βασ. Χαραλαμπόπουλος, οι αντιδήμαρχοι Νίκη Κοκκαλιάρη και Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης του Δήμου Λεχαινών Σάκης Κεκάτος και η εφοριακός Γεωργία Παπαναγιώτου. Η Δήμητρα Λοΐζου, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, το σκέφτεται ακόμη. Απ' όλο το νομό το ψηφοδέλτιο του κ. Κατσιφάρα θα έχει 20 υποψήφιους. Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Θα... χωρέσουν όλοι; Πάντως, αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμη. Ο Παρεμβατικός

Καλό μήνα με τσουχτερά πρόστιμα Από σήμερα το διάστημα προσαρμογής στον νέο αντικαπνιστικό νόμο τελείωσε. Έτσι οι απλές συστάσεις παραχωρούν τη θέση τους σε τσουχτερά πρόστιμα, σφράγισμα καταστημάτων ακόμη και αυτόφωρο! Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: είναι δυνατόν να προσαρμοστούν οι… θεριακλήδες νεοέλληνες, που καπνίζουν σαν φουγάρα, στη νέα πραγματικότητα; Θα το διαπιστώσουμε σύντομα. Υπενθυμίζουμε ότι ελέγχους θα κάνουν η Δημοτική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, οι υγειονομικές υπηρεσίες των Νομαρχιών και Δήμων, η Αστυνομία καθώς και οι "ράμπο" της υγείας. Δ.ΖΙΑΚ.

Τα σαλιγκάρια Ο Σύλλογος Προστασίας της Φύσης και της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς Ερυμάνθου-Φολόης, ο "ΩΛΟΝΟΣ", στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, θέλοντας να εμπλουτίσει την άγρια πανίδα του τόπου μας, προτίθεται εντός των ημερών ν' απελευθερώσει γεννήτορες και γόνο σαλιγκαριών, (MACULARIA NICIENSIS) και μελανόστομα (HELIX MELANOSTOMA), δύο από τα είδη που ευδοκιμούν στον τόπο μας. Η απελευθέρωση θα γίνει σε επιλεγμένα σημεία των δήμων Πηνείας, Ωλένης, Λασιώνος, Λαμπείας και Φολόης. Πρόκειται για μια πολύ καλή πρωτοβουλία, ενώ να σημειώσουμε ότι στη χώρα μας απαγορεύεται η συλλογή, η μεταφορά και η εμπορία των σαλιγκαριών από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Ιανουαρίου για να προστατευτούν τα σαλιγκάρια κατά την αναπαραγωγή τους που γίνεται από Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο. Ε.Π

Της Ελένης Παπαδοπούλου

Πολλές φορές αναρωτιέμαι πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει ένας άνθρωπος στη ζωή του και αν αυτό το χαμηλά, του είναι ποτέ αρκετό. Κι όταν αυτό δεν αφορά τον ίδιο αλλά στρέφεται εναντίον άλλων γιατί ο καθένας μπορεί να διαχειριστεί τον εαυτό του όπως εκείνος θέλει, να τον τσαλακώνει, να τον ποδοπατά, να τον εξευτελίζει- μπορεί και να μην με απασχολούσε καν. Λίγη σημασία έχει ορμώμενη από τι προβληματίστηκα για να σχολιάσω τέτοιες διεστραμμένες συμπεριφορές, ωστόσο, κατάλαβα ότι γύρω μας κυκλοφορεί πολύ αρρώστια, μεγάλη νοσηρότητα την οποία συχνά κουβαλούν άτομα… υπεράνω υποψίας! Και αυτά μπορεί να είναι τα πιο επικίνδυνα γιατί ξέρουν να κρύβονται καλά.

Aνθρωποι κι ανθρωπάκια… Τέτοιοι άνθρωποι κυκλοφορούν πολλοί ανάμεσά μας. Φορούν ένα ωραίο προσωπείο, μοστράρουν το καλό τους χαμόγελο, δηλώνουν φίλοι σου στις δύσκολες στιγμές και στις καλές… μεταμορφώνονται! Ανακαλύπτουν τον κατώτερο εαυτό τους και τον αφήνουν σιγά - σιγά να βγει στην επιφάνεια. Αποκαλύπτονται! Και είναι απορίας άξιο το πόσο ικανοποιούνται όταν θεωρούν ότι δημιουργούν πρόβλημα ή ότι απλά σε έχουν ποδοπατήσει. Ωστόσο, ο καθένας από μας όταν βάλλεται και μάλιστα πισώπλατα, τότε αναγκάζεται όχι μόνο να μετρήσει τις αντοχές του, αλ-

λά κυρίως να αποβάλλει το ξένο σώμα, όσο αυτό κι αν είναι λυπηρό πολλές φορές και επώδυνο. Άλλωστε, μέσα από τα δύσκολα δυναμώνουμε. Μπορεί η απογοήτευση να είναι το πρώτο στάδιο που πρέπει να περάσεις μετά την δυσάρεστη έκπληξη, όμως έχεις την υποχρέωση να την προσπεράσεις. Να προσπεράσεις τη φτήνια και την κατάντια και η ζωή θα σε δικαιώσει. Κάπως, με κάποιο τρόπο, κάποτε. Εμείς είμαστε αυτοί που επιτρέπουμε ή δεν επιτρέπουμε να μας αγγίξει η ασχήμια των ανθρώπων και των πραγμάτων. Γιατί το χαμόγελο δεν μπορεί να στο κλέψει κανείς…

Να βγει κάτι καλό… Επιασε τόπο το δημοσίευμα της "ΠΡΩΤΗΣ" για τα προβλήματα του ΓΟΕΒ τα οποία δύο μήνες μετά παραμένουν άλυτα. Ο αντινομάρχης κ. Πλατανιάς κατέθεσε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο σχετική ερώτηση, ενώ ο Νομάρχης απάντησε ότι το Σάββατο θα γίνει στο Αγρίνιο ευρεία σύσκεψη στην οποία έχει κληθεί να παραστεί και η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Μένει να δούμε αν θα βγει κάτι καλό … Υ.Γ. Εκείνο που έχει σημασία είναι να μην ξεχαστεί το θέμα διότι του χρόνου θα το βρούμε ξανά μπροστά μας… Δ.ΖΙΑΚ.

Τα σωγάμπρια της Ν.Δ. Παθολογική είναι η αγάπη που τρέφει η Ν.Δ. στο Νομό μας για τους "πολιτικούς" της σώγαμπρους! Η απορία είναι, αφού δεν είδε και καμία προκοπή απ' αυτούς, γιατί συνεχίζει να τους υποστηρίζει; Παιδιά από τα σπλάχνα της δεν έχει; Α.Β.


06

Ειδήσεις

Ðñþôç ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Μνημόνιο Συνεργασίας των Δήμων Αμαλιάδας & Πηνείας Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας των πολιτών

Ο

Δήμος Αμαλιάδας σε συνεργασία με το Δήμο Πηνείας κατέθεσαν τρείς (3) προτάσεις για την υλοποίηση έργων που αφορούν παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, αλλά και φορείς του Δημοσίου. Συμφώνα με τις οδηγίες των αντίστοιχων προσκλήσεων και για τις τρεις προτάσεις προηγήθηκε η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των Δήμων που συγχωνεύονται σύμφωνα με τον Καλλικράτη, καθώς επίσης και η έγκριση υπογραφής του μνημονίου από τα Δημοτικά Συμβούλια των εν λόγω Δήμων. Στόχοι των τριών προτάσεων αποτελούν η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Δήμου, η εξοικονόμηση πόρων και η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου. Αναλυτικά, οι δύο προτάσεις που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της Πρόσκλησης 20.1 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" αφορούν τα παρακάτω έργα: 1.Δημιουργία Διαδραστικού Πολιτιστικού Ξεναγού με προϋπολογισμό 350.000,00 €. Το έργο έχει ως σκοπό την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού δυναμικού της περιοχής, με τη χρήση σύγχρονων ΤΠΕ και καινοτόμων πρακτικών, καθώς και την ανάπτυξη πολιτιστικών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή των δημοτών και των λοιπών φορέων. Το έργο είναι σχεδια-

σμένο σε δύο ανεξάρτητους και διακριτούς πυλώνες: τον Πολιτιστικό Ξεναγό και τον Πολιτιστικό Οδηγό. Ο Πολιτιστικός Ξεναγός θα διασυνδέσει, με τη δημιουργία ενός νέο πολυμεσικού ψηφιακού περιεχομένου, το πολιτιστικό και τουριστικό προϊόν του δήμου. Θα προβάλει τα σημεία αρχαιολογικού, ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος της περιοχής, τα μουσεία, στοιχεία λαϊκού πολιτισμού, καθώς και σημεία σύγχρονου πολιτισμού. Η ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα, του Πολιτιστικού Οδηγού φιλοδοξεί να αποτελέσει το κεντρικό σημείο αναφοράς του σύγχρονου πολιτισμού της περιοχής του νέου Δήμου Ήλιδας, ενισχύοντας τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και προωθώντας την καλλιτεχνική δημιουργία μέσα από 3 υποενότητες: Πολιτισμός και Δήμος, Πολιτιστική Ζωή, Γεγονότα. Με τον Πολιτιστικό Οδηγό στοχεύουμε να αναπτυχθεί ένας ολοκληρωμένος διαδραστικός οδηγός, στον οποίο θα παρουσιάζονται οι υφιστάμενες δομές πολιτισμού, θα προωθείται η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων για τα πιο σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα της περιοχής και επίσης θα προωθούνται τα τοπικά πολιτιστικά θεάματα με δυνατότητα κρατήσεων-ειδοποίησης. Επιπρόσθετα, θα παρέχονται δράσεις προβολής και προώθησης και ενημέρωση της κοινής γνώμης αναφορικά με το έργο. Το έργο επιδιώκει τη συμμετοχή του πολίτη, τη χρήση νέων καινοτόμων ψη-

φιακών υπηρεσιών, πολυκαναλική διάθεση, την προσωποποιημένη πρόσβαση καθώς και την άμεση (realtime) πρόσβαση στο πολιτιστικό υλικό. 2.Η 2η πρόταση στο Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" με τίτλο: "Διαλειτουργικές Ψηφιακές Υπηρεσίες ευφυούς διαχείρισης οδικού φωτισμού με χρήση τεχνολογιών Wireless smart grids στον Δήμο Ήλιδας" και προϋπολογισμό 369.000,00 €, αφορά φωτισμό υψηλής ενεργειακής απόδοσης (φωτισμό με LED), μία "πράσινη" οικολογική λύση, με την οποία εξοικονομείται ενέργεια, μειώνονται τα λειτουργικά έξοδα και παρέχει καλύτερη ποιότητα φωτισμού. Οι στόχοι του έργου είναι: Έως 80% εξοικονόμηση ενέργειας Προστασία του περιβάλλοντος με την μείωση εκπομπής CO2 Αποτελεσματικότερες δια-

δικασίες διαχείρισης Μείωση εξόδων συντήρησης Μεγαλύτερη ασφάλεια του οδικού δικτύου για του δημότες Προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας Η 3η πρόταση υποβλήθηκε στα πλαίσια της Πρόσκλησης 04_13_01 του Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας με τίτλο: "Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, μέσω ολοκληρωμένου γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος" και προϋπολογισμό 376.000,00 €. Ο στόχοι του προτεινόμενου έργου είναι η παροχή δύο νέων πρωτοποριακών διαδικτυακών γεωγραφικών εφαρμογών, που θα προσφέρουν στους πολίτες αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες έως και σταδίου 5 και συνεχή πληροφόρηση σε θέματα γεωγραφικών πληροφοριών για τον αστικό ιστό και την ύπαιθρο στα όρια δράσης του νέ-

ΣΑΚΗΣ ΚΟΤΣΙΦΑΣ

Καθημερινά διευρύνεται η κοινωνική αποδοχή!! Διαδοχικές επαφές του υποψήφιου Δημάρχου Ηλιδας για τη συγκρότηση ισχυρού ψηφοδελτίου που θα κρύβει πολλές εκπλήξεις!!! Ο φάσμα της μεγάλης αποδοχής για τον υποψήφιο Δήμαρχο Ηλιδας, ΣΑΚΗ ΚΟΤΣΙΦΑ διευρύνεται καθημερινά!! Αυτό γίνεται αντιληπτό κάθε ώρα και στιγμή που ο επικεφαλής του Συνδυασμού ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ - ΠΟΡΕΙΑ έρχεται σε επικοινωνία με τους πολίτες της Αμαλιάδας και της Πηνείας Η ανάγκη για μια νέα αντίληψη και προοπτική στα δημοτικά πράγματα της περιοχής γίνεται όλο και πιο αισθητή και καταδεικνύει την θέληση του κόσμου να αλλάξει το σημερινό σκηνικό και να δρομολογήσει από θέση ευθύνης τις εξελίξεις στο Δήμο της Ηλιδας. Ο Σάκης Κότσιφας από την πλευρά του, ε-

ξακολουθεί να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη συγκρότηση ισχυρού ψηφοδελτίου με πρόσωπα που δίνουν χαρακτηριστικά σύνθεσης πολλαπλών θέσεων και απόψεων και ενδυναμώνουν κυρίαρχα την προσπάθειά του στη νικηφόρα πορεία προς τις εκλογές. Χθες, ο ίδιος είχε διαδοχικές επαφές με πρόσωπα που έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία να στελεχώσουν το Συνδυασμό του και να ακολουθήσουν την κοινή πορεία αλλά και να διαμορφώσουν συνθήκες που επίμονα ζητούν οι κάτοικοι της Αμαλιάδας και της Πηνείας, ώστε να δημιουργηθεί ο μεγάλος ισχυρός Καλλικρατικός Δήμος της Ηλιδας!!

ου Καλλικρατικού Δήμου Ήλιδας:  e-Περιοχή e-Πολεοδομία Οι νέες διαδικτυακές υπηρεσίες είναι μέρος του νέου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (GIS), το οποίο θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί στο Δήμο με εφαρμογές οι οποίες μεταξύ άλλων θα προσφέρουν: -Έναν εύχρηστο, διαδραστικό χάρτη - οδηγό, ο οποίος θα είναι δυναμικός, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες της ιστοσελίδας να προβάλ-

λουν τα διαφορετικά επίπεδα πληροφοριών ανάλογα με τις ανάγκες τους. -Το περιεχόμενο των πληροφοριών θα εμπλουτιστεί με τα απαραίτητα στοιχεία στη διαχείριση και ενημέρωση των πολεοδομικών και χωροταξικών δεδομένων των αστικών χώρων και της υπαίθρου. Οι χρήστες του συστήματος θα μπορούν να πλοηγηθούν στα διάφορα χαρτογραφικά υπόβαθρα και οι εφαρμογές θα δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να υποβάλλουν συγκεκριμένα ερωτήματα που ανταποκρίνονται στους ψηφιακούς χάρτες, να αναζητούν περιοχές ενδιαφέροντος με βάση τις οδούς και άλλα γνωρίσματα και να εκτυπώνουν τις δικές τους χαρτοσυνθέσεις, με πλήρη γεωγραφική πληροφόρηση. -Επιπλέον, ο χρήστης θα μπορεί να επικοινωνεί με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, να υποβάλει αιτήσεις, να παρακολουθεί την εξέλιξη ενός αιτήματος και να λαμβάνει βεβαιώσεις. Τα 3 έργα εφόσον εγκριθούν είναι 100% χρηματοδοτούμενα από τα αντίστοιχα προγράμματα.

Επαφές με φορείς και ομιλία στο Λάτσειο από τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς

Στον Πύργο ο Φώτης Κουβέλης Στον Πύργο θα βρίσκεται σήμερα το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης, όπου θα έχει μια σειρά επαφών και συναντήσεων με φορείς του νομού. Ειδικότερα το πρόγραμμα του έχει ως εξής: -18:30 θα έχει συνάντηση με σωματείο αστυνομικών υπαλλήλων (δημαρχείο, αίθουσα δημ. συμβουλίου), -19:00 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Πύργου θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ -20:00 θα επισκεφθεί το δήμαρχο Πύργου Μάκη Παρασκευόπουλο -20:30 θα ακολουθήσει η ομιλία του στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου στο Λάτσειο.


Ðñþôç ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Πολιτική

Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Του Μάκη Παρασκευόπουλου Δημάρχου Πύργου

Η

Ο πυρήνας της κρίσης της πολιτικής είναι ότι το πολιτικό σύστημα στη νεότερη Ελλάδα οικοδομήθηκε πάνω στη λογική της αυτοσυντήρησης και της αναπαραγωγής του και όχι πάνω στη λογική του δημόσιου συμφέροντος. Έτσι οι πελατειακές σχέσεις, το ρουσφέτι και η διαφθορά, ο υπολογισμός του πολιτικού κόστους και η αδιαφορία για τα προβλήματα που διογκώνονταν εξόρισαν τη δικαιοσύνη, την αξιοκρατία, τον ορθολογισμό, με λίγα λόγια εξόρισαν τη λογική και το αυτονόητο. Αν και η καταιγίδα διακρινόταν στον ορίζοντα από δεκαετίες, η πολιτική δεν έβλεπε τις επόμενες γενιές, αλλά τις επόμενες εκλογές. Η νομή της πολιτικής εξουσίας έγινε αυτοσκοπός.

Ο Καποδιστριακός δήμος Πύργου αποτελούσε μια κλασσική μικρογραφία του ελληνικού δράματος. Στις δημοτικές εκλογές του 2006, αρκετά πριν η κρίση βγάλει τα νύχια της, αναμετρήθηκαν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο οι δυο αντιλήψεις. Από τη μια η αντίληψη που θεωρεί την πολιτική ως νομή της εξουσίας από μια κλειστή ομάδα ημετέρων, με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται. Και από την άλλη η αντίληψη που θέλει την πολιτική ως ενασχόληση των πολιτών για την οργάνωση της κοινωνίας με αποκλειστικό γνώμονα το κοινό καλό. Η μια είχε κυβερνήσει το δήμο για οχτώ χρόνια και είχε δημιουργήσει, σχεδόν αποκλειστικά για τις ανάγκες της επανεκλογής και μέσα στην τελευταία προεκλογική περίοδο, ένα τεράστιο γκρίζο δημοτικό χρέος 16.000.000€, ίσο με δύο φορές τα ετήσια δημοτικά έσοδα. Στην κυριολεξία, είχε υποθηκεύσει το μέλλον του δήμου και των πολιτών.

Αύριο θα παρευρεθεί στην Ν.Σ. της Ν.Δ. στον Πύργο

Μεταξύ των τριών νομών το διήμερο ο Γ. Παπαναστασίου

Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη της μεγαλύτερης κρίσης που έχει γνωρίσει σε καιρό ειρήνης. Μιας κρίσης που πλήττει άμεσα την κοινωνική συνοχή και απειλεί τμήματα της εθνικής ανεξαρτησίας. Η κρίση αυτή που διαχέεται σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής αποκάλυψε με τον πιο τραγικό τρόπο τις παθογένειες του πολιτικού μας συστήματος και συνακόλουθα της πολιτειακής και κοινωνικής οργάνωσης. Η οικονομική κρίση είναι κρίση της πολιτικής.

Στη κατεύθυνση αυτή τεράστια ποσά σπαταλήθηκαν σε δραστηριότητες που δεν επέβαλε ο σχεδιασμός, η αναγκαιότητα και η ιεράρχηση για το δημόσιο συμφέρον και την ανάπτυξη αλλά η βιτρίνα, η πολιτική σκοπιμότητα και η ψηφοθηρία. Από τη στιγμή που η πολιτική δεν μπορούσε να προκρίνει και να κατοχυρώσει ένα πρότυπο σύγχρονης και αναπτυγμένης χώρας, το δημόσιο και ο ευρύτερος δημόσιος φορέας αποτέλεσαν τις δεξαμενές υποδοχής της ανεργίας και ταυτόχρονα ακρωτηρίασαν την πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητα της κοινωνίας. Και ανέδειξαν ως πρότυπο πολιτικού τον "μάγκα", τον "πονηρό", αυτόν "που τρώει αλλά κάνει".

07

Η άλλη διακήρυξε τη διαφάνεια, το νοικοκύρεμα, τον προγραμματισμό σε μια αναπτυξιακή κατεύθυνση και την ανιδιοτελή προσφορά. Στα δύσκολα χρόνια της πρώτης τετραετίας η αντίληψη αυτή νοικοκύρεψε το δήμο, πλήρωσε 7.000.000€ περίπου για το δημοτικό χρέος, με αποτέλεσμα οι δημότες να στερηθούν έργα ίσης αξίας, αύξησε την περιουσία του δήμου, κατάργησε το ρουσφέτι, επέβαλε την αξιοκρατία παντού, εκτέλεσε ένα μεγάλο έργο υποδομών και αναπλάσεων, προγραμμάτισε και ετοίμασε τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της επόμενης τετραετίας. Στις εκλογές του Νοεμβρίου αναμετρώνται και πάλι οι δύο αυτές αντιλήψεις. Με πεδίο αυτή τη φορά το νέο μεγάλο Καλλικρατικό δήμο Πύργου. Οι πολίτες του Πύργου, του Βώλακα, του Ιάρδανου και της Ωλένης καλούνται να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτές τις δύο αντιλήψεις μέσα στο γενικότερο τοπίο της κρίσης, μιας κρίσης που πλήττει με ιδιαίτερη σκληρότητα τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα, και ιδίως τα αγροτικά διαμερίσματα που έχουν μείνει πίσω στην ανάπτυξη. Καλούνται να ξεπεράσουν τον ιδιωτικό τους χώρο, τις όποιες πικρίες και απογοητεύσεις, να υπερβούν τα κομματικά σύνορα και να κρίνουν με βάση το δημόσιο συμφέρον και το κοινό καλό. Να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί για το μέλλον. Γιατί οι δύο αυτές αντιλήψεις ορίζουν την μόνη υπαρκτή κόκκινη γραμμή.

Μεταξύ των τριών νομών, (Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας), θα βρεθεί το διήμερο ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, Γιώργος Παπαναστασίου. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα το πρωί και το μεσημέρι, ο κ. Παπαναστασίου θα βρεθεί στο κέντρο της Πάτρας, όπου θα συναντηθεί με πολίτες, ενώ θα επισκεφθεί και τον χώρο του 4ου Youth Festival της ΟΝΝΕΔ στο μόλο Αγ. Νικολάου, όπου και στις 17.30 θα παραχωρήσει συνέντευξη στο onned web radio, κάνοντας μια διαφορετική παρουσίαση της υποψηφιότητάς του. Στις 21.30 το βράδυ, ο κ. Παπαναστασίου θα συμμετάσχει σε συνέλευση της ΝΟΔΕ Αιτωλοακαρνανίας. Αύριο Σάββατο το πρωί, ο κ. Παπαναστασίου θα βρεθεί στο Αίγιο, όπου θα συναντηθεί με φορείς και πολίτες της πόλης, περιοδεύοντας στο κέντρο της. Παράλληλα, στις 12 το μεσημέρι θα επισκεφθεί την Τ.Ο. Πλαστήρα της Ν.Δ. και θα συναντηθεί με τον πρόεδρο και τα μέλη της Οργάνωσης. Τέλος, στις 19.00 θα βρίσκεται στην Ηλεία, όπου και θα παραβρεθεί στη Νομαρχιακή Συνέλευση της Νέας Δημοκρατίας, στην περιοχή.


08

Eιδήσεις

Ðñþôç ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τα εισιτήρια στα εξωτερικά ιατρεία

Το “τρίευρω” και στα Κέντρα Υγείας

Τ

ην εφαρμογή παλαιότερης νομοθεσίας με την οποία προβλέπεται η καταβολή αμοιβής τριών ευρώ στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων και κατά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών από τα Κέντρα Υγείας, ζητά ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιό του προς τους διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών. Ο κ. Λοβέρδος εντέλει τους διοικητές των Νοσοκομείων για την πιστή εφαρμογή της εγκυκλίου, υπενθυμίζοντας παλαιότερους σχετικούς νόμους οι οποίοι ουσιαστικά είχαν αδρανοποιηθεί ή δεν εφαρμοζόταν από όλα τα Νοσοκομεία. Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία εγκύκλιο Λοβέδρου, "όλοι οι προσερχόμενοι για εξέταση στα τακτικά πρωινά ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, καθώς και τα ιατρεία των Κέντρων Υγείας καταβάλλουν την αμοιβή (εξετάστρου) τριών

ευρώ. Εξαιρούνται της αμοιβής, οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ και όσοι διαθέτουν βιβλιάριο οικονομικής αδυναμίας ή πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας, οι πολιτικοί πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο αλλοδαποί. Επιπλέον, προστίθεται στην εγκύκλιο, και μόνο για τα Κέντρα Υγείας εξαιρούνται: Οι ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες κάτω των 18 ετών και άνω των 20 ετών που προσέρχονται μόνο στα Κέντρα Υγείας, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και την προσκό-

Åðåêôåßíåôáé êáé óôá åîùôåñéêÜ éáôñåßá ôùí ÊÝíôñùí Õãåßáò ôï åéóéôÞñéï ôùí ôñéþí åõñþ áíÜ áóèåíÞ. μιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης ανασφάλιστου. Τα προσερχόμενα μόνο στα

Κέντρα Υγείας ΑμεΑ που έχουν πιστοποιημένο αρμοδίως ποσοστό αναπηρίας

67% προσκομίζοντας το πιστοποιητικό και την αστυνομική τους ταυτότητα. Τα προσερχόμενα μόνο στα Κέντρα Υγείας άτομα, που πιστοποιημένα πάσχουν από κάθε μορφή μεσογειακής αναιμίας, αιμορροφιλία, νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (AIDS) και προσκομίζουν για τα ανωτέρω ιατρική βεβαίωση σε ισχύ ότι παρακολουθούνται από ειδική μονάδα νοσηλευτικού ιδρύματος λόγω της παθήσεώς τους, πλέον της αστυνομικής τους ταυτότητας. Οι προσερχόμενοι μόνο

στα Κέντρα Υγείας τυφλοί, που προσκομίζουν βεβαίωση της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ότι είναι στα μητρώα τυφλών) ή κάρτα αναπηρίας όπου εφαρμόζεται πλέον της αστυνομικής ταυτότητας" καταλήγει η εγκύκλιος διευκρινίζοντας ότι σε περίπτωση που "οι ασθενείς είναι ασφαλισμένοι, η δαπάνη βαρύνει τον ασφαλιστικό τους φορέα, σύμφωνα με τον κανονισμό παροχών του φορέα τους". Να σημειωθεί εδώ ότι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ καταβάλλουν κανονικά το ποσό των τριών ευρώ. Στον Πύργο η διοικήτρια του Νοσοκομείου Ελένη Σιουρούνη, επιβεβαίωσε πως δόθηκαν εντολές από το υπουργείο Υγείας για το θέμα και τόνισε πως ήδη εφαρμόζεται στο "Ανδρέας Παπανδρέου" και στα εξωτερικά ιατρεία η καταβολή των τριών ευρώ ως αμοιβή, με εξαίρεση τα άκρως επείγοντα περιστατικά. "Υπάρχει κόσμος που αντιδρά σε αυτό, αλλά και κόσμος που το αποδέχεται αδιαμαρτύρητα. Με βάση τις οδηγίες που έχουμε λάβει, θα προχωρήσει η εφαρμογή του μέτρου και στα Κέντρα Υγείας του τομέα ευθύνης του Νοσοκομείου μας. Απαιτείται όμως η εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς δεν υπάρχουν διοικητικοί υπάλληλοι εκεί που να γνωρίζουν αυτές τις διαδικασίες.

Εφημερίες στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας Σήμερα το μεσημέρι θα γίνει η ανάρτηση του προγράμματος εφημεριών του Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας, για τον μήνα Οκτώβριο. Χθες συνεδρίασε το Δ.Σ., με την συμμετοχή των διευθυντών των κλινικών, και σύμφωνα με το υπό κατάρτιση πρόγραμμα η Παθολογική κλινική θα εφημερεύει όλες τις ημέρες του Οκτωβρίου. Επίσης, 10 ημέρες του μήνα, το Νοσοκομείο θα καλύπτει ολόκληρο το νομό σε Χειρουργική και Ορθοπεδική κλινική, καθώς και με τα εργαστήρια, ενώ σήμερα θα υπάρξει η οριστική κατάληξη.

Σήμερα στο COSMOS TV η συνέντευξη Τύπου του Νώντα Κυριαζή Η συνέντευξη τύπου του υποψηφίου Δημάρχου Πύργου Νώντα Κυριαζή που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (στην αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου), με θέμα τις προσεχείς δημοτικές εκλογές και την υποψηφιότητα του για το Δήμο Πύργου, θα μεταδοθεί σήμερα το βράδυ στις 9.30 από το Cosmos Tv.


Ðñþôç ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Υγεία

09

Ολο το μήνα για τα παθολογικά, 20 ημέρες για τα χειρουργικά

Μερική αυτόνομη εφημερία στο Γ.Ν. Πύργου Του Γιάννη Σπυρούνη spirounis@protinews.gr

μως δεν είναι και τόσο αυτόνομη.

Ε

Το πρόγραμμα εφημεριακής κάλυψης και για τον Οκτώβριο καταρτίστηκε σε συνεργασία των δύο Νοσοκομείων Πύργου και Αμαλιάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, και τα δύο Νοσοκομεία θα έχουν αυτόνομη εφημερία για όλο το μήνα στον Παθολογικό τομέα. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως κανένα παθολογικό περιστατικό δεν θα χρειαστεί να ταλαιπωρηθεί με μεταφορές από το ένα Νοσοκομείο στο άλλο. Στον άλλο μεγάλο τομέα, τον Χειρουργικό, όλα εξαρτώνται από την ύπαρξη του α-

πιβεβαιώνεται το χθεσινό ρεπορτάζ της "Πρώτης" για την προβληματική εφαρμογή του νέου τρόπου εφημερίας στα Νοσοκομεία της Ηλείας, μετά το πρόγραμμα εφημεριών που ανακοίνωσε το Νοσοκομείο Πύργου για τον Οκτώβριο. Το εκ περιτροπής σύστημα που εφαρμόστηκε τον Σεπτέμβριο, διαμορφώνεται και πλέον δεν θα ισχύσει το Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή το Γ.Ν. Πύργου και Τρίτη - Πέμπτη το Γ.Ν. Αμαλιάδας, αλλά η λογική της αυτόνομης εφημερίας, που ό-

Αυτονομία με κενά

παραίτητου αριθμού αναισθησιολόγων. Έτσι λόγω των ελλείψεων που υπάρχουν στο Νοσοκομείο Πύργου, ο Χειρουργικός τομέας θα εφημερεύει για 21 ημέρες. Τις υπόλοιπες τα περιστατικά που θα χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης θα διακομίζονται στην Αμαλιάδα που θα εφημερεύει σε επίπεδο νομού στις 8, 12, 14, 16, 17, 20, 26, 28, 30 και 31 Οκτωβρίου. Τα παραπάνω αποδεικνύουν περίτρανα πως δεν μπορεί να προχωρήσει η αναδιάρθρωση στο ΕΣΥ, τόσο στις εφημερίες, πολύ δε παραπάνω στην ολοήμερη λειτουργία, αν δεν καλυφθούν τα κενά πρω-

τίστως σε ιατρικό προσωπικό. Σε διαφορετική περίπτωση ο "Καλλικράτης" και στην Υγεία φαντάζει ως η επόμενη και πιο οικονομική λύση. Οι ελλείψεις σε αναισθησιολόγους δεν επιτρέπουν στο μεγαλύτερο Νοσοκομείο του νομού να έχει αυτόνομη εφημερία. Τα παραπάνω πιθανότατα θα τεθούν ως προβληματισμοί στη συνάντηση που σύμφωνα με πληροφορίες θα έχουν οι διοικητές αρκετών περιφερειακών Νοσοκομείων της χώρας σήμερα στην Αθήνα, με το νέο υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο που θα δώσει και κατευθύνσεις για την πολιτική του υπουργείου.


10

Ρεπορτάζ

Ðñþôç ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Αναστάτωση από φωτιά σε Ι.Χ. στην Αμαλιάδα

Τυλίχθηκε στις φλόγες… εν κινήσει!

Óôéò öëüãåò ôõëß÷ôçêå ç ìç÷áíÞ ôïõ É.×. áõôïêéíÞôïõ, óôï êÝíôñï ôçò ÁìáëéÜäáò, óôï ýøïò ôïõ ÊÔÅË. ναστάτωση, προκλή- της Αμαλιάδας, όταν Ι.Χ. αυ- κινήσει. Μάλιστα, ο οδηγός θηκε χθες νωρίς το τοκίνητο, τυλίχτηκε στις του αυτοκινήτου, παρά το μεσημέρι στο κέντρο φλόγες, ενώ βρισκόταν εν σοκ που υπέστη, κατάφερε

Α

Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Óôï óçìåßï óõãêåíôñþèçêå ðïëýò êüóìïò áðü ôïí êñüôï ðïõ áêïýóôçêå êáé ôç öùôéÜ ðïõ îÝóðáóå óôç óõíÝ÷åéá. να βγει έγκαιρα από το όχη- συμβολή των οδών Βύρω- ο, όπου το αυτοκίνητο είχε μα. νος και Ελ. Βενιζέλου, πίσω τυλιχτεί στις φλόγες και παΤο περιστατικό συνέβη στην από το ΚΤΕΛ. Ο οδηγός διέ- ράλληλα ειδοποιήθηκε η σχιζε την οδό Βύρωνος και Π.Υ. Αμαλιάδας. όταν έφτασε στο ύψος της Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε Ελ. Βενιζέλου, άκουσε έναν πυροσβεστικό όχημα, που δυνατό κρότο και στη συνέ- ξεκίνησε το έργο της κατάχεια να βγαίνουν καπνοί α- σβεσης. Σύμφωνα με τις πό την μηχανή του αυτοκι- πρώτες ενδείξεις η φωτιά πιθανόν να οφείλεται σε νήτου. Στην κυριολεξία, πετάχτηκε βραχυκύκλωμα, ωστόσο λογία της. Μόνο κατά τη φάση της κατασκευής του έργου έντρομος έξω από το αυτο- προανάκριση για τα αίτια θα υπάρχουν αμελητέες επιπτώσεις στην χλωρίδα και την κίνητο και απομακρύνθηκε, διενεργεί το ανακριτικό πανίδα της περιοχής (καταστροφή καλαμιών και ειδών παφοβούμενος τα χειρότερα. τμήμα της Πυροσβεστικής νίδας που κατοικούν εκεί, τα οποία δεν είναι προστατευόΠεραστικοί και καταστημα- Υπηρεσίας Αμαλιάδας. μενα και θα εκδιωχθούν προσωρινά) οι οποίες δεν απαιΠαν.Πεντάζος τάρχες έφτασαν στο σημείτούν μέτρα αντιμετώπισης. Δημήτρης Ζιάκας

Φωτοβολταϊκός Σταθμός κοντά στο αεροδρόμιο Ανδραβίδας Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 3,73 MW θα εγκατασταθεί στην Ανδραβίδα, πλησίον του αεροδρομίου, καθώς το Νομαρχιακό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. Τη συγκεκριμένη επένδυση θα κάνει η εταιρεία "solar concept A.E." η οποία θα εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά πλαίσια σε μισθωμένη αγροτική έκταση σε απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων από την πόλη της Ανδραβίδας και 2,5 χιλιόμετρα από τον οικισμό Τραγανού. Σύμφωνα με τη μελέτη, από την επένδυση δεν αναμένεται να προκληθούν αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον, δεδομένου ότι η φωτοβολταϊκή τεχνολογία αποτελεί μια ήπια, φιλική προς το περιβάλλον ενεργειακή τεχνολογία, με μηδενικές εκπομπές υγρών στερεών ή αερίων αποβλήτων. Να σημειωθεί ότι η προτεινόμενη επένδυση δεν θα προκαλέσει αλλαγή στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής ούτε στη γεωμορφο-


Ðñþôç ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

11

Ρεπορτάζ

Με τη συμμετοχή 100 μαθητών και 15 καθηγητών πραγματοποιήθηκε χθες το σεμινάριο δημοσιογραφίας από τη Β/θμια Εκπαίδευση Ηλείας

Ερευνητική και ποιοτική δημοσιογραφία Παρουσία των καταξιωμένων δημοσιογράφων Στέλιου Κούλογλου και Ανδρέα Τσιλίρα Της Άννας Ψυχογυιού annapsihogyioy@yahoo.gr

“Θ

α πρέπει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν ευθύνη απέναντι στο πώς διαλέγουν πληροφορίες και πώς διαμορφώνουν την άποψή τους”. Αυτό ήταν το μήνυμα που έδωσαν χθες δύο καταξιωμένοι δημοσιογράφοι, οι Στέλιος Κούλογλου και Ανδρέας Τσιλίρας, στο πλαίσιο του βιωματικού σεμιναρίου - εργαστηρίου δημοσιογραφίας που έγινε στο 4ο Λύκειο Πύργου. Ο Τομέας Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηλείας προκειμένου να στηρίξει την εκπόνηση και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των πολιτιστικών προγραμμάτων, διοργάνωσε το σεμινάριο στο οποίο συμμετείχαν 100 μαθητές από τις πολιτιστικές ομάδες που υλοποίησαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος πρόγραμμα με θέμα "Έκδοση σχολικής εφημερίδας" και προτίθενται να συνεχίσουν και αυτή τη χρονιά την ίδια δραστηριότητα, με τη συνοδεία 15 καθηγητών. Το σεμινάριο είχε ως τίτλο "Η Δημοσιογραφία και οι διαδρομές της γραφής της", όπου οι γνωστοί δημοσιογράφοι δίδαξαν στα παιδιά ερευνητική δημοσιογραφία, τεχνική της συνέντευξης, ποιοτική

Ïé ìáèçôÝò óõììåôåß÷áí óôá åñãáóôÞñéá ðïõ Ýãéíáí ãéá ôçí åñåõíçôéêÞ äçìïóéïãñáößá, ôçí ôå÷íéêÞ ôçò óõíÝíôåõîçò, ôçí ðïéïôéêÞ äçìïóéïãñáößá êáé ôá äçìïóéïãñáöéêÜ êåßìåíá. δημοσιογραφία, δημοσιο- να μάθουν οι μαθητές όχι μόγραφικά κείμενα (από το νο να διαλέγουν τις πηγές σχεδιασμό ως την επιμέ- πληροφόρησης αλλά να έλεια). "Πιστεύω ότι τέτοιου χουν άποψη, όπως τόνισε ο κ. είδους σεμινάρια είναι αρκε- Τσιλίρας: "Κυρίως στην εποχή τά χρήσιμα γιατί ανοίγουν που τα παιδιά μέσω ίντερνετ τους ορίζοντες των παιδιών, αντλούν τις πηγές πληροφόκινούν τον προβληματισμό ρησής τους καλό είναι να μάτους, αναπτύσσουν την κριτι- θουν να διασταυρώνουν και κή τους σκέψη και γι΄ αυτό κι να συνειδητοποιήσουν ότι έεγώ θέλησα να συμμετέχω χουν ευθύνη ως πολίτες και και να βοηθήσω. Πηγαίνω σε σαν καταναλωτές ειδήσεων πολλά σχολεία με διαφορετι- και πληροφοριών, ότι έχουν κές αφορμές, πάντα όμως η ευθύνη απέναντι στο πώς σχέση με τα παιδιά είναι σχέ- διαλέγουν πληροφορίες και ση αναζωογονητική γιατί πώς διαμορφώνουν την άποστηρίζεται στον αυθορμητι- ψή τους". Την ικανοποίηση σμό, την ειλικρίνεια, δεν υ- της από τη μεγάλη συμμετοπάρχει καμία υστεροβουλία χή εξέφρασε στη συνέχεια η κανένα συμφέρον", δήλωσε υπεύθυνη του τομέα Πολιτιχαρακτηριστικά ο κ. Κούλο- στικών θεμάτων της Β/θμιας κα Τίτα Τερζή κάνοντας ιδιαίγλου. Το σημαντικό στοιχείο είναι τερη μνεία στην παρουσία

Ðåñßðïõ 100 ðáéäéÜ ðáñáêïëïýèçóáí ôï óåìéíÜñéï äçìïóéïãñáößáò ðïõ äéïñãÜíùóå ç Â/èìéá Åêðáßäåõóç Çëåßáò.

"ÔÝôïéïõ åßäïõò óåìéíÜñéá åßíáé áñêåôÜ ÷ñÞóéìá ãéáôß áíïßãïõí ôïõò ïñßæïíôåò ôùí ðáéäéþí, êéíïýí ôïí ðñïâëçìáôéóìü ôïõò", ôüíéóå ï ãíùóôüò äçìïóéïãñÜöïò ÓôÝëéïò Êïýëïãëïõ.

Ôçí éêáíïðïßçóÞ ôçò áðü ôçí áíôáðüêñéóç ôùí ðáéäéþí åîÝöñáóå ç õðåýèõíç ôïõ ôïìÝá ðïëéôéóôéêþí èåìÜôùí ôçò Â/èìéáò êá Ôßôá ÔåñæÞ.

"Ôï óçìáíôéêü óôïé÷åßï åßíáé íá ìÜèïõí ïé ìáèçôÝò ü÷é ìüíï íá äéáëÝãïõí ôéò ðçãÝò ðëçñïöüñçóçò, áëëÜ íá Ý÷ïõí êáé Üðïøç, äÞëùóå ï ê. ÁíäñÝáò Ôóéëßñáò.

των δύο σημαντικών δημοσιογράφων οι οποίοι ωστόσο δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους από την ποιότητα των εντύπων που έχουν εκ-

δώσει πολλά σχολεία. Τέλος να σημειωθεί ότι το βράδυ στο θέατρο "Απόλλων" Πύργου προβλήθηκε η κινηματογραφική ταινία "Εξομολόγη-

ση ενός οικονομικού δολοφόνου", του Στέλιου Κούλογλου, (βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του John Perkins), με ελεύθερη είσοδο.


12

Αρθρα - Ειδήσεις

Ðñþôç ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΝΤΟΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ Τ

ο πολιτικό σύστημα ως ουσία και οργάνωση είναι κομματοκεντρικό. Άρα αν το πολιτικό σύστημα νοσεί, πρωτίστως νοσεί το κομματικό σύστημα. Γιατί άραγε; Η απάντηση δίνεται με όρους

θεωρητικών αρχών σε σχέση με τους νόμους της πολιτικής εμπειρίας, που αφορούν στην λειτουργία των κομμάτων. Ως γνωστόν τα κόμματα είναι κοινωνικές οργανώσεις, στις οποίες έχει εκχωρηθεί το συνταγματικό προνόμιο της ουσιαστικής λειτουργίας του πολιτικού συστήματος, χρηματοδοτούμενα μάλιστα επαρκώς από τους φόρους των Πολιτών για να υπηρετήσουν το Δημοκρατικό Πολίτευμα. Από τα κόμματα προέρχονται οι Βουλευτές, η Κυβέρνηση και η Αντιπολίτευση, οι Δήμαρχοι, οι Νομάρχες, οι ενόψει Περιφερειάρχες, τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια, τα πολιτικά, και όχι μόνο, στελέχη της κρατικής διοίκησης. Επίσης είναι γνωστό ότι κατά τον κλασσικό ορισμό τους τα κόμματα είναι κοινωνικές οργανώσεις με ιδεολογία, σύμβολα και οργάνωση με σκοπό την κατάκτηση της εξουσίας μέσω των εκλογών, με βάση τις ιδεολογικές αρχές και τις προγραμματικές τους δεσμεύσεις. Ως εκ τούτων είναι περίπου αυτονόητο ότι η κρίση του πολιτικού συστήματος είναι κρίση των κομμάτων . Ποια λοιπόν είναι σήμερα η παγιωμένη κατάσταση στη λειτουργία των κομμάτων; Τα κόμματα απέδειξαν ότι αδυνατούν να προτείνουν πει-

στικά στους Πολίτες το ιδεώδες του γενικού συμφέροντος ως κίνητρο της πολιτικής τους δράσης. Τα κόμματα κατάργησαν τη Γενική Συνέλευση των μελών τους και την κριτική άποψη, έθεσαν διαχωριστική γραμμή με την κοινωνία, αποδόμησαν τον κομματικό λόγο ως κοινωνικό. Τα κόμματα καταδεικνύουν ό-

τι εμφορούνται μόνο από την ιδεολογία και τις πρακτικές αθλητικού συλλόγου που προετοιμάζεται για το πρωτάθλημα των εκλογών, είτε αφορά σε εσωκομματική εκλογή, είτε σε εθνικές εκλογές, είτε της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε των λοιπών συμμετοχικών διαδικασιών για την εκλογή αντιπροσωπευτικών οργάνων. Και ενώ οι πολλοί Πολίτες δεν ασχολούνται πλέον με την πολιτική, δείχνοντας την αποστροφή τους προς αυτήν. Και ενώ είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν την πολιτική δράση ως υπέρτατο καθήκον του δίκαιου και τίμιου Πολίτη. Άλλοι όμως, κυρίως μέσω των ασφυκτικών προσωποποιημένων κομματικών μηχανισμών ασχολούνται "επαγγελματικώς" με την πολιτική, γενόμενοι καρεκλοκένταυροι, μη ορρωδούντες προ ουδενός, ακόμα και αν αποδεικνύονται δημοσίως απατεώνες και κατ' επανάληψη ψεύτες. Άλλοι συμμετέχοντας, ως φαινόμενο ορατό σε όλη την επικράτεια της Χώρας, σε κομματικές ή διακομματικές κλειστές ομάδες πολιτικών συμφερόντων αναπαράγουν την εξουσιαστική ιδιοτέλειά τους, μεταπηδώντας "επαγ-

γελματικά" από τον ένα όροφο σε άλλους ορόφους, στο ίδιο ή άλλο δημόσιο κτήριο, σε θεσμικές πολιτικές εξουσίες, από τις Νομαρχίες στα Δημαρχεία και τανάπαλιν στις Περιφέρειες, λες και δεν υπάρχουν άλλοι Πολίτες να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Και αν πηγαίνουν οι Τόποι καλά έχει καλώς, όμως αν έ-

χουν βουλιάξει; Και όλα αυτά συμβαίνουν μέ-

σα μάλιστα σε συνθήκες πολύτροπων εκχυδαϊσμών βρίζοντας σήμερα αυτούς με τους οποίους ήσαν αυτάδελφοι μέχρι χθες, γλείφοντας αύριο εκεί που φτύνουν σήμερα, συμμετέχοντας με όρκους τιμής σε σχήματα με αρχηγούς με τους οποίους ήσαν προ ολίγου "εχθροί", απαιτώντας να είναι καθώς πρέπει έντιμοι κύριοι, ενώ είναι κάθε μορφής "χαρισματικοί" σκυφτούληδες της ατομικής πολιτικής τους επιβίωσης. Και μέσα σε όλα αυτά είναι φυσική νομοτέλεια οι νέοι να εντάσσονται κατά σύστημα "επαγγελματικά" στις κομματικές νεολαίες και στη συνέχεια να αναρριχώνται σε θέσεις εξουσίας ακόμη και αν έχουν επιδείξει στο βίο τους συμπεριφορά απατεώνα. Και αν τους πεις "δεν κάνεις για την πολιτική", ή "ότι είσαι απατεών και άρα επικίνδυνος για τη Δημοκρατία και την Πόλη", χαμογελούν δόλια, μουρμουρίζοντας ότι "θα εκλεγώ από τους ομοίους μου νέους και τους μηχανισμούς μας". Οι σκληροί ωφελιμιστές λοι-

πόν κυριαρχούν στα κόμματα, δίνοντας μάλιστα το κομπραδόρικο σύνθημα "πας μη μεθ' ημών, καθ' ημών", με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όποιον επιχειρεί την αντίσταση στη σαπίλα, ή για όποιον επιδιώκει να πράξει το καθήκον του προς την Πολιτεία,

για να λαμβάνει τελικώς από αυτούς τον τίτλο του " κομματικού ή του κοινωνικού παραβάτη". Και αν κάποιος Πολίτης με αξιοπρέπεια αντιτείνει στα πε-

πραγμένα τους τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής και της κομματικής λειτουργίας και τους πει "δεν συμμορφώνομαι προς τους παραλογισμούς σας και τις όμοιες υποδείξεις σας", τότε θα του αποδώσουν, με υπερχειλίζουσα θρασύτητα, την κατηγορία του συνωμότη και του προδότη εναντίον τους. Και αν λοιπόν στα κόμματα επικρατεί αυτή η κατάσταση τότε και το πολιτικό προσωπικό, προερχόμενο κατά κανόνα από τα κόμματα, ταυτίζεται ουσιαστικά με το κομματικό και δεν μπορεί παρά η

λειτουργία της Δημοκρατίας να είναι η πιστή αντιγραφή και η απλή προσομοίωση της κακοήθους κομματικής μήτρας. Και πλέον η επιδημική αχτινοβολία της κομματικής ύ-

βρεως κατά της Δημοκρατίας διεισδύει ανατρεπτικά στην κοινωνία και η μετάσταση της ύβρεως γίνεται πολύπλοκη και χαοτική. Γι' αυτό από πολλά λοιπόν

χρόνια πριν, στις πολιτικές και στις κρατικές εξουσίες, έγιναν αδιάκριτα τα όρια του θεμιτού και του αθέμιτου,

του νόμιμου και του παράνομου, του ηθικού και του ανήθικου. Γι' αυτό καθιερώθηκε σαν αυτοφυής κοινωνική επιστήμη η υποκρισία και το ψέμα, τα παχιά λόγια, το παραλήρημα και η ψευδαίσθηση. Γι αυτό τα σκάνδαλα απέκτησαν λειτουργική δομή, ώστε ο άνομος εχθρός της κοινωνίας να εγκατοικεί πρωτίστως στον κρατικό μηχανισμό και να κατοικοεδρεύει στο εσωτερικό της πολιτικής εκπροσώπησης. Γι' αυτό δημιουργήθηκε μια νέα τάξη πολιτικού δικαίου, υπέρ των προσωποποιημένων συμφερόντων και της διασφάλισης των ισοβίων σχεδόν θέσεων εξουσίας μέσα στο πολιτικό σύστημα, με το συνειδητό εκμαυλισμό των συνειδήσεων και την πελατειακή σχέση και εξάρτηση των Πολιτών από τους πολιτικούς προστάτες τους. Γι' αυτό οι πολιτικοί κυρίως στα επίπεδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχοντας μπολιαστεί με το αυταρχικό και αλαζονικό ύφος του κάθε κομματικού πάτρωνα, αυτονομήθηκαν κατά κανόνα από την κοινωνία. Ενώ πολλοί έθεσαν στα έδρανα των θεσμικών οργάνων αντί της λογικής και της δημοκρατικής διαδικασίας, το ξίφος του Καίσαρα ή το σκούφο του Πάπα, για να λάβουν τις όποιες αποφάσεις, κραδαίνοντας συγχρόνως το θυμιατό υπέρ της σωτηρίας του ποιμνίου τους. Εκεί φθάσαμε λοιπόν. Η κατάσταση ανάγκης δεν εί-

ναι μόνο επί της οικονομίας,

αλλά εγκατοικεί σε όλο το πολιτικό σύστημα. Και τα χειρότερα έρχονται… Όμως όσο υπάρχει Δημοκρατία θα υπάρχουν και τα κόμματα. Αλλά δεν μπορούν να υπάρχουν με τη σημερινή τους μορφή. Όπως έχουν τα πράγματα τα κόμματα αδυνατούν την αυτοκάθαρσή τους. Άρα οι κομματικές Ηγεσίες, οφείλουν να εκκαθαρίσουν άμεσα την κομματική κόπρο του Αυγεία, που εγκατοικεί μέσα στα σπλάχνα των κομμάτων τους. Η, μετά τις εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, διάλυση των κομματικών μηχανισμών και η δημιουργία, σε επίπεδο νέων διευρυμένων Δήμων και κατ΄επέκταση Περιφερειών, πυρήνων κομματικής αυτοοργάνωσης από ικανούς και έντιμους Πολίτες είναι το πρώτο βήμα προς την κάθαρση. Όποιοι θεωρούν την πρόταση ως ουτοπία είναι θεμιτό να εξηγήσουν δημόσια τους λόγους, τις θέσεις τους και τις προτάσεις τους, σε σχέση με την έξοδο από την παρακμή του πολιτικού συστήματος.

Σε Ανδραβίδα - Λεχαινά - Τραγανό

Ανοιξε ο δρόμος για το δίκτυο ακαθάρτων Την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης του έργου ενέκρινε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ηλείας Του Δημήτρη Ζιάκα dimziak@gmail.com Την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Αποχέτευσης Δήμων Ανδραβίδας - Λεχαινών - Κάστρου Κυλλήνης - Τραγανού με την επωνυμία "Ο ΗΡΑΚΛΗΣ" και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας για την ολοκλήρωση του δικτύου ακαθάρτων Ανδραβίδας, Λεχαινών, Τραγανού ενέκρινε ομόφωνα στην προχθεσινή συνεδρίασή του το Νομαρχιακό Συμβούλιο. Η τροποποίηση ζητήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΕΡΑΑ προκειμένου στη συνέχεια, να υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης του έργου, το οποίο δημοπρατήθηκε στις 27 Ιουλίου του2010. Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην κατασκευή του υπόλοιπου δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Ανδραβίδας, Λεχαινών και Τραγανού. Ειδικότερα αφορά: Στην κατασκευή των υπολοίπων τμημάτων του εσωτερικού

δικτύου αποχέτευσης λυμάτων, συνολικού μήκους 30.000 μέτρων περίπου, από πλαστικούς σωλήνες PVC καθώς και την κατασκευή τμήματος καταθλιπτικού αγωγού Στην κατασκευή πέντε αντλιοστασίων λυμάτων (οικοδομικά και Η/Μ) και συγκεκριμένα των αντλιοστασίων Α3 και Α4 στην Ανδραβίδα, Α6 και Α7 στα Λεχαινά και Α1 στο Τραγανό Όπως έχει επισημάνει η "ΠΡΩΤΗ" και σε παλιότερο ρεπορτάζ, πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αφενός θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, αφετέρου θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Να σημειωθεί ότι ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.795.798,32 ευρώ και μπορεί να προσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης του Προγράμματος "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ".


Ðñþôç ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

13

Ειδήσεις

Απέσυρε επίσημα χθες την υποψηφιότητά του ο Α. Σερέτης

“Ποτέ δεν ενδιαφέρθηκα για το “φτιασίδωμα” της πολιτικής μου εικόνας” Τ

ην υποψηφιότητά του να διεκδικήσει την Δημαρχία του νέου καλλικρατικού δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης απέσυρε χθες επίσημα ο δήμαρχος Βουπρασίας κ. Αντώνης Σερέτης. Χθες ο κ. Σερέτης απέστειλε στον τοπικό Τύπο την επίσημη δήλωσή του, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους έλαβε την συγκεκριμένη απόφαση. "Η πρόσφατη μεταρρύθμιση στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και η σύσταση του νέου καλλικρατικού δήμου ΑνδραβίδαςΚυλλήνης δημιούργησε νέα δεδομένα και άνοιξε νέους, για την ανάπτυξη και την ανάδειξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσμούς ενεργοποίησης του πολίτη με στόχο την άμεση και έμμεση συμμετοχή του στην λήψη των αποφάσεων. Τα νέα δεδομένα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την πολύπλευρη ανάπτυξη και την λειτουργία της Δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο, αναπόσπαστο στοιχείο της οποίας είναι ο ελεύθερος διάλογος των κοινωνικών δυνάμεων και η συμφωνία τους χωρίς την παρέμβαση ή την καθοδήγηση των κομματικών οργάνων. Η απόφασή μου να είμαι επικεφαλής μιας ανεξάρτητης, ακηδεμόνευτης, υπερκομματικής κίνησης πολιτών σηματοδοτούσε την αφετηρία αυτής της διαφορετικής αντίληψης για την αυ-

τοδιοίκηση και στόχευε στην δημιουργία μιας πολιτικής 'πλατφόρμας' που θα εγγυόταν την ισόρροπη λειτουργία της νέας πολυκεντρικής κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας. Πεποίθησή μου είναι ότι η αντίληψη αυτή συμβαδίζει και με την γενικότερη πολιτική, που απαιτεί στις δύσκολες συγκυρίες το μέγιστο βαθμό συνεννόησης και συνεργασίας πέρα και πάνω από κομματικές εντάξεις, άγονες και σε πολλές περιπτώσεις τεχνητές αντιπαραθέσεις. Ήμουν και είμαι σίγουρος ότι η κοινωνία των πολιτών βρίσκεται μπροστά στις εξελίξεις και είναι πολύ πιο ώριμη και συνειδητοποιημένη στις επιλογές και στις στοχεύσεις της σε σχέση με τις επιλογές και τις στοχεύσεις συγκεκριμένων (λίγων) τοπικών παραγόντων που εκφράζουν ακραίες θέσεις, λασπολογούν και οδηγούν σε αδιέξοδο καταστάσεις", δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σερέτης και κατέληξε: "Ακόμα, θεωρώ ότι δεν αξιολογήθηκε ορθά ο αυθορμητισμός της απόφασής μου και της πεποίθησής μου, που πηγάζει από την ειλικρίνεια των προθέσεών μου. Είναι προφανές και σε όλους γνωστό άλλωστε, ότι ποτέ δεν ενδιαφέρθηκα για το 'φτιασίδωμα' της πολιτικής μου εικόνας ούτε για το επικοινωνιακό 'ρετουσάρισμα' των πολιτικών

μου θέσεων και των πολιτικών μου πρωτοβουλιών. Αυτό ίσως στην πολιτική πραγματικότητα μιας προηγούμενης περιόδου να θεωρείται μειονέκτημα, στην πολιτική πραγματικότητα όμως της νέας εποχής που ήδη έχει ξεκινήσει είναι προτέρημα. Θα συνεχίσω λοιπόν να σκέπτομαι ελεύθερα και ειλικρινά κι ας 'υστερώ' σε επικοινωνιακό επί-

πεδο, το ζήτημα είναι να μην υστερώ σε πολιτικό και ηθικό. Αναλύοντας λοιπόν την πολιτική πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται πανελλαδικά, θεωρώ ότι η απόφασή μου ήταν προς την ορθή κατεύθυνση και εξέφραζε τις απαιτήσεις των καιρών. Δυστυχώς, όμως, το τελευταίο διάστημα με πολιτικά απαράδεκτο τρόπο επιχειρήθηκε ο αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης και η πόλωση του πολιτικού κλίματος με 'βέλη' που είχαν στόχο το πρόσωπό μου και όχι την ουσία των πολιτικών μου θέσεων και πράξεων. Υπήρχε ο κίνδυνος λοιπόν να αναλωθεί η πολιτική συζήτηση σε θέματα ή γεγονότα του πρόσφατου παρελθόντος, γεγονός που θα αδικούσε την συνολική προσπάθειά μου. Εξάλλου, την ενασχόλησή μου με την πολιτική δεν την αντιλαμβάνομαι ως μία άγονη πολιτική αντιπαράθεση και την εκλογική διαδικασία δεν την αντιμετωπίζω ως ευκαιρία για το ξεκαθάρισμα των 'προσωπικών λογαριασμών' ή για την καταμέτρηση της προσωπικής μου πολιτικής επιρροής. Για τους λόγους αυτούς, δηλώνω ότι αποσύρω την υποψηφιότητά μου, ευχαριστώντας παράλληλα όλους όσους με παρότρυναν και με στήριξαν, με τους οποίους θα συνεχίζω να μοιράζομαι τις ίδιες αγωνίες για το μέλλον του τόπου".

Εκπληξη για τον δήμο Ανδραβίδας η απόφαση του Δ.Σ. Τραγανού να σφραγιστεί η χωματερή

Γ. Παπανδρέου: “Το Τραγανό και άλλοι δήμοι πού πηγαίνουν τα σκουπίδια τους;” Με μεγάλη έκπληξη η δημοτική αρχή Ανδραβίδας χθες το πρωί πληροφορήθηκε από τον τοπικό Τύπο την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τραγανού να προσπαθήσει με κάθε νόμιμο μέσο να εφαρμοστεί η απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας για την σφράγιση της χωματερής που από κοινού χρησιμοποιούν οι δύο δήμοι, παρά την δικαστική απόφαση να λειτουργήσει προσωρινά μέχρι να βρεθεί λύση. Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Ανδραβίδας κ. Γιάννης Παπανδρέου ερωτηθείς για τα τελευταία γεγονότα, δήλωσε χαρακτηριστικά στην "Πρώτη": "Με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε χθες από τον τοπικό Τύπο την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τραγανού ότι θα προσπαθήσει με κάθε νόμιμο μέσο να εφαρμοστεί η απόφαση του νομάρχη κ. Χαράλαμπου Καφύρα (που αφορούσε στην σφράγιση όλων των ΧΑΔΑ της Ηλείας πλην 3), δηλαδή να μην λειτουργήσει ο ΧΑΔΑ Ανδραβίδας που τη χρησιμοποιούσε και ο δήμος Τραγανού με

διαδημοτικές συμβάσεις πριν από χρόνια μέχρι και σήμερα και φυσικά εξυπηρετούσε και την 117 Πτέρυγα Μάχης". Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι ο δήμος Ανδραβίδας ήταν ο μοναδικός που εφάρμοσε την απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας. "Και μάλιστα για όλο αυτό το διάστημα που ο δήμος μας εφάρμοζε την απόφαση της Ν.Α. δεν έκανε αποκομιδή των απορριμμάτων με αποτέλεσμα η πόλη μας να γεμίσει με σκουπίδια", σημείωσε ο κ. Παπανδρέου, ο οποίος πρόσθεσε στη συνέχεια: "Για το λόγο αυτό και ακολουθώντας πάντα την νόμιμη οδό, ο δήμος Ανδραβίδας κατόρθωσε με δικαστική απόφαση να ανατρέψει την απόφαση της Ν.Α. και να ανοίξει πάλι προσωρινά ο ΧΑΔΑ Ανδραβίδας. Θεωρούμε δε, ανεπίτρεπτο να 'εγκαλούμεθα' από γειτονικό δήμο για θέματα 'νομιμότητας' και μάλιστα από το ανώτατο όργανό του που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο όταν οι ίδιοι παρανομούν, πηγαίνοντας τα σκουπίδια τους σε

"Áò ðïõí äçìüóéá ïé äÞìïé ôïõ ÊÜìðïõ ðïõ Ý÷ïõí óöñáãéóôåß ïé ÷ùìáôåñÝò ôïõò ðïý ðçãáßíïõí ôåëéêÜ ôá óêïõðßäéá ôïõò", ôüíéóå ï ê. ÐáðáíäñÝïõ.

παράνομα λειτουργούντα ΧΑΔΑ". Έτσι, ο Δήμαρχος Ανδραβίδας ζητά από τους δήμους του Κάμπου, οι χωματερές των οποίων έχουν σφραγιστεί, να αναφέρουν πού πηγαίνουν τα σκουπίδια τους: "Ας μας πουν λοιπόν δημόσια που πηγαίνουν τα σκουπίδια

τους και ας φροντίσουν πρώτα οι ίδιοι να είναι σύννομοι". Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η "ΠΡΩΤΗ" είχε τηλεφωνική επικοινωνία με δημάρχους του Κάμπου, οι οποίοι απάντησαν ότι οι χωματερές τους δεν λειτουργούν, εφαρμόζοντας την απόφαση της Ν.Α. χωρίς ωστόσο να αναφέρουν πού πηγαίνουν τελικά τα σκουπίδια τους… Άντυ Καπλάνη


14

Ειδήσεις

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας έλαβε το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο

Και επίσημη η εκπαίδευση από Σαμαρείτες Αμαλιάδας Σ

ύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001: 2008, για την εκπαίδευση που παρέχει στους πολίτες και τους Εθελοντές του, παρέλαβε το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μετά από ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Πιστοποίησης του ανεξάρτητου διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης TUV RHEINLAND. Ειδικότερα, το τμήμα εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Σώματος Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσώστων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001: 2008, για το σύνολο της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, με αριθμό πιστοποιητικού 01 100 093684, υλοποιώντας για ακόμη μια φορά την δέσμευση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για διαρκή αναβάθμιση όλων του των υπηρεσιών και υψηλή ποιοτική προσφορά στον τομέα της εκπαίδευσης.

Η μοναδική στη χώρα με πιστοποίηση Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών, αποτελεί την πρώτη και μόνη μέχρι σήμερα εθελοντική οργάνωση στην χώρα μας, όπου η εκπαίδευσή της και προς τον γενικό πληθυσμό της Ελλάδος και προς τους Εθελοντές της, πιστοποιήθηκε με ISO 9001: 2008. Επίσης αποτελεί και παγκοσμίως την πρώτη εθελοντική ομάδα μέσα στους κόλπους του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, όπου η εκπαίδευσή της έλαβε αυτή την υψηλή διάκριση. Μεγάλο βάρος τα τελευταία 30 χρόνια έχει πέσει

ÓçìáíôéêÞ ç äéÜêñéóç ãéá ôïõò åèåëïíôÝò Óáìáñåßôåò, ç ðéóôïðïßçóç óýìöùíá ìå ôï ÄéåèíÝò Ðñüôõðï ISO 9001: 2008, ãéá ôçí åêðáßäåõóç. στον Γερμανικό Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος διαχρονικά και ανελλιπώς εκπαιδεύει και πιστοποιεί όλους τους Εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στον τομέα των Πρώτων Βοηθειών, της Διάσωσης και της Ναυαγοσωστικής. Προσφορά και διακρίσεις Ιστορικά, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αποτελούσε και αποτελεί τον μοναδικό θεσμοθετημένο και πιστοποιημένο φορέα της Ελλάδος στην εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού της χώρας μας, στις Πρώτες Βοήθειες, στην Έρευνα και Διάσωση, στην Πρόληψη και Αντιμετώπιση Καταστροφών και στην Ναυαγοσωστική. Οι διακρίσεις που μέχρι σήμερα έχει λάβει το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών, από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς είναι πολλές και συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται. Σύμφωνα με τον κ. Αναστάσιο Γερασιμάτο, διασώστη, εκπαιδευτή εκπαιδευτών και προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαίδευσης, "για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, η πιστοποίηση ISO αποτελεί το φυσικό επακόλουθο μιας πολυετούς, διαρκούς και συνεπούς προσπάθειας να τυποποιούμε και να βελτιώνουμε τις δια-

δικασίες που αφορούν την εκπαίδευση όλων των πολιτών και όλων των Εθελοντών μας, στο σπουδαίο ανθρωπιστικό καθήκον, της σωτηρίας της ανθρώπινης ζωής. Για τους πολίτες και τους Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το ISO σημαίνει εγγύηση ποιότητας στην εκπαίδευση, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, σιγουριά και ασφάλεια για τη σταθερότητα αυτής της ποιότητας παντού και πάντα, σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα".

Για τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών "H πιστοποίηση κατά ISO διασφαλίζει την ύπαρξη προοπτικής για περαιτέρω αναβάθμιση των κοινωνικών και ανθρωπιστικών υπηρεσιών μας, με τελικό αποδέκτη τον πολίτη", επεσήμανε ο κ. Αναστάσιος Γερασιμάτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Εθελοντές Σαμαρείτες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, από το 2006 και μετά εκπαιδεύουν πολίτες, ειδικές πληθυσμιακές και επαγγελματικές ομάδες και Εθελοντές έξω από τα σύνορα της χώρας μας, όπως Τουρκία, Βουλγαρία, FYROM, Αίγυπτο, Ρουμανία, Αλβανία, Ισραήλ, κ.λ.π. Όλα τα γνωστικά αντικεί-

μενα των Εθελοντών Σαμαρειτών, λειτουργούν βάσει της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των κανονισμών των διεθνών οργανισμών. Προσωπικό υπουργείων, νοσοκομείων, πυροσβεστικών υπηρεσιών, πανεπιστημίων, στρατιωτικών μονάδων, αεροπορικών εταιρειών, εργοστασίων, κατασκευαστικών εταιρειών, σχολείων, συλλόγων, σωματείων, εθελοντικών οργανώσεων, είναι μερικές από τις κατηγορίες των φορέων και υπηρεσιών της Ελλάδας όπου έχουν εκπαιδευτεί στις πρώτες βοήθειες, στην διάσωση και στην ναυαγοσωστική από τους Εθελοντές Σαμαρείτες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Συνολικά, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, έχει εκπαιδεύσει 18.575 Εθελοντές και 23.850 πολίτες. Οι εγγραφές στις Σχολές Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνεχίζονται. Πληροφορίες και εγγραφές online στην πύλη www.samarites.gr αλλά και στα γραφεία του Σώματος: Δαλιάνη 16, τηλέφωνα 2622022313, 26220 24650 και 6985 574 268.

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

Μαθήματα ζωγραφικής στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Συνεχίζονται για δεύτερη χρονιά στην Βιβλιοθήκη Αμαλιάδας τα μαθήματα ζωγραφικής και γλυπτικής στα τμήματα ενηλίκων και ανηλίκων. Τα μαθήματα ξεκινούν στις 7 Οκτωβρίου και διδάσκει ο Χρήστος Χάσα, απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών, έχοντας στο ενεργητικό του πολλές επιτυχίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Οι εγγραφές πραγματο-

ποιούνται καθημερινά στο αναγνωστήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και στα τηλέφωνα: 26220 28979 και 6936181886. Να σημειωθεί ότι οι ομάδες Ζωγραφικής της Παπαχριστοπουλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας

συμμετείχαν για την εκπαιδευτική χρονιά 2009 - 2010 σε εκθέσεις και εκδηλώσεις, όπως στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού τον Μάρτιο, στο χώρο της Βιβλιοθήκης και στην κεντρική πλατεία, στην Πανηλειακή Ανθοκομική Έκθεση τον Μάιο και στην έκθεση Τέχνη Ηλείων στην Κουρούτα τον Αύγουστο. Π.Πεν.

Ðñþôç ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Γιώργος Κοντογιάννης

Απρόθυμη η Κυβέρνηση να μεσολαβήσει για το διακανονισμό των χρεών ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ Απρόθυμη εμφανίζεται η Κυβέρνηση να μεσολαβήσει στο ΙΚΑ και στη ΔΕΗ προκειμένου να εξευρεθεί μια λύση αναφορικά με τα χρέη που έχουν οι ΓΟΕΒ και τα ΤΟΕΒ της Ηλείας προς τους συγκεκριμένους οργανισμούς, όπως προκύπτει από την Απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Σκανδαλίδη, στην Ερώτηση και στην Αναφορά που κατέθεσε επί του θέματος στη Βουλή ο Βουλευτής Ηλείας της ΝΔ Γιώργος Κοντογιάννης. Συγκεκριμένα, ο πρώην Υφυπουργός Απασχόλησης είχε καταθέσει Ερώτηση σχετικά με τα χρέη του ΓΟΕΒ Αλφειού-Πηνειού, που φτάνουν τα 2 εκατ. €, ζητώντας από τον αρμόδιο Υπουργό να παρέμβει προκειμένου να επιτευχθεί ένας διακανονισμός που θα δώσει λύση στο οικονομικό αδιέξοδο. Επίσης ο Γιώργος Κοντογιάννης είχε καταθέσει και Αναφορά προς τον αρμόδιο Υπουργό, στην οποία διαβίβαζε την επιστολή του προέδρου του Β' ΤΟΕΒ Πύργου σχετικά με τη διακοπή της ηλεκτρικής ενέργειας στα αντλιοστάσια λόγω χρεών προς τη ΔΕΗ. Ωστόσο και για τις δύο περιπτώσεις η απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης είναι κοινή και καταδεικνύει την απροθυμία της Κυβέρνησης να μεσολαβήσει ώστε να δοθεί λύσει στο χρόνιο πρόβλημα των χρεών των ΓΟΕΒ- ΤΟΕΒ της Ηλείας. Συγκεκριμένα όπως προκύπτει από την απάντηση: "Η μόνη περίπτωση που η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δύναται να συμμετέχει στις δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης είναι όταν το έργο βρίσκεται στην περίοδο ανάπτυξής του (στα πρώτα 56 χρόνια της λειτουργίας του). Κατά συνέπεια η κάλυψη των οφειλών των ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ προς το ΙΚΑ ή προς επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, όπως η ΔΕΗ, βαραίνει αποκλειστικά τους ίδιους. Οι ΓΟΕΒ μπορούν μόνο με απευθείας συνεννόηση με το ΙΚΑ ή την ΔΕΗ ως Ανωνύμου Εταιρείας να διευθετήσουν τις οφειλές τους και την έκδοση από αυτό σχετικής Εγκυκλίου".

Το Χαροκόπειο στο δήμο Σκιλλούντος Το δήμο Σκιλλούντος θα επισκεφθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι αντιπροσωπεία του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Την αντιπροσωπεία αποτελούν Καθηγητές Πανεπιστημίου από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού στα πλαίσια της 4ης Συνάντησης του Ερευνητικού Προγράμματος ENSURE που εφαρμόζει το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο έχει επισκεφθεί αρκετές φορές την περιοχή, πραγματοποιώντας διάφορα Προγράμματα σχετικά με τα ζητήματα που προέκυψαν μετά τις φωτιές. Σκοπός της επίσκεψης αυτής των Καθηγητών είναι να διαπιστώσουν από κοντά κατά πόσο έχουν προχωρήσει τα έργα αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών. Για το λόγο αυτό θα επισκεφθούν αρχικώς το Δημαρχείο Σκιλλούντος στις 3 το μεσημέρι, όπου θα τους υποδεχτεί ο Δήμαρχος Σάκης Μπαλιούκος με τους συνεργάτες του, για να τους κάνει μια αρχική ενημέρωση για την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή και στη συνέχεια θα επισκεφθούν τα Τοπικά Διαμερίσματα Φρίξας, Διασέλλων και Πλατιάνας, προκειμένου να διαπιστώσουν από κοντά το στάδιο στο οποίο βρίσκονται τα έργα αποκατάστασης.


Ðñþôç

15

Ειδήσεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας

Συνεχής προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων Κτιριακό, σίτιση, μεταφορά μαθητών, τα ζητήματα που απασχολούν τον αρμόδιο αντινομάρχη Παναγιώτη Πλατανιά Του Δημήτρη Ζιάκα dimziak@gmail.com

Μ

ε την ανέγερση πέντε σχολείων στην Ηλεία θα επιλυθούν τα προβλήματα στέγης που αντιμετωπίζει σήμερα η σχολική κοινότητα. Η χρηματοδότηση αυτών των σχολείων θα εξασφαλιστεί από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και εκτιμάται ότι σε Πύργο, Αμαλιάδα, Βαρθολομιό και γενικώς όπου παρατηρείται συνωστισμός μαθητών ή γίνονται μαθήματα σε λυόμενα, τα προβλήματα σταδιακά θα αντιμετωπιστούν. Σε δηλώσεις του στην "ΠΡΩΤΗ" ο αρμόδιος αντινομάρχης κ. Παναγιώτης Πλατανιάς επισήμανε ότι στην αρχή της τετραετίας η Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας είχε εκπονήσει πενταετές πρόγραμμα με τα σχολεία που πρέπει να χτιστούν, το οποίο όμως… διαταράχτηκε με τους σεισμούς δεδομένου ότι αρκετά άλλα σχολεία υπέστησαν ζημιές που έπρεπε να αποκατασταθούν. "Σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα μεγάλα αστικά, κέντρα του Πύργου και της Αμαλιάδας, γι' αυτό και αγοράστηκαν οικόπεδα στον Πύργο για το 3ο Γυ-

μνάσιο καθώς και για το σχολείο των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Προτεραιότητα δώσαμε σε πέντε σχολεία καθώς και στο μουσικό σχολείο Βαρθολομιού το οποίο είναι ένα σημαντικό σχολείο δεδομένου ότι τα παιδιά που αποφοιτούν από αυτό έχουν επαγγελματική αποκατάσταση", σημείωσε χαρακτηριστικά ο αντινομάρχης για να προσθέσει: "Γι αυτό το σχολείο, το οποίο σήμερα λειτουργεί σε λυόμενα, ζητάμε μια λυόμενη αίθουσα περίπου 100 τ.μ. προκειμένου τα παιδιά να κάνουν εκπαίδευση για τις συναυλίες τους. Το οικόπεδο βρέθηκε από το Δήμαρχο Βαρθολομιού, όμως το μισό είναι εκτός σχεδίου πόλεως. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει ρυμο-

τομική διάταξη. Περιμένουμε την απάντηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος".

Για τη σίτιση Ενα άλλο θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Πλατανιάς είναι το θέμα της σίτισης των μαθητών. Όπως είπε, για το Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού όπου τα παιδιά πρέπει να σιτίζονται το μεσημέρι με έξοδα της Νομαρχίας, ξεπεράστηκαν τα προβλήματα του διαγωνισμού και η σίτιση γίνεται κανονικά. "Θα

ήθελα να επισημάνω ότι η σίτιση των μαθητών ελέγχεται τακτικά τόσο από το υγειονομικό όσο και από εμάς ώστε να προσφέρονται στα παιδιά τα συμφωνηθέντα", επεσήμανε.

Η μεταφορά Όσον αφορά τέλος στη μεταφορά των μαθητών, ο αντινομάρχης διευκρίνισε ότι το ΚΤΕΛ θα πάρει περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι δεν έχει κανένα λόγο -όπως είπε- να ολιγωρεί. "Διαπίστω-

σα και πάλι, παρά τη συμφωνία που κάναμε, ότι τα παιδιά θα φεύγουν για το σχολείο τους στις 7 το πρωί, στη Φρίξα παρατηρήθηκε ξανά πρόβλημα. Για το λόγο αυτό ζήτησα από τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ να διορθώσει το πρόβλημα. Αν συνεχιστεί και το ΚΤΕΛ δεν συμμορφωθεί μέχρι το τελευταίο χωριό, και ειδικά στα ορεινά όπου τα παιδιά έχουν προβλήματα, θα επιβληθεί πρόστιμο, όπως προβλέπει το συμφωνητικό που υπογράψαμε".

Παράσταση διαμαρτυρίας μαθητών από σχολεία του Πύργου χθες το πρωί στο 4ο Λύκειο

Ελλείψεις σε βιβλία και εκπαιδευτικούς Της Άννας Ψυχογυιού annapsihogyioy@yahoo.gr Σε παράσταση διαμαρτυρίας προχώρησαν χθες το πρωί μαθητές από σχολεία του Πύργου, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία τους για τις σοβαρές ελλείψεις που παρατηρούνται με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς τόσο σε εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και σε βιβλία. Αν και αρχικά η συγκέντρωση είχε προγραμματιστεί να γίνει στα γραφεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, η αντιπροσωπεία των μαθητών βρέθηκε στο 4ο Λύκειο όπου διεξάγονταν το σεμινάριο δημοσιογραφίας το οποίο και παρακολούθησε η δ/ντρια Εκπαίδευσης κα Κων/να Γερολυμάτου. "Διαμαρτυρόμαστε για τα τραγικά προβλήματα που αυτή τη στιγμή επικρατούν στα σχολεία του νομού μας και όχι μόνο και κυρίως οι τραγικές ελλείψεις σε καθηγητές, σε βιβλία ακόμη και βιβλία κατεύθυνσης, βιβλία μαθημάτων επιλογής. Γενικά, η κατάσταση κλιμακώνε-

ται όλο προς τα αρνητικά. Εμείς οι μαθητές βλέπουμε τις ίδιες υποσχέσεις κάθε χρόνο οι οποίες δεν εκπληρώνονται και έτσι αποφασίσαμε να υψώσουμε τη φωνή μας και να πούμε "όχι" σε μια πολιτική που αδειάζει τις τσέπες των γονιών μας και τα δικά μας μυαλά", τόνισε χαρακτηριστικά ο Χριστόφορος Γιακουμέλος μέλος συντονιστικού αγώνα σχολείων Πύργου.

Συγκέντρωση το Σάββατο Παράλληλα, οι μαθητές συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους έχουν προγραμμα-

τίσει συγκέντρωση το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Πύργου. "Εκεί όλοι μαζί θα προχωρήσουμε σε μια αρτιότερη συγκρότηση συντονιστικού αγώνα σχολείων Πύργου, διεκδικώντας την επίλυση των σημαντικών προβλημάτων", συμπλήρωσε ο Χριστόφορος Γιακουμέλος. Οι μαθητές φάνηκαν αρκετά αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε διάφορες μορφές κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα από τη στιγμή που δεν εισακουστούν τα αιτήματά τους.

Áðü ôçí ðáñÜóôáóç äéáìáñôõñßáò ðïõ ðñáãìáôïðïßçóáí ÷èåò ôï ðñùß ìáèçôÝò áðü ó÷ïëåßá ôïõ Ðýñãïõ ãéá ôéò óïâáñÝò åëëåßøåéò óå âéâëßá êáé åêðáéäåõôéêü ðñïóùðéêü.


16

Ειδήσεις

Ðñþôç ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Βραβεύθηκε χθες από τους "Μωραΐτες" ο Β. Μικελόπουλος για τη βοήθειά του στην έκθεση παλαιών αντικειμένων και φωτογραφικού υλικού

Ο Πύργος του χθες και του σήμερα

Ï ÂÜóïò Ìéêåëüðïõëïò áöçãåßôáé óôá ðáéäéÜ éóôïñßåò áðü ôïí Ðýñãï ôïõ ÷èåò. Της Άννας Ψυχογυιού annapsihogyioy@yahoo.g r

Γ

ια τη βοήθεια και την πολύτιμη συνδρομή του στη δημιουργία μίας έκθεσης παλαιών αντικειμένων και φωτογραφικού υλικού που λειτουργεί στα γραφεία του Λαογραφικού μουσικοχορευτικού

ομίλου Πύργου "Οι Μωραΐτες", το Δ.Σ βράβευσε χθες βράδυ το Βάσο Μικελόπουλο σε ειδική εκδήλωση. Το Δ.Σ. του Συλλόγου σε συνεργασία και με τη σημαντική βοήθεια του κ. Βάσου Μικελόπουλου, κατάφερε να δημιουργήσει σε έναν μικρό χώρο μια έκθεση που πραγματικά

θυμίζει πολλά από τον Πύργο του παρελθόντος, μέσα από εικόνες και αντικείμενα. Ο πρόεδρος του Ομίλου κ. Νίκος Δημόπουλος και το μέλος του Δ.Σ κ. Θέμης Μπατουδάκης ευχαρίστησαν τα παιδιά και τους γονείς για τη μεγάλη συμμετοχή που υπάρχει και φέτος στα χορευτικά τμήμα-

Ç Ýêèåóç ðïõ óôåãÜæåôáé óôá ãñáöåßá ôïõ Óõëëüãïõ (ïäüò Ãêïôóßíá 4) èá ëåéôïõñãÞóåé ìÝ÷ñé êáé ôï ÓÜââáôï 2 Ïêôùâñßïõ ôéò þñåò 10.00-1.00 ðì êáé 18.00-21.00. τα, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα είναι μια ξεχωριστή χρονιά γεμάτη με πολιτιστικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια ο κ. Μικελόπουλος είχε την ευκαιρία να αφηγηθεί στα παι-

Οι μεταμφιέσεις του κ. Καστρινού και η αλήθεια! φους του το νομό Ηλείας. Αν λοιπόν ο κ. Καστρινός ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ να δηλώσει ότι είναι στέλεχος της Ν.Δ, κάτι που αποτελεί συνείδηση σε κάθε πολίτη του δήμου Πηνειού, εμείς του απαντάμε ότι όχι μόνο δεν ντρεπόμαστε, άλλα είμαστε ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ που είμαστε μέλη του ΠΑΣΟΚ. Επιπλέον είμαστε υπερήφανοι για τους υποψήφιους που στηρίζει το ΠΑΣΟΚ στις επικείμενες δημοτικές εκλογές, όπως το γιατρό Γιώργο Παναγούλια στο δήμο Πηνειού, ο οποίος λόγω του ήθους του, του ήπιου χαρακτήρα του, της επιστημονικής του κατάρτισης και της ανιδιοτελούς του προσφοράς συσπειρώνει ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις, από όλες τις παρα-

καν στα γραφεία του ομίλου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν γνήσια τσικουδιά και να χειροκροτήσουν τα παιδιά που χόρεψαν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.

ΤΕΕ-Τμήμα Δυτ. Ελλάδος

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΛΕΙΑΣ

Ο γραμματέας της Ν.Ε Ηλείας ΠΑΣΟΚ Γιάννης Αργυρόπουλος με αφορμή τη χθεσινή καταχώρηση του υποψηφίου δημάρχου Πηνειού Αλέξη Καστρινού στον τοπικό τύπο προέβη στην ακόλουθη δήλωση: "Ο κ. Αλέξης Καστρινός μάλλον δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμη, ότι η κοινωνία έχει βαρεθεί τις μεταμφιέσεις και όσους αλλάζουν τους διάφορους μανδύες, ανάλογα με την περίσταση και τη συγκυρία. Επειδή λοιπόν επιχειρεί… να κρυφτεί πίσω από το δαχτυλό του, προβάλλοντας τώρα το μανδύα του ανεξάρτητου, του υπενθυμίζουμε ότι μόλις πριν τρεις μήνες συμμετείχε στο 8ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εκπροσωπώντας μαζί με άλλους συναδέλ-

διά κυρίως ιστορίες από τον Πύργο του τότε, με σημαντικά στοιχεία πολλά από τα οποία είναι άγνωστα ακόμα και στους πιο μεγάλους. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς όσοι βρέθη-

τάξεις και τις κοινωνικές τάξεις, διαμορφώνοντας μια πραγματική μεγάλη υπερκομματική πλειοψηφία σε όλο το νέο "καλλικρατικό" δήμο". Οφείλουμε και μια δεύτερη υπενθύμιση στον κ. Καστρινό: Μην παριστάνει τον τιμητή του "Καλλικράτη" γιατί το κόμμα στο οποίο ανήκει, ούτε πίστεψε, ούτε ψήφισε στη Βουλή την κορυφαία μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που προσπαθεί να θέσει τέλος στις σπατάλες, την αδιαφάνεια και την κακοδιαχείριση ορισμένων αιρετών αρχόντων οι οποίοι είναι συνυπεύθυνοι με την κυβέρνηση Καραμανλή για το γεγονός ότι η Ελλάδα έφτασε "στο χείλος" της χρεωκοπίας. Ο νοών νοείτω!

Συγκροτήθηκε σε σώμα η Ν.Ε. Συγκροτήθηκαν χθες σε σώμα τα εκλεγμένα μέλη από την αντιπροσωπεία του τμήματος Δυτικής Ελλάδος του ΤΕΕ - Νομαρχιακή Επιτροπής Ηλείας. Ειδικότερα, πρόεδρος ορίστηκε ο Βασίλειος Κανελλόπουλος πολιτικός μηχανικός, αντιπρόεδρος ο Χρήστος Χριστοδουλόπουλος μηχανολόγος μηχανικός, γραμματέας ο Γεώργιος Καντούνης αρχιτέκτονας μηχανικός και μέλη οι Παρασκευή Λιανού πολιτικός μηχανικός και Γεώργιος Κανελλόπουλος μηχανολόγος μηχανικός.

Πληρωμές νέων αγροτών Σε νέες πληρωμές αγροτών προχώρησε χθες το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα 20 νέοι αγρότες έλαβαν συνολικά ενίσχυση 250.250 ευρώ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του αρμόδιου για τις πληρωμές οργανισμού του ΥΠΑΑΤ, του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σημειώνεται, ότι με γοργό ρυθμό συνεχίζει τις πληρωμές προς τους αγρότες για συμμετοχή τους σε διάφορα προγράμματα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις 28/9 έγινε η 51η πληρωμή Δασώσεων για 962 δικαιούχους. Οι αγρότες έλαβαν συνολικά 949.133,51 ευρώ.


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Σελ. 18

Δεν προπονήθηκε ο Γκέρτσος

Κόροιβος

Πρεμιέρα στα Μαστρογιάννεια κόντρα στο Παγκράτι Σελ. 23

Καράτε

Χάλκινο στους Βαλκανικούς για Βασίλη Μπάλλα Σελ.23

Ηλειακός

Για νέο ξεκίνημα κόντρα στο Λαμπέτι Σελ.19

“Επιθετικότητα, πίστη, πάθος” Με τρεις λέξεις ο Γιώργος Βλαστός περιέγραψε αυτό το οποίο ζητάει από τον Πανηλειακό κόντρα στην Κόρινθο. Ο τεχνικός των ερυθρόλευκων, βλέπει με ικανοποίηση τον Δημήτρη Κοτσώνη να βρίσκεται στο δρόμο της επιστροφής, τη στιγμή που ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να ρισκάρει με τον Τάκη Παπαδόπουλο.

Βόλεϊ

Διήμερο φιλικών με Μίλωνα για Κόροιβο

Σελ.

18 Σελ. 23


18

Ðñþôç

Αθλητικά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

“Από το σπίτι μας να μην περνάει κανένας…” Ο Γιώργος Βλαστός δίνει το σύνθημα για το ματς με την Κόρινθο

“Π

ιο πολλές πιθανότητες υπάρχουν να δείτε τον Κοτσώνη βασικό, παρά τον Παπαδόπουλο”, είπε ο Γιώργος Βλαστός στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, δίνοντας και την είδηση της ημέρας. Και δείχνοντας με αυτό τον τρόπο ότι ο νεαρός αμυντικός του Πανηλειακού βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο και η επιστροφή του πλέον είναι θέμα χρόνου. Ο Βλαστός, με τρεις λέξεις, περιέγραψε και τα ζητούμενα από την ομάδα του στο κυριακάτικο παιχνίδι με την Κόρινθο. Ζητούμενα τα οποία είναι "επιθετικότητα, πίστη και πάθος". Του Σοφοκλή Φραγκογιαννόπουλου franco@protinews.gr

"Το γεγονός ότι δείχνουμε καλό πρόσωπο στα μέχρι τώρα παιχνίδια, είναι θετικό. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί για να παίρνουμε και το αποτέλεσμα. Είμαστε θυμωμένοι γι' αυτό που έγινε στα Ψαχνά. Και καλούμαστε να βγάλουμε αυτό το θυμό στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα, ξέρουμε πώς παίζει η Κόρινθος. Τα παιδιά ξέρουν από τη Δευτέρα, ότι η αντίπαλος είναι μια ομάδα με γρήγορη άμυνα και ποιοτικούς παίκτες στο κέντρο. Διαθέτει καλή και αποτελεσματική επίθεση. Επομένως ο Πανηλειακός θα πρέπει να είναι σοβαρός και στα 90 λεπτά. Σαν ομάδα έχουμε ένα στιλ παιχνιδιού και καλούμαστε να το βγάλουμε. Και το κυριότερο, να κάνουμε κάθε αντίπαλο να καταλάβει ότι για να μας κερδίσει στο γήπεδό μας, πρέπει να ιδρώσει πάρα πολύ. Παίζουμε στο σπίτι μας και μέσα από το σπίτι μας δεν πρέπει να περνάει κανένας".

“Ίσως υπάρξει μια αλλαγή” Την ίδια ενδεκάδα με το

παιχνίδι των ψαχνών σκέφτεται να παρατάξει ο Βλαστός και στο παιχνίδι της Κυριακής απέναντι στην Κόρινθο. Ο έμπειρος τεχνι-

κός, άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει μια αλλαγή, ενώ σε ερώτηση αναφορικά με την εικόνα της ομάδας στα δυο παιχνίδια χωρίς τους Κοτσώνη, Παπαδόπουλο και με το αν πλέον έχει μεγα-

λύτερη εμπιστοσύνη στους υπόλοιπους παίκτες (ένα γκολ παθητικό σε 180 λεπτά), απάντησε: "Δεν βασιζόμαστε σε άτομα. Αν θα λείψει κάποιο παιδί, θα βρούμε τη λύση με τους άλλους. Έχω εμπιστοσύνη

Σε φουλ ρυθμούς ο Κοτσώνης Η ευχάριστη είδηση της ημέρας, είναι ότι ο Δημήτρης Κοτσώνης, επέστρεψε και πάλι σε αγωνιστικούς ρυθμούς και "φουλάρει" για να προφτάσει να είναι έτοιμος στο παιχνίδι της Κυριακής με την Κόρινθο. Στο διάστημα μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, δούλεψε πολύ στον τομέα της φυσικής κατάστασης και τον τελευταίο καιρό δουλεύει και με μπάλα. Χθες, προπονήθηκε με όλους τους υπόλοιπους συμπαίκτες του και θέτει εαυτόν στη διάθεση-και στην κρίση- του Γιώργου Βλαστού. Ένα μικροπρόβλημα τραυματισμού που είχε ο Δούλος, δεν στάθηκε ικανό να τον κρατήσει εκτός από το παιχνίδι με τα Ψαχνά και δεν είναι φυσικά ικανό να τον κρατήσει έξω και από το προσεχές παιχνίδι. Στα πλάνα του αγώνα της Κυριακής, βρίσκεται και ο Νικολόπουλος, ο οποίος προπονείται και αυτός κανονικά με το υπόλοιπο γκρουπ. Οι ερυθρόλευκοι, γυμνάστηκαν χθες στο δημοτικό στάδιο. Σήμερα, επιστρέφουν και πάλι στη Συντριάδα, ενώ η τελευταία τους προπόνηση θα γίνει το Σάββατο το πρωί.

σε όλους τους παίκτες, τους οποίους πλέον γνωρίζω, καθώς δουλεύουμε από το ξεκίνημα της προετοιμασίας μαζί. Για να παίξει κάποιος παίκτης, θα πρέπει να είναι 100% έτοιμος. Ο Τάκης (σ.σ. Παπαδό-

πουλος), δεν έδειχνε πριν από το παιχνίδι με το Αίγιο, ότι μπορούσε να μείνει δυο βδομάδες έξω. Δεν θα ρισκάρουμε. Είναι πιο πιθανό να δείτε τον Κοτσώνη στην ενδεκάδα, παρά τον Παπαδόπουλο".


Ðñþôç

19

Αθλητικά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Αστέρας Αμαλιάδας

Κένταυρος Μαγούλας

Με αισιοδοξία στη Λακωνία

Με σοβαρότητα κόντρα στο Στρέφι

Στο γήπεδο Σκάλας θα διεξαχθεί το ματς του Αστέρα

Στους ρυθμούς του προσεχούς εκτός έδρας αγώνα με τον Άρη Στρεφίου κινείται ο Κένταυρος Μαγούλας, με το συγκρότημα του διευρυμένου Δήμου Ωλένης να στοχεύει στο τρίποντο προκειμένου να συνεχίζεται να βρίσκεται στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Απέναντι του θα βρει μια ομάδα που τις δυο πρώτες αγωνιστικές έχει παρουσιάσει ένα μέτριο πρόσωπο, αλλά στη Μαγούλα αυτό δεν το κοιτάζουν καθόλου. Ο Κένταυρος θέλει να παρου- Ï ôå÷íéêüò ôïõ Êåíôáýñïõ σιάσει ένα πολύ σοβαρό ¢ñçò Ñïõìåëéþôçò. και πειθαρχημένο πρόσωπο, γνωρίζοντας φυσικά πολύ καλά πώς αν συμβεί κάτι τέτοιο έχει πολλές πιθανότητες να φύγει με τους βαθμούς της νίκης από το γήπεδο. "Δεν επιτρέπονται φαινόμενα χαλάρωσης και εφησυχασμού. Μόνο αν παρουσιαστούμε σοβαροί και πειθαρχημένοι θα φτάσουμε στο στόχο μας που είναι η νίκη", επεσήμανε από τη σκοπιά του ο τεχνικός του συλλόγου Άρης Ρουμελιώτης.

Του Πάνου Ηλιόπουλου

στέρα θέλουν να βρεθούν κοντά στην ομάδα, στη δύσκολη έξοδο που πραγματοποιεί την Κυριακή στις Κροκεές της Λακωνίας και για το λόγο αυτό προγραμματίζεται εκδρομή. Η αναχώρηση θα γίνει το πρωί της Κυριακής από την Τράπεζα Κύπρου στην Αμαλιάδα. Ωστόσο, η δήλωση συμμετοχής, θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί από τους ενδιαφερόμενους το αργότερο μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι. Όπως έγινε γνωστό από τους φιλάθλους, οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν στο ματς του Αστέρα στη Λακωνία, θα μπορούν να ενημερώνονται στα τηλέφωνα 6976659090 (Νέστορας Ραμπαβίλλας) και 6976806288 (Κώστας Δούμας).

Ο

κυριακάτικος αγώνας στη Λακωνία με τις Κροκεές στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής της Δ' Εθνικής βρίσκεται όπως είναι φυσικό στο επίκεντρο στις τάξεις του Αστέρα Αμαλιάδας. Οι "βυσσινί" με την ψυχολογία αρκετά ανεβασμένη μετά τις απανωτές νίκες με Ζαβλάνι και Κυπαρισσία, θέλουν να δώσουν συνέχεια στο επιτυχημένο σερί τους γνωρίζοντας φυσικά πως το έργο τους δεν θα είναι και το πιο εύκολο. Αυτό επεσήμανε σε δηλώσεις του και ο τεχνικός Θοδωρής Ανδριόπουλος. "Ασφαλώς και είναι ένα δύσκολο παιχνίδι κόντρα σε μια δυνατή ομάδα ειδικά μέσα στην έδρα της και για το λόγο αυτό απαιτείται προσοχή και σοβαρότητα από αρχή μέχρι τέλους. Εμείς από τη μεριάς μας είμαστε σε αρκετά καλή κατάσταση και πιστεύω ακράδαντα πως έχουμε όλες τις δυνατότητες να φύγουμε με τους βαθμούς της νίκης από τη Λακωνία", δήλωσε χαρακτηριστικά ο προπονητής της ομάδας της Αμαλιάδας.

Δεν προπονήθηκε ο Γκέρτσος Όσον αφορά την προετοιμα-

σία, αυτή συνεχίστηκε χθες και θα ολοκληρωθεί σήμερα, με τον Σταύρο Γκέρτσο να μην προπονείται χθες λόγω ενός σφιξίματος που ένιωσε στη γάμπα. Θέμα μη συμμετοχής του λογικά δεν πρέπει να υπάρχει αλλά το ότι δεν προπονήθηκε χθες είναι κάτι που δεν μπορεί να περάσει και τε-

λείως απαρατήρητο. Από κει και πέρα άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν, ενώ η αποστολή θα αναχωρήσει για τη Λακωνία την Κυριακή νωρίς το πρωί.

Προγραμματίζεται εκδρομή… Παρά το μακρινό της απόστασης οι φίλαθλοι του Α-

Απέκτησε Νούλα

Αμφίβολος ο Κλάδης…

Μια σημαντική προσθήκη έκανε χθες ο Αστέρας Αμαλιάδας, καθώς ενέταξε στο έμψυχο δυναμικό του τον Σπύρο Νούλα ποδοσφαιριστή που πέρσι έπαιζε στον Ατρόμητο Λάππα ενώ στα υπέρ του είναι το ότι υπολογίζεται σαν "μικρός", με τον Νούλα ν' αγωνίζεται μπακ - χαφ τόσο στη δεξιά όσο και στην αριστερή πλευρά.

Ενόψει του αγώνα με το Στρέφι, εξαιρετικά αμφίβολη δείχνει η συμμετοχή του Σάκη Κλάδη που τραυματίστηκε στο ματς με τον Ηλειακό Λεχαινών. Κατά τ' άλλα η ομάδα είναι κομπλέ, ενώ μια τελευταία προπόνηση θα διεξαχθεί σήμερα Παρασκευή.

Αλφειός Επιταλίου

Πρώτο εντός έδρας ματς

Ηλειακός Λεχαινών

Θέλει ένα νέο ξεκίνημα Ένα καινούργιο ξεκίνημα θα προσπαθήσει να κάνει ο Ηλειακός Λεχαινών που αύριο Σάββατο αντιμετωπίζει στην έδρα του τον Ολυμπιακό Λαμπετίου, σε ένα αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι της Α1 κατηγορίας. Οι "γαλάζιοι" που στις δυο πρώτες αγωνιστικές δεν τα κατάφεραν γνωρίζοντας απανωτές ήττες από Ήφαιστο Βουνάργου και Κένταυρο Μαγούλας κοιτάζουν να ανασυνταχθούν με απώτερο σκοπό να παρουσιάσουν ένα διαφορετικό πρόσωπο στη συνέχεια. Ο αυριανός αγώνας φυσικά σε καμιά περίπτωση δεν είναι εύκολος καθώς απέναντι θα βρουν μια ομάδα που μέχρι τώρα έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία, αλλά στα Λεχαινά πιστεύουν ακράδαντα πως έχουν όλα τα φόντα για να κατακτήσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Μειώνονται τα προβλήματα… Στα ευχάριστα για τον Νίκο Γκρίλλα το ότι σε σχέση με το ματς της Μαγούλας θα έχει περισσότερες λύσεις στα χέρια του. Πιο συγκεκριμένα για το αυριανό ματς κόντρα στον Ολυμπιακό Λαμπετίου κανονικά υπολογίζονται τόσο ο Χρήστος Κράγκαρης όσο και ο Χρήστος Τσαγρής, ενώ ρυθμούς

έχει αυξήσει κατά πολύ και ο Φλεβοτόμος. Είναι αυτονόητο πως στα πλάνα του Νίκου Γκρίλλα είναι κανονικά και ο Αλέξης Καλομοίρης το δελτίο του οποίου εκδόθηκε, με τις απουσίες να περιορίζονται σε αυτές των Γιάννη Κράγκαρη και Λεντιόν. Πάνος Ηλιόπουλος

Aρης Στρεφίου

Στοχεύοντας στο καλύτερο Με τον Κένταυρο Μαγούλας εντός έδρας αναμετράται μεθαύριο ο Άρης Στρεφίου στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής της Α1 κατηγορίας, με τους "κιτρινόμαυρους" του διευρυμένου Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας να επιζητούν το πρώτο θετικό αποτέλεσμα στο πρωτά-

θλημα. Απέναντι τους φυσικά θα βρουν μια ομάδα αρκετά δυνατή που έχει βάλει ψηλά τον πήχη, αλλά ο Άρης αν θέλει να μείνει ζωντανός στο κυνήγι της παραμονής καλείται να παλέψει όλα τα ματς ειδικά αυτά που δίνει στο γήπεδό του. Ενόψει τώρα της αναμέ-

τρησης με τους "πράσινους" του Δήμου Ωλένης ο Ανδρέας Νικολόπουλος σήμερα θα κάνει μια τελευταία προπόνηση, ενώ σίγουρα δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Θ. Τζούβαλης και Μώρος.

Ένα νέο ξεκίνημα θα προσπαθήσει να κάνει ο Αλφειός Επιταλίου που μεθαύριο το απόγευμα αντιμετωπίζει τον Αίαντα Γαστούνης, στο πρώτο του εντός έδρας ματς. Ο σύλλογος του Δήμου Βώλακος έχοντας αφήσει πίσω του τα δυο εκτός έδρας ματς με Πανόπουλο και Δόξα Ν. Μανωλάδας από τα οποία δεν είχε βαθμολογικά οφέλη, εστιάζει το ενδιαφέρον του στο ματς της Κυριακής με τους "κόκκινους" της Γαστούνης που στόχος είναι η κατάκτηση των τριών βαθμών. Το έργο φυσικά του Αλφειού σε καμιά περίπτωση δεν είναι και το πιο εύκολο καθώς για τους βαθμούς θα παλέψει και ο Αίαντας, αλλά είναι γεγονός πως τρίτη σερί ήττα θα φέρει το σύλλογο σε δύσκολη θέση.

Δυο τα προβλήματα… Υπό τις οδηγίες του τεχνικού Δημήτρη Τζανέτου οι ποδοσφαιριστές του Αλφειού θα γυμναστούν για τελευταία φορά σήμερα το απόγευμα, ενώ προχθές Τετάρτη υπήρχε ένα φιλικό δίτερμα με ομάδα της Ζαχάρως. Όσον αφορά τις απουσίες, πέρα από τον Χοβάνι που είναι τραυματίας και θα αργήσει, εκτός πλάνων βρίσκεται και ο Αλέξης Πρίφτη που αποβλήθηκε στο ματς της πρεμιέρας. *Το Δ.Σ του συλλόγου ευχαριστεί θερμά τους κ.κ Λαμπαδίτη Κωνσταντίνο και Κόττα Ευρυβιάδη για την δωρεάν προσφορές τους προς το σύλλογο.


20

Ðñþôç Ðñþôç

ÁèëçôéêÜ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Με τον Σοφοκλή Φραγκογιαννόπουλο

Ε

δώ ήμασταν και τα λέγαμε πριν από λίγους μήνες. Ότι έχουν καλλιεργηθεί προσδοκίες για ευρωπαϊκή πορεία στον Παναθηναϊκό. Προσδοκίες, οι οποίες θα διαψευστούν επειδή δεν υπάρχουν οι απαραίτητες βάσεις για κάτι τέτοιο. Και μάλιστα, ένα από τα θέματα που είχαμε θίξει, ήταν του τερματοφύλακα. Πορεία στα Κύπελλα χωρίς αξιόπιστο τερματοφύλακα δεν υπάρχει. Και έχω βαρεθεί τα τελευταία χρόνια να μετράω ευρωπαϊκούς αποκλεισμούς στον Παναθηναϊκό, από

γκέλες των τερματοφυλάκων του. Λες και το φάντασμα του Νικοπολίδη έχει στοιχειώσει εκεί στην Παιανία και τους καταδιώκει όποτε πάνε να κάνουν κάτι. Για να μην τα πολυλογούμε, ο Παναθηναϊκός είναι άξιος της μοίρας του. Γιατί πολύ απλά, έχει αποδειχθεί και διοικητικά και μεταγραφικά, κατώτερος των περιστάσεων. Και δεν το λέω εγώ, το είπε ο πρόεδρός του, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνουν "τομές" στην ομάδα.

Χ

άζευα και τις δηλώσεις του Νιόπλια που έλεγε ότι είναι μετά-μουντιαλική χρονιά και τα π ρ ο βλήμα-

Τουλάχιστον έχει ξαναλυθείίη η εξίσωση "0χ2=πρόκριση"!

Έχω βαρεθεί τα τελευταία χρόνια να μετράω ευρωπαϊκούς αποκλεισμούς στον Παναθηναϊκό, από γκέλες των τερματοφυλάκων του. Λες και το φάντασμα του Νικοπολίδη έχει στοιχειώσει εκεί στην Παιανία και τους καταδιώκει όποτε πάνε να κάνουν κάτι. Για να μην τα πολυλογούμε, ο Παναθηναϊκός είναι άξιος της μοίρας του. Γιατί πολύ απλά, έχει αποδειχθεί και διοικητικά και μεταγραφικά, κατώτερος των περιστάσεων. τα που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζουν και οι μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, αναφέροντας το παράδειγμα της Μπάγερν. Εντυπωσιακός κατά τα άλλα ο προπονητής του τριφυλλιού. Όχι επειδή ομολόγησε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αλλά και επειδή κατέταξε τον Παναθηναϊκό μαζί με τα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης. Εντάξει, δεν είπε ψέματα. Είπε την αλήθεια, αλλά είπε τη μισή. Παρέλειψε να πει την άλλη μισή. Η οποία άλλη μισή λέει ότι με δέκα μόλις μέρες κενό ανάμεσα στο Μουντιάλ και την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας του, χωρίς καθόλου δηλαδή προετοιμασία, ο Σουάρες του Άγιαξ, οργιάζει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όπως επίσης μπορεί να λείπουν από τη Μπάγερν ο Ριμπερί και ο Ρόμπεν, έχει όμως άλλους να τους αναπληρώσουν, αντίθετα με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ναι μεν έχει κάποια κουρασμένα παλικάρια, αλλά πίσω από αυτά υπάρχει το χάος. Γιατί η αλήθεια είναι μία. Ούτε το βάθος των Βαυαρών έχει ο Παναθηναϊκός για να αντέξει τέτοιες συνθήκες, ούτε το σκάουτινγκ των Ουκρανών για να αποκτήσει παίκτες

(κοίταζα εκείνον τον άσημο Βραζιλιάνο της Σαχτάρ που ζωγράφιζε τις καρδούλες την Τρίτη το βράδυ και έτριβα τα μάτια μου). Και βέβαια, είναι καιρός να ειπωθεί και μια ακόμα αλήθεια. Γιατί ο Παναθηναϊκός, δεν έκανε καμιά επιτυχία που απέκτησε τον Ζιλμπέρτο Σίλβα. Γιατί τον απέκτησε όταν πια η Άρσεναλ δεν τον ήθελε άλλο και καμία ομάδα στην Ευρώπη δεν υπήρξε να του κάνει συμβόλαιο. Ας ειπωθούν οι αλήθειες, λοιπόν και ας πάψουν τα ψέματα, τα οποία καλλιεργούν οι οπαδικές εφημερίδες Επιτέλους, ας μπουν κάποτε τα πράγματα στη θέση τους. Δεν φταίει η κακή η τύχη του Παναθηναϊκού που δεν έχει κέντρο άμυνας ή τερματοφύλακα. Φταίει το ότι τόσα χρόνια τώρα, λυπάται να πληρώσει για να πάρει. Γιατί πιστεύει ότι αφού είναι καλός από τη μέση και μπροστά για να τη σκαπουλάρει στο ελληνικό πρωτάθλημα, άρα δεν θα έχει και τη γκρίνια των οπαδών του, είναι εντάξει… Υ.Γ: Ήρθε πίσω λέει ο γυμναστής του Τεν Κάτε για να φτιάξει τη φυσική κατάσταση. Μήπως είναι ώρα να έρθει και ο ίδιος ο Τεν Κάτε; Τουλάχιστον εκείνος ξέρει πώς να παίρνει πρόκριση σε όμιλο μετά το "μηδέν στα δύο".

Από τέρμα σε τέρμα!

Πολύ μικρές είναι οι διαστάσεις στο γήπεδο των Κροκεών, στο οποίο μάλιστα η απόσταση ανάμεσα στον αγωνιστικό χώρο και την εξέδρα είναι επίσης πολύ μικρή. Μιλάμε για κλασικό γήπεδο "κοτέτσι" στο οποίο πέρυσι είχε συμβεί και κάτι πολύ σπάνιο. Να σημειωθεί γκολ από το ένα τέρμα στο άλλο και μάλιστα με ελεύθερο βολέ του Ηλείου τερματοφύλακα Αλεξανδρόπουλου. Εάν μάλιστα και οι καιρικές συνθήκες επιδεινωθούν, τότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Γι' αυτό το λόγο και η είδηση ότι τελικά το παιχνίδι της Κυριακής θα γίνει στο γήπεδο της Σκάλας, ήταν πολύ ευχάριστη για τους βυσσινί. Το γήπεδο Σκάλας είναι μεγάλο και αυτό βοηθάει μια γρήγορη και τεχνική ομάδα όπως ο ΑΣο.Φ. στέρας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

21

ÁèëçôéêÜ

Ο

Τάκης Παπαδόπουλος, είναι μια πολύτιμη μονάδα για τον Γιώργο Βλαστό. Ένας "ύπουλος" τραυματισμός του, τον πήγε πολύ πίσω μετά το παιχνίδι στο Αίγιο. Γι' αυτό το λόγο και ο Βλαστός δεν θέλει να ρισκάρει και μόνο αν πάρει τη διαβεβαίωση του γιατρού ότι είναι στο 100% θα τον χρησιμοποιήσει. Την εβδομάδα που πέρασε πάντως, έδειξε ότι βρίσκεται σε στάδιο επανόδου, ωστόσο όπως προείπαμε, η μέση, είναι πάντα ύπουλη και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Έτσι, η συμμετοχή του στο ματς με την Κόρινθο, συνεχίζει να αποτελεί ένα πάρα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Σο.Φ.

Πάνω από διακόσιοι!

Πολύτιμη μονάδα!

Βρήκε τον… πελάτη της! Η Ρουμπίν Καζάν τείνει να εξελιχθεί σε "κακό δαίμονα" της Μπαρτσελόνα. Η πρωταθλήτρια Ρωσίας αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την "Μπάρτσα" στο Καζάν, ενώ την περασμένη σεζόν είχε αποσπάσει τέσσερις βαθμούς στις δύο αναμετρήσεις τους για τους ομίλους της διοργάνωσης. Μάλιστα η ομάδα της Ρωσίας, "συστήθηκε" στο ευρωπαϊκό κοινό μόλις πέρυσι, με μια πελώρια νίκη μέσα στο Καμπ Νόου επί της Μπάρτσα. Η οποία τείνει να εξελιχθεί στον καλύτερο… πελάτη της Ρούμπιν!

Καλύτερη η Δάφνη Το δικό τους πηγάδι είχαν σχηματίσει στα Κρέστενα μετά τη λήξη της αναμέτρησης του Ξενοφώντα με τη Δάφνη ο πρόεδρος των "κιτρινόμαυρων" Παναγιώτης Αλεβιζόπουλος και ο Χρήστος Κωστόπουλος από τα Καβάσιλα. Στο επίκεντρο φυσικά το τοπικό ποδόσφαιρο, ενώ όσον αφορά το προχθεσινό παιχνίδι η Δάφνη ήταν καλύτερη στο β' μέρος και δικαιούταν κάτι παραπάνω από την ισοπαλία. Π.Η.

Αρκετό κόσμο συγκέντρωσε ο προχθεσινός αγώνας των Κρεστένων ανάμεσα στον τοπικό Ξενοφώντα και τη Δάφνη Ανδραβίδας, με τον οποίο ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας. Το ότι δεν υπήρχε άλλο ματς επέδρασε θετικά και έτσι στα Κρέστενα βρέθηκαν πάνω από 200 θεατές.. Π.Η.

Πολύτιμο εργαλείο…

Αρκετά καλή απόδοση είχε ο Παναγιώτης Κωστόπουλος στο προχθεσινό ματς της Δάφνης κόντρα στον Ξενοφώντα Κρεστένων. Αναφοράς αξίζει πως ο Ηλείος παίκτης αγωνίζεται με επιτυχία σε παραπάνω από μια θέση, ενώ με τη γενικότερη συμπεριφορά του έδειξε πως είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στη διάθεση του Ζώη Ανδριόλα ενόψει της συνέχειας που ασφαλώς και είναι δύσκολη καθώς ο φετινός μαραθώνιος δείχνει ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Π.Η.

Επιθετική φιλοσοφία στις ομάδες του! Ομάδες του Θοδωρή Ανδριόπουλου, μας έχουν συνηθίσει να έχουν επιθετική φιλοσοφία, αν και βέβαια κάτι τέτοιο δεν είναι πάντοτε εφικτό, καθώς παίζουν ρόλο συχνά οι στόχοι και το έμψυχο δυναμικό που υπάρχει σε μια ομάδα. Στον εφετινό Αστέρα πάντως, μια ομάδα δουλεμένη καλά από πέρυσι και ενισχυμένη το καλοκαίρι με κάποιους ποιοτικούς παίκτες, είναι δυνατόν να βγάλει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας το οποίο αρέσκεται να μεταδίδει στις ομάδες του. Στα δυο πρώτα παιχνίδια, με Ζαβλάνι και Κυπαρισσία, ο Αστέρας έδειξε δείγματα αυτή της φιλοσοφίας, μετρώντας πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά κατοχής μπάλας και αριθμό τελικών προσπαθειών. Σο.Φ.


22

Ðñþôç

Αθλητικά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Ήφαιστος Βουνάργου

ΕΠΣ Ηλείας

Χωρίς άγχος στο Πανόπουλου

Κλήσεις για Μικτές

Έ

να αρκετά δύσκολο παιχνίδι έχει να δώσει αύριο το απόγευμα ο Ήφαιστος Βουνάργου που αναμετράται εκτός έδρας με τον ΠΦΟ Πανόπουλου. Κόντρα σε μια ομάδα που έχει καθαρά πρωταγωνιστικούς στόχους με απώτερο σκοπό την άνοδο στη Δ΄ Εθνική, ο σύλλογος του διευρυμένου Δήμου Ιάρδανου χωρίς ιδιαίτερο άγχος θα επιδιώξει το θετικό αποτέλεσμα. Μεγάλο του όπλο η ψυχολογία που βρίσκεται σε εξαιρετικά επίπεδα, γεγονός που έχει να κάνει με το πολύ καλό ξεκίνημα που έκανε η ομάδα στο πρωτάθλημα καθώς ως

Ï ôå÷íéêüò ôïõ Çöáßóôïõ ÔÜóïò Ôóáíôßëçò. γνωστόν μέχρι τώρα υπάρχουν οι απανωτές νίκες με

Ηλειακό εκτός και Στρέφι εντός. Αυτά επεσήμανε σε

δηλώσεις του και ο τεχνικός Τάσος Τσαντίλης. "Χωρίς κανένα άγχος θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως απέναντι μας θα βρούμε ένα σύλλογο που έχει καθαρά πρωταγωνιστικούς στόχους", τόνισε ο έμπειρος προπονητής. Υπό τις οδηγίες του Τάσου Τσαντίλη οι ποδοσφαιριστές γυμνάστηκαν για τελευταία φορά χθες το απόγευμα, με τους Δημήτρη και Κώστα Ζέρβα να μην υπολογίζονται λόγω τραυματισμού. Αντίθετα εξέτισαν και επιστρέφουν οι Ασημακόπουλος και Λούντζης.

Προοδευτική Μανωλάδας

Για το θετικό αποτέλεσμα Δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας ματς για την Προοδευτική Μανωλάδας και μάλιστα στο ίδιο γήπεδο!!Ειδικότερα η ομάδα του διευρυμένου Δήμου Βουπρασίας στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής της Α1 κατηγορίας αναμετράται αύριο με τον Ατρόμητο Βαρβάσαινας στη Συντριάδα, στοχεύοντας στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Άλλωστε κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου η ομάδα να ανέβει και ψυχολογικά βλέποντας με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη συνέχεια. Ενόψει της σαββατιάτικης αναμέτρησης όλοι επισημαίνουν πως θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια καθώς για τους βαθμούς θα παλέψει και ο Ατρόμητος, αλλά είναι γεγονός πως η Προοδευτική επιθυμεί το θετικό αποτέλεσμα που θα βοηθήσει σημαντικά ενόψει της συνέχειας. Οι απουσίες σημαντικές που προβληματίζουν όπως είναι φυσικό τον τεχνικό Μάκη Πολίτη. Ειδικότερα εκτός πλάνων πέρα από τους Χρήστο Νικολετάκη και Κώστα Κατσιμιτσίρη, βρίσκεται και ο Λάμπρος

Από τους Ενωσιακούς προπονητές των Μικτών ομάδων της ΕΠΣ Ηλείας κ.κ Βασίλη Αντωνιάδη και Αντώνη Χρυσανθακόπουλο, καλούνται για προπόνηση οι ποδοσφαιριστές των Μικτών ομάδων με τη Μεσσηνία για την 1η αγωνιστική του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων, τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου και ώρα 16:30 στο Ενωσιακό γήπεδο Σπιάντζας.

Για τους Παίδες Ανδριόπουλος Νίκος, Αρβανιτάκης Ευάγγελος, Βουρτσάνης Σταμάτης, Γεωργίου Παναγιώτης, Γκουβέρος Νίκος, Δασκαλόπουλος Βασίλης, Καλογερόπουλος Αθανάσιος, Κανελλόπουλος Γιάννης, Κασιδιάρης Μιχάλης, Κατηφόρης Δημήτρης, Λεωνιδόπουλος Αθανάσιος, Μαργαρώνης Ανδρέας, Μονόλιθος Παναγιώτης, Μπακογιάννης Ερρίκος, Μπαλλής Χρήστος, Μποβολέτης Ανδρέας, Ντοάς Θοδωρής, Παναγιωτόπουλος Βασίλης, Παπαπέτρου Μιχαήλ, Τριανταφύλλης Παναγιώτης,

Για τους Νέους Εμμανουήλ Χαραλάμπους(Αίας), Γιώργος Αντύπας(Μαγούλα), Γιώργος Γκουβέρος(Θύελλα), Κώστας Αγγελόπουλος(Αργοναύτης), Δημήτρης Αργύρης, Κωνσταντακόπουλος Γρηγόρης (Παλαιοχώρι), Κυριάκος Κωνσταντόπουλος(Κένταυρος Μαγούλας), Παναγιώτης Κουρλός(Παλαιοχώρι), Γιώργος Μανέτας(Αγ. Γεώργιος),Ηλίας Μπατζακόπουλος, Αναστάσιος Τεκερλέκης (Αίας), Άγγελος Τσιρογιάννης(Αργοναύτης), Νίκος Σάμαρης(Δόξα ΝΜ), Γιώργος Σταθάτος(Αίας), Γιώργος Γαρύφαλλος, Νίκος Δρακούλης(Θύελλα), Κώστας Ζαφείρης(Θύελλα), Γιώργος Ζαπάντης(Ηλειακός), Νίκος Κατσώλης, Γιώργος Μπηλιώνης.

ΣΔΠΗ

Λογώνης που αποβλήθηκε στο ματς της περασμένης αγωνιστικής κόντρα στον Ολυμπιακό Λαμπετίου.

Την Τετάρτη 6 / 10 / 2010 και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Σ.Δ.Π. Ηλείας θα πραγματοποιηθεί η πρώτη επιμορφωτική συγκέντρωση της νέας περιόδου. Η παρουσία όλων των διαιτητών είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Η Ε.Δ. / ΕΠΣΗ σε συνεργασία με την ΔΑΔ / ΕΠΟ για την ανανέωση και την βελτίωση της Ηλειακής διαιτησίας αποφάσισε την διοργάνωση νέας σχολής διαιτησίας σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της ΕΠΟ. Στην σχολή μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι νέοι και οι νέες της Ηλείας που αγαπούν το ποδόσφαιρο και θέλουν να το υπηρετήσουν από αυτήν την τόσο ευαίσθητη θέση. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι από 16 ετών και άνω και να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον γυμνασίου. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 22 / 10 / 2010 Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.: ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ 2621033311 Και στα μέλη της Ε.Δ.: Γιαννόπουλος Δ. 6978550384 Ρουμπάνης Ν. 6947777060 Βασιλείου Σ. 6977233242

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Διαιτητών και Βοηθών Διαιτητών αγώνων της 2 & 3 / 10 / 2010

Διαιτητών και Βοηθών Διαιτητών αγώνων της 2 & 3 / 10 / 2010


Ðñþôç

Α2 Βόλεϊ

Διήμερο φιλικών με Μίλωνα Διήμερη παραμονή στην Αθήνα και ισάριθμα φιλικά παιχνίδια θα δώσει ο Κόροιβος, ξεκινώντας από σήμερα. Οι κυανόλευκοι του Ανδρέα Γκρουμούσα, θα αντιμετωπίσουν απόψε στις 6μ.μ. την ομάδα της Νέας Σμύρνης. Το φιλικό θα επαναληφθεί το Σάββατο στις 4μ.μ. με

τους δυο προπονητές να έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν εκ νέου συστήματα και τακτικές. Ο Αριστόπουλος αντιμετώπισε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, το οποίο δεν εμπνέει όμως ανησυχία. Ο αντίπαλος του Κοροίβου ο Μίλωνας, αγωνίζεται και αυτός στην Α2

κατηγορία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα έμπειρη ομάδα, η οποία έχει στις τάξεις της παίκτες όπως ο Χατζηαντωνίου, ο Σαμαράς και Γκιούρδας. Και κατά συνέπεια, θα είναι δύο πολύ υψηλού επιπέδου φιλικά για τον Κόροιβο.

Τζάμπολ στα Μαστρογιάννεια Κόντρα στο Παγκράτι ο Κόροιβος ρίχνεται απόψε στο τουρνουά

Ο

Α.Ο Παγκρατίου τιμώντας την μνήμη του μεγάλου αθλητικού παράγοντα και δασκάλου Νότη Μαστρογιάννη διοργανώνει και φέτος για 9η φορά το θεσμοθετημένο πλέον τουρνουά "Μαστρογιάννεια", στα οποία λαμβάνει φέτος για πρώτη φορά και ο Κόροιβος Αμαλιάδας. Το τουρνουά θα διεξαχθεί στο γήπεδο ΜΕΤΣ στις 1, 2 και 3 Οκτωβρίου με την συμμετοχή των ομάδων Α.Ο Παγκρατίου, Ολυμπιάδας Πατρών, Νήαρ Ηστ και του Κόροιβου Αμαλιάδας. Η ομάδα της Ηλείας, νεοφώτιστη στην Α2 κατηγορία, θα δοκιμάσει τις δυνάμεις της, σε ένα τριήμερο τουρνουά, στο οποίο θα έχει την ευκαιρία να τεθεί αντιμέτωπη με τρεις ισχυρές και έμπειρες ομάδες.

ΓΕΠ/ Ίφιτος

Συμφώνησε με Χαρίτο Σημαντική μεταγραφική επιτυχία για την ομάδα ΓΕΠ/Ίφιτος Πύργου που ήρθε σε συμφωνία, με τον Θωμά Χαρίτο που τις προάλλες έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ. Ο 30χρόνος γκαρντ- φόργουορντ αναμένεται να βοηθήσει σημαντική καθώς πρόκειται για έναν παίκτη με ευχέρεια στο σκοράρισμα, ενώ αυτή είναι η τέταρτη μεταγραφή για το σύλλογο καθώς έχουν προηγηθεί αυτές των Θέμη και Γιάννη Μπαχούρου όπως επίσης και αυτή του Σπύρου Κουκούμη.

Σκακιστική Ακαδημία Πύργου Η Σκακιστική Ακαδημία Πύργου ανακοινώνει ότι ξεκινά τα μαθήματα για αρχαρίους ελπίδες και προχωρημένους σε μαθητές και ενήλικες την Τρίτη 5 Οκτωβρίου. Εγγραφές καθημερινά από τις 5 - 9 μμ στην Αίθουσα της Ακαδημίας Ιωαννίνων 6 στον Πύργο. Πληροφορίες στο τηλ 6932879488. Υπ. μαθημάτων κ. Σιγούρος Μιχάλης εγγεγραμμένος προπονητής στο μητρώο της Ε.Σ.Ο.

Το πρόγραμμα Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 6μ.μ Ολυμπιάδα Πατρών-Νήαρ Ηστ, 8μ.μ Παγκράτι-Κόροιβος Αμαλιάδας Σάββατο 2 Οκτωβρίου 6μ.μ Ολυμπιάδα Πατρών-Κόροιβος Αμαλιάδας, 8μ.μ Παγκράτι-Νήαρ Ηστ

Ï Âáóßëçò ÍéðåñãéÜëçò, èá äåé áðüøå ôçí ïìÜäá ôïõ êüíôñá óå ìéá ðáñáäïóéáêÞ üðùò ôï ÐáãêñÜôé, ôï ïðïßï öéëïîåíåß ôï ôñéÞìåñï ôïõñíïõÜ ÌáóôñïãéÜííåéá.

Κυριακή 3 Οκτωβρίου 6μ.μ Νήαρ Ηστ-Κόροιβος Ολυμπιάδας, 8μ.μ Παγκράτι-Ολυμπιάδα Πατρών Τελετή λήξης και απονομές.

*Στο ημίχρονο του αγώνα Παγκρατίου-Νήαρ Ηστ ο σύλλογός θα τιμήσει την οικογένεια του πρώην προέδρου της Ε.Ο.Κ και επί δεκαετίες διοικητικού παράγοντα του Α.Ο Παγκρατίου, Ανδρέα Μιαούλη.

Χάλκινο στους Βαλκανικούς ο Μπάλλας Το χάλκινο μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες κατέκτησε ο Βασίλης Μπάλλας, αγώνες οι οποίοι έγιναν στο Λουτράκι, 24 έως 26 Σεπτεμβρίου 2010. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για τον νεαρό αθλητή, αλλά και για το σύλλογο, δεδομένου ότι για να λάβεις μέρος στους Βαλκανικούς Αγώνες με το έμβλημα της εθνικής ομάδας, θα πρέπει να έχεις κατακτήσει πρώτη ή δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Ο Πανηλειακός Αθλητικός Σύλλογος Καράτε, δραστηριοποιείται στον Πύργο, 28ης Οκτωβρίου 20, 1ος όροφος (στοά), τηλ: 26210-24102 και 6909803341 και στην Αμαλιάδα, Γ. Παπανδρέου και Ιπποκράτους 16, τηλ: 26220-22030, 26220-24251 και 6909803341. Και έως τώρα, έχει να επιδείξει συνέπεια και επιτυχίες πάρα πολύ σημαντικές. Τον αθλητή συνόδευσε ο προπονητής του Συλλόγου, Ανδρέας Κακοταρίτης, πτυχιούχος της Γενικής Γραμματείας αθλητισμού και κάτοχος Μαύρης Ζώνης 5 Νταν στο SHITORYO, 5 Νταν στο OKINAOYA, 3 Νταν ΕΛ.Ο.Κ. Δικαίωμα συμμετοχής στους Βαλκανικούς αγώνες είχε και ο Πλαστουργός Διονύσιος όπου είναι μέλος της Εθνικής. Όμως για οικογενειακούς λόγους δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στους Αγώνες. Ο Πανηλειακός πιστοποίησε για μια ακόμα φορά με την εμφάνισή του, ότι αποτελεί μια σημαντική δύναμη στο Πανελλήνιο χώρο του καράτε.

23

Αθλητικά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Πυργέας

Τουρνουά βόλεϊ δημοτικών σχολείων Το καθιερωμένο ετήσιο τουρνουά βόλεϊ Δημοτικών σχολείων διεξάγεται την Κυριακή 3 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Κλειστό Πύργου στις 10.00 το πρωί. Διοργανωτές , η ομάδα βόλεϊ του Πυργέα υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, σε συνεργασία με τους Διευθυντές και τους γυμναστές όλων των Δημοτικών Σχολείων της πόλης του Πύργου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές και μαθήτριες από την 3η Δημοτικού έως και την 6η Δημοτικού. Το τουρνουά γίνεται στα πλαίσια της γνωριμίας των παιδιών με το άθλημα της Πετοσφαίρισης και τον αθλητισμό γενικότερα αλλά και την επιβράβευση όσων ασχολούνται πιο επισταμένα με το αντικείμενο στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής ή μέσα από τις δραστηριότητες των συλλόγου Βόλεϊ του Πύργου και της ευρύτερης περιοχής. Υπεύθυνοι για τη διοργάνωση οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής κ.κ. Τσόκος Δημήτρης και Λόλας Χάρης, ενώ στο συντονισμό με τα Δημοτικά Σχολεία ο Κ.Φ.Α. κ. Κόκκαλης Μάκης. Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται στους γυμναστές των σχολείων αλλά μπορεί να υποβληθούν και επιτόπου έως και 20 λεπτά πριν την έναρξη διεξαγωγής των αγώνων. Οι ομάδες αποτελούνται από 3 αθλητές και 1 αναπληρωματικό και θα διεξαχθούν με τους κανονισμούς του μίνι Βόλεϊ.

ÊëÞñùóç Åèíéêïý Ëá÷åßïõ Εθνικό Λαχείο (Έκδοση: 215, Κλήρωση: 1, Ημέρα: 1η - Ημερομηνία: 30-09-2010) Στη χθεσινή κλήρωση του Εθνικού Λαχείου, ημέρα 1η, τυχερές χιλιάδες ήταν οι: 37 και 153. Ολοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι: Φορολογητέοι Λαχνοί Ο αριθμός 153399 κερδίζει 30.000,00 ευρώ Ο αριθμός 37011 κερδίζει 10.000,00 ευρώ Από 5.000,00 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί: 37033 153421 Από 2.000,00 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί: 37744 37998 153132 153386 Αφορολόγητοι Λαχνοί Από 1.000,00 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί: 37096 37606 37630 37927 37976 37972 153018 153315 153360 153364 153484 153994 Από 500,00 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί: 37128 37133 37266 37275 37327 37415 37451 37532 37767 37948 153155 153336 153516 153521 153654 153663 153715 153803 153839 153920 Από 300,00 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί: 37003 37019 37039 37041 37051 37092 37136 37154 37155 37160 37164 37165 37172 37178 37182 37201 37214 37230 37231 37238 37261 37281 37285 37316 37330 37343 37363 37413 37442 37499 37502 37512 37550 37565 37572 37574 37599 37602 37611 37645 37653 37689 37704 37706 37757 37781 37790 37796 37798 37837 37845 37846 37878 37906 37910 37914 37922 37945 37973 37978 153033 153041 153077 153092 153094 153145 153169 153178 153184 153186 153225 153233 153266 153294 153298 153302 153310 153333 153361 153366 153391 153407 153427 153429 153439 153480 153524 153542 153543 153548 153552 153553 153560 153566 153570 153589 153602 153618 153619 153626 153649 153669 153673 153704 153718 153731 153751 153801 153830 153887 153890 153900 153938 153953 153960 153962 153987 153990 153999 Τέλος, από 80,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι άλλοι αριθμοί από 37000 έως 37999 και από 153000 έως 153999 που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα. ΠΡΟΣΟΧΗ: α) Σε περίπτωση ανανέωσης γραμματίων της παρούσας Κλήρωσης με χρησιμοποίηση αρτίου της ίδιας κλήρωσης, οι πράκτορες και οι αντιπρόσωποί τους οφείλουν να καταβάλλουν για κάθε γραμμάτιο (1/10) που ανανεώνεται και το ποσό των 4,00 ευρώ στους τυχερούς. β) Για ανανέωση της επόμενης Κλήρωσης με άρτιο της παρούσας Κλήρωσης δεν καταβάλλεται το παραπάνω ποσό.


24

Αθλητικά

Εχασε …με τη σέντρα

Προς sold out με Βόλο, παρατηρήσεις Βαλβέρδε

Ο Ολυμπιακός με την εμφάνισή του εναντίον του Αστέρα φρόντισε να "ζεστάνει" για τα καλά τον κόσμο του που φέρεται έτοιμος ν' ανταποδώσει γεμίζοντας το "Γ. Καραϊσκάκης" στο ματς του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό Βόλου. Μόλις 2.500 εισιτήρια έχουν απομείνει για το ματς για το οποίο ο Ερνέστο Βαλβέρδε χθεςστην προπόνηση έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου. Ο Ισπανός τεχνικός θέλησε με τον τρόπο του να περάσει μηνύματα στους παίκτες του για τις δυσκολίες που θα συναντήσουν φέρνοντας ως παράδειγμα την ήττα της ΑΕΚ. "Καμία ομάδα δεν είναι εύκολη. Είδατε τι έγινε στο ματς του Ολυμπιακού Βόλου με την ΑΕΚ. Θέλει προσοχή το παιχνίδι", ήταν μερικές από τις ατάκες του προς τους "ερυθρόλευκους". Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι ποδοσφαιριστές είδαν τον τρόπο με τον οποίο αμύνεται η ομάδα του Σάκη Τσιώλη, ενώ έγιναν ιδιαίτερες συστάσεις και για το πως φεύγουν στην αντεπίθεση. Πάντως είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός με εμφάνιση ανάλογη αυτής του περασμένου Σαββάτου και με την αμέριστη συμπαράσταση του κόσμου έχει τον πρώτο λόγο. Η κίνηση των εισιτηρίων δείχνουν sold out και δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας να μην έχει μείνει ούτε ένα για δείγμα. Τα λιγοστά διαθέσιμα... μαγικά χαρτάκια ανήκουν στην κατηγορία των ακριβών, καθώς τιμώνται 25, 30, 35 και 40 ευρώ, αλλά κι αυτά αναμένεται να εξαντληθούν μέχρι την Παρασκευή. Παράλληλα, τα εισιτήρια διαρκείας παρουσιάζουν εσχάτως μεγάλη ζήτηση. Έτσι ο αριθμός των 14.000 που είχαν διατεθεί μέχρι πριν λίγες ημέρες αυξάνεται διαρκώς. Κι όλα αυτά, ενώ ο Ολυμπιακός έχει να δώσει ακόμη μόνο 13 ματς για το πρωτάθλημα και όσα θα παίξει στην έδρα του για το Κύπελλο.

Μ

ετά το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ συνέχισε τις κακές της εμφανίσεις και στο Europa League. Η Ένωση για την 2η αγωνιστική των ομίλων ηττήθηκε στην Αγία Πετρούπολη από την Ζενίτ με 4-2, δείχνοντας πως περνάει μια αγωνιστική κρίση τον τελευταίο καιρό. Οι "κιτρινόμαυροι" του υπηρεσιακού τεχνικού Μπλένταρ Κόλα, σε καμία περίπτωση δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των φορμαρισμένων Ρώσων, ενώ τόσο το γκολ της Ζενίτ στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, όσο και η αποβολή του Νασούτι στο 41', έκαναν τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα. Όσον αφορά την αποβολή του Νασούτι, η ΑΕΚ δικαιούται να διαμαρτύρεται, καθώς ναι μεν το πέναλτι που έκανε Αργεντίνος ήταν, ωστόσο στην αρχή της

φάσης ο Μπιστρόβ πήρε την μπάλα με το χέρι και η φάση θα έπρεπε να είχε σταματήσει εκεί. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τους Ρώσους να έχουν ρίξει τον ρυθμό τους μετά το 60ο λεπτό, με την ΑΕΚ το μόνο που να καταφέρνει ήταν να μειώσει με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Καφέ στο 80'. Τα γκολ: Χουμπότσαν (1'- Ζενίτ), Μπρούνο Αλβες (13'- Ζενίτ), Λάζοβιτς (43' πεν., 57'- Ζενίτ)- Λυμπερόπουλος (37'- ΑΕΚ), Καφές (83' πεν.- ΑΕΚ) Ζενίτ (Σπαλέτι): Μαλαφέεβ, Χουμπότσαν, Μπρούνο Άλβες, Κρίζανατς, Λούκοβιτς, Ζιριανόβ, Ντενιζόβ (67' Σιρόκοφ), Μπιστρόβ (78' Κανουνίκοφ), Λάζοβιτς, Ντάνι (67' Ροσίνα), Μπουκαρόβ. ΑΕΚ (Κόλα): Αραμπατζής, Δέλλας, Πατσατζόγλου, Νασούτι, Μάκος, Λαγός, Γκέντσογλου, Καφές, Σκόκο (81' Μπλάνκο), Λυμπερόπουλος (46' Γιάχιτς), Τζεμπούρ (58' Ντιόπ).

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα των 20:00 ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Σπάρτα Πράγας 3-0 (72' και 86' Ντουμπιά, 84' πέν. Μαρκ Γκονσάλες) Χάιντουκ Σπλιτ - Άντερλεχτ 0-0 Ζενίτ - ΑΕΚ 4-2 (1' Χουμπότσαν, 13' Μπρούνο Άλβες, 43' πέν. και 57' Λάζοβιτς / 37' Λυμπερόπουλος, 83' πέν. Καφές) Οντένσε - Στουτγκάρδη 1-2 (78' Γιόχανσον / 72' Κουζμάνοβιτς, 86' Χάρνικ) Γιουνγκ Μπόις - Χετάφε 2-0 (11' και 64' Ντεγκέν) Σαμπντόρια - Ντέμπρετσεν 1-0 (18' πέν. Πατσίνι) Μέταλιστ - Αϊντχόφεν 0-2 (27' πέν. Ντσούντσακ, 30' Μάρκους Μπεργκ) Παρί Σ.Ζ. - Καρπάτι 2-0 (4' Ζαγέ, 20' Νενέ) Ντόρτμουντ - Σεβίλλη 0-1 (45+2 Τσιγκαρίνι) Στεάουα Β. - Νάπολι 3-2 (2' αυτ. Κριμπάρι, 11' Τανάσε, 16' Καπετάνος / 44' Βιτάλε, 72' Χάμσικ) Ουτρέχτη - Λίβερπουλ 0-0 Ραπίντ Βιέννης - Μπεσικτάς 1-2 (51' Κάβλακ / 55' Χολόσκο, 64' Μπομπό) ΤΣΣΚΑ Σόφιας - Πόρτο 0-1 (16' Φαλκάο)

Παναθηναϊκός

Σενάρια για Κούπερ

Επαφή κορυφής Πατέρα, Τζίγγερ

ΕφημερίΓια το μέλλον του Νιόπλια στον πάγκο δα της Ιτου Παναθηναϊκού αλλά και την εικόνα ταλίας υτων "πράσινων" το τελευταίο καιρό μίποστηρίλησαν χθες οι Πατέρας και Βαρδινοζει ότι ο γιάννης σε έκτακτη συνάντηση που είΠαναθηναϊχαν με πρωτοβουλία του προέδρου κός είναι έτης ΠΑΕ. Χθες το απόγευμα στο Κοτοιμος να αλωνάκι και το γραφείο του προέντικαταστήδρου, ο Νικόλας Πατέρας υποδέσει τον Νίκο χθηκε τον εκ των μεγαλομετόχων Νιόπλια με τον Γιάννη Βαρδινογιάννη αλλά και τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Μετά την ήττα από την Κοπεγχάγη, η "Gazzetta αδελφό του Γιώργο, με θέμα συζήdello Sport" της Πέμπτης αναφέρει ότι οι "πράσινοι" έχουν τησης την κακή εικόνα που δείχνει προχωρήσει την υπόθεση και ότι ο Αργεντινός προπονητής η ομάδα το τελευταίο διάστημα του Άρη θα είναι και ο επόμενος τεχνικός των νταμπλούχων. αναζητώντας τα αίτια.Στο ραντεΔύσκολα πάντως το συγκεκριμένο σενάριο μπορεί να έχει βάβού που ενδέχεται να επιφέρει ση, αφού ο Νίκος Νιόπλιας φαίνεται να έχει τη στήριξη της διοίσειρά εξελίξεων το μεγάλο θέκησης και δεν έχει τεθεί ως τώρα ζήτημα απομάκρυνσής του, εμα ήταν ο Νίκος Νιόπλιας και το νώ παράλληλα και ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ έχει συμβόλαιο με τον μέλλον του στην ομάδα και όΆρη που διαρκεί μέχρι το καλοκαίρι του 2011.

8, 22, 25, 37, 42 17

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ΖΕΝΙΤ - ΑΕΚ 4-2

Ολυμπιακός

638 652 218

Ðñþôç

8, 14, 24, 25, 33

5704574

λα είναι "ανοικτά" πλέον, και παρόλο που ο ίδιος ο πρόεδρος της ΠΑΕ αποχωρώντας από το ΟΑΚΑ είχε τονίσει για το θέμα: "Δεν υπάρχει θέμα Νιόπλια".

Μίλησε με Νιόπλια, Αντωνίου και Φρέιτας Αξίζει να αναφέ-

ρουμε πως από το πρωί της Πέμπτης, ο Νικόλας Πατέρας θέλοντας να διατηρήσει σε ήρεμο κλίμα την ομάδα, είχε τηλεφωνική επαφή και τον προπονητή της ομάδας Νίκο Νιόπλια όσο και τους Κώστα Αντωνίου και Κάρλος Φρέιτας. Σκοπός του ήταν να εκφράσει την απογοήτευσή του για την εικόνα που έδειξε και πάλι το "τριφύλλι" απογοητεύοντας και τους 50.000 οπαδούς στο ΟΑΚΑ αλλά και όσους παρακολούθησαν το παιχνίδι από την τηλεοπτική κάλυψη. Παράλληλα ζήτησε να μεταφέρουν το μήνυμα στους ποδοσφαιριστές ν' αλλάξουν εικόνα σύντομα και προσπαθήσουν για το καλό της ομάδας πριν είναι αργά.

Σισέ: “Πρέπει να ξυπνήσουμε” Πάλεψε πολλές φορές μόνος του κόντρα

στους αμυντικούς της Κοπεγχάγης αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Τζιμπρίλ Σισέ μετά την ήττα στο ΟΑΚΑ των "πράσινων" από την πρωταθλήτρια Δανίας μίλησε στο Canal+ και πως ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από την Κοπεγχάγη ωστόσο θα πρέπει να "ξυπνήσει" άμεσα. "Εγώ δεν φοβάμαι να πω ότι ήμασταν καλύτεροι από αυτούς. Πρέπει να ξυπνήσουμε άμεσα και κυρίως ενόψει του αγώνα με την Ρουμπίν Καζάν. Είναι ένα ακόμα εντός έδρας παιχνίδι την επόμενη αγωνιστική των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ το οποίο και πρέπει να κερδίσουμε", υποστήριξε ο Γάλλος επιθετικός που δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει σε καμία περίπτωση την εμφάνιση της ομάδας του.


Ðñþôç ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Λήψη μέτρων για την ενίσχυση του τομέα της απασχόλησης στις Περιφέρειες Με ερωτήσεις της στη Βουλή, η κα. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Βουλευτής Επικρατείας της Ν.Δ., ζήτησε από τους Υπουργούς Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να την ενημερώσουν σχετικά με τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της απασχόλησης, ιδιαίτερα δε της απασχόλησης των νέων, στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της πολιτικής κάθε χώρας, καθώς η ενίσχυση της οικονομικής και της κοινωνικής συνοχής των Περιφερειών και η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για τη συνολική σύγκλιση και πρόοδο της χώρας. Η κα Αυγερινοπούλου αναφέρει ότι βασικός άξονας της περιφερειακής ανάπτυξης, βάσει των αρχών και των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ο τομέας της απασχόλησης, ιδιαίτερα δε της απασχόλησης των νέων. Στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί, μεταξύ άλλων, η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης για την ενίσχυση της κοινωνική συνοχής. Τα υψηλά επίπεδα απασχόλησης έχουν θεμελιώδη σημασία, αφενός, για την επίτευξη μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής, και, αφετέρου, για την εξάλειψη της ένδειας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων μπορεί να διαφυλάξει την κοινωνική και χρηματοοικονομική αειφορία. Αναγκαίες ενέργειες για την επίτευξη του στόχου της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας είναι, σύμφωνα με τη Στρατηγική της Λισσαβόνας που έχουν υιοθετήσει οι Ευρωπαίοι ηγέτες, η έμφαση στη δια βίου μάθηση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, η αύξηση της απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών και η διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών. Ιδιαίτερα την περίοδο αυτή, που η σοβαρή οικονομική κρίση που διέρχεται η Ελλάδα έχει συμβάλει στην αύξηση της ανεργίας και στη διαρροή μεγάλου αριθμού εργαζομένων, κυρίως νέων, στο εξωτερικό, η χώρα μας πρέπει να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες ανάπτυξης που της παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, η κα. Αυγερινοπούλου τονίζει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τομείς που εξελίσσονται, όπως το περιβάλλον και οι νέες τεχνολογίες, για την επίτευξη της περιφερειακής ανάπτυξης. Η χώρα μας πρέπει να εστιάσει στον τομέα της απασχόλησης και να λάβει μέτρα για την τόνωση της απασχόλησης στην Περιφέρεια και ιδιαίτερα της απασχόλησης των νέων.

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÁÑ×ÉÁÊÇ ÁÕÔ/ÓÇ ÇËÅÉÁÓ Ä/ÍÓÇ ÔÅ×ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ Áñéè. Ðñùô. 7622

ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ 1. Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ Ðñïãñáììáôéóìïý Ðåñ/íôïò ×ùñ/îßáò Ä.Å. & Õðïäïìþí ÍÁ Çëåßáò ðñïêçñýóóåé áíïé÷ôü äéáãùíéóìü ãéá ôçí áíÜèåóç ôïõ Ýñãïõ: "ÁÐÏÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÂÁÔÏÔÇÔÁÓ ÄÑÏÌÏÕ ÓÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÓÏÕÌÅÓ ÓÔÏ Ä.Ä. ÃÁÓÔÏÕÍÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÃÁÓÔÏÕÍÇÓ" ìå ðñïûðïëïãéóìü 40.000,00 åõñþ ìå ôï ÖÐÁ. Ôï Ýñãï óõíôßèåôáé áðü ôéò áêüëïõèåò êáôçãïñßåò åñãáóéþí: êáôçãïñßá ÏÄÏÐÏÉÉÁ, ìå ðñïûðïëïãéóìü 32.484,03 åõñþ (äáðÜíç åñãáóéþí, Ã.Å êáé ÏÅ êáé áðñüâëåðôá). 2. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá ðáñáëÜâïõí ôá óõìâáôéêÜ ôåý÷ç ôïõ äéáãùíéóìïý (ÄéáêÞñõîç, ÓõããñáöÞ Õðï÷ñåþóåùí ê.ë.ð.) áðü ôçí Ýäñá ôçò Ä.Ô.Õ.Í.Á. Çëåßáò ìÝ÷ñé ôéò 14-10-10. Ç äéáêÞñõîç ôïõ Ýñãïõ Ý÷åé óõíôá÷èåß êáôÜ ôï åãêåêñéìÝíï áðü ôïí õðïõñãü ÐÅ.×Ù.ÄÅ õðüäåéãìá ôýðïõ Â. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï 26213-60259 FAX åðéêïéíùíßáò 2621033278 áñìüäéïò õðÜëëçëïò ãéá åðéêïéíùíßá Á. Ñïõìåëéþôçò. 3. Ï äéáãùíéóìüò èá äéåîá÷èåß óôéò 19-10-10 çìÝñá ÔÑÉÔÇ êáé þñá 10 ðì êáé ôï óýóôçìá õðïâïëÞò ðñïóöïñþí åßíáé "ìå åíéáßï ðïóïóôü Ýêðôùóçò" ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ Í. 3669/2008 ÖÅÊ 116Á/18-6-08 4. Óôï äéáãùíéóìü ãßíïíôáé äåêôïß çìåäáðïß äéáãùíéæüìåíïé, ìåìïíùìÝíïé Þ óå êïéíïðñáîßá, åããåãñáììÝíïé óôï Ì.Å.ÅÐ., ðïõ êáëýðôïõí ôéò êáôçãïñßåò êáé ôÜîåéò ôïõ Ýñãïõ, Þôïé ôÜîåéò Á1, Á2 êáé 1Ç ôÜîç ãéá Ýñãá êáôçãïñßáò Ïäïðïéßáò áíåîáñôÞôùò Ýäñáò, êáèþò êáé åñãïëçðôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò åããåãñáììÝíåò óôá Íïì. Ìçôñþá (ÅìðåéñïôÝ÷íåò). 5. Ãéá ôç óõììåôï÷Þ óôï äéáãùíéóìü, áðáéôåßôáé ç êáôÜèåóç åããõçôéêÞò åðéóôïëÞò ýøïõò 587,00 ÅÕÑÙ êáé éó÷ý ôïõëÜ÷éóôïí (210) çìåñþí, ìåôÜ ôçí çìÝñá äéåîáãùãÞò ôïõ äéáãùíéóìïý. Ï ÷ñüíïò éó÷ýïò ôùí ðñïóöïñþí åßíáé (180) çìÝñåò. 6. Ôï Ýñãï ÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôï ðñüãñáììá ÊÁÐ/2010, ðñïêáôáâïëÞ äåí èá ÷ïñçãçèåß. Ôï áðïôÝëåóìá ôçò äçìïðñáóßáò èá åãêñéèåß áðü ôçí Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ Ðñïãñáììáôéóìïý Ðåñ/íôïò ×ùñ/îßáò Äçìïóßùí ¸ñãùí & Õðïäïìþí ÍÁ Çëåßáò. Ðýñãïò 28-9-2010 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÍÅ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÉÓÌÏÕ ÐÅÑ/ÍÔÏÓ ×ÙÑ/ÎÉÁÓ Ä.Å & ÕÐÏÄÏÌÙÍ ÅÕÃÅÍÉÏÓ ÌÐÁËÊÁÌÏÓ ÁÍÔÉÍÏÌÁÑ×ÇÓ

25

Eιδήσεις - Ανακοινώσεις

5.755 αιτήσεις για εγκατάσταση “αγροτικών” φωτοβολταϊκών

Π

έντε χιλιάδες επτακόσιοι πενήντα πέντε αγρότες από διάφορες περιοχές της χώρας έχουν ως τώρα καταθέσει αίτηση στη ΔΕΗ, για να λάβουν άδεια να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά πάρκα στα χωράφια τους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ. Αιτήσεις, όπως είπαμε, έχουν γίνει σε όλες σχεδόν τις περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία στην Καρδίτσα, μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, έχουν καταθέσει αίτηση διακόσιοι οκτώ αγρότες, ενώ στο μεγαλύτερο σε έκταση νομό της χώρας, στην Αιτωλοακαρνανία, εξακόσιοι ενενήντα δύο αγρότες (οι περισσότεροι μέσω της ΕΑΣ Αγρινίου) πήγαν στη ΔΕΗ για να καταθέσουν το σχετικό φάκελο. Τέλος, στο νομό Αργολίδας εκατόν δώδεκα συνολικά. Όσον αφορά τώρα γενικότερα, σύμφωνα με τον

υφυπουργό Περιβάλλοντος, Γιάννη Μανιάτη, οι κατατεθειμένες αιτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στη χώρα -μικρά και μεγάλα, αγροτικά και μη αγροτικά, σε ταράτσες και έξω από ταράτσες- όλες δηλαδή οι αιτήσεις για φωτοβολταϊκά ξεπερνούν τα 5.000 MW. Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας γίνεται η κατανομή της "πίτας" για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέχρι το 2020

Έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια Δούκισσα Την τελευταία της πνοή έπειτα από χρόνια μάχη με την επάρατη νόσο άφησε τα ξημερώματα η γνωστή τραγουδίστρια Δούκισσα σε ηλικία 69 ετών. Η Δούκισσα, που ξεκίνησε το τραγούδι από πολύ μικρή ηλικία, έγινε γνωστή από τη χαρακτηριστική της φωνή, τις πολλές επιτυχίες που ερμήνευσε αλλά και τις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Η κηδεία της θα γίνει το προσεχές Σάββατο στη 1 το μεσημέρι από το Α' Νεκροταφείο της Αθήνας.

ÁÐÏÕÓÉÁ ÉÁÔÑÏÕ Ï ê. Ôüãéáò ÉùÜííçò, ìéêñïâéïëüãïò, èá áðïõóéÜæåé ôçí ÐáñáóêåõÞ 1/10/2010.

ÓÕËËÏÃÏÓ ÅÌÐÏÑÙÍ - ÂÉÏÔÅ×ÍÙÍ - ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÙÍ Í. ÇËÅÉÁÓ ËÅÔÑÉÍÙÍ 8 ÐÕÑÃÏÓ

ÅÊËÏÃÅÓ 2010 Êáëïýíôáé ôá ìÝëç ôïõ óõëëüãïõ ìáò íá óõììåôÝ÷ïõí óôéò åêëïãÝò ðïõ èá ãßíïõí ôçí ÐáñáóêåõÞ 1 Ïêôùâñßïõ 2010 áðü þñá 19.00 Ýùò 21.30 óôá ãñáöåßá ìáò Ëåôñßíùí 8 óôïí Ðýñãï 3ïò üñïöïò. Ïé õðïøçöéüôçôåò ãéá ôï Ä.Ó., ôçí ÅëåãêôéêÞ ÅðéôñïðÞ êáé ôïõò Áíôéðñïóþðïõò ãéá ôçí Ï.Å.Â.Å. ëÞãïõí ôï ìåóçìÝñé ôçò 1/10/2010. ¼óïé óõíÜäåëöïé åðéèõìïýí íá óõììåôÝ÷ïõí êáé äåí åßíáé ôáêôïðïéçìÝíïé ïéêïíïìéêÜ, ìðïñïýí íá åîïöëÞóïõí ôéò ïöåéëüìåíåò óõíäñïìÝò êáôÜ ôçí ðñïóÝëåõóÞ ôïõò ãéá íá øçößóïõí. Ðýñãïò 27/9/2010 Ç ÅÖÏÑÅÕÔÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó.

ÓÕÃ×ÁÑÇÔÇÑÉÁ Ôá èåñìÜ ìáò óõã÷áñçôÞñéá óôç ìçôÝñá ìáò ×ÑÕÓÁÍÈÁÊÏÐÏÕËÏÕ ÐïëõîÝíç ãéá ôçí õðïøçöéüôçôÜ ôçò óôï óõíäõáóìü "ÄÕÍÁÌÇ ÐÑÏÏÐÔÉÊÇÓ - ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÍÙÔÉÊÇ ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÊÉÍÇÓÇ ÐÇÍÅÉÏÕ" ôïõ ê. ÊÁÓÔÑÉÍÏÕ ÁëÝîéïõ, ìå åõ÷Ýò ãéá êáëÞ åðéôõ÷ßá óôïí ðñïåêëïãéêü ôçò áãþíá. Ôá ðáéäéÜ ôçò ÉùÜííá-ÅéñÞíç, ÁèáíÜóéïò, Ãåþñãéïò êáé Ðáíáãéþôçò ×ÑÕÓÁÍÈÁÊÏÐÏÕËÏÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÊÁËÅÓÌÁ ÓÞìåñá ôçí 29/9/2010 êáôáôÝèçêå óôï Ðñùôïäéêåßï Ðýñãïõ ç ßäñõóç ôïõ Åìðïñéêïý Óõëëüãïõ Êáôáêüëïõ "Ç åíüôçôá" ìå 30 éäñõôéêÜ ìÝëç. Ðáñáêáëïýìå üëïõò ôïõò åìðüñïõò ðïõ èÝëïõí íá åããñáöïýí ìÝëç íá äçëþóïõí óõììåôï÷Þ óôïõò: Êáøïýëéïõ ÌáíïõÝë: 6948884458 Áðïóôïëüðïõëï Ðáíáãéþôç: 6975856745 Ìå öéëéêïýò ÷áéñåôéóìïýò Ôï ðñïóùñéíü Ä.Ó.

και ενδιάμεσα μέχρι το 2014, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά δεν μπορεί να υπερβαίνει στη χώρα μας τα 2.200 MW, κι ενώ ήδη έχουν κατατεθεί αιτήσεις (συνολικά) για 5.000 MW. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Μανιάτης στη βουλή, "δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή απάντηση αν όλες οι αιτήσεις ανά νομό μπορούν να ικανοποιηθούν,

διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, που ήδη είναι σε εξέλιξη. Αυτό θα γίνει πάρα πολύ σύντομα για το πόσο αντέχει η εσωτερική ισορροπία του συστήματος να υποδεχθεί την κάθε διαφορετική τεχνολογία, δηλαδή, φωτοβολταϊκά, αιολικά, γεωθερμία κ.ο.κ. Όμως, η εικόνα που μας έχει δώσει, όχι η ΔΕΗ, αλλά ο ΔΕΣΜΗΕ, ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας, είναι ότι μάλλον σοβαρό πρόβλημα δεν θα έχουμε σε κανένα νομό της χώρας, ίσως με την εξαίρεση ενός ή δύο νομών. Άρα, γενικά έχουμε μία αρκετά καλή ισορροπία ανάμεσα στα αιτήματα των αγροτών και στη δυνατότητα της εθνικής οικονομίας και του συστήματος να τα υποδεχθεί".

ËÕÊÅÉÏ ÔÙÍ ÅËËÇÍÉÄÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÐÕÑÃÏÕ Ëåôñßíùí 6 27100 ÐÕÑÃÏÓ Ôçë.-fax: 2621025361

Áíáêïßíùóç Óôï Ëýêåéï ôùí Åëëçíßäùí ãéá ôï ó÷ïëéêü Ýôïò 2010-2011, èá ëåéôïõñãÞóïõí: Á. ôìÞìáôá Åëëçíéêþí ðáñáäïóéáêþí ÷ïñþí 1. Ãéá ðáéäéÜ ðñïó÷ïëéêÞò çëéêßáò 2. Ãéá ìáèÞôñéåò êáé ìáèçôÝò Äçìïôéêïý, Ãõìíáóßïõ êáé Ëõêåßïõ 3. ÔìÞìá íÝùí, öïéôçôþí, óðïõäáóôþí ãéá ôç ìåãÜëç ÷ïñåõôéêÞ ïìÜäá 4. ÔìÞìá Åíçëßêùí 5. ÔìÞìá ãéá ðáéäéÜ ìå åéäéêÝò áíÜãêåò Ïé åããñáöÝò áñ÷ßæïõí áðü 13-9-2010 óôá Ãñáöåßá ôïõ Ëõêåßïõ êáèçìåñéíÜ 6.30-8.30 ì.ì. åêôüò ÓáââÜôïõ êáé ÊõñéáêÞò. Ôá ìáèÞìáôá èá áñ÷ßóïõí áðü 1-10-2010 Â' ×ïñùäßá Ïé åããñáöÝò ðáëáéþí êáé íÝùí ìåëþí óôç ÷ïñùäßá èá ãßíïíôáé áðü 13-9-2010 óôá Ãñáöåßá ôïõ Ëõêåßïõ êáèçìåñéíÜ 6.30-8.30 ì.ì. åêôüò ÓáââÜôïõ êáé ÊõñéáêÞò. Åê ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑ. ÄÕÔÉÊÇÓ ÅËËÁÄÁÓ ÍÏÌÏÓ ÇËÅÉÁÓ ÄÇÌÏÓ ÂÏÕÐÑÁÓÉÁÓ

ÁÑ. ÐÑÙÔ.: 3614

ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ Ï ÄÞìáñ÷ïò Âïõðñáóßáò ðñïêçñýóóåé ðñü÷åéñï ìåéïäïôéêü äéáãùíéóìü, ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò, ãéá ôçí áíÜäåéîç áíáäü÷ïõ ôçò åñãáóßáò "ÓõíôÞñçóç áíôëéïóôáóßùí - ãåùôñÞóåùí" ðñïûðïëïãéóìïý äáðÜíçò € 38.000,00 (ìå Ö.Ð.Á.). Ç õðïâïëÞ ðñïóöïñþí èá ãßíåé ìå ðïóïóôü Ýêðôùóçò áêÝñáéáò ìïíÜäáò åðß ôïéò åêáôü ôïõ ôéìïëïãßïõ ôçò ìåëÝôçò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 16 ðáñ. 1 ôïõ Ð.Ä. 28/80. Ï äéáãùíéóìüò èá äéåíåñãçèåß óôá ãñáöåßá ôïõ ÖïñÝá (ÂÜñäá - Çëåßáò), óôéò 07-10-2010 åíþðéïí ôçò áñìüäéáò åðéôñïðÞò. ¿ñá ëÞîçò êáôÜèåóçò ðñïóöïñþí ç 12ç ð.ì. Óôç äçìïðñáóßá ãßíïíôáé äåêôïß åñãïëçðôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò Ä.Å. Þ åìðåéñïôÝ÷íåò åñãïëÜâïé Þ ëïéðïß åðáããåëìáôßåò ïé ïðïßïé Ý÷ïõí ó÷Ýóç ìå ôï äçìïðñáôïýìåíï áíôéêåßìåíï åñãáóßáò. Ðñïèåóìßá ðåñáßùóçò ôçò åñãáóßáò Ýùò 31-12-2010. Åããýçóç óõììåôï÷Þò, ïñßæåôáé ðïóü 618,00 ÅÕÑÙ. Ðëçñïöïñßåò óôá ãñáöåßá ôïõ ÖïñÝá, ôçë. 2623360621, ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò. ÂÜñäá 30-9-2010 Ï ÄÞìáñ÷ïò ÁÍÔ. ÓÅÑÅÔÇÓ


26

Ανακοινώσεις - Κοινωνικά ÊÇÄÅÉÅÓ Ôïí áãáðçìÝíï ìáò

ÁÍÁÓÔÁÓÉÏ ÉÙÁÍ. ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ

ÅÔÙÍ 92 Èáíüíôá êçäåýïõìå óÞìåñá ÐáñáóêåõÞ 1 Ïêôùâñßïõ 2010 áðü ôïí Éåñü Íáü Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò Ëáìðåôßïõ êáé þñá 11.00 ð.ì. Ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé ðáñáêïëïõèÞóïõí ôçí åêöïñÜ ôïõ. ËáìðÝôé 1 Ïêôùâñßïõ 2010 Ç ÓÕÆÕÃÏÓ: ÄÞìçôñá, ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ: ÉùÜííçò & Ñüæá, Ìáñßá & ÁããåëÞò, ÈåïöÜíçò & Ðáíáãéþôá, Êùíóôáíôßíá & Ãåþñãéïò, Ç ÁÄÅËÖÇ: ÁèçíÜ ÷á Ðáí. Çëéüðïõëïõ, ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ Á. ÁÓÇÌÁÊÏÐÏÕËÏÓ Þ ÆÅÕÊÁÓ, ÔÇË. ÃÑÁÖÅÉÏÕ: 26210 28361 - 33119, ÏÉÊ. ÄÉÁÍÕÊÔ. 22283, ÊÉÍÇÔÏ: 6944296706 & 6932234896, ÊÏËÏÊÏÔÑÙÍÇ 11 - ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ

Ôçí ðïëõáãáðçìÝíç ìáò

ÅÕÁÃÃÅËÉÁ ÷á ×ÁÑÁËÁÌÐÏÕÓ ÓÉÍÏÐÏÕËÏÕ

ÅÔÙÍ 89 Èáíïýóá êçäåýïõìå óÞìåñá ÐáñáóêåõÞ 1 Ïêôùâñßïõ 2010 êáé þñá 10.00 ð.ì. åê ôïõ Éåñïý Íáïý Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò Ëáìðåôßïõ êáé ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé ðáñáêïëïõèÞóïõí ôçí åêöïñÜ ôçò. ËáìðÝôé 1 Ïêôùâñßïõ 2010 ÔÁ ÔÅÊÍÁ: Óðýñïò & Åõôõ÷ßá, Êùíóôáíôßíïò & Ìðåâ, ¢ããåëïò & Ìáñßá, Ç ÁÄÅËÖÇ: Äéïíõóßá ÷á Öùôßïõ Áíäñéíüðïõëïõ, ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ, ÏÉ ÁÍÅØÉÏÉ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ

ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ: ÄÑÏÃÃÉÔÇÓ, Ìáíùëïðïýëïõ 58, Ôçë. üëï ôï 24ùñï: 2621034017, 30730, 34217, 27158, 25223, ÐÕÑÃÏÓ, Êéíçôü 6944342471 Ïéêßáò: 25223

Ôçí ðïëõáãáðçìÝíç ìáò

×ÁÑÉÊËÅÉÁ ÂÉËÁÅÔÇ

ÅÔÙÍ 100 Èáíïýóá êçäåýïõìå óÞìåñá ÐáñáóêåõÞ 1 Ïêôùâñßïõ 2010 êáé þñá 10.30 ð.ì. åê ôïõ Éåñïý Íáïý Áãßùí ÐÜíôùí (Á' ÊïéìçôÞñéï) Ðýñãïõ êáé ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé ðáñáêïëïõèÞóïõí ôçí åêöïñÜ ôçò. Ðýñãïò 1 Ïêôùâñßïõ 2010 ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ: ×ñõóÞ & ÔÜóïò Ãéáííüðïõëïò, ÔÁ ÁÍÉØÉÁ: Ãéþñãïò & Ìáñãáñßôá Ãéáííïðïýëïõ, ÉùÜííçò Ãéáííüðïõëïò, ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ: ÄÑÏÃÃÉÔÇÓ, Ìáíùëïðïýëïõ 58, Ôçë. üëï ôï 24ùñï: 26210-34017, 30730, 34217, 27158, 25223, ÐÕÑÃÏÓ, Êéíçôü 6944342471 Ïéêßáò: 25223

ÌÍÇÌÏÓÕÍÁ Ôåëïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 3 Ïêôùâñßïõ 2010 êáé þñá 8:30 ð.ì. óôïí Éåñü Íáü ôïõ Áãßïõ ÉùÜííç Èåïëüãïõ ÊáñäáìÜ 40Þìåñï ìíçìüóõíï õðÝñ áíáðáýóåùò ôçò øõ÷Þò ôïõ ðïëõáãáðçìÝíïõ ìáò Óõæýãïõ, ÐáôÝñá, êáé Ðáððïý

ÔÑÕÖÙÍÁ ÉÙÁÍÍÇ ÈÅÏÄÏÓÇ

ÅÔÙÍ 79 Ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò ôéìþíôáò ôçí ìíÞìç ôïõ üðùò ðñïóÝëèïõí êáé ðñïóåõ÷çèïýí ìáæß ìáò. ÊáñäáìÜò 1 Ïêôùâñßïõ 2010 Ç ÓÕÆÕÃÏÓ: ÅëÝíç, ÔÁ ÔÅÊÍÁ: ÉùÜííá, Êùíóôáíôßíïò, Åõäïêßá, Ãåþñãéïò, ÉùÜííçò, ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ

ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ "ÌÏÕÓ×ÏÓ", Åëåõèåñßïõ ÂåíéæÝëïõ 30 (¸íáíôé Åíþóåùò Áãñïôéêþí Óõíåôáéñéóìþí), ÁìáëéÜäá, Ôçë. Ãñáöåßïõ: 26220-22102, 2622022266, Íõ÷ôüò: 26220-23090, Êéí.: 6979047238, 24ùñç ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇ

Ôåëïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 3 Ïêôùâñßïõ 2010 êáé þñá 8:30 ð.ì. óôïí Éåñü Íáü Åõáããåëéóìïý ôçò Èåïôüêïõ ÁìáëéÜäáò åôÞóéï ìíçìüóõíï õðÝñ áíáðáýóåùò ôçò øõ÷Þò ôïõ óåâáóôïý ìáò ðáôÝñá, áäåëöïý, ðáððïý êáé èåßïõ

ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÁÔÔÉÊÏÕ

ÅÔÙÍ 89 Ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò ôéìþíôáò ôçí ìíÞìç ôïõ üðùò ðñïóÝëèïõí êáé ðñïóåõ÷çèïýí ìáæß ìáò ÁìáëéÜäá 1 Ïêôùâñßïõ 2010 ÔÁ ÔÅÊÍÁ: Êùíóôáíôßíïò & Áèáíáóßá, ÄÞìçôñá & Áíôþíçò, ÉùÜííçò & Áíôùíßá, Ìáñßá & Ðáíáãéþôçò, Çëßáò, Ï ÁÄÅËÖÏÓ: ×ñÞóôïò, ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ, ÔÁ ÁÍÉØÉÁ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ

ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ "ÌÏÕÓ×ÏÓ", Åëåõèåñßïõ ÂåíéæÝëïõ 30 (¸íáíôé Åíþóåùò Áãñïôéêþí Óõíåôáéñéóìþí), ÁìáëéÜäá, Ôçë. Ãñáöåßïõ: 26220-22102, 2622022266, Íõ÷ôüò: 26220-23090, Êéí.: 6979047238, 24ùñç ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇ

Ôçí ÊõñéáêÞ 3 Ïêôùâñßïõ 2010 êáé þñá 8.30 ð.ì. ôåëïýìå åôÞóéï ìíçìüóõíï åéò ôïí Éåñü Íáü Áãßïõ Áèáíáóßïõ Óìßëá õðÝñ áíáðáýóåùò ôçò øõ÷Þò ôçò áãáðçìÝíçò ìáò

ÁÃÃÅËÉÊÇÓ ÁËÉÊÁÊÇ

ÅÔÙÍ 64 Óìßëá 1 Ïêôùâñßïõ 2010 Ï ÓÕÆÕÃÏÓ: ÉùÜííçò ÁëéêÜêçò, ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ, ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ, ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ, ÔÁ ÁÍÉØÉÁ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ: "ÊÁÖÕÑÁÓ", ÊÁÑÏÕÔÅÓ, ÔÇË: 26210-44381, ÊÉÍ.: 6977286301, 24ùñç åîõðçñÝôçóç

Ôåëïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 3 Ïêôùâñßïõ 2010 êáé þñá 8:30 ð.ì. óôïí Éåñü Íáü Áãßùí Èåïäþñùí Óáâáëßùí 40Þìåñï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ áãáðçìÝíïõ ìáò ðáôÝñá, ðáððïý, áäåëöïý êáé èåßïõ

ÍÉÊÏËÁÏÕ ÓÉÃÏÕÑÏÕ

(Þ ÍÉÊÏËÏÕÄÉÁ) ÅÔÙÍ 86 Ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé ðñïóåõ÷çèïýí ìáæß ìáò ÓáâÜëéá 1 Ïêôùâñßïõ 2010 ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÔÏÕ: ÂáóéëéêÞ, ÅõÜããåëïò & ÁëåîÜíäñá, Ãåþñãéïò & Åõóôáèßá, Êùíóôáíôßíïò & Ìáñßá, Áíáóôáóßá, Ìáñßá & ÐÜíïò, ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ, ÔÁ ÄÉÓÅÃÃÏÍÁ, ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ, ÔÁ ÁÍÉØÉÁ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ

ÌÍÇÌÏÓÕÍÁ Ôåëïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 3 Ïêôùâñßïõ 2010 êáé þñá 8:30 ð.ì. óôïí Éåñü Íáü Áãßáò ÔñéÜäáò Ëåâåíôï÷ùñßïõ 40Þìåñï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ ðïëõáãáðçìÝíïõ ìáò

ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ ÌÁÍÉÁÔÇ

(ÔÁÓÏÕ) ÅÔÙÍ 67 Êáé ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé åíþóïõí ìáæß ìáò ôéò ðñïò ôïí ¾øéóôïí äåÞóåéò ôùí. Ëåâåíôï÷þñé 1 Ïêôùâñßïõ 2010 ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ: ÐçãÞ ÷á Êùíóôáíôßíïõ Êïõêßäç, ÐáñáóêåõÜò & ÄÞìçôñá ÌáíéÜôç, Ïõñáíßá ÷á Ðáíáãéþôç Ñïäüðïõëïõ, Öéëéþ & ÌåíÝëáïò ÖëïõñÞò, ¢ííá & ÔÝëçò ÊáôóéìÜñäïò, ¢ããåëïò & ÖùôåéíÞ ÌáíéÜôç, Óáñáíôïýëá & ÁèáíÜóéïò ÓïõêëéöÜñçò, ÔÁ ÁÍÉØÉÁ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ

ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ: ÄÑÏÃÃÉÔÇÓ, Ìáíùëïðïýëïõ 58, Ôçë. üëï ôï 24ùñï: 2621034017, 30730, 34217, 27158, 25223, ÐÕÑÃÏÓ, Êéíçôü 6944342471 Ïéêßáò: 25223

Ôåëïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 3 Ïêôùâñßïõ 2010 êáé þñá 8:30 ð.ì. óôïí Éåñü Íáü Áãßùí ÐÜíôùí (Á' ÊïéìçôÞñéï) Ðýñãïõ 40Þìåñï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôçò ðïëõáãáðçìÝíçò ìáò

ÉÙÁÍÍÁÓ ÷áò ÖÉËÉÐÐÏÕ ÃÉÁÍÍÏÐÏÕËÏÕ

ÅÔÙÍ 85 Êáé ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé åíþóïõí ìáæß ìáò ôéò ðñïò ôïí ¾øéóôïí äåÞóåéò ôùí. Ðýñãïò 1 Ïêôùâñßïõ 2010 ÔÁ ÔÅÊÍÁ: Ìáñßá ÷á Ãåùñãßïõ ÌáíôÜ, Êùíóôáíôßíïò & Åõóôáèßá Ãéáííïðïýëïõ, ×ñÞóôïò Ãéáííüðïõëïò, ÁíáóôÜóéïò & ¢ííá Ãéáííïðïýëïõ, ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ, ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ, ÔÁ ÄÉÓÅÃÃÏÍÁ, ÔÁ ÁÍÉØÉÁ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ

Ðñþôç ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ÉÁÔÑÉÊÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÁÌÁËÉÁÄÁÓ ÅêöñÜæïõìå ôá èåñìÜ ìáò óõëëõðçôÞñéá ãéá ôïí áéöíßäéï èÜíáôï ôïõ ðáôÝñá ôïõ Ã. ÃñáììáôÝá ôïõ Óõëëüãïõ ìáò, Ãéþñãïõ Ðáíáãïýëéá. Ôï Ä.Ó. ôïõ É.Ó. ÁìáëéÜäáò

ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ ÇËÅÊÔÑÉÓÌÏÕ Á.Å. ÄÐÐ-Ç /Ðåñéï÷Þ Ðýñãïõ

ÄÉÁÊÏÐÇ ÇËÅÊÔÑÉÊÏÕ ÑÅÕÌÁÔÏÓ Åéäïðïéïýíôáé ïé åíäéáöåñüìåíïé êÜôïéêïé üôé ãéá íá åêôåëåóôïýí áðáñáßôçôåò Ôå÷íéêÝò åñãáóßåò ôçò ÄÅÇ èá ãßíïõí ïé åîÞò äéáêïðÝò çëåêôñéêïý ñåýìáôïò: 1. Ôï ÓÜââáôï 02/10/2010 êáé áðü þñá 12.00 Ýùò 14.00 óôá Ä.Ä. ÔáîéÜñ÷åò, ËÝðñåï, ôïõ ÄÞìïõ Æá÷Üñùò êáé óôá Ä.Ä. ÍÝáò Öéãáëåßáò ôïõ ÄÞìïõ Öéãáëåßáò ìåôÜ ôùí áãñïôéêþí ðåñéï÷þí áõôþí. 2. Ôçí ßäéá çìåñïìçíßá êáé áðü þñá 08.30 Ýùò 10.00 óôï Ä.Ä. ÐëáôÜíïõ ôïõ ÄÞìïõ Áñ÷. Ïëõìðßáò. 3. Ôçí ßäéá çìåñïìçíßá êáé áðü þñá 08.30 Ýùò 10.00 óôï Ä.Ä. Åëáéþíá ôïõ ÄÞìïõ Ðýñãïõ. 4. Ôçí ßäéá çìåñïìçíßá êáé áðü þñá 10.30 Ýùò 12.00 óôï Ä.Ä. Óêïõñï÷ùñßïõ ôïõ ÄÞìïõ Ðýñãïõ. 5. Ôçí ßäéá çìåñïìçíßá êáé áðü þñá 12.00 Ýùò 13.00 óôï Ä.Ä. Ðñáóßíïõ êáé óõãêåêñéìÝíá óôï åëáéïôñéâåßï ×ñïíáñÜêç ôïõ ÄÞìïõ Ðýñãïõ. Áí ïé åñãáóßåò ôåëåéþóïõí íùñßôåñá, ôï ñåýìá èá îáíáäïèåß ðñéí áðü ôï ÷ñüíï ëÞîçò ôçò äéáêïðÞò ðïõ áíáöÝñåôáé ðéï ðÜíù. Ãé' áõôü ôï ëüãï ïé çëåêôñéêÝò åãêáôáóôÜóåéò êáé ôá äßêôõá ôçò ÄÅÇ èá ðñÝðåé íá èåùñïýíôáé üôé Ý÷ïõí óõíÝ÷åéá ñåýìá. ¸ôóé ãéá ëüãïõò áóöáëåßáò, áðáãïñåýåôáé ç ðñïóÝããéóç óå áãùãïýò Þ Üëëá óôïé÷åßá ôïõ äéêôýïõ áêüìá êé áí âñßóêïíôáé êáôáãÞò, ãéáôß õðÜñ÷åé óïâáñüò êßíäõíïò áôõ÷Þìáôïò. Ã.Ö. ÈÅÏÄÙÑÏÐÏÕËÏÓ ÄéåõèõíôÞò Ðåñéï÷Þò Ðýñãïõ

ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ: ÄÑÏÃÃÉÔÇÓ, Ìáíùëïðïýëïõ 58, Ôçë. üëï ôï 24ùñï: 2621034017, 30730, 34217, 27158, 25223, ÐÕÑÃÏÓ, Êéíçôü 6944342471 Ïéêßáò: 25223

Ôåëïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 3 Ïêôùâñßïõ 2010 êáé þñá 8:30 ð.ì. óôïí Éåñü Íáü Áãßïõ Äéïíõóßïõ ÊõëëÞíçò 40Þìåñï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ áãáðçìÝíïõ ìáò

ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÂÏÓÓÏÕ

ÅÔÙÍ 86 Ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé ðñïóåõ÷çèïýí ìáæß ìáò ÊõëëÞíç 1 Ïêôùâñßïõ 2010 Ç ÓÕÆÕÃÏÓ, ÔÁ ÔÅÊÍÁ, ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ Ôåëïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 3 Ïêôùâñßïõ 2010 êáé þñá 8:30 ð.ì. óôïí Éåñü Íáü Áãßáò Ìáýñáò Ñïõðáêßïõ 40Þìåñï ìíçìüóõíï õðÝñ áíáðáýóåùò ôçò øõ÷Þò ôïõ áãáðçìÝíïõ ìáò

ÁËÅÎÉÏÕ ôïõ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÈÅÏÄÙÑÁÊÏÐÏÕËÏÕ

ÅÔÙÍ 84 Ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé ðñïóåõ÷çèïýí ìáæß ìáò. ÑïõðÜêé 1 Ïêôùâñßïõ 2010 Ç ÓÕÆÕÃÏÓ, ÔÁ ÔÅÊÍÁ, ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ, ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ: ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÌÁÑÁÆÉÙÔÇ ËÅ×ÁÉÍÁ- ÔÑÁÃÁÍÏ, Ôçë.: 26230-61346, 61888, Êéí.: 6974074194

Ôåëïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 3 Ïêôùâñßïõ 2010 êáé þñá 8:30 ð.ì. óôïí Éåñü Íáü Áãßïõ Óðõñßäùíïò ËáóôåÀêùí 40Þìåñï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ ðïëõáãáðçìÝíïõ ìáò

ÉÙÁÍÍÇ ÐÁÍÁÃÉÙÔÁÊÏÐÏÕËÏÕ

ÅÔÙÍ 85 Êáé ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé åíþóïõí ìáæß ìáò ôéò ðñïò ôïí ¾øéóôïí äåÞóåéò ôùí. ËáóôÝéêá 1 Ïêôùâñßïõ 2010 ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ: Ãéþñãïò Ðáíáãéùôáêüðïõëïò, Ðáíáãéþôçò & ÂáóéëéêÞ Ðáíáãéùôáêïðïýëïõ, Ç ÁÄÅËÖÇ: Ìáñßá Ðáíïðïýëïõ, ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ: ÄÑÏÃÃÉÔÇÓ, Ìáíùëïðïýëïõ 58, Ôçë. üëï ôï 24ùñï: 2621034017, 30730, 34217, 27158, 25223, ÐÕÑÃÏÓ, Êéíçôü 6944342471 Ïéêßáò: 25223

Ôï ÓÜââáôï 2 Ïêôùâñßïõ 2010 êáé þñá 8.00 ð.ì. óôïí Éåñü Íáü Áãßïõ ×áñáëÜìðïõò Ðýñãïõ ôåëïýìå ôñéåôÝò ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôçò áãáðçìÝíçò ìáò

ËÅÌÏÍÉÁÓ ÷áò ÐÁÍ. ÔÓÁÃÊÁÑÇ

Ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé ðñïóåõ÷çèïýí ìáæß ìáò. Ðýñãïò 1 Ïêôùâñßïõ 2010 ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÔÇÓ, ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ

ÌÍÇÌÏÓÕÍÁ Ôï ÓÜââáôï 2 Ïêôùâñßïõ 2010 êáé þñá 9.00 ð.ì. óôïí Éåñü Íáü Áãßïõ Åëåõèåñßïõ Ðýñãïõ ôåëïýìå 40çìåñï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ áãáðçìÝíïõ ìáò óõæýãïõ, ðáôÝñá, ãéïõ, áäåëöïý, ðáððïý êáé èåßïõ

ÈÙÌÁ ÁÈÁÍ. ÊÁÑÁÊÙÓÔÁ

ÓÕÍ/×ÏÓ ÓÔÑÁÔÉÙÔÉÊÏÓ ÅÔÙÍ 60 Ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé ðñïóåõ÷çèïýí ìáæß ìáò. Ðýñãïò 1 Ïêôùâñßïõ 2010 Ç ÓÕÆÕÃÏÓ: ×ñõóÜíèç, ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÔÏÕ: ÁíäñÝáò & Åõáããåëßá ÊáââáèÜ, ÄÝóðïéíá Êáñáêþóôá, Ï ÅÃÃÏÍÏÓ: Êùíóôáíôßíïò, ÏÉ ÃÏÍÅÉÓ: Ãåþñãéïò & ÄÝóðïéíá ÌáñáèéÜ, ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ: Ãåþñãéïò Êáñáêþóôáò, Óïößá Êáñáêþóôá, ÓôÝöáíïò & ÐáñáóêåõÞ Êáñáêþóôá, ÄçìÞôñéïò & ÄÞìçôñá Êáñáêþóôá, Åõèýìéïò & Ìáñßá Êïëéïýëç, ×áñÜëáìðïò & ÐáñáóêåõÞ ÌáñáèéÜ, Áðïóôüëçò & Èåïäþñá ÌáñáèéÜ, ÔÁ ÁÍÉØÉÁ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ Á. ÁÓÇÌÁÊÏÐÏÕËÏÓ Þ ÆÅÕÊÁÓ, ÔÇË. ÃÑÁÖÅÉÏÕ: 26210 28361 - 33119, ÏÉÊ. ÄÉÁÍÕÊÔ. 22283, ÊÉÍÇÔÏ: 6944296706 & 6932234896, ÊÏËÏÊÏÔÑÙÍÇ 11 - ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ

Ôåëïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 3 Ïêôùâñßïõ 2010 êáé þñá 8:30 ð.ì. óôïí Éåñü Íáü Áãßáò ÊõñéáêÞò Ðýñãïõ åôÞóéï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôçò ðïëõáãáðçìÝíçò ìáò ìçôÝñáò, áäåëöÞò, ãéáãéÜò êáé èåßáò

ÁÈÁÍÁÓÉÁÓ ÷áò ÇËÉÁ ÑÇÃÏÐÏÕËÏÕ

ÔÏ ÃÅÍÏÓ ÌÇËÅÓÇ Êáé ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé åíþóïõí ìáæß ìáò ôéò ðñïò ôïí ¾øéóôïí äåÞóåéò ôùí. Ðýñãïò 1 Ïêôùâñßïõ 2010 ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÔÇÓ: Ôïì & ÐáñáóêåõÞ Âñüíóïí, ÉùÜííçò & Åõáããåëßá Ñçãïðïýëïõ, ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ ÔÇÓ: Óðýñïò ÌÞëåóçò, Ðáíáãéþôçò & ÐáñáóêåõÞ ÌÞëåóç, Èåüäùñïò & Ãåùñãßá ÌÞëåóç, ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ: Çëßáò, ÁèáíÜóéïò, Çëßáò, ¢ããåëïò, ÔÁ ÁÍÉØÉÁ: Äéïíõóßá, Ãåþñãéïò, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ Ôï ÓÜââáôï óôéò 5.00 ì.ì. èá øáëåß ôñéóÜãéï óôï ÊïéìçôÞñéï ôùí Áãßùí ÐÜíôùí (Á' ÊïéìçôÞñéï) Ðýñãïõ. ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ: ÓÐÅÑÄÏÕËÇÓ, Áëöåéïý 7 (ðëçóßïí ÊÔÅË ×áëéêéÜôéêá) ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ, Ôçë. üëï ôï 24ùñï: 26210-23211, 34900, 28818, Êéí.: 6977249923, 6932587827- ÊÕÐÁÑÉÓÓÉÁ (27210-24811)

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÁ

ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ Á. ÁÓÇÌÁÊÏÐÏÕËÏÓ Þ ÆÅÕÊÁÓ, ÔÇË. ÃÑÁÖÅÉÏÕ: 26210 28361 - 33119, ÏÉÊ. ÄÉÁÍÕÊÔ. 22283, ÊÉÍÇÔÏ: 6944296706 & 6932234896, ÊÏËÏÊÏÔÑÙÍÇ 11 - ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ

Ïëïõò üóïé ìáò óõìðáñáóôÜèçêáí óôï ðÝíèïò ìáò ãéá ôçí áðþëåéá ôïõ áãáðçìÝíïõ ìáò

Ôçí ÊõñéáêÞ 3 Ïêôùâñßïõ 2010 êáé þñá 9.00 ð.ì. óôïí Éåñü Íáü Áãßïõ Çëßá Êïõôóï÷Ýñáò ôåëïýìå åôÞóéï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ áãáðçìÝíïõ ìáò

ÅÔÙÍ 74 Èåñìüôáôá åõ÷áñéóôïýìå. Ðýñãïò 1 Ïêôùâñßïõ 2010 ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ: Ãéþñãïò êáé Ìáñßá, ÉùÜííçò êáé Åõóôáèßá, Ðïëõæþçò êáé Áíáóôáóßá, ÆùÞ êáé Ïèùí, ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ: Íßêïò, ÌÜñéïò, Óïößá, Ëåþíç, Óïößá, ÏÉ ÁÄÅËÖÏÉ: Öþôçò êáé ÅéñÞíç, ÏÉ ÁÍÅØÉÏÉ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ

×ÑÇÓÔÏÕ ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÕ

Ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé ðñïóåõ÷çèïýí ìáæß ìáò. Êïõôóï÷Ýñá 1 Ïêôùâñßïõ 2010 Ç ÓÕÆÕÃÏÓ: Ðáíáãéþôá, ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ: ÁíäñÝáò & ÁëåîÜíäñá, Âáóßëçò & Èåïäþñá, Íßêç & ÉùÜííçò, ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ: ÑÜíéá, Íßêïò, ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ Á. ÁÓÇÌÁÊÏÐÏÕËÏÓ Þ ÆÅÕÊÁÓ, ÔÇË. ÃÑÁÖÅÉÏÕ: 26210 28361 - 33119, ÏÉÊ. ÄÉÁÍÕÊÔ. 22283, ÊÉÍÇÔÏ: 6944296706 & 6932234896, ÊÏËÏÊÏÔÑÙÍÇ 11 - ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ

Ôçí ÊõñéáêÞ 3 Ïêôùâñßïõ 2010 êáé þñá 9.00 ð.ì. óôïí Éåñü Íáü Áãßïõ Óðõñßäùíïò Ðýñãïõ ôåëïýìå 40Þìåñï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôçò áãáðçìÝíçò ìáò óõæýãïõ, ìçôÝñáò, áäåëöÞò, ãéáãéÜò êáé èåßáò

ÏÕÑÁÍÉÁÓ ×ÁÑ. ÍÔÉÍÏÐÏÕËÏÕ

ÅÔÙÍ 71 Ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé ðñïóåõ÷çèïýí ìáæß ìáò. Ðýñãïò 1 Ïêôùâñßïõ 2010 Ï ÓÕÆÕÃÏÓ: ×áñÜëáìðïò, ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ: ÓÜêçò & ÉùÜííá Íôéíïðïýëïõ, ÊáëÞ & ¢ããåëïò Êáôæßêçò, ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ: Ìáñßá Ïéêïíüìïõ, Ìáñßá Áóçìáêïðïýëïõ, ÅéñÞíç Áóçìáêïðïýëïõ, ÁñãõñÞ & Ðáíáãéþôçò Ðåôñüðïõëïò, ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ, ÔÁ ÄÉÓÅÃÃÏÍÁ, ÔÁ ÁÍÉØÉÁ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ Á. ÁÓÇÌÁÊÏÐÏÕËÏÓ Þ ÆÅÕÊÁÓ, ÔÇË. ÃÑÁÖÅÉÏÕ: 26210 28361 - 33119, ÏÉÊ. ÄÉÁÍÕÊÔ. 22283, ÊÉÍÇÔÏ: 6944296706 & 6932234896, ÊÏËÏÊÏÔÑÙÍÇ 11 - ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ

ÍÉÊÏËÁÏÕ ÃÅÙÑ. ÐÁÍÁÃÏÕËÉÁ

ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ Á. ÁÓÇÌÁÊÏÐÏÕËÏÓ Þ ÆÅÕÊÁÓ, ÔÇË. ÃÑÁÖÅÉÏÕ: 26210 28361 - 33119, ÏÉÊ. ÄÉÁÍÕÊÔ. 22283, ÊÉÍÇÔÏ: 6944296706 & 6932234896, ÊÏËÏÊÏÔÑÙÍÇ 11 - ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ

Ïëïõò üóïé ìáò óõìðáñáóôÜèçêáí óôï ðÝíèïò ìáò ãéá ôçí áðþëåéá ôçò áãáðçìÝíçò ìáò

ÃÁÑÏÕÖÁËÉÁÓ ÂÇÔÏÐÏÕËÏÕ

ÅÔÙÍ 87 Èåñìüôáôá åõ÷áñéóôïýìå. Ùëåíá 1 Ïêôùâñßïõ 2010 ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ: Óôáõñïýëá êáé Ãéþñãïò, ×ñéóôßíá êáé Êþóôáò, Óðõñïýëá êáé ×ñÞóôïò, ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ, ÔÁ ÁÍÉØÉÁ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ: ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÁÖÕÑÁ - ÊÁÑÏÕÔÅÓ - ÊÉÍ.: 6977286301

Ïëïõò üóïé ìáò óõìðáñáóôÜèçêáí óôï ðÝíèïò ìáò ãéá ôçí áðþëåéá ôïõ áãáðçìÝíïõ ìáò

ÔÑÕÖÙÍÁ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Á×ÁÌÍÏÕ ÅÔÙÍ 99 Èåñìüôáôá åõ÷áñéóôïýìå. ÄïõíÝéêá 1 Ïêôùâñßïõ 2010 ÔÁ ÔÅÊÍÁ, ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ, ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ, ÔÁ ÁÍÉØÉÁ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ

Ãñáöåßï Ôåëåôþí ´´ÌÏÕÓ×ÏÓ´´ Åëåõèåñßïõ ÂåíéæÝëïõ 30 (¸íáíôé ¸íùóçò) ÁìáëéÜäá. Ôçë. Ãñáöåßïõ: 26220-22102, 26220-22266 Ïéêßáò: 26220-23090 Êéí. 6979047238


27

Ðñþôç ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ο Δείκτης Πιθανές τραπεζικές εξελίξεις μετά την αποχώρηση της Πειραιώς από ΑΤΕ, ΤΤ Νέες εξελίξεις εκτιμάται ότι θα προκύψουν από την απόσυρση της πρότασης της Τράπεζας Πειραιώς που είχε ανακοινώσει στις 15 Ιουλίου για την Αγροτική Τράπεζα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. "Δυόμιση μήνες μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Αγροτική Τράπεζα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η Τράπεζα Πειραιώς απέσυρε το ενδιαφέρον της, διαπιστώνοντας ότι οι σχετικές αποφάσεις δεν είναι του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος", ήταν η επίσημη ανακοίνωση σήμερα το πρωί από μέρους της Τράπεζας Πειραιώς δια στόματος του Διευθύνοντος Συμβούλου και αναπληρωτή CEO της Τράπεζας Σταύρου Λεκκάκου. Η αντιπρόταση- που είναι ακόμη σε ισχύ- ήρθε άμεσα από τον διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας Θεόδωρο Πανταλάκη και αφορούσε τη δημιουργία ενός ισχυρού δημόσιου πυλώνα στον τραπεζικό χώρο μέσω της τετραπλής συγχώνευσης ΑΤΕ, Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Τράπεζας Αττικής. Ακολούθησε μια σειρά δημοσιευμάτων σχετικά με συγχωνεύεις και εξαγορές, με επίκεντρο πάντα "ζευγάρια" ισχυρών ελληνικών τραπεζών, που ωστόσο ποτέ δεν επιβεβαιώθηκαν ή διαψεύστηκαν από επίσημα χείλη ούτε φυσικά από τα γεγονότα που μεσολάβησαν μέχρι σήμερα. Στο μεταξύ αναμένεται ότι σύντομα θα έχουν ολοκληρώσει το έργο τους οι διεθνείς Το μόνο σίγουρο πάντως, όπως εκτιμούν επιτελικά στελέχη και οικονομικοί αναλυτές, είναι ότι ο νέος γύρος εξαγορών και συγχωνεύσεων δεν μπορεί να ανακοπεί και η αναδιαμόρφωση του τραπεζικού χάρτη της χώρα είναι πλέον δεδομένη. Χαρακτηριστικές είναι άλλωστε και οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου σε πρόσφατη συνέντευξη του στην τηλεόραση του Reuters. Ο πρωθυπουργός αφού τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα τραπεζικό σύστημα, το οποίο είναι εγγενώς υγιές, επισημαίνοντας ότι οι επιδόσεις του στο τεστ κοπώσεως - που πραγματοποιήθηκε πανευρωπαϊκά υπήρξαν καλές, δίνοντας έμφαση στην διαδικασία περαιτέρω ενδυνάμωσης τους. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση εάν διαβλέπει συγχωνεύσεις στον ορίζοντα απάντησε: "Ασφαλώς και ναι" και πρόσθεσε: ότι η ύπαρξη ισχυρών και μεγαλύτερων τραπεζών θα αποδεικνυόταν πολύτιμη για την Ελλάδα. Προσδοκώ ότι θα υπάρχει μια ισχυρή κρατική τράπεζα και δύο ή τρεις ιδιωτικές. Eκτιμάται ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά στο "τραπέζι" των συζητήσεων που γίνονται και τίποτα ακόμη δεν είναι σίγουρο για το συσχετισμό των δυνάμεων που θα διαμορφωθεί.

Περαίωση

Υπερψηφίστηκε με έντονες αντιδράσεις Μ

ε σκληρή αντιπαράθεση, τόσο επί της ουσίας, όσο και επί της διαδικασίας, υπερψηφίστηκε από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στο Γ' Θερινό Τμήμα της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την περαίωση των εκκρεμούντων φορολογικών υποθέσεων, το οποίο περιλαμβάνει και την ρύθμιση για την επίταξη των αυτοκινητιστών φορτηγών ΔΧ. Η συμπολίτευση στο Γ' Θερινό Τμήμα αποδέχθηκε τις εξηγήσεις του υπουργού Οικονομικών, πως η περαίωση είναι αναγκαία, λόγω του όγκου των εκκρεμούντων χρήσεων και λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης - με δεδομένο, ωστόσο, πως γίνεται για τελευταία φορά, πριν την "αλλαγή σελίδας" στους φορολογικούς ελέγχους και την διαδικασία είσπραξης των φόρων. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στάθηκαν ιδιαίτερα στις

ρυθμίσεις που επέφερε χθες ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, δίνοντας την δυνατότητα σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, με τζίρο άνω των 20 εκατ. ευρώ, να υπαχθούν στην περαίωση, αξιώνοντας την απόσυρσή τους. Ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ σε παρέμβασή του παραδέχθηκε πως "εκεί που έχει φθάσει η κατάσταση η περαίωση είναι μια διέξοδος, καθώς δεν υπάρχει μαγαζί χωρίς μισοκατεβασμένα ρολά", αλλά διέκρινε ζήτημα "ηθικής τάξης" στην μεταχείριση των συγκεκριμένων εταιρειών. Εξ άλλου και ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, προέβλεψε πως η περαίωση που επιχειρείται, θα εξελιχθεί σε σκάνδαλο μεγαλύτερο εκείνου του Βατοπεδίου, όταν θα έρθουν στο φως οι εν λόγω υποθέσεις και "φανεί ποιες παρανομίες και ποια ποσά διαγράφηκαν".

Κατσέλη: Σχέδιο δράσης με τη ΓΣΕΒΕΕ για στήριξη σε ΜμΕ Κοινό σχέδιο δράσης για την υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού πλαισίου στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, τη διατήρηση θέσεων εργασίας και την ενίσχυση πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας επεξεργάστηκαν η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκα Κατσέλη, με το Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε σήμερα η Υπουργός στα γραφεία της Συνομοσπονδίας. Μετά την επίσκεψη, η κα Κατσέλη προέβη στην ακόλουθη δήλωση: "Με τη ΓΣΕΒΕΕ προσδιορίσαμε ένα σχέδιο δράσης για τους επόμενους δύο μήνες, προκειμένου να πάρουμε τις πρωτοβουλίες για να στηρίξουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας όσο είναι δυνατό σ' αυτή τη δύσκολη στιγμή και να έχουν μια θετική προοπτική για το 2011. Νομίζω ότι βρέθηκε ένας κοινός τόπος. Μπροστά μας έχουμε μεγάλες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε, όπως η εξυγίανσή και η καλύτερη διαχείριση των πόρων του ΟΑΕΕ, τα προγράμματα απασχόλησης μέσω της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, τα προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης του προσωπικού, η στήριξη των δομών της ΓΣΕΒΕΕ." Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, η κα Κατσέλη τόνισε ότι "η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των Ταμείων και η σωστή αξιοποίησή της θα είναι προς όφελος και των ταμείων και των ασφαλισμένων. Ήδη σήμερα είχα μια εκτεταμένη συζήτηση με τον Διοικητή του ΟΑΕΕ. Το ίδιο έκανα και με τον Διοικητή του ΙΚΑ". Σχετικά με το κλίμα στην αγορά η κα Κατσέλη τόνισε, απευθυνόμενη στον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ: "Πρόεδρε, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις, ότι αυτά τα οποία σχεδιάζουμε και μπορούμε να κάνουμε μαζί, τουλάχιστον, θα αμβλύνουν τις αρνητικές συνέπειες".

Από πλευράς του, ο υπουργός Οικονομικών επικαλέστηκε τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στην ενεργοποίηση του ΣΔΟΕ, υποστήριξε πως από τα 30 δισ. επιδικασθέντων προστίμων, μονάχα τα 7-10 δισ. είναι ει-

σπράξιμα και κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα ότι προβαίνει σε συνειδητή διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Τέλος ενάντια στην ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης για την τιμωρία των επιταχθέντων που δεν ανταπο-

κρίνονται στις υποχρεώσεις τους, τάχθηκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θεωρώντας και τον τρόπο εισαγωγής της προς συζήτηση, με διαδικασίες κατεπείγοντος, ως αντιβαίνοντα στον Κανονισμό της Βουλής.


28

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Με μικρά κέρδη και ανακάμπτοντας από απώλειες 1%, ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. κατάφερε την Πέμπτη να διακόψει ένα σερί τριών διαδοχικών πτωτικών συνεδριάσεων. Σε ποσοστό 5,42% υποχώρησε συνολικά εντός του Σεπτεμβρίου το Χ.Α., ενώ σε 10,7% διαμορφώθηκαν στο ίδιο διάστημα οι απώλειες για τις τράπεζες. Αναλυτές της αγοράς εμφανίζονται επιφυλακτικοί για τη συνέχεια και σημειώνουν ότι παρά το θετικό κλείσιμο της Πέμπτης η ελληνική αγορά διατηρεί το πτωτικό βραχυπρόθεσμο momentum, στη «σκιά» της αύξησης κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας. Όπως εξηγούν, η υποβάθμιση της Ισπανίας από τη Moody’s πέρασε

ΧΑ: Αντίδραση που δεν έπεισε

Êëåßóéìï Äéáö.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑ 1471,04 FTSE/ASE 20 707,05 FTSE/ΧΑ LIQUID 1453,75 EUROBANK INDEX 861,31 FTSE/ASE 140 1601,12 FTSE/ASE MIDCAP 40 1639,07 FTSE/ASE SMALLCAP 80 273,55 FTSE/XA ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1653,42 FTSE/XA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 705,76 FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1104,14 FTSE/ΧΑ INTERNATIONAL 1874,79 FTSE/ΧΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 3130,04 FTSE/ΧΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1598,15 FTSE/ΧΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ 2251,23 FTSE/ΧΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1287,76 FTSE/ΧΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2151,05 FTSE/ΧΑ ΠΡΟΣΩΠ. & ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2743,58 FTSE/ΧΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 2099,5 FTSE/ΧΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2077,04 FTSE/ΧΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1453,36 FTSE/ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1481,52 FTSE/ΧΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 6916,1 FTSE/ΧΑ ΥΓΕΙΑΣ 1807,14 FTSE/ΧΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 3151,12 FTSE/ΧΑ ΧΗΜΙΚΩΝ 5992,67 FTSE/ΧΑ ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1987,38 ΥΨΗΛΗΣ ΚΥΚΛ. ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 0 A.S. COMPANY (ΚΟ) 0,45 ALAPIS (ΚΟ) 1,58 ALMA - ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ) 0,12 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 7 ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ (ΚΟ) 0,95 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 0,94 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 7,6 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 4,6 ALSINCO (KO) 0,68 ALTEC (ΚΟ) 0,08 ASPIS BANK (ΚΟ) 0,36 ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 0,82 ATTICA BANK (ΚΟ) 1,03 AUDIOVISUAL (ΚΟ) 0,45 AUTOHELLAS (ΚΟ) 1,65 AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 0,51 BYTE COMPUTER (ΚΟ) 0,45 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) 0,49 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΑ) 19,36 COMPUCON (ΚO) 0,12 CPI (ΚΟ) 0,38 CROWN HELLAS CAN (ΚO) 9,74 CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) 0,41 DIONIC (ΚΟ) 0,4 ELBISCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) 0,39 ELMEC SPORT (ΚΟ) 0,48 ENTERSOFT (ΚΟ) 1,4 ENVITEC (ΚΟ) 1,78 EPSILON NET (ΚΟ) 0,72 EUROBANK ERGASIAS EFG (ΚΟ) 4,42 EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ) 6 EURODRIP (ΚO) 0,8 EUROLINE AEEX (ΚΟ) 1,18 EUROMEDICA (KO) 1,93 EUROXX (ΚΟ) 2,92 F.G. EUROPE (ΚO) 0,6 FASHION BOX (ΚΟ) 1,5 FHL H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ (ΚΟ) 0,67 FHL MERMEREN KOMBINAT (ΕΛΠ) 3,8 FLEXOPACK (ΚΟ) 8,56 FOLLI - FOLLIE (KΟ) 14,4 FORTHNET (ΚΟ) 0,67 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 5,92 FRIGOGLASS (KO) 9,06 HELLAS ON LINE (ΚΟ) 0,74 INFO - QUEST (ΚΟ) 1,07 INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) 0,95 INFORMER (ΚΟ) 0,46 INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 0,41 INTERINVEST AEEX (KΟ) 0,64 INTRACOM (ΚΟ) 0,57 INTRAKAT (KO) 0,77

%

Ìåôï÷Þ

4,37 1,1 6,85

0,3 0,16 0,47

2,61 4,37 -00,09

0,16 0,27 -00,03

5,48 2,39 3,23 34,77 -665,14 42,53 7,92 -337,79 -119,89 4,86 -336,24 -55,5 5,65 130,08 -551,31 -99,24 68,07 -118,18

0,78 0,22 0,17 1,12 -33,92 1,93 0,62 -11,73 -00,72 0,23 -11,71 -00,38 0,38 1,92 -22,76 -00,29 1,15 -00,91

0,01 -0,05

2,27 -3,07

-0,03

-0,43

0,11 0,02 -0,01

2,45 3,03 -11,11

-0,04 -0,02 0,02 -0,03 -0,02 0,01

-4,65 -1,9 4,65 -1,79 -3,77 2,27

0,36

-0,01

0,2

1,89

-2,44

4,74

-0,02

-1,03

-0,01

-1,64

-0,14 0,01 -0,14 0,01 -0,02 0,26 0,05 -0,02 0,03

-3,55 0,12 -0,96 1,52 -0,34 2,95 7,25 -1,83 3,26

0,01 0,01 0,01

2,5 1,59 1,79

Êëåßóéìï

Äéáö.

INTRALOT (ΚΟ) J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) JUMBO (ΚΟ) KLEEMANΝ HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ) LAVIPHARM (ΚΟ) LOGISMOS (ΚΟ) MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) MARFIN POPULAR BANK (ΚΟ) MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) MEDITERRA (ΚΟ) MEVACO (ΚΟ) MIG REAL ESTATE (ΚΟ) MINERVA (ΚΑ) MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) NUTRIART (ΚΟ) OLYMPIC CATERING (ΚΟ) OPTRONICS TECHNOLOGIES (ΚΟ) PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. (ΚΟ) PASAL REAL ESTATE (Κο) PC SYSTEMS (ΚΟ) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ΚΟ) PLIAS (ΚΑ) PROFILE (ΚΟ) PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) REDS (ΚΟ) RIDENCO (ΚΑ) RILKEN (KΟ) S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) SATO (ΚΟ) SCIENS (ΚO) SPACE HELLAS (ΚΟ) SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) SPRIDER STORES (ΚΟ) UNIBIOS (ΚΟ) VELL GROUP (ΚΟ) VIVARTIA (ΚΟ) VIVERE ENTERTAINMENT (ΚΟ) YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) ΑΒΕΝΙΡ (ΚΟ) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΟ) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ (ΚΟ) ΑΝΕΚ (ΚΟ) ΑΝΕΚ (ΠΟ,90) ΑΝΕΚ (ΠΟ,96) ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΚΟ) ΑΤΛΑΝΤΙΚ (ΚΟ) ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) ΒΑΡΔΑΣ (ΚΟ) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒ (ΚΟ) ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) ΒΙΣ (ΚΟ) ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΓΕΚΕ (ΚΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΚΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ταμπλό θα διατηρηθεί «τουλάχιστον για όσο διάστημα διαρκεί η ΑΜΚ της ΕΤΕ». Και εκφράζουν παράλληλα προβληματισμό για τα πολύ χαμηλά επίπεδα τζίρου που διακινούν οι υπόλοιποι τίτλοι στο ελληνικό ταμπλό, όπου ακόμα και μετοχές της υψηλές κεφαλαιοποίησης δείχνουν να «πληρώνουν» την αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής. Στο ταμπλό ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,30% στις 1.471,04 μονάδες, έχοντας βρεθεί ενδοσυνεδριακά έως το -0,97%. Την Πέμπτη διακινήθηκαν στο Χ.Α. περίπου 94,24 εκατ. τεμάχια αξίας 138,77 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά 67 μετοχές ολοκλήρωσαν ενισχυμένες, 90 υποχρεώθηκαν σε απώλειες και 135 διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

«απαρατήρητη», τα μακροοικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ ήταν θετικά, ωστόσο η ανησυχία και η συζήτηση για την κρίση χρέους στην Ευρώπη έχει ενταθεί, με τις εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο της Ιρλανδίας να προβληματίζουν περαιτέρω. Οι ίδιοι εκτιμούν ότι μόνο μία εύρωστη άνοδος των ξένων χρηματιστηρίων θα μπορούσε να «συμπαρασύρει» ανοδικά το Χ.Α., κάτι όμως που ακόμη δεν διαφαίνεται, ενώ εκτιμάται ότι η νευρικότητα στο ελληνικό

ΓENIKOΣ ΔΕΙΚΤΗΣ : ÊëÜäïò

Ðñþôç

1.471,04 +4,37 +0,30% Τζίρος 99,14 εκ. €

%

Ìåôï÷Þ

Êëåßóéìï

2,84 1,23 4,94 1,51 3,8 0,55 0,44 0,79 1,48 0,92 2,36 2,02 0,89 3,9 1,11 2,26 2,55 0,22 0,97 2,16 0,39 0,45 0,24 2,52 0 0,48 0,91 0,44 0,71 0,09 2,87 3,65 0,17 0,5 1,47 0,16 0,37 0,11 0,37 12,56 0,57 0,36 0,36 1,53 0,93 0,31 2,27 0,37 1,75 0,74 0,4 0,6 0,66 0,23 3,36 1,7 2,14 0,18 0,13 1,55 0,34 0,61 0,15 0,37 0,72 35,73 1,02 0,23 3,69 0,77 1,24 2,4 0,36 4,2 7,24 0,25 2,13 0,71 5,6

-0,04

-1,39

-0,01 -0,02 0,12

-0,2 -1,31 3,26

-0,02

-2,47

0,18

8,26

0,06 0,35

7,23 9,86

-0,01

-0,44

0,01

4,76

0,01

2,63

-0,02 -0,01 -0,11 -0,03

-4 -1,09 -20 -4,05

0,18 0,05

6,69 1,39

-0,01 -0,01 0,01 -0,01 -0,08 0,03

-5,88 -2,63 10 -2,63 -0,63 5,56

0,01

2,86

0,02 -0,02 -0,02

2,2 -6,06 -0,87

0,01 -0,02 0,01

0,57 -2,63 2,56

0,03

-0,01 0,06 -0,07 -0,01 -0,1 0,01 0,26

1,42

-4,17 1,65 -8,33 -0,8 -4 2,86 6,6

0,01

0,47

-0,09

-1,58

Äéáö.

%

ΔΕΗ (ΚΟ) ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ΔΟΛ (ΚΟ) ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) ΕΒΖ (ΚΑ) ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ) ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚΟ) ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ) ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΚΟ) ΕΛΙΝΟΪΛ (ΚΟ) ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ (ΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) ΕΛΤΟΝ (KΟ) ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) ΕΛΦΙΚΟ (ΚΟ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ) ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) ΕΤΕΜ (ΚΑ) ΕΥΑΘ (ΚΟ) ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (ΚΟ) ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) ΙΑΣΩ (ΚΟ) ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ GROUP (ΚΟ) ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) ΚΑΕ (ΚΟ) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ (ΚO) ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΚΑ) ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ) ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΟ) ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΑ) ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΡΕΚΑ (ΚΑ) ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ) ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ)

Ìåôï÷Þ

11,43 0,6 1,45 0,83 1,1 1,22 0,31 0,86 0,39 0,11 7,17 0,39 0,11 0,59 0,79 1,15 0,67 0,71 0,77 1,73 29,92 2,92 1,15 5,53 5,25 0,11 0,3 0,52 2,3 0,39 2,05 0,08 0,05 0,31 0,38 3,9 4,98 0,55 3,3 0,26 7,24 1,18 4,76 1,91 0,6 0,69 0,23 0,37 0,95 0,61 14 0,18 3,7 4,92 1,64 0,7 1,37 0,16 60,55 2,97 0,97 0,65 0,68 0,06 0,08 0,28 0 4,8 0,22 0,55 3,23 1,14 0,8 0,45 3,7 0,55 18,67 0,6 0,47

Êëåßóéìï

-0,07 -0,01

-0,61 -1,64

-0,06 -0,03

-0,83 -7,14

-0,03 0,01

-4,84 1,28

-0,01 0,01 0,02

-1,47 1,43 2,67

-0,11

-0,37

-0,02 -0,12 0,09

-1,71 -2,12 1,74

-0,02 -0,04 -0,01

-0,86 -9,3 -0,49

0,02 -0,12 0,13

5,56 -2,99 2,68

0,03

0,92

0,54 -0,06

8,06 -4,84

0,01

0,53

0,01 -0,04

4,55 -9,76

-0,01

-1,61

-0,18 -0,05 0,03 -0,04 -0,02

-4,64 -1,01 1,86 -5,41 -1,44

-0,95 -0,16 -0,03

-1,54 -5,11 -3

-0,01

-1,45

-0,03

-0,03 0,04 -0,53 -0,02 -0,03

-0,62

-0,8 7,84 -2,76 -3,23 -6

Äéáö.

%

Ìåôï÷Þ

ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) ΛΙΒΑΝΗΣ (ΚΟ) ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΛΥΜΠΕΡΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι. (ΚΟ) ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (ΚΟ) ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Χ. & ΥΙΟΣ (ΚΟ) ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΝΕΛ (ΚΟ) ΝΕΛ (ΠΟ) ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) ΝΤΟΠΛΕΡ (ΚΟ) ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ (ΚΟ) ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) ΟΛΘ (ΚΟ) ΟΛΠ (ΚΟ) ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΟΤΕ (ΚΟ) ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. (ΚΟ) ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ (KO) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΑ) ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΑ) ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) ΤΡΑΣΤΟΡ (ΚΟ) ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) ΦΙΕΡΑΤΕΞ - ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΠΟ) ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ)

Êëåßóéìï

0,58 0,31 1,65 0,6 0,6 0,21 0,3 7,96 0,42 0,36 3,39 1,01 7,2 0,23 0,1 3,48 0,61 0,14 0,4 4,28 0,93 0,4 0,33 0,68 0,87 0,63 1,07 2,34 0,51 0,32 0,61 11,35 13,22 11,6 5,28 0,59 0,96 3,63 0,35 0,46 2,85 0,87 4,6 0,53 3,6 0,39 0,21 0,67 0,15 3,9 2,7 0,47 0,62 2,35 1,05 0,64 0,55 0,75 4,1 0,33 0,09 2,76 0,27 1,31 0,42 3,21 14,91 8,94 0,8 0,8 0,18 0,39 1,24 0,63 0,12 0 0,14 0,36

Äéáö.

%

-0,02 -0,01 0,05

-3,33 -3,12 3,13

-0,01 -0,02 0,02 0,15 -0,01 -0,01 -0,03

-1,64 -8,7 7,14 1,92 -2,33 -2,7 -0,88

-0,07 -0,01 -0,01

-0,96 -4,17 -9,09

0,01

7,69

0,01

1,09

-0,06

-15,38

0,07 0,03

8,75 5

-0,03

-8,57

-0,28 -0,45 -0,21 -0,02

-2,41 -3,29 -1,78 -0,38

0,05 0,07

5,49 1,97

0,03 -0,04 0,01 -0,04 0,02

6,98 -1,38 1,16 -0,86 3,92

-0,01 -0,06

-6,25 -1,52

-0,02 0,03 0,03

-4,08 5,08 1,29

0,03 -0,05 0,01 -0,13

4,92 -8,33 1,35 -3,07

0,01

0,36

-0,09

-6,43

0,02 0,27 0,06 -0,04 0,01

0,63 1,84 0,68 -4,76 1,27

-0,04 -0,01

-3,12 -1,56


29

Ðñþôç ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Χρυσοχοΐδης “Αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου” Ακρίβεια, ανάπτυξη και εξωστρέφεια είναι οι τρεις τομείς στους οποίους επικεντρώνει τις προσπάθειες της η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας όπως ανέφερε ο υπουργός κ. Μ. Χρυσοχοΐδης. Παρουσιάζοντας χθες τους άξονες της πολιτικής για το επόμενο διάστημα ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε, σε συνάντηση με τους δημοσιογράφους, ότι "ακόμη και αν ξεπεράσουμε τη δημοσιονομική κρίση θα έχουμε αποτύχει αν δεν αλλάξουμε το αναπτυξιακό μοντέλο". Για τα θέματα των τιμών και της αγοράς ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι χρειάζεται μια απάντηση στο ερώτημα γιατί 100 από τα προϊόντα που συνθέτουν το καλάθι της νοικοκυράς και αποτελούν το 80% της συνολικής δαπάνης, είναι 30% ακριβότερα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Τη στιγμή μάλιστα, πρόσθεσε, που η Ελλάδα είναι μια χώρα χαμηλού εργατικού κόστους και ενοικίων. Ο υπουργός τάχθηκε κατά των κρατικών παρεμβάσεων στην αγορά και τόνισε ότι το μοναδικό μέλημα θα είναι η εφαρμογή των νόμων με έμφαση στο δίκαιο του ανταγωνισμού. Στην αναπτυξιακή προσπάθεια περιλαμβάνονται το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ο νέος αναπτυξιακός νόμος που θα είναι έτοιμος ως τα τέλη Οκτωβρίου και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία στα οποία θα συμπράξουν το Δημόσιο με τράπεζες. Για το ΕΣΠΑ γίνεται ήδη προσπάθεια επιτάχυνσης των απορροφήσεων (σήμερα έγινε σχετική σύσκεψη με όλους τους γ.γ. των Περιφερειών) ενώ το 2011 αναμένεται και αναθεώρηση των προγραμμάτων, και απλοποίηση των διαδικασιών όπου χρειαστεί, προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια. "Φιλοδοξούμε, τόνισε ο υπουργός, να δημιουργήσουμε ένα κύμα νέων επενδυτών. Θα καλέσουμε νέους επιστήμονες να ανοίξουν φτερά στην επιχειρηματικότητα". Στην κατεύθυνση αυτή θα αξιοποιηθεί το νέο ταμείο που θα δημιουργηθεί από την μετεξέλιξη του ΤΕΜΠΜΕ, (στο οποίο το Δημόσιο θα εισφέρει 460 εκατ. ευρώ και αναμένει από τις τράπεζες τα διπλάσια) καθώς και οι Κοινοτικές πρωτοβουλίες Jessica και Jeremie.

"Θετική" συνάντηση Χρυσοχοΐδη με τους μεταφορείς

Ελπίδες για αναστολή των κινητοποιήσεων

Σ

ε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του προέδρου των ιδιοκτητών φορτηγών κ. Τζωρτάτου με τον υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, όπως προκύπτει από δηλώσεις του πρώτου.

"Όταν οι προθέσεις είναι καλές, οι συνατήσεις είναι σύντομες και αποτελεσματικές" σημείωσε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο υπουργός δεν έκανε καμία δήλωση για το αποτέλεσμα της συνάντησης. Aργά χθες το βράδυ οι μεταφορείς συναντήθηκαν εκ νέου προκειμένου να αποφασίσουν για την περαιτέρω στάση τους.

Κλίμα έντασης κατά την ψήφιση της τροπολογίας Νωρίτερα πάντως η επίμαχη τροπολογία που προβλέπει αυστηρότερες ποινές στους ιδιοκτήτες φορτηγών Δημόσιας Χρήσης που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους από την επίταξη ψηφίστηκε σε κλίμα έντασης με 53 ψήφους υπέρ και 46 κατά. Ειδικότερα, ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου κάλεσε το

ΚΚΕ να αναλάβει τις ευθύνες του γιατί όπως είπε, οι τελευταίες κινητοποιήσεις δεν είναι ούτε αθώες ούτε τυχαίες, και να αναλογιστεί τι κάνει αυτή τη στιγμή σε βάρος της χώρας. Κατηγόρησε ακόμη συνολικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι χαϊδεύουν τα αυτιά των απεργών, την ώρα που η χώρα περνά μία δύσκολη περίοδο και η κυβέρνηση πράττει ό,τι χρειάζεται για να διασφαλίσει τη νομιμοτητα. Έντονη ήταν η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με το βουλευτή του ΚΚΕ Αγγ. Τζέκη να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προχωρά σε αντιδημοκρατικές και επικίνδυνες ατραπούς.

Όπως επεσήμανε, "η κυβέρνηση δεν έχει στόχο μόνο τους φορτηγατζήδες. Στέλνει στον ελληνικό λαό το μήνυμα ότι πρέπει να σκύψει το κεφάλι". Δριμεία ήταν και η κριτική του προέδρου του ΛΑΟΣ κ. Γ. Καρατζαφέρη για το περιεχόμενο της τροπολογίας. "Υπάρχουν νόμοι με τους οποίους μπορείτε να αντιμετωπίσετε το θέμα: για παρακώλυση κυκλοφορίας, φθορά ξένης ιδιοκτησίας... Θέλετε να κάνετε τη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από πλημμέλημα κακούργημα; Κάντε το. Αλλά, όχι αυτό που φέρνετε σήμερα", τόνισε ο κ. Καρατζαφέρης, ενώ κάλεσε παράλληλα τους ιδιοκτήτες των φορτηγών να δείξουν

διαλλακτικότητα. "Ας καταλάβουν και οι φίλοι ιδιοκτήτες φορτηγών. Σαφώς και έχουν το ιερό δικαίωμα τη απεργίας. Αλλά και οι υπόλοιποι πολίτες έχουν το ιερό δικαίωμα της εργασίας. Αυτό, το "επειδή θέλω να απεργήσω δεν θα σου επιτρέψω εσένα να δουλέψεις", είναι πολύ επικίνδυνο για τη Δημοκρατία. Εάν αυτό ξεκαθαριστεί και αν εκεί η Πολιτεία δείξει σοβαρότητα δε θα χρειαστεί αυτό που εισάγεται σήμερα, το οποίο θεωρώ ναρκοθέτηση στη Δημοκρατία", σημείωσε.

Νέα επίθεση ΝΔ Nέα επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο ζήτημα που έχει ανακύ-

ψει με τους μεταφορείς εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος της ΝΔ Πάνος Παναγιωτόπουλος, ζητώντας της "να εγκαταλείψει την ακραία αδιαλλαξία". Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την πολιτική της, πυροδοτεί ακραίες κοινωνικές εντάσεις. Προσπαθεί να δημιουργήσει, μέσα στην ελληνική κοινωνία, μικρούς εμφυλίους πολέμους, βάζοντας τη μια επαγγελματική ομάδα να συγκρούεται με την άλλη". Ο κ. Παναγιωτόπουλος ζήτησε από τους αυτοκινητιστές "να δείξουν υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση, να μην πέσουν στην παγίδα που τους έχουν στήσει οι κυβερνητικές επιλογές".

Λουκάς Παπαδήμος

“Δεν θα γίνει αναδιάρθρωση του χρέους της Ελλάδας” Η Ελλάδα δεν θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους της δήλωσε ο πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κ. Λουκάς Παπαδήμος στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Market News International. "Αυτό δεν είναι ούτε επιθυμητό ούτε πιθανό", είπε, προσθέτοντας ότι "η ελληνική Κυβέρνηση

και οι ευρωπαϊκές αρχές το έχουν αποκλείσει". Ο κ. Παπαδήμος, ο οποίος είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού κ. Γιώργου Παπανδρέου, σημείωσε ότι ο καλύτερος τρόπος για να ηρεμήσουν οι αγορές είναι η επιμονή στη συστηματική και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων για τη μείωση του δημοσιονομικού ελ-

λείμματος καθώς και των μεταρρυθμίσεων για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. "Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, καθώς θα σημειώνεται πρόοδος στα δημοσιονομικά και θα αυξάνεται η αξιοπιστία της πολιτικής, νομίζω ότι οι αγορές θα ηρεμήσουν", πρόσθεσε.


30

Ελλάδα

Ðñþôç ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Αντιρρήσεις επί άρθρων

Επιφυλάξεις φορέων επί του σ/ν για τους δασικούς χάρτες Επιφυλακτικοί εμφανίστηκαν οι αρμόδιοι φορείς που κλήθηκαν να καταθέσουν τις απόψεις τους στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος για την Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείου και Κύρωση Δασικών Χαρτών. Οι προβληματισμοί και αντιρρήσεις τους εστιάστηκαν κυρίως στα άρθρα που αφορούν την κατάρτιση δα-

Ανοιξε ο διάλογος για ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο Συνάντηση με την ΑΔΕΔΥ είχαν χθες οι υπουργοί Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης και Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, προκειμένου να διαμορφωθεί το πλαίσιο διαλόγου για το νέο ενιαίο μισθολόγιο των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα. Προϊδεάζοντας για τις προθέσεις της κυβέρνησης, στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών σημειώνεται πως στόχος αυτού νέου συστήματος αμοιβών είναι:  να συνδέεται με την αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων  να ακολουθεί το σύστημα σταδιοδρομίας  να συνδέεται με τη σπουδαιότητα των ασκούμενων καθηκόντων και την κατοχή θέσεων ευθύνης  να σχετίζεται με το παραγόμενο αποτέλεσμα  να συγκλίνει από άποψη δομής και τάσεων προς τα ευρωπαϊκά συστήματα αμοιβών  να λαμβάνει υπόψη τις γενικότερες συνθήκες εργασίας Οι αρχές νέου συστήματος αμοιβών περιλαμβάνουν:  να ασκείται μισθολογική πολιτική με ορθολογικά κριτήρια, ύστερα από κεντρικό σχεδιασμό και πρόγραμμα, που θα καλύπτει όλες τις κατηγορίες προσωπικού  να ασκείται επιδοματική πολιτική με ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια από κεντρικό φορέα εκταμίευσης, από ένα όργανο και μέσα από διάλογο  η γνώση και η ικανότητα, όπου και αν υπάρχει στο Δημόσιο, να αμείβεται και να διαφοροποιεί μισθολογικά όσους την κατέχουν, με διαφάνεια και δικαιοσύνη. Προστίθεται πως τα ερωτήματα που τέθηκαν στην έναρξη του διαλόγου είναι τα εξής:  Εφαρμογή ενός ενιαίου μισθολογίου με διαφοροποίηση ανάμεσα σε νεοεισερχόμενους και νυν υπάλληλους;  Ποια επιδόματα θα πρέπει να ενσωματωθούν στον βασικό μισθό;  Ποια πρέπει να είναι η σχέση μεταξύ εισαγωγικής και καταληκτικής αμοιβής;  Ποια πρέπει να είναι η σχέση μεταξύ αμοιβών που αντιστοιχούν σε υπάλληλους με διαφορετική εκπαίδευση;  Πρέπει να συνδέεται η αμοιβή με κριτήρια όπως θέση ευθύνης, ειδικότητα, επίπεδο και σχέση συναλλαγής και παροχής υπηρεσιών προς τον πολίτη;  Ποια θα πρέπει να είναι η σχέση σύνδεσης αμοιβής και απόδοσης στο δημόσιο τομέα;  Πρέπει να υπάρχει κλαδική διαφοροποίηση;  Προτάσεις για διαδικασίες για τα επόμενα βήματα του διαλόγου.

σικών χαρτών, τους οικισμούς και τη δημιουργία του Πράσινου Ταμείου. Απαντώντας στα σχόλια που ακούστηκαν σχετικά με την επίμαχη διάταξη, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σηφουνάκης αναγνώρισε ότι υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες γιατί ποτέ δεν τηρήθηκε το "άπαξ δάσος, πάντα δάσος".

"Ξέρουμε ότι δεν φέρνουμε το τέλειο νομοσχέδιο. Όμως το στοίχημα το δικό μας ήταν εξ αρχής να νοικοκυρέψουμε αυτό το άναρχο καθεστώς. Θέλουμε ή όχι δασικούς χάρτες; Παίρνουμε το ρίσκο να προχωρήσουμε τη διαδικασία ή αφήνουμε τις συντεχνίες να συνεχίσουν το πάρτι τους", σχολίασε από την πλευρά του, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Θάνος Μωραΐτης.

Κατάθεση στην προανακριτική για το Βατοπαίδι

Κάλυψη Βουλγαράκη σε Καραμανλή “Γ

εια σας, θα τα ξαναπούμε, να είστε σίγουροι, και δεν θα είναι στο πλαίσιο των Εξεταστικών Επιτροπών”... Με αυτή την φράση προς τους δημοσιογράφους αποχώρησε από τη Βουλή ο πρώην υπουργός Πολιτισμού της ΝΔ Γιώργος Βουλγαράκης, αμέσως μετά την κατάθεσή του στην Προανακριτική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση Βατοπεδίου. Την ίδια ώρα κύκλοι της ΝΔ στο Κοινοβούλιο εξαπέλυαν επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να κατηγορηθεί ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου για απιστία σε βάρος του δημοσίου. "Αν επιμένει το κυβερνών κόμμα στην ύπαρξη ζημιάς ύψους 110 εκ ευρώ για το ελληνικό δημόσιο από τις ανταλλαγές, τότε και ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου έχει συντελέσει το αδίκημα της απιστίας. Γιατί, ο κ Παπακωνσταντίνου, απέρριψε την πρόταση του προκατόχου του Γιάννη Παπαθανασίου για συμβιβαστική λύση και επιστροφή όλων των ακινήτων στο δημόσιο και πήρε την πολιτική απόφαση, όπως ο ίδιος την χαρακτήρισε, ώστε να επιλυθούν οι διαφορές δικαστικά", ανέφεραν χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του ο κ. Βουλγαράκης, όπως έγινε γνωστό,

στην κατάθεση του στην Προανακριτική Επιτροπή, ερωτηθείς από βουλευτές για την επιστολή του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, δήλωσε ότι τον καλύπτει πλήρως.

“Ο καθένας έχει τον τρόπο του να εκφράζεται” Κληθείς να σχολιάσει τα όσα φέρεται να είπε στην κατάθεση της στην Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα, η σύζυγος του Κατερίνα Πελέκη, ότι "κάποιοι από την κυβέρνηση Καραμανλή δεν φοράνε παντελόνια και δεν ανέλαβαν τις ευθύνες τους για την υπόθεση του Βατοπεδίου", ο κ. Βουλγαράκης απάντησε χαρακτηριστικά:

"Αυτά που είπε η σύζυγος μου τα λέει καιρό τώρα. Ο καθένας έχει τον τρόπο του να εκφράζεται". Αμέσως μετά την κατάθεση του και συνομιλώντας με δημοσιογράφους, ο πρώην υπουργός Πολιτισμού ανέφερε ότι "είναι λάθος να ερμηνεύεται πολιτικά ένας άνθρωπος που είναι σε απόγνωση". Παράλληλα, εξέφρασε την διαφωνία του με την τακτική που ακολουθεί η ΝΔ στα θέματα των Εξεταστικών. "Έπρεπε η ΝΔ να τα έχει κάνει λαμπόγυαλο. Εδώ έχουμε μια παρέλαση σοβαρών πραγμάτων και ασχολούμαστε με πράγματα άνευ ουσίας", τόνισε χαρακτηριστικά. Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους, σχετικά με την υπόθεση ανταλλαγών εκτάσεων στην Ουρανούπολη προς τη Μονή ανέφερε ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα ως υπουργός. "Δεν έχω καμία σχέση με το θέμα. Το απέδειξα με ότι έγγραφο είχα στην διάθεση μου. Με ενδιαφέρει το ποινικό κομμάτι και σε αυτό απάντησα, και όχι στο πολιτικό" σημείωσε. Τέλος, όταν ρωτήθηκε αν είναι τελικά σκάνδαλο το Βατοπέδι, απάντησε:

"Αν αποδειχτεί ότι η σύμβαση ήταν ετεροβαρής και υπήρξε ζημιά του Δημοσίου και ροή πολιτικού χρήματος, τότε είναι σκάνδαλο".

Παρατείνονται οι εργασίες των Επιτροπών για Siemens, Βατοπέδι και Ομόλογα Παράταση των εργασιών των Ειδικών Επιτροπών της Βουλής που διερευνούν τις τρεις επίμαχες υποθέσεις Siemens, Βατοπέδι και Ομόλογα, αποφάσισε ομόφωνα η Διάσκεψη των προέδρων της Βουλής. Ειδικότερα, η Εξεταστική Επιτροπή που ασχολείται με την υπόθεση της Siemens και θα έπρεπε σήμερα να ολοκληρώσει τις εργασίες της, πήρε προθεσμία μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Η Προανακριτική Επιτροπή που εξετάζει την υπόθεση Βατοπεδίου θα ολοκληρώσει τις εργασίες της στις 15 Οκτωβρίου και όχι την ερχόμενη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου, ενώ οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τα ομόλογα θα παραταθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.


Ðñþôç

31

Ελλάδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Σε διαφημιστικές εταιρείες, ακόμη και σε επιχειρήσεις ενημέρωσης, "επένδυσαν" οι απατεώνες Χαρτί Τα ατελείωτα χιλιόμετρα χαρτιού που παράγονται από τη μικρή πόλη της Φινλανδίας, την Varkaus, θα τελειώσουν σύντομα, μια για πάντα. Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου σκέφτεται να κλείσει την επιχείρηση που για 30 χρόνια παρείχε τις υπηρεσίες της σε μεγάλες ευρωπαϊκές εφημερίδες όπως οι βρετανικοί Financial Times, η Le Figaro και η El Pais. Τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ η ζήτηση χαρτιού έχει πέσει παράλληλα με την πτώση της κυκλοφορίας των εφημερίδων και τη σαφή μείωση των διαφημιστικών δαπανών. Ταυτόχρονα, η μεταφορά των ειδήσεων και της ενημέρωσης στο Ιντερνετ συντελεί στην "απαξίωση" των εντύπων. Ο αντίκτυπος στη Φινλανδία είναι "ηχηρός" με την παραγωγή χαρτιού στη χώρα να αντιστοιχεί στο 12% της παγκόσμιας παραγωγής.

Παιχνίδια Οι αμερικανικές αρχές διέταξαν χθες την ανάκληση περισσότερων από 10 εκατομμυρίων παιχνιδιών της Fisher Price, συμπεριλαμβανομένων 7 εκατομμυρίων τρίκυκλων ποδηάτων, σχετικά με ζητήματα ασφαλείας. "Οι καταναλωτές πρέπει να σταματήσουν άμεσα να χρησιμοποιούν τα προϊόντα που έχουν ανακληθεί αν δεν δοθεί κάποια άλλη οδηγία", ανακοίνωσε η Επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτικών αγαθών. Σύμφωνα με την Fisher Price, μικρά τμήματα αποκολλώνται από τα παιχνίδια και καταλήγουν στο στόμα των παιδιών. Το πρόβλημα των τρίκυκλων εντοπίστηκε σε ένα πλαστικό κλειδί το οποίο εξέχει και μπορεί να τραυματίσει το παιδί.

Σοπέν "O Σοπέν στο Παρίσι: Το ατελιέ του συνθέτη" είναι ο τίτλος της έκθεσης που φιλοξενεί η Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη", επ΄ ευκαιρία της εφετινής διεθνούς επετείου των 200 χρόνων από τη γέννηση του κορυφαίου πολωνού δημιουργού, πιανίστα και δασκάλου. Πρόκειται για μια πρωτότυπη έκθεση την οποία δημιούργησε η Cite de la Μusique του Παρισιού σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας αποσκοπώντας στο ν΄ απευθυνθεί στο νεανικό, κυρίως, κοινό μέσα από μια σειρά ακουστικών, οπτικών και έντυπων ντοκουμέντων.

Χταπόδι η “μαφία των ακινήτων” Ε

ταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης, διαφημιστικές αλλά και πώλησης... ιατρικών ειδών, με αμφίβολη δραστηριότητα, είχε ενεργοποιήσει η "μαφία των πλειστηριασμών" προκειμένου να εκδίδει πλαστά τιμολόγια και να ιδιοποιείται ακίνητα! Παράλληλα, σύμφωνα με έγγραφα που έχει συγκεντρώσει η ΕΛ.ΑΣ., μέλη της συμμορίας ζητούσαν "μίζες" προκειμένου να εξασφαλίζουν ευνοϊκές δικαστικές αποφάσεις από διοικητικά δικαστήρια σε υποθέσεις φορολογικών εκκρεμοτήτων μεγάλων εταιρειών και καταβολής προστίμων ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ! Σύμφωνα λοιπόν με νεότερα στοιχεία, από τις έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής, τα ηγετικά μέλη της μαφίας των πλειστηριασμών σε συνεργασία με κύπριους ιδιώτες είχαν δημιουργήσει εταιρείες... ενημέρωσης αλλά και πληροφορικής, όπως και εμπορίας ηλεκτρονικών και ιατρικών ειδών προκειμένου μέσω αυτών να προχωρούν σε εικονικές αγορές ή ενοικιάσεις ακινήτων χωρίς ο πραγματικός ιδιοκτήτης τους να έχει ιδέα... Ανάμεσα στις εταιρείες για τις οποίες έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. είναι η "Νέα Ενημέρωση- Πληροφορική" με έδρα στην οδό 2ας Μεραρχίας στον Πειραιά, της οποίας δημιουργός είναι Κύπριος που εμφανίζεται ως ιδρυτής και άλλων παρόμοιων εταιρειών του ίδιου κυκλώματος. Επιπλέον οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησαν έλεγχο σε γραφεία εταιρείας ΜΜΕ στην περιοχή των δυτικών προαστίων, που φαίνεται να συσχετίζεται με κάποια τιμολόγια για τα οποία εξετάζεται αν είναι εικονικά. Επιπλέον έλεγχος γίνεται για διαφημιστική εταιρεία με έδρα την Ελευθερίου Βε-

νιζέλου στην Ερυθραία, για μία άλλη πώλησης ιατρικών ειδών στην οδό Κλεισούρας στην Πετρούπολη αλλά και για δύο κατασκευαστικές εταιρείες με έδρα τη Νέα Ιωνία αλλά και την πλατεία Βικτωρίας, που φαίνεται ότι πάλι χρησιμοποιείται στα τρικ ιδιοποίησης ακινήτων. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζουν με ιδιαίτερη σοβαρότητα έγγραφα από τα οποία προκύπτει παρέμβαση του κυκλώματος σε διοικητικά δικαστήρια για φορολογικά ζητήματα. Ανάμεσα στα άλλα έχει εντοπιστεί περίπτωση επιβολής προστίμου, συνολικού ύψους 1.030.000 ευρώ, στα τέλη του 2004 από οικονομική υπηρεσία στον Βύρωνα για φορολογικές παραβάσεις εταιρείας τεχνικών μελετών. Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου στην οποία το πρόστιμο εξαφανίζεται με το σκεπτικό ότι η οικονομική υπηρεσία που το επέβαλε ήταν αναρμόδια να πράξει κάτι τέτοιο. Ω-

στόσο από μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί αυτή η εξαΰλωση του προστίμου έγινε ύστερα από παρέμβαση του 53χρονου πολιτικού μηχανικού που θεωρείται "αρχηγός" του κυκλώματος.

Βρέθηκαν 150 "ορφανά" κλειδιά Τον πραγματικό αριθμό των ακινήτων που κατάφερε να αποκτήσει μέσω εκβιασμών και πλειστηριασμών το κύκλωμα του νέου παραδικαστικού σκανδάλου προσπαθεί να εντοπίσει η Ελληνική Αστυνομία. Μέχρι στιγμής φέρονται να έχουν εντοπιστεί ακίνητα στην Αττική: δύο στο Παλαιό Ψυχικό, άλλα δύο στην Καλλιθέα κοντά στη λεωφόρο Συγγρού, στην Ηλιούπολη, τη Βούλα, την Παλλήνη, τον Πειραιά, τη Νίκαια και την Κηφισιά. Στα δύο διαμερίσματα που βρίσκονται στην ίδια οικοδομή στην Καλλι-

θέα το κύκλωμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει οι διωκτικές αρχές, είχε μεταφέρει μεγάλο μέρος από το αρχείο της εγκληματικής του δραστηριότητας. Σε ένα από αυτά τα σπίτια η δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος εντόπισε μεταξύ των άλλων περισσότερα από 150 κλειδιά, τα οποία οι αστυνομικοί εκτιμούν πως ανήκουν σε σπίτια και γραφεία που έχουν περιέλθει στην κυριότητα του κυκλώματος. Από τις μέχρι τώρα αστυνομικές έρευνες προέκυψε πως το κύκλωμα των δικηγόρων, τραπεζικών, εφοριακών μετέφερε το αρχείο της οργάνωσης στα δύο αυτά σπίτια, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως κρησφύγετα, όταν ξεκίνησαν οι πρώτες διαρροές για τη δράση τους το χειμώνα. "Δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να αντιστοιχίσουμε τα κλειδιά με συγκεκριμένα ακίνητα.

Εστάλη στα Ιδρύματα η εγκύκλιος για τις μετεγγραφές φοιτητών- σπουδαστών Την εγκύκλιο για τις μετεγγραφές των φοιτητών και σπουδαστών, έστειλε χθες στα Ιδρύματα η υπουργός Παιδείας. Φέτος, για πρώτη φορά οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνουν ηλεκτρονικά και μέσα σε δέκα ημέρες, όλες οι άλλοτε χρονοβόρες διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί. Ως γνωστόν δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, αφού διατηρούνται οι ευεργετικές διατάξεις για τρίτεκνους ενώ επιτρέπονται οι μετεγγραφές σε περίπτωση αδελφών που φοιτητών σε δύο διαφορετικά ιδρύματα της περιφέρειας, να μετεγγραφούν στο ένα από τα δύο εφόσον υπάρχουν αντίστοιχα με τις σπουδές τους τμήματα. Για περισσότερες πληροφορί-

ες πάντως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπαίνουν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, www.minedu.gov.gr. Παράλληλα τίθεται σε πιλοτική εφαρμογή από σήμερα 30/09/2010 και έως τις 05/10/2010, η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισαγωγής σε Φοι-

τητικές Εστίες, που λειτουργούν με ευθύνη του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (ΕΙΝ). Οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΙΝ, κάνοντας χρήση του Κωδικού Πανελλαδικών Εξετάσεων. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη

μόνο στους πρωτοετείς και όχι σε φοιτητές από το εξωτερικό, ομογενείς ή παλαιοτέρων ετών. Στόχος είναι από την επόμενη ακαδημαϊκή xρονιά η όλη διαδικασία να γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Σκοπός είναι η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η καλύτερη εξυπηρέτηση

των επιτυχόντων, όπως τόνισε και η υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, στην πρόσφατη επίσκεψή της στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας. Η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων εισαγωγής στις φοιτητικές εστίες είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση: http://esties.ein.gr


32

Ðñþôç ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Ομοφυλόφιλος φοιτητής αυτοκτόνησε επειδή τον βιντεοσκόπησαν παράνομα Ένας ομοφυλόφιλος φοιτητής αυτοκτόνησε στη Νέα Υόρκη αφότου ένα βίντεο που γυρίστηκε στο δωμάτιό του με μια μίνι βιντεοκάμερα (Webcam) "φορτώθηκε" στο διαδίκτυο και δύο συμφοιτητές και φίλοι του συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για "παραβίαση της ιδιωτικής ζωής." Η υπόθεση, που μπήκε σήμερα στην πρώτη σελίδα του Τύπου στη Νέα Υόρκη, προκάλεσε δεκάδες αντιδράσεις: η ομοφυλοφιλική κοινότητα κατήγγειλε την παρενόχληση που υπέστη ο νεαρός άνδρας, ενώ τα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα απευθύνουν έκκληση για σεβασμό των πολιτών. Το Πανεπιστήμιο Rutgers (Νιού Τζέρσει, βορειοανατολικά) άρχισε έρευνα για το θέμα. "Δύο φοιτητές, συνελήφθησαν και κατηγο-

ρήθηκαν, και άρχισε και έρευνα. Αν κριθούν ένοχοι, οι ενέργειες αυτές συνιστούν σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων και των ηθικών κωδίκων", αναφέρει σε ανακοίνωση του ο πρόεδρος του Rutgers, Ρίτσαρντ Μακόρμικ. Οι δύο ύποπτοι, Ντάρουν Ράβι και Μόλι Ουέι, και οι δύο ηλικίας 18 ετών, μπορεί να αντιμετωπίσουν έως και πέντε χρόνια κάθειρξη αν καταδικαστούν. Όλα άρχισαν με το ανέβασμα ενός μηνύματος του Ντάρουν Ραβι στο Tweeter στις 19 Σεπτεμβρίου, το οποίο δημοσιεύτηκε στον τύπο: "ο συγκατοικός μου μου ζήτησε το δωμάτιο μέχρι τα μεσάνυχτα. Άνοιξα την κάμερα και πήγα στο σπίτι της Μόλι. Ήταν εκεί που τον είδα να ερωτοτροπεί με έναν άλλο τύπο".

Η ΕΕ είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει μία κυβερνοεπίθεση Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να προστατευθεί σε περίπτωση διαδικτυακής επίθεσης κατά των ζωτικών δομών της. "Όχι δεν είμαστε τελείως απροστάτευτοι στην ΕΕ εναντίον μιας κυβερνοεπίθεσης κατά των ζωτικών δομών", δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για θέματα Ασφάλειας, Σεσίλια Μάλμστρομ. "Αλλά η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι πλήρως παρωχημένη και πρέπει να διορθωθούν οι ελλείψεις", πρόσθεσε η Επίτροπος. "Τα κράτη προετοιμάζονται και καλούν την Κομισιόν να βελτιώσει τα μέσα ώστε η νομοθεσία να μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερα", σημείωσε η Σεσίλια Μάλμστρομ. Αρκετές χώρες της ΕΕ τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2009 έγιναν στόχοι ενός ιού, του Conficker που έπληξε τους υπολογιστές των ενόπλων δυνάμεων στην Γαλλία, στην Γερμανία και στην Βρετανία. "Ο διαδικτυακή επίθεση μέσω του ιού Stuxnet στις υποδομές ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα στο Ιράν, δείχνει ότι η απειλή είναι τεράστια. Πολλές υποθέσεις γίνονται γύρω από τον ιό Stuxnet", τόνισε η Ευρωπαία Επίτροπος. Όμως, η Επίτροπος έκρινε ότι ένας "κώδικας συμπεριφοράς" μεταξύ των κυβερνήσεων του κόσμου μπορεί να είναι αναγκαίος. "Η δημιουργία και η χρήση τέτοιων ιών από τα κράτη δεν είναι πια επιστημονική φαντασία. Αλλά υπάρχουν πολλά να κάνουμε και αυτό είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο", δήλωσε η κ. Μάλμστρομ.

Ρώμη

Συγνώμη για το χαρακτηρισμό “γουρούνια” Ο ηγέτης της Λέγκας του Βορρά Ουμπέρτο Mπόσι ζήτησε συγγνώμη που χαρακτήρισε τους κατοίκους της Ρώμης "γουρούνια". "Ζητώ συγγνώμη από τους πολίτες της Ρώμης αν προσέβαλα κανέναν", δήλωσε ο κ. Μπόσι, βγαίνοντας από την Γερουσία, διαβεβαιώνοντας ότι ήταν ένα "αστείο". Ο Ουμπέρτο Μπόσι διαμαρτυρήθηκε ακόμη ότι είχε πέσει θύμα μιας "πολιτικής χειραγώγησης". Πριν από λίγες ημέρες, κατά τη διάρκεια διαγωνισμού ομορφιάς στη βόρεια πόλη Μόντσα, ο κ. Μπόσι εξέφρασε την άποψή του ότι ορισμένα υπουργεία πρέπει να μεταφερθούν έξω από την ιταλική πρωτεύουσα. "Τα υπουργεία δεν μπορεί να είναι όλα στη Ρώμη, όπου κάποιος βρίσκει τα αρχικά SPQR, τα οποία στα λατινικά σημαίνουν Senatus Populusque Romanus (Η γερουσία και ο λαός της Ρώμης), αλλά για εμάς εδώ στο Βορρά σημαίνουν Sono Porci Questi Romani (Αυτοί οι Ρωμαίοι είναι γουρούνια)" είχε δηλώσει ο Ουμπέρτο Μπόσι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Ενεργοποιώντας τον πρώτο υπολογιστή (στο δωμάτιο) εξ αποστάσεως από έναν άλλο υπολογιστή, οι δύο νέοι αντέγραψαν το βίντεο και το φόρτωσαν στην ιστοσελίδα του iChat. Ο αριθμός των ανθρώπων που είδαν το βίντεο δεν έχει γίνει γνωστός. Τρεις ημέρες αργότερα, ο φοιτητής, που έπεσε θύμα της περίεργης αυτής "κατασκοπείας", ο Τάιλερ Κλέμεντι, 18 ετών, ένας νεαρός βιολονίστας ο οποίος είχε μόλις εισέλθει στο πανεπιστήμιο, άφησε ένα τελευταίο μήνυμα στην σελίδα του στο Facebook: "Θα πηδήξω από τη γέφυρα Τζορτζ Ουάσινγκτον, συγγνώμη". Αμέσως μετά πήδηξε στον ποταμό Χάντσον από την γέφυρα Τζόρτζ Ουάσινγκτον, που συνδέει τη Νέα Υόρκη με το Νιου Τζέρσει.

Οι γονείς του νεαρού κυκλοφόρησαν μια δήλωση επιβεβαιώνοντας το θάνατο του γιου τους. "Ο Τάιλερ ήταν ένα υπέροχο αγόρι, ένας ταλαντούχος μουσικός", γράφουν. Σελίδες στην μνήμη του άνοιξαν στο Facebook. Η Ένωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων "Garden State Equality", καταδίκασε αυτό που θεωρεί ως έγκλημα. "Είμαστε αηδιασμένοι από το γεγονός ότι κάποιοι πολίτες μπορούν να θεωρούν την καταστροφή της ιδιωτικής ζωής, ως άθλημα", αναφέρει ο προεδρός της Στήβεν Γκολντστάιν σε ανακοίνωση του. Σύμφωνα με τις στατιστικές, το 40% των αμερικανών εφήβων δηλώνουν ότι παρενοχλούνται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο διαδίκτυο.

Κυβέρνηση Μπερλουσκόνι

Ελαβε την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής Η

κυβέρνηση του Σίλβιο Μπερλουσκόνι ξεπέρασε το σκόπελο της ψηφοφορίας για την παροχή εμπιστοσύνης στη κυβέρνησή του και έτσι το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών μέχρι το τέλος του έτους απομακρύνθηκε. Υπέρ της κυβέρνησης τάχτηκαν 342 βουλευτές και κατά 275 ενώ τρεις απείχαν. Η κυβέρνηση χρειαζόταν τουλάχιστον 316 ψήφους, την ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία, για να εξασφαλίσει την επιβίωσή της. Σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης η κυβέρνηση θα έπρεπε να παραιτηθεί ώστε η χώρα να οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές. Το θετικό αποτέλεσμα θεωρούταν αναμενόμενο καθώς νωρίτερα μέσα στην χθεσινή ημέρα, τα μέλη της ομάδας του Τζιανφράνκο Φίνι (έχει 34 μέλη) είχαν ανακοινώσει ότι θα τάσσονταν υπέρ της κυβέρνησης κατά τη ψηφοφορία. "Δεν πρόκειται να μην κά-

νουμε το καθήκον μας. Έχουμε τη θέληση να δούμε την παρούσα κυβέρνηση να συνεχίζει το έργο της" μέχρι το 2013, δήλωσε ο επικεφαλής της ομάδας Ιτάλο Μποκίνο. Σε ομιλία του κατά τη διάρ-

κεια της συζήτηση που προηγήθηκε της ψηφοφορίας, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι εξέθεσε τα βασικά σημεία της πολιτικής του για το υπόλοιπο της θητείας του. Ανάμεσά τους είναι η ανάκαμψη του Νότου, η καταπολέμη-

ση της μαφίας, ένα νέο φορολογικό σύστημα και υιοθέτηση του ομοσπονδιακού μοντέλου, αναμόρφωση της δικαιοσύνης, καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, όπως και στήριξη της οικογένειας.

Γαλλία

Ο πρόεδρος Σαρκοζί απαξιώνεται από το 72% των πολιτών Η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τον γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί στο τέλος του μήνα Σεπτεμβρίου είναι η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2007, την επομένη της εκλογής του, με 4 μονάδες λιγότερες (26%) σύμφωνα με σφυγμομέτρηση του ινστιτούτου TST Sofres Logica που δημοσιοποιήθηκε χθες από το Figaro Magazine. Στη σφυγμομέτρηση αυτή που έγινε με

βάση το μηνιαίο βαρόμετρο της εφημερίδας ο κ. Σαρκοζί δεν απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του 72% των ερωτηθέντων γάλλων πολιτών, και μόνο το 2% δεν εκφράζει γνώμη. Και ο πρωθυπουργός Φρανσουά Φιγιόν έχει πάρει την κατηφόρα αφού και τα ποσοστά εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του έχουν μειωθεί πολύ και μόνο το 34% των ερωτηθέντων συμφωνεί με την πολιτική του. Το σύνολο των

γάλλων πολιτικών απαξιώνεται σύμφωνα με τη σφυγμομέτρηση, ενώ επικεφαλής στην προτίμηση του κοινού παραμένει ο σοσιαλιστής γενικός διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και πρώην υπουργός στη Γαλλία, Ντομινίκ Στρος-Κάν. Η σφυγμομέτρηση διενεργήθηκε από τις 24 έως και τις 27 Σεπτεμβρίου σε χίλιους πολίτες που ρωτήθηκαν με επισκέψεις στα σπίτια τους.


ψάχνετε για...

δουλειά/σπίτι/οικόπεδο/αγροτεμάχιο/επαγγελματικό χώρο/μοτοσικλέτα/έπιπλα/ηλεκτρικές συσκευές/τεχνίτη/το χαμένο σας ζωάκι/το μελλοντικό σας σύντροφο ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ

 Åñãáóßá ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ

Æçôåßôáé ãõìíÜóôñéá ãéá åñãáóßá óå ãõìíáóôÞñéï óôïí Ðýñãï Çëåßáò. ÐëÞñçò Þ ìåñéêÞ áðáó÷üëçóç ìå ðïëý óõìöÝñïõóåò áðïäï÷Ýò. Ðëçñïöïñßåò óôï 693.49.33.777 (MA 6705)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνέταιρος σε σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας ασβεστοπολτού με πελατολόγιο σε 3 νομούς. ΤΗΛ: 6936807560 (ΜΑ 6746) AVON COSMETICS ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ αντιπρόσωποι. Τηλ.: 6980044558 (ΜΑ 6736) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες και αγόρια για μόνιμη εργασία σε νυχτερινό club. Απαραίτητη προΰπηρεσία. Ικανοποιητικός μισθός. Τηλ.: 6973841728 (ΜΑ 6713) ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για μανικιούρ - πεντικιούρ με πτυχίο από το NAIL STUDIO Αμαλιάδας. ΤΗΛ: 2622029975 (ΜΑ 6614) ΖΗΤΕΙΤΑΙ: κοπέλα για καφέ - μπαρ στην παραλία Κάτω Σαμικού. Τηλ. 6974344507(ΜΑ6572) ΖΗΤΕΙΤΑΙ: πεπειραμένος τεχνίτης για εργασία σε ξυλουργείο. Περιοχή Ανδραβίδας. Πληροφορίες στο τηλ. 6945075225(ΜΑ6573) ΖΗΤΕΙΤΑΙ κομμώτρια για το κομμωτήριο ΚΟΝΤΟΣ ΤΑΚΗΣ. ΤΗΛ: 2621026130 (ΜΑ 6562) ΖΗΤΕΙΤΑΙ βαφέας αυτοκινήτων. ΤΗΛ:6934970510 (ΜΑ6523 ) ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για το DUE STRADE CAFE. Πληροφορίες εντός καταστήματος. (ΜΑ 6514) ΖΗΤΕΙΤΑΙ λογιστής - λογίστρια με εμπειρία βιβλίων Γ΄ κατηγορίας από το Ξενοδοχείο ΟΔΥΣΣΕΑΣ στο Κατάκολο. Αποστολή βιογραφικών στο 2621042021 ή στο e-mail: hot_odys@otenet.gr. ΤΗΛ: 2621042190 (ΜΑ 6492) ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρή κοπέλα για εργασία σε καφενείο στη Μυρσίνη. ΤΗΛ: 6934599451 (ΜΑ 6481) ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για καφέ-ουζερί , Δεληγιάννη 38 στον Πύργος. ΤΗΛ: 2621035270 (ΜΑ 6410) ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός εργάτης να γνωρίζει από χωματουργικά ή ανυψωτικά μηχανήματα . Περιοχή Λεχαινών. ΤΗΛ: 6936807560 (ΜΑ 6396) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καλουπιτζίδες και χειριστές μηχανημάτων έργου ΤΗΛ: 6977603640 (ΜΑ 6386) CARE SERVICE ζητά πωλητή με προϋπηρεσία για στελέχωση της επιχείρησης. E-mail: careservice@in.gr ΤΗΛ: 6936626251 (ΜΑ 6352) ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για το καφέ Νετρίνο (Ελληνίδα) στην Ανδραβίδα. Τηλ. 6947008360 (ΜΑ6335) ΖΗΤΕΙΤΑΙ εξωτερικός πωλητής - πωλήτρια για κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή του κάμπου. Προϋπόθεση να έχει δικό του μεταφορικό μέσον, ωράριο ελεύθερο. Τηλ. 6958452452 (ΜΑ6330) ΠΑΡΤΕ ΑΜΕΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για ότι σας απασχολεί σε θέματα καριέρας, έρωτα, οικογένεια. Υπάρχει λύση. Τηλ. 6957638224 κα Λένα (ΜΑ6323) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ για εργασία σε καφετέρια στο Κατάκολο. Τηλ. 6947610326 (ΜΑ6321) ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ για εργασία σε Τουριστικό

ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ íåáñÝò êïðÝëåò ùò ðùëÞôñéåò óå êáöÝ-áñôïðïéåßï óôç Ìõñóßíç. Éêáíïðïéçôéêüò ìéóèüò. Ôçë 6984627313 (ÌÁ6123)

ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ Üôïìá ãéá åñãáóßá óôçí êáöåôÝñéá Azzuro óôï ÊáôÜêïëï. ÔÇË: 6974650001 (ÌÁ 6664)

ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ για να εργαστεί στο τμήμα πώλησης της διαφημιστικής εταιρείας "Promaid Α.Ε" Τηλ. 6976444950 (ΜΑ6277)

ΚΟΠΕΛΑ επιθυμεί την φύλαξη και την φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων στον Πύργο και την ευρύτερη περιοχή ΤΗΛ: 6973991648 (ΜΑ 6429)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δημοσιογράφοι για το COSMOS TV. ΤΗΛ: 2621081100 (ΜΑ 6497)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για κάμερα για το COSMOS TV. ΤΗΛ: 2621081100 (ΜΑ 6536)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για delivery από μεζεδοπωλείο περιοχή Δεξαμενής, μεσημεριανές ώρες. ΤΗΛ: 2621032211, 6937302304 (ΜΑ 6802) ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για οικιακές δουλειές 2 φορές τον μήνα στον Πύργο. ΤΗΛ: 6939034993 (ΜΑ 6803) ΖΗΤΕΙΤAI από Εταιρεία με υποκατάστημα στον Πύργο Ηλείας, απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Άνδρας) ηλικίας από 27 - 35 ετών για διοικητική θέση, με προοπτικές εξέλιξης. Θα προτιμηθεί υποψήφιος με τόπο διαμονής τον Πύργο. Οι ενδιαφερόμενοι να στέλνουν το βιογραφικό τους στο εξής FAX: 2621028674 (ΜΑ 6785) ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής ή πωλήτρια από εταιρία Hygiene Service Υπηρεσίες Υγιεινής έως 35 ετών. Απαραίτητο Προσόν άδεια οδήγησης και Βιογραφικό. E-mail: Sideris.emporio@q.mail.com .ΤΗΛ: 2621037327 (ΜΑ 6772) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ταβέρνα της περιοχής μουσικοί (Κιθαρίστας, Μπουζουξής και κοπέλα) που να τραγουδούν ρεπερτόριο ελαφρολαϊκό , παλιό λαϊκό και ρεμπέτικο. ΤΗΛ: 6977766432 (ΜΑ 6774) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες σε καφετέρια - σνακ μπαρ στη Βάρδα Ηλείας, Ελληνίδες και Αλλοδαπές, με μηνιαίες αποδοχές ή με ποσοστά, διαμονή δωρεάν. ΤΗΛ: 6940568117 (ΜΑ 6776)

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ÁÐ' ÏËÅÓ ÔÉÓ ÐÉÓÔÙÔÉÊÅÓ Óáò ÊÁÑÔÅÓ ÁÊÏÌÇ ÊÁÉ ÁÍ ÄÅÍ Å×ÅÔÅ ÄÉÁÈÅÓÉÌÏ ¹ Å×ÅÔÅ ÕÐÅÑÂÁÓÇ ÓÅ 48 ÁÔÏÊÅÓ ÔÑÁÐÅÆÉÊÅÓ ÄÏÓÅÉÓ ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇ ÁÕÈÕÌÅÑÏÍ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ ÊÁÉ ÓÁÂÂÁÔÏÊÕÑÉÁÊÁ Êïò ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÔÇË: 6988888850 - 6976699988 ÑÁÍÔÅÂÏÕ ÓÔÏ ×ÙÑÏ ÓÁÓ (ÌÁ 6740)

κατάστημα στο Κατάκολο με γνώση τουλάχιστον 1 ξένης γλώσσας. Τηλ. 6977906589 (ΜΑ6322) ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για καφετέρια. Τηλ. 6982999179 (ΜΑ6290) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ για εστιατόριο ξενοδοχείου στην Αρχαία Ολυμπία. Απαραίτητη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Πληρ. κα Κατερίνα 6983013093 Ώρες επικοινωνίας 10πμ-2μμ και 6μμ-8μμ. (ΜΑ6261) ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος πιτσαδόρος με προϋπηρεσία. Τηλ. 2621031247, 6974014941 (ΜΑ6244) ΖΗΤΕΙΤΑΙ, λόγω συνταξιοδοτήσεως, ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ σε βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών. Τηλ. 6936807560 (ΜΑ6237) ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ για τον Ν. Ηλείας στον τομέα οικοδομικών υλικών. Τηλ. 6936807560 (ΜΑ6238)

ÆÇÔÏÕÍ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ να φροντίζω παιδιά ή ηλικιωμένα άτομα (όχι κατάκοιτα) σε διάφορες ώρες του 24ωρου (όχι εσωτερική) ή να απασχολούμαι σε κατάστημα σε 4ωρη υπηρεσία ή επί πλέον. ΤΗΛ: 6974471786 (ΜΑ 6804) ΚΥΡΙΑ από Βουλγαρία γνωρίζουσα Ελληνικά και κουζίνα, ζητά δουλειά ως εσωτερική όλο το 24ωρο. ΤΗΛ: 6932951636 (ΜΑ 6794) ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων όλο το 24ωρο. ΤΗΛ: 6999918675, 6984213047 (ΜΑ 6795) ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία σε σπίτι για φύλαξη ηλικιωμένου ατόμου σε ευρύτερη περιοχή Αμαλιάδας, Πηνείας και Πύργου. ΤΗΛ: 6983835177 (ΜΑ 6796) ΣΟΒΑΡΗ κυρία από Λευκορωσία 45 ετών ζητά εργασία στην περιοχή του Πύργου για φύλαξη ηλικιωμένων & οικιακές εργασίες χωρίς διανυκτέρευση. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΤΗΛ: 6995625388, 6907436558 (ΜΑ 6793) ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων ή καθαρίστρια ή λαντζιέρα. ΤΗΛ: 6999472333 (ΜΑ 6782) ΚΥΡΙΑ 55 ετών Ρωσίδα, 15 στην Ελλάδα , αναλαμβάνει την φροντίδα ηλικιωμένων, σίδερο, μαγειρική. Από 1 έως 5 φορές την εβδομάδα. ΤΗΛ: 6939 272115 (ΜΑ 6762) ΚΥΡΙΑ από Ρωσία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων ή παιδιών για όλο το 24ωρο. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΤΗΛ: 6939272113 (ΜΑ 6765) ΕΜΠΕΙΡΗ νηπιαγωγός αναλαμβάνει την φύλαξη παιδιών προσφέροντας δημιουργική απασχόληση. ΤΗΛ: 6949003140 (ΜΑ 6768) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ του τμήματος Λογιστικής του ΑΤΕΙ Πάτρας, ζητά εργασία σχετική με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του. ΤΗΛ: 2621051602, 6981620400 (ΜΑ 6743) ΚΥΡΙΑ ενδιαφέρεται για φύλαξη ηλικιωμένων και παιδιών. ΤΗΛ: 6970499470 (ΜΑ 6755) ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων ε-

σωτερική για περιοχή Πύργου - Ζαχάρως - Κυπαρισσίας. ΤΗΛ: 6974361589 (ΜΑ 6756) Από Τεχνικό Γραφείο στον Πύργο ζητείται Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εμπειρία σε μελέτη και κατασκευή οικοδομικών έργων. Αποστολή βιογραφικών: iliantech@gmail.com (ΜΑ6236) ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων όλο το 24ώρο. ΤΗΛ: 6999827585 (ΜΑ 6745) ΚΥΡΙΑ από Βουλγαρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων στην περιοχή Πύργου, όλο το 24ώρο. ΤΗΛ: 6993541115 (ΜΑ 6709) ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με έδρα στον Πύργο ζητά να προσλάβει νεαρό για την θέση του ΠΩΛΗΤΗ EXVAN. Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος Λυκείου, Κάτοχος διπλώματος Γ' κατηγορίας, Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση πωλήσεων, Επιδεξιότητα πωλήσεων, Ηλικία από 24-42 ετών. Τηλ. 2621036149 (ΜΑ6233) ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ γνώστης κουζίνας για καφέ ουζερί στον Πύργο. Πληροφορίες κα Γωγώ. Τηλ. 6975708506 (ΜΑ6208) ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ με δίπλωμα Γ' κατηγορίας με έδρα την Αμαλιάδα. Τηλ. 6972702318 (ΜΑ6201) ΚΥΡΙΑ από Ουκρανία - 15 χρόνια στην Ελλάδα μιλώντας την Ελληνική γλώσσα ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων στην περιοχή του Πύργου και να καλύπτει την άδεια εργαζόμενων γυναικών του σπιτιού.ΤΗΛ: 6979822648 (ΜΑ 6696) ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα σοβαρή με προϋπηρεσία ζητά εργασία, κυρίων για φύλαξη παιδιών ή ηλικιωμένων ( όχι εσωτερική) και για καθαρισμό σκαλών σε πολυκατοικίες. Περιοχές Γαστούνη - Βαρθολομιό και Αμαλιάδα. ΤΗΛ: 6976027250 (ΜΑ 6684) ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων ή μικρών παιδιών, για καθαρισμό σε σπίτια, γραφεία ή σκάλες ή και σε εστιατόρια ψησταριές για λάντζα. ΤΗΛ: 6981142607 (ΜΑ 6673) ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων ή οικιακή βοηθός για όλο το 24ωρο, στην περιοχή Πύργου. ΤΗΛ: 6999918675 (ΜΑ 6661) ΚΥΡΙΑ από Βουλγαρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων όλο το 24ωρο. Περιοχή Πύργου. ΤΗΛ: 6993585490 (ΜΑ 6660) ΚΥΡΙΑ από Ουκρανία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων όλο το 24ώρο, μόνο για τον Πύργο ΤΗΛ: 6984571174 (ΜΑ 6650) ΚΥΡΙΑ από Βουλγαρία ζητά εργασία ως εσωτερική, για φύλαξη ηλικιωμένων ή παιδιών ή ως οικιακή βοηθός. ΤΗΛ: 6993743292 (ΜΑ 6647) ΚΥΡΙΟΣ 40 ετών με πείρα στις εξωτερικές εργασίες, διανομές - πωλήσεις - εισπράξεις και διάφορες συναλλαγές, δικό μου μηχανάκι και δίπλωμα Γ' κατ..Ζητώ ανάλογη ή παρεμφερή εργασία. ΤΗΛ: 6932528496 (ΜΑ 6634) ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ ζητά εργασία σε σιδηροπωλείο ή σε παρεμφερή εργασία .ΤΗΛ: 6978475340 (ΜΑ 6611) ΖΕΥΓΑΡΙ από Βουλγαρία ζητά εργασία σε εστιατόριο ή για φορντίδα οικίας εσωτερικού και εξωτερικού χώρου στην περιοχή Πύργου, Αρχαίας

Ο κόσμος μας αποξενώθηκε !! Οι σχέσεις των ανθρώπων έγιναν δύσκολες. Η εμπιστοσύνη χάθηκε!!

Μαζί σας Ένας νέος χώρος που οι σχέσεις γνωριμιών θα καταλήγουν στον ιδανικό γάμο.

Σκοπός μας Να αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη σας, την φιλία σας και με την ειλικρίνεια μας να βρούμε μαζί το ιδανικό σας ταίρι! "NEW LIFE ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ" Καλαβρύτων 14 - Αμαλιάδα ΤΗΛ: 6978614396 "ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ" (ΜΑ 6553)

íÝïé êáé íÝåò ãéá íá åñãáóôïýí óôï äéáöçìéóôéêü ôìÞìá ôçò åöçìåñßäáò "ÐÑÙÔÇ". Ðëçñïöïñßåò: 6976444950 (ÌÁ 6710)

Ολυμπίας. ΤΗΛ:6930122089 (ΜΑ 6612) ΚΥΡΙΑ από Βουλγαρία ζητά εργασία (όχι εσωτερική) για την φύλαξη μικρών παιδιών, ηλικιωμένων ή για οικιακές εργασίες. ΤΗΛ: 6930122089 (ΜΑ 6613) ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ μέσω Η/Υ γνώστης autocad, cadware και archicad με 3 χρόνια προϋπηρεσία και συμμετοχή σε μεγάλα υλοποιήσιμα έργα ζητά συνεργασία με πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, τοπογράφους μηχανικούς…. αναλαμβάνει σχέδια (αρχιτεκτονικά, τοπογραφικά, 3d παρουσίαση - απεικόνιση, 3d φωτορεαλιστική κίνηση ) προετοιμασία πολεοδομικού φάκελου ΤΗΛ: 6946969860 (ΜΑ 6599) ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ στην οικία μου τη δακτυλογράφηση και εκτύπωση εργασιών. Τιμή λογική. ΤΗΛ: 6976874167 (ΜΑ 6591)] ΤΕΧΝΙΚΟΣ Δομικών Έργων με 3ετή πείρα σε Δημόσια Έργα Αναζητά εργασία. ΤΗΛ:6988626385 (ΜΑ 6588) ΜΟΥΣΙΚΟΣ: Μπουζουξής με ρεπερτόριο έντεχνο παλιό λαϊκό, ρεμπέτικο, ζητά ανάλογη εργασία. Δυνατότητα σχήματος. Πληροφορίες στο τηλ. 6978161816(ΜΑ6574) ΚΥΡΙΑ από Βουλγαρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων ή παιδιών ΤΗΛ:6988013138 (ΜΑ 6519) ΚΥΡΙΟΣ ζητά εργασία για περιποίηση κήπων, κόψιμο χορταριών με δικό του μηχάνημα. Τιμή 5,00 € την ώρα. ΤΗΛ: 6995853828 (ΜΑ 6507) ΚΥΡΙΑ από την Λευκορωσία 50 ετών, ζητά εργασία ως εσωτερική, για περίθαλψη ηλικιωμένων . Από Δευτέρα 7/6/10 είναι ελεύθερη. ΤΗΛ: 6994924020 (ΜΑ 6491) Κυρία Ελληνίδα, τελειόφοιτος Λυκείου ηλικίας 20 έως 35 ετών, να προσέχει δύο παιδάκια ηλι-

κίας 8 και 11 ετών, μερικές ώρες την εβδομάδα, στον Πύργο (ή ημέρα ή βράδυ). Πληρ. Τηλ:2621033130 κ. Μαίρη (ώρες 10:3013:00) (ΜΑ 6496) ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία εσωτερική για φύλαξη ηλικιωμένων. ΤΗΛ: 6999871649 (ΜΑ 6493) ΚΥΡΙΑ από Λευκορωσία ζητά εργασία από τις 16:00μ.μ. μέχρι τις 08:00 π.μ. για περίθαλψη ηλικιωμένων και αρρώστων . ΤΗΛ: 6999936018 (ΜΑ 6482) ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία ως εσωτερική για ηλικιωμένους και ασθενείς, για όλο το Νομό Ηλείας. ΤΗΛ: 6978945965 (ΜΑ 6452) ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για καθαρισμό σπιτιών , σκάλες πολυκατοικιών , φύλαξη ηλικιωμένων, παιδιών ή και λάντζα σε ψησταριά. ΤΗΛ: 6989655728 (ΜΑ 6438) ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων (όχι εσωτερική), καθαρισμό οικιών και καταστημάτων. ΤΗΛ: 6987241663 (ΜΑ 6433) ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα χωρίς υποχρεώσεις ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων (εσωτερική ή όχι) ή για λάντζα σε ψησταριά. ΤΗΛ: 6984471648 (ΜΑ 6424) ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων, μικρών παιδιών , καθαρισμό σπιτιών και οικιακές εργασίες. Πρωινές ή βραδινές ώρες, μόνο σοβαρές προτάσεις. ΤΗΛ: 6982862181 (ΜΑ 6425) ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ καθαρισμούς κήπων και χωραφιών. ΤΗΛ.: 6946037609 (ΜΑ 6419) ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ κοπή χορταριών , κήπους και διάφορες εργασίες ( με δικό μου θαμνοκοπτικό) . ΤΗΛ: 6979391776 (ΜΑ 6412) ΚΥΡΙΑ από Βουλγαρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων (εσωτερική), περιοχή Πύργου. ΤΗΛ: 6975708916 (ΜΑ 6408)

ΑΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ Παίρνεται το 71 % από τις πιστωτικές κάρτες Eurobank - Alpha - Εθνική - Ταχ. Ταμιευτήριο , Κύπρου, Γενική, Citibank, Εμπορική ακόμα και με υπέρβαση ορίου ή τρίμηνη καθυστέρηση και εξοφλείτε σε 12 - 48 άτοκες τραπεζικές δόσεις. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση και απόλυτη Εχεμύθεια. Ραντεβού στο χώρο σας με συνεργάτη μας . Κος Αντωνόπουλος Ηλίας. ΤΗΛ: 2721 500844 κιν. 6994001229 (ΜΑ 6663)


34

Μικρές Αγγελίες

Ðñþôç ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Áêßíçôá ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 10 Ά ΟΡΟΦΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ Τ.Κ. 27200 Αγορές-πωλήσειςαντιπαροχές-ενοικιάσειςεκτιμήσεις-διεκπεραιώσεις δικαιολογητικών http://www.sakisvasilopoulos.com info@sakisvasilopoulos.com ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ DIKTYO REAL ESTATE www.diktyorealestate.gr ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 12000τ.μ.επι του δρομου προς ΚΡΥΟΝΕΡΙ με ελιες και με μικρο οικισκο τιμη 70.000€ διαπρ/σιμη - ΚΩΔ:[Β-727] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕΔΟ 6000τ.μ στα Τσαφλεικα Αμαλιάδας . Τιμή 25.000€ <<Διαπραγματεύσιμη>> - ΚΩΔ:[Β-708] ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000τ.μ. 70.000€ Διαπραγματέυσιμη ΚΩΔ:[Β-788] ΣΑΡΑΚΗΝΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4600τ.μ με μικρό οικίσκο και περιφραγμένο. Τιμή 25.000€ Διαπραγματέυσιμη- ΚΩΔ:[Β-742] ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ : Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ- ΕΛΑΙΩΝΑΣ 11000τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο Τιμή 4.000euro/στρμ <<Διαπραγματεύσιμη>> ΚΩΔ:[Β-596] ΑΜΑΛΙΑΔΑ(ΑΥΓΕΙΟ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 48000τ.μ. Τιμη 4.000€ / στερμ Διαπραγματέυσιμη - ΚΩΔ:[ΒΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ-κτήμα 11 στρεμμάτων στην περιοχή Αγίου Νικολάου, περιφραγμένο με οικία 50 τ.μ. με άδεια οικοδομής, με τζάκι, με 200 ελαιόδεντρα εντός αρδευτικής ζώνης ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιμή 70.000 euro <<Διαπραγματεύσιμη>> [B-68] ΜΑΡΑΘΙΑ(ΑΜΑΛΙΑΔΑ): Πωλούνται δυο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 4000τ.μ./ το καθένα άρτια και οικοδομήσιμα ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιμή 42.000 euro/ το καθένα <<Διαπραγματεύσιμη>> ΚΩΔ:[Β-536] ΓΡΑΦΕΙΟ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΓΡΑΦΕΙΟ 72τ.μ. - 2ου οροφου καινουργιο Τιμη 1650€/τμ. Διαπραγματέυσιμη - ΚΩΔ:[Β-798] ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στο κενρτο της αμαλιαδας 46τ.μ. υπο κατασκευη 1ου ορόφου με αυτονομία, Τιμη 75.000€ Διαπραγματέυσιμη - ΚΩΔ:[Β-765] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στο κενρτο της αμαλιαδας 48τ.μ.υπο κατασκευη 1ου ορόφου με αυτονομία, 85.000€ Διαπραγματέυσιμη- ΚΩΔ:[Β-766] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105τ.μ. κεντρικό γωνιακό πρόσφατα ανακαινισμένο 3ου ορόφου, Τιμή 120.000€ <<Διαπραγματεύσιμη>> - ΚΩΔ:[Β-712] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100τ.μ. .υπο κατασκευη 3ου ορόφου 170.000€ Διαπραγματέυσιμη - ΚΩΔ:[Β-767] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 98τ.μ υπο κατασκευη 4ου ορόφου 170.000€ Διαπραγματέυσιμη- ΚΩΔ:[ΒΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 68τ.μ. υπο κατασκευη 4ου ορόφου 115.000€ Διαπραγματέυσιμη - ΚΩΔ:[Β-769] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλούνται σε νεόκτιστη πολυκατοικία ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ μικρά , μεσαία και μεγάλα με parking κ.λ. από 45.000€ το ένα Κωδ: Β-713 ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100τ.μ. - 2ου ορόφου καινούργιο με μεγάλες βεράντες με αυτονομία ηλιακό παρκινγκ κλ ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιμη 150.000€ <Διαπραγματευσιμη> ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105τ.μ. 3ου ορόφου διαμπερές πλήρως ανακαινισμένο με αυτόνομη θέρμανση (καλοριφέρ - a/c) - ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιμή 105.000 euro ΚΩΔ:[Β545] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - ΔΥΑΡΙ 62τ.μ. 1Δ.Σ.Κ.Λ. 1ος όροφος με αυτονομία. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιμή 90.000 euro <<Διαπραγματεύσιμη>> - ΚΩΔ:[Β-268] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120τ.μ.. 2ου ορόφου με κήπο και πάρκινγκ Τιμή 115.000€ <<Διαπραγματεύσιμη>> - ΚΩΔ:[Β-665] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (γιαπί) 200τ.μ. κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό 3ου ορόφου ρετιρε σε καινούργια πολυκατοικία με πυλωτή ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιμή 120.000 euro - ΚΩΔ:[Β-469] ΕΛΑΙΩΝΑΣ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 5000τ.μ. με 80 ρίζες ελιές Τιμή 3.000€/ στρμ Διαπραγματέυσιμη - ΚΩΔ:[Β-800] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 9000τ.μ.στα Τσαφλέικα Αμαλιάδας με 100 ρίζες ελιές 30 ετών ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιμή 22.500€<<Διαπραγματεύσιμη>> - ΚΩΔ:[Β-704] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 9000τ.μ. 27.000€ - ΚΩΔ:[Β-761]Διαπραγματέυσιμη ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 4120τ.μ. στην θέση "Μαυρη Λακκα" άρτιο και οικοδομήσιμο ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιμή 14.000€ <<Διαπραγματεύσιμη>> - ΚΩΔ:[Β-669] ΦΡΑΓΚΑΠΗΔΗΜΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1500τ.μ. με 42 ρίζες ελιές στον Ασφαλακτό Τιμή

6.000€ <<Διαπραγματεύσιμη>> - ΚΩΔ:[Β-674] ΦΡΑΓΚΑΠΗΔΗΜΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 2500τ.μ. με 80 ρίζες ελιές στον Ασφαλακτό Τιμή 10.000€ <<Διαπραγματεύσιμη>> - ΚΩΔ:[Β-673] ΦΡΑΓΚΑΠΗΔΗΜΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 17000τ.μ. με 450 ρίζες ελιές στον Ασφαλακτό Τιμή 3.000€/ στρμ <<Διαπραγματεύσιμη>> - ΚΩΔ:[Β-672] ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 25000τ.μ. κοντά στον δρόμο προς Αυγείο Τιμή 3.000€/στρμ. <<Διαπραγματεύσιμη>> - ΚΩΔ:[Β-655] ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται στην οδό Σμύρνης κοντά στον σταθμό του ΟΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 90τ.μ. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιμή 70.000 euro <<Διαπραγματεύσιμη>> - ΚΩΔ:[Β-547] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 200τ.μ. ενοικιασμένος στην οδό Δαλιάνη. Δυνατότητα διχοτόμησης - ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιμή 350.000€ <<Διαπραγματεύσιμη>> ΚΩΔ:[Β-666] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 120 τ.μ. εντός του εμπορικού κέντρου της Αμαλιάδας. Προτεινόμενη τιμή 120.000 ευρώ - ΚΩΔ:[Β-340] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 160τ.μ. κεντρικότατο οίκιμα κοντά στο δημαρχείο, με κατάστημα 40 τ.μ. και γραφεία πρώτου ορόφου 120 τ.μ. Πωλούνται και ξεχωριστά - ΚΩΔ: [Β-216] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ δίπλα στο κτελ 52τ.μ.με πρόσοψη σε δυο δρόμους - Τιμή 7000euro/τ.μ. <<Διαπραγματεύσιμη>> - ΚΩΔ:[Β-500] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 130τ.μ. γωνιακό καινούργιο επί της οδού Καρακανδά και πλατείας καλίτσα ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιμή 150.000 euro ΚΩΔ:[Β-539] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται στην οδό Καλαβρύτων & Γορτυνίας ΑΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΕΠ. ΧΡΗΣΗ 80τ.μ. Ισογειο, γωνιακό με αυτονομία Προτ. Τιμή:120.000€ - ΚΩΔ:[Β-433] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται στο κέντρο στην οδό Δαλιάνη ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 26τ.μ. με υπόγειο 75τμ. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιμή 89.500euro <<Διαπραγματεύσιμη>> - ΚΩΔ:[Β-533 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) σε λειτουργία σύγχρονο full εξοπλισμένο καινούργιο 160τ.μ.1ος όροφος, γωνιακό με Τζάκι Τιμή 100.000€ Διαπραγματεύσιμη ΚΩΔ:[Β-812] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 40τ.μ. στο κέντρο της πόλης με πολλά χρόνια λειτουργίας και εξασφαλισμένη πελατεία Τιμή 10.000€ Διαπραγματεύσιμη - ΚΩΔ:[Β-792] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΤΙΜΗ 20.000€ - ΚΩΔ:[Β-719]ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ -ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ κεντρικο Τιμη 26.000€ Διαπραγματέυσιμη ΚΩΔ:[Β-753 ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται στην οδό Ολυμπίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ(caf? - bar) καινούργιο πλήρως εξοπλισμένο σύγχρονο με έτοιμη πελατεία Τιμή 30.000 euro <<Διαπραγματεύσιμη>> - ΚΩΔ:[Β568] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 160τ.μ. πλησίον νοσοκομείου σε κεντρικό δρόμο σύγχρονο καινούργιο με εξασφαλισμένη πελατεία και πολλά χρόνια λειτουργίας ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕPH Τιμή 25.000 euro <<Διαπραγματεύσιμη>> - ΚΩΔ:[Β-578] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 40τ.μ ειδών κηνυγιου και αλιείας κεντρικό με πολλά χρονιά λειτουργίας και εξασφαλισμένη πελατεία ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιμή 30.000 euro <<Διαπραγματεύσιμη>> - ΚΩΔ:[Β-591] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ φρέσκων και κατεψυγμένων προϊόντων (ψάρια κ.α) στο εμπορικό κέντρο της πόλης με πολλά χρόνια λειτουργίας και εξασφαλισμένη πελατεία λόγω αναχώρησης Τιμή 30.000 euro <<Διαπραγματεύσιμη>> - ΚΩΔ:[Β-535] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ FAST FOOD κεντρικότατο με 20 χρόνια λειτουργίας full εξοπλισμένο με φούρνους κ.α. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιμή 45.000 euro <<Διαπραγματεύσιμη>> - ΚΩΔ:[Β-538] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ με κατεψυγμενα προιοντα,αλαντικα τυροκομικα και ειδη μινι μαρκετ και με καινουργιο εξοπλισμο τιμη 45.000€ διαπραγματευσιμη ΚΩΔ:[Β-720] ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 65τ.μ. 2ΔΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισογειο με αυτονομία, Τζάκι με πολλά δένδρα , φως και νερό Τιμή 150.000€ Διαπραγματέυσιμη- ΚΩΔ:[Β807]

ΚΟΥΡΟΥΤΑ : Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 50τ.μ. 2ΔΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. με A/C σε οικόπεδο 160τμ, με δυνατότητα και δευτέρου ορόφου Τιμή 200.000 €Διαπραγματέυσιμη ΚΩΔ:[Β-813] ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 187τ.μ. σε οικόπεδο 5,5 στρμ , τριφασικό ρεύμα , αρτεσιανό , τοεβ , έτοιμο για κατοίκιση με Τζάκι, αποθήκη 50 τμ ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιμη 350.000€ Διαπραγματεύσιμη - ΚΩΔ:[Β-789] ΑΓ. ΑΝΝΑ(ΑΜΑΛΙΑΔΑ): Πωλείται ΜΕΖΟΝΕΤΑ 104τ.μ. στις εργατικές κατοικίες. τιμή : 80.000€ Διαπραγματευσιμη - ΚΩΔ:[Β-448] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΒΙΛΑ 156τ.μ. 3ΔΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισόγειο με αυτονομία, Τζάκι σύγχρονο με διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο αντισεισμικό Τιμή 220.000€Διαπραγματέυσιμη - ΚΩΔ:[Β-777] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΜΕΖΟΝΕΤΑ 107τ.μ.με 3ΔΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ.WC διαμπερές με αυτονομία, με πάρκινγκ στο κεντρο της πολης Τιμη 150.000€ - ΚΩΔ:[Β-741]Διαπραγματέυσιμη ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60τ.μ. 2ΔΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. με αποθήκη Τιμή 50.000€ Διαπραγματέυσιμη - ΚΩΔ:[Β-745] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 114τ.μ. 3Δ.Σ.Κ.Λ.WC Ισογεια με καλοριφέρ και a/c, Τιμή 175.000 euro <<Διαπραγματεύσιμη>> - ΚΩΔ:[Β-642] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70τ.μ. στον δρομο για Αγ. Ιωαννη σε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 20 στρεμ με πολλα ελαιοδενδρα - ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιμή 360.000€ <<Διαπραγματεύσιμη>> - ΚΩΔ:[Β-526] ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΟΙΚΙΑ 66τ.μ.σε οικόπεδο 3750 τμ με ρεύμα και ι νερό 100.000€ - ΚΩΔ:[Β-755] ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΟΙΚΙΑ 60τ.μ.σε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 2250τμ με γεώτρηση Τιμή 60.000€ - ΚΩΔ:[ΒΚΑΡΔΑΜΑΣ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60τ.μ. καινούργια σε οικόπεδο 250τμ εντός οικισμού με αποθήκη ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιμή 60.000 euro <<Διαπραγματεύσιμη>> - ΚΩΔ:[Β-602] ΚΑΡΔΑΜΑΣ:Πωλείται ΜΕΖΟΝΕΤΑ 120 τ.μ. ημιτελής σε οικόπεδο 4 στρεμμάτων με πλούσια βλάστηση και μεγάλα δέντρα "ελιές - φοίνικες - πεύκα κλπ." με πρόσοψη σε δρόμο με άσφαλτο, 2,5 χλμ. από την θάλασσα του Ιονίου πελάγους. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιμή 75.000 euro <<Διαπραγματεύσιμη>> [B-8] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.μ. με ημιυπόγειο 50τμ σε οικόπεδο 4,5 στρεμ καινούργια με σοφίτες , με αυτόνομο καλοριφέρ , με διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο (γκαζόν , δένδρα ) κλπ ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιμή 205.000 euro <<Διαπραγματεύσιμη>>ΚΩΔ:[Β-530] ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς ΠΩΛΗΣΗ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 55τ.μ. σε 2 στρμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ με Τζάκι, αποθήκη εντός αναδασμού Τιμή 55.000€<<Διαπραγματεύσιμη>> - ΚΩΔ:[Β-668] ΔΟΥΝΕΙΚΑ: Πωλείται ΟΙΚΙΑ 2 ορόφων 311τ.μ. σε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 10.550τμ με 350 δένδρα με πάρκινγκ, αποθήκη κ.α. Τιμή 330.000 euro <<Διαπραγματεύσιμη>> - ΚΩΔ:[Β-662] ΟΙΚΟΠΕΔΟ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΚΟΥΡΟΥΤΑ : Πωλείται ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1023τ.μ. Τιμή 250.000€ Διαπραγματέυσιμη- ΚΩΔ:[Β809] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕΔΟ 320τ.μ. 80.000€ - ΚΩΔ:[Β-729]Διαπραγματέυσιμη ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕΔΟ 280τ.μ. επί της οδού Καρακανδά άρτιο και οικοδομήσιμο Τιμή 150.000€<<Διαπραγματεύσιμη>> - ΚΩΔ:[Β-667] ΚΑΡΔΑΜΑΣ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕΔΟ 4600τ.μ.κοντα στον δρόμο για Καρδαμά Αμαλιάδας με έτοιμη άδεια οικοδομής Τιμή 100.000€ <<Διαπραγματεύσιμη>> - ΚΩΔ:[Β-688] ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕΔΟ 20στρμ. Κατάλληλο για κάθε χρήση Τιμή 30.000€/στρμ<<Διαπραγματεύσιμη>> - ΚΩΔ:[Β-687] ΠΑΛΟΥΚΙ,ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕΔΟ 2000τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο, εντός τουριστικής επιδοτούμενης ζώνης, 150 μέτρα από την θάλασσα. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ τιμή 120.000 ευρώ - ΚΩΔ:[Β-237] ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 117τ.μ. 1ου ορόφου ημιτελές στο κέντρο της πόλης Τιμή 117000€<<Διαπραγματεύσιμη>> - ΚΩΔ:[Β-584] ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ προς ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΧΑΒΑΡΙ: Ενοικιάζεται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 20000τ.μ. για φωτοβολταικα συστηματα - ΚΩΔ:[Β-274]

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ : www.sakisvasilopoulos.com

ÌÅÓÉÔÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÃÅÍÉÊÅÓ ÁÓÖÁËÅÉEÓ

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ

Ã. Ðáôñüêëïõ 2 Ðýñãïò, ôçë. 26210-23996 êáé 693-2623342 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόκτιστη γκαρσονιέρα πρωτοκατοικήσιμη στην Δεξαμενή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι 1ου ορόφου νεόκτιστο πλησίον ΤΕΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι 2ου ορόφου σε τριώροφη οικοδομή πλησίον ΔΕΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι στην οδό Υψηλάντου 3ος όροφος ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τεσσάρι 4ου ορόφου νεόκτιστο πλησίον 1ου Γυμνασίου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο 1ος όροφος 180 τ.μ. σε μονοκατοικία δεκαετίας με μεγάλη αυλή στο Κατσικάρι ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο 1ος όροφος 115 τ.μ. σε νεόκτιστη μονοκατοικία στον Αγιο Γεώργιο με απεριόριστη θέα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πεντάρι ρετιρέ πρωτοκατοικήσιμη στην Αγία Βαρβάρα διαθέτει και θέση πάρκιν κλειστή ΠΩΛΕΙΤΑΙ διομισάρι ισόγειο 70 τ.μ. νεόκτιστο στην οδό Γορτυνίας τιμή 55.000 ευρώ ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυομισάρι 1ου ορόφου 66 τ.μ. στην οδό Υψηλάντου τιμή 40.000 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία διώροφη 260 τ.μ. σε 4.500 τ.μ. οικόπεδο στο Κατσικάρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 80 τ.μ. με 40 τ.μ. πατάρι στην οδό Παπαφλέσσα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγροτεμάχιο 6264 τ.μ. στο Κατσικάρι γωνιακό επί ασφάλτου ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο Στρέφι αγροτεμάχια 7 - 18 -3,5 στρεμμάτων ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γραφεία 1ου και 3ου ορόφου στην οδό Πατρών 12 14 και στην οδό Γρηγορίου Ε' ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 214 τ.μ. με παλιά οικία 60 τ.μ. στην οδό Ρήγα Φεραίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριάρι γωνιακό 2ου ορόφου 73 τ.μ. στην οδό Παπαφλέσσα ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 851 τ.μ. πλησίον Αστυνομίας γωνιακό τιμή 300.000 ευρώ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι νεόκτιστο στην οδό Πατρόκλου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τεσσάρι 1ου ορόφου νεόκτιστο με πάρκιν ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 2ου ορόφου με WC στην κεντρική πλατεία, τιμή 220 ευρώ

Πωλείται δυάρι 3ου ορόφου 49 τ.μ. σε τριώροφη οικοδομή τιμή 49.000 ευρώ Πωλείται τεσσάρι 107 τ.μ. 3ου ορόφου στην οδό Πατρών Πωλείται πεντάρι στην Αγίου Γεωργίου 110 τ.μ. με πάρκιν και αποθήκη Πωλείται δυομισάρι 1ου στην οδό Αγίου Αρτεμίου Πωλείται τριώροφη οικοδομή στην οδό Μανωλοπούλου αποτελούμενη από 100 τ.μ. κατάστημα 100 τ.μ. 1ος και 100 τ.μ. 2ος όροφος Πωλείται διώροφη μεζονέτα 200 τ.μ. στα Λαστέικα Πωλείται διώροφη μεζονέτα 320 τ.μ. στα Λαστέικα Πωλείται τριώροφη ημιτελές μεζονέτα στα Γρανιτσέικα Πωλείται διώροφη ημιτελές μεζονέτα 360 τ.μ. στο Λαμπέτι το ύψωμα Πωλείται αγροτεμάχιο 13922 τ.μ. με 176 τ.μ. παλιά οικία στον επαρχιακό δρόμο Αγίου Ιωάννη - Λαστέικα Πωλείται στα Λαστέικα οικόπεδο 8.000 τ.μ. Πωλείται στο Σκουροχώρι αγροτεμάχιο 12.500 τ.μ. πλησίον κεντρικού δρόμου Πωλείται οικόπεδο 18.000 τ.μ. επί της οδού Αλφειού Πωλείται οικόπεδο 280 τ.μ. με παλιά οικία 55 τ.μ. στο Κατάκολο (πλησίον Μπανάνα) ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 55 τ.μ. στην οδό Τάκη Πετροπούλου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πεντάρι 117 τ.μ. πλησίον Δικαστηρίων ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 140 τ.μ. και 60 τ.μ. υπόγειο πλήρως επιπλωμένο στο Λάλα ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στην Ξυλοκέρα τιμή 60.000 ευρώ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα γωνιακό 63 τ.μ. ο πρώτος όροφος στην οδό Ερμού τιμή 130.000 ευρώ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 153 τ.μ. στην οδό Παπαφλέσσα ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 4500 τ.μ. στο Ντόμπρινο Λαστεΐκων ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 9.200 τ.μ. στο Καταράχι πλησίον ασφάλτου τιμή 45.000 ευρώ ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 40 τ.μ. 1ου ορόφου νεόκτιστη πλησίον ΤΕΙ.

ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ËÅ×ÁÉÍÁ ÔÇË. 26230 23233 ÊÉÍ. 6973734603 e-mail: pmeintanis@yahoo.gr - www.panosmeidanis.gr

ΕΝΑΝΤΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΜΑΧΟΥ, 12ΣΤΡ, ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 4 ΣΤΡ ΛΙΟΣΤΑΣΙ, ΤΙΜΗ 39.000€ ΚΑΣΤΡΟ Επί του δρόμου για Κυλλήνη 6.500 τ.μ. με φανταστική θέα στη θάλασσα. ΚΟΥΡΤΕΣΙ. Εντός αναδασμού 14 στρ. 500 μ. από την Εθνική Οδό. Τιμή 28.000 ευρώ. ΣΚΑΦΙΔΙΑ - ΚΑΛΑΚΕΪΚΑ 14 στρ. με θέα θάλασσα. Απόσταση από παραλία 600 μ. δίδεται και το μισό. ΜΥΡΣΙΝΗ: 14 ΣΤΡ. ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 800 Μ. ΤΙΜΗ 2.400 € ΤΟ ΣΤΡ. ΡΕΓΚΛΕΪΚΑ: 7 ΣΤΡ., 13 ΣΤΡ. ΚΑΙ 20 ΣΤΡ., ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ, ΑΜΟΥΔΕΡΙΚΑ, ΤΙΜΗ 2.500 € ΤΟ ΣΤΡ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ, ΠΕΡΙΒΟΛΙ 8 1/2 ΣΤΡ. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΜΕ ΟΙΚΙΑ 80 Τ.Μ., ΣΕ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ ΚΑΣΤΡΟ 8 ΣΤΡ. ΜΕ ΒΙΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ. ΤΙΜΗ 14.000€ ΤΟ ΣΤΡ. ΓΛΥΦΑ 10 ΣΤΡ. ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 300 Μ. ΕΠΙΠΕΔΑ. ΤΙΜΗ 12.000€ ΤΟ ΣΤΡ.  ΑΡΚΟΥΔΙ ΓΛΥΦΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 22 ΣΤΡ. Α1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 100 Μ. ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, ΟΙΚΙΕΣ ΚΛΠ ΣΙΜΙΖΑ, 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 22 ΣΤΡ. ΚΑΙ 11 ΣΤΡ. Α' ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ. ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ. ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.700€ ΤΟ ΣΤΡ.  ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ, 36 ΣΤΡ. ΜΕ 420 ΡΙΖΕΣ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑ 80 Τ.Μ. ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΤΙΜΗ 78.000€ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ: ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 5 1/2 ΣΤΡ. ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ 100 Τ.Μ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ, ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 65.000€ ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 50 ΣΤΡ. ΕΠΙΠΕΔΑ, ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ, 900 Μ. ΤΙΜΗ 2.700 ΤΟ ΣΤΡ. ΚΑΣΤΡΟ, 4.300 Τ.Μ. ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ROBINSON, ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ, ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 15 ΣΤΡ ΕΠΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΟΝΟ 15.000 ΕΥΡΩ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 50 στρ. εντός αναδασμού 600 μ. από εθνική οδό τιμή 2.200 ευρώ το στρ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 110 στρ. κοντά στο Κοτύχι απόσταση από παραλία 400 μ. σε καλή τιμή. ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ - ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ, ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 15 ΣΤΡ. ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ. ΟΙΚΙΕΣ ΛΕΧΑΙΝΑ, ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΔΙΩΡΟΦΟ ΟΙΚΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35 Τ.Μ. ΚΑΙ Α' ΟΡΟΦΟ 36 Τ.Μ., ΕΠΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ, ΤΙΜΗ 65.000€ ΛΕΧΑΙΝΑ, ΛΥΟΜΕΝΟ 60 Τ.Μ. ΣΕ 6.500 Τ.Μ. ΠΕΡΙΒΟΛΙ, ΤΙΜΗ 39.000€  ΚΑΣΤΡΟ, ΒΙΛΑ 180 Τ.Μ. ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ, ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ, ΓΚΑΡΑΖ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΔΕΝΔΡΑ, ΣΕ 2.500 Τ.Μ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ. ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 800.000€ ΤΩΡΑ ΜΟΝΟ 450.000€. ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΑ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ, ΒΙΛΑ 100 Τ.Μ. ΜΕ 3Υ/Δ, ΑΠΟΘΗΚΗ, ΓΚΑΡΑΖ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΣΕ 1.000 Τ.Μ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ. ΤΙΜΗ 160.000€ ΚΑΣΤΡΟ Επί του δρόμου για Κυλλήνη 75 τ.μ. με υπόγειο σε 2.800 τ.μ. οικόπεδο. Υπόλοιπο δόμησης 139 τ.μ. τιμή 220.000 ευρώ. ΜΥΡΣΙΝΗ Οικία 45 τ.μ. σε οικόπεδο 7,5 στρ. 400 μ. από παραλία. Τιμή 85.000 ευρώ. ΜΥΡΣΙΝΗ μονοκατοικία 100 τ.μ. 3 υπνοδ., 2 μπάνια σε 1.000 τ.μ. οικόπεδο, κατασκευής 2010. Τιμή 190.000 ευρώ. ΚΥΛΛΗΝΗ. Διώροφη οικία 95 τ.μ. ο κάθε όροφος σε οικόπεδο 300 τ.μ. Απόσταση από παραλία 200 μ. Δίδεται και χωριστά. Τιμή 290.000 για ολόκληρο. ΚΑΣΤΡΟ Μεζονέτα 115 τ.μ. στο δρόμο Κάστρου Κυλλήνης με θέα θάλασσα. Τιμή 160.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ. Εναντι SHELL ισόγειο διαμέρισμα σε διώροφη οικοδομή 100 τ.μ. δίδεται και με έπιπλα. Τιμή 85.000 ευρώ. ΣΚΑΦΙΔΙΑ, ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150 Τ.Μ. ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΤΙΜΗ 150.000€

ΚΑΣΤΡΟ, ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ: ΙΣΟΓΕΙΟ 120 Τ.Μ., ΓΙΑΠΙ ΚΑΙ Α' ΟΡΟΦΟ 120 Τ.Μ. ΛΟΥΞ, ΜΕ ΤΖΑΚΙ ΚΛΠ, ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1.050 Τ.Μ. ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ, ΤΙΜΗ 170.000€ ΜΥΡΣΙΝΗ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΩΡΟΦΟ ΟΙΚΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, 90 τ.μ. ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ, ΤΙΜΗ: 98.000 ευρώ Νέα Μανωλάδα: Πωλείται Α' όροφος 85 τ.μ. ημιτελής, στο κέντρο, τιμή 65.000 ευρώ ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλείται καινούριο διώροφο οίκημα αποτελούμενο από ισόγειο 2 διαμερίσματα 90 τ.μ. και 60 τ.μ. και α' όροφος 100 τ.μ. με μεγάλες βεράντες και θέα θάλασσα σε οικόπεδο 1330 τ.μ. τιμή προσφοράς από 450.000 ευρώ τώρα μόνο 250.000 ευρώ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ επί του κεντρικού δρόμου προς Βρανά πωλείται τριώροφο οίκημα 300 τ.μ. τιμή 190.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 240 τ.μ. διώροφη πλήρως ανακαινισμένη σε 9 στρ. λιοστάσι και άλλα διάφορα δένδρα, περιφραγμένο με ωραία θέα θάλασσα τιμή 370.000 ευρώ ΜΥΡΣΙΝΗ επί του δρόμου για 117 Π.Μ. πωλείται οικία 80 τ.μ. στα τούβλα σε οικόπεδο 2623 τ.μ. τιμή 110.000 ευρώ. ΜΥΡΣΙΝΗ διασταύρωση για Νιοχώρι και 117 πωλείται κατάστημα 90 τ.μ. καινούργιο δίπλα από Sheel ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ πωλείται οικία 60 τ.μ. με κήπο εντός σχεδίου ΚΥΛΛΗΝΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ α' όροφος 106 τ.μ. με τζάκι και ωραία θέα θάλασσα, με μεγάλες βεράντες ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΩΡΟΦΟ ΟΙΚΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ (ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ) 902 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 87 Τ.Μ. Ο ΟΡΟΦΟΣ. ΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 100 Τ.Μ. Ο ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟΣ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 160.000 ΕΥΡΩ. ΛΕΧΑΙΝΑ πωλείται οικία 145 τ.μ. ημιτελή υπερυψωμένη με οικόπεδο 100 τ.μ. δίπλα στην Παναγία, σε πολύ καλή τιμή. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ: ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΟ ΟΙΚΗΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΟΡΟΦΟΣ 100 Τ.Μ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΣΤΡΟ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ 636 Τ.Μ., ΚΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ. ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΤΙΜΗ 78.000€  ΚΥΛΛΗΝΗ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ 307 Τ.Μ. ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ Σ.Δ. 1, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100Μ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΙΜΗ 85.000€ ΛΕΧΑΙΝΑ. Οικόπεδο 240 τ.μ. Σ.Δ. 2 δίπλα από κεντρική πλατεία Αγ. Δημητρίου. ΛΕΧΑΙΝΑ: ΟΙΚΟΠΕΔΟ 360 Τ.Μ., ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ, Σ.Δ. 1,2 ΔΙΠΛΑ ΑΠΌ ΤΟ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΤΙΜΗ 39.000€ ΣΤΡΟΥΣΙ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΡΤΙΟ, ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ, 3.440 Τ.Μ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 44.000€. ΤΙΜΗ: 48.000€ ΓΑΣΤΟΥΝΗ - ΚΑΘΟΛΙΚΗ: ΟΙΚΟΠΕΔΟ 620 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ, ΧΤΙΖΕΙ 500 Τ.Μ., ΤΙΜΗ 39.000€ ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1.000 Τ.Μ. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΓΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟ 12.000€ Καβάσιλα: Πωλείται οικόπεδο επί της Εθνικής Οδού με πρόσβαση εντός σχεδίου 2.770 τ.μ. με πρόσοψη 100μ. Τιμή 120.000 ευρώ Κάτω Παναγιά Κυλλήνη: Πωλείται οικόπεδο 5.500 τ.μ. με θέα θάλασσα ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 οικόπεδα 105 τ.μ. και 250 τ.μ. άρτια οικοδομήσιμα γωνιακά κοντά στην αστυνομία ΛΥΓΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 1.030 Τ.Μ. ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΧΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΟ 35.000 ΕΥΡΩ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΡΚΟΥΔΙ - ΓΛΥΦΑ επί του δρόμου 22 στρ. Α1 τουριστική ζώνη κατάλληλο για ξενοδοχείο κλπ. ΚΑΣΤΡΟ Συγκρότημα 6 κατοικιών 40 τ.μ. η κάθε μία σε οικόπεδο 5,5 στρ. με φανταστική θέα δίπλα από ROBINSON. ΚΑΣΤΡΟ: 3 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 95 Τ.Μ. Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 12.000 Τ.Μ. ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ROBINSON 600 Μ. ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 810.000€

ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πωλείται οπωροπαντωπολείο σε κεντρικό σημείο της Αμαλιάδας, με εξασφαλισμένη πελατεία, χαμηλό ενοίκιο. Πώληση λόγω αναχώρησης. Τιμή: 45.000€ Στην ΑΜΑΛΙΑΔΑ στην περιοχή ανεμομύλου δυόροφη οικοδομή ισόγειο-1ος -2ος γωνιακή, γιαπί το ισόγειο και ο 1ος , 2ος όροφος τελειωμένος χωρίς κουζίνα, εννέα ετών πωλείται ολόκληρο ή μεμονωμένο (1000) Τιμή 250000€ ολόκληρο Στο κέντρο της ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ διαμέρισμα 75 τ.μ. στον 3ο όροφο ρετιρέ με δύο υ/δ ,μπάνιο καθιστικό καινούργια ντουλάπια(1001) Τιμή 90000€ Στην ΑΜΑΛΙΑΔΑ διαμέρισμα 2ου ορόφου 73 τ.μ. γωνιακό με μεγάλες βεράντες 35 τ.μ. κατασκευής 2005 (1002) Τιμή 95000€ Στην ΑΜΑΛΙΑΔΑ διαμέρισμα 105 τ.μ. 3ου ορόφου πλήρως ανακαινισμένο με αυτόνομη θέρμανση (1003) Τιμή 120000€ Στην ΑΜΑΛΙΑΔΑ διώροφο οίκημα με μια γκαρσονιέρα και ένα δυάρι νοικιασμένα στο ισόγειο και ένα τριάρι νοικιασμένο στον πρώτο όροφο με μεγάλο ακάλυπτο χώρο και μια γκαρσονίερα ξεχωριστά(σοβαρή επένδυση) (1004) Τιμή συζητήσιμη Στην ΑΜΑΛΙΑΔΑ οροφοδιαμερίσματα 3ου & 4ου ορόφου 109 τ.μ. καινούργιας κατασκευής σε κεντρικό και ήσυχο σημείο της πόλης με τρία υ/δ,δύο μπάνια μεγάλες βεράντες , γκαράζ (στον 4ο όροφο δυνατότιτα κατασκευής τζακιού) (1005) Τιμή 170000€ Μεζονέτα 240τ.μ. πλήρως ανακαινισμένη σε κεντρικό σημείο της ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ με τρία υ/δ , δύο μπάνια , δύο καθιστιά, τζάκι (1106) Τιμή συζητήσιμη Στη ΣΚΑΦΙΔΙΑ στην περιοχή ΠΑΝΟΡΑΜΑ μονοκατοικία -μεζονέτα 82 τ.μ. σε οικόπεδο 275 τ.μ. με 2 υ/δ, 2 μπάνια ,κουζίνα, καθιστικό, 800μ. από την θάλασσα με πανοραμική θέα (1100) Τιμή 155000€ Στην περιοχή του ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ οικία 55τ.μ. με οικόπεδο 100τ.μ. περίπου 10 χρονών δεύτερη γραμμή από την θάλασσα (1013) Τιμή 40000€ Στα ΔΟΥΝΕΙΚΑ μονοκατοικία 80τ.μ περίπου, σε οικόπεδο 1000τ.μ. με 20 ρίζες ελιές όμορφο κήπο και πανοραμική θέα (1014) Τιμή 80000€ Στην περιοχή ΣΥΚΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ μονοκατοικία 60τ.μ. νόμιμη με δύο υ/δ, κουζίνα,και μπάνιο, επιπλωμένη,με αιρκοντίσιον,μεγάλες βεράντες,Τρίτη

σειρά από την θάλασσα (1015) Τιμή 80000€ Αγροτεμάχιο 9 στρ. με 100 ρίζες ελιές 30 χρόνων περίπου (1106) Τιμή 27000€ Κτήμα 9500τ.μ. στην περιοχή ΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ με μεγάλη προσοψη στον επαρχιακό δρόμο, 1300μ. από την θάλασσα Τιμή συζητήσιμη Στον ΚΑΡΔΑΜΑ στην θέση ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 στρέμ. αγροτεμάχιο με πρόσοψη σε αγροτικό δρόμο κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια (1032) Τιμή 4000/το στρ. Στο δρόμο ΔΟΥΝΕΙΚΑ-ΜΥΡΤΙΑ αγροτεμάχιο 4 στρ. άρτιο και οικοδομήσιμο με πρόσοψη στο δρόμο (1034) Τιμή 20000€ Στη ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ τρία αγροτεμάχια των 4 στρ. άρτια και οικοδομήσιμα με τριφασικό ρεύμα -ιντερνετ-νερό δικο τους με φανταστική θέα στο κάστρο ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ πολύ κοντά στο λιμάνι της Κυλήνης και στο Θίνες Βαρθολομιού (1035) Τιμή 45000€ έκαστο Στην περιοχή ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ένα αγροτεμάχιο 4 στρ. άρτιο και οικοδομήσιμο σε ήσυχη περιοχή του χωριού (1036) Τιμή 30000€ Στο ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ οικόπεδο 4560 τ.μ. κοντά σε μεγάλο ξενοδοχείο με φανταστική θέα στο Ιόνιο (1103) Τιμή 125000€ Οικόπεδο στην ΑΜΑΛΙΑΔΑ 700τ.μ. περίπου με μεγάλη πρόσοψη σε κεντρικό δρόμο άρτιο και οικοδομήσιμο με σ.δ. 2 (1058) Τιμή 200000€ Οικόπεδο 2450τ.μ. στο ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ με οικοδομή δύο ορόφων γιαπί 1200τ.μ. συνολικά κατάλληλο για επαγγελματική χρήση με φανταστική θέα στο ΙΟΝΙΟ (1104) Τιμή συζητήσιμη Μαγαζί 130τ.μ. γωνιακό σε κεντρικό σημείο της ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ πωλείται(1105) Τιμή συζητήσιμη ΠΩΛΕΙΤΑΙ περίπτερο επί της ΠΛΆΤΕΙΑ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ σε κεντρικότατο σημείο με εξασφαλισμένη πελατεία(1078) Τιμή 55.000€ Στην περιοχή της ΜΥΡΤΙΑΣ μαγαζί77τ.μ. με πατάρι άλλα 77τ.μ. σχεδόν έτοιμο (1079) Τιμή 95.000€ Στην ΑΜΑΛΙΑΔΑ τρία καταστήματα ισόγεια 35τ.μ-40τ.μ.- 45τ.μ. με πατάρι και υπόγειο κεντρικά με μεγάλη φάτσα (1080) Τιμή 70000€/έκαστο


Ðñþôç ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Μικρές Αγγελίες Áêßíçôá

35


36

Μικρές Αγγελίες

Ðñþôç ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Áêßíçôá ÐÙËÇÓÅÉÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Διαμερίσματα - Μονοκατοικίες 1. Ìïíïêáôïéêßá 42 ô.ì. ðëçóßïí Íïìáñ÷ßáò. ÔéìÞ 50.000 êáôáóêåõÞ 1998 2. ÄéáìÝñéóìá 85 ô.ì. 3ïò üñïöïò áõôüíïìç èÝñìáíóç, (ìðïúëåñ ê.ë.ð.) ôéìÞ 85.000 åõñþ 3. 80 ô.ì. äéáìÝñéóìá 3ïò üñïöïò (ðáëáéÜ Íïìáñ÷ßá) ìå áõôüíïìç èÝñìáíóç ôéìÞ 80.000 åõñþ 4. 98 ô.ì. êáéíïýñãéï 4ïò üñïöïò (3 åôþí) áõôüíïìç èÝñìáíóç ìå ãêáñÜæ - áðïèÞêç 27 ô.ì. ôéìÞ 125.000 åõñþ 5. Ãéáðß 1ïò üñïöïò óå ôñéþñïöç ïéêïäïìÞ 110 ô.ì. 1ïò üñïöïò êáé 25 ô.ì. 3ïò üñïöïò êáé 28 ô.ì. ðéëïôÞ ôéìÞ 120.000 åõñþ 6. Ãñáöåßï 63 ô.ì. ðëçóßïí Äéêáóôçñßùí ìå ðñüóïøç óôçí 28ç Ïêôùâñßïõ äýï W.C. ôéìÞ 63.000 åõñþ 7. 116 ô.ì. äéáìÝñéóìá 2ïò üñïöïò ìå ôñßá õðíïäùìÜôéá 2 åôþí êáé ðïëëÜ Ýîôñá. 8. 70 ô.ì. óôçí Ìáíùëïðïýëïõ ðëçóßïí Íïìáñ÷ßáò ôéìÞ 75.000 9. Êáéíïýñéá äéáìåñßóìáôá óå ðïëëÝò ðåñéï÷Ýò áðü éäéþôåò 122 ô.ì. - 118 ô.ì. 110 ô.ì. 100 ô.ì. - 90 ô.ì. - 85 ô.ì. - 80 ô.ì. - 62 ô.ì. 10. ÄéáìÝñéóìá 50 ô.ì. 1ïò üñïöïò åíïéêéáóìÝíï 300 åõñþ áíÜ ìÞíá ìå áõôüíïìç èÝñìáíóç 4 åôþí. ÃêáñóïíéÝñá ðëçóßïí Äéêáóôçñßùí 45 ô.ì. åíïéêéáóìÝíï (250 åõñþ) 1ïò üñïöïò êáôÜëëçëï êáé ãéá ãñáöåßï ôéìÞ 1000 åõñþ áíÜ ô.ì. 11. Ìïíïêáôïéêßá äéþñïöï 90 ô.ì. êáé 90 ô.ì. óå ïéêüðåäï 220 ô.ì. ôéìÞ 145.000

åõñþ 12. Ìïíïêáôïéêßá 3þñïöï áðïôåëåßôáé áðü êáôÜóôçìá 120 ô.ì. äéáìÝñéóìá 1ïò üñïöïò 100 ô.ì. êáé äéáìÝñéóìá 2ïò üñïöïò 80 ô.ì. ôéìÞ 220.000 13. Ìïíïêáôïéêßá 3þñïöï éóüãåéï êáôÜóôçìá 80 ô.ì. 1ïò üñïöïò äéáìÝñéóìá 80 ô.ì. êáé 2ïò üñïöïò äéáìÝñéóìá 80 ô.ì. üëï ìáæß 200.000 åõñþ Οικόπεδα 1. 600 ô.ì. ðëçóßïí êáéíïýñéï ÉÊÁ, ìå óõíôåëåóôÞ äüìçóçò 1,8 ôéìÞ 90.000 åõñþ 2. 3 óôñÝììáôá Ýíáíôé ÅÊÐ ÑÞãá ìå ðñüóïøç óôçí ïäü Êáôáñá÷ßïõ (ðñïò Ýíôáîç Ó÷åäßïõ Ðüëåùò ôþñá Üñôéï êáé ïéêïäïìÞóéìï ôéìÞ 130.000 3. Ïéêüðåäï 10.000 ô.ì. åðß ôçò Åëë. Óôñáôéþôç åíôüò æþíçò Ó÷åäßïõ Ðüëåùò. ÊôÞóçò 200 ô.ì. ãéá óðßôé êáé 600 ô.ì. ãéá åðáããåëìáôéêÞ óôÝãç ôéìÞ 250.000 åõñþ üëï 4. 2.850 ô.ì. åðß ôçò Áãßïõ Ãåùñãßïõ ðùëåßôáé êáé äßäåôáé êáé áíôéðáñï÷Þ 5. ÏéêüðÝäï 130 ô.ì. ìå ðáëáéÜ ïéêßá óôçí ïäü Ãéáííéôóþí ôéìÞ 45.000 åõñþ 6. Ïéêüðåäï 406 ô.ì. ìå ðñüóïøç åðß ôçò Ìßëôùíïò Éáôñßäç 130.000 åõñþ 7. 215 ô.ì. ïéêüðåäï ìå ðñüóïøç óôçí ïäü Áëöåéïý êáôÜëëçëï ãéá êáôÜóôçìá ìå Ó.Ä. 2 ôéìÞ 120.000 åõñþ Αγροτεμάχια 1. ÁãñïôåìÜ÷éï åðß ôçò åèíéêÞò ïäïý Ðáôñþí Ðýñãïõ ðëçóßïí åóô. Áßãëç ìå ðñüóïøç óôïí åèíéêü äñüìï ôéìÞ

180.000 åõñþ 2. ÁãñïôåìÜ÷éï 10 óôñåììÜôùí åðß ôïõ äñüìïõ Ðýñãïõ - Êáôáêüëïõ ìå 121 ô.ì. ðñüóïøç ðùëåßôáé êáé áíÜ 5 óôñÝììáôá. Ôá 5 óôñÝììáôá ìå ðñüóïøç óôçí Êáôáêüëïõ ôéìÞ 100.000 åõñþ êáé ôá 5 óôñÝììáôá ðßóù 50.000 åõñþ 3. ÁãñïôåìÜ÷éï 5 óôñÝììáôá åíôüò ïéêéóìïý ðåñéï÷Þ ËáóôåÀêùí - Áãßïõ Ãåùñãßïõ êüâïíôáé êáé áíÜ Ýíá óôñÝììá ïéêïäïìÞóéìï êôÞóç 400 ô.ì. áíÜ óôñÝììá ôéìÞ 50.000 ôï 1,5 óôñÝììá 4. ÁãñïôåìÜ÷éï Íôüñìðéíï 6 óôñÝììáôá ìå èÝá, ôéìÞ 50.000 åõñþ 5. Áíèüðõñãïò áãñïôåìÜ÷éï 4 óôñÝììáôá êáé 8 óôñÝììáôá êáé 7 óôñÝììáôá ôéìÞ 10.000 åõñþ áíÜ óôñÝììá 6. Ëåâåíôï÷þñé áãñïôåìÜ÷éï 11 óôñåììÜôùí 300 ìÝôñá áðü èÜëáóóá ôéìÞ 180.000 åõñþ üëï 7. ÊáâáóéëÜêéá Ðýñãïõ 4 óôñÝììáôá ôéìÞ 70.000 åõñþ 8. ÂõôéíÝéêá 6.300 ô.ì. åíôüò áíáäáóìïý ôéìÞ 23.000 åõñþ 9. ÊáôóéêÜñé 5 óôñÝììáôá 15 ìÝôñá áðü Üóöáëôï ôéìÞ 100.000 åõñþ 10. Áãéï ÁíäñÝá 5,5 óôñÝììáôá ìå èÝá èÜëáóóá ÅíïéêéÜæïíôáé ÃêáñóïíéÝñåò áðü 150 åõñþ ÄõÜñéá áðü 200 åõñþ ÔñéÜñéá ÔåóóÜñéá ÐåíôÜñéá - ÊáôáóôÞìáôá - Ãñáöåßá ê.ë.ð.

ÔÁ ÄÉÁÖÇÌÉÆÏÌÅÍÁ ÁÊÉÍÇÔÁ ÅÉÍÁÉ ÅÍÄÅÉÊÔÉÊÁ ÕÐÁÑ×ÅÉ ÌÅÃÁËÇ ÐÏÉÊÉËÉÁ ÁÊÉÍÇÔÙÍ ÅÍÔÏÓ ÔÏÕ ÃÑÁÖÅÉÏÕ ÌÁÓ ÌÅÓÉÔÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÓÁÔÁ 28çò ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 16 - ÔÇË. 26210 22886

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον Πύργο γωνιακή μονώροφη μονοκατοικία με κατάστημα ημιτελές και διαμέρισμα τριάρι 70 τ.μ., περιοχή Νομαρχίας. Ευκολίες δεκτές. ΤΗΛ: 2621023154, 6989583626(ΜΑ 6798) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 3άρι 81 τ.μ., Επτανήσου 112 πλησίον Νοσοκομείου και πάρκιγνκ 26 τ.μ. κλειστό. ΤΗΛ: 6944418676 (ΜΑ 6787) ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 4 στρέμματα, άρτιο και οικοδομήσιμο, περιοχή "Μάρμαρα" Αμαλιάδας. Πληροφορίες στο τηλ. 6996371464 (ΜΑ 6783) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 120 τ.μ. στις εργατικές κατοικίες Αγ. Άννας Αμαλιάδας, 3ου ορόφου διαμπερές. Τιμή ευκαιρίας. ΤΗΛ: 6974734567 (ΜΑ 6698) ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.800 τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο, εκτός σχεδίου πόλης, γωνιακό στον επαρχιακό δρόμο Αμαλιάδας - Κρυονερίου. ΤΗΛ: 6974734567 (ΜΑ 6699) ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία παραθαλάσσια κατοικήσιμη για χειμώνα και καλοκαίρι, με τζάκι , καλοριφέρ, με αλουμίνια, ηλεκτρικά παράθυρα, μεγάλο οικόπεδο στην περιοχή Λέτρινα 5-6. ΤΗΛ: 6937490090 (ΜΑ 6642) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα (τετραετίας) 1ου ορόφου 108 τμ. περίπου με τρία Υ/Δ, κουζινοτραπεζαρία, WC, μπάνιο, αποθηκούλα. Πίσω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο. ΤΗΛ: 2621300806, 6982474292 Κος Παναγιώτης (ΜΑ 6632) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: διώροφη μονοκατοικία 105,τ.μ. τύπου μεζονέτας διαμπερές στον Πύργο, μεγάλος κήπος, δύο θέσεις παρκινγκ, αποθήκη 8τ.μ. με δύο υπνοδωμάτια, ένα μπάνιο, ένα wc, σαλόνι, κουζίνα (εργατική κατοικία) Πληροφορίες στο 6947263500(ΜΑ6630)

ΟΙΚΟΠΕΔΑ - Γωνιακά 217 και 312τ.μ., Σ.Δ. 1.2, Σ.Π.Κ. και Θεοτόκη γωνία - 260τ.μ., Σ.Δ. 1.4, επί της οδού Ναυσικάς - 116τ.μ., Σ.Δ. 2, επί της οδού Συγγρού - 319τ.μ., Σ.Δ. 1.6, με παλαιά μισθωμένη οικία 85τ.μ., επί της οδού Αλαμάνας - 1200τ.μ., κεντρικός δρόμος Αγίου Γεωργίου, ανάμεσα σε δύο εισόδους - 2150τ.μ. στον Ανθόπυργο, απέναντι από Πάρκο - 1300τ.μ., επί της Αγίου Γεωργίου, χτίζει 160τ.μ. - 600 και 740τ.μ. επί της Αγίας Μαρίνης - 1148τ.μ., χτίζει 400τ.μ., σε άριστη τοποθεσία, στα Λαστέικα - 600τ.μ., υπερυψωμένο, στην είσοδο του Κατακόλου - 2400τ.μ., περίοπτη πρόσοψη, 600μ από θάλασσα, στο Κορακοχώρι - 2150 και 3000τ.μ. στα Γρανιτσέικα με απεριόριστη θέα - 200 και 4000τ.μ., εκπληκτική θέα Πύργο θάλασσα, στο Λαμπέτι - 1700, 2000 και 3000 τ.μ. στην Βαρβάσαινα - 2400τ.μ., χτίζει 200τ.μ., 299μ από ΕΟ, θέα, στη Σαλμώνη - 1700τ.μ., σε κεντρικό δρόμο, στο Πράσινο - 350 και 1200τ.μ. στη Γαστούνη - 322Τ.Μ., Σ.Δ.1, στο κέντρο του Βαρθολομιού - 600τ.μ. στη Μυρτιά ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ - 4000τ.μ., εκπληκτική θέα Πύργο - θάλασσα, αρτεσιανό, στο Ντόμπρινο Λαστεΐκων - 4000τ.μ., στο Τραγανό Πύργου και 4500τ.μ. στο Τραγανό - Καβασιλάκια - 3000τ.μ., χτίζει 200τ.μ., 30 ελαιόδενδρα,

στον Άγιο Γεώργιο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΜΕΖΟΝΕΤΑ 120τ.μ., καλή κατάσταση επί της Γορτυνίας - 80τ.μ. με υπόγειο 80τ.μ. σε οικόπεδο 147τ.μ., επί της Σαχτούρη - ΗΜΙΤΕΛΗΣ ΔΙΩΡΟΦΗ 215τ.μ., με υπόγειο 100τ.μ., σε οικόπεδο 440τ.μ., θέα θάλασσα, στα Γρανιτσέικα - Ημιτελής 120τ.μ. σε οικόπεδο 1000τ.μ., στον Άγιο Γεώργιο - ΜΕΖΟΝΕΤΑ 200τ.μ. σε οικόπεδο 500τ.μ. με θέα στην Ξυλοκέρα - Ημιτελής 120τ.μ. με υπόγειο 120τ.μ., '05, και παλαιό κτίσμα 61τ.μ., σε οικόπεδο 384τ.μ., στην Ξυλοκέρα - 2 ανεξάρτητες κατοικίες 75τ.μ. (έκαστη) (2 υπν), ισόγειο και 1ος όροφος, θέα, μισθωμένα 600 ευρώ, στο Κολίρι - 80τ.μ., μοντέρνα διαρρύθμιση, τζάκι, με παλιά οικία 40τ.μ., σε οικόπεδο 400τ.μ., στη Σαλμώνη - 65τ.μ. σε οικόπεδο 232τ.μ., στον Αμπελώνα - Μεζονέτα 157τ.μ., σε οικόπεδο 2στρ, περίφραξη, μπάρμπεκιου, κα, στο Πράσινο - Ημιτελής 89τ.μ., σε οικόπεδο 240τ.μ., πανοραμική θέα, στο Επιτάλιο - 112τ.μ. με υπόγειο 30τ.μ., σε οικόπεδο 1500τ.μ., καλαίσθητος κήπος, ήσυχη περιοχή, στο Πελόπιο - 116τ.μ. με υπόγειο 116τ.μ. σε οικόπεδο 900τ.μ. στη Βροχίτσα ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132τ.μ., 4ος-5ος όροφος, μεγάλη βεράντα, απεριόριστη θέα, επί της Γιαννιτσών - 76τ.μ. (66τ.μ.+10τ.μ. ημιυπαίθριο), 3άρι, 1ου

ορόφου, 3 ετών, διαμπερές, ηλ. θερμ., τέντες, ιταλική κουζίνα κα - 115τ.μ., μεγάλη βεράντα, 2ου ορόφου, επί της Κοκκίνου - 2ου ορόφου, 116τ.μ., 17 ετών, 2υπν, 1κουζ, 2WC, 1σαλ, όπισθεν Δικαστηρίων ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - 100τ.μ. (δυνατότητα κατάτ.μ.ησης σε 2 καταστήματα) με υπόγειο 100τ.μ., επί της Κολοκοτρώνη και Διάκου γωνία - 36τ.μ. μισθωμένο επί της οδού Ερμού - 2 όροφο κτίριο, με ισόγειο κατάστημα 50τ.μ. και 1ου ορόφου δυάρι 50τ.μ., σε οικόπεδο 141τ.μ., στο Επιτάλιο - 3όροφο κτίριο, 3438τ.μ., 489τ.μ. ανά όροφο, με υπόγειο 489τ.μ., σε οικόπεδο 1,2στρ. στον Πύργο - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ κατάλληλα για συνεργεία, πίσω από τις σχολές ΟΑΕΔ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γραφεία 20, 40, 48 και 88τ.μ. στην Κεντρική Πλατεία (άνωθεν Εθνικής Τράπεζας) - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητη γκαρσονιέρα (στούντιο) 30τ.μ., ισογείου, χωρίς κοινόχρηστα, 200 ευρώ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 74τ.μ., γωνιακό, με πατάρι 70τ.μ., επί της Ρήγα Φεραίου - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 200τ.μ., με υπόγειο 190τ.μ. και προαύλιο χώρο (οικόπεδο) 1,8στρ, καλυπτόμενο περιμετρικά με καλαίσθητο κήπο (δένδρα, φοίνικες), σε περίοπτη θέση επί της Κατακόλου, στη διασταύρωση Σκουροχωρίου - ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!! ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εστιατόριο-ψησταριά 150τ.μ. (30τ.μ. κουζίνα), πλήρως εξοπλισμένο, με υπαίθριο χώρο 500τ.μ., σε πλεονεκτική θέση του Κορακοχωρίου, 1200 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον Πλάτανο θέση "Πιλαλίστρα" οικόπεδο 4.000 στρεμ. Άρτιο και οικοδομήσιμο περιφραγμένο με μάντρα, με γκαράζ, αρτεσιανό, ΔΕΗ, νερό, μπάρμπεκιου, έτοιμη βάση ανέγερσης κτιρίου (πλατφόρμα) και κήπο με φυτά και δέντρα σε πολύ καλή τιμή. ΤΗΛ: 2621023458, 6946686614 (ΜΑ 6626) ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο δύο (2) στρεμμάτων επί του δρόμου Λαμπετίου - Κολυρίου. ΤΗΛ : 26210-28797, 6947601235 (ΜΑ 6584) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: α) λιοστάσι Κορωνέικο περιοχή Δουνείκων κοντά στην διασταύρωση Εθνικής β) σπίτι στην Σπιάντζα. Πληροφορίες στο 6956146441(ΜΑ6575) ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1,50 στρ. στο Λαμπέτι , απέναντι στο ελαιοτριβείο με 35 ρίζες ελιές και 3 καρυδιές. ΤΗΛ: 2621029280 (ΜΑ 6564) ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.200 τ.μ., εντός οικιστικής ζώνης , 800 μ. από την παραλία Κάτω Σαμικού . ΤΗΛ:6977014078, 6992123144 (ΜΑ 6512) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ενοικιάζεται παραθαλάσσιο σπίτι στην Σπιάτζα πρώτη σειρά. ΤΗΛ: 6937015020 (ΜΑ 6413) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ενοικιάζεται επιχείρηση στον Πύργο επί της Ερμού. ΤΗΛ : 2622021838 (ΜΑ 6414) ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο περιφραγμένο 7.500 τμ. απέναντι από το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Πύργου. Έχει ένα κτίσμα ημιτελές 60τμ., ρεύμα, νερό, 70 ρίζες ελιές - πορτοκαλιές , 2 εισόδους. Τιμή 90.000 € .ΤΗΛ: 6932344307 (6:00μμ 9:00μμ) (ΜΑ 6372) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ, περιοχή Ασφαλαχτος. Τηλ. 6989525782 (ΜΑ6326) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικία 60τμ., αποθήκη 12τμ., με νερό από το δήμο πόσιμο και αρτεσιανό, 2 στρέμματα οικόπεδο,

45 δέντρα ελιές, λεμονιές, πορτοκαλιές, περιφραγμένο με πορτόνι. Στο Μάχου, δήμος Βαρθολομιού, θέση Ριόλακας. Τιμή:55.000€. Τηλ. 6939586873 (ΜΑ6328) ΟΙΚΟΠΕΔΟ 490τμ στο Κάστρο, απέναντι από την Πλατιά, με θέα την θάλασσα, θέση Νικολουτσαίικα. Τηλ. 6973394115, 2114015909 (ΜΑ6302) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ όπισθεν Δημοτικού σχολείου Αγ. Ιωάννη, 1 στρέμμα, άρτια οικοδομήσιμο, νερό, φως, τηλέφωνο, άρδευση, μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ 6972339612 (ΜΑ6279) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ όπισθεν σινεμά Πανσέληνος ,πριν το Δημοτικό γήπεδο Κατακόλου εντός 1 στρέμματος, περιοχή Κορακοχωρίου. Τηλ. 6972174992 (ΜΑ6254) ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα Τιμή ευκαιρίας. Για περισσότερες πληροφορίες: http://estatehellas. blogspot.com/2010/01/15.html (ΜΑ6207) ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 6.300 στρ. με 100 ρίζες ελιές, με σπίτι 70τμ. , αποθήκη, αρτισιανό. Στην περιοχή Πράσινο, επι του δρόμου. Τηλ. 2621300821, 6996841597 (ΜΑ6223) ΧΑΝΑΚΙΑ 10 στρέμματα περιβόλι και 7 στρέμματα αντίστοιχα με πορτοκαλιές. Δρόμοι, αυτόματο πότισμα, επίπεδα, με τοπογραφικά έτοιμα. Τιμή: 2.500€ το στρέμμα. Τηλ. 6945701856 (ΜΑ6149) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΥΟ ΟΙΚΟΠΕΔΑ άρτια και οικοδομήσιμα 600τμ έκαστο στην περιοχή Ιτιά παραπλεύρως του νέου κτηρίου της Αστυνομικής Δ/νσης Ηλείας. Δυνατότητα επαγγελματικής και βιομηχανικής χρήσης μαζί με κατοικία και επίσης πώληση και των δύο ως ενιαίο ακίνητο. Τηλ. 6945606247 (ΜΑ6019) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ στη Γαστούνη και στο Βαρθολομιό. Τηλ 6932470435 (ΜΑ5996) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην Αμαλιάδα 3ου ορόφου, 105τμ, διαμπερές, τελείως ανακαινισμένο, κεντρική αυτόνομη θέρμανση, επιπλέον κλιματιστικά, τα πάντα καινούρια. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 6974161612 (ΜΑ5965) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕΔΑ (μαζί ή και χωριστά) 1000τμ. το καθένα στον Πύργο, εντός σχεδίου πόλεως. Τηλ. 6974816450 (ΜΑ 5946) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφη μονοκατοικία 220τμ. σε οικόπεδο 230τμ. πίσω από τη ΔΕΗ Αμαλιάδας (Συντελεστής 2) Τηλ. 2622026839, 6976805690 (ΜΑ 5901)

ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα δωμάτια στον όροφο κατοικίας κοντά στον Πύργο ή και ολόκληρος ο όροφος, τριών δωματίων, κουζίνας και μπάνιου. ΤΗΛ: 6974471786 (ΜΑ 6805) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 3άρι 81 τ.μ., Επτανήσου 112 πλησίον Νοσοκομείου Aμαλιάδας. ΤΗΛ: 6944418676 (ΜΑ 6786) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3άρι 83 τ.μ. στον 1ο όροφο πολυκατοικίας πλησίον Δημοτικής Αγοράς. ΤΗΛ: 6937204141 (ΜΑ 6791) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο κέντρο της Αμαλιάδας τριάρι διαμέρισμα 91τμ. με αποθήκη, στον 2ο όροφο. Αυτόνομη θέρμανση αποχέτευση. Για δημόσιο υπάλληλο και για συνταξιούχους. Πληροφορίες στο τηλ.: 2622026990 (ΜΑ 6777)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία επιπλωμένη, δύο υπνοδωμάτια, κήπο - μπάρμπεκιου 50 μ. από τη θάλασσα Σπίαντζα. ΤΗΛ: 6956039402 (ΜΑ 6778) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα Α' ορόφου, 140 τ.μ. σε διώροφη οικοδομή, (3 υπνοδωμάτια, κουζίνα - καθιστικό ενιαία, ξεχωριστό μεγάλο σαλόνι, λουτρό και WC), αυτόνομη θέρμανση και κλιματισμός, όχι κοινόχρηστα. Προσφέρεται και για επαγγελματική χρήση (γραφεία). Οδός Κιλκίς αρ.32Α, περιοχή πλησίον Δεξαμενής. ΤΗΛ: 2621027486, 6932981415 (ΜΑ 6700) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα στον Πύργο σε κοινούρια πολυκατοικία και κοντά στο κέντρο, δίχωρη, air condition, μπαλκόνι, αυτόνομη θέρμανση, λουξ κατασκευή στον 2ο όροφο. ΤΗΛ: 6946173650 (ΜΑ 6692) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονίερα επιπλωμένη, πλησίον ΤΕΙ Πατρών. ΤΗΛ: 6937124441 (ΜΑ 6697) Για δύο (2) φοιτήτριες/τές ενοικιάζεται τεσσάρι πλήρως επιπλωμένο Γ' ορόφου κεντρικό (πλησίον φοιτητικής εστίας) στον Πύργο . ΤΗΛ: 6947601235, 6947601236 (ΜΑ 6689) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία παραθαλάσσια για σεζόν ή μόνιμη κατοικία. ΤΗΛ: 6976028336 (ΜΑ 6646) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο κέντρο της Πάτρας ( επί των οδών Τσαμαδού και Μπουμπουλίνας 10-12) γκαρσονιέρα 1ου ορόφου, 33 τμ. με αυτόνομη θέρμανση, πόρτα ασφαλείας και κλιματισμό. ΤΗΛ: 6978740243 (ΜΑ 6639) Ενοικιάζεται 3άρι διαμέρισμα 78 τ.μ. στον 4ο όροφο, στην οδό Στρατηγού Καλάρη 26, Κάτω Πατήσια, πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ οδός Αχαρνών & Λιοσίων κατάλληλο και για δύο φοιτητές. Τιμή λογική. Τηλέφωνο: 6974079631 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Κατάκολο διώροφη μονοκατοικία (μεζονέτα) καινούρια με 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, κουζίνα , σαλόνι, τζάκι, A/C και δύο θέσεις πάρκινγκ. Με θέα την θάλασσα. ΤΗΛ: 6948050145 (ΜΑ 6623) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Πύργο κεντρικό (Πατρών & Παπαφλέσσα) τριαμισάρι πλήρως επιπλωμένο, διαμπερές. ΤΗΛ: 6947601235, 6947601236 (ΜΑ 6570) ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΔΑ -ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι για γραφείο ή σπίτι στην καινούρια πλατεία Πλαστήρα (παλιά λαϊκή - πολυκατοικία πέταλο), γωνιακό (1ος όροφος), αυτόνομη θέρμανση, αποθήκη, ηλιακός θερμοσίφωνας, πάρκινγκ. ΤΗΛ: 6972997267 (ΜΑ 6555) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ παραθαλάσσια κατοικία 3 δωματίων, κουζινοτραπεζαρία, μεγάλο μπάνιο, βεράντα και Air conditioner σε όλα τα δωμάτια, ωραίος ίσκιος μουριάς και όλα τα απαραίτητα , στη Σπιάτζα Νο 5. ΤΗΛ: 2621028863, 6942291329 (ΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση. ΤΗΛ: 6948940333 (ΜΑ 6801) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ αγροτεμάχια στην κοινότητα Κεραμιδιά Ν. Ηλείας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών . ΤΗΛ: 6971652577,6978088495 (ΜΑ 6775) ΠΩΛΕΙΤΑΙ 'Η ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ σπίτι κατοικήσιμο με οικόπεδο (παλαιά ανακαινίσιμη κατοικία) με υψηλό συντελεστή δόμησης. Τιμή Ευκαιρίας. Μ. Ιατρίδου 56, Πύργος Ηλείας. Τηλ. 2108810179 (ΜΑ6260)

ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Πωλούνται από Καϊάφα εως Κυπαρισσία, ελαιοπερίβολα, οικόπεδα με θέα τη θάλασσα, έτοιμες κατοικίες, παλαιά και νεόκτιστα πέτρινα σπίτια. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ MICHELIS AGENCY ΘΟΛΟ - ΖΑΧΑΡΩΣ Τηλ.26250-61115 Fax 26250-61700 Κιν. 6978267905 www.michelisagency.gr email.info@michelisagency.gr (MA 5195)


Ðñþôç ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ÌáèÞìáôá

Áêßíçôá 6373) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4άρι, 130τμ, πλήρως ανακατασκευασμένο, ατομική θέρμανση με καλοριφέρ, γκαράζ, 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, wc. Στην Αμαλιάδα, Κιλκίς 14 (έναντι αθλητικών εγκαταστάσεων "γήπεδο Αμαλιάδας"). Τιμή προσιτή. Διώροφο. Τηλ. 6937464925 (ΜΑ6338) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι στην κεντρική Πλατεία του Πύργου. Τηλ. 2621032247, 6974014941 (ΜΑ6333) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3άρι διαμέρισμα 1ου ορόφου, 90 τμ, Παπαφλέσσα 45. Τηλ. 2621022284, οικίας:2621033173 (ΜΑ6319) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2άρι διαμέρισμα στην Πάτρα, Κορίνθου 453 (3ος όροφος) . ΤΗΛ: 2621030492, 6986893910 (ΜΑ 6565)

ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇ ÓÔÅÃÇ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στον Πύργο, 28ης Οκτωβρίου 11 (πεζόδρομος) 30τ.μ. , το ίδο πατάρι και υπόγειο 45 τ.μ.. Πληροφορίες τηλ. 6947891050 (ΜΑ 6774) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 63 τ.μ., 1ος όροφος, Μπιζανίου & 28ης Οκτωβρίου - Πύργος . ΤΗΛ: 2621022349 (8:00 -12:00 & 17:30 20:00) (ΜΑ 6763) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 80 τ.μ. Πέλοπος 3 στα Χαλικιάτικα για οποιαδήποτε χρήση. Τιμή 250 €. ΤΗΛ: 2621028863, 69442291329 (ΜΑ 6769) ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Πωλείται Επιχείρηση CAFE - Κυλικείο, εντός κτιρίου ομίλου επιχειρήσεων στον Πύργο (Άνετος Εξωτερικός Στεγασμένος Χώρος). Λόγω Αλλαγής Επαγγέλματος. ΜΟΝΟ !!! 10.000 € . ΤΗΛ: 6973813811 (ΜΑ 6704) ΠΩΛΕΙΤΑΙ περίπτερο στο κέντρο του Πύργου με μεταφορά και χαμηλό ενοίκιο. ΤΗΛ: 6982881315 (ΜΑ 6683) ΠΩΛΕΙΤΑΙ περίπτερο σε κεντρική οδό στον Πύργο, λόγω αναχώρησης. ΤΗΛ: 6974754307 (ΜΑ 6658) ΠΩΛΕΙΤΑΙ μικρό καφέ φαστ-φουντ επί της Ερμού, χαμηλό ενοίκιο. Σε τιμή ευκαιρίας. ΤΗΛ: 6948004643 (ΜΑ 6654) ΠΩΛΕΙΤΑΙ περίπτερο στο κέντρο του Πύργου, τιμή ευκαιρίας. Τηλ. επικοινωνίας: 6973281237.(ΜΑ 6581) ΛΕΧΑΙΝΑ - Ενοικιάζεται κατάστημα 85 τ.μ. αυτόνομη θέρμανση, WC, τρίφατσο, κατάλληλο για γραφείο, ιατρείο, φροντιστήριο, γυμναστήριο, πιτσαρία κλπ., οδός Ελ. Δημάκη 27, πλησίον ΙΚΑ. ΤΗΛ: 6971698962 (ΜΑ 6462) ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αποθήκη χαρτικών-απορρυπαντικών ΤΗΛ:6936582380 (ΜΑ 6472) Πωλείται επιχείρηση ανταλλακτικών αυτοκινήτων, επί της οδού Πατρών στον Πύργο, λόγω αιφνιδίου θανάτου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974-992426. (ΜΑ 6460) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 60 τ.μ. στον Πύργο (περιοχή Λάπατο). ΤΗΛ: 6970863245 (ΜΑ 6721)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αμαλιάδα επαγγελματικός χώρος 200 τ.μ. , ενιαία ή τμηματικά στην οδό Πλάτωνος και Κουμουνδούρου (παραπλεύρως τράπεζας Πειραιώς - έναντι πλατείας). ΤΗΛ: 6977694065 (ΜΑ 6437) ΠΩΛΕΙΤΑΙ περίπτερο στον πεζόδρομο Αμαλιάδας, 100μ. από τα ΤΕΙ. ΤΗΛ:2622028458 (ΜΑ 6415) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ το κατάστημα OCEAN 10ο χλμ Πύργου - Κατακόλου κατάλληλο για καφέ καθώς και για συνεστιάσεις, γάμους - βαπτίσεις. ΤΗΛ. 2621029348. (ΜΑ 6349) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Επαγγελματικός Χώρος) 180τμ ολόκληρο ή τμηματικά στο κέντρο του Πύργου κατάλληλο για κάθε χρήση. ΤΗΛ: 6972340405 (ΜΑ 6339) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΕΡΔΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στο κέντρο του Πύργου με επώνυμα είδη λόγω σύνταξης . ΤΗΛ: 6950907600 (ΜΑ 6340) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 80τμ. πλησίον στο Κτελ Αμαλιάδας, Σολομού 9, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση, 400€ το μήνα. Τηλ. 6939586873 (ΜΑ6329) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στον Πύργο, πλήρως εξοπλισμένο. Τηλ. 6982340421 (ΜΑ6294) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ στο κεντρικό δρόμο Αργασίου Ζακύνθου. Τηλ. 2623022915, 6936807560 (ΜΑ6257) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 200τμ. στο 64ο χλμ Πατρών-Πύργου, στην διασταύρωση ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ-ΤΡΑΓΑΝΟ. Τηλ. 6945996407 (ΜΑ6246) ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κλειστός χώρος στάθμευσης 26τμ. επί της Επτανήσου κοντά στο νοσοκομείο. Τηλ. 6944418676 (ΜΑ6151) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ λόγω αναχώρησης: κέντρο Πύργου, αναψυκτήριο-σουβλακερί, μόνιμη πελατεία delivery (εξαιρετική ευκαιρία). Τηλ. 6932528496 (ΜΑ6184) ΝΕΟ ΚΑΦΕ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ στον Πύργο ζητά νέους νέες για όλα τα τμήματα. Ώρες επικοινωνίας από 10:00-14:00 και 18:00-22:00. Τηλ. 6944528664 (ΜΑ6165) ΠΩΛΕΙΤΑΙ DVD CLUB ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ. Τηλ. 6947008360 (ΜΑ6105) ΠΩΛΕΙΤΑΙ BAR άρτια εξοπλισμένο στο κέντρο του Πύργου. Τηλ. 6970217565, 6943984251 (ΜΑ 6092) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιχείρηση φούρνου και ζαχαροπλαστείου πλήρως εξοπλισμένη. Κατάστημα 220τμ. και πατάρι 220τμ. Διεύθυνση: Χαλκιοπούλου 9, Γαστούνη. Τηλ. 6944362130, 69877013593 (ΜΑ6065) ΠΩΛΕΙΤΑΙ 12 ετής επιχείρηση με είδη κιγκαλερίας, κουρτινόξυλα, χρώματα, σιδηρικά, κλειδιά, είδη διακόσμησης στο κέντρο της Γαστούνης λόγω αναχώρησης από την περιοχή. Πληροφορίες στο 2623032914 ώρες καταστημάτων. (ΜΑ 6788) ΠΩΛΕΙΤΑΙ καντίνα και εξοπλισμός ταβέρνας τιμή ευκαιρίας . ΤΗΛ: 6976685341 - 6981571940 (ΜΑ 6690)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χώρος κατάλληλος για επαγγελματική στέγη στο Κατάκολο, όπισθεν του τουριστικού περιπτέρου. ΤΗΛ: 2621041188 (ΜΑ 6636)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 72 τ.μ. στον Πύργο μαζί με τον αέρα του (όχι σε πολυκατοικία) . ΤΗΛ: 6948050133 (ΜΑ 6770)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 γραφεία κατάλληλα και για ιατρεία. Μανωλοπούλου & Μπιζανίου 11 (1ος όροφος), 78 τμ. & 50 τμ. αντίστοιχα. ΤΗΛ: 2621081100 (ΜΑ 6549)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Η' ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100-120τ.μ, 10-15 ετών με αυτόνομη θέρμανση, με 3 υπνοδωμάτια για αγορά εντός της πόλης του Πύργου. Τηλ. 6944156129 (ΜΑ6063)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 3 στρεμμάτων. Περιοχή Αλφειούσα. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 6947603003 (ΜΑ6067)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ σε κεντρικό σημείο της Αμαλιάδας με εξασφαλισμένη πελατεία. Τιμή ευκαιρίας. (ΜΑ6206)

37

Μικρές Αγγελίες

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ κάτοχος Proficiency παραδίδει μαθήματα Αγγλικών, είτε βοήθεια με τις υποχρεώσεις του σχολείου σε παιδάκια Δημοτικού στο σπίτι. Τιμή 10 € η ώρα. ΤΗΛ: 6979143716 (ΜΑ 6799) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Πτυχιούχος Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΣΠΑΙΤΕ) με παιδαγωγική κατάρτιση και πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές της Β΄ τάξης των ΕΠΑΛ του τομέα μηχανολογίας καθώς και προετοιμάζει κατάλληλα μαθητές της Γ΄ τάξης των ΕΠΑΛ του τομέα μηχανολογίας στα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6934617977 (MA 6790) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλόλογος, απόφοιτος κλασικής φιλολογίας, με φροντιστηριακή εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Παρέχονται σημειώσει και προτεινόμενα θέματα διαγωνίσματα.Επιτυχίαεξασφαλισμένη.Τιμέςλογικές . Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο 6938571553. (ΜΑ 6779) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ πληρ/κής και Διοίκησης παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα στα αντικείμενα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, JAVA, PASCAL. ΤΗΛ: 6948092784, 2622092138 (ΜΑ 6764) Φιλόλογος καθηγήτρια με διδακτική πείρα πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πατρών παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6946472370 (ΜΑ 6733) Φιλόλογος παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6934398033 (ΜΑ 6734)

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ κλασικής Φιλολογίας παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. (Πύργος, Γαστούνη, περίχωρα αυτών). ΤΗΛ: 6989965218 (ΜΑ 6780) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πατρών με εμπειρία σε φροντιστήρια, ιδιαίτερα και σε ενισχυτική διδασκαλία αναλαμβάνει παιδιά Γυμνασίου Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6973780833 (ΜΑ6317)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Κρέστενα, Αρχ. Ολυμπία. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6946-537089 (ΜΑ6156)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ παραδίδονται σε μαθητές Γυμνασίου από καθηγήτρια με μεταπτυχιακή ειδίκευση και φροντιστηριακή πείρα. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6980721370 (ΜΑ 6729) ΒΙΟΛΟΓΟΣ με μεταπτυχιακή ειδίκευση και πείρα φροντιστηρίου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα βιολογίας θετικής κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου. Επίσης μαθήματα βιολογίας, παθολογίας,ανατομίας-φυσιολογίαςκαιαιματολογίας σε μαθητές ΕΠΑΛ. Τηλ. 6949020839 (ΜΑ 6728) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΓαλλικώνμεμητρικήγλώσσαταΓαλλικά, πτυχιούχος Γαλλικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Dijon και εξετάστρια Γαλλικού Ινστιτούτου στα διπλώματα Delf - Dalf - Sorbonne παραδίδει μαθήματα Γαλλικής Γλώσσας ατομικά ή σε γκρουπ σε όλα τα επίπεδα. Δυνατότητα παροχής απόδειξης για φορολογική χρήση. ΤΗΛ: 2621036047, 6988212747 (ΜΑ 6727) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Εμπειρία σε φροντιστήριο και ενισχυτική διδασκαλία. Τηλ.: 6938755033 (ΜΑ 6726) ΜΑΘΗΜΑΤΑΓερμανικήςγλώσσαςγιαόλαταεπίπεδα, ιδιαίτερα και ομαδικά (ολιγομελή τμήματα). ΤΗΛ: 6946910135 (ΜΑ 6719) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Τηλ.: 6981445968 (ΜΑ 6714) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γαλλικώνπαραδίδειιδιαίτεραμαθήματα όλων των επιπέδων στον Πύργο και την Αμαλιάδα. Τηλ.: 6972943673 (ΜΑ 6715) ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή φροντιστηριακή ενπειρία παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου και Λυκείου στον Πύργο και την Αμαλιάδα. Τηλ.: 6972943673 (ΜΑ 6716) ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Ειδικής Αγωγής παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου και Λυκείου στον Πύργο και την Αμαλιάδα. Τηλ.: 6972943673 (ΜΑ 6717) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ μαθηματικών με σχολική εμπειρία και μεγάλη φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου στην Αμαλιάδα. ΤΗΛ: 6973824747 (ΜΑ 6706) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών με πολυετή εμπειρία παραδίδει μαθήματα όλων των επιπέδων. Συνέπεια - υπεύθυνη διδασκαλία και λογικές τιμές . Προετοιμασία για εξετάσεις. ΤΗΛ: 6947045352 (ΜΑ 6702)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφικής σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών Δημοτικού-Γυμνασίου, περιοχή Γαστούνης και περιχώρων. Τηλ. 2623035684, 6944385786 (ΜΑ6312)

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γαλλικών, απόφοιτη Πανεπιστημίου Αθηνών με πολυετή διδακτική εμπειρία παραδίδει μαθήματα όλων των επιπέδων. Τιμές προσιτές. ΤΗΛ: 6909572689 (ΜΑ 6703) ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ κλασικής Φιλολογίας με φροντιστηριακή πείρα και εκπαίδευση στην ειδική αγωγή παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. ΤΗΛ: 6985070033 (ΜΑ 6686) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑαπόφοιτοςκλασσικήςΦιλολογίας ΠανεπιστημίουΠατρώνμεεμπειρίακαιμεταδοτικότηταπαραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τιμές πολύ λογικές. ΤΗΛ: 6988228323, 2621032134 (ΜΑ 6681) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλόλογος παραδίδει μαθήματα σε μαθητέςΔημοτικού,Γυμνασίου,Λυκείου.Παρέχονταισημειώσεις. Τιμές πολύ χαμηλές. ΤΗΛ: 6972451016 (ΜΑ 6678) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ τελειόφοιτος Πανεπιστημίου Πατρών παραδίδειμαθήματασεμαθητέςΓυμνασίου-Λυκείου. Τιμές Λογικές. ΤΗΛ: 6944233421 (ΜΑ 6675) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣαναλαμβάνειναδιαβάζειπαιδιάΔημοτικού (προετοιμασία επόμενης και επανάληψη τάξης). Τιμές προσιτές. ΤΗΛ: 6973506521 (ΜΑ 6635) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία παραδίδει μαθήματα: Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας σε μαθητές Γ' Λυκείου. ΤΗΛ: 6945156247 (ΜΑ 6601) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γαλλικών, απόφοιτη πανεπιστημίου Αθηνών με πολυετή διδακτική πείρα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα . Τμήματα μεμονωμένα ή σε group. Δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων. ΤΗΛ: 6973693527 (ΜΑ 6593) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών με μητρική γλώσσα την Αγγλική, παραδίδει μαθήματα σε όλα τα επίπεδα ΤΗΛ:6932043162 (ΜΑ 6582) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μαθηματικών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα όλων των τάξεων, προετοιμασία για μαθητές Τεχνολογικής και Θετικής Κατεύθυνσης. Συχνός έλεγ-

Καθηγήτρια κλασσικής φιλολογίας με φροντιστηριακή πείρα και μεταδοτικότητα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου. Τηλ. 6972967654 (ΜΑ 6732)

Χημικός Μηχανικός με μεταπτυχιακή ειδίκευση παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών, σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου. Επίσης αναλαμβάνει το διάβασμα μαθητών δημοτικού. Τιμές λογικές. Τηλέφωνο: 6958-475957 (ΜΑ 6718)

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου, σε περιοχές Πύργου - Αμαλιάδας και περιχώρων. Επίσης προετοιμάζει φοιτητές στην εξεταστική τους. ΤΗΛ: 6908955058 (ΜΑ 6401) χος γνώσεων με διαγωνίσματα και ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο του μαθητή. Τιμές λογικές . Τηλ. 6972463411 (ΜΑ6577) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Πανεπιστημίου Πατρών με εμπειρία παραδίδει μαθήματα Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλέφωνο 6981232296(ΜΑ6561) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ φιλόλογος Ειδικής Αγωγής παραδίδει ιδιαίτεραμαθήματασεμαθητέςδημοτικού,γυμνασίου και λυκείου. ΤΗΛ: 6972943673 (ΜΑ 6550) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΓαλλικώνπαραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων. ΤΗΛ: 6972943673 (ΜΑ 6551) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. ΤΗΛ: 6972943673 (ΜΑ 6552) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣκλασικήςφιλολογίαςπαραδίδειιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου Λυκείου. ΤΗΛ: 6955531316 (ΜΑ 6559) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ιταλικής γλώσσας παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων. ΤΗΛ: 6940987773 (ΜΑ 6560) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣμε10ετήδιδακτικήεμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα για την προετοιμασία μαθητών Α,Β,Γ Λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης/ γενικής παιδείας, καθώς επίσης και μαθητών Γυμνασίου για πλήρη κάλυψη κενών και άριστη εμπέδωση της διδακτέας ύλης . Απόλυτη επιτυχία. ΤΗΛ: 6907767817 (ΜΑ 6540) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ και ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γενικού Λυκείου και ΤΕΕ παραδίδει καθηγητής Οικονομολόγος με υπευθυνότητα και μεθοδικό σύστημα διδασκαλίας. ΤΗΛ: 6985955776 (ΜΑ 6541) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτη του πανεπιστημίου Πατρών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα , σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου. ΤΗΛ: 6981484434 (ΜΑ 6530) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ πληροφορικής και διοίκησης παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα στα αντικείμενα Ανάπτυξη εφαρμογώνσεπρογραμματιστικόπεριβάλλον,ΑρχέςΟργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αρχές ΟικονομικήςΘεωρίας.ΤΗΛ:6948092784,2622092138(ΜΑ 6490)

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Michigan με εμπειρία αναλαμβάνει υπεύθυνα μαθητές όλων των τάξεων. Τιμή λογική. Τηλ. Επικ. 6934625802 (ΜΑ 6712)

ÄéÜöïñá ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κλειστό ισόγειο γκαράζ 25 τ.μ., περιοχή πρώην 1ου Γυμνασίου - Λυκείου.ΤΗΛ: 6947773824 (ΜΑ 6800) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κουτάβια Σέτερ. Γονείς άριστοι στο κυνήγι με χαρτιά. 200 € έκαστο. ΤΗΛ: 6937261015 (ΜΑ 6792) ΠΩΛΕΙΤΑΙ σόμπα πετρελαίου REX 18.000 θερμίδες με εξοπλισμό (βαρελάκι και μπουριά). Τιμή: 200 € ΤΗΛ: 693694639 (ΜΑ 6781) Πωλείται πουλάρι 6 μηνών φυλής Ανδραβίδας προσιτή τιμή και τηλέφωνο επικοινωνίας 6983-511672 (ΜΑ 6771) ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρασί σπιτίσιο από μεγάλη ποικιλία, 1.100 κιλά 1.000€ προκειμένου να αδειάσει το βαρέλι. ΤΗΛ: 6978161616 (ΜΑ 6766) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 50 καρέκλες παραδοσιακές, 350 € . ΤΗΛ: 6932297574 (ΜΑ 6767) ΠΩΛΕΙΤΑΙ αρμόνιο μάρκας ROLAND EXR 3 με θήκη και βάση,κομπλέ.Τιμή350€ΤΗΛ:6973568066(ΜΑ6676)

ΔΑΔΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ αγοράζω έως 4.000 € αναλόγως. Καθώς και όλα τα σπάνια Ολυμπιακά Αντικείμενα. ΤΗΛ: 6988489365 (ΜΑ 6557)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πατατόσπορος ΤΗΛ:6977381789 (ΜΑ 6615)

εγγυημένος.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣΠΩΛΕΙ:Δύογεμιστικάμηχανήματαελαιολάδου (dema) των πέντε λίτρων και δύο γεμιστικά μηχανήματα ελαιολάδου (dema) για φιάλες του ενός λίτρου. Επίσης, δύο κλειστικά μηχανήματα για σφράγιση φιαλών με μεταλλικά πώματα, ένα φίλτρο ελαιολάδου 24άρι (χαρτί - πανί) και μία αντλία λαδιού. Για πληροφορίες: ΣωτήρηςΠαπαγεωργίου2109347127,6946013662.(ΜΑ 6604) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές σε πολύπροσιτέςτιμές.ΤηλεόρασηTomson14'':50€,DVD: 15€, Φουρνάκι: 50€, Πλυντήριο: 100€. Τηλ. 6945802767, 6942661317(ΜΑ 6594) ΠΩΛΕΙΤΑΙ φοράδα 6 ετών χρώματος καφέ, έγκυος 3 μηνών, ζεμένη σε άμαξα, ιδανική για ιππασία, φιλική με τα παιδιά. Τιμή ευκαιρίας, λόγω αναχώρησης. ΤΗΛ: 6937565782 (ΜΑ 6495) Από τον φιλοζωικό σύλλογο Πύργου χαρίζονται 5 κουταβάκια για φύλακες. ΤΗΛ: 6972381647 (ΜΑ 6486)

ΑΓΟΡΑΖΩ ÊÕÐÁÑÉÓÓÉÁ-ËÅÕÊÅÓ -ÅÕÊÁËÕÐÔÏÕÓ-ÐÅÕÊÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ: 27240-41688 27240-41140 ÊÉÍÇÔÏ:6944692791 (MA 6606)

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΚΗΠΟΥΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑΦΙΑ. ΤΗΛ.6933011357, 2621022586 (ΜΑ 5396)

ΛΕΧΑΙΝΑ - Πωλούνται 2 φοίνικες ύψους 5 μ., υγιέστατοι, για βίλες, εξοχικά , ξενοδοχεία κλπ. Και οι δύο μαζί 3.000 €. ΤΗΛ: 6971698962 (ΜΑ 6463) ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνέταιρος για συνεργασία σε πιτσαρία, να γνωρίζει το αντικείμενο. ΤΗΛ:2624022487, 6974014941 (ΜΑ 6435) Η εταιρεία μας αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την εκτύπωση επαγγελματικών καρτών , προσκλητηρίων και αφισών, σε πολύ χαμηλές τιμές. ΤΗΛ: 6932063606 (ΜΑ 6403)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σουρώστρα μεγάλη, στεγνοκαθαριστηρίου. ΤΗΛ: 6977335212 κος Αντώνης (ΜΑ 6357) ΣΚΥΛΟΣράτσαςμπλεΓασκώνης,αρσενικόςτρίχρωμος15 μηνών, απολέσθη στην περιοχή Φλόκα από το κυνοτροφείο "ΟΛΥΜΠΙΑΣ", δεν κυνηγάει. Παρακαλείται όποιος γνωρίζει να τηλεφωνήσει 2624022736, 6944200213 (ΜΑ6334)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τραπέζια και καθίσματα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. ΤΗΛ: 6974014941 (ΜΑ 6404)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τραπέζιακαικαρέκλεςεξωτερικούχώρουαπό καφετέρια και καναπέδες, σκαμπό, τραπέζια, καρέκλες εσωτερικού χώρου, σχεδόν καινούργια. Λόγω ανακαίνισης - αλλαγής χρήσης. Τηλ. 6974014941 (ΜΑ6293)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ πρόκες, πεταλούδες και διάφορα εργαλεία για οικοδομικές δραστηριότητες.ΤΗΛ: 6974014941 (ΜΑ 6405)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙΝΤΟΥΛΑΠΙΑκουζίναςμαζίμεσυρόμενοαποροφητήρα σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 6946874959 (ΜΑ6264)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ GALIGANI 6190 κοπτικό 5άρι και συλλεκτικό. ΤΗΛ:6977366141 (ΜΑ 6406)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονάδα επεξεργασίας αδρανών υλικών, ποταμού με άδεια λειτουργίας. Τηλ. 2623022915, 6936807560 (ΜΑ6256)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 κουτάβια θηλυκά λευκά - μεσαίου μεγέθους ημίαιμα, καλοί φύλακες για σπίτι. ΤΗΛ: 6972474437 (ΜΑ 6797)

ΠΩΛΕΙΤΑΙφριτέζα επαγγελματική7ltσχεδόνκαινούργια. Τηλ. 26210 24980

ΧΑΘΗΚΕ στην περιοχή Κολύρι - Λαμπέτι σκυλάκι ράτσας Πεκινουά, χρώματος καφέ. Παρακαλώ , θα αμοιφθεί όποιος γνωρίζει κάτι . ΤΗΛ. 2621027582, 6944542281, 6977997533, Κος Βλάχος Γιώργος (ΜΑ 6784)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΗΧΕΙΑ επαγγελματικά JBL EON power 15άρια και JBL EON power 10άρια. Τηλ. 6936856819 (ΜΑ6235)


38

Μικρές Αγγελίες

ÁÕÔÏÊIÍÇÔA ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλατφόρμα 4Χ2 με καινούρια ελαστικά. Τηλ.: 2625023627 (ΜΑ 6737) ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη RENAULT LAGUNA 1600CC, μοντέλο 2005, με 18.000 χλμ., φουλ έξτρα, δεκτός κάθε έλεγχος. 10.000 ευρώ. Τηλ.: 6974793823 (ΜΑ 6725)

BEST MOTORS ΛΟΥΤΑΣ ÁËÖÅÉÏÕ 38, Ýíáíôé Lidl ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 1) MAZDA 3 2500cc, ðåôñÝëáéï, 2002 ìïíô., 2êÜìðéíï, foul extra, ÷ñþìá áóçìß, 11.990€ 2) TOYOTA HILUX, 1998 ìïíô., ðåôñÝëáéï, áíáôñïðÞ, ãáëâáíéæÝ êáñüôóá, Üñéóôï, åããýçóç 1 Ýôïõò, 8.500€ 3)SUZUKI JIMNY 1300 cc, 4x4, full extra, 2001, 120.000 ÷ì, ÷ñõóáöé, âéâëéï service, 6.850 åõñù. 4)PEUGEOT STATION 1.900 cc, ðåôñåëáéï, áãñïôéêï åðáããåëìáôéêï, ìïä. 1999, 110.000 ÷ì , 6 ìçíç åããõçóç, 5.600 åõñù, ìáõñï ÷ñùìá, 5ðïñôï. 5)BMW 320 I VALVITRONIC, ìïä. 2003, 145 HP, 5ðïñôï, ìáõñï, áñéóôç êáôáóôáóç, 98.000 ÷ì, full extra, 12.900 åõñù. 6)VOLKSWAGEN GOLF, 1.600cc, ìïä. 2003, ìáõñï, 5ðïñôï, 103.000 ÷ì, áñéóôï, æáíôåò, êáéíïõñéá ëáóôé÷á, full extra, 6.700 åõñù. 7)TOYOTA AVENSIS 1.600 cc, ìïä. 2001, 5ðïñôï, 121.000 ÷ì, full extra, êïôóáäïñï, áñéóôç êáôáóôáóç, 6.250 åõñù. 8)SUZUKI WAGON R, 1.300 cc, ìïä. 2002, æáíôåò, ëáóôé÷á êáéíïõñéá, full extra, 5 ðïñôï, 69.000 ÷ì, 4.250 åõñù. 9)NISSAN ALMERA, 1.500 cc, ìïä. 2004, áóçìé, 5ðïñôï, 106.000 ÷ì, full extra, 4.850 åõñù. 10)TOYOTA CARINA, 1.600 cc, ìïä. 1996, full extra, 4.200 åõñù. 11)FIAT BRAVA, 1.400 cc, ìïä. 1997, 2.700 åõñù. 12)PEUGEOT 406, 1.600 cc, ìïä. 2001, 120.000 ÷ì, 2.990 åõñù. 13)DAEWOO LANOS, 1.300 cc, ìïä. 2002, 2.650 åõñù. 14)FORD FIESTA, 1.200cc, êïêêéíï, 3ðïñôï, ìïä. 1995, 850 åõñù. 15)SUZUKI BALENO, 1.300 cc, ìïä. 2001, ìðëå ìåôáëëéêï, 5ðïñôï, full extra, 3.900 åõñù. 16)CITROEN XARA, 1.400 cc, ìïä. 1999, 5ðïñôï, 2.550 åõñù. 17)CITROEN XARA, 1.400 cc, ìïä. 2001, 3ðïñôï, 3.250 åõñù. 18)CITROEN SAXO, 1.100cc, ìïä. 2001, 5ðïñôï, 2.990 åõñù. 19)FIAT STYLO, 1.200 cc, ìïä. 2005, 5ðïñôï, 69.000 ÷ì, 4.990 åõñù. 20)TOYOTA YARIS, 1.300 VVTI, ìïä. 2005, 70.000 ÷ì, âéâëéï service, 5ðïñôï, óéåë ÷ñùìá, æáíôåò áëïõìéíéïõ, 6.850 åõñù. 21)SUZUKI VITARA, 1.600 cc, 4x4, 3.500 åõñù.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Renault 19, μοντέλο τέλος '95 , 1400cc, 4πορτο ΤΗΛ: 6974832450 (ΜΑ 6666) ΠΩΛΕΙΤΑΙ Hyundai H1 κλούβα, μοντέλο 2005, 99.000 χλμ., πετρελαιοκίνητο. ΤΗΛ: 6936582380, 2621020006. (ΜΑ 6638) ΠΩΛΕΙΤΑΙ Golf 4 μοντέλο 2000, 1,8 Turbo, 240 PS άριστη κατάσταση, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 22) MERCEDES BENZ MB A class avant-garde, 2003 ìïíô., 5ðïñôï, 105.000 ÷ëì, foul extra, 7.500€ 23) FORD FIESTA 1996 ìïíô., 1200cc, êüêêéíï, êáéíïýñéá ëÜóôé÷á, Üñéóôï, ÊÔÅÏ, óÞìá, 1.250€ 24) CITROEN SAXO VVTI, 1400cc, 2002 ìïíô., ëåõêü, 2ðïñôï, 101ÇÑ, 3.900€ 25) ALFA ROMEO 146, 1600cc, 2001 ìïíô., ìáýñï, foul extra, 110.000÷ëì, 4.850€ 26)MITSUBISHI L200, 4X4, ðåôñåëáéï, ìéáìéóç êáìðéíá, ìáõñï, ìïä. 1998, 7.250 åõñù. 27)MITSUBISHI L200, 4X4, ðåôñåëáéï, äéðëïêáìðéíï, áóðñï, ìïä. 1998, a/c, 7.250 åõñù. 28)MITSUBISHI L200, 4X4turbo , ðåôñåëáéï, äéðëïêáìðéíï, áóðñï, ìïä. 1997, 6.500 åõñù. 29)TARO, 4X4, ðåôñåëáéï, áãñïôéêï, 7.500 åõñù. 26)MAZDA B2500, 4X4, ìïä. 2000, 9.800 åõñù. 30)TARO 4X2, ðåôñåëáéï, áãñïôéêï, 6.990 åõñù. 31)NISSAN VANET, ðåôñåëáéï, áãñïôéêï, åëáöñùò ÷ôõðçìåíï ðéóù, ìïä. 92, 5ðïñôï, êéíåéôáé êáíïíéêá, 1.550 åõñù, ìç÷áíéêï áñéóôï, ìå ÊÔÅÏ êáé óçìá. 32) IVECO DAILY áíïé÷ôï öïñôçãï 360 êáñïôóá, ìïä. 1999, ðåôñåëáéï, 2400cc, 110,000 ÷ì , âéâëéï service. 33)FORD TRANSIT, 2.400 ðåôñåëáéï, äéðëïêáìðéíï, 3 ìåôñá êáñïôóá áëïõìéíéï, äéðëïé ôñï÷ïé, ìïä. 1998, 6.500 åõñù. 34)FORD TRANSIT, 2.400 ðåôñåëáéï, áíïé÷ôï, ìïõóáìáò, 420 êáñïôóá, ìïä. 1996, äéðëïé ôñï÷ïé, 1.750 êéëá ïö. Öïñôéï, 5.990 åõñù. 35)NISSAN KING CAB, ìïíïêáìðéíï 4x2, ìïä. 2002, ëåõêï, áñéóôç êáôáóôáóç, 8.850 åõñù. 36)MAZDA B2500 áíïé÷ôï, ìïä. 1996, 4x2 ðåôñåëáéï, ìáõñï ÷ñùìá, ìå ðéíáêéäåò, 5.750 åõñù. 37) FIAT STRADA 1.900cc ðåôñåëáéï , êïêêéíï, ìïä. 2000, ìå ðéíáêéäåò, áíïé÷ôï, 6.200 åõñù. 38) FIAT STRADA, 1.900 ðåôñåëáéï, ðñáóéíï, ìïä. 2004, áíïé÷ôï, 7.200 åõñù. 39) VOLKSWAGEN CADDY, êëïõâáêé, 1.900 tdi, ðåôñåëáéï, ìïä.1998, ëåõêï, 5.500 åõñù. 40) TARO, 4X4, 2.400 ðåôñåëáéï, ìéáìéóç êáìðéíá, ìðëå ÷ñùìá, æáíôåò, óêáëïðáôéá, roll bar, 7.950 åõñù. 41) NISSAN NAVARA, 2.400 TURBO, ðåôñåëáéï, 4x4, ìéáìéóç êáìðéíá, ìïä. 2003, 133HP, áóçìé ÷ñùìá, 12.500 åõñù. ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 72 ΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ Η ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΣΑΣ. ΤΗΛ.: 26210-30116, 6945227761

ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÏÉ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÉ

"Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ" ÊÏËÏÊÏÔÑÙÍÇ 27-29 ÐÕÑÃÏÓ - ÔÇË/FAX: 26210-27720 ÊÉÍ: 6947077483 e-mail: www.osokratis.gr , info@osokratis.gr

ÌÅÔÁ×ÅÉÑÉÓÌÅÍÁ -ÊÁÉÍÏÕÑÃÉÁ, ÁÃÏÑÅÓ, ÐÙËÇÓÅÉÓ, ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ, ÁÍÔÁËËÁÃÅÓ ÌÅËÅÔÁÌÅ, Ó×ÅÄÉÁÆÏÕÌÅ ê' ÄÇÌÉÏÕÑÃÏÕÌÅ ÔÇÍ ÄÉÊÇÓ ÓÁÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ. ÄÉÁÈÅÔÏÕÌÅ ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÁ ÊÁÈÁÑÉÓÔÉÊÁ ÃÉÁ ËÉÐÇ ê' ÊÁÑÂÏÕÍÉËÅÓ ÐÁÑÅ×ÏÕÌÅ ÅÃÃÕÇÓÇ, ÐËÇÑÇ ÓÅÉÑÁ Á ÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ê' ÓÅÑÂÉÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÉ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÙÍ ÅÓÔÉÁÔÏÑÉÙÍ - ÊÁÖÅÔÅÑÉÙÍ - BAR ØÇÓÔÁÑÉÙÍ - ÏÕÆÅÑÉ ÌÅÔÁ×ÅÉÑÉÓÌÅÍÁ - ÊÁÉÍÏÕÑÉÁ ÁÃÏÑÅÓ - ÐÙËÇÓÅÉÓ ÔÇË.: 6936210234 - ÁÃ. ÃÅÙÑÃÉÏÕ 29 - ÐÕÑÃÏÓ

ÁíäñÝáò ÊáñÜìðåëáò (ÌÁ 2819)

1280.000 χλμ. Δεκτός έλεγχος. AUDI 80, μοντέλο 93, Α/C, 1.600 cc, 1.500 € ΤΗΛ: 6946686614 (ΜΑ 6625) ΠΩΛΕΙΤΑΙ TOYOTA YARIS τρίθυρο, μοντέλο 8ος 2001, 2 αερόσακους, κλιματισμός, ηλεκτρικά παράθυρα, κεντρικό κλείδωμα, συναγερμός, σε άριστη κατάσταση, 130.000 χλμ. . ΤΗΛ: 2621036806, 6945973750 (ΜΑ 6617) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Mitsubishi L 200 4 X 4, 4πορτο , μοντέλο 2003, 116 Hp με full extra, Ford Ranger 4 X 4, 4πορτο , μοντέλο 2001 με full extra , Ford Courier κλουβάκι, μοντέλο 1997 , 1800D. Όλα πετρέλαιο σε άριστη κατάσταση , πωλούνται λόγω αναχώρησης στο εξωτερικό ΤΗΛ: 6948047163, 2621031617 (ΜΑ 6600) ΠΩΛΕΙΤΑΙ Toyota Starlet, μοντέλο 1996, 1.300 cc, Τιμή 2.000 €. ΤΗΛ: 6972723189 (ΜΑ 6580) ΠΩΛΕΙΤΑΙ Mazda RX8, μαύρο, full extra, 62.000 χλμ., μοντέλο 3ος 2006, ατρακάριστο, δεκτός κάθε έλεγχος. Τιμή 13.000 €. ΤΗΛ: 6973816985 (ΜΑ 6548) ΕΥΚΑΙΡΙΑ !! BMW 316, '97 μοντέλο εισα-

γώμενο με 1η άδεια το 2007, 1600cc, 3θυρο με 17' & 15' αρια ζαντολάστιχα , A/C, όλα ηλεκτρονικά, σκούρο μπλε. Τιμή 5.000 €. ΤΗΛ: 6972200531 (ΜΑ 6539) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ALFA ROMEO 145 Boxer, μοντέλο 1996, ηλεκτρικά παράθυρα, A/C, κεντρικό κλείδωμα, άριστη κατάσταση, τιμή ευκαιρίας. ΤΗΛ.: 6973342442 (ΜΑ 6518) ΠΩΛΕΙΤΑΙ Mercedes 190E, μοντέλο 1990 ή δίδεται για ανταλλακτικά ή ανταλλάσετε με παπάκι. ΤΗΛ: 6936648982 (ΜΑ 6509) ΠΩΛΕΙΤΑΙ LANCIA DELTA '95 1.400cc, Υδραυλικό Τιμόνι, Κλίμα, Συναγερμός, RCD MP3, Ζαντολάστιχα, ανάρτηση, φιμέ τζάμια, άριστη κατάσταση, πληρωμένο σήμα - ΚΤΕΟ. Ιδιώτης , τιμή 2.000 €. ΤΗΛ: 6938240842 (ΜΑ 6483) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 1) Mercedes 190E 2000cc, μοντέλο '90, 4 θυρών, Υ/Τ., λάστιχα 4 μηνών, ηλιοροφή, κοτσαδόρος, R/CD Mp3, ζάντες αλουμινίου, φώτα ομίχλης, υπολογιστής καυσίμου, ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίων, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή 2.000 € 2) Mercedes ΦΙΧ 608LP '77 , υδραυλι-

Ðñþôç ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

κή πόρτα, ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίων, καρότσα μουσαμάς 4,80 Χ 2,40, καλή κατάσταση. Τιμή 2.000 € 3) Suzuki Swift 1300cc, μοντέλο '92, 4 θυρών, ηλεκτρικά τζάμια εμπρός, R/CD Mp3, λάστιχα 20 ημερών, ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίων, πρόσφατο service, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Τιμή 1.500 € . ΤΗΛ: 2621027720 (ώρες καταστημάτων) (ΜΑ 6440) ΠΩΛΕΙΤΑΙ Peugeot 206 1.400cc τρακαρισμένο το μπροστινό μέρος με πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας. Τιμή 1.200 €. ΤΗΛ: 6977563123 (ΜΑ 6431) ΠΩΛΕΙΤΑΙ VW Polo 1,4 8βάλβιδο, μοντέλο '98, 140.000 χλμ., R/C , κεντρικό κλείδωμα, ηλεκτρικά παράθυρα. Από γενικό Service, Τιμή 2.500 € ΤΗΛ: 2621030201 (ΜΑ 6427) ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο NISSAN ALMERA 1500 cc, μοντέλο 2000. ΤΗΛ: 2621029348 (ΜΑ 6388) ΠΩΛΕΙΤΑΙ FIAT TEMPRA, μοντ. '96, 1600cc, full extra. Τιμή: 999€. Θέλει αμορτισέρ και λάστιχα. Τηλ. 2621030116 (ΜΑ6327) Από ιδιώτη πωλείται FORD FOCUS, μοντ.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΠΕΤΡΑΛΙΑ 17 ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΤΗΛ: 2622.0.21213 - 6936682132 Μονοκατοικίες - Διαμερίσματα 1. Πωλείται διώροφο με 200 μέτρα οικόπεδο στην Γλύφα σε εξαιρετική κατάσταση αρχική τιμή 140.000 ευρώ. 2. Πωλείται διαμέρισμα 80 μ2 μαζί μες γκαράζ στην Αμαλιάδα. 3. Πωλείται μονοκατοικία άνω τον 150 μ2 στην Οινόη εντός οικοπέδου 1 στρέμματος σε πολύ καλή κατάσταση με γκαράζ και αποθήκη 160.000 ευρώ. 4. Πωλείται οροφοδιαμέρισμα 100 μ2 στην Αμαλιάδα τιμή 140.000 ευρώ. 5. Πωλείται μονοκατοικία 115 μ2 στην Αμαλιάδα τιμή 100.000 ευρώ (είναι εργατική κατοικία). 6. Πωλείται διαμέρισμα στην Αθήνα περιοχή Καλλιθέας 54 τετραγωνικά μέτρα σε κεντρική οδό. 7.ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται στο κέντρο της Αμαλιάδας μονοκατοικία δυο ορόφων 175μ² ο κάθε όροφος με οικόπεδο 250 μέτρα.. Αρχική τιμή 230.0000 €. 8.Πωλείται όροφος 75μ² σε εργατική κατοικία στην Αμαλιάδα πολύ καλή κατάσταση τιμή 80.0000 €. 9.Πωλείται μονοκατοικία 80μ² στην Αμαλιάδα στις εργατικές κατοικίες τιμή 80.000€. 10.Πωλείται όροφος 100μ² στην Αμαλιάδα μαζί με οικόπεδο 250 μέτρων τιμή 100.000 €. 11.Πωλείται βίλα στην Ροβιάτα σε οικόπεδο 4 στρεμμάτων σε πολύ καλή κατάσταση με διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο κ πολύ καλό εσωτερικό σχεδιασμό. Τιμή συζητήσιμη. 12.Πωλείται συγκρότημα 6 κατοικιών στο Αίγιο, σε τουριστική περιοχή σε απόσταση 100 μέτρων από την θάλασσα και σε πλεονεκτική θέση. Ιδανικό για επενδυτές. Το συγκρότημα βρίσκεται υπό κατασκευήν. 13.Πωλείται στην Αμαλιάδα διαμέρισμα 85 m² σε αναπτυσσόμενη περιοχή τιμή 90.000 €. 14.Πωλείται στην Αμαλιάδα διαμέρισμα 110 m² με πολύ καλό εσωτερικό χώρο με τζάκι σε πολύ καλή τιμή. 15. Ενοικιάζονται διαμερίσματα σε πολύ καλή κατάσταση κατάλληλα για φοιτητές και οικογένειες.

σε πάρα πολύ καλές τιμές. 7.Πωλείται στο Βαρθολομιό οικόπεδο εμβαδού 1.148,85 τετραγωνικών μέτρων σε πολύ προσιτή τιμή. 8.Πωλούνται τρία οικόπεδα στην Αμαλιάδα με συντελεστή δόμησης 0.8 465 μέτρα το καθένα . 9. Πωλούνται 4 στρέμματα στην Αμαλιάδα σε καλή τοποθεσία αρχική τιμή 80.000 ευρώ. Αγροτεμάχια 1.Πωλείται αγροτεμάχιο 12 στρεμμάτων επί της εθνικής οδού κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. 2.Πωλείται στην Παραλία της Αγίας Μαρίνας αγροτεμάχιο 16 στρεμμάτων σε πολύ καλή θέση και κατάλληλο για τουριστικές επιχειρήσεις. 3.Πωλείται στην Παραλία της Αγίας Μαρίνας αγροτεμάχιο 16,6 στρεμμάτων σε πολύ καλή θέση και κατάλληλο για τουριστικές επιχειρήσεις με δυνατότητα να τεμαχισμού κ σε απόσταση 500 μέτρων από την παραλία της Αγίας Μαρίνας. 4.Πωλείται αγροτεμάχιο 15,500 μέτρων στην Μαραθιά Αμαλιάδας τιμή 200.000 €. 5.Πωλείται στο Κάστρο Κυλλήνης αγροτεμάχιο 9.656 μέτρων σε όμορφη τοποθεσία με θέα το φρούριο Χλεμούτσι κ το Ιόνιο. 6.Πωλείται στην παράλια της Γλύφας αγροτεμάχιο 15 στρεμμάτων με 100 μέτρα πρόσοψη στην θάλασσα.. τιμή από 28.000 € ανά στρέμμα. 7.Ðùëåßôáé áãñïôåìÜ÷éï 67 óôñÝììáôá ìå 150 ìÝôñá ðñüóïøç óôçí èÜëáóóá ìåôáîý ðáñáëßáò Ãëýöáò ê Áñêïýäé. ÊáôÜëëçëï ãéá åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç (Gamping, îåíïäï÷åéáêÝò åðé÷åéñÞóåéò). 8.Ðùëåßôáé óôçí Ãëýöá áãñïôåìÜ÷éï 8 óôñåììÜôùí 500 ìÝôñá áðü ôçí èÜëáóóá. Áñ÷éêÞ ôéìÞ 200.000 €. 9. Πωλείται αγροτεμάχιο 14 στρέμματα στην Ροβιάτα τιμή 120.000 ευρώ. 10. Πωλείται αγροτεμάχιο 12 στρεμμάτων επί της εθνικής οδού κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.Πωλούνται επί της Εθνικής οδού κτίρια κατάλληλα για επαγγελματική χρήση. 2.Ενοικιάζεται χώρος 200μ² ειδικά διαμορφωμένος κατάλληλος για φροντιστήριο η για εκπαιδευτικά σεμινάρια σε πολύ καλή τιμή. 3.ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πωλείται πρατήριο άρτου στο κέντρο της Αμαλιάδας με σταθερή πελατεία. 4.Ενοικιάζεται στην Αμαλιάδα στο συνοικισμό Τραγάνι ισόγειος χώρος 90 m² με επαγγελματική άδεια. 5.Πωλείται επιχείρηση στην Βάρδα μαζί με το οικόπεδο και το κτίριο το οποίο στεγάζεται. 6.Πωλείται 400 μέτρα από το κέντρο της Αμαλιάδας όροφος 250μ² κατάλληλο για επαγγελματική χρήση κ για κατασκευή μικρών διαμερισμάτων προτεινόμενη τιμή 115.000 €. 7.Πωλείται επιχείρηση μοτοποδηλάτων στην Αμαλιάδα.. 8.Πωλείται κατάστημα υποδημάτων σε κεντρικό δρόμο στην Αμαλιάδα.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΠΕΤΡΑΛΙΑ 17 - ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΤΗΛ: 26220 21213 FΑΧ: 26220 21218 ΚΙΝ: 6936-6682132

Οικόπεδα 1. Πωλείται οικόπεδο στην Κουρούτα 6.700 μέτρων άρτιο κ οικοδομήσιμο με δυο δρόμους προτεινόμενη τιμή 100.000 €. 2.Πωλείται οικόπεδο στην Κουρούτα 10.600 μέτρων. 3.Πωλείται οικόπεδο στην Ροβιάτα 2,5 στρεμμάτων με νερό και ρεύμα σε απόσταση από την παραλία της Ροβιάτας 200 μέτρων τιμή 60.000 €. 4.Πωλείται οικόπεδο 3.500 μέτρων εντός οικισμού στον Άγιο Ηλία σε απόσταση 300 μέτρων από την θάλασσα, προτεινόμενη τιμή 110.000 €. 5.Πωλούνται οικόπεδα στην περιοχή του Κάστρου Κυλλήνης σε εξαιρετικές τοποθεσίες με θέα και κατάλληλα για τουριστικές επιχειρήσεις. 6. Πωλούνται οικόπεδα στην Γλύφα και στο Αρκούδι Βαρθολομιού

11ος 2004, full extra, 80.000χλμ, φυλασσόμενο σε γκαράζ. Τιμή: 7.300€. Τηλ. 6983515164 (ΜΑ6300) ΠΩΛΕΙΤΑΙ HYUNDAI ACCENT μοντ, 98, full extra, ατρακαριστο, χρώμα λευκό. Τιμή 1500ευρώ. Τηλ.2621036806 (ΜΑ6286) ΠΩΛΕΙΤΑΙ NISSAN NAVARA, μοντ. 2005. Τηλ. 2625024994 (ΜΑ 6275) ΠΩΛΕΙΤΑΙ Mini Cooper μοντ. 2004, 1600cc, 116ps. Τηλ. 6977748271 (ΜΑ6271) ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES 190, Ι.Χ., μοντέλο 1965, σε κυκλοφορία, κατάλληλο για αντίκα. Τηλ. 6977843802 (ΜΑ6190) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΞΙ με έδρα Γαστούνη. Τηλ. 6974879431 (ΜΑ6175) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ πετρέλαιο 608 κλούβα επαγγελματικό, σε καλή κατάσταση, μηχανή επισκευασμένη στην ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ, 6 τόνους μικτόβαρες. Τιμή: 2.900 ευρώ. Πληροφορίες: 2623032350, 6947933584. Κο Θεοδοσόπουλο Δημ. (ΜΑ6168) NISSAN 100NX, 1.6cc, μοντέλο '94. Τιμή:1.700€. 6972772815(ΜΑ6150) ΠΩΛΕΙΤΑΙ MAZDA 6 ΙΧΕ, turbo diesel, 140Hp, full extra, μοντέλο τέλος 2004, (πολύ οικονομικό). Τιμή: 7.800€. Ιδιώτης. Τηλ. 6978277321 (ΜΑ6144) ΠΩΛΕΙΤΑΙ HYUNDAI ACCENT μοντ. Β' εξάμηνο 2006 σε άριστη κατάσταση με λίγα χιλιόμετρα και σε καλή τιμή. Τηλ. 6949632443 (ΜΑ6090) ΠΩΛΕΙΤΑΙ FIAT PUNTO ELX75, μοντ. '95, 1250cc, τρακαρισμένο εμπρός για επισκευή ή ανταλλακτικά. Τηλ. 6937144624, 2621022446 (ΜΑ6071) ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΑΞΙ με έδρα ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ. Τηλ. 6996963706 (ΜΑ6045) ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES SLK, κάμπριο, AMG look, full extra, 193Hp. Τιμή:15.000€ συζητήσιμη. Τηλ. 6936708910 (ΜΑ6025) ΠΩΛΕΙΤΑΙ BMW 320 6κύλινδρο, 2.200cc, χρώμα μαύρο, 4θυρο, Full extra. Δεκτός κάθε έλεγχος. Τηλ. 6974195168 (ΜΑ5974)

ÌÏÔÏÓÕÊËÅÔÅÓ ΠΩΛΕΙΤΑΙ γουρούνα τετράτροχη 350 cc, τύπου SUZUKI, 2006 μοντέλο, πορτοκαλί χρώμα. Τιμή 1.300 € χωρίς πινακίδες. ΤΗΛ: 6945661936 (ΜΑ 6789) ΠΩΛΕΙΤΑΙ Honda Transalp, 650 cc, μοντέλο 2004, 24.000 χλμ. Baxster, κάγκελα, βαλίτσα, από γενικό service, καινούρια λάστιχα. Τιμή:3.990 € . ΤΗΛ: 6945227761 (ΜΑ 6563) BMW 650 GS 2002, 27.000 χλμ full extra, φυλασσόμενη σε κλειστό χώρο. Τιμή 3.900,00 ? τηλ 6945190413 (ΜΑ 6488) ΠΩΛΕΙΤΑΙ TRIUMPH TIGER 900cc, μοντ. 1997, χρώμα μαύρο, 90.000χλμ, service αντιπροσωπείας, μπακαζιέρα, λάστιχα καινούρια, έλεγχος δεκτός. Τηλ. 6974135441 (ΜΑ6336) HONDA CB, 7.5cc, μοντέλο '79. Τηλ. 6989642554 (ΜΑ6217) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ TTR, 600cc, μοντ. 10/2003, εξάτμιση titanium remus, 11.000xlm. Τιμή:4000€. Τηλ. 2623024313 (ΜΑ6133)


39

Ðñþôç ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Cineplex Ορφέας ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÃÁËÁÍÏÐÏÕËÏÓ

ÌÅÔÁÖÏÑÁ ÉÁÔÑÅÉÏÕ

ËÁÌÐÑÏÓ Ó. ÌÐÏÕÆÁËÁÓ

ÌÁÉÅÕÔÇÑÁÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ ÔÁÊÇ ÐÅÔÑÏÐÏÕËÏÕ 12 & ÊÏÊÊÉÍÏÕ, ÐÕÑÃÏÓ Ôçë.: 26210 37038 Fax.: 26210 37039 Êéí.: 6944 370980 E-mail: lbouzalas@yahoo.com

ÐÅÔÑÏÐÏÕËÏÓ ×Ñ. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÌÁÉÅÕÔÇÑÁÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý ÄåõôÝñá - ÐáñáóêåõÞ Ðñùß: 9.00 Ýùò 1.30 Áðüãåõìá: 17.30 Ýùò 20.30 (Åêôüò ÔåôÜñôçò áðüãåõìá) Ìáíùëïðïýëïõ 46 / 2ïò Ïñïöïò Ðýñãïò Ôçë./Fax.: 26210 32010, êéí.: 6972 857 557

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ÇË. ÊÁÔÓÙËÇÓ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ êáôüðéí ñáíôåâïý ÄåõôÝñá Ýùò ÐáñáóêåõÞ ðñùß: 8.30 - 13.00 áðüãåõìá: 17.00 - 20.00 Êïêêßíïõ 12-14 (2ïò üñïöïò), Ðýñãïò ôçë.: 26210 31770, 6944 146640

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ÐÅÔÑÏÓ ÊÙÍ ÓÐÉÍÏÓ

×åéñïýñãïò Ïäïíôßáôñïò Ðôõ÷éïý÷ïò Ðáí/ìßïõ Èåóóáëïíßêçò ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇ ÓÔÏÌÁÔÏÓ ÅÌÖÕÔÅYÌÁÔÏËÏÃÉÁ, ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÁ Ô. Ðåôñïðïýëïõ 12 & Êïêêßíïõ, 2ïò üñïöïò Ðýñãïò Çëåßáò, Ôçë. 26210 34600 Fax: 26210 34166

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ ÓÔÁÈÏÐÏÕËÏÕ ×Ñ. ÉÙÁÍÍÁ ÅÉÄÉÊÏÓ ÏÑÈÏÄÏÍÔÉÊÏÓ

ÌÁÔÈÁÉÏÐÏÕËÏÓ Ã. ÁÍÄÑÅÁÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÏÑÈÏÄÏÍÔÉÊÏÓ ÙñÜñéï ëåéôïõñãßáò: ðñùß: 10.00 - 2.00, áðüãåõìá 6.00 - 9.00 ÔåôÜñôç áðüãåõìá êëåéóôÜ Ðïëõôå÷íåßïõ 10, ÁìáëéÜäá ôçë.: 26220 28006 - 26220 28703 (fax), êéí.: 6974816684 - 6981733057

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ ÍÉÊÏÓ ÊÁÔÓÁÑÏÓ Éáôñüò Áêôéíïäéáãíþóôçò  ÕðÝñç÷ïé Triplex áããåßùí ØçöéáêÞ ìáóôïãñáößá Åëåã÷ïò Ïóôåïðüñùóçò ÄåõôÝñá - ÐáñáóêåõÞ: ðñùß: 8.30 - 13.30 Áðüãåõìá: 18.00 - 20.00 (åêôüò ÔåôÜñôçò) 28çò Ïêôùâñßïõ 25, Ðýñãïò ôçë.: 26210 20535, fax: 26210 20536, êéí.: 6945 495130

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ÁÃÁËÉÁÍÏÕ ÌÁÑÉÁ ÉÁÔÑÏÓ ÁÊÔÉÍÏÄÉÁÃÍÙÓÔÑÉÁ ÅÉÄÉÊÅÕÈÅÉÓÁ ÓÔÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁÊÏ ÃÅÍ. ÍÏÓ. ÐÁÔÑÙÍ Óýìâáóç ìå ÁóöáëéóôéêÜ Ôáìåßá ÕðÝñç÷ïé - Triplex Áããåßùí - ÌÝôñçóç ïóôéêÞò ðõêíüôçôáò Ðñùß: ÄåõôÝñá - ÐáñáóêåõÞ 9:00-1:30, Áðüãåõìá: 6:00-8.30 ÄåõôÝñá áðüãåõìá ìå ñáíôåâïý ÔåôÜñôç áðüãåõìá êëåéóôÜ Ìåã. ÁëåîÜíäñïõ & ÈåìéóôïêëÝïõò 2 (üðéóèåí ÏÔÅ) Ôçë.: 26210-36527, êéí. 6974323515

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ ÉÙÁÍÍÇÓ ÄÁÑÁÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ - ÏÕÑÏËÏÃÏÓ - ÁÍÄÑÏËÏÃÏÓ Ðñùß: ÄåõôÝñá Ýùò ÐáñáóêåõÞ 8.30 - 12.30 Áðüãåõìá: 6.00 - 8.30 ÔåôÜñôç áðüãåõìá ÓÜââáôï ðñùß: Ìüíï ìå ñáíôåâïý Ìáíùëïðïýëïõ 42 Ðýñãïò (Ýíáíôé Íïìáñ÷ßáò) Ôçë.: 26210 20450, êéí.: 6972690630

ÊÏËÏÂÏÓ Í. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÕÑÏËÏÃÏÓ ÏÁÅÅ: ÄåõôÝñá, Ôñßôç, ÐÝìðôç, ÐáñáóêåõÞ Ðñùß: 8.30 - 11.30 ÄåõôÝñá, Ôñßôç, ÐÝìðôç, ÐáñáóêåõÞ áðüãåõìá 18.30 - 21.30 ÔåôÜñôç : 8.30 - 12.30 ÔåôÜñôç áðüãåõìá (êáôüðéí ñáíôåâïý) ÓÜââáôï ðñùß: (êáôüðéí ñáíôåâïý) Ìáíùëïðïýëïõ & Ãñçãïñßïõ Å' Ðýñãïò (Üíùèåí ÁÔÅ) Ôçë.: 26210 25070, êéí.: 6933111100 e-mail: dimitris.kolovos@yahoo.gr

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ ×ÑÇÓÔÏÓ ÉÙÁÍ. ÃÉÁÍÍÉÊÏÕËÇÓ ÃÁÓÔÑÅÍÔÅÑÏËÏÃÏÓ ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ Ðñùß: 8.30 - 1.30 Áðüãåõìá: 5.30 - 9.00 Åñõèñïý Óôáõñïý 3 - Ðýñãïò (ðáñáðëåýñùò ÍÅÏÕ ÊÔÅË) Ôçë. 26210 22337 - Ôçë. / Fax. 26210 22338, êéí. 6944 593624, e-mail:gian_chris@hoLgr

3 cinemas

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ÌÅÔÁÖÏÑÁ ÉÁÔÑÅÉÏÕ

×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÑÈÏÐÁÉÄÉÊÏÓ & ÔÑÁÕÌÁÔÉÏËÏÃÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ ÊËÉÍÉÊÇÓ "ÏËÕÌÐÉÏ" ÐÁÔÑÙÍ ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ 8.30 - 13.30 & 18.00 - 21.00 åêôüò ÔåôÜñôçò 28çò Ïêôùâñßïõ & ×ñõóáíèáêïðïýëïõ, Ðýñãïò (ðåæüäñïìïò Íïìáñ÷ßáò) Ôçë.: 26210 37225 * êéí.: 6944 908408 e-mail: info@galanopoulosortho.gr www.galanopoulosortho.gr

×ÑÇÓÔÏÓ Ð. ÈÁÍÁÓÏÕËÁÓ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ÌÉ×ÁÇË ÍÉÊ. ÂÁÑÄÁÌÉÄÇÓ

Åéäéêüò ÓõíåñãÜôçò Ãåí. Êëéí. "ÉÐÐÏÊÑÁÔÇÓ " Ãéá ñáíôåâïý Ôçë. 26210 2 60 60, 26210 2 60 63, Fax 2117707149 Êéíçôü : 69 77 67 62 62, êéí.+30 69 77 67 62 62 email: h.karain@yahoo.com ÐñáîéôÝëïõò & Á÷üëïõ - ÐÕÑÃÏÓ

ÅÉÄÉÊÏÓ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ ÄåõôÝñá - ÐÝìðôç (ðñùß) 08.30 - 13.30 (áðüãåõìá) 17.30 - 21.00 ÐáñáóêåõÞ (ðñùß) 08.30 - 14.00 (áðüãåõìá) 18.00 - 20.30 Ìáíùëïðïýëïõ êáé Ãñçãïñßïõ Å’ 5, 3ïò üñïöïò (Ððáñáðëåýñùò ôùí ÅËÔÁ) Ðýñãïò Ôçë. Ãñ.: 2621100183 Êéí.: 697 3242 905

ÉÁÔÑÏÓ - ÅÉÄÉÊÏÓ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ ÙñÜñéï Éáôñåßïõ Ðñùß: 8.30 - 13.30- áðüãåõìá 17.30 - 20.30 ÔåôÜñôç áðüãåõìá & ÓÜââáôï ðñùß ìüíï êáôüðéí ñáíôåâïý Åñìïý 5, (2ïò üñïöïò) Ðýñãïò Ôçë. ïéêßáò: 26210 31854, Éáôñåßïõ: 26210 37237, Êéí.: 6945 3733363

ÉÙÁÍÍÇÓ ÃÅÙÑÃ. ÊÏÕÔÓÁÍÔÙÍÁÊÇÓ

ÉÁÔÑÏÓ - ÅÉÄÉÊÏÓ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ Ùñåò ëåéôïõñãßáò êáèçìåñéíÜ: Ðñùß; 8.30 - 13.00 & áðüãåõìá: 5.30 - 9.00 ÔåôÜñôç áðüãåõìá êáé ÓÜââáôï ðñùß ìüíï ìå ñáíôåâïý Ìáíùëïðïýëïõ 71 (ðëçóßïí Ä.Ï.Õ.) Ðýñãïò Ôçë./fax.: 26210 30242, Êéí.: 6977 741 940

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ ×ÑÇÓÔÁÊÏÕ - ÐÅÔÑÏÐÏÕËÏÕ ÅÕÈÕÌÉÁ

ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÓ Ùñåò ëåéôïõñãßáò ÄåõôÝñá - Ôñßôç - ÐÝìðôç: 9.00 - 13.00 & 17.30 - 20.30 ÔåôÜñôç - ÐáñáóêåõÞ: 9.00 - 13.30 Ìáíùëïðïýëïõ 46- 1ïò üñïöïò - Ðýñãïò Ôçë.: 26210 28410, êéí.: 6932444900

ÁíáôïëÞ Êõñéáæßäïõ - Ãáëáíïðïýëïõ ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÓ 28çò Ïêôùâñßïõ & ×ñõóáíèáêïðïýëïõ (Ðåæüäñïìïò Íïìáñ÷ßáò) Ðýñãïò Ôçë.: 26210 34555 Êéí.: 6972 879117

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ ÍÉÊÏËÁÏÓ ×ÁÑÄÁÓ

×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ Ù.Ñ.Ë. ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ áðü 8 ð.ì. - 1.30 ì. êáé 6.00 ì.ì. - 8.00 ì.ì. áðüãåõìá ðëçí ÔåôÜñôçò êáé ÓáââÜôïõ Åñìïý 5, ôçë. 26210 29239, Êéí.: 6945232529

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ÅÖÇ ÉÙÁÍ. ÊÁÓÓÁ

Ðôõ÷éïý÷ïò Á.ÔÅÉ Åñãïèåñáðåßáò Áèçíþí Åðéóôçìïíéêüò ÓõíåñãÜôçò ÊÅÊÕÊÁÌÅÁ ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý Ðýñãïò: Á÷éëëÝùò & Ðáôñüêëïõ (ðßóù áðü ôïí ÏÔÅ) Ôçë.: 6932879311

ΦΥΣΙΑΤΡΟΙ ÈÅÏÄÙÑÏÓ ÄÇÌ. ÁËÔÁÍÇÓ

ÉÁÔÑÏÓ ÖÕÓÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ & ÁÐÏÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ (ÖÕÓÉÁÔÑÏÓ) ÄËÉÐËÙÌÁÔÏÕ×ÏÓ ÔÏÕ ÅÕÑÙÐÁÚÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ ÖÕÓÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ & ÁÐÏÊÁÔÁÓÔÁÓÔÁÓÇÓ (EUROPEAN BOARD OF PHYSICAL & REHABILITATION MEDICINE) ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý Ôçë.: Éáôñåßïõ 26210 20090 Ôçë. Êéí.: 6977403015 Ìáíùëïðïýëïõ 42, (Ýíáíôé Íïìáñ÷ßáò), Ðýñãïò

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ ÍÅÏ ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÅÉÏ

ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ×. ÌÉÊÅËÏÐÏÕËÏÓ

28çò ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 5 - ÐÕÑÃÏÓ ÔÇË. 26210-33990, 6942217262 ÁÍÁÊÁÉÍÉÓÌÅÍÏ ÊÁÉ ÐËÇÑÙÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÅÍÏ ÏÖÈÁËÌÏËÏÃÉÊÏ ÉÁÔÑÅÉÏ ÙÑÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ÉÁÔÑÅÉÏÕ ÐÑÙÉ: ÄÅÕÔÅÑÁ - ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 9-2 ì.ì. ÁÐÏÃÅÕÌÁ: ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ 6-8 ì.ì. (ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ ÁÐÏÃÅÕÌÁ ÌÅ ÑÁÍÔÅÂÏÕ)

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÍÔÏÕÖÁÓ

Ùñåò Éáôñåßïõ: 09.00 - 13.00 & 18.00 - 21.00 Áðüãåõìá ÄåõôÝñáò êáé ÐáñáóêåõÞò ìüíï ìå ñáíôåâïý Ìáíùëïðïýëïõ & Ãêïôóßíá 12 Ðýñãïò Ôçë.: 26210 33703 - 3ïò üñïöïò

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÊÙÍ. ÔÓÁÑÏÕ×ÇÓ

Éáôñüò - Ðíåõìïíïëüãïò Öõìáôéïëüãïò Ðñùß: ÄåõôÝñá - ÐáñáóêåõÞ 08.00 13.00 Áðüãåõìá: ÄåõôÝñá êáé ÐáñáóêåõÞ ìüíï ìå ñáíôåâïý Åðåßãïíôá ñáíôåâïý êáôüðéí óõíåííüçóçò Ìáíùëïðïýëïõ 6 Â' üñïöïò Ðýñãïò Çëåßáò Ôçë. 26210 37275, Êéí.: 6944669977

ÊÁÑÁÚÍ ×ÁÚÍÔÁÑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ÂÅÑÂÅÍÉÙÔÇ ×ÑÉÓÔÉÍÁ Øõ÷ïëüãïò - ÅéäéêÞ Øõ÷ïðáéäáãùãüò Áðüöïéôïò Ðáíôåßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Ma in Education Roehamton Univertity ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý Ôçë./Fax.: 26210 20395, 6974.118.505 ÕøçëÜíôïõ 37, Ðýñãïò 27 100 e-mail: vervenxr@otenet.gr

Τηλ. επικοινωνίας 2621022706 11.00 11.30 12.00 14.00 13.30 14.00 14.15 14.30 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

Åëëçíéêïß ðáñáäïóéáêïß ïéêéóìïß (Å) Ôá ãåöýñéá ôïõ Éïíßïõ (Å) ÅëëçíéêÞ ôáéíßá "Íõìößïò áíýìöåõôïò" ÌðïõñìðïõëÞèñåò (Å) Ôá ëáúêÜ ìïõóéêÜ üñãáíá êáé ç êáôáóêåõÞ ôïõò (Å) ÌðïõñìðïõëÞèñåò (Å) Ïäüò öôåñþí (Å) ÏõñÜíéï ôüîï (Å) Ðáéäéêü ðñüãñáììá Æáê êáé Êüíôé, óêáíôáëéÝò óôï îåíïäï÷åßï (Å) Æáê êáé Êüíôé, åí ðëù (Å) Áôßèáóá íéÜôá ÁóôñïöåããéÜ (Å) Åîéóôïñåßí êáé éóôïñåßí (Å) Âåñóáëßåò: Ç áßèïõóá ôùí êáôüðôñùí Ïé áãíïïýìåíïé (Å) ÖáíôÜóìáôá (Å) ÅéäÞóåéò ÎÝíç ôáéíßá "Ãåñìáíßá, Ýôïò ìçäÝí"

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.30 20.00 21.00 22.00 23.45

ÐñùéíÞ åíçìÝñùóç Óõìâáßíåé ôþñá ÅéäÞóåéò ÌÝíïõìå ÅëëÜäá - Best of ÅéäÞóåéò ÎÝíç ôáéíßá "Ôï áðßèáíï ôáîßäé" ÅéäÞóåéò ÅëëçíéêÞ ôáéíßá "Ï ðåèåñüðëçêôïò" Ãåéá óïõ ðåñÞöáíç êé áèÜíáôç åñãáôéÜ (Å) ÅéäÞóåéò ÎÝíç ôáéíßá "ÎÝöñåíï ôáîßäé" Áñ÷áßá éóôïñßá: óýãêñïõóç èåþí (Å)

10.00 10.30 11.30 12.30 13.00 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 18.30 19.30 20.00

Ðáãêüóìéá ïéêïãÝíåéá ÁðïóôïëÞ óôçí ÁíôáñêôéêÞ ËçóìïíçìÝíåò öùíÝò Ôá ìõóôéêÜ ôùí ôõñéþí ÅéäÞóåéò Ôüëìç êáé ãïçôåßá (Å) Ç ÷áñÜ ôçò æùãñáöéêÞò (Å) Ìáãéêüò êüóìïò ¸íáò ðáíÝìïñöïò Üãíùóôïò êüóìïò ÅéäÞóåéò Ðñïóôáôåýïíôáò ôç öýóç Ôáîßäéá óôçí Üêñç ôïõ êüóìïõ ìå ôïí Áñô Ãïõëö Ï èáõìáóôüò êüóìïò ôïõ ùêåáíïý

ÍÉ×ÙÑÉÔÇ ÅËÅÍÇ Øõ÷ïëüãïò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí Ôçë. Ãñáöåßïõ: 26220 24822 Êéí.: 6937 146439 Äéåýèõíóç ãñáöåßïõ: Ðïëõôå÷íåßïõ 10, ÁìáëéÜäá

ÔÓÁÐÁÑÄÙÍÇ ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ Øõ÷ïëüãïò Éäñ. ÌÝëïò ôïõ ÐáíåëëÞíéïõ Øõ÷ïëïãéêïý Óõëëüãïõ ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý Ìáíùëïðïýëïõ 14 - Ðýñãïò - Ôçë.: 26210 21957 Êéí.: 6977781282

ÅËÅÍÇ ÁÍÁÓÔ. ÐÁÍÁÃÏÕËÉÁ ØÕ×ÏËÏÃÏÓ BSc Honors of PSYCHOLOGY ÐÔÕ×ÉÏÕÓÏÓ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ UNCOLNSHIREAND HUMBERSIDE ÌÅÃÁËÇÓ ÂÑÅÔÁÍÉÁÓ ÄÝ÷åôáé êáôüðéí ñáíôåâïý (åêôüò ÔåôÜñôç áðüãåõìá) Ôçë. & Fax.: 26210 20840 Êéí.: 6936461111 e-mail: epanag76@yahoo.gr Ëåôñßíùí & Êïëïêïôñþíç 2, Ðëáôåßá Éáôñßäç 1ïò üñïöïò Ðýñãïò

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ÓÔÁÈÏÐÏÕËÏÓ ×Ñ. ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ËÏÃÏÐÅÄÉÊÏÓ - ËÏÃÏÐÁÈÏËÏÃÏÓ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁÊÇÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ DIPLOMA ÅÉÄÉÊÇÓ ÁÃÙÃÇÓ *ÌÝëïò ôïõ ÐáíåëëÞíéïõ Óõëëüãïõ Ëïãïðåäéêþí *ÌÝëïò ôïõ ÐáíåëëÞíéïõ Óõëëüãïõ ãéá ôçí Áöáóßá *ÌÝëïò ôçò ÅëëçíéêÞò Åôáéñßáò Äõóëåîßáò *Ð.ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ ÊÅÊÕÊÁÌÅÁ ÇËÅÉÁÓ *Åéäéêüò ãéá ÄéÜãíùóç - Èåñáðåßá äéáôáñá÷þí ëüãïõ - öùíÞò - áêïÞò - ïìéëßáò ÅíäåéêôéêÜ: Äéáôáñá÷Ýò Üñèñùóçò, äõóëåîßá, åãêåöáëéêÜ, ìáèçóéáêÝò äõóêïëßåò, âáñçêïÀá, ôñáõëéóìüò, áöáóßá - óýíäñïìá - áõôéóìüò ê.ë.ð. Óýìâáóç ìå üëá ôá ôáìåßá ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý 28çò Ïêôùâñßïõ & Ìéáïýëç 1, Ðýñãïò Ôçë.: 6977905430 - 2621033880 - 2625022285

ÆÁ×ÁÑÏÕËÁ ÄÉÏÍ. ÁÂÑÁÌÏÐÏÕËÏÕ ÐÔÕ×ÉÏÕ×ÏÓ ÔÌÇÌ. ËÏÃÏÈÅÑÁÐÅÉÁÓ Á.Ô.Å.É. ÐÁÔÑÙÍ ÌÅËÏÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÙÍ ËÏÃÏÐÁÈÏËÏÃÙÍ - ËÏÃÏÈÅÑÁÐÅÕÔÙÍ ÅËËÁÄÏÓ ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ ÊÅÊÕÊÁÌÅÁ ÍÏÌÏÕ ÇËÅÉÁÓ ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý: Ðáðáóôáèïðïýëïõ 8 Ðýñãïò ÄåõôÝñá - ÐáñáóêåõÞ, ôçë.: 26210 28365 / 6932669425 Êáëáâñýôùí & Åë. ÂåíéæÝëïõ 14 (Üíùèåí êáô/ôïò ÐáññÜò), ÁìáëéÜäá Óýìâáóç ìå üëá ôá ôáìåßá

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ ÁÐÏÓÔÏËÏÐÏÕËÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÁ Ðôõ÷éïý÷ïò ÁÔÅÉ Èåóóáëïíßêçò ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý Ðýñãïò: Ðáôñþí 40, 26210 36405 (ÄåõôÝñá - Ôñßôç - ÔåôÜñôç) ÁìáëéÜäá: Êïõñïãéáííïðïýëïõ 33, 26220 38380 (ÐÝìðôç - ÐáñáóêåõÞ - ÓÜââáôï)

ÁÍÄÑÉÏÐÏÕËÏÕ ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ Äéáéôïëüãïò - Äéáôñïöïëüãïò Ðôõ÷éïý÷ïò Á.ÔÅÉ Èåó/êçò Ðýñãïò: 28çò Ïêôùâñßïõ & Êáóôüñ÷ç 2 (êåíôñ. Ðëáôåßá) ôçë.: 26210 32754 - 6937 289327 *ÁìáëéÜäá: Åñìïý 15, ôçë. 26220 21961

ÄÇÌÇÔÑÁ ÃÑÇÃÏÑÏÐÏÕËÏÕ Êëéíéêüò Äéáéôïëüãïò - Äéáôñïöïëüãïò Ìáíùëïðïýëïõ & Ãêïôóßíá 10, Ðýñãïò Ôçë.: 26210 34122 Êéí.: 6974 144 577, e-mail: dimitragrig@hotmail.com

22 σφαίρες 07.45, 10.10

Karate kid 07.30, 10.00

Salt

08.10 μμ , 10.10

Shrek

06.30μμ

06.00 06.45 07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 23.30 03.00 05.00

Óáí ÷åéìùíéÜôéêç ëéáêÜäá (Å) Ðáéäéêü ðñüãñáììá ÐñùéíÞ ÌåëÝôç Íçóôéêïß ðñÜêôïñåò Êïñßíá, ç áãñéüãáôá ÅéäÞóåéò Super Star Áîßæåé íá ôï äåéò ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ Öþôçò-Ìáñßá live ÅéäÞóåéò ÎÝíç ôáéíßá "The terminal" ÎÝíç ôáéíßá "Ï Üñ÷ïíôáò ôùí äá÷ôõëéäéþí: Ç óõíôñïöéÜ ôïõ äá÷ôõëéäéïý" ÎÝíç ôáéíßá "Ç åðéóôñïöÞ ôùí æùíôáíþí íåêñþí" Óåî êáé øÝìáôá

06.00 10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 23.00 02.00 02.15 04.15 05.30

"ÊáëçìÝñá" ìå ôïí Ãéþñãï ÁõôéÜ Åäþ êáé ôþñá Ðïëý ìðëá ìðëá ¼óï õðÜñ÷ïõí Üíèñùðïé ÅéäÞóåéò That's life ÓÞìåñá ÅéäÞóåéò Õäñüãåéïò Ç þñá ôïõ êáôáíáëùôÞ Öùò óôï ôïýíåë Auto ALTER ÎÝíç ôáéíßá "ÐáñÜèõñï ìå èÝá óôï èÜíáôï" ÎÝíç ôçëåôáéíßá "Ï åðéèåùñçôÞò ÌåãêñÝ êáé ç Óåóßëéá" Õäñüãåéïò

13.00 15.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 22.00 24.00 01.00

Óïýðåñ Ëéãê (Å) Óïýðåñ Ëéãê (Å) ÐñùôÜèëçìá Ãáëëßáò (ðñéí ôçí áãùíéóôéêÞ) FIBA Futbol Mundial Road to London Ï êüóìïò ôçò éððáóßáò Óôéãìéüôõðá ÐñåìéÝñ Ëéãê (Å) ÔóÜìðéïíò Ëéãê (Ì) ÔóÜìðéïíò Ëéãê (Ì) WWE Raw (M) Europa League (M)

05.05 07.15 09.00 10.50 11.45 13.20 15.00 15.45 17.35 19.30

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 22.50 24.00 00.15 01.15 04.15 05.00

ÂÝñá óôï äåîß (Å) Êïéíùíßá þñá MEGA ÅðôÜ èáíÜóéìåò ðåèåñÝò (Å) Ç æùÞ ôçò Üëëçò (Å) ÅéäÞóåéò Ìáæß óïõ (Å) ËÜêçò ï ãëõêïýëçò (Å) ÅéäÞóåéò Singles (Å) Patty, ç ðéï üìïñöç éóôïñßá (Å) Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì ÅéäÞóåéò Ç æùÞ ôçò Üëëçò 50-50 (Å) Ìáýñá ìåóÜíõ÷ôá (Å) ÅéäÞóåéò El-Greco: Ðùò ãõñßóôçêå ç ôáéíßá ÅëëçíéêÝò óåéñÝò (Å) ÔçëåìÜñêåôéíãê Öéëïäïîßåò (Å)

06.00 07.00 10.00 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00 24.00 01.00 01.10 02.10 03.10 04.10 04.45 05.20

Ëßöôéíãê (Å) ÊáëçìÝñá ÅëëÜäá 10 ìå 1 ìáæß Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 Áêñùò ïéêïãåíåéáêüí (Å) Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò (Å) Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò (Å) ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ ÊéóìÝô Åñãáæüìåíç ãõíáßêá (Å) Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 The X-Factor ÊÜñìá Ïé óôÜâëïé ôçò ÅñéÝôôáò ÆáÀìç Íõ÷ôåñéíü äåëôßï ÊÜñìá (E) ¢ããéãìá øõ÷Þò (Å) Äé$ ÌáäéÜì (Å) ÔçëåìÜñêåôéíãê Mobile fun Ôçò ÅëëÜäïò ôá ðáéäéÜ

21.20 22.00 23.50 01.30 03.15 04.50

ÄéáöèïñÜ óôç ÍÝá ÏñëåÜíç Åêåßíç ôçí çìÝñá Ìéá ãõíáßêá ôï ÷åéìþíá U.S.: Ïé êáëýôåñåò ôáéíßåò ôçò åâäïìÜäáò Óôï âÜèïò êÞðïò Moon ÊéíçìáôïãñáöéêÜ íÝá ÓõëëõðçôÞñéá, ðñïóëáìâÜíåóôå The hangover Ìõóôéêüò ðñÜêôïñáò OSS 117: Ï êáôÜóêïðïò ðïõ ãýñéóå áðü ôï Ñßï! MAD on NOVACINEMA ÁéìáôçñÞ áäåëöüôçôá Coco ÌÝ÷ñé ôçí êüëáóç Ïé õðçñÝôñéåò ÊéíçìáôïãñáöéêÜ íÝá

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.10 20.10 20.45 21.00 22.00 23.00 23.55 24.00

Ðñþôç ãñáììÞ ÓÊÁÚ ôþñá ÍôáíôÜ ðñþôùí âïçèåéþí Ôï óðßôé ôçò êáñäéÜò ìáò Top chef America's next top model How to look good naked Óáóïýêé ÓÊÁÚ ìáãêáæßíï Ìýèïò Þ ðñáãìáôéêüôçôá; Ôá ðéï áóôåßá âßíôåï ôïõ êüóìïõ ÅëëçíïöñÝíåéá ÅéäÞóåéò CSI, Miami ÕðåñêáôáóêåõÝò Teenage wives: Ó÷Ýóåéò ìå ôïõò ìåãáëýôåñïõò 24

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.00 17.05 19.00 20.00 21.00 23.15 00.15 01.15 02.15 03.15 03.30

ÐÜíù óôçí þñá ÊáöÝò ìå ôçí ÅëÝíç ÅéäÞóåéò Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé ÄÝóôå ôïõò ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ ÄÝóôå ôïõò (óõí.) ÅéäÞóåéò ÍôáíôÜ áìÝóïõ äñÜóåùò (E) ÎÝíç ôáéíßá "John Q" 10ç åíôïëÞ (Å) Íüìïò êáé ôÜîç ÉÉÉ (Å) ÉáôñéêÝò Ýñåõíåò Ïé ìïíïìÜ÷ïé ÔçëåáãïñÝò Ìåò óôçí êáëÞ ÷áñÜ (E)

06.00 08.00 08.30 10.00 11.30 14.30 14.45 15.40 16.40 18.10 18.30 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 23.50 00.10 01.30

ÐáéäéêÜ Ãåãïíüôá ôïõ 24ùñïõ ÐáéäéêÜ ÊáëçìÝñá Çëåßá ìå ôïí Êþóôá Èåïäþñïõ ÍôïêéìáíôÝñ ÅéäÞóåéò ÔçëåìÜñêåôéíãê ÍôïêéìáíôÝñ ÎÝíç ôáéíßá ÍôïêéìáíôÝñ ÅëëçíéêÞ ôáéíßá Åí ÈÝáôñù Ôå÷íïìïñöÝò The Best Rally ÅéäÞóåéò Åêôüò ïñßùí åíçìåñùôéêÞ åêðïìðÞ ìå ôïí Êþóôá Èåïäþñïõ ÅéäÞóåéò ÎÝíç ôáéíßá VIDEO CLIPS


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΟΚΤΩBΡΙΟΥ 2010

Μαξίμου, ενταύθα

Καλημέρα κ. Πρόεδρε

Ζήτωσαν οι πονηρές τροπολογίες Τι απέγινε αλήθεια εκείνη η κατηγορηματική δέσμευση του πρωθυπουργού, διατυπωμένη με τον πιο επίσημο τρόπο, κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, ότι θα θέσει τέρμα στο απαράδεκτο καθεστώς των τροπολογιών που εισάγονται με περίεργο τρόπο κατά την συζήτηση νομοσχεδίων; Πόσο συνεπής προς εκείνες τις δεσμεύσεις είναι η πρακτική που ακολουθείται τούτες τις μέρες; Πόσο συμβατή με την αιφνιδιαστική εισαγωγή τροπολογιών και μάλιστα σε νομοσχέδιο που συζητείται, με την επίσης νοσηρή διαδικασία του "κατεπείγοντος", και οι οποίες αποτιμώνται σε παιγνίδια πολλών εκατομμυρίων; Ο βουλευτής Δημήτρης Παπαδημούλης είναι ένα από τα λίγα σοβαρά πρόσωπα που έχουν απομείνει σε ό,τι απέμεινε από το άλλοτε ΚΚΕ Εσωτερικού, μετέπειτα ΕΑΡ, μετέπειτα Συνασπισμό και σήμερα απλώς ...συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ. Διό και τα ερωτήματα που διατύπωσε για την φορολογική αμνηστία μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν μετάσχει σε διακίνηση πλαστών και εικονικών τιμολογίων, άξιζαν μια πειστικότερη απάντηση από τον υπουργό Οικονομικών. Διότι δεν είναι απάντηση το "πες μας εσύ ποιους υποπτεύεσαι ότι ευνοούν", όταν ο άλλος θέτει το απλό ερώτημα, που θέτει και κάθε απλός άνθρωπος, προς τι αυτή η τροπολογία, ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις που έχει υπόψη του το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και προς χάρη των οποίων εισάγεται αυτή η προκλητική τροπολογία-προσθήκη στο νομοσχέδιο. Διότι όταν την τελευταία στιγμή εισάγεται μια τέτοια τροπολογία, αυτό σημαίνει ότι κάποιοι και με συγκεκριμένη επιχειρηματολογία την προώθησαν, είτε διά της "υπηρεσιακής" είτε διά της πολιτικής οδού, ως το γραφείο του υπουργού Οικονομικών. Και είτε τα επιχειρήματα τους ήταν τόσο ισχυρά, είτε απλώς είναι τόσο ισχυροί οι ίδιοι, που έπιασαν τόπο οι πιέσεις τους. Δεν δικαιούμαστε λοιπόν να γνωρίζουμε τα πράγματα με το όνομα τους; Όταν πετσοκόβετε την σύνταξη της χήρας, πως είναι δυνατόν να καταπιεί ο πολίτης αυτό το σβήσιμο, με πολιτικό σφουγγάρι, όχι μόνο στα χρέη αλλά και τις ανομίες των οικονομικά ισχυρών, ακόμη και με τζίρους άνω των είκοσι εκατομμυρίων; Έτσι θα διαμορφώσετε φορολογική συνείδηση για όλους; Έτσι θα πείσετε τους Έλληνες ότι η φορολογική σας πολιτικής είναι "δίκαιη"; Σας περνάει καθόλου από το μυαλό, ότι με τέτοια τεχνάσματα, τινάζετε στον αέρα κάθε προοπτική αποκατάστασης εμπιστοσύνης μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών; Γ. Π. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ, giorgis@massavetas.gr

Άντε να βρεις το δίκιο σου…

Συνάντηση Παπανδρέου με τους πολιτικούς συντάκτες στο Μαξίμου

“Ανακτάμε την αξιοπιστία μας” “Ε

ίμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας, ό,τι είχαμε πει το κάναμε", τόνισε ο πρωθυπουργός Γ. Α. Παπανδρέου κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με τους πολιτικούς συντάκτες στο Μέγαρο Μαξίμου. Επεσήμανε δε ότι έχουμε καλή πορεία, που αναγνωρίζεται διεθνώς και ότι η χώρα ανακτά την αξιοπιστία της. Σημείωσε ότι παρά τις διαμαρτυρίες και τον πόνο, αναδύεται μια διαφορετική Ελλάδα και υπογράμμισε ότι ξέρουμε πως τα μέτρα ήταν προσωρινής χρήσης για να αντιμετωπίσουμε την κρίση και τώρα περνάμε στην προώθηση της ανάπτυξης και στις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές. Ο Γ. Παπανδρέου ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα περίμενε ευρύτερη συναίνεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, την οποία δεν την είχε, ωστόσο, όπως τόνισε, "την έχουμε από την κοινωνία". Ερωτηθείς αν τίθεται θέμα επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής του ελληνικού δανείου, ο κ. Παπανδρέου ανέφερε ότι δεν μπαίνει σε τέτοια συζήτηση.

Για Σαμαρά και ΝΔ Αναφορικά με τη θέση που εξέφρασε ο αρχηγός της ΝΔ περί μηδενισμού του ελλείμματος μέσα στο 2011, ο κ. Παπανδρέου ανέφερε μεταξύ άλλων: "Ας μας έδινε τη φόρμουλά του και ας κατέθετε τις προτάσεις του πριν από έξι μήνες, να λύναμε τα προβλήματά μας". Τόνισε δε στη συνέχεια ότι η ΝΔ κινείται υποκριτικά και ότι έχει τεράστιες ευθύνες για την κατάσταση που παρέλαβε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Πρόσθεσε ακόμη ο κ. Παπανδρέου, ότι η πρόταση αυτή για μηδενισμό του ελλείμματος έβλαψε τον ίδιο τον κ. Σαμαρά και συμπλήρωσε ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση που να έχει μαγικές φόρμουλες και να μην τις εφαρμόζει. Αναφορικά με την υπόθεση του Βατοπεδίου, ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι η Επιτροπή της Βουλής έχει αποδείξει την τεράστια ζημία που έχει υποστεί το δημόσιο και υπογράμμισε ότι η ΝΔ και ο τέως πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής φάσκουν και αντιφάσκουν.

Ερωτηθείς αν θα πάει ο κ. Κ. Σημίτης στην Εξεταστική για τη Siemens, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι δεν θέλει να μπει στη θέση της Εξεταστικής και επεσήμανε ότι "έχουμε πει όλα στο φως".

Για την περαίωση "Έχει δίκιο να φωνάζει κανείς για την περαίωση, για εμάς είναι η τελευταία φορά, το νέο φορολογικό σύστημα βάζει τέλος", ανέφερε ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων, για το νομοσχέδιο της περαίωσης.

Για κινητοποιήσεις μεταφορέων "Θέλουμε να τελειώσει αυτή η υπόθεση με τον καλύτερο και τον πιο ήπιο τρόπο. Ομως το κράτος πρέπει να λειτουργεί", τόνισε ο κ. Παπανδρέου σχετικά με τις κινητοποιήσεις των μεταφορέων. Ερωτηθείς δε σχετικά απέδωσε τη συνέχιση των κινητοποιήσεων σε συντεχνιακά συμφέροντα. Τόνισε ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων θα προχωρήσουν και ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι σκοπός είναι να υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση των νέων στα επαγγέλματα.

Για τους συμβούλους Ερωτηθείς σχετικά με το ρόλο των συμβούλων του, κ.κ. Λουκά Παπαδήμου και κ. Τομάζο

Σκιόπα, ο κ. Παπανδρέου ανέφερε ότι είναι "άνθρωποι με τις σκέψεις τους" και πρόσθεσε ότι "το ότι είναι σύμβουλοι δεν σημαίνει ότι αποφασίζουν". Σε ερώτηση αναφορικά με άρθρο στο διεθνή Τύπο που συνυπέγραφε και ο κ. Σκιόπα, ο κ. Παπανδρέου επεσήμανε ότι

ο κ. Σκιόπα δεν μίλησε για χρεοκοπία. Ο Γ. Παπανδρέου έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα προβλήματα του Τύπου και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι θα μπορούσε να υπάρξει θεσμικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης.

Πρώτη Ηλείας  

Ημερήσια Εφημερίδα της Ηλείας

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you