Page 1


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜

ƒfi‰Ô˜ 8 ËÌ. Kˆ˜ 8 ËÌ. ™·ÓÙÔÚ›ÓË 4, 5, 8 ËÌ. ÷ÓÈ¿ 5, 8 ËÌ. ∫Ú‹ÙË 8 ËÌ. ∫¤Ú΢ڷ 4, 6, 8 ËÌ. ÛԘ 8 ËÌ. ™¿ÌÔ˜ 8 ËÌ. ∫‡ıËÚ· 8 ËÌ. ª˘ÙÈÏ‹ÓË 8 ËÌ. ∑¿Î˘ÓıÔ˜ 5, 8 ËÌ. ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿ 5, 8 ËÌ. ª‡ÎÔÓÔ˜ 5, 8 ËÌ. ™‡ÚÔ˜ 8 ËÌ. ¶¿ÚÔ˜ 8 ËÌ. / ¡¿ÍÔ˜ 8 ËÌ.

2 5 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ª‹ÏÔ˜ 5, 8 ËÌ. 23 §‹ÌÓÔ˜ 4,8 ËÌ. / ™Î‡ÚÔ˜ 3,8 ËÌ. 24 πηڛ· 8 ËÌ./∫¿Ú·ıÔ˜ 8 ËÌ. 25 Ô‰ÈÎÒ˜ (·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒ˜)

™ÎÈ¿ıÔ˜ 3, 5, 8 ËÌ. ™ÎfiÂÏÔ˜ 3, 5, 8 ËÌ. ÷ÏÎȉÈ΋ °‡ÚÔ˜ ∫Ú‹Ù˘ 9 ËÌ. ™·ÓÙÔÚ›ÓË 9 ËÌ. ¶¿ÚÔ˜ 9 ËÌ. °‡ÚÔ˜ ∂‡‚ÔÈ·˜ 6 ËÌ. ∑¿Î˘ÓıÔ˜ 8 ËÌ. ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿ 8 ËÌ. °‡ÚÔ˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ 7 ËÌ. ∫¤Ú΢ڷ 8 ËÌ.

26 27 28 30 30 31 31 32 32 33 33

∫∞¡√¡π™ª√™ •∂¡√¢√Ã∂πø¡: ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ, Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙȘ 14.00 Î·È ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÛÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂÈı˘Ì›Ù ӷ Ì›ÓÂÙ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘, Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ÙÔ Ì ÙËÓ ÚÂÛ„ÈfiÓ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÔÛfiÓ Ù˘ ÚfiÛıÂÙ˘ ¯Ú¤ˆÛ˘ (Day use - ¯Ú‹ÛË ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÙËÓ Ë̤ڷ) Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô.

ÁÂÓÈÎÔ› fiÚÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜

OÈ ÁÂÓÈÎÔ› fiÚÔÈ Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜, ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ¿ÛÎËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÏÏÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÚÒÓ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ Î·È ÙˆÓ ¶ÂÏ·ÙÒÓ.

™YMBATIKE™ ¢E™MEY™EI™ TOY °PAºEIOY ¶·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: TÔ °Ú·ÊÂ›Ô Û¯Â‰È¿˙ÂÈ, Ú˘ıÌ›˙ÂÈ Î·È Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈÓËı› Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÂÓfi˜ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜ (ÙÈÌ‹˜). HÙÈÌ‹ ·˘Ù‹ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È, ÛÙËÓ ÈÛÔÙÈÌ›· Í¤ÓˆÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ Ì Ùo ú Î·È ÙȘ ÙÈ̤˜ Ó·‡ÏˆÓ, ÎÔÌ›ÛÙÚˆÓ, ÊfiÚˆÓ Î·È ÙÂÏÒÓ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ηٿ ÙËÓ Û¯Â‰›·ÛË Î·È ÙËÓ ÎÔÛÙÔÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. E›Ó·È ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ë ÙÈÌ‹ Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÂÊ` fiÛÔÓ ÌÂÙ·‚ÏËı› ¤Ó·˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚÔ̤ӈÓ. TÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ Ù·Íȉ›Ô˘: AÓ Î·È ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÚÔÛ·ı› Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ··Ú¤ÎÎÏÈÙ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ Ù·Íȉ›Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·˜ οı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ·fi Ôχ ÈÔ ÓˆÚ›˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙÚ›ÙˆÓ ˆ˜ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ Â› ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÌÂÛÔ ¤ÏÂÁ¯Ô. AÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜, ÍÂÓԉԯ›·, Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜, ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÎÏ. ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Ì·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌËÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. TÔ °Ú·ÊÂ›Ô Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂȉÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Î·È Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: ñ AÔ‰Ô¯‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ (ÙÚÔÔÔÈË̤ÓÔ˘) ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ‹ ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ. ñ AÔ‰Ô¯‹ ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ÈÛfiÙÈÌÔ˘ ÔÈÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ñ A·ڈÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¯ˆÚ›˜ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ. O ÂÏ¿Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÌÈ·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. £ÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ «Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi» ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ fiˆ˜ Ë

ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Ù·Íȉ›Ô˘, ·ÏÏ·Á‹ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Û ηÙÒÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÈÌ‹˜, ˆÚÒÓ Ù‹ÛÂˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ¤Ú·Ó ÙˆÓ 12 ˆÚÒÓ Î·È ·ÏÏ·Á‹ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. ŸÛ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ‹ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÈÛ˘Ì‚Ô‡Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Ù·Íȉ›Ô˘, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ AÂÚÔÔÚÈÎÒÓ EÙ·ÈÚÈÒÓ (K·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, A΢ÚÒÛÂȘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, AÏÏ·Á¤˜ Ù‡Ô˘ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ, YÂÚ¿ÚÈı̘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ, AÒÏÂȘ ·ÔÛ΢ÒÓ) ‰ÂÓ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙ· fiÚÈ· ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ Î·È ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ì·˜. °È· ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‹ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘, ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ Û «AÓÒÙÂÚË B›·» (¶fiÏÂÌÔ˜ ‹ ·ÂÈÏ‹ ÔϤÌÔ˘, £ÂÔÌËӛ˜, TÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, AÂÚÁ›Â˜, ¶ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó·Ù·Ú·¯‹) ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÙÔ °Ú·Ê›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰È¢ÎÔχÓÛÂˆÓ ÌfiÓÔÓ ÛÙÔ˘˜ ¶ÂÏ¿Ù˜. A·ڈÛË ÙÔ˘ Ù·Íȉ›Ô˘: TÔ °Ú·ÊÂ›Ô ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÂÈʇϷÍË Ù˘ ·Î‡ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ Ù·Íȉ›Ô˘ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ. E¿Ó ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ù˘ ·Î‡ÚˆÛ˘ Â›Ó·È Ë ÌË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ‹ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ AÓÒÙÂÚ˘ ‚›·˜, ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Â˘ı‡ÓË Î·ÌÈ¿˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÏÏˆÓ ÏfiÁˆÓ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚÔ̤ӈÓ, ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ù·Í›‰È ȉ›·˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ‹ ÙÈÌ‹˜, ·Ô˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¶ÂÏ¿ÙË Ì ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ·Ô‰Ô¯‹˜ Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÏ¿ÙË, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ù· ηٷ‚ÏËı¤ÓÙ· ·fi ·˘ÙfiÓ ÔÛ¿. ¶·Ú¿ÔÓ·: TÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È¿ÛÂÈ Î·È ÂÈı˘Ì› ÙËÓ Ï‹ÚË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÏÂÁ› Î·È ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈÓËı› Ì ÙÔ˘˜ ¶ÂÏ¿Ù˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ·Ú·fiÓÔ˘ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ı· οÓÂÈ fi,ÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ

Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ‹ ÙÔ ÂÏ¿Ùو̷ ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi ÁÓˆÛÙÔÔÈËı› ¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆfi Ì·˜ fiÙ·Ó ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ù·Íȉ›Ô˘ Ô ¶ÂÏ¿Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÂÁÁڿʈ˜ Ù· ·Ú¿ÔÓ¿ ÙÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÌÈ·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘. A·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ۈ̷ÙÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÌË ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‹ÙËÓ ÏËÌÌÂÏ‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ Ù·Íȉ›Ô˘, ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ‰È¤Ô˘Ó ÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÚÔ¯¤˜. AÂÚÔÔÚÈ΋ MÂÙ·ÊÔÚ¿: ™‡Ì‚·ÛË B·ÚÛÔ‚›·˜ 1929 £·Ï¿ÛÛÈ· MÂÙ·ÊÔÚ¿: ™‡Ì‚·ÛË B¤ÚÓ˘ 1974 O‰È΋ MÂÙ·ÊÔÚ¿: NÔÌÔıÂÛ›· E.E. •ÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ¢È·ÌÔÓ‹: ™‡Ì‚·ÛË ¶·ÚÈÛ›ˆÓ 1962 ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÏÔÈ¤˜ ˙ËÌȤ˜ (ÂÎÙfi˜ ۈ̷ÙÈÎÒÓ ‚Ï·‚ÒÓ) Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÌË ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‹ ÙËÓ ÏËÌÌÂÏ‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ Ù·Íȉ›Ô˘, Ë ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ·Í›·˜ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÚÂÛ¯¤ıË, ‹ ÛÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ·Í›·˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ô˘ ÙÂÏÈÎÒ˜ ·ÚÂÛ¯¤ıË. AÚÌfi‰È· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ Ù˘¯fiÓ ÓÔÌÈ΋ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· EÏÏËÓÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. AÛÊ¿ÏÈÛË ·ÛÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘: TÔ °Ú·ÊÂ›Ô Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶.¢. 339/5.9.96 ¤¯ÂÈ ·ÛÊ·ÏÈÛı› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ·ÛÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ Ù·ÍȉȈÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Î·È ÙÔÓ Â·Ó··ÙÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ù·ÍȉȈÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÒ¯Â˘Û˘. H ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô Ù˘ Ù·ÍȉȈÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘.

™YMBATIKA ¢IKAIøMATA KAI Y¶OXPEø™EI™ TOY ¶E§ATH ¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ - KÚ·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: °È· Ó· Â›Ó·È ¤ÁηÈÚË Ë ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û «OÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ T·Í›‰È» ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ì·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚ÏËı› Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÚÔηٷ‚ÔÏ‹. MÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·Í›·˜ Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ Î·È ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Î·È ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ, ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ë Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÏÏÔ̤ӈÓ, ÁÚ·Ê›Ԣ Î·È ÂÏ¿ÙÔ˘. ¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Û˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ· Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ÁÚ·Ê›· (Ù· ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ «¶ˆÏËÙ¤˜») Î·È Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÂΉfiÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈο ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ‰ÂÛÌ¢fiÌÂÓ· ¤ÙÛÈ Û˘Ì‚·ÙÈο ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙÔ˘ Ì·˜. EÌ‚¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜ ‹ ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÓÂÓfiËÛË Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E§AXI™TH ¶POKATABO§H °IA TH ™YMMETOXH KA£OPIZETAI TO 30% TH™ A•IA™ TOY TA•I¢IOY EÍfiÊÏËÛË - EȂ‚·›ˆÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È Û‡Ì‚·Û˘ Ù·Íȉ›Ô˘ H ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ Ù·Íȉ›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ·‚› ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ηٿıÂÛ˘ Ù˘ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜ ¤ˆ˜ ‰Ò‰Âη (12) Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘.

A·ڈÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: E¿Ó Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆÓ ÂÏ¿Ù˘ ‹ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÏ·ÙÒÓ ‹ ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙÂ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆÓ, ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ËÏÒÛÂÈ ÂÁÁڿʈ˜. H ·Î‡ÚˆÛË ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙËÓ Ë̤ڷ ·Ú·Ï·‚‹˜ Ù˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÂȉÔÔÈ‹Ûˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË. °È· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ (ÎÚ¿ÙËÛË ı¤ÛÂˆÓ - ¢ˆÌ·Ù›ˆÓ ÎÏ.), ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ·‚› ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË fiˆ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: ñ ¤ˆ˜ 30 Ë̤Ú˜ 35 ú ñ ·fi 22 ¤ˆ˜ 29 Ë̤Ú˜ 100% Ù˘ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜ ñ ·fi 21 ¤ˆ˜ 10 Ë̤Ú˜ 50% Ù˘ ·Í›·˜ Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ñ ·fi 9 Ë̤Ú˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ 100% Ù˘ ·Í›·˜ Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ˜ N·˘ÏˆÌ¤ÓˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ (Charter) Î·È ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË, ·Ú·ÎÚ·ÙÂ›Ù·È fiÏË Ë ·Í›· Ù˘ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (100%). MÂÙ·‚›‚·ÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: OÔÈÔÛ‰‹ÔÙÂ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÂίˆÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û ¿ÏÏÔÓ ·ÊÔ‡ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10 ÂÚÁ¿ÛÈ̘

Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË. O ÂίˆÚÒÓ Î·È Ô ÂΉԯ¤·˜ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ·ÏÏËϤÁÁ˘· ÁÈ· ÙȘ Ù˘¯fiÓ ¯ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· Ù· ÚfiÛıÂÙ· ¤ÍÔ‰· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂίÒÚËÛ˘ (EÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ÏfiÁˆ ·ÏÏ·Á‹˜ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Î·È ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ Ó·‡ÏÔ˘, ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÎÏ.). ¶·Ú¿ÔÓ·: E›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ·Ú·Ï›„ÂȘ ‹ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηٿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. O ¶ÂÏ¿Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ÒÛÙ ӷ ÂÈÏ˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·È Î·Ù¿ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ. H ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ÂȉÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘ Ì·˜ Î·È Ë ‰È·Ù‡ˆÛË ·Ú·fiÓˆÓ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ Â›Ó·È Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·. T˘¯fiÓ ·Ú¿ÔÓ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ù·Íȉ›Ô˘, Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ù˘ˆıÔ‡Ó ÂÁÁڿʈ˜ ÚÔ˜ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Ì¤Û· Û ̛· ‚‰ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜. H ˘Ô‚ÔÏ‹ ·Ú·fiÓˆÓ Î·È ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ÔÚ›Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙ‹ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·. H ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· Â›Ó·È Ë EÏÏËÓÈ΋ Î·È ·ÚÌfi‰È· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. √ÚÁ¿ÓˆÛË ÂΉÚÔÌÒÓ: Dion Tours S.A. - A.M. EOT: 09.33.E.61.00.00648.01


Ρόδος

8 ημέρες αεροπορικώς

ΔΙΑΚΟΠΕΣ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ - FLY & DRIVE Tο γραφείο μας προσφέρει • Τα αεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ • Τις μετακινήσειςεκδρομές με τοπικό ξεναγό, όπως ακριβώς αναφέρονται στο πρόγραμμα (εκδρομές) • 7 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή • Ι.Χ. (fly & drive) • Αρχηγό-συνοδό του γραφείου (εκδρομές) • Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται Φόροι αεροδρομίων, επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο. Σημείωση H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

1η ημέρα: ΡΟΔΟΣ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρόδο. Άφιξη στο αεροδρόμιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας και πρώτη γνωριμία με το νησί. 2η ημέρα: ΡΟΔΟΣ (ξενάγηση πόλης) Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα αξιοθέατα της πόλης. Θα θαυμάσουμε το γραφικό Μανδράκι, το εντυπωσιακό ενυδρείο, το μοναδικό πανόραμα της Ρόδου από το λόφο του Μόντε Σμιθ και θα περπατήσουμε στην παλιά μεσαιωνική πόλη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το κάστρο του Μεγάλου Μαγίστρου και την περίφημη οδό των Ιπποτών. Μετά την ξενάγηση χρόνος ελεύθερος. 3η ημέρα: ΚΑΜΕΙΡΟΣ - ΦΙΛΕΡΗΜΟΣ - ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Αναχώρηση για τη δυτική πλευρά του νησιού. Θα περιηγηθούμε στην Αρχαία Κάμειρο, την Πομπηία της Ρόδου και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη Φιλέρημο με το θαυμάσιο μοναστήρι. Ακολουθεί περιήγηση στη γνωστή σε όλους μας Κοιλάδα με τις Πεταλούδες. Επιστροφή στην πόλη. 4η ημέρα: ΛΙΝΔΟΣ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σήμερα θα περιηγηθούμε στην ανατολική πλευρά του νησιού. Θα επισκεφθούμε τη γραφική Καλλιθέα με τα ιαματικά της Λουτρά και θα περιηγηθούμε στην αρχαία Ακρόπολη της Λίνδου. Χρόνος ελεύθερος. 5η ημέρα: ΜΑΡΜΑΡΙΔΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Για τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε εκδρομή στη Μαρμαρίδα. Περνώντας από διάφορα νησιά της Δωδεκανήσου, φθάνουμε στη Μαρμαρίδα. Ελεύθερος χρόνος στην αγορά και επιστροφή το βράδυ. 6η ημέρα: ΣΥΜΗ ή ΚΩΣ Προαιρετική εκδρομή στο νησί της Σύμης ή της Κω. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή το βράδυ. 7η ημέρα: ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΡΟΔΟΥ Τη σημερινή ημέρα μπορείτε να την αφιερώσετε στις πανέμορφες παραλίες της Ρόδου. Σας προτείνουμε το Πρασονήσι, την παραλία της Τσαμπίκας (του Antony Quinn) ή τα Βλυχά. 8η ημέρα: ΡΟΔΟΣ Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

RHODES PALACE (De luxe) ΙΞΙΑ

www.rodos-palace.gr

Πολυτελές ξενοδοχείο, χτισμένο δίπλα στη θάλασσα με εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και μοναδική διακόσμηση. Βρίσκεται 2χλμ. από την πόλη και κατακτά κάθε επισκέπτη με την επιβλητική του παρουσία. Τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με A/C, TV, mini bar, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, safe box, μπαλκόνι, ενώ διαθέτουν 24ωρη σύνδεση στο internet.Τα παλιά bungalows αντικαταστάθηκαν από πλήρως ανακαινισμένα garden suites, σχεδιασμένες σε minimal ρυθμό και θέα στη θάλασσα ή στους υπέροχους κήπους του ξενοδοχείου. Αποτελούνται από δύο ξεχωριστούς χώρους με πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα. Το ξενοδοχείο διαθέτει 4 πισίνες, η μια εκ των οποίων είναι η εσωτερική με το μοναδικό γυάλινο θόλο. Επίσης διαθέτει εστιατόρια, piano bar, bar, 2 γήπεδα tennis, volley, mini golf, γυμναστήριο, υπηρεσίες , κομμωτήριο, ενώ τις απογευματινές ώρες λειτουργεί αίθουσα μπιλιάρδου και μπριτζ room. To εστιατόριο «12 νησιά» ικανοποιεί και τους πιο απαιτητικούς, ενώ η θερμή φιλοξενία αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του ξενοδοχείου.


ξενοδοχεία στη Ρόδο DIONYSSOS HOTEL (A’ sup. κατ.) IΞΙΑ

www.dionysos-hotel.gr

Bρίσκεται 2 χλμ. μόλις από την πόλη της Ρόδου, στην περιοχή της Ιξιάς, σε ένα φιλικό περιβάλλον, όπου μπορείτε να περάσετε ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Απολαύστε τους καταπράσινους τροπικούς κήπους 25 στρεμμάτων, την τεράστια πισίνα με θαλασσινό νερό, την σκεπαστή με γλυκό νερό, την παιδική πισίνα, την παιδική χαρά και τις δωρεάν ξαπλώστρες, το jacuzzi, τα 2 bars, τα γήπεδα τένις. Διαθέτει 2 εστιατόρια, creperie, πιτσαρία και ψησταριά. Όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου διαθέτουν δορυφορική TV, ραδιόφωνο, τηλέφωνο, κλιματισμό, πιστολάκι, μπαλκόνι, safe box.

AVRA HOTEL (A’ κατ.) IΞIA

www.avrabeach.gr

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη περιοχή Ιξιά, κτισμένο μπροστά στη θάλασσα και 4 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Στα δωμάτιά του θα βρείτε A/C, TV, μπάνιο, πιστολάκι μαλλιών, safe box, ενώ όλα τα οικογενειακά δωμάτια είναι δίχωρα. Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα pool bar, snack bar, γήπεδο τένις, παιδική χαρά, γυμναστήριο, jacuzzi στην πισίνα, παιδότοπο. Όσοι επιλέξουν το AVRA BEACH θα έχουν τη δυνατότητα πλήρους διατροφής, καθώς επίσης τα ποτά, αναψυκτικά, παγωτά καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας.

MEDITERRANEAN HOTEL (A’ κατ. sup.) ΡΟΔΟΣ www.mediterranean.gr Ανακαινισμένο το 2000, βρίσκεται πάνω στην αμμώδη παραλία δίπλα στην πόλη της Ρόδου. Διαθέτει πισίνα, γήπεδα τένις, θαλάσσια σπορ στην υπέροχη παραλία, εστιατόριο a la Carte και cafe. Αποτελείται από 241 δωμάτια, τα περισσότερα από τα οποία έχουν θέα στη θάλασσα, πλήρως εξοπλισμένα με A/C, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, σεσουάρ, mini bar, internet room και service.

D’ANDREA MARE HOTEL (A’ κατ.) ΙΑΛΥΣΣΟΣ

SUN BEACH RESORT COMPLEX (A’ κατ.) ΙΑΛΥΣΣΟΣ

www.dandreamare.com

www.sunbeach-rhodes.com

Βρίσκεται στη μαγευτική παραλία της Ιαλυσσού και 9,5 χλμ. από την πόλη της Ρόδου. Στο ξενοδοχείο μπορείτε να βρείτε εστιατόριο, 2 πισίνες, νεροτσουλήθρα, μπαρ, μπαρ πισίνας, billiard room, internet room και mini market. Διαθέτει όλους τους τύπους δωματίων και διαμερίσματα που μπορούν να φιλοξενήσουν 4 μελείς οικογένειες. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, μουσική, τηλέφωνο, ψυγείο, χρηματοθυρίδες, στεγνωτήρα μαλλιών και πλήρες σετ παρασκευής καφέ και τσαγιού.

To ξενοδοχείο βρίσκεται ακριβώς πάνω στην παραλία της Ιαλυσσού, στη νοτιοδυτική πλευρά της Ρόδου. Διαθέτει 2 εστιατόρια, 2 πισίνες, 2 παιδικές πισίνες, super market, γήπεδο τένις, 2 γήπεδα mini golf, 2 γήπεδα beach volley, γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 και γυμναστήριο. Υπάρχουν όλοι οι τύποι δωματίων και διαθέτουν μπαλκόνι ή βεράντα, μπάνιο και ντουζιέρα, θέρμανση και κλιματισμό με κεντρική διαχείριση, δορυφορική τηλεόραση με μουσικά κανάλια, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών.


ξενοδοχεία στη Ρόδο LOUIS COLOSSOS (A’κατ.) ΚΑΛΛΙΘΕΑ

www.louishotels.com

Στην όμορφη παραλία της Καλλιθέας βρίσκεται το ξενοδοχείο αυτό με 2 πισίνες, pool bar, beach bar, 5 εστιατόρια, κινέζικο κιόσκι με μπουφέ, κήπους, 4 γήπεδα τένις, mini golf, volley, γυμναστήριο, Jacuzzi, sauna, κομμωτήριο, καταστήματα και club. Τα δωμάτια διαθέτουν όλα μπαλκόνι ή βεράντα, μπάνιο, ψυγείο, A/C, tv, τηλέφωνο, πιστολάκι και χρηματοκιβώτιο.

ZOES HOTEL (Β’ κατ.) ΦΑΛΗΡΑΚΙ

www.zoes.gr

Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο 500 μέτρα από τη θάλασσα με μεγάλη πισίνα για ενήλικες και παιδιά , παιδότοπο, γκαζόν, ξαπλώστρες, ομπρέλες, κήπους, άνετα δωμάτια με μπαλκόνι, σαλόνι, bar, εστιατόριο, χώρο πρωϊνού, 24ωρη ρεσεψιόν, ασύρματο internet, μπιλιάρδο. Τα δωμάτια έχουν κουζινάκι με 2 εστίες, ψυγείο, μπάνιο, tv, A/C, χρηματοκιβώτιο και μπαλκόνι. Το ξενοδοχείο διαθέτει και μεγάλα τετράκλινα δωμάτια για οικογένειες. Η γύρω περιοχή έχει τουριστικά μαγαζάκια, ταβέρνες και μπαράκια που μπορείτε να επισκεφθείτε κατά τη διάρκεια της ημέρας.

MELPO STUDIOS APARTMENTS KΡΕΜΑΣΤΗ Αν θέλετε να ζήσετε οικογενειακές διακοπές, τότε ανεπιφύλακτα προτείνουμε τα STUDIOS MELPO. Χτισμένα 9 χλμ. από το κέντρο της πόλης, διαθέτουν 10 studios και 2 διαμερίσματα. Τα studios διαθέτουν πλήρη εξοπλισμό κουζίνας, κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και μπαλκόνι. Τα διαμερίσματα αποτελούνται από 2 ξεχωριστούς χώρους με πλήρη εξοπλισμό κουζίνας και είναι ιδανικά για οικογένειες. Για όσους θέλουν πισίνα με pool bar μπορούν να την απολαύσουν στα 50 μ. από τα STUDIOS MELPO.

IRIS HOTEL (Β’ κατ.) ΑΦΑΝΤΟΥ ΔΩΡΕAΝ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ / 1 ΠΡΩΙΝΟ ‘Η ΔΕΙΠΝΟ !!!! Το ξενοδοχείο προσφέρει προνομιακή θέα στους ενοίκους του και απέχει 800 μέτρα από την παραλία και 400 από το χωριό της Αφάντου. Διαθέτει 54 σύγχρονα και προσεγμένα studios προορισμένα για 2 έως 4 άτομα εξοπλισμένα το καθένα με τηλέφωνο, δική του κουζίνα με ψυγείο και 2 εστίες, tv, μπάνιο με ντους, μπαλκόνι και φυσικά πανοραμική θέα. Γενικότερα το συγκρότημα διαθέτει εστιατόριο, χώρο πρωινού, σαλόνι, main bar, pool bar, 2 πισίνες για ενήλικες και παιδιά, δωρεάν ξαπλώστρες και πινγκ πονγκ. Xρηματοκιβώτιο με extra χρέωση.

PHAEDRA HOTEL (Γ' κατ.) - ΡΟΔΟΣ www.phaedrahotel.gr Βρίσκεται στην πόλη της Ρόδου, κοντά στην παραλία και διαθέτει 62 δωμάτια. Επίσης διαθέτει εστιατόριο, bar, σαλόνι και καφετέρια. Παρέχεται ασύρματη πρόσβαση στο internet και πάρκινγκ. Τα δωμάτιά του έχουν όλα μπαλκόνι, μπάνιο, ψυγείο, A/C, tv, τηλέφωνο και σεσουάρ.


Kως

8 ημέρες αεροπορικώς

ΔΙΑΚΟΠΕΣ - FLY & DRIVE 1η ημέρα: ΚΩΣ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Κω. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. 2η - 7η ημέρα: ΚΩΣ Το καταπράσινο τοπίο του νησιού, οι απέραντες αμμουδιές του, τα εξαιρετικά μνημεία του και τα γραφικά χωριά του, δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να επιλέξει αυτό που του ταιριάζει και να περάσει ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Η πόλη της Κω είναι η πρωτεύουσα του νησιού με λεωφόρους με φοινικόδεντρα, αυλές και μπαλκόνια σπιτιών στολισμένα με κάθε είδους λουλούδια, εντυπωσιακά μωσαϊκά και ψηφιδωτά. Το ενετικό κάστρο των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τα μνημεία της τουρκοκρατίας, όπως το Τζαμί του Γαζή Χασάν και το Τζαμί Ντεφτεντάρ, το μουσείο της ιατρικής, με ενδιαφέροντα εκθέματα που αναφέρονται στον Ιπποκράτη και το Ασκληπιείο, είναι μερικά από τα σημαντικότερα ιστορικά σημεία που αξίζουν την προσοχή σας. 8η ημέρα: ΚΩΣ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

SENTIDO MICHELANGELO HOTEL & SUITES (De luxe) ΑΓ. ΦΩΚΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ SEA VIEW Το ξενοδοχειακό συγκρότημα αποτελείται από δωμάτια με θέα τη θάλασσα και τους κήπους και σουίτες με μοντέρνα διακόσμηση. Διαθέτει 2 εστιατόρια, 3 μπαρ, 4 πισίνες (εκ των οποίων η μία παιδική),1 κλειστή πισίνα στο χώρο του spa, μοντέρνες εγκαταστάσεις hamam, σάουνα, Jacuzzi, χώρους χαλάρωσης και μασάζ.

Tο γραφείο μας προσφέρει • Τα αεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ KΩΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ • 7 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή • Ι.Χ. (fly & drive) • Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται Φόροι αεροδρομίων, επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

www.michelangelo.gr


ξενοδοχεία στην Κω IBEROSTAR PANORAMA (De Luxe) ΨΑΛΙΔΙ

ATLANTIS BEACH HOTEL (A΄ κατ.) ΛΑΜΠΗ

www.iberostar.com

www.atlantishotel-kos.com

Bρίσκεται σε μια προνομιακή τοποθεσία 250 μέτρα απο την παραλία στην περιοχή Ψαλίδι μόλις 4 χιλιόμετρα από την πόλη της Κω. Διαθέτει 100 κανονικά δωμάτια και 145 σουίτες Τα δωμάτια διαθέτουν μπάνιο με ντουζιέρα, μπανιέρα, στεγνωτήρα μαλλιών, air-condition, δορυφορική τηλεόραση, mini bar, μπαλκόνι, χρηματοκιβώτιο, πολυτελή και άνετα έπιπλα.

Κτισμένο πάνω σε μια υπέροχη αμμώδη παραλία, είναι ένα συγκρότημα 1.100 δωματίων. Προσφέρει πισίνα και παιδική με pool bar, εστιατόριο, bar, χώρο στάθμευσης, παιδότοπο, super market, γήπεδα τένις, θυρίδες ασφαλείας και mini club. Τα δωμάτια έχουν δορυφορική τηλεόραση, A/C, τηλέφωνο, ψυγείο και μπαλκόνι ή βεράντα με θέα θάλασσα ή κήπο.

KIPRIOTIS HIPPOCRATES (A’ κατ.) ΨΑΛΙΔΙ

AEOLOS BEACH (A’ κατ.) ΛΑΜΠΗ

www.kipriotis.gr

www.theaeolosbeach.gr

To ξενοδοχείο Hippocrates βρίσκεται μόλις 3 χλμ. από την πόλη της Κω στην περιοχή Ψαλίδι. Διαθέτει 173 άνετα δωμάτια, πισίνα, εστιατόρια, μπαρ. Μια πολύ καλή λύση διαμονής στο νησί!

Το ξενοδοχείο Aeolos beach είναι ένα πολύ όμορφο συγκρότημα bungalows 6 χλμ. από την πόλη της Κω. Χτισμένο με Αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική, διαθέτει ολυμπιακών διαστάσεων πισίνα, εστιατόριο, pool bar.


ξενοδοχεία στην Κω APOLLON HOTEL (A’ κατ.) ΛΑΜΠΗ

www.apollonhotels.gr

To ξενοδοχείο Apollon απέχει μόλις 1 χλμ. από την πόλη της Κω και 200 μέτρα απο την αμμώδη παραλία της Νέας Αλικαρνασσού. Διαθέτει πισίνα, μπαρ, εστιατόριο και όλα τα δωμάτιά του εξασφαλίζουν μια πολύ ομόρφη διαμονή.

GAIA VILLAGE HOTEL (B΄ κατ.) ΤΙΓKΑΚΙ www.gaia-hotels.com Το ξενοδοχείο βρίσκεται 300 μ. από την αμμώδη παραλία και 150 μ. από το χωριό Τιγκάκι. Διαθέτει εστιατόριο και bar στη βεράντα, μεγάλη πισίνα, 2 παιδικές και pool bar. Tα δωμάτια διαθέτουν μπάνιο, κουζίνα, τηλέφωνο, ραδιόφωνο και μπαλκόνι ή βεράντα.

ANASTASIA HOTEL (Γ’ κατ.) ΚΩΣ Το ξενοδοχείο Αnastasia βρίσκεται στα προάστια της πόλης της Κω σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο. Η παραλία απέχει 800 μέτρα από το ξενοδοχείο. Τα δωμάτια παρέχουν ιδιωτικό μπάνιο, wc, μπαλκόνι.

HOTEL HERMES (B’ κατ.) ΜΑΡΜΑΡΙ To ξενοδοχείο Hermes βρισκέται στο Μαρμάρι 16 χλμ. από την πόλη της Κω. Η σπόσταση από την παραλία είναι 600 μέτρα. Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα, εστιατόριο, bar.

GIAKALIS HOTEL APARTMENTS (Γ’ κατ.) ΜΑΡΜΑΡΙ To ξενοδοχείο Giakalis είναι ένα μοντέρνο 3όροφο κτίριο με πανέμορφους κήπους. Βρίσκεται στο Μαρμάρι και διαθέτει πισίνα, εστιατόριο, pool bar. Σε όλα τα δωμάτια θα βρείτε κουζίνα και ψυγείο.


Σαντορίνη

4, 5, 8 ημέρες αεροπορικώς

ΔΙΑΚΟΠΕΣ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ - FLY & DRIVE Tο γραφείο μας προσφέρει: • Τα αεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ • Τις μετακινήσεις-εκδρομές με τοπικό ξεναγό, όπως ακριβώς αναφέρονται στο πρόγραμμα (εκδρομές) • 3, 4 ή 7 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή • Ι.Χ. (fly & drive) • Αρχηγό-συνοδό του γραφείου (εκδρομές) • Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο. Σημειώσεις: • H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος. • Στο 4ήμερο δεν πραγματοποιούνται οι 4η, 5η, 6η και 7η του 8ήμερου προγράμματος • Στο 5νθήμερο δεν πραγματοποιούνται οι 5η, 6η και 7η του 8ήμερου προγράμματος.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

1η ημέρα: ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Σαντορίνη. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 2η ημέρα: ΦΗΡΑ - ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΠΕΡΙΣΣΑ - ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ - ΟΙΑ Πρωινό και ακολουθεί περιπλάνηση στο νησί. Ξεκινάμε από το μουσείο προϊστορικής στα Φηρά και κατόπιν αναχωρούμε μέσω Μεγαλοχωρίου για το Ακρωτήρι. Ελεύθερος χρόνος στην παραλία της Περίσσας ή του Περίβολου για μπάνιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το απόγευμα αναχώρηση για την Οία όπου θα παρακολουθήσουμε το παγκοσμίου φήμης ηλιοβασίλεμα. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 3η ημέρα: ΠΥΡΓΟΣ - ΜΕΣΣΑΡΙΑ - ΚΑΜΑΡΙ Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το χωριό του Πύργου το υψηλότερο σημείο του νησιού. Κατόπιν επίσκεψη στην Παναγία Επισκοπής και αναχώρηση για το Μουσείο Οίνου στην Μεσσαριά. Τέλος θα καταλήξουμε στο Καμάρι, στην πανέμορφη παραλία του θα κάνουμε μπάνιο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 4η ημέρα: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ (προαιρετική) Πρωινό. Ακολουθεί προαιρετική κρουαζιέρα από το λιμάνι του Αθηνίου στη Νέα Καμμένη. Θα δούμε τον κρατήρα του ηφαιστείου στην παλιά Καμμένη, όπου βρίσκονται τα ζεστά νερά και θα πάμε στο μικρό νησάκι Θηρασιά για προαιρετικό φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. 5η ημέρα: ΙΟΣ (προαιρετική) Αφύπνιση και μετά το πρωινό ακολουθεί ημερήσια προαιρετική εκδρομή στην Ίο. Επιστροφή στο ξενοδοχειο. 6η ημέρα: ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ (προαιρετική) Πρωινό ακολουθεί ημερήσια προαιρετική εκδρομή στη Φολέγανδρο. Επιστροφή στο ξενοδοχειο. 7η ημέρα: ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (ημέρα ελεύθερη) Πρωινό και ελεύθερη ημέρα για εξερεύνηση του νησιού. 8η ημέρα: ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Πρωινό και μεταφορά με το πούλμαν στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

THE MAJESTIC HOTEL (De Luxe) ΦΗΡΑ

ANDROMEDA VILLAS (A’ κατ.) HΜΕΡΟΒΙΓΛΙ

www.hotel-majestic.gr

www.andromeda-santorini.com

Ένα πολυτελές ξενοδοχείο που θα σας προσφέρει υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση. Στο ξενοδοχείο θα βρείτε 2 πισίνες με jacuzzi, παιδότοπο, κεντρικό bar, snack bar και εστιατόριο a la carte, gourmet εστιατόριο, γυμναστήριο, σάουνα, χαμάμ, spa, art gallery. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν jacuzzi, mini bar, δορυφορική τηλεόραση, DVD player, χρηματοκιβώτιο.

Το ξενοδοχείο ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ βρίσκεται 300 μέτρα πάνω στη Καλντέρα, διαθέτει εστιατόριο, καφέ - bar, τζακούζι, πισίνα με pool bar και parking.Aποτελείται από 59 παραδοσιακά διακοσμημένα δωμάτια, σουίτες και διαμερίσματα. Όλα τα δωμάτια προσφέρουν θέα στη Καλντέρα, δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο, θυρίδα ασφαλείας, σεσουάρ μαλλιών και μουσική. Οι σουίτες διαθέτουν jacuzzi και extra σαλόνι.


ξενοδοχεία στη Σαντορίνη LA PERLA VILLAS (A’ κατ.) ΟΙΑ

www.laperlavillas.com

Βρίσκεται στην Οία, κρεμασμένο στο βράχο της Καλντέρας και ανήκει στην Small Elengant Hotel of the World. Διαθέτει ρεσεψιόν, πισίνα. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο, κουζίνα, safe box, πιστολάκι, μπαλκόνι με θέα την Καλντέρα.

Τα διαμερίσματα GIZIS βρίσκονται στο Ημεροβίγλι. Στη πισίνα του ξενοδοχείου προσφέρεται το πρωϊνό με θέα στη θάλασσα. Τα ευρύχωρα διαμερίσματα διακοσμημένα με βάση την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχτεκτονική και αισθητική, διαθέτουν Α/C, μπαλκόνι, σεσουάρ, κουζινάκι, ψυγείο, θυρίδα, δορυφορική τηλεόραση και τηλέφωνο.

LAVA’S OIA APARTMENTS - ΟΙΑ Βρίσκεται στην καλντέρα της Οίας. Έχει ανακαινιστεί πρόσφατα από τον ιδιοκτήτη του, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας, με ειδική μέριμνα για τους φιλοξενούμενους που λαχταρούν για τον ήλιο, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την ηρεμία καθώς και για ... «νεόνυμφους», που αναζητούν μια ρομαντική θέα.

www.alesahne.gr

Ένα υπέροχο ξενοδοχείο με κλασσικά και superior δωμάτια, πάνω στην παραλία Καμάρι, 5 χλμ. από το αεροδρόμιο, 12 χλμ. από το λιμάνι και 7 χλμ. από τα Φηρά, την πρωτεύουσα της Σαντορίνης. Διαθέτει 28 δωμάτια, κλασσικά και superior με θέα προς τη θάλασσα και τη γύρω περιοχή.

Συγκρότημα στα Φηρά, 200 μ. από την κεντρική πλατεία. Διαθέτει jacuzzi, πισίνα, αίθουσα πρωινού, ρεσεψιόν. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο.

CALDERA ROMANTICA (Β’ κατ.) ΑΚΡΩΤΗΡΙ www.calderaromantica.gr Το ξενοδοχείο Caldera Romantica είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, πρόσφατα ανακαινισμένη (2008). Το ξενοδοχείο διαθέτει 22 δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα και με προσωπική βεράντα. Θα απολαύσετε το μπάνιο σας στην μεγάλη πισίνα που διαθέτει το ξενοδοχείο.

ALESAHNE HOTEL (B' κατ.) ΚΑΜΑΡΙ

SANTA MARIA VILLAS ΦΗΡΑ

GIZIS APARTMENTS (A’ κατ.) HΜΕΡΟΒΙΓΛΙ www.gizishotel-santorini.com

VILLA POPI (Γ' κατ.) ΦΗΡΑ

www.villapopi.gr

Το Villa Popi βρίσκεται στα Φηρά, στο κέντρο της πόλης, 50 μ. από την κεντρική πλατεία, σε ήσυχη τοποθεσία. Τα δωμάτια είναι άνετα και εξοπλισμένα με κλιματισμό, τηλεόραση, θέρμανση, ψυγείο, προσωπικό μπαλκόνι και θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα, σαλόνι με τηλεόραση και τραπεζαρία. www.santamariavillas.gr

VILLA ANEMOMILOS ΦΗΡΑ www.villa-anemomilos.gr Το παραδοσιακό συγκρότημα βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα από την κεντρική πλατεία των Φηρών. Το ξενοδοχείο παρέχει πισίνα, ρεσεψιόν, αίθουσα πρωϊνού και mini bus. Τα δωμάτια είναι φωτεινά και ευρύχωρα, διαθέτουν μπάνιο, μπαλκόνι, ψυγείο, Α/C, δορυφορική τηλεόραση, σεσουάρ και χρηματοκιβώτιο.


Xανιά

5, 8 ημέρες αεροπορικώς

ΔΙΑΚΟΠΕΣ - FLY & DRIVE Tο γραφείο μας προσφέρει: • Τα αεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΧΑΝΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ • 4 ή 7 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή • Ι.Χ. (fly & drive) • Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

1η ημέρα: ΧΑΝΙΑ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο κα πτήση για Xανιά. Tακτοποίηση στο κατάλυμα που επιλέξατε. 2η - 7η ημέρα: ΧΑΝΙΑ Hμέρες ελεύθερες. Tο παλιό λιμάνι με τη ρομαντική ατμόσφαιρα, τα νεοκλασικά κτίρια να καθρεπτίζονται στα γαλανά νερά της θάλασσας και τα πλακόστρωτα σοκάκια, θα σας κλέψουν αμέσως την καρδιά. Eπισκεφθείτε τη συνοικία Tοπάνα με τα βενετσιάνικα μέγαρα, το σιντριβάνι στην πλατεία Bενιζέλου, το Kαστέλι, την εβραϊκή συνοικία και τη συνοικία Xαλέπα. Φανταστικές παραλίες όπως αυτές της Aγ. Mαρίνας, του Σταλού, του Kολυμπαρίου σας περιμένουν για τα μπάνια σας, ενώ όμορφες ακρογιαλιές θα συναντήσετε και στη δυτική πλευρά των Xανίων, όπως στο Aκρωτήρι και στον όρμο της Σούδας. Ενδεικτικά προτείνουμε ημερήσιες εκδρομές στο επιβλητικό Φαράγγι της Σαμαριάς, στο Pέθυμνο με τη Φορτέτσα, τη Bενετική της ακρόπολη, στην ιστορική Mονή του Aρκαδίου, στο Hράκλειο και στην Kνωσσό, το επίκεντρο του κρητικού πολιτισμού. Όσο για καλό φαγητό, σίγουρα θα βρείτε παντού γραφικά ταβερνάκια με ντόπιες σπεσιαλιτέ. 8η ημέρα: ΧΑΝΙΑ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

IOLIDA BEACH HOTEL (De luxe) ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ

ILIANTHOS VILLAGE (De luxe) ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ

www.smilehotels.gr

www.ilianthosvillage.gr

Το συγκρότημα περιλαμβάνει 2 πισίνες με ομπρέλες και ξαπλώστρες, 2 παιδικές πισίνες και έναν ειδικά σχεδιασμένο παιδότοπο δίπλα στην παραλία. Η ευρεία ποικιλία υπηρεσιών περιλαμβάνει υπηρεσία δωματίου, χώρο ίντερνετ, δωμάτιο με τηλεόραση και παιχνίδια, μπιλιάρδο, δωμάτιο πρώτων βοηθειών και 24ωρη παροχή ιατρικών υπηρεσιών, χώρο αποσκευών, πλυντήριο & στεγνό καθάρισμα, υπηρεσία μασάζ, γυμναστήριο και ανοικτό και κλειστό χώρο στάθμευσης. Διαθέτει 139 δωμάτια που έχουν μπαλκόνι ή βεράντα με θέα στη θάλασσα, τις πισίνες ή τους κήπους, είναι εξοπλισμένα με aircondition, δορυφορική TV, μουσική, ίντερνετ ταχείας σύνδεσης. Η κουζίνα περιλαμβάνει ψυγείο και μηχανή του καφέ. Επίσης, διατίθεται σταθερό τηλέφωνο, χρηματοκιβώτιο, ντους, χώρος αποσκευών και μίνι-μπαρ (κατόπιν ζήτησης).

To ξενοδοχείο βρίσκεται στην τουριστική περιοχή της Αγίας Μαρίνας και διαθέτει πισίνες, σάουνα, γυμναστήριο, σαλόνια, εστιατόρια, bar, παιδική χαρά, γήπεδα τένις-μπάσκετ, parking. Στα δωμάτιά του θα βρείτε κλιματισμό, τηλεόραση, bar, safe box, πιστολάκι.


ξενοδοχεία στα Χανιά HOTEL LOUIS CRETA PRINCESS (De luxe) - ΜΑΛΕΜΕ www.louishotels.com

www.galinihotels.gr

Μέσα σε μεγάλους, καταπράσινους κήπους, το μοντέρνο και άνετο αυτό κλαμπ ξενοδοχείο αποτελεί το ιδανικό σημείο διακοπών για την οικογένειά σας, σε πανέμορφη τοποθεσία, στον κόλπο του Μάλεμε. Tο ξενοδοχείο προσφέρει μία μεγάλη σειρά από παροχές σε φιλική και ανεπιτήδευτη ατμόσφαιρα, ενώ είναι περιτριγυρισμένο από μεγάλους, πανέμορφους κήπους.

THALASSA (Α’ κατ.) AΓ. ΜΑΡΙΝΑ

Kατά τη διάρκεια της διαμονής σας μπορείτε να γευματίσετε σε ένα από τα εστιατόρια διεθνών γεύσεων που σας προσφέρει, να απολαύσετε μία από τις πισίνες του ξενοδοχείου (εσωτερική θερμαινόμενη) ή να χρησιμοποιήσετε τους χώρους γύμνασης και χαλάρωσης του ξενοδοχείου. Στα αισθητικά μοντέρνα δωμάτιά του θα βρείτε plasma τηλεόραση, ψυγείο, mini bar, χρηματοκιβώτιο, πιστολάκι καθώς και υδρομασάζ σε όλα τα μπάνια. www.thalassaresort.gr

Βρίσκεται στην Αγ. Μαρίνα, 9 χλμ. από τα Χανιά. Διαθέτει 80 πολυτελή δωμάτια, όλα με τηλεόραση, κλιματισμό, σύνδεση internet, ψυγείο, χρηματοκιβώτιο, στεγνωτήρα μαλλιών. Το ξενοδοχείο έχει εστιατόριο, μπαρ, εξωτερική πισίνα, παιδική πισίνα, pool bar, snack bar, γυμναστήριο, δυνατότητα φύλαξης παιδιών.

HOTEL ASTERION (A’ κατ. sup) - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ www.asterionhotel.com

Τα πολυτελή και ευρύχωρα Διαμερίσματα, Δωμάτια και Σουίτες του υπόσχονται μια άνετη και ήσυχη διαμονή, το Εστιατόριο σας προσκαλεί με τις υπέροχες παραδοσιακές γεύσεις του, η Πισίνα, το Pool Bar και το Relaxing SPA Center θα σας προσφέρουν πολύτιμες στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας.

HOTEL ΑTRION (A’ κατ. sup) - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ www.atrionhotelchania.gr To Atrion Hotel βρίσκεται στην καρδιά της Αγίας Μαρίνας, έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Κρήτη. Χάρη στο κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της περιοχής, τις αμέτρητες επιλογές σε φαγητό και διασκέδαση, την απέραντη παραλία με τα φιλόξενα νερά και τα εκπληκτικά ηλιοβασιλέματα, οι διακοπές σας γίνονται μια μοναδική εμπειρία.

GALINI HOTEL (De luxe) AΓ. MAPINA

ELEFTHERIA HOTEL (B’ κατ.) ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ www.eleftheria-hotel.com Οικογενειακό ξενοδοχείο στην παραλία της Αγ. Μαρίνας, 6 χλμ. από τα Χανιά. Διαθέτει πισίνα με θέα στη θάλασσα, pool bar και καταπράσινους κήπους. Τα δωμάτιά του είναι εξοπλισμένα με τηλέφωνο, μουσική, τηλεόραση, mini bar, κλιματισμό.

CHRISPY WORLD (Α’ κατ.) ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ www.chrispy.gr Βρίσκεται στο χωριό Ραπανιανά, 20 λεπτά από τα Χανιά. Διαθέτει γυμναστήριο, σάουνα, γήπεδο τέννις, 2 μεγάλες και 2 παιδικές πισίνες, παιδική χαρά, εστιατόριο, μπαρ, mini market, ιδιωτική παραλία, θαλάσσια σπορ. Τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με τηλέφωνο, χρηματοκιβώτιο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ψυγείο, A/C.

PANORAMA HOTEL (De luxe) KATΩ ΓΑΛΑΤΑΣ www.panorama-hotel.gr Το ξενοδοχείο βρίσκεται 5 χλμ. από τα Χανιά και διαθέτει 2 πισίνες, εστιατόριο, bar, pool bar, γυμναστήριο, σάουνα, γήπεδο βόλεϊ, mini market. Στα δωμάτιά του θα βρείτε δορυφορική τηλεόραση, κλιματισμό, χρηματοκιβώτιο, τηλέφωνο, πιστολάκι.


Kρήτη

8 ημέρες αεροπορικώς

AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΛΟΥΝΤΑ), ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΡΕΘΥΜΝΟ Tο γραφείο μας προσφέρει • Τα αεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ • 7 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή • Ι.Χ. (fly & drive) • Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται Φόροι αεροδρομίων, επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

ΔΙΑΚΟΠΕΣ - FLY & DRIVE

1η ημέρα: HPAKΛEIO Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Hράκλειο. Tακτοποίηση στο κατάλυμα που επιλέξατε. 2η - 7η ημέρα: HPAKΛEIO - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΟΥΝΤΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ Hμέρες ελεύθερες. Επισκεφθείτε τον μητροπολιτικό Nαό του Aγ. Mηνά, τη Λότζια των Eνετών ευγενών, την κρήνη των Λεόντων, το αρχαιολογικό μουσείο κ.ά. Προτείνουμε ακόμα ημερήσιες εκδρομές αρχίζοντας από τα Xανιά και τη γύρω περιοχή. Eδώ θα σας εντυπωσιάσουν το παλιό λιμάνι με τα νεοκλασικά κτίρια, ενώ στις πανέμορφες παραλίες της περιοχής θα απολαύσετε το μπάνιο σας. Το γραφικό λιμάνι του Pεθύμνου, τα θαυμάσια ανάκτορα της Kνωσού και της Φαιστού, είναι οι προτάσεις μας για την κεντρική Kρήτη, ενώ στα ανατολικά θα σας μαγέψουν εικόνες απίστευτης ομορφιάς. Tο πανέμορφο λιμάνι του Aγ. Nικολάου στον κόλπο του Mιραμπέλου, η μαγευτική Eλούντα, η πατρίδα του Bιτσέντζου Kορνάρου, η Σητεία, το ξακουστό φοινικόδασος του Bάι και η Iεράπετρα, είναι μόλις μερικά από τα μέρη που πρέπει να επισκεφθείτε. Όσο για παραλίες, πολλές και πανέμορφες, ενώ γραφικά ταβερνάκια με νόστιμες, ντόπιες σπεσιαλιτέ θα σας συναρπάσουν. 8η ημέρα: HPAKΛEIO Λίγες ακόμη ώρες στο όμορφο νησί. Mεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

HERSONISSOS PALACE (De luxe) ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

HERSONISSOS VILLAGE (A’ κατ.) ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

www.hershotels.com

www.hershotels.com

Χτισμένο μπροστά στη θάλασσα, το ξενοδοχειακό αυτό συγκρότημα παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Διαθέτει εσωτερική και εξωτερική πισίνα με γκαζόν γύρω, ξαπλώστρες και ομπρέλες, εστιατόριο με πλούσιο μπουφέ, καφετέρια και bar δίπλα στην πισίνα, σαλόνι, γυμναστήριο, γήπεδο τένις, σάουνα, χώρους περιποίησης και μασάζ. Στα προσεγμένα του δωμάτια θα βρείτε μπάνιο, μπαλκόνι, tv, ψυγείο, τηλέφωνο, A/C, πιστολάκι και χρηματοκιβώτιο.

Βρίσκεται μόνο 400 μέτρα από την παραλία και αποτελείται από 150 μοντέρνα και επιμελημένα δωμάτια ακολουθώντας το παραδοσιακό στοιχείο του νησιού και 12 πλήρως εξοπλισμένες μεζονέτες. Έχει 2 πισίνες, για παιδιά και ενήλικες, δωμάτιο ψυχαγωγίας, παιδότοπο, καφετέρια, bar, καθιστικό, 24ωρη ρεσεψιόν, μίνι μάρκετ, γήπεδο τένις και βόλεϊ, mini golf, μπιλιάρδο και πινγκ-πονγκ. Τα δωμάτιά του διαθέτουν μπαλκόνι ή βεράντα, μπάνιο, A/C, tv, πιστολάκι, τηλέφωνο και χρηματοκιβώτιο.

RETHYMNO MARE (Α’ κατ.) ΣΚΑΛΕΤΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ

ELOUNDA RESIDENCE (A’ κατ.) ΕΛΟΥΝΤΑ - ΚΡΗΤΗ

www.rethymnomare.gr

www.eloundaresidence.gr

Μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα υψηλών προδιαγραφών με υπέροχη θέα. Ποικιλία τύπων δωματίων. Τα δωμάτια διαθέτουν ψυγείο, tv, A/C, ασύρματο internet, πιστολάκι, ράδιο, τηλέφωνο και χρηματοκιβώτιο. 2 εστιατόρια, 2 bars, πισίνες για παιδιά και μεγάλους, καφετέρια και ντισκοτέκ είναι μόνο τα βασικά που διαθέτει το ξενοδοχείο. Οι ένοικοί του θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν πολλές δραστηριότητες, παιχνίδια, μουσικές βραδιές και άλλα πολλά.

Το ξενοδοχείο διαθέτει εστιατόριο, ημιυπαίθρια καφετέρια με θέα, χώρο μπάρμπεκιου, bar, σαλόνι, κατάστημα και χώρο για να απασχολούνται τα παιδιά. Στις βίλες θα βρείτε άνετους χώρους, βεράντα, καθιστικό, κουζίνα,μπάνιο με μπανιέρα και σε κάποιες πισίνα. Στα διαμερίσματα υπάρχουν επίσης πολλές ανέσεις όπως μπάνιο, ευρύχωρη κουζίνα με 2 εστίες, ψυγείο, καθιστικό, A/C, tv κ.ά. Υπάρχει επίσης γήπεδο τένις και μπάσκετ, γυμναστήριο, υδρομασάζ, mini golf, μπιλιάρδο και πινγκ-πονγκ.


Κέρκυρα

4, 6, 8 ημέρες αεροπορικώς

ΔΙΑΚΟΠΕΣ - FLY & DRIVE 1η ημέρα: ΚΕΡΚΥΡΑ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Κέρκυρα. Άφιξη. Tακτοποίηση στο κατάλυμα της επιλογής σας. 2η - 7η ημέρα: ΚΕΡΚΥΡΑ Tο μυθικό νησί των Φαιάκων με τις ατελείωτες φυσικές ομορφιές, το θρυλικό παρελθόν, τα αναγεννησιακά μνημεία, τις μουσικές μπάντες και τον κοσμοπολίτικο αέρα θα σας μαγέψει, όπως μάγεψε τον Oδυσσέα χαρίζοντάς του φιλοξενία και γαλήνη. Δείτε τη Σπιανάδα, το Παλιό Φρούριο με την contrafossa, το Δημαρχείο Σαν Tζιάκομο, τον Mον Pεπό και το μαγευτικό Kανόνι, το Ποντικονήσι και το Mοναστήρι της Παναγίας των Bλαχερνών. Eπισκεφθείτε την Παλαιοκαστρίτσα, την πιο φημισμένη περιοχή της Kέρκυρας και το εντυπωσιακό Aχίλλειο, το ανάκτορο της Aυτοκράτειρας Eλισάβετ. Kολυμπήστε στις υπέροχες παραλίες των όρμων της Παλαιοκαστρίτσας, στο Kανάλι του Έρωτα, στη Γλυφάδα, στην παραλία της Mυρτιδιώτισσας. 8η ημέρα: ΚΕΡΚΥΡΑ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Tο γραφείο μας προσφέρει: • Τα αεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - KEPKYPA - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ • 3, 5, 7 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή • Ι.Χ. (fly & drive) • Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

IBEROSTAR KERKYRA GOLF (Α’κατ. sup.) - ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ

LOUIS GRAND HOTEL (Α' κατ.) - ΓΛΥΦΑΔΑ

IBEROSTAR REGENCY BEACH (Α' κατ.) - ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ

www.iberostar.com

www.louishotels.com

www.iberostar.com

Σε όμορφη παραθαλάσσια τοποθεσία στις Αλυκές Ποταμού, αυτό το οικογενειακό ξενοδοχειακό θέρετρο προσφέρει πλήθος από άνετα καταλύματα και πολλές δραστηριότητες αναψυχής, καθώς και άμεση πρόσβαση στην αμμώδη παραλία.Το Iberostar Kerkyra Golf βρίσκεται μέσα σε καταπράσινους κήπους, όπου οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν και να απολαύσουν την όμορφη θέα στον κόλπο και τη θάλασσα.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην Κέρκυρα, ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα νησιά της Ελλάδας, πάνω στην παραλία της Γλυφάδας. Διαθέτει μοναδική θέα στα κρυστάλλινα νερά της Μεσογείου. Η πολυτέλεια είναι διάχυτη σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου με πολλές αντίκες και συλλεκτικά αντικείμενα που διακοσμούν τους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται μόλις 2 χλμ. από τις Μπενίτσες και περίπου 15 χλμ. από την πόλη της Κέρκυρας. Ένα πανέμορφο συγκρότημα περιτριγυρισμένο από καταπράσινους λόφους. Διαθέτει 220 πανέμορφα διακοσμημένα δωμάτια.

DIVANI CORFU PALACE (A’ sup. κατ.) ΚΑΝΟΝΙ

HOTEL CHANDRIS DASSIA (Α’ κατ.) - ΔΑΣΙΑ

FIORI HOTEL (Γ’ sup. κατ.) ΔΑΣΙΑ

www.divanis.com

Στο Κανόνι, μόλις 2 χλμ. από την Κέρκυρα, δίπλα στο καζίνο. Διαθέτει 167 δωμάτια, με κλιματισμό, τηλέφωνο, ράδιο, ψυγείο, τηλεόραση, πιστολάκι. Το ξενοδοχείο επίσης διαθέτει εστιατόριο, bar, snack bar, ταβέρνα, πισίνα με jacuzzi.

www.chandris.gr

Bρίσκεται δίπλα στον κόλπο της Δασιάς και 10 λεπτά με το λεωφορείο από την Ενετική πόλη και τη ζωντανή εμπορική περιοχή. 'Όλα τα ήσυχα δωμάτια διαθέτουν μπαλκόνι με θέα στην Ιόνια ακτή και το όρος Παντοκράτορας.

www.fiorihotel.gr Σε μια καταπράσινη όαση στη βόρεια Κέρκυρα, 10 χλμ. από την πόλη, είναι χτισμένο το ξενοδοχείο. Διαθέτει πισίνα, εστιατόριο, bar. Tα δωμάτια διαθέτουν τηλεόραση, κλιματισμό.


Xίος FLY & DRIVE Tο γραφείο μας προσφέρει • Τα αεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΧΙΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ • 7 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή • Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται Φόροι αεροδρομίων, επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

8 ημέρες αεροπορικώς Η Χίος, το νησί της μαστίχας και του Ομήρου. Είναι ένα από τα νησιά του Αιγαίου και βρίσκεται κοντά στις ακτές της Μικράς Ασίας. Πανέμορφες ακρογιαλιές, πευκοδάση, αμπέλια, περιβόλια, τα πασίγνωστα μαστιχόδεντρα και τα μεσαιωνικά χωριά με τη σπάνια αρχιτεκτονική συνθέτουν τη μαγευτική εικόνα της Xίου. Eπισκεφθείτε τον Kάμπο, το χωριό Aναβατός, τον “Mυστρά της Xίου”, όπως το αποκαλούν και φυσικά τα εντυπωσιακά μεσαιωνικά χωριά, τα Mαστιχοχώρια. Aξίζει να δείτε το Πυργί, όπου θα θαυμάσετε τα χαρακτηριστικά “ξυστά” σχέδια που κοσμούν τα σπίτια του. Θα κολυμπήσετε στον Kαρφά, στην Eλίντα, στο Λιθί, στο Bροντάδο και σε πολλές άλλες παραλίες.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ Ξεκινάμε από την πόλη της Χίου με κατεύθυνση προς το κεντρικό τμήμα του νησιού, όπου βρίσκεται το βυζαντινό μοναστήρι της Νέας Μονής. Τα ψηφιδωτά της Νέας Μονής κατατάσσονται ανάμεσα στα πιο σημαντικά δημιουργήματα της βυζαντινής τέχνης. Επόμενος σταθμός είναι το μεσαιωνικό χωριό του Ανάβατου, το οποίο θεωρείται «ο Μυστράς του Αιγαίου». Η φυσική οχύρωση και η θέση υποδηλώνουν ότι αρχικά χτίστηκε για αμυντικούς λόγους. Σήμερα ο οικισμός δεν έχει περισσότερους από 10 κατοίκους. Μετά τον Ανάβατο συνεχίζουμε την περιήγηση στο μεσαιωνικό χωριό των Αυγωνύμων, με τα χαμηλά πέτρινα σπιτάκια και την εκκλησία στην πλατεία του χωριού. Συνεχίζοντας από Δυτικές Ακτές, φτάνουμε στα Μεστά, μεσαιωνικό χωριό,

SEA BREEZE HOTEL (A’ sup. κατ.) www.xiotel.com

Το συγκρότημα αποτελείται από 18 διαμερίσματα διαφορετικού εμβαδού, όλα με θέα θάλασσα και εξοπλισμένα με κουζινάκι, ψυγείο, καφετιέρα, τοστιέρα, στερεοφωνικό, δορυφορική τηλεόραση και A/C κατόπιν ζήτησης. Διαθέτει ακόμα μίνι μάρκετ, πισίνα, μπαρ στην πισίνα και πρόσβαση στο ίντερνετ στη ρεσεψιόν.

ERYTHA BEACH (A’ sup. κατ.) KAΡΦΑΣ www.erytha.gr

Βρίσκεται στον Καρφά, μπροστά στην παραλία. Διαθέτει εστιατόριο, ταβέρνα, 2 bar, snack bar, πισίνα, bar στην πισίνα, γήπεδα, γυμναστήριο, παιδική χαρά, αίθουσα παιχνιδιών, καταστήματα. Δωμάτια με κλιματισμό, μουσική, τηλέφωνο, τηλεόραση, mini bar, μπαλκόνι με θέα τη θάλασσα.

όπου θα επισκεφθούμε την εκκλησία των μικρών Ταξιαρχών. Τα Μεστά είναι το πιο γνωστό από τα Μαστιχοχώρια, επειδή διατηρεί ακόμα την αρχική μορφή του. Γεύμα στην πλατεία (προαιρετικό). Αμέσως επόμενος σταθμός είναι το Πυργί, μεσαιωνικό χωριό με ιδιαίτερο στυλ διακόσμησης στους εξωτερικούς τοίχους των σπιτιών. Τα σπίτια στο χωριό αυτό έχουν ζωγραφισμένους τους εξωτερικούς τους τοίχους. Γεωμετρικά θέματα σε συνεχή εναλλαγή απλώνονται καθ’όλη τη πρόσοψη, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια φτάνουμε στα Αρμόλια, οικισμό με παράδοση στην κεραμοπλαστική. Οι κάτοικοι του χωριού είναι δεξιοτέχνες στην κατασκευή και κόσμηση πήλινων αντικειμένων. Περιλαμβάνει: • Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα.

CHANDRIS HOTEL (A’ sup. κατ.) ΠΟΛΗ www.chandris.gr

Βρίσκεται στην πόλη της Χίου. Διαθέτει εστιατόριο, καφετέρια, 2 bar, πισίνα. Δωμάτια με κλιματισμό, μουσική, τηλέφωνο, τηλεόραση, mini bar, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών, μπαλκόνι.

HOTEL GOLDEN SAND (A’ κατ.) ΚΑΡΦΑΣ www.goldensand.gr Βρίσκεται στην παραλία του Καρφά. Διαθέτει 2 εστιατόρια, ταβέρνα, 2 bar, snack bar, πισίνα, θαλάσσια σπορ, γήπεδα, παιδική χαρά, αίθουσα παιχνιδιών, καταστήματα. Δωμάτια με A/C, μουσική, τηλέφωνο, τηλεόραση, mini bar, στεγνωτήρα μαλλιών, μπαλκόνι.


Σάμος

8 ημέρες αεροπορικώς

FLY & DRIVE

Νησί με μοναδικές φυσικές ομορφιές. Πράσινα βουνά, τεράστιους αμπελώνες, που παράγουν το φημισμένο σαμιώτικο κρασί και ονειρεμένες παραλίες. Είναι ένα σχετικά μεγάλο νησί και το κλίμα του, δροσερό καλοκαίρι και ζεστός χειμώνας, το καθιστά ιδανικό για διακοπές. Ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις των επισκεπτών καθώς είναι τουριστικά οργανωμένο με μοντέρνες ξενοδοχειακές μονάδες στο Βαθύ, στο Καρλόβασι, στο Κοκκάρι και σε όλο το γύρο του νησιού. Οι δυνατότητες για διασκέδαση πολλές, ενώ η ιστορία του νησιού αφήνει στον επισκέπτη μια γλυκιά γεύση. Στο νησί αξίζει να δει κανείς το Πυθαγόρειο, το Ηραίον, το μοναστήρι του Τίμιου Σταυρού, την περιοχή Κούτσι με την πανοραμική θέα, για φωτογράφηση, το Καρλόβασι με τα κεραμικά, την κοιλάδα των αηδονιών, το Κοκκάρι με τα γραφικά σοκάκια, την παλιά πόλη (Βαθύ), την κεντρική αγορά και το Αρχαιολογικό Μουσείο.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ

Tο γραφείο μας προσφέρει • Τα αεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΑΜΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ • 7 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή • Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Πλάτανος. Μετά το γεύμα αναχώρηση για το Καρλόβασι (2η μεγαλύτερη πόλη της Σάμου) και την παραλία “Ποτάμι”. Διασχίζουμε πλέον την βόρεια πλευρά του νησιού και ο επόμενος προορισμός μας είναι το Κοκκάρι, ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή αργά το απόγευμα.

Δεν περιλαμβάνονται Φόροι αεροδρομίων, επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Πρωινή αναχώρηση για το γύρο του νησιού με πρώτη στάση στο ναό της Ήρας. Στη συνέχεια διασχίζοντας το “Ευπαλίνειον Όρυγμα”, αρχαία σήραγγα, μήκους 1.036 μέτρων, άφιξη και επίσκεψη στην ιερά μονή του Τιμίου Σταυρού, η οποία ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα. Συνεχίζουμε την ξενάγησή μας Περιλαμβάνει: • Εισιτήρια εισόδου σήραγγας (Ευμε μια στάση στο χωριό “Κουμαραδαίοι”, όπου θα παλίνειον τούνελ) • Ό,τι αναφέρεται στο πρόπαρακολουθήσουμε μια επίδειξη της κεραμικής τε- γραμμα. χνικής τους. Στάση για προαιρετικό γεύμα στο χωριό

DORYSSA SEASIDE RESORT (A' sup. κατ.) ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ www.doryssa-bay.gr

Βρίσκεται στο Πυθαγόρειο, μπροστά στην παραλία. Διαθέτει 2 εστιατόρια, ταβέρνα, καφενείο, 4 bar, snack bar, beach bar, πισίνες, θαλάσσια σπορ, γήπεδο, γυμναστήριο, σάουνα, υδρομασάζ, παιδική χαρά, αίθουσα παιχνιδιών, καταστήματα κ.ά. Δωμάτια με κλιματισμό, μουσική, τηλέφωνο, τηλεόραση, mini bar, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών, μπαλκόνι.

SAMOS HOTEL (Γ’ κατ.) ΠΟΛΗ www.samoshotel.gr

Το ξενοδοχείο απέχει 800 μ. από την παραλία της Γκaνγκού και 100 μ. από το εμπορικό κέντρο της πόλης. Λειτουργεί όλο το χρόνο και διαθέτει κλιματισμό σε όλα τα δωμάτια, τηλέφωνο, τηλεόραση. Είναι ένα από τα πιο γνωστά ξενοδοχεία στο νησί και προσφέρει ιδανικές διακοπές. Είναι εξοπλισμένο με αίθουσα πρωϊνού, μπαρ, πισίνα.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

HOTEL ΙΟΝΙΑ ΜΑRIS (Α’ κατ.) ΓΚΑΝΓΚΟΥ Βρίσκεται μπροστά στην παραλία Γκανγκού, 1 χλμ. από την πόλη της Σάμου. Διαθέτει εστιατόριο, ταβέρνα, bar, snack bar, πισίνα, bar στην πισίνα, παιδική χαρά, καταστήματα. Δωμάτια με κλιματισμό, μουσική, τηλέφωνο, δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών, μπαλκόνι.

ARETΗOUSA BEACH (Γ’ κατ.) ΠΟΤΟΚΑΚΙ www.arethousahotel.gr Βρίσκεται στην περιοχή Ποτοκάκι. Διαθέτει αίθουσα πρωίνού, εστιατόριο, bar, πισίνα με χώρο και για παιδιά (στην απέναντι πλευρά του δρόμου), βεράντα, parking. Δωμάτια με κλιματισμό, μπαλκόνι.


Κύθηρα

8 ημέρες αεροπορικώς

ΔΙΑΚΟΠΕΣ - FLY & DRIVE Tο γραφείο μας προσφέρει • Τα αεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΚΥΘΗΡΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ • 7 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή • Ι.Χ. (fly & drive) • Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται Φόροι αεροδρομίων, επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

1η ημέρα: ΚΥΘΗΡΑ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για τα Κύθηρα. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 2η - 7η ημέρα: ΚΥΘΗΡΑ Τα ΚΥΘΗΡΑ, ή αλλιώς ΤΣΙΡΙΓΟ είναι το νησί της θεάς Ουράνιας Αφροδίτης και του Έρωτα. Βρίσκονται στη νότια Ελλάδα, μεταξύ της νότιας Πελοποννήσου και της Κρήτης. Ειδυλλιακά τοπία, μαγευτικές παραλίες και γραφικά χωριά είναι το σκηνικό που συνθέτει την απομακρυσμένη γοητεία του νησιού και το καθιστά έναν ιδανικό προορισμό γι' αυτούς που ψάχνουν ήσυχες διακοπές σε ένα κλασσικά μεσογειακό νησί. Η βλάστηση είναι πλούσια, κυρίως στα βόρεια και δυτικά τμήματα του νησιού. H Xώρα, μία όμορφη, κατάλευκη, αιγαιοπελαγίτικη πρωτεύουσα, είναι χτισμένη πάνω σε ένα ψηλό λόφο για να προστατεύεται από τους πειρατές τον μεσαίωνα. Αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαροχώρι, που αποτελεί ένα χωριό-στολίδι, ακριβώς πάνω από τη Χώρα, τα χωριά στην ενδοχώρα, όπως τον Ποταμό, τα Αρονιάδικα και τον Καράβα. Δοκιμάστε τη τοπική κουζίνα, με παραδοσιακές συνταγές, όπως το μέλι με "πάστα μήλου", ένα τοπικό επιδόρπιο που αποτελείται από αμύγδαλα. Επισκεφτείτε τις παραλίες στις δυτικές και ανατολικές ακτές και δείτε την υπέροχη δύση του ηλίου. Περάστε τα απογεύματά σας στο Καψάλι, απολαύστε το δείπνο σας και χαλαρώστε. 8η ημέρα: ΚΥΘΗΡΑ Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής και άφιξη στην πόλη μας.

VENARDOS HOTEL (Β΄κατ.) ΑΓ.ΠΕΛΑΓΙΑ www.venardos-hotels.gr

Το παραδοσιακό ξενοδοχείο VENARDOS είναι χτισμένο λίγα μέτρα απ΄την ακροθαλασσιά, στο γραφικό λιμανάκι της Αγ.Πελαγίας. Διαθέτει 25 πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια με τηλεόραση, internet, A/C, ψυγείο, κουζίνα, στεγνωτήρα μαλλιών και χρηματοκιβώτιο. Στους κοινόχρηστους χώρους υπάρχει αίθουσα πρωϊνού με παραδοσιακό μπουφέ και σπιτικά προϊόντα, καφέ, bar, πισίνα και χώρος parking.

ABRAMIS STUDIO ΜΙΤΑΤΑ www.abramis.gr

Συγκρότημα διαμερισμάτων στα Μιτάτα από τα πρώτα οργανωμένα καταλύματα του νησιού. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν Α/C, TV πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα. Τα συγκρότημα διαθέτει άνετο parking καθώς και μεγάλη κοινόχρηστη αυλή. Τα διαμερίσματα αυτά στην πάροδο του χρόνου έχουν δημιουργήσει φανατικούς επισκέπτες.

KYTHEA RESORT (Α΄ κατ.) ΑΓ.ΠΕΛΑΓΙΑ www.kythearesort.gr

Mε την ιδιαίτερα εντυπωσιακή του βεράντα και το bar, σας υποδέχεται το ξενοδοχείο KYTHEA RESORT. Διαθέτει εξωτερική πισίνα με pool bar, υπηρεσίες καθαρισμού ρούχων και χώρο parking. Κομψά δωμάτια με λινά σεντόνια, Α/C, τηλεόραση LCD με δορυφορικά κανάλια, τηλέφωνο, mini bar, στεγνωτήρα μαλλιών και επώνυμα προϊόντα περιποίησης.

HOTEL IRIDA ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ www.kythera-irida.gr

Το ξενοδοχείο ΙΡΙΔΑ βρίσκεται στην Αγ.Πελαγία, μόλις 150 μέτρα από τη θάλασσα. Διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια με A/C, τηλεόραση LCD, internet, mini bar, τηλέφωνο, σεσουάρ μαλλιών και χρηματοκιβώτιο. Οι σουίτες του ξενοδοχείου διαθέτουν και υδρομασάζ. Όλα τα δωμάτια προσφέρουν υπέροχη θέα στη θάλασσα συνδυάζοντας την αισθητική με τη λειτουργικότητα.


Μυτιλήνη

8 ημέρες αεροπορικώς το οργανωμένο πρόγραμμα πραγματοποιείται και ακτοπλοϊκώς

ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΕΣ - FLY & DRIVE 1η ημέρα: ΜΥΤΙΛΗΝΗ Συγκέντρωση αεροδρόμιο και πτήση για Μυτιλήνη. Άφιξη, τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος. 2η ημέρα: ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ - ΑΓΙΑΣΟΣ - ΠΛΩΜΑΡΙ Πρωινό και αναχώρηση για το μοναστήρι του Αγ. Ραφαήλ, προσκύνημα στη Μονή. Συνεχίζουμε για την Αγιάσο, ένα από τα πιο γραφικά χωριά του νησιού. Επόμενη στάση στο Πλωμάρι, παραδοσιακή πόλη με στενά σοκάκια και καλντερίμια. Ελεύθερος χρόνος. Καταλήγουμε στην παραλία του Αγ. Ισιδώρου για μπάνιο. 3η ημέρα: ΜΟΝΗ ΛΕΙΜΩΝΟΣ - ΠΕΤΡΑ - ΜΟΛΥΒΟΣ - ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ Πρωινό και αναχώρηση για τη Μονή Λειμώνος και για την Πέτρα. Επίσκεψη στην Παναγία την Γλυκοφιλούσα και στο Ναό του Αγ. Νικολάου. Συνεχίζουμε για τη Μύθημνα ή αλλιώς Μόλυβο, που έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέος οικισμός. Μέσω Καλλονής άφιξη στη Μανταμάδο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 4η ημέρα: ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στη Μυτιλήνη. 5η ημέρα: ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΣΙΓΡΙ) Πρωινό και ημέρα ελεύθερη στη διάθεσή σας. Σας προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στο Σίγρι. 6η ημέρα: ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΑΪΒΑΛΙ – ΠΕΡΓΑΜΟΣ) Πρωινό και ελεύθερη ημέρα στη διάθεσή σας ή αναχώρηση για την προαιρετική εκδρομή στο Αϊβαλί της Τουρκίας (απαραίτητη ταυτότητα νέου τύπου με λατινικά γράμματα). 7η ημέρα: ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πρωινό και ελεύθερη ημέρα στη διάθεσή σας. 8η ημέρα: ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πρωινό και πτήση επιστροφής.

HOTEL SILVER BAY (B’ κατ.) - ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ www.silverbay.gr

Σε αυτόν τον μαγευτικό τόπο και ακριβώς πάνω από τον ξακουστό Κόλπο της Γέρας και μόλις 5 χλμ. από την πόλη, βρίσκεται το ξενοδοχειακό συγκρότημα. Η ανακατασκευή που έγινε το 1999 και οι ετήσιες ανακαινίσεις, το καθιστούν ιδανικό περιβάλλον για ξεκούραση και οικογενειακές διακοπές. Το ξενοδοχείο λειτουργεί σε ετήσια βάση, διαθέτει: Σουίτα ,44 δωμάτια σε ένα κεντρικό κτίριο και 36 δωμάτια σε μπανγκαλόους.

LASIA HOTEL (Β’ κατ.) ΠΟΛΗ www.lasiahotel.gr

Όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου είναι πλήρως ανακαινισμένα και προσφέρουν A/C, TV, στεγνωτήρα μαλλιών, mini bar, τηλέφωνο, room service.

Tο γραφείο μας προσφέρει • Τα αεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ • Τις μετακινήσεις-εκδρομές με τοπικό ξεναγό, όπως ακριβώς αναφέρονται στο πρόγραμμα (εκδρομές) • 7 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή • Ι.Χ. (fly & drive) • Αρχηγό-συνοδό του γραφείου (εκδρομές) • Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται Φόροι αεροδρομίων, επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

LESVOS INN RESORT HOTEL & SPA (De luxe) ΜΥΤΙΛΗΝΗ www.lesvosinn.gr

Η πολυτέλεια είναι κύριο στοιχείο αυτού του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Πύργων Θερμής. Το ξενοδοχείο διαθέτει εστιατόριο, σαλόνι, bar, πισίνα, pool bar, γήπεδο μπάσκετ, γυμναστήριο, σάουνα, Jacuzzi, solarium, μασάζ, κομμωτήριο, καθαριστήριο. Στα 40 δωμάτια και τις 4 σουίτες του θα βρείτε μπάνιο, ψυγείο, A/C, tv, πιστολάκι και 24ωρο room service.

ORFEAS HOTEL (Γ’ κατ.) ΠΟΛΗ www.orfeas-hotel.com

Βρίσκεται 300 μ. από το εμπορικό κέντρο της Μυτιλήνης. Τα δωμάτια διαθέτουν ψυγείο, A/C, TV και τα περισσότερα έχουν και μπαλκόνι με θέα την πόλη και το Αιγαίο Πέλαγος. Παραδοσιακό κτίριο που μόλις ανακαινίστηκε, χτισμένο σε έναν όμορφο χώρο.


Ζάκυνθος

5, 8 ημέρες αεροπορικώς

ΔΙΑΚΟΠΕΣ - FLY & DRIVE Tο γραφείο μας προσφέρει • Τα αεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ • 4,7 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή • Ι.Χ. (fly & drive) • Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται Φόροι αεροδρομίων, επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

1η ημέρα: ΖΑΚΥΝΘΟΣ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ζάκυνθο. Άφιξη. Tακτοποίηση στο κατάλυμα της επιλογής σας. 2η - 7η ημέρα: ΖΑΚΥΝΘΟΣ Η Ζάκυνθος, το Φιόρε του Λεβάντε, είναι ένα ακόμη νησί του Ιονίου προικισμένο από τη φύση με μοναδικές ομορφιές. Εδώ θα συναντήσουμε μερικές από τις διασημότερες παραλίες της νησιωτικής Ελλάδας, όπως το Ναυάγιο, το Λαγανά, τις Βολίμες με τις Γαλάζιες Σπηλιές. Μπορούμε να επισκεφθούμε τον ιστορικό ναό του Αγίου Νικολάου, το μουσείο του Σολωμού και επιφανών Ζακυνθινών, το μαυσωλείο του Σολωμού και του Κάλβου, το Μεταβυζαντινό Αγιογραφικό και εκκλησιαστικό μουσείο και τον Άγιο Γεώργιο των Φιλικών. Δεν πρέπει να παραλείψουμε να βρεθούμε στη μαγευτική τοποθεσία Μπόχαλι, το μπαλκόνι της Ανατολής με το επιβλητικό Ενετικό κάστρο και την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής. Όπως επίσης και στα γραφικά χωριά Αλυκές και Καταστάριο και στο μοναστήρι της Αναφωνήτριας, όπου μόνασε ο Άγιος Διονύσιος. Αξίζει να απολαύσουμε την πανοραμική θέα του νησιού από το λόφο Στράνη, όπου ο Διονύσιος Σολωμός εμπνεύσθηκε και έγραψε τον Εθνικό μας ύμνο. Το νησί αποτελεί ένα από τα τελευταία καταφύγια της θαλάσσιας χελώνας caretta - caretta και της μεσογειακής φώκιας monachus - monachus. Γι' αυτό και στο νησί ιδρύθηκε για την προστασία τους, στο κόλπο του Λαγανά, το Εθνικό θαλάσσιο Πάρκο. 8η ημέρα: ΖΑΚΥΝΘΟΣ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

LOUIS ZANTE BEACH (A’ κατ.) ΛΑΓΑΝΑΣ www.louishotels.com

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη διάσημη παραλία του Λαγανά και διαθέτει 2 πισίνες (η μία παιδική), 2 εστιατόρια, 2 μπαρ, παιδότοπο, γήπεδα, κ.ά. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, tv, ψυγείο. Ιδανική επιλογή για οικογένειες καθώς το ξενοδοχείο είναι κτισμένο «πάνω» στην παραλία.

ZANTE PARK HOTEL (A’ κατ.) ΛΑΓΑΝΑΣ www.zanteparkhotels.gr

Bρίσκεται 200 μέτρα από τη παραλία του Λαγανά και σε 7 χλμ. απόσταση από τη πόλη. Μέσα στις παροχές του ξενοδοχείου περιλαμβάνονται γυμναστήριο, σάουνα, μασάζ, ρεφλεξολογία, αισθητική περιποίηση και κομμωτήριο μετά από ραντεβού. Διαθέτει εξωτερική πισίνα με pool bar και a la carte snack bar, cocktail bar, room service, αίθουσα πρωϊνού και εστιατόριο. Τα δωμάτια διαθέτουν A/C, δορυφορική τηλεόραση, σεσουάρ, τηλέφωνο και mini bar. Tο ξενοδοχείο διαθέτει επίσης δίχωρες σουίτες κατάλληλες να φιλοξενήσουν τετραμελείς οικογένειες.

IBEROSTAR PLAGOS BEACH (A’ κατ.) ΤΣΙΛΙΒΙ www.louishotel.com

Βρίσκεται στην περιοχή Τσιλιβί 2 χλμ. από τον Πλανό και 7 χλμ. από την πόλη της Ζακύνθου. Διαθέτει 2 πισίνες, εστιατόριο, μπαρ, snack bar, κ.ά. Στα κομψά διακοσμημένα δωμάτιά του μπορείτε να βρείτε κλιματισμό αυτόνομο, tv, ατομικό μπαλκόνι, ψυγείο, εξαρτήματα παρασκευής καφέ και τσάι.

HOTEL COMMODDORE (Β’ κατ.) ΑΡΓΑΣΙ www.xenos-hotels.gr

Βρίσκεται στο Αργάσι, με πανοραμική θέα στη πόλη και το λιμάνι της Ζακύνθου. Τα 161 δωμάτια και δίχωρα διαμερίσματά του διαθέτουν: κλιματισμό, ψυγείο, τηλεόραση, safe box, μπάνιο, μπαλκόνι, στεγνωτήρα μαλλιών. Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα, αίθουσα πρωινού, bar.


Κεφαλονιά

5, 8 ημέρες αεροπορικώς

ΔΙΑΚΟΠΕΣ - FLY & DRIVE 1η ημέρα: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για τη Κεφαλονιά. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 2η - 7η ημέρα: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Το μεγαλύτερο νησί του Ιονίου, ένας θαυμάσιος τόπος με εναλλαγές, "μυστήρια" και εκπλήξεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Πρωτεύουσα του νομού είναι το Αργοστόλι, μια σύγχρονη πόλη με 10.000 κατοίκους. Πρόκειται για ένα όμορφο νησί γεμάτο πυκνή βλάστηση και δάση όπως και εκπληκτικές παραλίες με κρυστάλλινα, διάφανα νερά. Το καλοκαίρι όλοι οι Δήμοι πραγματοποιούν αξιόλογες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Είναι σίγουρο ότι θα ακούσετε κεφαλονίτικες καντάδες τα ζεστά βράδια του καλοκαιριού, ενώ δεν θα πρέπει να χάσετε τη μεγάλη συναυλία του Μύρτου, που γίνεται κάθε Αύγουστο με τη συμμετοχή καταξιωμένων Ελλήνων καλλιτεχνών και χιλιάδων κόσμου. Τα πολυάριθμα χωριά της καταπράσινης Κεφαλονιάς είναι πολύ γραφικά και ελκυστικά. Πολλά από αυτά βρίσκονται στη μεγάλη ορεινή περιοχή του νησιού, ενώ άλλα είναι κατά μήκος της εντυπωσιακής ακτογραμμής. Αξίζει να δείτε το υπέροχο χωριό Φισκάρδο, με τα παραδοσιακά και βενετσιάνικα κτίρια. 8η ημέρα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής και άφιξη στην πόλη μας.

KEFALONIA GARDEN VILLAGE HOTEL (A ΄κατ.) ΛΥΞΟΥΡΗ Βρίσκεται στον Αγ.Ιωάννη, σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από το Λυξούρη. Διαθέτει μεγάλο χώρο Lounge, mini market, souvenir shop, πισίνα με poolbar, παιδική πισίνα, εστιατόριο, bar, εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο, μασάζ, spa, 2 γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλεϋ, internet corner, παιδότοπο και ίσως να έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε shows η παραστάσεις στο υπαίθριο θέατρο. Τα δωμάτια έχουν σαλόνι, δορυφορική τηλεόραση, χρηματοκιβώτιο, A/C, ψυγείο και σεσουάρ μαλλιών.

HOTEL GALAXY (Γ’ κατ.) ΦΑΝΑΡΙ Μόλις 300 m από την παραλία Φανάρι στην ομώνυμη περιοχή βρίσκεται το ξενοδοχείο Galaxy. Πολύ κοντά από την καταπληκτική παραλία Μακρύς Γιαλός της Κεφαλονιάς και 1.5 Km από το γραφικό Αργοστόλι . Τα 33 δωμάτιά του διαθέτουν τηλεόραση, τηλέφωνο, κλιματισμό και μπαλκόνι με υπέροχη θέα. Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα, bar, pool – snack bar, parking.

Tο γραφείο μας προσφέρει • Τα αεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ • 4, 7 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή • Ι.Χ. (fly & drive) • Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται Φόροι αεροδρομίων, επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

HOTEL MIRABEL (Γ’ κατ.) AΡΓΟΣΤΟΛΙ Το ξενοδοχείο Mirabel βρίσκεται στο Αργοστόλι στην κεντρική πλατεία της γραφικής πόλης. Τα 33 δωμάτιά του διαθέτουν TV, TEL, A/C, ψυγείο. Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης bar, αίθουσα πρωϊνού και safe boxes.

HOTEL ΜΟUIKIS (Γ’ κατ.) AΡΓΟΣΤΟΛΙ Βρίσκεται στο Αργοστόλι μόλις λίγα μέτρα από την κεντρική πλατεία στην παραλιακή οδό. Τα 39 δωμάτιά του διαθέτουν τηλεόραση, τηλέφωνο, κλιματισμό, ψυγείο Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης αίθουσα πρωϊνού, μπαρ.


Μύκονος

5, 8 ημέρες αεροπορικώς

ΔΙΑΚΟΠΕΣ - FLY & DRIVE Tο γραφείο μας προσφέρει: • Τα αεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΥΚΟΝΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ • 4, 7 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή • Ι.Χ. (fly & drive) • Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

1η ημέρα: ΜΥΚΟΝΟΣ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μύκονο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. 2η - 7η ημέρα: ΜΥΚΟΝΟΣ Το κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων αποτελεί πόλο έλξης, κάθε καλοκαίρι, για εκατοντάδες θαμώνες της καλής ζωής, συνδυασμένης με τα έθιμα της Μυκόνου. Η Χώρα, κτισμένη με τον ιδιότυπο τρόπο της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, αποτελεί το κλασικό δείγμα σε όλες τις Κυκλάδες. Περιηγηθείτε στη μαγευτική Βενετία και επισκεφθείτε το αρχαιολογικό και το ναυτικό μουσείο. Η Παραπορτιανή, σήμα κατατεθέν του νησιού, καθώς και τα παραθαλάσσια χωριά με τα εντυπωσιακά σπίτια θα σας μαγέψουν. Επισκεφθείτε τα χιλιάδες εκκλησάκια και αφεθείτε σε αχαλίνωτες αγορές στα φημισμένα μαγαζιά της «Χώρας». Η νύχτα θα σας βρει να διασκεδάζετε έντονα μέχρι το πρωί. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε με το καράβι το μεγαλύτερο υπαίθριο μουσείο του κόσμου, τη Δήλο. Προαιρετικά επίσης επισκεφθείτε την πανέμορφη Σύρο και την Τήνο για προσκύνημα στην Παναγία. 8η ημέρα: ΜΥΚΟΝΟΣ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

ANATOLIA HOTEL (Α’ κατ.) ΑΝΩ ΜΕΡΑ

ALKYON HOTEL (A’ κατ.) ΠΟΛΗ

Hotel SAINT JOHN (De luxe) - AΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

www.hit360.com/anatolia/gr

www.alkyonmykonos.gr

www.saintjohn.gr

Σε απόσταση 5 χλμ. από το κέντρο θα βρείτε όλες τις ανέσεις που μπορεί να σας παρέχει αυτό το ξενοδοχείο με τις σουίτες και τα δωμάτια μερικά από τα οποία διαθέτουν και Jacuzzi. Επιπλέον θα βρείτε A/C, χρηματοκιβώτιο, mini bar, tv, internet, τηλέφωνο και στεγνωτήριο. Στους κοινόχρηστους χώρους θα ανακαλύψετε γυμναστήριο, σάουνα, υδρομασάζ και εξωτερική πισίνα.

Το πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο Alkyon απέχει μόλις 500 μ. από τη Χώρα της Μυκόνου. Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα με πανοραμική θέα προς τη θάλασσα, αίθουσα πρωινού, snack-bar και parking. Τα δωμάτιά του είναι εξοπλισμένα με A/C, TV, mini bar, τηλέφωνο, μουσική, στεγνωτήρα μαλλιών.

Σε ιδανική τοποθεσία πάνω από την παραλία του Άγιου Ιωάννη. Προσφέρει μία ποικιλία από 136 δωμάτια, 9 σουίτες και 6 βίλες εξοπλισμένες με ιδιωτική πισίνα-για να διαλέξετε. Άνετο, ευρύχωρο και κομψό είναι εκεί για να σας κάνει να νιώσετε σαν στο σπίτι σας.

Hotel PETINOS (B κατ.) - ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ

Hotel PALLADIUM (De luxe) - ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ

Hotel NISSAKI (A' κατ.)– ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ

www.hotelpalladium.gr

www.hotelnissaki.gr

Το Palladium είναι ένα ξενοδοχείο με 40 πολυτελή δωμάτια και σουίτες. και βρίσκεται στο διάσημο παραθαλάσσιο θέρετρο του Πλατύ Γιαλού. Πολύ κοντά στη διάσημη παραλία της Ψαρούς. Προσφέρει επίσης εκπληκτική θέα.

Κτισμένο με εξαιρετική θέα στην παραλία Ψαρού. Bρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από την αμμώδη παραλία του Πλατύ Γιαλού. Διαθέτει εξωτερική πισίνα με θέα στη θάλασσα, εξωτερικό τζακούζι, μασάζ, θαλάσσια σπορ και ένα υπαίθριο εστιατόριο. Οι εγκαταστάσεις αναψυχής στο Nissaki Hotel περιλαμβάνουν μια πισίνα και ένα γυμναστήριο.

www.petinosbeach.gr

Το ξενοδοχείο διαθέτει ένα καθιστικό, μια αίθουσα τηλεόρασης, μια αυλή με κήπο, ένα μπαρ και ένα εστιατόριο, καθώς και μια πισίνα με θέα στην παραλία. Όλα τα δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα με κλιματισμό, μίνι ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση, internet και προσφέρουν θέα στον κήπο ή τη θάλασσα από το ιδιωτικό τους μπαλκόνι.


Σύρος

8 ημέρες αεροπορικώς

ΔΙΑΚΟΠΕΣ - FLY & DRIVE Tο γραφείο μας προσφέρει • Τα αεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - MYΚΟΝΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια • 7 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή • Ι.Χ. (fly & drive) • Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης

1η ημέρα: ΣΥΡΟΣ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μύκονο. Μετάβαση στο λιμάνι και άφιξη στη Σύρο. Tακτοποίηση στο κατάλυμα που επιλέξατε. 2η - 7η ημέρα: ΣΥΡΟΣ Hμέρες ελεύθερες. Κομψή και αριστοκρατική, η Σύρος σάς υποδέχεται γεμάτη ομορφιές και εκπλήξεις: από την αρχοντική της Ερμούπολη, την πρωτεύουσα των Κυκλάδων, αμφιθεατρικά χτισμένη με τα νεοκλασικά και ιστορικά της κτίρια, μέχρι τα γραφικά της χωριουδάκια, από τις κοσμοπολίτικες παραλίες μέχρι τις εναλλαγές της ενδοχώρας της, κι από την μακριά πολιτιστική της παράδοση μέχρι την εξαιρετική της κουζίνα. Το βόρειο μέρος του νησιού ονομάζεται Απάνω Μεριά και είναι ορεινό, ενώ στο νότιο μέρος που είναι πεδινό θα βρούμε τους περισσότερους οικισμούς, χωριά και παραλίες της Σύρου. Οι πόλεις εδώ είναι αναπτυγμένες τουριστικά με σύγχρονές ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και οργανωμένες παραλίες. Κάποια αξιοθέατα του νησιού που πρέπει να επισκεφτείτε είναι η πλατεία Μιαούλη, το παλιό λιμάνι, το Αρχαιολογικό και Βιομηχανικό μουσείο. Ο συνδυασμός της φυσικής ομορφιάς, του πολιτισμού που αποπνέει αλλά και της φιλοξενίας των κατοίκων της είναι μοναδικός και θα κάνει τις διακοπές σας στη Σύρο αξέχαστες. 8η ημέρα: ΣΥΡΟΣ Μετάβαση στο λιμάνι και άφιξη στη Μύκονο. Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

BOUTIQUE HOTEL ELEΑNA (Α’ κατ.)

www.dolphin-bay.gr

Ένα όμορφο και φιλόξενο ξενοδοχείο στην περιοχή του Γαλησσά. Διαθέτει πισίνα, παιδική χαρά, πιάνο bar,mini market και γήπεδο τένις. Τα δωμάτιά του με θέα στη θάλασσα, τον κήπο και το χωριό είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, ψυγείο, τηλεόραση, τηλέφωνο και ράδιο.

Το ξενοδοχείo, πλήρως ανακαινισμένο, διαθέτει εστιατόριο, σαλόνι, μπαρ, μπαρ πισίνας, roof garden, internet corner, πισίνα, parking, επιτρέπονται τα ζώα, υπηρεσία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, παιδότοπος, γήπεδο μπάσκετ. Τα δωμάτια διαθέτουν στεγνωτήρα μαλλιών, A/C, TV, κλιματισμό, χρηματοκιβώτιο, ψυγείο, mini-bar, τηλέφωνο, intenet.

Βρίσκεται στην πιο όμορφη περιοχή της Ερμούπολης, στην περιοχή "Βαπόρια", μπροστά στην παραλία του Αγίου Νικολάου, 600 μ. (10 λεπτά με τα πόδια) από το λιμάνι και 5 λεπτά από την κεντρική πλατεία Μιαούλη. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν A/C, τηλέφωνο, internet, πολυκουζινάκι με ψυγείο.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

HOTEL DOLPHIN BAY (Α’ κατ.) ΓΑΛΗΣΣΑ

www.hoteleleana.gr

SEA COLORS APARTMENTS (Α’ κατ.) ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

Δεν περιλαμβάνονται Φόροι αεροδρομίων, επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

CHALARIS ROOMS - EΡΜΟΥΠΟΛΗ

DREAM ενοικιαζόμενα δωμάτια

www.chalaris-rooms.gr

www.dream-rooms.gr

Το ανακαινισμένο κτίριο διαθέτει 10 ευρύχωρα δωμάτια στην κατηγορία 2 κλειδιών: δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα εξοπλισμένα με ατομικό μπάνιο, τηλεόραση, air condition, ψυγείο, προσφέροντας στον επισκέπτη μοναδικές υπηρεσίες για άνετη και ευχάριστη διαμονή.

Σε ένα φιλόξενο και καθαρό χώρο θα μπορέσετε να περάσετε ευχάριστες και άνετες καλοκαιρινές διακοπές.Τα Ενοικιαζόμενα δωμάτια Dream διαθέτουν τηλέφωνο, τηλεόραση, ψυγείο και A/C.


Πάρος

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

αεροπορικώς Ένα από τα ομορφότερα κοσμοπολίτικα νησιά των Κυκλάδων. Οι ειδυλλιακές παραλίες με τις απέραντες αμμουδιές και τα καταγάλανα νερά ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς. Στην Παροικιά, την πρωτεύουσα του νησιού, θα απολαύσετε τις βόλτες στα γραφικά καλντερίμια και θα επισκεφτείτε σημαντικά αξιοθέατα του νησιού. Στη Νάουσα θα συναντήσετε το γραφικότερο λιμανάκι του Αιγαίου και θα γευματίσετε συντροφιά με το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα του νησιού.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ - FLY & DRIVE Tο γραφείο μας προσφέρει: • Τα αεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΥΚΟΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια • 7 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή • Ι.Χ. (fly & drive) • Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης.

8 ημέρες

PANORAMA HOTEL (Γ’ κατ.)

MARINERO HOTEL (B’ κατ.) - NAOYΣΑ

www.panoramahotel.gr

www.marinero.gr

Βρίσκεται στο κέντρο της Παροικιάς. Το ξενοδοχείο διαθέτει εστιατόριο, αίθουσα πρωινού, bar, internet. Τα δωμάτια διαθέτουν A/C, TV , σεσουάρ μαλλιών, mini bar, χρηματοκιβώτιο.

Το ξενοδοχείο Μαρινέρο "la petite boutique" 3 αστέρων βρίσκεται στην κοσμοπολίτικη Νάουσα της Πάρου. Μόλις 5 λεπτά περπατώντας από το κέντρο και 75 μέτρα από την παραλία των Αγίων Αναργύρων σας περιμένει μία έκπληξη.

ΗΟΤΕL ASTERAS (B’ κατ.) - XΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

AEGEON HOTEL (Γ’ κατ.) ΠΑΡΟΙΚΙΑ

www.asterasparadise.com

www.hotelaegeon.gr

Το συγκρότημα είναι μια σύγχρονη μονάδα, φτιαγμένη με πολύ γούστο και σύμφωνα με την τοπική αρχιτεκτονική παράδοση των Κυκλάδων. Διαθέτει μεγάλη πισίνα, ένα καταπράσινος κήπος όπου ανάμεσά τους υπάρχει άπλετος ανοιχτός χώρος με γκαζόν για να παίζουν τα παιδιά. Πολλά από τα δωμάτια έχουν θέα προς τη θάλασσα και τη Νάξο.

Βρίσκεται 350 μ. από την παραλία και την πόλη. Διαθέτει σαλόνι, bar, αίθουσα πρωϊνού, υπαίθριο εστιατόριο, πισίνα και πάρκινγκ. Τα δωμάτια διαθέτουν μπαλκόνι ή βεράντα, μπάνιο, ψυγείο, A/C, tv, μουσική, τηλέφωνο, πιστολάκι και κούνια μωρού κατόπιν ζήτησης.

Νάξος ΔΙΑΚΟΠΕΣ - FLY & DRIVE Tο γραφείο μας προσφέρει: • Τα αεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΥΚΟΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια • 7 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή • Ι.Χ. (fly & drive) • Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

8 ημέρες αεροπορικώς Το νησί του Διονύσου στην καρδιά των Κυκλάδων είναι το μεγαλύτερο και πιο εύφορο απ’όλα. Η Χώρα της Νάξου και πρωτεύουσα του νησιού εντυπωσιάζει με τη μοναδική ομορφιά της και συγκεντρώνει μνημεία διαφόρων χρονολογικών περιόδων. Ατελείωτες αμμουδιές και κρυστάλλινα νερά με δημοφιλέστερη αυτή του Αγίου Γεωργίου που είναι εξίσου αγαπητή με αυτή του Αγίου Προκοπίου.

ΗΟΤΕL NAXOS HOLIDAYS (B’ κατ.) - NAΞΟΣ

ΗΟΤΕL NAXOS BEACH (Β’ κατ.) - AΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

www.naxosholidayshotel.com

www.naxosbeach1.com

Το συγκρότημα είνα χτισμένο το 2004 και σας προσφέρει εξαιρετική ποιότητα διαμονής και ψυχαγωγίας, σε ένα υπερπολυτελές και μοναδικό περιβάλλον, που καλύπτει άριστα το σύνολο των απαιτήσεων, στους επισκέπτες που κάνουν τουρισμό στην ευρύτερη περιοχή της Νάξου.

Το Hotel Naxos Beach 1 βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία λίγα μέτρα πίσω από τη χρυσή άμμο της παραλίας του Αγίου Γεωργίου. Το Hotel Naxos Beach βρίσκεται μέσα σε εκτάσεις με κήπο και είναι κτισμένο με σεβασμό στην παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, ενώ στο αίθριο του κήπου σερβίρει ένα πλούσιο πρωϊνό σε μπουφέ.

ΗΟΤΕL NAXOS RESORT (Α’ κατ.) - NAΞΟΣ www.naxosresort.gr Ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα πραγματικό στολίδι για το νησί της Νάξου και ειδικότερα για την περιοχή του Αγίου Γεωργίου όπου και βρίσκεται. Όλοι οι χώροι του, εσωτερικοί και εξωτερικοί έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα το παραδοσιακό στυλ διακόσμησης, χωρίς να υστερούν φινέτσας και καλαισθησίας.

MATHIASSOS VILLAGE (Γ’ κατ.) ΧΩΡΑ Bρίσκεται στην άκρη της πόλης της Νάξου (Χώρας), 300 μ. από το κέντρο και 10 περίπου λεπτά περπάτημα για την κοντινότερη παραλία. Tα δωμάτιά του διαθέτουν TV, A/C, μπάνιο, ραδιόφωνο, τηλεόραση.


Mήλος

5, 8 ημέρες αεροπορικώς

ΔΙΑΚΟΠΕΣ - FLY & DRIVE MIMOZA ROOMS

ARTEMIS BUNGALOWS

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ 300 μ. από την παραλία. 32 δωμάτια ξενοδοχειακού τύπου που όλα διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση και ψυγείο. Δημιουργήσαμε ένα κατάλυμα, σεβόμενοι τη νησιώτική φιλοξενία.

Bρίσκεται στην περιοχή του Παλαιοχωρίου δίπλα στον κεντρικό δρόμο, 9 χλμ. από το λιμάνι, 3,5 χλμ. από το αεροδρόμιο και 50μ. από οργανωμένη αμμουδιά. Συνολικά υπάρχουν 20 δωμάτια με κλιματισμό, TV, ψυγείο, μικροσυσκευές για καφέ και μπαλκόνι με πλευρική θέα προς την θάλασσα. Οι ανέσεις και υπηρεσίες του ξενοδοχείου περιλαμβάνουν εστιατόριο, σνακ-μπαρ, μπαρ στην παραλία, εξωτερικό χώρο πρωινού με καταπληκτική θέα και καθημερινή καθαριότητα δωματίου.

ANNA ZISIMO ROOMS Πρόσφατα ανακαινισμένα, παρέχουμε ήσυχη και φιλόξενη ατμόσφαιρα, 800μ από το λιμάνι. Αποτελείται από 18 δωμάτια, όλα εξοπλισμένα με κλιματισμό, ντουζιέρα, τηλεόραση, ψυγείο και καθημερινό καθαρισμό. Αίθουσα υποδοχής (24ωρη), χώρος στάθμευσης.

MARGARITA STUDIOS Bρίσκονται 4χλμ. από τον κέντρο του Άδαμα, 1 χλμ. από την θάλασσα, 1,8 χλμ. από το αεροδρόμιο, 4 χλμ. από όλες τις νότιες παραλίες και κοντά στον περιφερειακό δρόμο. Από το σημείο που βρίσκεται κοιτάει τον κόλπο και τα λιβάδια των Ζαφειρίων. Τα δωμάτια έχουν κλιματισμό, TV, ψυγείο και μικροσυσκευές για καφέ. Τα στούντιο έχουν κλιματισμό, TV, ψυγείο, κουζίνα μικρή και μπαλκόνι με μακρινή θέα προς την θάλασσα. Το διαμέρισμα έχει και ξεχωριστό υπνοδωμάτιο.

Tο γραφείο μας προσφέρει • Τα αεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια • 4, 7 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή • Ι.Χ. (fly & drive) • Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται Φόροι αεροδρομίων, επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

GEORGIOS ROOMS ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η πανσιόν «ΓΙΩΡΓΟΣ» βρίσκεται στο κέντρο της πόλης κοντά σε όλες τις υπηρεσίες, 350 μέτρα από το λιμάνι, 500 μ. από την παραλία και κοντά στο κεντρικό δρόμο. Θορυβώδες Ιούλιο-Αύγουστο. ΥΠΟΔΟΜΗ: Συνολικά έχει 6 δωμάτια με κλιματισμό, TV, ψυγείο, μπάνιο, σεσουάρ και βεράντα ή μπαλκόνι.

GEORGE & CHRISTOS ΠΑΝΣΙΟΝ Η πανσιόν «ΓΙΩΡΓΟΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ» απέχει 300 μέτρα από το κέντρο του Άδαμα, 450 μέτρα από το λιμάνι, 80 μέτρα από την θάλασσα και 350 από την πλησιέστερη παραλία. Χτίστηκε το 2000 σε μία ήσυχη, αλλά και κεντρική θέση. Συνολικά έχει 8 δωμάτια και 2 στούντιο με κλιματισμό, TV, ψυγείο και κοινή βεράντα.


Λήμνος ΔΙΑΚΟΠΕΣ - FLY & DRIVE Tο γραφείο μας προσφέρει • Τα αεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΛΗΜΝΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια • 7 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή • Ι.Χ. (fly & drive) • Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται Φόροι αεροδρομίων, επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

Tο γραφείο μας προσφέρει • Τα αεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΣΚΥΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια • 7 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή • Ι.Χ. (fly & drive) • Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται Φόροι αεροδρομίων, επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

αεροπορικώς

LEMNOS VILLAGE HOTEL

DIAMANTIDIS HOTEL

www.lemnosvillagehotel.com

hoteldiamantidis.gr

Bρίσκεται στην παραλία Πλατύ. Το ξενοδοχείο διαθέτει γήπεδα τένις, πισίνες, εστιατόρια, κ.ά. Τα δωμάτια και οι σουίτες είναι χωρισμένες σε επίπεδα. Οι σουίτες μπορούν να φιλοξενήσουν έως 4 άτομα και είναι ιδανικές για οικογένειες.

Βρίσκεται στη Μύρινα, την πρωτεύουσα του νησιού. Εξοπλισμός Δωματίου Κλιματιζόμενο, Ψυγείο, Τηλεόραση, Τηλέφωνο, Σύστημα Μουσικής, MiniBar, Υπηρεσίες Ξενοδοχείου1 Μπάρ, Αιθουσα Συνεδρίων, Parking, Υπηρεσία δωματίων, 1 Snack Bar(s), Υπηρεσίες ατόμων με αναπηρία

VAROS VILLAGE HOTEL

PARATHINALOS HOTEL

www.varosvillage.com

www.parathinalos.gr

Το Varos Village Hotel είναι ένα ξεχωριστό νησιωτικό ξενοδοχείο που θα προσδώσει στο event σας μια διαφορετική αύρα. Είναι ιδανικό για τη διοργάνωση ενός συνεδρίου και τη φιλοξενία κάθε είδους επαγγελματικής εκδήλωσης στην αίθουσα Opera χωρητικότητας 150 ατόμων.

Σκύρος ΔΙΑΚΟΠΕΣ - FLY & DRIVE

4, 8 ημέρες

Βρίσκονται στη περιοχή του Αγίου Ιωαννη στην παραλία του Κάσπακα. Τα διαμερίσματα Parathinalos apartments δίνουν την ευκαιρία στον επισκέπτη να περάσει ονειρεμένες διακοπές μακριά από τον θόρυβο της πόλης σένα φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον, χαλαρώνοντας και ατενίζοντας το ηλιοβασίλεμα.

3, 8 ημέρες αεροπορικώς

NEFELI HOTEL www.skyros-nefeli.gr Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την κεντρική πλατεία του νησιού και πολλά εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια και καφετέριες. Διαθέτει εξωτερική πισίνα 220 τ.μ. με θαλασσινό νερό, παιδική πισίνα, snack bar, parking.

AMMOS HOTEL

ANGELA HOTEL

www.skyros-island.gr/ammos

www.angelahotelskyros.com

Βρίσκεται στα Μαγαζιά της Σκύρου και λειτουργεί φέτος για πρώτη φορά. Διαθέτει πισίνα με περιβάλλοντα χώρο για απόλυτη χαλάρωση. Τα περισσότερα δωμάτιά του βλέπουν τον οικισμό και τη θάλασσα. Από τον κοινόχρηστο χώρο του βλέπεις και το ανατολικό τμήμα της Χώρας.

Βρίσκεται σε μια όμορφη και ήσυχη περιοχή, κοντά στη θάλασσα. Όλα τα δωμάτια κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο. Κάποια δωμάτια έχουν επίσης και κουζινούλα, με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν μπαλκόνι, που έχει όμορφη θέα στη πισίνα, το κήπο και το κάστρο της Σκύρου.


Ικαρία

8 ημέρες αεροπορικώς

ARMENIZONTAS HOTEL

ATHERAS – KERAME HOTEL

www.armenizontas.gr

www.atheras-kerame.gr

Πρόκειται για έξι ανεξάρτητες, νεόκτιστες κατοικίεςβίλες (2007). Είναι ενταγμένες απόλυτα στο φυσικό περιβάλλον, για να εξασφαλίζουν ιδιωτικότητα και χαλάρωση, μέσα στην ηρεμία της φύσης. Οι παραδοσιακές κατοικίες διαθέτουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις για άνετη διαμονή.

Το ξενοδοχείο Αθέρας διαθέτει 32 δωμάτια και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ευδήλου, 50 μέτρα από τη θάλασσα. Το ξενοδοχείο προσφέρει ευχάριστη διαμονή σε δωμάτια με μπαλκόνι, μπάνιο, air-condition, τηλεόραση, δωρεάν internet WIFI, ψυγείο, μουσική, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών.

EROFYLI HOTEL www.erofili.gr Βρίσκεται στο γραφικό ψαροχώρι του Αρμενιστή. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν air-condition, θέρμανση, δορυφορική τηλεόραση, χρηματοκιβώτιο, mini-bar, μουσική, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών και room service.

KOMITE ROOMS Τα διαμερίσματα Κομητέ, είναι διαμορφωμένα ώστε οι πελάτες τους να απολαμβάνουν την ησυχία και ηρεμία της θάλασσας χωρίς να περιορίζονται ή να ενοχλούνται από τους υπόλοιπους πελάτες. Χτισμένα πάνω στο κύμα, σε απόσταση 50- 150 μέτρα από την βραχώδη ακτογραμμή και με απρόσκοπτη θέα 160 μοιρών στο Ικάριο Πέλαγος.

Κάρπαθος KONSTANTINOS PALACE (De luxe)

ROYAL BEACH RESORT (Α’ κατ.)

www.konstantinospalace.gr

www.royalresortkarpathos.com

Παραθαλάσσιο ξενοδοχείο. Διαθέτει εστιατόρια, μπαρ, πισίνα, παιδική πισίνα, γήπεδα. Όλα τα δωμάτια με κλιματισμό, δορυφορική tv, στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα ασφαλείας.

Αποτελείται από διαμερίσματα πλήρως εξοπλισμένα με ψυγείο, κλιματισμό, στεγνωτήρα μαλλιών, tv, θυρίδα ασφαλείας, βεράντα. Διαθέτει μπαρ, πισίνα, καφετέρια στην αμμουδιά.

SOCRATES HOTEL - APTS (Α’ κατ.)

POSSIRAMA BAY HOTEL (Α’ κατ.)

www.socrates.com.gr

www.possiramabay.gr

Διαθέτει μπαρ, πισίνα, παιδική πισίνα. Όλα τα διαμερίσματα και τα δωμάτια διαθέτουν κουζίνα, ψυγείο, tv, τηλέφωνο, θυρίδες ασφαλείας, στεγνωτήρα μαλλιών, μπαλκόνι.

Βρίσκεται 40 μ. από την αμμουδιά, 450 μ. από το κέντρο. Τα διαμερίσματα διαθέτουν κουζίνα, ψυγείο, κλιματισμό, tv, στεγνωτήρα μαλλιών, τηλέφωνο. Δικαίωμα χρήσης πισίνας, δίπλα στο ξενοδοχείο Miramare Bay.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ - FLY & DRIVE Tο γραφείο μας προσφέρει • Τα αεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΙΚΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια • 7 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή • Ι.Χ. (fly & drive) • Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται Φόροι αεροδρομίων, επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

8 ημέρες αεροπορικώς

ΔΙΑΚΟΠΕΣ - FLY & DRIVE Tο γραφείο μας προσφέρει • Τα αεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΚΑΡΠΑΘΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια • 7 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή • Ι.Χ. (fly & drive) • Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται Φόροι αεροδρομίων, επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο


Σκιάθος Tο γραφείο μας προσφέρει: • Μεταφορά από/προς το λιμάνι του Βόλου • Εισιτήρια ΒΟΛΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ - ΒΟΛΟΣ • Τις διανυκτερεύσεις στο κατάλυμα της επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή • Ι.Χ. (drive) • Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

HOTEL BELVEDERE (B’ κατ.) ΑΧΛΑΔΙΕΣ Ξενοδοχείο BELVEDERE, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, συνδέει την όμορφη θάλασσα με τα πεύκα, τα αγριολούλουδα, τις ελιές. Εδώ θα βρείτε όλες τις ανέσεις και τις υπηρεσίες.

GEORGE STUDIOS AKPOΠOΛH Τα πλήρως εξοπλισμένα στούντιος βρίσκονται στην πόλη της Σκιάθου και σε προνομιακή θέση με την στάση του λεωφορείου να απέχει μόλις λίγα μέτρα. Κάθε studio είναι εξοπλισμένο με A/C, TV, φούρνο μικροκυμάτων, ψυγειάκι και στεγνωτήρα μαλλιών.

3, 5, 8 ημέρες οδικώς, ακτοπλοϊκώς

1η ημέρα: BOΛΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ Συγκέντρωση και αναχώρηση για Βόλο. Επιβίβαση στο πλοίο και άφιξη στη Σκιάθο. Tακτοποίηση στο κατάλυμα της επιλογής σας. 2η - 7η ημέρα: ΣΚΙΑΘΟΣ Το καταπράσινο του νησιού αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του και σε συνδυασμό με το ειδυλλιακό τοπίο της χώρας το καθιστά πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Λιτή και απέραντη η θέα από το Κάστρο, προσφέρεται στους επισκέπτες, όπως επίσης η αρχαία πόλη με το τείχος του 4ου αι. αλλά και το πανέμορφο Μπούρτζι. Από την απέραντη παραλία του Μεγάλου Γυαλού με το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, τα ήρεμα νερά της Μεγάλης Άμμου μέχρι τη χρυσαφένια αμμουδιά της Καναπίτσας και τις ξακουστές Κουκουναριές όλες οι παραλίες της Σκιάθου είναι μοναδικές. Περπατώντας κανείς στα σοκάκια της πόλης αποκαλύπτει τις μοναδικές της ομορφιές. Εικόνες παραδοσιακές, γραφικές, ρομαντικές, ειδυλλιακές συνθέτουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του νησιού. Στην οδό Παπαδιαμάντη επικεντρώνεται η εμπορική κίνηση της πόλης όπου και βρίσκεται το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη που λειτουργεί και ως μουσείο. Μια πόλη πολυπρόσωπη που ξέρει πώς να κατακτά και τον πιο απαιτητικό ταξιδιώτη. 8η ημέρα: ΣΚΙΑΘΟΣ - ΒΟΛΟΣ Συγκέντρωση και αναχώρηση επιστροφής.

ALKYON HOTEL (B’ κατ.) ΠΟΛΗ www.alkyon.gr Παραδοσιακό ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης. Βρίσκεται μπροστά στη θάλασσα, περιτριγυρισμένο από δέντρα, προσφέροντας στους επισκέπτες του μια άνετη και όμορφη διαμονή. Στο ξενοδοχείο υπάρχει εστιατόριο, πισίνα, σνακ μπαρ, roof garden και γυμναστήριο, ενώ στα δωμάτια θα βρείτε A/C, τηλέφωνο και ράδιο.

DROSSIA APARTMENTS AΓ. ΠAPAΣKEYH

Τα studios βρίσκονται σε μια ήρεμη περιοχή της Αγ. Παρασκευής, πέντε λεπτά από την παραλία του Πλατανιά. Είναι ιδανικά για όσους ενδιαφέρονται για ήσυχες και ξεκούραστες διακοπές. Στους χώρους τους θα βρείτε κλιματισμό, κουζίνα και τηλεόραση.

ARETOUSA HOTEL (Γ’ κατ.) ΧΩΡΑ Στην καρδιά της Σκιάθου σας περιμένει το ξενοδοχείο Aretousa. Διαθέτει αίθουσα τηλεόρασης, bar, σαλόνι. Στα δωμάτιά του θα βρείτε A/C, TV, mini bar.

STAMATIA STUDIOS ΧΩΡΑ Τα studios Σταματία βρίσκονται στη Χώρα της Σκιάθου και η στάση του λεωφορείου για τις μετακινήσεις σας απέχει μόλις λίγα μέτρα, ενώ η παραλία της Μεγάλης Άμμου βρίσκεται σε απόσταση πέντε λεπτών. Κάθε studio είναι εξοπλισμένο με A/C, TV, φούρνο μικροκυμάτων, ψυγειάκι και στεγνωτήρα μαλλιών.


Σκόπελος 1η ημέρα: BOΛΟΣ - ΣΚOΠΕΛΟΣ Συγκέντρωση και αναχώρηση για Βόλο. Επιβίβαση στο πλοίο και άφιξη στη Σκόπελο. Tακτοποίηση στο κατάλυμα της επιλογής σας. 2η - 7η ημέρα: ΣΚOΠΕΛΟΣ Το πιο πράσινο νησί της Ελλάδας που συνδυάζει εκπληκτικά το πράσινο των πεύκων και των πυκνών δασών με το βαθύ γαλάζιο της θάλασσας. Πανέμορφες τοποθεσίες και ακτές, σπηλιές, γραφικά σπίτια και εκκλησάκια συνθέτουν το μοναδικό σκηνικό. Η γραφική Xώρα της Σκοπέλου αποτελεί από μόνη της ένα ανεπανάληπτο τοπίο, προσφέροντας απολαυστικές διαδρομές στα σοκάκια, από το Πηγαδάκι στο Κάστρο, όπου θα θαυμάσετε τη μοναδική θέα. Αξίζει να επισκεφτείτε το βυζαντινά και ιστορικά μνημεία του νησιού, τους πειρατικούς τάφους και τέλος να θαυμάσετε το θαλάσσιο Πάρκο των Βόρειων Σποράδων. Εξαιρετικές εικόνες φυσικής ομορφιάς προσφέρει ο Αι Γιάννης στο Καστρί, το φυσικό λιμανάκι δίπλα στον Πάνορμο, καθώς και παραλίες του νησιού όπως η Καστάνη, η Στάφυλος, η Μηλιά και το Χόβολο. 8η ημέρα: ΣΚOΠΕΛΟΣ - ΒΟΛΟΣ Συγκέντρωση και αναχώρηση επιστροφής.

www.skopelosweb.gr/aegean Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο απέχει ένα χιλιόμετρο από τη Χώρα. Το ξενοδοχείο διαθ έ τ ε ι ρεσεψιόν, σαλόνι, bar, αίθουσα πρωινού. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν A/C, TV, ψυγείο, τηλέφωνο.

οδικώς, ακτοπλοϊκώς

Tο γραφείο μας προσφέρει: • Μεταφορά από/προς το λιμάνι του Βόλου • Εισιτήρια ΒΟΛΟΣ - ΣΚΟΠΕΛΟΣ - ΒΟΛΟΣ • Τις διανυκτερεύσεις στο κατάλυμα της επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή • Ι.Χ. (drive) • Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

ΙΟΝΙΑ HOTEL (Γ’ κατ.) XΩΡΑ

DENISE HOTEL (Γ’ κατ.) XΩΡΑ

www.ioniahotel.gr

www.denisehotel-skopelos.gr

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της Χώρας. Το συγκρότημα διαθέτει πισίνα, snack bar, αίθουσα πρωινού, ενώ στα δωμάτιά του θα βρείτε κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο.

AEGEAN HOTEL (Γ’ κατ.) XΩΡΑ

3, 5, 8 ημέρες

FOTINI HOTEL (Γ’ κατ.) XΩΡΑ Βρίσκεται 200 μ. από το λιμάνι και σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον σας περιμένει για τις καλοκαιρινές σας διακοπές.

Σε πανοραμικό σημείο και λίγα μέτρα από τη Χώρα το ξενοδοχείο DENISE σας περιμένει για να περάσετε αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Πρόσφατα ανακαινισμένο διαθέτει πισίνα, αίθουσα πρωινού, ενώ στα δωμάτιά του θα βρείτε A/C, TV, ψυγείο και μπαλκόνι.

MON REPOS PENSION ΧΩΡΑ Λίγα μόλις μέτρα από το λιμάνι και 100 μ. από τη θάλασσα βρίσκεται η pension Mon Repos. Στα δωμάτιά του με θέα θάλασσα θα βρείτε A/C, TV.


Χαλκιδική Από τους ομορφότερους νομούς της βορείου Ελλάδος. Γεμάτη πράσινο με απέραντες παραλίες και γαλαζοπράσινα νερά η Χαλκιδική μπορεί και συνδυάζει την έντονη διασκέδαση με τη χαλάρωση σε μαγευτικά τοπία. Χωρίζεται σε τρεις χερσονήσους την Κασσάνδρα, τη Σιθωνία και το Άγιον Όρος, κάθε μία από τις οποίες κρύβει και κάτι διαφορετικό. Με την Κασσάνδρα να κρατά την πρωτιά στη νυχτερινή διασκέδαση χωρίς να υστερεί σε φυσική ομορφιά, τη Σιθωνία να συγκεντρώνει απίστευτη φυσική ομορφιά, συνδυάζοντας το πλούσιο πράσινο με το απέραντο γαλάζιο και τέλος την εξαιρετικής ομορφιάς χερσόνησο του Αγίου Όρους με το επιβλητικό Άθως και την έντονη πνευματικότητα και ηρεμία που εκπέμπει, η Χαλκιδική αποτελεί μοναδικό προορισμό που μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε επιθυμία.

ATHOS PALACE (A' κατ.) - ΚΑΛΛΙΘΕΑ www.g-hotels.gr Βρίσκεται δύο μόλις χιλιόμετρα μακριά από το χωριό της Καλλιθέας που σφύζει από ζωή με τα πολλά καταστήματα, μπαράκια, εστιατόρια και καφέ για εκείνους που επιθυμούν να περιπλανηθούν έξω από το ξενοδοχειακό συγκρότημα. Λόγω της θέσης του στη παραλία, από τα δωμάτιά του, που βλέπουν προς τη θάλασσα, η θέα στο Αιγαίο πέλαγος είναι εκπληκτική και απλώνεται μέχρι τη Σιθωνία, το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν και δωμάτια με θέα στο βουνό από όπου η θέα είναι το ίδιο εντυπωσιακή με τους καταπράσινους πευκόφυτους λόφους που σου δίνουν την εντύπωση, ότι δεν τελειώνουν ποτέ.

PALINI BEACH (A' κατ.) - ΚΑΛΛΙΘΕΑ www.g-hotels.gr Τις υπέροχες αμμώδεις παραλίες, τις καλοκαιρινές βραδιές που διαρκούν, όλα τα θαλάσσια σπορ, scuba diving, την εξαιρετική κουζίνα και την ομάδα ψυχαγωγίας μας που φροντίζει για την ημερήσια και βραδινή διασκέδαση όλης της οικογένειας. Ολα αυτά αποτελούν μέρος από την παλέτα των επιλογών που θα έχετε κατά την παραμονή σας στο ξενοδοχείο Pallini Beach. Υπάρχουν δωμάτια που προσφέρουν εξαιρετική πανοραμική θέα προς το Αιγαίο πέλαγος, καθώς και δωμάτια με θέα στο βουνό όπου απλώνονται καταπράσινα τα πευκοδάση της Χαλκιδικής. Οποια θέα και αν επιλέξετε, θα είναι εξίσου δυνατή και μαγευτική.

ALEXANDER THE GREAT (Α’ κατ.) ΚΡΥΟΠΗΓΗ www.papcorp.gr Το Alexander the Great Beach Hotel της ξενοδοχειακής οικογένειας P.A.P Corp. βρίσκεται πάνω σε ένα καταπράσινο λόφο πάνω από την ωραιότερη παραλία της Κασσάνδρας, στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής. Η απόσταση από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης είναι περίπου 1 ½ ώρα. Το μήκος της παραλίας είναι περίπου 2 χλμ φυσικού κάλλους αμμουδιά και με τα ωραιότερα τυρκουάζ νερά. Στον πευκόφυτο λόφο, 80 μέτρα πάνω από την ακτή βρίσκεται το ξενοδοχείο που λειτουργεί από την ξενοδοχειακή οικογένεια της P.A.P Corp. εδώ και 30 χρόνια.

ALEXANDROS PALACE HOTEL & SUITES (De luxe) ΤΡΥΠΗΤΗ www.alexandroshotel-halkidiki.com Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με μπάνιο, αυτορυθμιζόμενη μονάδα κλιματισμού, ψυγείο ή μίνι μπαρ, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, γρήγορη και ασύρματη πρόσβαση στο internet, εντοιχισμένη θυρίδα ασφαλείας, στεγνωτήρα μαλλιών, μπαλκόνι ή βεράντα. Στο ξενοδοχείο υπάρχει πλήθος οργανωμένων εγκαταστάσεων και χώρων, που υπόσχονται ξεκούραση και ευχάριστη διαμονή. Πισίνες, μπαρ, εστιατόρια, ιδιωτική παραλία, σπα, γυμναστήριο, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι για παιδιά.


ξενοδοχεία στη Χαλκιδική ATHENA PALLAS (De luxe) NIKHTH www.athena-pallas.gr

Διαθέτει εστιατόριο, ταβέρνα, 2 εξωτερικές πισίνες, παιδική πισίνα, θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα, μπαρ, μπαρ στην πισίνα, μπαρ στην παραλία, γυμναστήριο, σάουνα, τζακούζι, χαμάμ, πινγκ-πονγκ, μίνι μάρκετ, μασάζ, σινεμά, ντίσκο, μπόουλινγκ, σολάριουμ, παιδική χαρά, παιδότοπο με υπεύθυνη παιδαγωγό (για παιδιά 4-11 ετών). Τα δωμάτια διαθέτουν τηλέφωνο, δορυφορική τηλεόραση, κλιματισμό, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών, μπαλκόνι ή βεράντα.

POSSIDI HOLIDAYS (De luxe) ΠΟΣΕΙΔΙ www.possidi-holidays.gr

Βρίσκεται στο Ποσείδι, πάνω στη θάλασσα. Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα, παιδική πισίνα, πινγκ πονγκ, beach volley, τένις, θαλάσσια σπορ, σάουνα, μασάζ, τζακούζι, γυμναστήριο, 3 μπαρ, εστιατόρια. Τα δωμάτια διαθέτουν τηλέφωνο, μίνι μπαρ, ψυγείο, ράδιο, τηλεόραση, στεγνωτήρα μαλλιών, κλιματισμό.

ISTION HOTEL (De luxe) ΠΟΤΙΔΑΙΑ www.istionclub.gr Το πολυτελές κέντρο ευεξίας συνολικού εμβαδού 600 τ.μ. με εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα (προσεχώς), σάουνα, υπερσύγχρονο γυμναστήριο, καμπίνες θεραπειών, κομμωτήριο, κέντρο αισθητικής κ.ά. Τα ευρύχωρα δωμάτιά του έχουν θέα τον κήπο και διαθέτουν κλιματισμό - θέρμανση, διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις, δορυφορική τηλεόραση, mini bar, μπουρνούζια, στεγνωτήρα μαλλιών, ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο.

KASSANDRA PALACE (Α’ κατ.) ΚΡΥΟΠΗΓΗ www.kassandra-palace.gr Τα 323 δωμάτια και διαμερίσματα του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, πρόσφατα ανακαινισμένα εγγυώνται άνετη διαμονή και περιλαμβάνουν μπαλκόνι ή βεράντα, ράδιο, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, μπάνιο και ντους, στεγνωτήρα μαλλιών, κλιματισμό. Διαθέτει δύο πισίνες για τους μικρούς και τους μεγάλους επισκέπτες του.

PORTES BΕΑCH (A’ κατ.) - ΠΟΤΙΔΑΙΑ

POTIDEA PALACE (Α' κατ.) - ΠΟΤΙΔΑΙΑ

Bρίσκεται στη Νέα Ποτίδαια, στην είσοδο της χερσονήσου Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική. Eίναι ο ιδανικός προορισμός για διακοπές, αφού είναι κτισμένο πάνω στην παραλία του οικισμού και περιβάλλεται από δέντρα, προσφέροντας εκπληκτική θέα στη θάλασσα και το καταπράσινο τοπίο. Αποτελείται από 183 καλαίσθητα επιπλωμένα μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια και διαθέτει μεγάλη ποικιλία από εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας, όπως γήπεδο τένις, σάουνα, γυμναστήριο, πισίνες, ντίσκο κ.α. Η διεύθυνση παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, προσφέροντας άνετη και ξεκούραστη διαμονή.

Τα πανέμορφα διακοσμημένα δωμάτια έχουν τα μπαλκόνια και βλέπουν είτε τη θάλασσα είτε τον ανθόκηπο και προσφέρουν όλες τις σύγχρονες υπηρεσίες όπως το ιδιωτικό λουτρό, το στεγνωτήρα μαλλιών, τον κλιματισμό, το ψυγείο, το τηλέφωνο, την καλωδιακή TV και το ραδιόφωνο. Στα τρία διαθέσιμα εστιατόρια, μπορείτε να δοκιμάσετε ποικίλα πιάτα της ελληνικής και διεθνής κουζίνας ή να χαλαρώσετε σε ένα από τα τρία μπαρ του ξενοδοχείου. Υπάρχουν επίσης χώροι αναψυχής για τον αθλητισμό ή την ψυχαγωγία.

SIMANTRO BEACH (Α’ κατ.) ΑΚΤΗ ΣΑΝΗ

ANTHEMUS SEA HOTEL & SPA (De luxe) ΑΚΤΗ ΕΛΙΑ

www.portesbeach.com

www.potidea-palace.gr

www.g-hotels.gr

www.anthemussea.gr

Το ξενοδοχείο διαθέτει θαλάσσια σπορ, κέντρο καταδύσεων, εστιατόριο, ταβέρνα, πισίνα, παιδική πισίνα, μπαρ στην πισίνα, γήπεδο βόλεϊ, γήπεδα τένις, παιδότοπο, ψυχαγωγία παιδιών, μπαρ, μπαρ στην παραλία. Τα δωμάτια διαθέτουν μπαλκόνι ή βεράντα, κλιματισμό, χρηματοθυρίδα, ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο. Υπάρχουν δωμάτια με ενδιάμεση πόρτα καθώς και τετράκλινα τα οποία διαθέτουν κρεβάτια τύπου κουκέτας.

Τα δωμάτια του ξενοδοχείου με θέα σε κήπο ή σε θάλασσα διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, απευθείας τηλεφωνική σύνδεση, δορυφορική τηλεόραση, πρόσβαση στο διαδίκτυο, θυρίδα ασφαλείας, μπανιέρα με υδρομασάζ, στεγνωτήρα μαλλιών, μικρό κουζινάκι, ψυγείο / μίνι μπαρ, μπαλκόνι ή βεράντα. Διαθέτει 3 πισίνες, από τις οποίες η μία είναι παιδική. Γύρω από κάθε πισίνα θα βρείτε μεγάλο αριθμό από ξαπλώστρες και ομπρέλες που παραχωρούνται δωρεάν.


Γύρος Κρήτης Tο γραφείο μας προσφέρει: • Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν. • Eισιτήρια του πλοίου Πειραιά - Ηράκλειο - Πειραιά σε σαλόνια. • 7 διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. • Ημιδιατροφή (7 πρωινά και 7 γεύματα) • Ξεναγήσεις, περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. • Αρχηγό - συνοδό του γραφείου μας. • Επίσημο τοπικό ξεναγό. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Eπιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 515 χλμ. Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 23.30 το βράδυ για Πειραιά δια μέσου Τεμπών (στάση για καφέ ) και Λαμίας. 2η ημέρα: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Άφιξη στον Πειραιά, επιβίβαση στο πλοίο, απόπλους για Ηράκλειο, μετά από 6 ώρες άφιξη στο λιμάνι του Ηρακλείου. Αποβίβαση και με το πούλμαν φτάνουμε στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος. 3η ημέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΝΩΣΟΣ - ΑΝΑΛΗΨΗ - 60 χλμ. Πρωινό και περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης. Θα δούμε τα αγάλματα του Ελ. Βενιζέλου και του Καζαντζάκη, την παλιά Ενετική Κρήνη του Μοροζίνη, το ναό του Αγίου Τίτου, κ.ά. Στη συνέχεια ξενάγηση στην Κνωσό, την μεγαλύτερη και πλουσιότερη πόλη της Μινωικής Κρήτης. Στη συνέχεια άφιξη στην Ανάληψη για μπάνιο και προαιρετικό γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 4η ημέρα: ΦΑΙΣΤΟΣ - ΓΟΡΤΥΝΑ - ΜΑΤΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑΝΗ (80 χλμ) - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Πρωινό και αναχώρηση για την Φαιστό. Περνάμε από το χωριό Άγιοι Δέκα και στάση στην Παναγία Καλυβιανή. Μέσω Γόρτυνας άφιξη στην Φαιστό και επίσκεψη στις αρχαιότητες. Στη συνέχεια αναχώρηση για τα Μάταλα. Χρόνος ελεύθερος για μπάνιο και προαιρετικό γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ βόλτα στην Χερσόνησο. 5η ημέρα: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ - 90 χλμ. Πρωινό και αναχώρηση για την Ιεράπετρα. Άφιξη και ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και γεύμα. Ξεκούραση και το βράδυ προαιρετική

Σαντορίνη Tο γραφείο μας προσφέρει: • Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν. • Eισιτήρια του πλοίου Πειραιά - Σαντορίνη - Πειραιά σε σαλόνια. • 7 διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία ή πανσιόν της επιλογής σας. Διατροφή • Ξεναγήσεις, περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. • Αρχηγό - συνοδό του γραφείου μας. • Επίσημο τοπικό ξεναγό • Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Eπιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 515 χλμ. Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 21.00 αναχώρηση. Διαμέσου Τεμπών, Λαμίας, Καμένων Βούρλων και με ενδιάμεσες στάσεις συνεχίζουμε για το λιμάνι του Πειραιά. 2η ημέρα: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Άφιξη νωρίς το πρωί στον Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Σαντορίνη. Το απόγευμα άφιξη στη Σαντορίνη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση και για την πρώτη γνωριμία με το νησί. 3η ημέρα: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ Πρωινό και αναχώρηση για το ψηλότερο σημείο του νησιού τον Προφήτη Ηλία και για το χωριό Πύργος με το περίφημο Καστέλι του. Επίσκεψη σε οινοποιείο για δοκιμή κρασιών. Συνεχίζουμε για τις αρχαιότητες στο Ακρωτήρι. Μπάνιο και προαιρεικό γεύμα στην όμορφη παραλία Περίβολος, επιστροφή στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος. 4η ημέρα: ΦΗΡΑ - ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ Πρωινό και αναχώρηση για την όμορφη παραλία του Μονόλιθου για μπάνιο και προαιρετικό γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, το απόγευμα περίπατος στα Φηρά την πρωτεύουσα του νησιού, για να επισκεφθούμε με τη συνοδεία της αρχηγού το Λαογραφικό Μουσείο, τον Καθεδρικό Ναό, το Μουσείο Γκύζη και το μοναστήρι των Δομινικανίδων. Ελεύθερος χρόνος. Προαιρετική διασκέδαση. 5η ημέρα: ΦΗΡΑ Πρωινό και ημέρα ελεύθερη στη διάθεσή σας, μπορείτε να

9 ημέρες οδικώς, ακτοπλοϊκώς

κρητική βραδιά. 6η ημέρα: ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ - ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ - 160 χλμ. Πρωινό και αναχώρηση για Μονή Αρκαδίου, άφιξη και περιήγηση της Μονής. Συνεχίζουμε για Χανιά, επίσκεψη στους τάφους των Βενιζέλων και άφιξη στην γραφική πόλη και περιήγηση. Ελεύθερος χρόνος. Επόμενη στάση στο Ρέθυμνο με το Ενετικό φρούριο Φορτέζα. Επιστροφή στο Ηράκλειο και στο ξενοδοχείο. 7η ημέρα: ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 70 χλμ. Πρωινό και αναχώρηση για το οροπέδιο του Λασιθίου. Θα περάσουμε από την Μονή Παναγίας Αλυσοδεμένης. Στάση στο μπαλκόνι του οροπεδίου με τους Ανεμόμηλους. Στη συνέχεια περιήγηση στο ψηλότερο σημείου του οροπεδίου 840μ. υψόμετρο και στάση για προαιρετικό γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα μεταφορά στην πόλη του Ηρακλείου. 8η ημέρα: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΛΟΥΝΤΑ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ - 60 χλμ. Πρωινό και αναχώρηση για τον Αγ. Νικόλαο γνωριμία με την πόλη και χρόνος ελεύθερος. Αναχώρηση για την Ελούντα, χρόνος ελεύθερος για μπάνιο και γεύμα εξ΄ιδίων. Προαιρετική επίσκεψη με καραβάκι στο νησί Σπιναλόγκα . Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 9η ημέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - 515 χλμ. Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι του Ηρακλείου. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους. Άφιξη στον Πειραιά και αναχώρηση για την πόλη μας με ενδιάμεσες στάσεις.

9 ημέρες οδικώς, ακτοπλοϊκώς επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό μουσείο και το μουσείο προϊστορικών χρόνων στα Φηρά και στη συνέχεια να απολαύσετε το μπάνιο σας σε κάποια από τις παραλίες του νησιού. 6η ημέρα: ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΚΑΜΑΡΙ - ΟΙΑ Πρωινό και αναχώρηση για την Παναγία Επισκοπή και συνεχίζουμε για μπάνιο στην πιο γνωστή παραλία του νησιού το Καμάρι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και αναχώρηση το απόγευμα για την πανέμορφη Οία, όπου με τη δύση του ηλίου θα απολαύσετε το μοναδικό ηλιοβασίλεμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 7η ημέρα: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ Πρωινό. Ακολουθεί η προαιρετική θαλάσσια κρουαζιέρα, από το λιμάνι του Αθηνιού θα πάμε στη Νέα Καμμένη όπου βρίσκεται ο κρατήρας του Ηφαιστείου, στην Παλαιά Καμμένη (ζεστά νερά) και στο μικρό νησάκι Θηρασία για προαιρετικό φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. 8η ημέρα: ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή σας για μπάνιο στις όμορφες παραλίες του νησιού και για να κάνετε βόλτα στα Φηρά με την απέραντη Καλντέρα, τις πολλές καφετερίες, τις ταβέρνες και την πλούσια αγορά. 9η ημέρα: ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - 515 χλμ. Πρωινό και μετάβαση στο λιμάνι. Επιβίβαση στο πλοίο για τον Πειραιά. Άφιξη στον Πειραιά και αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση, άφιξη το βράδυ στην Θεσσαλονίκη.


Πάρος 1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 515 χλμ. Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 21.00 αναχώρηση. Διαμέσου Τεμπών, Λαμίας, Καμένων Βούρλων με ενδιάμεσες στάσεις συνεχίζουμε για το λιμάνι του Πειραιά. 2η ημέρα: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΑΡΟΣ Άφιξη νωρίς το πρωί στον Πειραιά, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για τις Κυκλάδες. Άφιξη το μεσημέρι στην Πάρο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος στην όμορφη Παροικιά. 3η ημέρα: ΠΑΡΟΣ Πρωινό και ακολουθεί ο γύρος του νησιού. Πρώτη μας γνωριμία με την πρωτεύουσα του νησιού την Παροικιά. Επίσκεψη στην εκκλησία της Παναγίας Εκατονταπυλιανής και στη μονή Δάσους. Έπειτα θα δούμε τα την περιοχή Ψυχοπιανά με τις πεταλούδες. Επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο του Μπενέτου Σκιαδά. Άφιξη στις Λεύκες και επίσκεψη στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος. Θα καταλήξουμε σε μία από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού τις Κολυμπήθρες. Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και προαιρετικό γεύμα. Αμέσως μετά επίσκεψη στη Νάουσα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. 4η ημέρα: ΠΑΡΟΣ Πρωινό. Σας προτείνουμε προαιρετικά να απολαύσετε το μπάνιο σας στη γνωστή παραλία Πίσω Λιβάδι. Επιστροφή το απόγευμα στην Παροικιά και στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. 5η ημέρα: ΠΑΡΟΣ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Πρωινό και αναχώρηση για προαιρετική ημερήσια εκδρομή

9 ημέρες οδικώς, ακτοπλοϊκώς

με καΐκι στην Αντίπαρο, επίσκεψη στο περίφημο Σπήλαιο. Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο. Επιστροφή το απόγευμα στην Παροικιά. 6η ημέρα: ΠΑΡΟΣ - ΔΗΛΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ Πρωινό και στη συνέχεια επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για προαιρετική ημερήσια εκδρομή στη Δήλο και Μύκονο. Πρώτος σταθμός η Δήλος, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα υπαίθρια μουσεία της ανθρωπότητας, στη συνέχεια άφιξη στη Μύκονο. Ελεύθερος χρόνος στην Χώρα για βόλτα και για μπάνιο. Επιστροφή στην Πάρο, ελεύθερος χρόνος. 7η ημέρα: ΠΑΡΟΣ - ΝΑΞΟΣ Πρωινό και στη συνέχεια επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για προαιρετική εκδρομή στη Νάξο. Εδώ μπορείτε να επισκεφθείτε το ναό Απόλλωνα, το ενετικό κάστρο που δεσπόζει στην πόλη, τη Μητρόπολη των Ρωμαιοκαθολικών κ.α. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και για μπάνιο. Το απόγευμα επιβίβαση στο πλοίο και επιστροφή στην Πάρο. Ελεύθερος χρόνος. 8η ημέρα: ΠΑΡΟΣ Πρωινό. Ημέρα ελεύθερη για να περιπλανηθείτε στα κατάλευκα δρομάκια της Παροικιάς και να απολαύσετε τες πεντακάθαρες ακρογιαλιές της. Προαιρετική αποχαιρετιστήρια διασκέδαση. 9η ημέρα: ΠΑΡΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - 515 χλμ. Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Το μεσημέρι μεταφορά στο λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους. Άφιξη στον Πειραιά και αναχώρηση για την πόλη μας με ενδιάμεσες στάσεις.

Γύρος Εύβοιας 1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΡΕΤΡΙΑ - 430 χλμ. Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 08.00 το πρωί και με ενδιάμεση στάση άφιξη στο τουριστικό θέρετρο της Ερέτριας και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Η Ερέτρια είναι μια σύγχρονη μικρή πόλη με όμορφες παραλίες και ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα νησάκια και οι βραχονησίδες που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τις ακτές της. Ένα από αυτά το «Νησί των Ονείρων» ενώνεται με μια μικρή γέφυρα από την πόλη. Ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή σας. 2η ημέρα: ΕΡΕΤΡΙΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΡΤΑΚΗ - 28 χλμ. Πρωινό και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ερέτριας. Συνεχίζουμε για να γνωρίσουμε τη σημαντικότερη πόλη της Εύβοιας την Χαλκίδα. Θα επισκεφθούμε το περίφημο κάστρο του Καράμπαμπα, την βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Παρασκευής 8ου αιώνα προστάτιδα της πόλης και χρόνος ελευθερος για να περπατήσετε στην πόλη και στην παραλία της. Συνεχίζουμε για την Αρτάκη με την οργανωμένη παραλία και τα πεντακάθαρα νερά, όπου θα έχετε χρόνο για μπάνιο και προαιρετικό γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 3η ημέρα: ΕΡΕΤΡΙΑ - ΑΛΙΒΕΡΙ - ΚΥΜΗ - 70 χλμ. Πρωινό και αναχώρηση. Πρώτη στάση στο Αλιβέρι όπου θα δούμε τον Βυζαντινό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και το Φράγκικο Μεσαιωνικό Κάστρο. Άφιξη στην Κύμη που είναι χτισμένη αμφιθεατρικά σε ένα κατάφυτο περιβάλλον σε 200 μ. Θα επισκεφθούμε το Λαογραφικό μουσείο, το Μοναστήρι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και το σπίτι που έζησε ο διάσημος γιατρός - ερευνητής Γεώργιος Παπανικο-

λάου. Xρόνος ελεύθερος για γεύμα προαιρετικό και για βόλτα όπου μπορείτε να βρείτε παραδοσιακά μεταξωτά χειροτεχνήματα και τα νοστιμότατα αποξηραμένα «σύκα Κύμης». Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. 4η ημέρα: ΕΡΕΤΡΙΑ - ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ - 95 χλμ. Πρωινό και αναχώρηση για τα Νέα Στύρα. Είναι ένα σύγχρονο παραθεριστικό κέντρο όπου θα έχουμε χρόνο για μπάνιο και στη συνέχεια θα γνωρίσουμε τα Στύρα, το μικρό παραδοσιακό χωριό χτισμένο αμφιθεατρικά μεσα σε ένα καταπράσινο τοπίο, όπου θα έχουμε χρόνο για βόλτα και καφέ. Συνεχίζουμε για την Κάρυστο όπου θα επισκεφθούμε το αρχαιολογικό μουσείο, τη βιβλιοθήκη, το Ενετικό κάστρο, κ.ά. Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για γεύμα προαιρετικό. Επιστροφή στην Ερέτρια και στο ξενοδοχείο μας. 5η ημέρα: ΕΡΕΤΡΙΑ - ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ - 10 χλμ. Πρωινό και σήμερα θα έχουμε χρόνο για ξεκούραση. Αναχώρηση για την κοντινή Αμάρυνθο. Χρόνος ελεύθερος για μπάνιο στην παραλία και για προαιρετικό γεύμα. Επιστροφή την Ερέτρια και χρόνος ελεύθερος για βόλτα. Το βράδυ δείπνο και προαιρετική διασκέδαση. 6η ημέρα: ΕΡΕΤΡΙΑ - ΠΡΟΚΟΠΙ - ΑΙΔΗΨΟΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - 430 χλμ. Πρωινό και επίσκεψη στο μοναστήρι του Άη Γιάννη του Ρώσσου, στο Προκόπι. Συνεχίζουμε για τα λουτρά της Αιδηψού και συνεχίζουμε για τον Αγιόκαμπο, από όπου θα πάρουμε το φέρρυ-μπωτ για να περάσουμε απέναντι στη Γλύφα και να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής.

Tο γραφείο μας προσφέρει: • Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν. • Eισιτήρια του πλοίου Πειραιά - Πάρο - Πειραιά σε σαλόνια. • 7 διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία ή πανσιόν της επιλογής σας. Διατροφή Αρχηγό συνοδό του γραφείου μας. • Ξεναγήσεις, περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. • Επίσημο τοπικό ξεναγό. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Eπιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

6 ημέρες οδικώς

Tο γραφείο μας προσφέρει: • Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν. • Εισιτήρια πλοίου Αγιόκαμπος - Γλύφα • 5 διανυκτερεύσεις • Ημιδιατροφή (5 πρωινά και 5 γεύματα) • Ξεναγήσεις, περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. • Αρχηγό - συνοδό του γραφείου μας. • Επίσημο τοπικό ξεναγό • Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Eπιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο


Zάκυνθος Tο γραφείο μας προσφέρει: • Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν. • Eισιτήρια του πλοίου Κυλλήνη - Ζάκυνθος Κυλλήνη. • 7 διανυκτερεύσεις. • Διατροφή • Αρχηγό - συνοδό του γραφείου μας. • Επίσημο τοπικό ξεναγό. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Eπιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ - 580 χλμ. Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 05:30 αναχώρηση. Στάση στην Ιτέα, άφιξη στη Κυλλήνη και επιβίβαση στο πλοίο. Άφιξη στην Ζάκυνθο, τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος. 2η ημέρα: ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΤΣΙΛΙΒΙ - ΜΠΟΧΑΛΗ ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΑΝΗ Πρωινό και αναχώρηση για το Τσιλιβί, μπάνιο και γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα μετάβαση στη Μπόχαλη, το πανόραμα της Ζακύνθου, όπου θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, στο Λόφο Στράνη όπου ο Διονύσιος Σολωμός εμπνεύστηκε τον Εθνικό μας Ύμνο και στον Ναό του Αγ. Γεωργίου των Φιλικών, όπου ορκίσθηκαν σημαντικοί οπλαρχηγοί της Επανάστασης του 1821. 3η ημέρα: ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΑΛΥΚΕΣ - ΛΑΓΑΝΑΣ Πρωινό και περιήγηση στην πόλη, επίσκεψη στο μουσείο μαυσωλείο Σολωμού και Κάλβου και στο μουσείο Μεταβυζαντινής Τέχνης. Μετάβαση στις Αλυκές για μπάνιο και γεύμα. Επιστροφή και το απόγευμα επίσκεψη στον Ναό του Αγίου Διονυσίου του πολιούχου του νησιού και επίσκεψη στον κοσμοπολίτικο Λαγανά για βόλτα ή δείπνο. 4η ημέρα: ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΕΙΣ Πρωινό και αναχώρηση για το μοναστήρι της Αναφωνήτριας, όπου μόνασε ο Άγιος Διονύσιος. Στη συνεχεία με-

Κεφαλονιά Tο γραφείο μας προσφέρει: • Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν. • Eισιτήρια του πλοίου Κυλλήνη - Κεφαλονιά Κυλλήνη. • 7 διανυκτερεύσεις. • Διατροφή • Αρχηγό - συνοδό του γραφείου μας. • Επίσημο τοπικό ξεναγό. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Eπιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

1η ημερα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - 580 χλμ. Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 05:30 αναχώρηση. Περνώντας από Τέμπη, Λάρισα, Βόλο στάση στην Ιτέα και μέσω Αντιρίου, Πάτρας, άφιξη στη Κυλλήνη και επιβίβαση στο φέρρυ μπόουτ και άφιξη στην Κεφαλονιά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος. 2η ημέρα: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ – ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ Πρωινό και ακολουθεί ο γύρος του νησιού. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του Αγίου Γεράσιμου, το Σπήλαιο Δρογγαράτη, την ιδιόρρυθμη υπόγεια λίμνη Μελισσάνη με τους υπέροχους χρωματισμούς των νερών της και βόλτα με τη βάρκα. Άφιξη στην Αγία Παρασκευή, μπάνιο και γεύμα εξ΄ιδίων. Συνεχίζουμε για το χωριό της Αγίας Ευφημίας και το Φισκάρδο. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και επιστροφή στο Αργοστόλι. Ελεύθερος χρόνος. 3η ημέρα: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΛΑΣΣΗ – ΛΗΞΟΥΡΙ Πρωινό και ακολουθεί επίσκεψη στο Αρχαιολογικό, Ιστορικό και Λαογραφικό μουσείο. Επίσης θα δούμε την γέφυρα με τις καμάρες και τις κατακόμβες που βρίσκονται στο βόρειο ακρωτήριο του Αργοστολίου. Στη συνέχεια μπάνιο στην περιοχή Λάσση, ελεύθερος χρόνος και μετάβαση προαιρετικά με καραβάκι στο Ληξούρι. Το απόγευμα επίσκεψη στο χωριό Κουρκουμελάτα και στο μοναστήρι του Αγίου Ανδρέα. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. 4η ημέρα: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΙΘΑΚΗ Πρωινό και προαιρετική εκδρομή στην Ιθάκη. Άφιξη στο

8 ημέρες οδικώς, ακτοπλοϊκώς

τάβαση στις Γαλάζιες Σπηλιές, προαιρετική βαρκάδα, μπάνιο και γεύμα. Επιστροφή. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε μαγαζί με Ζακυνθινές καντάδες. 5η ημέρα: ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Πρόγευμα και αναχώρηση για την προαιρετική εκδρομή στην Κεφαλονιά. Θα δούμε τον Ναό του Αγ. Γεράσιμου, το Σπήλαιο Δρογγαράτη, τη Λίμνη Μελισσάνη και το Αργοστόλι. Επιστροφή αργά το απόγευμα. 6η ημέρα : ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΙΟΥ Πρωινό και αναχώρηση για το ναό της Αγίας Μαύρας στο χωριό Μαχαιράδο και στη Λίμνη Κεριού, μπάνιο και γεύμα. Προαιρετική βαρκάδα στο Μαραθωνήσι και στις σπηλιές του Κεριού. Επιστροφή. 7η ημέρα: ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΤΣΙΛΙΒΙ Πρωινό και προαιρετική ημερήσια εκδρομή με πλοίο για το γύρο του νησιού και του Ναυάγιου ή μετάβαση με το πούλμαν στο Τσιλιβί για μπάνιο. Ελεύθερο απόγευμα στη Ζάκυνθο, προαιρετική διασκέδαση. 8η ημέρα : ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - 580 χλμ. Πρωινό, επιβίβαση στο πλοίο για Κυλλήνη. Στην Πάτρα, επίσκεψη στον ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα. Αναχώρηση για την πόλη μας.

8 ημέρες οδικώς, ακτοπλοϊκώς Βαθύ και περιήγηση. Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και γεύμα εξ΄ιδίων. Το απόγευμα επιστροφή στην Κεφαλονιά. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. 5η ημέρα: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ Πρωινό και προαιρετική εκδρομή στη Ζάκυνθο. Άφιξη και περιήγηση. Θα δούμε τον ναό του Αγίου Διονυσίου, το ναό του Αγίου Νικολάου, το μουσείο – μαυσωλείο Σολωμού και Κάλβου, κ.ά. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι της Αναφωνήτριας, το χωριό Μαχαιράδο με το ναό της Αγίας Μαύρας και θα πάμε στο Λαγανά, για μπάνιο και γεύμα εξ’ ιδίων. Το απόγευμα αναχώρηση για την Κεφαλονιά. 6η ημέρα: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ Πρωινό και προαιρετική εκδρομή στην Λευκάδα. Άφιξη στο όμορφο λιμάνι Νυδρί απ’ όπου υπάρχει δυνατότητα για προαιρετική κρουαζιέρα στα Πριγκιποννήσια Σκορπιό, Μαδούρη. Χρόνος για μπάνιο και γεύμα εξ’ ιδίων. Επιστροφή το απόγευμα στην Κεφαλονιά. 7η ημέρα: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Πρωινό, μετάβαση στον Πλατύ Γιαλό για μπάνιο, γεύμα εξ’ ιδίων. Ελεύθερος χρόνος. Μπορείτε να επισκεφθείτε στο Αργοστόλι την αγορά ή ν’ απολαύσετε τον καφέ σας στην όμορφη πλατεία. 8η ημέρα : ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - 580 χλμ. Πρωινό και αναχώρηση για Πόρο, επιβίβαση στο φέρρυ μπόουτ για Κυλλήνη. Στάση στην Πάτρα στο ναό του Αγ. Ανδρέα και διαμέσου Ρίου, Ιτέας, Βόλου, Τέμπη, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.


Γύρος Πελοποννήσου 1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΔΕΛΦΟΙ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ – ΠΑΤΡΑ - 473 χλμ. Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 07.00 αναχώρηση. Διέλευση από Τέμπη, Αλαμάνα, Χάνι Γραβιάς, Άμφισσα και άφιξη στους Δελφούς, επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο. Αναχώρηση και στάση για γεύμα προαιρετικά στο Γαλαξίδι. Μέσω Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Ρίου άφιξη στη Πάτρα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, γνωριμία με την πόλη. 2η ημέρα: ΔΙΑΚΟΦΤΟ - ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ - ΑΓ.ΛΑΥΡΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ - 220 χλμ. Πρωινό και αναχώρηση για το Διακοφτό, απ΄όπου προαιρετικά θα πάρουμε τον γραφικό οδοντωτό που διασχίζει το φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού. Άφιξη στα Καλάβρυτα, περιήγηση και επίσκεψη στην Μονή της Αγίας Λαύρας. Συνεχίζουμε για το μοναστήρι του Μέγα Σπηλαίου και τον Πύργο. Στάση για καφέ και άφιξη στην Ολυμπία, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος. 3η ημέρα: ΟΛΥΜΠΙΑ - ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΝΕΣΤΩΡΑ ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΣΠΑΡΤΗ - 280 χλμ. Πρωινό και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Συνεχίζουμε για το ανάκτορο του Νέστωρα. Στάση για καφέ στη Πύλο και επίσκεψη στο εντυπωσιακό κάστρο της Μεθώνης. Αναχώρηση για Καλαμάτα, όπου θα δούμε το κάστρο, την παλιά πόλη, την εκκλησία της Υπαπαντής, κ.ά. Άφιξη στην Σπάρτη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για γνωριμία με την όμορφη πόλη. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

4η ημέρα: ΜΑΝΗ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΥΡΟΥ - ΓΥΘΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - 175 χλμ. Πρωινό και αναχώρηση για την Μάνη. Σύντομη περιήγηση και στη συνέχεια μέσω Γυθείου φτάνουμε στη Μονεμβασιά. Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε την μοναδική θέα, την ομορφιά του τοπίου και για καφέ. Επιστροφή στη Σπάρτη. 5η ημέρα: ΜΥΣΤΡΑΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ΜΥΚΗΝΕΣ - ΑΡΓΟΣ ΤΟΛΟ - 125χλμ. Πρωινό και ξεκινάμε για Τρίπολη. Συνεχίζουμε για τις Μυκήνες και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο. Επόμενη στάση μας το Άργος και άφιξη στο Τολό, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. 6η ημέρα: ΤΟΛΟ - ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ Πρωινό και αναχώρηση για ημερήσια προαιρετική εκδρομή με τοπικό καράβι για Ύδρα και Σπέτσες. Άφιξη στις Σπέτσες στο νησί της Μπουμπουλίνας, με το γραφικό του λιμανάκι και τα παϊτονάκια. Σύντομη περιήγηση και συνεχίζουμε για την ΄Υδρα με την ιστορική της αρχιτεκτονική, άριστα διατηρημένη, φημισμένη για τις μεταφορές που γίνονται με τα γαϊδουράκια. Επιστροφή στο Τολό και ελεύθερος χρόνος. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. 7η ημέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - 645 χλμ. Πρωινό και περιήγηση στο Ναύπλιο. Αναχώρηση για την Αρχαία Επίδαυρο, όπου θα θαυμάσουμε το αρχαίο θέατρο, στη συνέχεια περνάμε από τον Ισθμό της Κορίνθου και μέσω Λάρισας, Τεμπών με στάσεις, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

Κέρκυρα 1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ - 370 χλμ. Αναχώρηση από το γραφείο μας ώρα 07.00 για Ηγουμενίτσα δια μέσου Βέροιας, Γρεβενών, άφιξη στην Ηγουμενίτσα επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Κέρκυρα, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ επίσκεψη στην πόλη της Κέρκυρας. 2η ημέρα: ΚΑΝΟΝΙ - ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΔΑΣΙΑ Πρωινό και αναχώρηση για το Μον Ρεπό και το Κανόνι. Η περιοχή του Κανονιού είναι μια από τις γραφικότερες της Ελλάδος με θέα τα δυο νησάκια τη Μονή Βλαχερνών και το Ποντικονήσι, που αποτελούν το σήμα κατατεθέν της Κέρκυρας. Στη συνέχεια αναχώρηση για την πόλη της Κέρκυρας όπου θα επισκεφθούμε τον Αγ. Σπυρίδωνα, τη Σπιανάδα, το Δημαρχείο. Αναχωρούμε για την όμορφη Δασιά και για την παραλία του Ύψους όπου θα έχουμε χρόνο για μπάνιο και προαιρετικό γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ βόλτα στην πόλη. 3η ημέρα: ΡΟΔΑ - ΑΧΑΡΑΒΗ - ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΜΠΑΡΜΠΑΤΗ Πρωινό και ακολουθώντας την όμορφη διαδρομή βορειοδυτικά του νησιού θα δούμε την Ρόδα, Αχαράβη, Κασσιόπη, όπου θα κάνουμε στάση για καφέ. Στη συνέχεια συνεχίζουμε για την παραλία Μπαρμπάτη, χρόνος ελεύθερος για μπάνιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση. 4η ημέρα: ΠΑΡΓΑ - ΠΑΞΟΙ (προαιρετική κρουαζιέρα) Πρωινό και αναχώρηση για την προαιρετική κρουαζιέρα στην Πάργα όπου θα κάνουμε στάση για να γνωρίσουμε την πόλη.

Συνεχίζουμε για το νησί των Παξών, όπου θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για βόλτα και μπάνιο .Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. 5η ημέρα: ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ Πρωινό και αναχώρηση για την Παλαιοκαστρίτσα. Επίσκεψη στη Μονή Θεοτόκου και χρόνος ελεύθερος για μπάνιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετικό γλέντι. 6η ημέρα: ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΧΙΛΛΕΙΟ - ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόγευμα και αναχώρηση για το Γαστούρι, όπου θα επισκεφθούμε το Αχίλλειο. Στη συνέχεια αναχώρηση για Πέραμα, Μπενίτσες, Μωραϊτικα και στην παραλία Αγ. Γεώργιος θα έχουμε χρόνο για μπάνιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ βόλτα στην πόλη της Κέρκυρας. 7η ημέρα : ΚΕΡΚΥΡΑ – ΓΛΥΦΑΔΑ Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη της Κέρκυρας. Περιήγηση της πόλης και χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια αναχώρηση για Γλυφάδα, γνωστή παραλία του νησιού για μπάνιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και δείπνο. 8η ημέρα: ΚΕΡΚΥΡΑ - ΒΡΕΛΗ - ΜΕΤΣΟΒΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - 370 χλμ. Πρωινό και επιβίβαση στο πλοίο για Ηγουμενίτσα και από εκεί για την περιοχή Μπιζανίου όπου θα επισκεφθούμε το μουσείο του Βρέλλη με τα κέρινα ομοιώματα. Αναχώρηση για την πόλη μας δια μέσου Μετσόβου όπου θα κάνουμε στάση για γεύμα, Γρεβενών, Βέροιας. Άφιξη το βράδυ.

7 ημέρες οδικώς

Tο γραφείο μας προσφέρει: • Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν. • Διανυκτερεύσεις. Διατροφή • Ξεναγήσεις, περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. • Αρχηγό - συνοδό του γραφείου μας. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Eπιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους, εισιτήρια καραβιού για Ύδρα και Σπέτσες και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

8 ημέρες οδικώς, ακτοπλοϊκώς

Tο γραφείο μας προσφέρει: • Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν. • Εισιτήρια πλοίου Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα • 7 διανυκτέρευση • Διατροφή • Ξεναγήσεις, περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. • Αρχηγό - συνοδό του γραφείου μας. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Eπιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων και τιμές συμμετοχής στον ένθετο τιμοκατάλογο

ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Advertisement