Page 1

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέµβριος

ε ία . λ Η ν τη σ α ν ω λ λ ό π Α υ ιο ε Ν α ό ς Ε π ικ ο ύ ρ Κ τί στ ηκ ε κα ι αφ ιε ρώ θη κε στ ο Θ εό Α πό λλ ω να 0 -4 10 π. Χ . απ ό το υς Φ ιγ αλ εί ς το 4 2

ΤΕΥΧΟΣ 26 - ΕΤΟΣ 2009


Γνώµη Η δραστηριότητα του Επιµελητηρίου µας που ήταν και αυτό το χρονικό διάστηµα πολύ σηµαντική, τα ζητήµατα των επαγγελµατιών µας που είχαν σχέση και µε την πυρόπληκτη ή σεισµόπληκτη περιοχή, αλλά και η ανάγκη εφαρµογής σπουδαίων ευρωπαϊκών προγραµµάτων υπήρξαν οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους κινείται και η νέα έκδοσή µας. Φιλοδοξεί και αυτή να βοηθήσει τα µέλη του Επιµελητηρίου µας, ώστε να ενηµερώνονται σωστά, να βοηθηθούν µέσω της δηµοσιοποίησης ενδιαφερόντων ειδήσεων και αναλύσεων και να παίρνουν µηνύµατα που αφορούν τους χώρους δουλειάς τους. Ειδικότερα στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας θα ενηµερωθείτε για προγράµµατα που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τα ξενοδοχειακά – τουριστικά καταλύµατα κ.λ.π. αλλά κυρίως και για το ΕΣΠΑ. Επίσης για συγκεκριµένες παρεµβάσεις σε ζητήµατα πυροπλήκτων , για τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει το Επιµελητήριό µας µε τις τράπεζες Πειραιώς και Eurobank, για τις ενηµερωτικές επισκέψεις σε διάφορες πόλεις µε τις συνεργασίες των Εµπορικών Συλλόγων, κ.λ.π. Ενδιαφέρον εξάλλου, παρουσιάζει και το άρθρο του προέδρου µας Άγγελου Αγγελόπουλου υπό τον τίτλο «∆ύσκολοι µήνες για επιχειρήσεις και Νοικοκυριά» όπως και το ∆ντή Γιώργου Γεωργόπουλου για την καινοτοµία και τις ΜΜΕ.

∆ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Εκδότης: ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος

ΤΕΥΧΟΣ 26 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέµβριος ΕΤΟΣ 2009

Συντακτική Επιτροπή: ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Μέλος ∆.Σ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ∆ιευθυντής ΕΒΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Προϊστάµενος ΕΒΕ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Ιδιοκτήτης: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ, 28ης Οκτωβρίου-Πλατεία Ηρώων

2


ΑΡΘΡΟ

Άγγελος Αγγελόπουλος Προέδρος Επιµελητηρίου Ηλείας

Μεγάλη ύφεση της οικονοµίας τους επόµενους µήνες

∆ΥΣΚΟΛΟΙ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Π

ερίοδος σκληρής δοκιµασίας θα είναι οι επόµενοι µήνες για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Οι προκλήσεις που θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε τους επόµενους µήνες είναι µεγάλες, παρά το γεγονός ότι από τα τελευταία στοιχεία φαίνεται ότι τα χειρότερα είναι πίσω µας.

γανισµούς να καταρρέουν, άλλους να εξαγοράζονται σε χαµηλές τιµές και τις αγορές να αντιδρούν βίαια. Η πιστωτική αυτή αναταραχή, πέρασε και στην πραγµατική οικονοµία, οδηγώντας σε ύφεση. ∆εν τελειώνουν εδώ τα προβλήµατα και δεν πλησιάζει το τέλος της κρίσης. Αντίθετα οι επόµενοι µήνες θα είναι διάστηµα δοκιµασίας για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και οι προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπίσουµε είναι πολλές και σύνθετες. Όσον αφορά το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αναµένονται διορθωτικές ενέργειες προς τρεις κατευθύνσεις. Η πρώτη θα είναι εστιασµένη στην εντατικοποίηση των προσπαθειών διαχείρισης των πιστωτικών κινδύ-

Πρωτόγνωρη κρίση Η παγκόσµια οικονοµία διανύει σήµερα µία πρωτόγνωρη κρίση, οι επιπτώσεις της οποία είναι µεγάλες τόσο σε βάθος όσο και σε διάρκεια. Είδαµε σηµαντικές ανακατατάξεις, µεγάλους χρηµατοοικονοµικούς ορ-

3


ΑΡΘΡΟ

∆ΥΣΚΟΛΟΙ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ νων, των κινδύνων της αγοράς και των λειτουργικών κινδύνων. Η δεύτερη σειρά µέτρων έχει να κάνει µε τις πηγές ρευστότητας. Ενώ τα τελευταία χρόνια το παγκόσµιο τραπεζικό σύστηµα αντλούσε ρευστότητα σε µεγάλο βαθµό µέσω wholesale χρηµατοδοτήσεων, στο εξής θα πρέπει να υπάρξει στροφή σε πιο παραδοσιακής µορφής τραπεζική (καταθέσεις). Η τρίτη σειρά µέτρων έχει να κάνει µε την ποιότητα και την πολιτική των χρηµατοδοτήσεων όπου θα πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή. Υπέρ της µείωσης του χρέους των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων κάτι που µπορεί να γίνει εν µέρει µέσω της µετατροπής του σε µετοχικό κεφάλαιο τάσσεται ο καθηγητής οικονοµικών του πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης κ. Ρουµπίνι θεωρώντας την ιδανική λύση για την έξοδο από την οικονοµική κρίση. Απαντώντας σε γραπτές ερωτήσεις της «Οικονοµίας», ο καθηγητής Νούριελ Ρουµπίνι ή Dr Doom, όπως αποκαλείται, καθώς προέβλεψε τη σηµερινή κρίση, αναφέρει ότι η παγκόσµια οικονοµική κρίση δεν οφείλεται απλώς στην έλλειψη ρευστότητας και εµπιστοσύνης αλλά κυρίως σε έλλειµµα φερεγγυότητας και πιστώσεων. Σύµφωνα µε τον ίδιο, η οικονοµική πολιτική που ακολουθούν οι µεγάλες χώρες του πλανήτη είναι µονό εν µέρει σωστή και ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε επιδείνωση της κρίσης στο µέλλον. Ο καθηγητής Ρουµπίνι έχει αναφερθεί στην πορεία της παγκόσµιας οικονοµίας. Σύµφωνα µε τον ίδιο τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι είµαστε πιο κοντά στον πάτο της παγκόσµιας κρίσης σε σχέση µε 6 µήνες πριν, όµως προβλέπει ότι η ύφεση θα συνεχισθεί ολόκληρο το 2009. Παράλληλα αναµένει ότι η παγκόσµια οικονοµία θα αναπτύσσεται

Επιδείνωση: Αν συνεκτιµήσει κανείς τα στοιχεία της ΕΣΥΕ µε τις προβλέψεις της ΤτΕ τότε προκύπτει σαφώς ένα σενάριο απότοµης επιδείνωσης της οικονοµικής κατάστασης από τον Σεπτέµβριο.

Ρυθµοί αύξησης του ΑΕΠ:

Πιστωτική ασφυξία, πάγωµα της αγοράς από «φέσια», ανεργία και αρνητικοί ρυθµοί ανάπτυξη µε ρυθµό χαµηλότερο από τον δυνητικό για τουλάχιστον δυο ακόµη χρόνια, το 2010 και το 2011. ∆ικαιολογώντας τον τίτλο του Dr Doom, ο καθηγητής Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης δεν απέκλεισε το ενδεχόµενο να βιώσουµε µια ύφεση τύπου W µε την παγκόσµια οικονοµία να παίρνει την κατηφόρα στα τέλη του 2010 ή το 2011, υποκύπτοντας «στην τέλεια καταιγίδα» των υψηλότερων τιµών του πετρελαίου των µεγαλύτερων φόρων και των υψηλότερων ονοµαστικών και πραγµατικών επιτοκίων του δηµόσιου χρέους.

ΥΦΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Στην ελληνική αγορά από το φθινόπωρο οι κατασκευές, η ναυτιλία, το λιανικό εµπόριο, οι υπηρεσίες και σε µικρότερο βαθµό η µεταποίηση θα βρεθούν στο κόκκινο µε αποτέλεσµα την αύξηση της ανεργίας πάνω από το 10 %, την επιδείνωση της πιστωτικής ασφυξίας και το µπλοκάρισµα της αγοράς από τα λεγόµενα «ΦΕΣΙΑ».

4

Το πρώτο τρίµηνο του 2009 οι ρυθµοί αύξησης του ΑΕΠ ήταν 0,3%, µε την οικοδοµική δραστηριότητα πρόσκαιρα θετική τον Μάρτιο, αλλά έντονα αρνητική τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο και τη βιοµηχανική παραγωγή αρνητική όλο το τρίµηνο. Πρόσφατα όµως η ΤτΕ επιβεβαίωσε ανεπίσηµα την πρόβλεψη για αρνητικούς ρυθµούς αύξησης του ΑΕΠ -1% το 2009. Με ελαφρά θετικό το πρώτο τρίµηνο και µε ελαφρά επιδείνωση της κατάστασης το δίµηνο Απριλίου Μαΐου, το συµπέρασµα είναι σαφές: Για να φτάσει η οικονοµία σε αρνητική επίδοση -1 % σε ετήσια βάση, θα πρέπει στο τρίτο και τέταρτο τρίµηνο του έτους οι επιδόσεις της οικονοµίας να πέσουν απότοµα κάτω από το -1%.

Πιστωτική επέκταση: Η πιστωτική επέκταση το 2009 θα κινηθεί µεταξύ 5% και 6%. Ο ετήσιος ρυθµός της πιστωτικής επέκτασης από το 15% το ∆εκέµβριο του 2008 µειώθηκε σε 10,8% τον Μάρτιο, 10,2% τον Απρίλιο και 8,8% τον Μάιο. Για να φτάσουµε σε ετήσιο ρυθµό 5-6%, πρέπει να µειωθεί σηµαντικά στους υπόλοιπους 7 µήνες, και ιδιαίτερα από τον Σεπτέµβριο.

Κατανάλωση: Πρόσφατα, ανακοινώνοντας το «πακέτο» φοροεισπρακτικών µέ-


ΑΡΘΡΟ

∆ΥΣΚΟΛΟΙ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

τρων, ο υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών παραδέχθηκε ότι «η εξέλιξη ορισµένων τοµέων της οικονοµίας µας, κυρίως της ιδιωτικής κατανάλωσης και των εξαγωγών, θα είναι δυσµενέστερη σε σχέση µε τις προβλέψεις του Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης». Πράγµατι, στελέχη του υπουργείου αλλά και της ΤτΕ εκτιµούν ότι αµέσως µετά το καλοκαίρι και τις διακοπές, τα ελληνικά νοικοκυριά θα περικόψουν δραστικά τις δαπάνες τους αναµένοντας έναν πολύ δύσκολο χειµώνα. Ήδη τα στοιχεία της ΤτΕ για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αποκαλύπτουν µεγάλη «βουτιά» της κατανάλωσης, που έχει αποτέλεσµα τη θεαµατική µείωση των εισαγωγών κατά 30% το πρώτο πεντάµηνο του 2009.

Λουκέτα: Ο περιορισµός της τραπεζικής χρηµατοδότησης και η µείωση της

κατανάλωσης θα σηµάνουν επιδείνωση της κατάστασης για τις επιχειρήσεις, οδηγώντας σε οικονοµίες κλίµακας, σε περικοπή ή και µαταίωση επενδυτικών σχεδίων, σε κλείσιµο τµηµάτων παραγωγής ή και ολόκληρων επιχειρήσεων. Άλλωστε, σύµφωνα µε τα ευρήµατα της πρόσφατης έρευνας του ΙΟΒΕ για τις επιπτώσεις της κρίσης στις ελληνικές επιχειρήσεις, το 85% των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρεί ότι η επίδραση της κρίσης το επόµενο δωδεκάµηνο θα είναι αρνητική έως πολύ αρνητική. Ιδιαίτερα η µείωση της τραπεζικής χρηµατοδότησης, οι αυξηµένες δυσκολίες για το τραπεζικό δανεισµό και τα ακριβά δάνεια αρχίζουν να «πνίγουν» τη συναλλακτική δραστηριότητα στην αγορά. Ήδη οι ακάλυπτες επιταγές αυξήθηκαν από 21.360 τον Ιανουάριο σε 16.089 τον Ιούνιο, τα δε ποσά στα οποία αντιστοιχούν ήταν 226.546.778 ευρώ τον Ιανουάριο και 1.657.749.183 τον Ιούνιο.

5

Η αύξηση αυτή αναµένεται να πάει πιο καλά από τον Σεπτέµβριο οδηγώντας τις συναλλαγές στα όρια του «κραχ». Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα του ΙΟΒΕ, οι επιχειρήσεις που θα πληγούν ιδιαίτερα είναι - κατά σειρά οι κατασκευαστικές, το λιανικό εµπόριο, των υπηρεσιών και της µεταποίησης. Τα στοιχεία για το ισοζύγιο προσθέτουν στους µεγάλους «πάσχοντες» της οικονοµίας και τη ναυτιλία, αφού οι διεθνείς µεταφορές, αλλά και η ακτοπλοΐα έχουν πληγεί από τη διεθνή ύφεση και τη σηµαντική πτώση του διεθνούς εµπορίου. Τέλος, όλα αυτά θα εκτινάξουν την ανεργία πάνω από το 10% -ήδη τον Απρίλιο αυξήθηκε στο 9,4%. Ο κίνδυνος εκτίναξης της ανεργίας είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας που µπορεί να καθηλώσει µεσοπρόθεσµα σε χαµηλά επίπεδα την οικονοµία, καθώς θεωρείται ο πλέον θεµελιώδης δείκτης της οικονοµικής συγκυρίας.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013

Ενηµερωτικές συγκεντρώσεις για τους Ηλείους Επιχειρηµατίες

Μ

εγάλες ενηµερωτικές συγκεντρώσεις προκειµένου να ενηµερωθεί ο επαγγελµατικός κόσµος του Νοµού µας πραγµατοποιήθηκαν µε πρωτοβουλία της Οµοσπονδίας Εµπορικών Συλλόγων Ηλείας και των Εµπορικών Συλλόγων Ανδραβίδας, Λεχαινών, Κρεστένων, Βαρθολοµιού, Ζαχάρως, Γαστούνης, Βάρδας και Κυλλήνης µε την ενεργό συνεργασία του Επιµελητηρίου Ηλείας.

Η ενηµέρωση, αφορούσε στα προγράµµατα και τις επιδοτήσεις που µπορούν να εκµεταλλετούν οι ενδιαφερόµενοι από το ΕΣΠΑ 2007-2013 ενώ όλες οι ηµερίδες σηµείωσαν εξαιρετική επιτυχία αφού συµµετείχαν οι Πρόεδροι, τα περισσότερα µέλη των ∆.Σ. και πάρα πολλοί έµποροι - επαγγελµατίες από κάθε περιοχή.

ΜΕΓΑΛΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ H παρουσίαση των Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 έγινε από τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας Εµπορικών Συλλόγων και Πρόεδρο του Επιµελητήριου Ηλείας κ. Άγγελο Αγγελόπουλο και κλιµάκιο του Επιµελητήριου αποτελούµενο από τον Προϊστάµενο του Επιµελητήριου κ. Ιωάννη Αντωνόπουλο, τον κ. Νικόλαο Μιχαλόπουλο και την κα Αγγελική Λαµπροπούλου, οικονοµολόγους, υπάλληλους του Επιµελητήριου, την κα Ελίνα Γκριτζελη, οικονοµολόγο, συνεργάτη του Προέδρου και τον κ. Ιωάννη Γερανιο, εκπρόσωπο του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ) για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος στον Ν. Ηλείας. Αναπτύχτηκαν εκτενέστερα τα τρέχοντα Προγράµµατα, που απέσπασαν και το µεγαλύτερο ενδιαφέρον των παριστάµενων στις εκδηλώσεις: • «Ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών (υφιστάµενων) Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού -

Κατά τη διάρκεια της ενηµέρωσης την Ανδραβίδα σχετικά µε τα κοινοτικά προγράµµατα στήριξης.

Μεγάλη συµµετοχή σηµειώθηκε στην ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στην Ανδραβίδα.

Εµπορίου-Υπηρεσιών». Στόχος του προγράµµατος είναι η αποτελεσµατική στήριξη των Μικρών Επιχειρήσεων, προκειµένου να υλοποιήσουν επενδύσεις, να αναβαθµίσουν και να εκσυγχρονίσουν

6

την λειτουργία τους και να συνεχίσουν να παρέχουν απασχόληση και εισόδηµα στους εργαζοµένους τους και • «Ενίσχυση Ελεύθερων Επαγγελµατιών - Επιστηµόνων»


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ενηµερωτικές συγκεντρώσεις για τους Ηλείους Επιχειρηµατίες

Κατά την διάρκεια της ενηµέρωσης του κλιµακίου του Επιµελητηρίου Ηλείας σχετικά µε τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ στα Λεχαινά.

για την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών τους µε την προµήθεια εξοπλισµού Η/Υ και περιφερειακού εξοπλισµού, ειδικού τυποποιηµένου λογισµικού και σύγχρονου και εξειδικευµένου τεχνολογικού εξοπλισµού, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013. • «Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Νέων» και «Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας των Γυναικών» για τη δηµιουργία της δικής τους πρωτότυπης και καινοτόµας κατά προτίµηση επιχείρησης, στους τοµείς µεταποίησης, εµπορί-

Αυξηµένο ήταν το ενδιαφέρον του επιχειρηµατικού κόσµου των Λεχαινών καθώς η αίθουσα συνεδριάσεων του δηµαρχείου γέµισε στην ηµερίδα

Στο πάνελ της ηµερίδας στα Κρέστενα, από αριστερά διακρίνονται ο Προϊστάµενος του Επιµελητηρίου Γιάννης Αντωνόπουλος, ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς Κων/νος Χοχτούλας, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Άγγελος Αγγελόπουλος, ο Πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Κρεστένων Χρήστος Πλατής και οι οικονοµολόγοι του Επιµελητηρίου Νίκος Μιχαλόπουλος και Αγγελική Λαµπροπούλου

7

Την ηµερίδα παρακολούθησαν επιχειρηµατίες – επαγγελµατίες της περιοχής ενώ στη δεύτερη σειρά δεξιά διακρίνεται και ο ∆/ντης του Καταστήµατος Κρεστένων της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Μπεκρής.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ενηµερωτικές συγκεντρώσεις για τους Ηλείους Επιχειρηµατίες ου, υπηρεσιών, τουρισµού και ανακύκλωσης & περιορισµού ρύπανσης. Παρουσιάστηκαν ακόµα τρία προγράµµατα που προκηρύχτηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης µε στόχο την ενίσχυση των «πράσινων» επενδύσεων. Πρόκειται για τα προγράµµατα α) «Πράσινες Υποδοµές 2009», β) «Πράσινη Επιχείρηση 2009» και γ) «Μετεγκατάσταση 2009». Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) για την αξιολόγηση, διαχείριση και τη παρακολούθηση υλοποίησής των προγραµµάτων είναι ο Ενδιάµεσος Φορέας του ΕΠΑΕ (ΕΦΕΠΑΕ), ο οποίος διαθέτει γραφείο στο Επιµελητήριο Ηλείας, στον 3ο όροφο, µε αρµοδίους τον κ. Ιωάννη Γερανιο και την κα Πηνελόπη Λουρίδα, µε τηλ. Επικ. 2621035113. Eπισης έγινε αναφορά σε νέα προγράµµατα που αναµένονται να ενεργοποιηθούν άµεσα και αφορούν διαφορετικές πλευρές της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, όπως τα: • «Ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυµάτων για τη δηµιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών(digι-lod-

Από την ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στη Ζαχάρω

ge)», προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις δυνατότητες του προγράµµατος και να ανταποκριθούν στις

Στο πάνελ των οµιλητών στην εκδήλωση της Γαστούνης, διακρίνονται από αριστερά οι Νώντας Γαλάνης- Πρόεδρος του Εµπορικού Τµήµατος και µέλος του ∆.Σ. Επιµελητηρίου, Ιωάννης Γεράνιος - εκπρόσωπος του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης στην Ηλεία, Ελένη Γκριτζέλη και Νίκος Μιχαλόπουλος – Οικονοµολόγοι του Επιµελητηρίου, Άγγελος Αγγελόπουλος -Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας, ∆ηµήτριος ∆ήµουΠρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Γαστούνης, Θεόδωρος Λούρµπας-Αντιδήµαρχος Γαστούνης και Άγγελος Μπράτης - Αντιδήµαρχος ∆ήµου Βαρθολοµιού και µέλος του ∆.Σ. Επιµελητηρίου.

8

σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς. • «Εξελίσσοµαι 2009», που αφορά στην ενίσχυση εκσυγχρονιστικών επιχειρηµατικών σχεδίων για µεσαίες επιχειρήσεις. • «Πρωτοτυπώ 2009» για την προώθηση της καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας σε µικρές επιχειρήσεις. • «Μετοικώ 2009», που αφορά µετεγκατάσταση επιχειρήσεων από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη στην ελληνική περιφέρεια, αλλά αφορά επίσης και ενίσχυση Ελλήνων πολιτών οι οποίοι µένουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και αποφασίζουν να κάνουν καινούριες επιχειρηµατικές δραστηριότητες στην περιφέρεια. • «Στηρίζω 2009», που αφορά πολύ µικρές επιχειρήσεις του τοµέα της Μεταποίησης, που απασχολούν έως και 9 άτοµα, οι οποίες θέλουν να καλύψουν άµεσες και σηµαντικές


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Την ηµερίδα παρακολούθησαν δεκάδες έµποροι και επαγγελµατίες από την περιοχή της Γαστούνης.

Άποψη από τον επιχειρηµατικό κόσµο που παραβρέθηκε στην εκδήλωση στα γραφεία του Εµπορικού Συλλόγου στην Βάρδα.

Εξ αριστερών διακρίνονται ο κ. Ιωάννης Γεράνιος, εκπρόσωπος του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης στο Νοµό µας, ο κ. Μιχαλόπουλος Νίκος, υπάλληλος του Επιµελητηρίου, ο κ. Άγγελος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος του Επιµελητηρίου, ο Τσίρος Ανδρέας , Πρόεδρος Εµπορικού Συλλόγου Βάρδας και η κα Γκριντζέλη Έλίνα, συνεργάτης του Επιµελητηρίου.

ανάγκες τους • «Σύγχρονη Επιχείρηση 2009», που αφορά επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τον τοµέα της µεταποίησης, του εµπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισµού και αποσκοπεί στην πιστοποίηση των επιχειρήσεων αυτών ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας. • «∆ιαπιστευθείτε 2009», που αφορά πάλι στο χώρο της ποιότητας και της πιστοποίησης, αλλά στοχεύει στις επιχειρήσεις στην ενίσχυση φορέων και εργαστηρίων δοκιµών για την αρχική διαπίστευσή τους ή την επέκταση του πεδίου διαπίστευσής τους. • «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον», για την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κατοικιών µέσα από την επιχορήγηση δράσεων που συµβάλουν στην ενεργειακή τους αναβάθµιση κ.α.

Από την ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στην Κυλλήνη

9


ΘΕΜΑ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ

Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Άγγελος Αγγελόπουλος και η ∆ιοικητική Επιτροπή του Επιµελητηρίου στην προσπάθεια τους να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις του Νοµού µας, που αντιµετωπίζουν µεγάλο πρόβληµα ρευστότητας λόγω του δυσµενούς κλίµατος που έχει δηµιουργηθεί στην αγορά εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης οµόφωνα αποφάσισαν να αποστείλουν επιστολή στον νέο Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου ζητώντας του να παραταθεί κατά δυο έτη ο χρόνος εξόφλησης των δανείων των πυρόπληκτων επιχειρήσεων αλλά και των ρυθµίσεων παλαιών δανείων καθώς και οι χρόνοι καταβολής της πρώτης δόσεως. Με την υπ’ αριθµ. 2/54310/0025/13-092007 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, αναφέρει ο Πρόεδρος κ. Άγγελος Αγγελόπουλος, δόθηκε η παροχή εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς τις Τράπεζες και η δυνατότητα χορήγησης νέων κεφαλαίων κίνησης στις πυρόπληκτες επιχειρήσεις και ρύθµισης οφειλών των επιχειρήσεων αυτών προς τις Τράπεζες. Τα δάνεια αυτά, σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση, είναι πενταετούς διάρκειας συµπεριλαµβανόµενης και της περιόδου χάριτος των δυο ετών και θα εξοφλούνται σε ισόποσες εξαµηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Η περίοδος χάριτος για το κεφάλαιο αρχίζει από την ηµέρα της εκταµίευσης έως την 31-12-2009. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί την 30-06-2010 και η τελευταία την 31-12-2012. Για τις ρυθµίσεις οφειλών των πυρόπληκτων επιχειρήσεων, που προέρχονταν από δάνεια από Πιστωτικά Ιδρύ-

µατα, παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου σε ένα νέο δάνειο δεκαετούς διάρκειας συµπεριλαµβανόµενης και της περιόδου χάριτος, το οποίο θα εξοφληθεί σε ίσες εξαµηνιαίες χρεολυτικές ή τοκοχρεολυτικές δόσεις. Η περίοδος χάριτος αρχίζει από 25-08-2007 µέχρι την 31-12-2009, µε την πρώτη δόση του εν λόγω δανείου να καταβάλλεται την 30-06-2010. Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν σε εποχές που τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν οι επιχειρήσεις είχαν σχέση µόνο µε τις πυρκαγιές. Σήµερα όµως η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί σε µεγάλο βαθµό τόσο από τον µεγάλο σεισµό του 2008, όσο και από την οικονοµική κρίση που µαστίζει την παγκόσµια οικονοµία και την αγορά µας. Η Ηλεία δέχεται περισσότερο τις συνέπειες της κρίσεως αυτής, καθότι η οικονοµία του τόπου στηρίζεται κατά το µεγαλύτερο µέρος στην εξαγωγή των αγροτικών προϊόντων και στον τουρισµό. Για τους λόγους αυτούς, η ∆ιοίκηση του Επιµελητηρίου Ηλείας ζητά να παραταθούν κατά δύο έτη οι χρόνοι εξόφλησης των δανείων των πυρόπληκτων επιχειρήσεων αλλά και οι ρυθµίσεις παλαιών δανείων καθώς και οι χρόνοι καταβολής της πρώτης δόσεως. ∆ηλ. η πρώτη δόση να καταβληθεί από την 30-062012. Πιστεύουµε ότι θα αποδειχθεί η ευαισθησία της νέας πολιτικής ηγεσίας για τις δεινά δοκιµαζόµενες επιχειρήσεις του Νοµού µας και θα ικανοποιήσει το ∆ΙΚΑΙΟ αίτηµά µας, καθώς σε ανάλογες περιπτώσεις ενήργησε µε αποφάσεις του το Υπουργείο Οικονοµικών. Έχει δοθεί παράταση στον Νοµό Καβάλας µε την υπ’ αριθµ. 2/64063/0025/01-09-2008 απόφαση, στους Νοµούς Πέλλας και Σερρών µε την υπ’ αριθµ. 2/64065/0025/01-092008 απόφαση, στους Νοµούς Κιλκίς, Φλώρινας και Καστοριάς µε την υπ’ αριθµ. 2/64067/0025/01-09-2008 απόφαση, στους Νοµούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου µε την υπ’ αριθµ. 2/43028/0025/01-09-2008 απόφαση, στον Νοµό ∆ράµας µε την υπ’ αριθµ. 2/64129/0025/01-09-2008 απόφαση και στη ∆υτική Μακεδονία µε την υπ’ αριθµ. 2/45176/0025/01-09-2008 απόφαση.

10


ΘΕΜΑ

Εκθέσεις στο εξωτερικό - ∆ιεθνής Έκθεση “PRINTPACK EXPO”,

Προϊόντα που προβάλλονται: Εξοπλισµός µετρήσεων και ελέγχου

2-5/11/2009, Αλγέρι

Πληροφορίες: www.vision-messe.de

Προϊόντα που προβάλλονται: Εκτυπώσεις, εξοπλισµός εκτυπώσεων, συσκευασία, τεχνολογία συσκευασίας

- ∆ιεθνής Έκθεση “WORLDHOTEL”, 5-7/11/2009, Βαρσοβία

Νοέµβριος 2009

Προϊόντα που προβάλλονται: Προµήθειες και εξοπλισµοί ξενοδοχείων και εστιατορίων

Πληροφορίες: www.printpackalger.com

Πληροφορίες: www.worldhotel.pl

- ∆ιεθνής Έκθεση “BEZPEKA-SECURITY”, 2-5/11/2009, Κίεβο

- ∆ιεθνής Έκθεση “AGRITECHNICA”, 10-14/11/2009, Αννόβερο

Προϊόντα που προβάλλονται: Συστήµατα και εξοπλισµοί ασφαλείας, πυροπροστασία

Προϊόντα που προβάλλονται: Μεταφορές, διακίνηση υλικών, αγροτικά µηχανήµατα και εξοπλισµός, παραγωγή και µετάδοση ενέργειας

Πληροφορίες: www.euroindex.ua - ∆ιεθνής Έκθεση “SAUDI AGRI-FOOD INDUSTRIES 2009”, 1-4/11/2009, Ριάντ

Πληροφορίες: www.agritechnica.com

Προϊόντα που προβάλλονται: Αγροτικά µηχανήµατα και εξοπλισµοί, τρόφιµα

- ∆ιεθνής Έκθεση “PRODUCTRONICA”, 10-13/11/2009, Μόναχο

Πληροφορίες: www.recexpo.com

Προϊόντα που προβάλλονται: Ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, καλωδιώσεις, εξοπλισµός µετρήσεων και ελέγχου

- ∆ιεθνής Έκθεση “BATIMAT”, 2-7/11/2009, Παρίσι Προϊόντα που προβάλλονται: Οικοδόµηση, τεχνολογία κατασκευής, εργαλεία & µηχανήµατα κατασκευών, οικοδοµικά υλικά, χρώµατα, πόρτες, παράθυρα

Πληροφορίες: www.productronica.com - ∆ιεθνής Έκθεση “COMMUNTECH”, 10-13/11/2009, Κίεβο

Πληροφορίες: www.batimat.com

Προϊόντα που προβάλλονται: Κατασκευές, τεχνολογία κατασκευής, περιβάλλον, οικολογία

- ∆ιεθνής Έκθεση “fihav”,

Πληροφορίες: www.tech-expo.com.ua

2-7/11/2009, Αβάνα – Κούβα

- ∆ιεθνής Έκθεση “INTERFOOD & DRINK”, 11-14/11/2009, Σόφια

Προϊόντα που προβάλλονται: Καταναλωτικά αγαθά, µηχανήµατα, εξοπλισµοί, τεχνολογίες

Προϊόντα που προβάλλονται: Τρόφιµα, ποτά, τεχνολογία συσκευασίας

Πληροφορίες: www.feriahavana.com

Πληροφορίες: www.bulgarreklama.com

- ∆ιεθνής Έκθεση “SWEETS MIDDLE EAST”, 2-4/11/2009, Ντουµπάι – Η.Α.Ε.

- ∆ιεθνής Έκθεση “OTOMOTIV ENDUSTRISI”, 12-15/11/2009, Κων/πολη

Προϊόντα που προβάλλονται: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική

Προϊόντα που προβάλλονται: Αυτοκίνητο, εξαρτήµατα αυτ/του, εξοπλισµοί συνεργείων

Πληροφορίες: www.sweetsmiddleeast.com

Πληροφορίες: www.itf-otomotiv.com

- ∆ιεθνής Έκθεση “HOMEX”, 3-6/11/2009, ∆αµασκός – Συρία Προϊόντα που προβάλλονται: Ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, καλωδιώσεις, υαλικά, έπιπλα

- 5η ∆ιεθνής Έκθεση “MEDITERRANEAN FOOD AND DRINKS”, 13-15/11/2009, Λευκωσία Προϊόντα που προβάλλονται: τρόφιµα, ποτά

Πληροφορίες: www.homex.sy.com

Πληροφορίες: www.medfood-drinks.com

- ∆ιεθνής Έκθεση “INDUSTRIAL AUTOMATION SHOW”, 3-7/11/2009, Σανγκάη

- ∆ιεθνής Έκθεση “INDEX”, 14-17/11/2009, Ντουµπάι – Η.Α.Ε.

Προϊόντα που προβάλλονται: Αυτοµατισµοί, ροµποτική

Προϊόντα που προβάλλονται: Φωτισµός, διακόσµηση, έπιπλα

Πληροφορίες: www.industrial-automation-show.com

Πληροφορίες: www.dmgdubai.com

- ∆ιεθνής Έκθεση “VISION”, 3-5/11/2009. Στουτγκάρδη

- ∆ιεθνής Έκθεση “SITP”, 16-19/11/2009, Αλγέρι Προϊόντα που προβάλλονται: Κατασκευές, τεχνολογία

11


ΘΕΜΑ κατασκευής, εργαλεία και µηχανήµατα κατασκευών, οικοδοµικά υλικά

Προϊόντα που προβάλλονται: ∆οµικά υλικά

Πληροφορίες: www.salontp.com

- ∆ιεθνής Έκθεση “MODERNER STAAT”, 24-25/11/2009, Βερολίνο

ΟΠΕ, τηλ.: 210-9982209

- ∆ιεθνής Έκθεση “ICT”, 17-19/11/2009, Κίεβο

Πληροφορίες: www.informatika.net.ua

Προϊόντα που προβάλλονται: Καινοτοµία, επιµόρφωση, λογισµικό Η/Υ, συστήµατα και εξοπλισµοί ασφαλείας

- ∆ιεθνής Έκθεση “MIDEST”, 17-20/11/2009, Παρίσι

Πληροφορίες: www.moderner-staat.com

Προϊόντα που προβάλλονται: Πλαστικά, ελαστικά, µηχανήµατα, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, καλωδιώσεις, µεταλλοτεχνία, µεταλλουργία, αλουµίνιο

- ∆ιεθνής Έκθεση “ENOVITIS”, 24-28/11/2009, Μιλάνο

Προϊόντα που προβάλλονται: Τηλεπικοινωνίες, πληροφορική

Πληροφορίες: www.midest.com

Προϊόντα που προβάλλονται: Αγροτικά µηχανήµατα και εξοπλισµός, οινοποιία

- ∆ιεθνής Έκθεση “CARTES”, 17-19/11/2009, Παρίσι

Πληροφορίες: www.enovitis.it

Προϊόντα που προβάλλονται: Συστήµατα και εξοπλισµοί ασφαλείας

- ∆ιεθνής Έκθεση “MODAPRIMA”, 28-30/11/2009, Μιλάνο

Πληροφορίες: www.cartes.com

Προϊόντα που προβάλλονται: Ενδύµατα, δερµάτινα είδη, αξεσουάρ ένδυσης, νήµατα, πλεκτά

- ∆ιεθνής Έκθεση “SIB”, 17-21/11/2009, Τύνιδα Προϊόντα που προβάλλονται: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισµός γραφείου Πληροφορίες: www.sogefoires.com.tn - ∆ιεθνής Έκθεση “INCHEM”, 18-20/11/2009, Τόκυο Προϊόντα που προβάλλονται: Μηχανήµατα, εξοπλισµός µετρήσεων και ελέγχου, χηµικά, βιοτεχνολογία, περιβάλλον, παραγωγή και µετάδοση ενέργειας

Πληροφορίες: www.modaprima.it - ∆ιεθνής Έκθεση “ESSEN MOTOR SHOW”, 28/11-6/12/2009, Έσσεν – Γερµανία Προϊόντα που προβάλλονται: Αυτοκίνητο, εξαρτήµατα αυτ/του, εξοπλισµοί συνεργείων Πληροφορίες: www.essen-motrshow.de

Πληροφορίες: www.jma.or.jp

∆εκέµβριος 2009

- ∆ιεθνής Έκθεση “PLAST EURASIA INSTABUL”, 19-22/11/2009, Κων/λη

- ∆ιεθνής Έκθεση “SUVENIRI”, 3-6/12/2009, Βουκουρέστι

Προϊόντα που προβάλλονται: Πλαστικά, ελαστικά, συσκευασία, τεχνολογία συσκευασίας

Προϊόντα που προβάλλονται: Παιχνίδια, υαλικά, καταναλωτικά προϊόντα, ρολόγια, φωτογραφία, διακόσµηση, δώρο

Πληροφορίες: www.plasteurasia.com - ∆ιεθνής Έκθεση “ROMHOTEL”, 19-22/11/2009, Βουκουρέστι Προϊόντα που προβάλλονται: Προµήθειες και εξοπλισµοί ξενοδοχείων και εστιατορίων, τροφοδοσία Πληροφορίες: www.romhotel.ro - ∆ιεθνής Έκθεση “BIG 5 SHOW 2009”, 23-26/11/2009, Ντουµπάι – Η.Α.Ε.

Πληροφορίες: www.modexpo.ro - ∆ιεθνής Έκθεση “KIDEX”, 3-6/12/2009, Βουκουρέστι Προϊόντα που προβάλλονται: Παιχνίδια, ενδύµατα παιδικά Πληροφορίες: www.kidex.ro

12


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόγραµµα Ενίσχυσης Ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυµάτων στην ψηφιακή τεχνολογία

Μ

ια νέα δράση των υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και Τουριστικής Ανάπτυξης, προκηρύχθηκε για τις ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας µε τίτλο «ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυµάτων για τη δηµιουργία διαδυκτιακων τόπων προβολής και συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (digι-lodge)»

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ –∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ∆ΡΑΣΗΣ

Η δράση αυτή που εντάσσεται στο πρόγραµµα «ψηφιακή σύγκλιση» έρχεται να καλύψει εξειδικευµένες ανάγκες των τουριστικών µονάδων και ξενοδοχείων προκειµένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς. Ειδικότερα, η δράση προβλέπει την ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυµάτων για τη δηµιουργία τόπων προβολής και συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. To «digι-lodge»αφορά την υλοποίηση επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχεία ή τουριστικά καλύµµατα, λειτουργούν εντός της Ελληνικής επικρατείς και εµπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισµού (ΕΚ)1998/2006, όπως ισχύει. Στην κατεύθυνση αυτή, οι τουριστικές µονάδες θα ενισχυθούν µέσω της δράσης για: • την πραγµατοποίηση κρατήσεων µέσω διαδυκτίου για όλο το εύρος των υπηρεσιών και προϊόντων των τουριστικών µονάδων (υποχρεωτικά για υπηρεσίες διαµονής και επιθυµητά για τυχόν λοιπές παρεχόµενες υπηρεσίες ), • ποιοτική και ολοκληρωµένη παρουσίαση των τουριστών µονάδων καθώς και της τοποθεσίας στην οποία βρίσκονται • προσέλκυση νέων επισκεπτών και διατήρηση πελατών µέσω της παροχής ολοκληρωµένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τις τουριστικές µονάδες ,τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια διαµονής. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1) Η Επιχείρηση δραστηριοποιείται ως Ξενοδοχειακό ή Τουριστικό κατάλυµα. Για την επιβεβαίωση του συγκεκριµένου κριτηρίου λαµβάνονται υπόψη οι εξής Κωδικοί Αριθµοί ∆ραστηριότητας (Κ.Α.∆): - Κ.Α.∆ 55.1 (και οι υποκατηγορίες του), 55.2 (και οι υποκατηγορίες του) µε βάση την κωδικοποίηση Κ.Α.∆.-1997 ή

και

Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα απευθύνεται σε : • ξενοδοχεία κλασικού τύπου, • ξενοδοχεία τύπου Motel, • ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων

• ξενοδοχεία µικτού τύπου (κλασσικού τύπου και επιπλωµένων διαµερισµάτων). Επίσης, τα τουριστικά καταλύµατα που µπορούν να συµµετέχουν στη δράση περιλαµβάνουν • όλες τις µορφές ενοικιαζόµενων δωµατίων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εξοπλισµού και υπηρεσιών ανά κατηγορία κλειδιών, • παραδοσιακά καταλύµατα • τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες και επαύλεις και • οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάµπινγκ)

- Κ.Α.∆ 55.1 (και οι υποκατηγορίες του), 55.2 (και οι υποκατηγορίες του), 55.3 (και οι υποκατηγορίες του) µε βάση την κωδικοποίηση Κ.Α.∆.-2008. 2) Η Επιχείρηση λειτουργεί νόµιµα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόµενες από το νόµο άδειες λειτουργίας, όπως : - άδεια (ειδικό σήµα) λειτουργίας από την αρµόδια δηµόσια υπηρεσία(Κεντρική Υπηρεσία Ε.Ο.Τ.)ή ∆ιεύθυνση Τουρισµού Περιφερειών). - Τυχόν λοιπές άδειες που φέρει η τουριστική µονάδα όπως( π.χ. άδεια λειτουργίας εστιατορίου) εφόσον υφίστανται και εφόσον σχετίζονται µε τις υλοποιούµενες ενέργειες στο πλαίσιο της ∆ράσης 3) Η Επιχείρηση είναι υφιστάµενη µε ηµεροµηνία Έναρξης ∆ραστηριότητας πριν την 01.01.2009. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Κάθε επιχείρηση που θα συµµετάσχει στη ∆ράση «digi – lodge» µπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο των ακόλουθων επιλέξιµων ενεργειών

13


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ε(1) Πολυγλωσικός διαδικτυακός τόπος προβολής τουριστικής µονάδας µε δυνατότητες online κρατήσεων (υποχρεωτική ενέργεια). Ε(2) Μηχανοργάνωση Τουριστικών Μονάδων Ε(3) Ασύρµατη Επικοινωνία (0 %-30 %)προαιρετική ενέργεια του επενδυτικού σχεδίου Ε(4) Ηλεκτρονική προώθηση –προβολή Ε(5) Ενέργειες ολοκλήρωσης της επένδυσης EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ Οι Κατηγορίες ∆απανών (Κ.∆.) που είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της ∆ράσης, είναι οι ακόλουθες: 1.«∆απάνες Προµήθειας Εξοπλισµού» 2.«∆απάνες Προµήθειας Λογισµικού ή/ και προµήθειας υπηρεσιών µε τη µορφή Application Service Provider (ASP)» 3. «∆απάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης - Εγκατάστασης» 4. «∆απάνες Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Προώθησης Προβολής» Οι προτεινόµενες δαπάνες στις υποβαλλόµενες προτάσεις επενδυτικών σχεδίων ενίσχυσης θα αφορούν δαπάνες χωρίς το ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ Ο µέγιστος προϋπολογισµός ανά υποβαλλόµενο Επενδυτικό Σχέδιο ενίσχυσης µπορεί να ανέρχεται µέχρι του ποσού των 40.000 € και το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης για αυτή την περίπτωση µπορεί να ανέρχεται µέχρι του ποσού των 24.000 € (ήτοι το 60% του µέγιστου προϋπολογισµού του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης). Ο ελάχιστος προϋπολογισµός ανά Επενδυτικό Σχέδιο ενίσχυσης ορίζεται στα 7.000 €. Οι επιλέξιµες επιχειρήσεις µπορούν να υποβάλλουν τις επενδυτικές τους προτάσεις για αξιολόγηση από την 15η Σεπτεµβρίου 2009 και ώρα 14.00 µ.µ.

Επίσης τις επόµενες εβδοµάδες θα ανακοινωθεί αναλυτικά και 2η ∆ράση µε τίτλο : «Για την ψηφιακή ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού». Απευθύνεται σε περισσότερες από 11.000 επιχειρήσεις που ανήκουν στις κατηγορίες: τουριστικά γραφεία, τουριστικές επιχειρήσεις οδικών µεταφορών, επιχειρήσεις εκµίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω των 50cc, αγοραία τουριστικά ∆.Χ. (λιµουζίνες), τουριστικά καταστήµατα και ναυλοµεσιτικά γραφεία, που πληρούν τους κανόνες επιλεξιµότητας. Σκοπός της δράσης, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο σχεδιασµού, είναι η βελτίωση της προβολής των παραπάνω τουριστικών επιχειρήσεων στο διαδίκτυο καθώς και η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, αξιοποιώντας ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ∆ΡΑΣΗ Κατά το διάστηµα υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης οι επιχειρήσεις µπορούν να επικοινωνούν µε τις ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε. για κάθε ζήτηµα που ενδέχεται να σχετίζεται µε: - Τεχνικά θέµατα που αφορούν στον τρόπο υποβολής των προτάσεων - Θέµατα που αφορούν στους όρους της ∆ράσης - Η επικοινωνία µπορεί να γίνεται µέσω: Ηλεκτρονικής φόρµας πού είναι διαθέσιµη στον διαδικτυακό τόπο της ∆ράσης (www.digitalaid/digi-lodge.gr), τηλεοµοιοτυπίας (fax) στον αριθµό της εταιρίας, ταχυδροµικής αποστολής προς : ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε. Κολοκοτρώνη 8 Τ.Κ.10561 ΑΘΗΝΑ µε την ένδειξη ∆ράση (digi – lodge) αναφέροντας τα στοιχεία επικοινωνίας της Επιχείρησης και τον κωδικό της πρότασης. Ο οδηγός υποβολής του προγράµµατος µε τα παραρτήµατα του είναι ανηρτηµένος στο http://www.digitalaid.gr και στην ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Ηλείας www.heliachamber.gr Τέλος για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Επιµελητήριο Ηλείας και συγκεκριµένα, στον: 1ο όροφο: Αρµόδιοι: ο κ. Νικόλαος Μιχαλόπουλος, και η κα Αγγελική Λαµπροπούλου και η κα Μαυροπούλου Αφροδίτη, Οικονοµολόγοι, µε τηλ. Επικ. 2621022541 2ο όροφο, Γραφείο Προέδρου: Αρµόδιες: η κα Πηνελόπη Λουρίδα , ∆/ντρια του Γραφείου του Προέδρου, η κα Πανταζοπούλου Γεωργία, συνεργάτης Προέδρου και η κα Γκριτζέλη Ελίνα - Οικονοµολόγος, συνεργάτης του προέδρου, µε τηλ. Επικ. 2621036895.

14


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο Ελληνικός Σύνδεσµος Νέων Επιχειρηµατιών Ηλείας – το Επιµελητήριο Ηλείας στην Κωνσταντινούπολη µε το YES FOR EUROPE

Εξ αριστερών διακρίνεται: O Ανδρέας Στεφανίδης, Γενικός Γραµµατέας της Οµοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσµων Νέων Επιχειρηµατιών, Γεράσιµος Γιαννατος, Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσµου Νέων Επιχειρηµατιών Ηλείας, ο Άγγελος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος του Επιµελητήριου Ηλείας, ο Χρήστος Γαβράς, Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσµου Νέων Επιχειρηµατιών Ηλείας.

Α

πό τις 24 Σεπτεµβρίου έως τις 27 Σεπτεµβρίου 2009 πραγµατοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το Συνέδριο των «Νέων Επιχειρηµατιών της Ευρώπης», µε οικοδεσπότες τους Τούρκους επιχειρηµατίες και επίσηµες αποστολές από την Τσεχία, Ιταλία, Γερµανία, Αίγυπτο, Ισπανία, Ολλανδία, Ελβετία, Βουλγαρία, Σκόπια, Αυστρία και Ελλάδα. Το YES (EUROPEAN CONFEDERATION OF YOUNG ENTREPRENEURS) ως επίσηµο και αναγνωρισµένο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έδωσε τις κατευθύνσεις, τους τοµείς και τα πεδία δραστηριότητας, δίνοντας νέα διάσταση στην επιχειρηµατικότητα. Στην εναρκτήρια τελετή του Συνεδρίου απεύθυναν χαιρετισµό ο Πρόεδρος του YES, κ. Μartin Ohneberg και ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Νέων Επιχειρηµατιών της Τουρκίας (TUGIAD) και Αντιπρόεδρος του YES, κ.

Lutfu Kucuk. Ο Ελληνικός Σύνδεσµος Νέων Επιχειρηµατιών Ηλείας (Ε.ΣΥ.Ν.Ε.Η.) µε επικεφαλή τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Άγγελο Αγγελόπουλο, τον Προϊστάµενο του Επιµελητηρίου κ. Ιωάννη Αντωνόπουλο, τον Πρόεδρο του Ελληνικού Συνδέσµου Νέων Επιχειρηµατιών Ηλείας κ. Χρήστο Γαβρά, τον Αντιπρόεδρο κ. Γεράσιµο Γιαννάτο, συµµετείχαν µε επιτυχία δηµιουργώντας συνεργασίες και διατυπώνοντας συγκεκριµένες προτάσεις στους βασικούς επιχειρηµατικούς άξονες: - Καινοτοµία - Ανανεώσιµες πηγές Ενέργειας - Εκπαίδευση Επίσης συζητήθηκαν σε δεύτερο χρόνο θέµατα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία των επιχειρήσεων,

15


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εξ αριστερών διακρίνεται ο Γεν. Γραµµατέας Ιδρύµατος Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Τουρκίας Dr. A. Mete Cakmakci, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσµου Νέων Επιχειρηµατιών Ηλείας κ. Χρήστος Γαβράς, o Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσµου Νέων Επιχειρηµατιών Ηλείας κ. Γεράσιµος Γιαννατος, ο Πρόεδρος του Επιµελητήριου Ηλείας κ. Άγγελος Αγγελόπουλος, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της TIYEP (TUGIAD – ITU Renewable Energy Platform) κ. Ufuk Unal και ο Προϊστάµενος του Επιµελητήριου Ηλείας κ. Ιωάννης Αντωνόπουλος.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ – ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟ YES FOR EUROPE

εισροές και εκροές κεφαλαίου, χρηµατοπιστωτική ικανότητα εταιρίας, νέες µορφές Real Estate, µεταφορές και κοστολό γηση. Το Επιµελητήριο Ηλείας µαζί µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο Νέων Επιχειρηµατιών Ηλείας ως επίσηµα µέλη του δικτύου του YES παρέχουν στους νέους επιχειρηµατίες τη δυνατότητα να έρθουν σε άµεση επαφή µε επιχειρηµατίες από 28 Ευρωπαϊκές χώρες παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία καθώς και τεχνογνωσία, έτσι ώστε να υλοποιήσουν τα ευρωπαϊκά προγράµµατα. Ο Ελληνικός Σύνδεσµος Νέων Επιχειρηµατιών Ηλείας συµµετείχε στο τραπέζι εργασίας Β2Β και για τα αποτελέσµατα αυτής της συµµετοχής – συνεδρίας ο Αντιπρόεδρος κ. Γεράσιµος Γιαννάτος δήλωσε: «Το Β2Β είναι µια προσοµοίωση της οικονοµικής δραστηριότητας, σκέψης, συµπεριφοράς των επιχειρηµατιών. Το “ασανσέρ” των δραστηριοτήτων του εκάστοτε επιχειρηµατία. Είναι µια σηµαντική ευκαιρία για τους νέους επιχειρηµατίες της Ηλείας να αποκτήσουν διακρατικές συνεργασίες και να έλθουν σε επαφή µε επιχειρηµατίες, όπου έχουν διαφορετική αντίληψη για την έννοια της επιχειρηµατικότητας – ανταγωνιστικότητα- αποδοτικό-

τητα. O Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Άγγελος Αγγελόπουλος και η ∆ιοικητική Επιτροπή του Επιµελητηρίου αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια δηµιουργούν την υποδοµή και τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε οι επιχειρηµατίες να αποκτήσουν την εξωστρέφεια που απαιτεί η παγκόσµια τάξη πραγµάτων. Ο Ελληνικός Σύνδεσµος Νέων Επιχειρηµατιών Ηλείας κάνει πράξη αυτή τη συνεργασία δηµιουργώντας άµεση επαφή µε τα αρµόδια Ευρωπαϊκά όργανα για επίτευξη των επενδυτικών σχεδίων και υποστήριξη αυτών. Η έκφραση “σκέφτοµαι- οραµατίζοµαι – δηµιουργώ – επιχειρώ – κερδίζω” τώρα είναι πραγµατικότητα.» Στις Βρυξέλλες στις 18-23 Νοεµβρίου 2009 θα πραγµατοποιηθεί το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νέων Επιχειρηµατιών, όπου ο Ελληνικός Σύνδεσµος Νέων Επιχειρηµατιών Ηλείας και το Επιµελητήριο Ηλείας είναι προσκεκληµένοι και θα συµµετάσχουν ως επίσηµα µέλη του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου YES στο τραπέζι εργασίας µε συγκεκριµένη ατζέντα θεµάτων: Καινοτοµία, Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, Εκπαίδευση, Ιατρική φροντίδα.

16


Καινοτοµία και ΜΜΕ ΘΕΜΑ

Πρόκληση, ανάγκη ή υποχρέωση

Τ

α τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο οι όροι Καινοτοµία και Προστασία Περιβάλλοντος µπαίνουν στην καθηµερινή πρακτική και το σηµαντικότερο αρχίζουν να διαδραµατίζουν και ένα σοβαρό ρόλο στην αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων. Ειδικότερα στα προγράµµατα του ΕΣΠΑ που αυτήν την εποχή είναι ανοικτά, είναι η διάχυτη η έννοια της Καινοτοµίας και της Προστασίας του Περιβάλλοντος. Είναι µια νέα διάσταση που θέτει το ΕΣΠΑ και αν λάβουµε υπόψη ότι ένα µεγάλο σχετικά ποσοστό της συνολικής βαθµολογίας των προτάσεων στο ΕΣΠΑ (περίπου 30%) αφορά καινοτόµες δράσεις επιβεβαιώνεται ότι η καινοτοµία δεν είναι απλά µια ευχή ή ένας µακρινός στόχος, αλλά ένας καθοριστικός παράγων για τη βαθµολόγηση των επενδυτικών προτάσεων.

Του κ. Γιώργου Γεωργόπουλου

Ο όρος Καινοτόµος Επιχειρηµατικότητα είναι µια έννοια που θα πρέπει να αναλυθεί αφού πλέον υποχρεωτικά εφαρµόζεται και προωθείται. Οταν αναφερόµαστε στην καινοτοµία δε θα πρέπει να την εκλαµβάνουµε απαραίτητα µόνο σαν πρωτοποριακό προϊόν. Καινοτοµία µπορεί να είναι και µία επιπλέον υπηρεσία στον πελάτη, µια καινούργια µέθοδος ή διαδικασία όχι µόνο στην παραγωγή αλλά και στην προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Με τις ερωτήσεις και απαιτήσεις, που ακολουθούν, θα επιχειρήσουµε να δώσουµε στις ΜΜΕ του Νοµού µας την έννοια της Καινοτόµου Επιχειρηµατικότητας. 1. Τι είναι καινοτοµία και ποιές µορφές καινοτοµίας υπάρχουν; Καινοτοµία είναι η διαδικασία µετατροπής µιας νέας ιδέας σε προϊόν (ή υπηρεσία) που θα διατεθεί στην αγορά ή στην ανάπτυξη νέων ή βελ-

17

τιωµένων διαδικασιών. Αποτελεί συνεπώς µια ολοκληρωµένη διαδικασία από τη γένεση της ιδέας µέχρι την εφαρµογή της. Οι µορφές καινοτοµίας µπορούν να διακριθούν µε βάση το πεδίο εφαρµογής της ή την έκτασή της. Με βάση το πεδίο εφαρµογής της, η καινοτοµία διακρίνεται σε καινοτοµία προϊόντος (ή υπηρεσίας) που αφορά σε νέα ή βελτιωµένα προϊόντα (ή υπηρεσίες) και σε διαχειριστική καινοτοµία που αφορά σε νέες ή βελτιωµένες διαδικασίες της επιχείρησης. Με βάση την έκτασή της, η καινοτοµία µπορεί να είναι οριακή, η οποία αφορά στη βελτίωση των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των υπαρχόντων προϊόντων (ή υπηρεσιών) ή διαδικασιών, ή ριζική που αφορά σε νέα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των προϊόντων (ή υπηρεσιών) ή σε νέες διαδικασίες, για την επίτευξη των οποίων απαιτείται νέα γνώση. Συνεπώς, η καινοτοµία δε συνεπάγεται απαραίτητα ριζικές αλλαγές και είναι εφικτή για όλες τις επιχειρήσεις.


ΘΕΜΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜIΑ ΚΑΙ ΜΜΕ Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται παραδείγµατα καινοτοµικών προϊόντων.

Πίνακας 1

∆υνητικές πηγές ιδεών

Μια βιοτεχνία ρούχων σε ρούχα µε διαφορετικό σχεδιασµός (design) ή σε ρούχα µε τη χρήση διαφορετικών τύπων υφασµάτων (π.χ. πιο ανθεκτικά) Μια βιοτεχνία καφέ σε παραγωγή καφέ µε διαφορετικές γεύσεις Οποιαδήποτε Μεταποιητική επιχείρηση σε επανασχεδιασµό της συσκευασίας του προϊόντος της προκειµένου αυτό να είναι πιο ελκυστικό στον πελάτη Παραδείγµατα διαχειριστικών καινοτοµιών παρατίθενται στον πίνακα 2 Πίνακας 2

Παραδείγµατα ∆ιαχειριστικής Καινοτοµίας

Μια µονάδα Μαζικής Εστίασης (όπως εστιατόρια, καφετέριες και µπαρ) µπορεί να υιοθετήσει σύστηµα ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας προκειµένου να: • Βελτιώσει τις παρεχόµενες υπηρεσίες της στους πελάτες • Μειώσει τον απαιτούµενο χρόνο από τη λήψη της παραγγελίας µέχρι την εκτέλεσή της. • Βελτιώσει το έλεγχο των αποθεµάτων και των πωλήσεων. Ενα Ξενοδοχείο ή µια µονάδα ενοικιαζόµενων δωµατίων µπορεί να κατασκευάσει ιστοσελίψα στο διαδίκτυο και σύστηµα ηλεκτρονικής κράτησης, προκειµένου να αυξήσει την πελατειακή της βάση. Ενα Εµπορικό κατάστηµα µπορεί να τοποθετήσει σε διαφορετικό τρόπο τα προϊόντα στη βιτρίνα του καταστήµατος ή να δηµιουργήσει υπηρεσία ηλεκτρονικής παραγγελίας (e-shop). ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ µπορεί να υιοθετήσει ένα σύστηµα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) προκειµένου να: • Επιτύχει αµεσότερη ανταπόκριση και υποστήριξη πελατών • Οργανώσει και καταγράψει την επικοινωνία µε πελάτες και συνεργάτες • Βελτιώσει το χρόνο διεκπεραίωσης εργασιών µέσα στην επιχείρηση. ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ µπορεί να βελτιώσει την ενεργειακή κατανάλωση των κτιριακών της εγκαταστάσεων µε: • Αύξηση της απόδοσης του συστήµατος θέρµανσης – ψύξης • Αξιοποίηση φυσικού φωτισµού και αποδοτική σκίαση του κτιρίου και • Εφαρµογή «έξυπνου» εξαερισµού.

Με βάση την έκτασή της, η καινοτοµία µπορεί να είναι οριακή, η οποία αφορά στη βελτίωση των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των υπαρχόντων προϊόντων (ή υπηρεσιών) ή διαδικασιών, ή ριζική που αφορά σε νέα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτη-

ριστικά των προϊόντων (ή υπηρεσιών) ή σε νέες διαδικασίες, για την επίτευξη των οποίων απαιτείται νέα γνώση. Συνεπώς, η καινοτοµία δε συνεπάγεται απαραίτητα ριζικές αλλαγές και είναι εφικτή για όλες τις επιχειρήσεις.

18

2. Πώς συµβάλλει η καινοτοµία στην επιχειρηµατική δραστηριότητα; Η υιοθέτηση ή η ανάπτυξη µιας καινοτοµίας εξασφαλίζει: • προσαρµοστικότητα στο επιχειρηµατικό περιβάλλον • αύξηση της παραγωγικότητας • Βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών • αύξηση κερδοφορίας • Βελτίωση της ποιότητας και των άλλων χαρακτηριστικών του προσφερόµενου προϊόντος ή υπηρεσίας. • αύξηση της ικανοποίησης των πελατών • διατήρηση ή αύξηση του µεριδίου αγοράς και • δηµιουργία νέων αγορών 3. Τι εµπόδια αντιµετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτοµιών; Οι καινοτοµικές επιδόσεις της Ελλάδας υπολείπονται των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης λόγω ενός πλήθους εξωεπιχειρησιακών και ενδοεπιχειρησιακών παραγόντων. Τα εµπόδια που σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά του εξωτερικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος είναι το ασταθές θεσµικό πλαίσιο, τα υψηλά γραφειοκρατικά κόστη, η αναποτελεσµατική στόχευση των δαπανών σε έρευνα και τεχνολογία, η ελλιπής ενηµέρωση για χρηµατοδοτικές πηγές και η έλλειψη κουλτούρας καινοτόµου επιχειρηµατικότητας. Ενώ, τα εµπόδια που σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά των ελληνικών επιχειρήσεων είναι η παραδοσιακή δοµή και το µικρό µέγεθος, η εσωστρέφεια και ο φόβος για την αποτυχία. Η αντιµετώπιση των εµποδίων αυτών απαιτεί µια συνολική προσπάθεια των φορέων διαµόρφωσης πολιτικής και των επιχειρήσεων. Οµως, κάθε επιχείρηση ξεχωριστά µπορεί να αντιµετωπίσει τα παραπάνω προβλήµατα µεθοδεύοντας κατάλληλα τις καινοτοµίες προσπάθειές της. 4. Ποιά βήµατα περιλαµβάνει η καινοτοµική διαδικασία; Η καινοτοµική διαδικασία αποτελείται από τέσσερα βήµατα: τη γένεση της καινοτόµου ιδέας, την αξιολόγηση της ιδέας, το σχεδιασµό της καινοτοµίας και τέλος, την εφαρµογή της καινοτοµίας.


ΘΕΜΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜIΑ ΚΑΙ ΜΜΕ • Γένεση καινοτόµου ιδέας: Η επιχείρηση πρέπει να ενισχύσει τη δηµιουργικότητά της. Για να το επιτύχει αυτό, πρέπει να καταπολεµήσει το φόβο για την αποτυχία, να έχει ανοιχτό πνεύµα απέναντι στον πειραµατισµό και να παραχωρήσει ελευθερία έκφρασης στους εργαζόµενους. Παράλληλα, µπορεί να αναζητήσει νέες ιδέες από διάφορες πηγές, όπως οι πελάτες της και να χρησιµοποιήσει διάφορες µεθόδους µε κοινό χαρακτηριστικό το σχηµατισµό οµάδων και την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων. •Αξιολόγηση της ιδέας: Η επιχείρηση καλείται να κρίνει εαν η ιδέα είναι ρεαλιστική και συµφέρουσα. Προκειµένου να αξιολογήσει η επιχείρηση το εάν έχει τους κατάλληλους πόρους και τις ικανότητες ώστε να υλοποιήσει µια ιδέα, µπορί να χρησιµοποιήσει το διαγνωστικό οδηγό καινοτοµίας, οι οποίος περιλαµβάνει ερωτήσεις σχετικά µε το κατά πόσο η επιχείρηση είναι σε θέση να υποστηρίξει την υλοποίηση της ιδέας, καθώς επίσης να προχωρήσει στην ανάλυση των δυνατών κι αδύνατων σηµείων της και των ευκαιριών και απειλών του επιχειρηµατικού της περιβάλλοντος. Αφού η επιχείρηση κρίνει ότι έχει ή ότι µπορεί να εξεύρει τους απαραίτητους πόρους για να πραγµατοποιήσει την καινοτοµία, πρέπει να αξιολογήσει το οικονοµικό όφελος που θα προκύψει από αυτήν. Για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της καινοτόµου ιδέας , η επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιήσει τον πίνακα αξιολόγησης της καινοτοµίας µε τον οποίο βαθµολογεί τις διάφορες διαστάσεις της ιδέας. • Σχεδιασµός της καινοτοµίας: Αφού η επιχείρηση κρίνει στο προηγούµενο στάδιο ότι η ιδέα είναι ρεαλιστική και συµφέρουσα, προχωράει στο σχεδιασµό του εγχειρήµατος. Θα πρέπει, συνεπώς, να καθορίσει τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου η ιδέα να γίνει πράξη, να εκτιµήσει το χρόνο που απαιτείται για κάθε ενέργεια και στη συνέχεια να κατανείµει τις ενέργειες στα µέλη της οµάδας εργασίας. Για να έχει σαφή εποπτεία του χρονοπρογραµµατισµού της, η επιχείρηση µπορεί να απεικονίσει γραφικά τις διάφορες ενέργειες χρησιµοποιώντας γραφήµατα και διαγράµµατα µε την αλληλουχία των απαιτούµενων βηµάτων. • Εφαρµογή της καινοτοµίας: Τέλος, η επιχείρηση πρέπει να προβεί

στην εφαρµογή της καινοτοµίας, αποτυπώνοντας την καινοτόµο ιδέα σε κείµενο, αναθέτοντας τη συνολική επίβλεψη της σε ένα συγκεκριµένο άτοµο και ελέγχοντας την πρόοδο των εργασιών κατά τακτά χρονικά διαστήµατα. Επίσης, η επιχείρηση θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσο θα προχωρήσει στην υλοποίηση της καινοτοµίας εσωτερικά ή σε ανάθεση της ανάπτυξης της καινοτοµίας σε τρίτους. Γενικός κανόνας για την απόφαση αυτή είναι ότι η ανάπτυξη της καινοτοµίας είναι προτιµότερο να γίνεται εσωτερικά, όταν είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης. 5. Ποιούς παράγοντες πρέπει να προσέξει µια επιχείρηση προκειµένου να αυξήσει την καινοτοµικότητά της; Η επιχείρηση, προκειµένου να αυξήσει την καινοτοµικότητά της, πρέπει να δώσει έµφαση σε ένα πλήθος παραγόντων: το επιχειρησιακό κλίµα, την οργανωσιακή κουλτούρα, τις οργανωτικές δοµές, το διανοητικό κεφάλαιο και την έρευνα και ανάπτυξη. • Επιχειρησιακό κλίµα: Ευθύνεται σηµαντικά για την ενθάρρυνση ή την αποθράρρυνση των καινοτοµιών και γι αυτό το λόγο, η επιχείρηση πρέπει να προάγει χαρακτηριστικά όπως η ανοιχτή επικοινωνία και συνεργασία, τα συστήµατα αναγνώρισης και επιβράβευσης, η δεκτικότητα σε νέες ιδέες και η εγρήγορση για τα τεκταινόµενα στο επιχειρηµατικό περιβάλλον. • Οργανωσιακή κουλτούρα: Καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι εργαζόµενοι σε µια επιχείρηση σκέφτονται, αισθάνονται κι ενεργούν. Ετσι, η επιχείρηση θα πρέπει να διαπνέεται από πνεύµα πειραµατισµού και διερεύνησης, αποδοχής της πιθανότητας κάποιων αποτυχιών, ενθάρρυνσης των εργαζοµένων σχετικά µε τη λήψη πρωτοβουλιών και συνεργασίας µεταξύ των εργαζοµένων και των διαφόρων τµηµάτων της επιχείρησης. • Οργανωτική δοµή: Η οργανωτική δοµή της επιχείρησης που στηρίζεται σε λιγότερο ιεραρχικές δοµές ευνοεί την καινοτόµο επιχειρηµατικότητα. Έτσι, η επιχείρηση καλείται να διαµορφώσει τη δοµή της αφήνοντας ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας της και δίνοντας έµφαση στο αποτέλεσµα των ενεργειών της και όχι σε τυπικές διαδικασίες. 19

• ∆ιανοητικό κεφάλαιο: Η επιχείρηση καλείται να ενισχύει και να αξιοποιήσει το διανοητικό της κεφάλαιο µε το διανοητικό της κεφάλαιο µε τοπ συνδυασµό των κατάλληλων ανθρώπινων και οργανωσιακών πόρων, των δραστηριοτήτων και των σχέσεων της επιχείρησης µε άλλες επιχειρήσεις και οργανισµούς. • Έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α): Οι ενέργειες Ε&Α καταλήγουν στη δηµιουργία νέων ή βελτιωµένων προϊόντων (ή υπηρεσιών) ή διαδικασιών. Μια επιχείρηση µπορεί να διατηρήσει ξεχωριστό τµήµα Ε&Α ή να πραγµατοποιήσει «ανοιχτή καινοτοµία» διευρύνοντας τα στενά επιχειρησιακά της σύνορα και δίνοντας έµφαση στις προτάσεις των πελατών της. 6. Πώς η επιχείρηση προάγει τον καινοτόµο χαρακτήρα της; Η «ανοιχτή καινοτοµία» και οι ενέργειες της καινοτοµικής διαδικασίας µπορούν να ευνοηθούν από την εξωστρέφεια της επιχείρησης. Οι συνεργασίες της επιχείρησης µε άλλες επιχειρήσεις (ανταγωνιστές, πελάτες, προµηθευτές), µε ερευνητικά κέντρα/πανεπιστήµια, καθώς και η συµµετοχή της σε συστάδες επιχειρήσεων (clusters) προσφέρουν πληροφόρηση και πόρους για τη γένεση και την αξιολόγηση των καινοτόµων ιδεών, καθώς και για την ανάπτυξη του καινοτόµου εγχειρήµατος. 7. Πώς µπορεί µια επιχείρηση να χρηµατοδοτήσει τις καινοτοµίες της; Οι περιορισµένοι πόροι που διαθέτει µια ΜΜΕ αποτελούν σηµαντικό εµπόδιο στην υιοθέτηση ή την ανάπτυξη µιας καινοτοµίας. Για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα αυτό, η επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει τις εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης που υπάρχουν. Σηµαντική κατηγορία των πηγών ξένης χρηµατοδότησης αποτελούν οι επιδοτήσεις είτε από εθνικούς είτε από εθνικούς/ευρωπαϊκούς πόρους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο τρέχον ΚΠΣ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς – ΕΣΠΑ 2007- 2013), µια επιχείρηση µπορεί να απευθυνθεί για χρηµατοδότηση στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού». Πηγές: Εθνικό Παρατηρητήριο για ΜΜΕ (ΕΟΜΜΕΧ)


ΘΕΜΑ

Χρηµατοδοτικό πρόγραµµα της Τράπεζας Πειραιώς µε τη συνεργασία του Επιµελητηρίου Ηλείας

Ο

Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Άγγελος Αγγελόπουλος και η ∆ιοικητική Επιτροπή του Επιµελητηρίου είχαν ζητήσει µε επιστολή τους προς τον Πρόεδρο του ∆.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς κ. Μιχαήλ Σάλλα τη δηµιουργία ενός Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος από πλευράς της Τράπεζας, που να βοηθά την ρευστότητα και την βιωσιµότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε τους πλέον ευνοϊκότερους όρους. Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν το πρώτο Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα, που υλοποίησε άµεσα και χωρίς κωλυσιεργίες τα χρηµατοπιστωτικά µέτρα ανακούφισης των πληγέντων επιχειρήσεων (πυρκαγιές του περασµένου Αυγούστου του έτους 2007), που εξήγγειλε το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών µε την παροχή της Εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς τις Τράπεζες για τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης και για τις ρυθµίσεις οφειλών µε επιδότηση επιτοκίου και έδωσε µία ανάσα αναδιοργάνωσης και ανασυγκρότησης του Κοινωνικού και Οικονοµικού ιστού στο Νοµό µας. Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας αποδεχόµενη το αίτηµα του Επιµελητηρίου µας και στα πλαίσια της πολιτικής της για την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, διαµόρφωσε ένα νέο ευέλικτο και συµφέρον Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα δανειοδότησης των επιχειρήσεων του Νοµού µας µε κεφάλαια κίνησης, το οποίο παρουσιάστηκε σε συνέντευξη που πραγµατοποιήθηκε στο Επιµελητήριο Ηλείας µε τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου Ηλείας, τη ∆ιοικητική Επιτροπή του Επιµελητηρίου και τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή Πελοποννήσου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Κων/νο Χοχτούλα, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράµµατος. Το Επιµελητήριο Ηλείας συνεχίζει να πρωτοστατεί και να δηµιουργεί προϋποθέσεις και κατάλληλες συνθήκες οικονοµικής στήριξης των επιχειρήσεων του Νοµού µας εκµεταλλευόµενο κάθε δυνατότητα συνεργασίας µε οποιοδήποτε Φορέα ή Οργανισµό, ιδιαίτερα σήµερα στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς, λόγω της οικονοµι-

κής κρίσης. Θέλουµε να ευχαριστήσουµε δηµόσια, ανέφερε ο κ. Αγγελόπουλος, τον Πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς κ. Μιχαήλ Σάλλα για τις µέχρι σήµερα διευκολύνσεις που παρείχε η Τράπεζά Πειραιώς στις επιχειρήσεις της Ηλείας αλλά και για την ευαισθησία και την άµεση ανταπόκριση του στο αίτηµά µας και πιστεύουµε σε µια άψογη συνεργασία µεταξύ του Χρηµατοπιστωτικού Σας Ιδρύµατος και του Επιµελητηρίου µας. Το ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ «ΑΡΩΓΗ» είναι ειδικά σχεδιασµένο για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και σας προσφέρει: - Κάλυψη των βραχυπρόθεσµων αναγκών σας - Προνοµιακή Τιµολόγηση - Ευέλικτες διαδικασίες Επιλέξιµες Επιχειρήσεις • Εµφανίζουν Κύκλο εργασιών την τελευταία χρήση από 50.000 µέχρι 5.000.000 € • Έχουν λειτουργία για τουλάχιστον 3 έτη 20

• Παρουσιάζουν κερδοφορία σε τουλάχιστον 2 από τις 3 τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις • ∆εν εµφανίζουν δυσµενή στοιχεία στον Τειρεσία Χαρακτηριστικά ∆ανείου • Κεφάλαιο κίνησης µονιµότερου χαρακτήρα • ∆ιάρκεια δανείου µέχρι 5 έτη • Περίοδος χάριτος: µέχρι 12 µήνες (για το κεφάλαιο) • Ύψος δανείου: Από 10.000 € έως 500.000 € και µέχρι το 20% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. • Αποπληρωµή µε µηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, µε δυνατότητα balloon payment µέχρι 30% στη λήξη του δανείου • Για δάνεια µέχρι 40.000 €, µόνο µε προσωπικές εγγυήσεις των φορέων της επιχείρησης και ταυτόχρονη ασφαλιστική κάλυψη Ζωής & ΜΟΑ • Προνοµιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΠΕΧ) εφόσον παρέχονται εµπράγµατες εξασφαλίσεις ή Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΒΕΧ) άνευ εξασφαλίσεων, σε κάθε περίπτωση χωρίς περιθώριο • Ετήσια δαπάνη αξιολόγησης αιτήµατος: 100 € για ποσό δανείου έως 100.000 € και 200 € για ποσό δανείου άνω των 100.000 € • Επιπρόσθετες Παροχές: - ∆υνατότητα έκδοσης εταιρικής κάρτας ή προσωπικής κάρτας των φορέων, µε δωρεάν συνδροµή τον πρώτο χρόνο. - Αυτόµατη εξόφληση λογαριασµών (ΟΤΕ, ∆ΕΗ) χωρίς προµήθεια. - Προνοµιακή τιµολόγηση στη µισθοδοσία. - ∆ωρεάν συνδροµή winbank.


Παρουσίαση του επιχειρησιακού προγράµµατος ΕΣΠΑ 2007-2013 ΘΕΜΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG-EUROBANK ERGASIAS

Τ

ο Επιµελητήριο Ηλείας στην προσπάθεια του να στηρίξει τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις της Ηλείας, ειδικότερα στην εποχή της παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης και να δηµιουργήσει προϋποθέσεις ανάπτυξης και ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας στο Νοµό µας υπέβαλε αίτηµα στην ∆ιοίκηση της Τράπεζας EFG-EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. µε σκοπό την από κοινού πραγµατοποίηση εκδήλωσης για την παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΕΣΠΑ 2007-2013. Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας ανταποκρίθηκε ΑΜΕΣΑ στο κάλεσµα του Επιµελητηρίου και την Τρίτη 4 Αυγούστου 2009 ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας κος Άγγελος Αγγελόπουλος είχε συνεργασία στο γραφείο του µε τον ∆/ντη Περιφέρειας Καταστηµάτων της Τράπεζας EFG-EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. κ. Ανδρέα Ασπρούδα και τους συνεργάτες του, τον Manager της Τράπεζας κ. Ηλία Καϊπάνο και τους ∆/ντες των υποκαταστηµάτων Πύργου κ. Θεόδωρο Τσεπενέκα και κ. Αντώνη Λεωνιδόπουλο. Από πλευράς Επιµελητηρίου συµµετείχαν ο Προϊστάµενος κος Ιωάννης Αντωνόπουλος και η Οικονοµολόγος κα Αγγελική Λαµπροπούλου. Όπως αναφέρθηκε στη σύσκεψη βασικός στόχος τόσο της Τράπεζας όσο και του Επιµελητηρίου είναι η ενηµέρωση των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων – µελών του Επιµελητηρίου, ώστε να µπορέσουν να εκµεταλλευτούν τις δυνατότητες χρηµατοδότησης που παρέχονται από το πρόγραµµα ΕΣΠΑ. Η παρουσία του κ. Ασπρούδα στη συνάντηση αλλά και οι προσωπικές του δηλώσεις απέδειξαν την πρόθεση της Τράπεζας να βοηθήσει στην τόνωση της ευαίσθητης περιοχής της Ηλείας, που τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί αλλεπάλληλα χτυπήµατα τόσο

εξ αριστερών διακρίνονται ο Προϊστάµενος του Επιµελητηρίου Ηλείας κος Ιωάννης Αντωνόπουλος, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας κος Άγγελος Αγγελόπουλος, ο ∆/ντης του υποκαταστήµατος Πύργου (Πατρών) της Τράπεζας EFG-EUROBANK κος Αντώνης Λεωνιδόπουλος, ο Manager της Τράπεζας κος Ηλίας Καϊπάνος, ο ∆/ντης Περιφέρειας Καταστηµάτων της Τράπεζας EFG-EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. κος Ανδρέας Ασπρούδας και ο ∆/ντης του υποκαταστήµατος Πύργου (28ης Οκτωβρίου) της Τράπεζας EFG-EUROBANK κος Θεόδωρος Τσεπενέκας

από τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, σεισµοί), όσο και από την οικονοµική κρίση που διέπει σήµερα την αγορά. Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Ασπρούδας, άµεση ήταν και ανταπόκρισή της Τράπεζας του στην εφαρµογή των χρηµατοπιστωτικών µέτρων της Κυβέρνησης για την ανακούφιση των πυρόπληκτων επιχειρηµατιών της Ηλείας. Ο κος Αγγελόπουλος σηµείωσε ότι το Επιµελητήριο Ηλείας και η ∆ιοικητική Επιτροπή του Επιµελητηρίου θα είναι αρωγοί και υποστηρικτές τέτοιων προσπαθειών και υποσχέθηκε ότι το Επιµελητήριο µας θα προσφέρει την αµέριστη βοήθεια του και την έµπρακτη συµπαράστασή του στην εκδήλωση προς όφελος των µελών του.

21

Ακόµη τόνισε ότι το Επιµελητήριο και η ∆ιοικητική του Επιτροπή θα προσπαθεί πάντα και θα µάχεται για ό,τι µπορεί να διευκολύνει και να βοηθά τις επιχειρήσεις µέλη του και την τοπική µας οικονοµία, εκµεταλλευόµενοι κάθε δυνατότητα συνεργασίας µε οποιοδήποτε Φορέα ή Οργανισµό. Στην ανωτέρω συνάντηση αποφασίστηκε να πραγµατοποιηθεί η εκδήλωση παρουσίασης του ΕΣΠΑ µε τη συνεργασία του Επιµελητηρίου Ηλείας και της Τράπεζας EFG-EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν µε την παρουσία τους ειδικά καταρτισµένα στελέχη της Τράπεζας, τα οποία θα παρουσιάσουν το πρόγραµµα και θα προσφέρουν τις γνώσεις και τις εµπειρίες τους προς κάθε ενδιαφερόµενο.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τρία νέα προγράµµατα από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο του «Επιχειρώ 2009»

Τ

ην Τετάρτη 15/07/2009 παρουσιάστηκαν από το υπουργείο Ανάπτυξης τρία νέα προγράµµατα της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας στο πλαίσιο του «Επιχειρώ 2009», που εντάσσεται στο ΕΠΑΝ ΙΙ. Η 15η Ιουλίου 2009 αποτελεί την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης των προγραµµάτων. Τα προγράµµατα, τα οποία αποσκοπούν όχι µόνο να στηρίξουν τις επιχειρήσεις σε µια δύσκολη καµπή, αλλά να δώσουν νέα αναπτυξιακή ώθηση στις ελληνικές επιχειρήσεις, µε έµφαση στην ανταγωνιστικότητα, την πρωτοτυπία και την καινοτοµία, είναι το «Μετοικώ 2009», το «Εξελίσσοµαι 2009» και το «Πρωτοτυπώ 2009». Α) Το Πρόγραµµα «Μετοικώ 2009». Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 20.000.000,0 € ευρώ (∆ηµόσια ∆απάνη). Στόχος του προγράµµατος είναι η αύξηση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναµικού, η ενίσχυση της ανάπτυξης των περιφερειακών / τοπικών οικονοµιών µέσω της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, η αποκέντρωση επιχειρηµατικών και βιοµηχανικών δραστηριοτήτων και η

βελτίωση του περιβάλλοντος µέσω της µετεγκατάστασης υφισταµένων επιχειρήσεων από τα µεγάλα αστικά κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στην περιφέρεια. Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) για την αξιολόγηση, διαχείριση και τη παρακολούθηση υλοποίησής του προγράµµατος είναι ο Ενδιάµεσος Φορέας του ΕΠΑΕ (ΕΦΕΠΑΕ), ο οποίος διαθέτει γραφείο στο Επιµελητήριο Ηλείας, στον 3ο όροφο, αρµοδιότητας του Προέδρου του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Άγγελου Αγγελόπουλου, µε τηλ. Επικ. 2621035113. Η ηµεροµηνία προδηµοσίευσης (15η/07/2009) του προγράµµατος αποτελεί και τον χρόνο έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε δυο κατηγορίες: Ι. Ίδρυση νέων επιχειρήσεων ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που γεννήθηκαν από το 1954 µέχρι και το 1991 και διαµένουν µόνιµα στους νοµούς Αττικής (πλην των ∆ήµων, Κυθήρων, Αντικυθήρων, Μεθάνων, Ύδρας, Πόρου,

22


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σπετσών και Τροιζήνας) και Θεσσαλονίκης (πλην επαρχίας Λαγκαδά) και είναι άνεργοι, µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελµατίες που δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του προγράµµατος και τα οποία επιθυµούν να ξεκινήσουν σε ΟΤΑ µεγαλύτερο από 3.000 κατοίκους, στο υπόλοιπο τµήµα της χώρας, καθώς και στις εξαιρούµενες περιοχές του νοµού Αττικής και στην επαρχία Λαγκαδά του νοµού Θεσσαλονίκης, επιχειρηµατική δραστηριότητα από αυτές που αναφέρονται στο Παράρτηµα 1, που ακολουθεί:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑ∆ 2008)

Τρία νέα προγράµµατα από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο του «Επιχειρώ 2009» ΙΙ. Σε υφιστάµενες επιχειρήσεις ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα στους νοµούς Αττικής (πλην των ∆ήµων, Κυθήρων, Αντικυθήρων, Μεθάνων, Ύδρας, Πόρου, Σπετσών και Τροιζήνας) και Θεσσαλονίκης, από αυτές που αναφέρονται στο άνωθεν Παράρτηµα 1 και επιθυµούν να διακόψουν την εκεί λειτουργία της επιχείρησης τους και να την µεταφέρουν σε ΟΤΑ µεγαλύτερο από 3.000 κατοίκους, στο υπόλοιπο τµήµα της χώρας καθώς και στις εξαιρούµενες περιοχές του νοµού Αττικής. Επιπλέον προϋποθέσεις σε αµφότερες τις προαναφερόµενες κατηγορίες είναι κατά περίπτωση και τα ακόλουθα: –ο ενδιαφερόµενος να ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωµατεία, σύλλογοι, κ.α.) – δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, δεν αποτελεί προβληµατική επιχείρηση, δεν εκκρεµεί σε βάρος του ανάκτηση ενίσχυσης – να τηρεί βιβλία Α’, Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος. Εξαιρούνται και συνεπώς είναι µη επιλέξιµες, επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύµβασης franchising (δικαιόχρησης). Στο πρόγραµµα εντάσσονται επιχειρήσεις µε νοµική µορφή που θα πρέπει να είναι ατοµική επιχείρηση ή εταιρεία (Οµόρρυθµη, Ετερόρρυθµη, Μον.ΕΠΕ, ΕΠΕ ή Ανώνυµη), η οποία, για τις περιπτώσεις της παρ. 4.1 του οδηγού του προγράµµατος, θα συσταθεί µετά την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του προγράµµατος. Επιλέξιµα εταιρικά σχήµατα είναι εκείνα στα οποία: • Στα κεφάλαια τους συµµετέχουν δικαιούχοι του προγράµµατος µε ποσοστό τουλάχιστον 75%. • Η διαχείριση της εταιρείας ασκείται αποκλειστικά από τους δικαιούχους κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.

23


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τρία νέα προγράµµατα από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο του «Επιχειρώ 2009» ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Ποσοστό δηµόσιας χρηµατοδότησης επί του εγκεκριµένου προϋπολογισµού

Ανώτατο όριο του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού

Κατώτατο όριο του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού

200.000 € για τις επιχειρήσεις του τοµέα µεταποίησης και του τοµέα ανακύκλωσης και περιορισµού της ρύπανσης

30.000 €

60% σε πυρόπληκτες/ σεισµόπληκτες περιοχές

100.000 € για τις επιχειρήσεις τουρισµού

30.000 €

100.000 € για τις εµπορικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

60% σε πυρόπληκτες/ σεισµόπληκτες περιοχές

20.000 €

60% σε πυρόπληκτες/ σεισµόπληκτες περιοχές

Οι επιλέξιµες δαπάνες που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα είναι υποχρεωτικό να περιλαµβάνονται σε µια από τις παρακάτω κατηγορίες: Εξοπλισµό και ειδικές εγκαταστάσεις, Κτιριακές δαπάνες και διαµόρφωση χώρων καθώς και ∆απάνες προβολής, προώθησης, υπηρεσίες συµβούλων και άλλες αντίστοιχες δαπάνες. Ανώτατα όρια επιχορηγούµενων δαπανών του συνολικού προϋπολογισµού ανά κατηγορία επιλέξιµων δαπανών και οικονοµικό τοµέα δραστηριοποίησης

24

Α/Α

Κατηγορία ∆απάνης

Ανώτατο όριο επιχορηγούµενης δαπάνης ανά κατηγορία

1

Εξοπλισµός και ειδικές εγκαταστάσεις

Μέχρι το 100% του επιλέξιµου προϋπολογισµού της πρότασης

2

Κτιριακές, διαµόρφωση χώρων

Μέχρι το 40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού της πρότασης

3

Προβολή-προώθηση & άλλες δαπάνες

Μέχρι το 10% του επιλέξιµου προϋπολογισµού της πρότασης

4

Σύνταξη πρότασης και φάκελου υποβολής

Μέχρι 2.000 €

5

Επίβλεψη υλοποίησης έργου

Μέχρι 1.000 €


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σε όλους τους τοµείς, στην κατηγορία εξοπλισµός είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται επαγγελµατικά ή µικτής χρήσης µεταφορικά µέσα απαραίτητα για τη διακίνηση υλικών, εµπορευµάτων, προϊόντων και παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης µε ανώτατο όριο το ποσό των 20.000 €. Το Επενδυτικό Σχέδιο πρέπει να υλοποιηθεί εντός δεκαοκτώ (18) µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης. Μετά την υπογραφή της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής του έργου στο χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, µέχρι το 35% της δηµόσιας χρηµατοδότησης. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται συνεχώς από 09-112009 µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού στον ΕΦΕΠΑΕ εκτός των περιόδων που διαρκεί η αξιολόγηση και η υπαγωγή των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί. Οι αξιολογήσεις των προτάσεων και οι αντίστοιχες υπαγωγές θα πραγµατοποιούνται δύο φορές το έτος: από 11 Ιανουαρίου έως 26 Φεβρουαρίου και από 1 Ιουνίου έως 20 Ιουλίου κάθε έτος. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της επενδυτικής πρότασης είναι υποχρεωτική και υποβάλλεται υποχρεωτικά και σε φυσική µορφή. Για τις ∆ιοικητικές Περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου - Ηπείρου - Ιονίων Νήσων η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται στη ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ∆/νση : Μιχαλακοπούλου 58, 262 21 Πάτρα, τηλ. 2610622711, e-mail : efd@patrascc.gr, µέλος της οποίας είναι το Επιµελητήριο Ηλείας. Τα έντυπο υποβολής πρότασης, όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να τα βρίσκουν και στο δικτυακό τόπο του ΕΦΕΠΑΕ και του ΥΠΑΝ (www.ypan.gr ).

α) Είναι µεσαίες υφιστάµενες επιχειρήσεις, που έχουν αρχίσει την παραγωγική δραστηριότητά τους το αργότερο την 1/1/2005. β) Εµφανίζουν κατά την τελευταία τριετία µέσο όρο των αποτελεσµάτων προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων θετικό (κέρδη). γ) Τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων (ΚΒΣ) και έχουν νοµική µορφή (ατοµική επιχείρηση, οµόρρυθµος, ετερόρρυθµος εταιρεία, εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, ανώνυµος εταιρεία). δ) Είναι µεταποιητικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτών στην µεταποίηση υπηρεσιών που έχουν κύρια δραστηριότητα η οποία ταξινοµείται σε έναν από τους κλάδους του Πίνακα 1, που ακολουθεί. Σε περίπτωση που η µεταποιητική επιχείρηση ασκεί διπλή δραστηριότητα π.χ. και εµπόριο, οι ενέργειες που θα προταθούν προς επιχορήγηση θα αναφέρονται στον κλάδο της µεταποίησης, των οποίων θα πρέπει ο µέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας που προέρχεται από την µεταποίηση ή τις υποστηρικτικές στην µεταποίηση υπηρεσίες να είναι µεγαλύτερος του 50%. ε) Απασχολούν από 50 έως 250 εργαζόµενους.

Β) Το πρόγραµµα «Εξελίσσοµαι». Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 50.000.000,00 ευρώ (∆ηµόσια ∆απάνη). Στόχος του προγράµµατος είναι να µπορέσουν οι επιχειρήσεις να ενδυναµώσουν την παρουσία τους στην εγχώρια και φυσικά στη διεθνή αγορά, να ενσωµατώσουν την τεχνολογική ή και µη τεχνολογική καινοτοµία και να αναπτύξουν νέα και πιστοποιηµένα προϊόντα και υπηρεσίες ή και να διαφοροποιήσουν τα υπάρχοντα. Να αποκτήσουν δηλαδή µε τις νέες επιχειρηµατικές τους πρωτοβ Φορέας Υλοποίησης θα είναι η ∆/νση Βιοµηχανικών Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

25

ΠΙΝΑΚΑΣ 1


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ∆ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ∆ΑΝΕΙΟ Ο επιλέξιµος προς υπαγωγή Προϋπολογισµός των επιχειρηµατικών σχεδίων ορίζεται από 150.000,00 € 1.200.000,00 €. Ο ανώτατος επιλέξιµος προς επιχορήγηση προϋπολογισµός κάθε επιχειρηµατικού Σχεδίου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 85% του µέσου κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας της επιχείρησης. Το ποσοστό ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης καθορίζεται για το πυρόπληκτο Νοµό Ηλείας στο 50%. Το ποσοστό της Ιδίας συµµετοχής τουλάχιστον στο 25%. Στο προβλεπόµενο για ενίσχυση επιχειρηµατικό σχέδιο προβλέπεται και η χρησιµοποίηση δανείου (τραπεζική συµµετοχή) για τη κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής, όταν χρειάζεται. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ Οι προς χρηµατοδότηση δαπάνες αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ειδικές βοηθητικές εγκαταστάσεις, µηχανολογικό εξοπλισµό, προγράµµατα Η/Υ, hardware, software, λογισµικό, δαπάνες απόκτησης τεχνολογίας αγοράς know-how, εκπόνησης µελετών, ανάπτυξης συστηµάτων διαχείρισης όπως ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγείας και ασφάλειας κ.πλ., δαπάνες συµµετοχής σε εκθέσεις, δαπάνες σύνδεσης και δαπάνες συµβούλων. Οι ποσοστώσεις των κατηγοριών δαπανών, που έχει δικαίωµα κάθε επιχείρηση να καλύψει, αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράµµατος. Επιλέξιµες θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν σε εργασίες που αρχίζουν µετά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης. Το Ε.Σ. ως προς το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 2 ετών από την απόφαση ένταξης µε δυνατότητα 6µηνης παράτασης Παρέχεται η δυνατότητα στις δικαιούχους επιχειρήσεις να ζητήσουν και να εισπράξουν ως προκαταβολή το 30% της επιχορήγησης του εγκεκριµένου επιχειρηµατικού σχεδίου. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται ταχυδροµικά (συστηµένη επιστολή ή ταχυµεταφορά) συνεχώς από ηµεροµηνίας ενάρξεως 09-11-2009, µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού στη ∆/νση Βιοµηχανικών Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ,τηλ.2106965866, εκτός των περιόδων που διαρκεί η αξιολόγηση και η υπαγωγή των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί. Οι περίοδοι αυτοί (κύκλοι αξιολόγησης) είναι : • από 11η Ιανουαρίου 2010 και κάθε 11η Ιανουαρίου έκαστου έτους έως 26η Φεβρουαρίου 2010 και κάθε 20η Φεβρουαρίου έκαστου έτους • από 01η Ιουνίου 2010 και κάθε 1η Ιουνίου έκαστου έτους έως 20η Ιουλίου και κάθε 20η Ιουλίου έκαστου έτους.

Το έντυπο υποβολής της πρότασης, όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα βρίσκουν στο δικτυακό τόπο του ΥΠΑΝ (www.ypan.gr ή www.ggb.gr). Γ) Το πρόγραµµα «Πρωτοτυπώ 2009». Είναι ένα ιδιαίτερο πρόγραµµα το οποίο στοχεύει στην προώθηση της καινοτοµίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως βασικής παραµέτρου για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Το πρόγραµµα λοιπόν αυτό απευθύνεται σε δυο κατηγορίες κοινού: α) Σε υφιστάµενες Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν την εµπορική αξιοποίηση καινοτόµων/πρωτότυπων ιδεών υπό τη µορφή της διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιµοποιούν και β) Σε νέες επιχειρήσεις, που θα ιδρυθούν από φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιδιώκουν να µετατρέψουν µία πρωτότυπη ιδέα ή/και µία κατοχυρωµένη αλλά µη εµπορικά αξιοποιηµένη τεχνογνωσία σε επιχειρηµατική καινοτοµία. Σε αυτές λοιπόν τις δύο κατηγορίες το «Πρωτοτυπώ 2009» λειτουργεί σαν µια συµπληρωµατική ενέργεια του προγράµµατος «∆ηµιουργία- Υποστήριξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων υψηλής έντασης γνώσης spin off και τα spin out» της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και του προγράµµατος «Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Νέων» του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας. ∆εν είναι απαραίτητο να υπάρχει πρότερη εµπειρία σε έρευνα και σε ανάπτυξη αλλά τώρα µέσω αυτού του προγράµµατος να µπουν για πρώτη φορά σε αυτό το χώρο. Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 24 εκατοµµύρια ευρώ εκ των οποίων τα 12εκατ. ευρώ είναι η δηµόσια επιχορήγηση για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις, ενώ επιπλέον 16 εκατοµµύρια εκ των οποίων τα 8 εκατ. ευρώ δηµόσια δαπάνη θα είναι για νέες επιχειρήσεις από φυσικά πρόσωπα. Ο προϋπολογισµός των υποβαλλόµενων έργων για τις υφιστάµενες µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις θα ανέρχεται στις 50.000 έως 200.000 ευρώ, ενώ για τις νέες επιχειρήσεις στις 30.000 έως 200.000 ευρώ, µε ποσοστό χρηµατοδότησης 60% για τον Νοµό Ηλείας. Η ίδια συµµετοχή τίθεται κατ’ ελάχιστο στο 20% του συνολικού προτεινόµενου προϋπολογισµού του έργου. Το υπόλοιπο της ιδιωτικής συµµετοχής µπορεί να καλυφθεί µε Τραπεζικό δανεισµό. Φορέας υλοποίησης του έργου θα είναι η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και συγκεκριµένα η ∆/νση Οργάνωσης και η ∆/νση Βιοµηχανικής Πολιτικής. Η ηµεροµηνία προδηµοσίευσης (15-07-2009) αποτελεί τον χρόνο έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών.

26


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α) Πρόγραµµα για υφιστάµενες επιχειρήσεις ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι Υφιστάµενες Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις µε έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας 1 έως και 5 ετών από την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του προγράµµατος, οι οποίες έχουν κλείσει τουλάχιστον µία πλήρη (τουλάχιστον 12µηνη) διαχειριστική χρήση, και, οι οποίες επιδιώκουν: την ανάπτυξη / διάθεση / εµπορευµατοποίηση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή, την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή την εφαρµογή καινοτόµων/πρωτότυπων µεθόδων και διεργασιών στην παραγωγική διαδικασία τους, δια µέσου της υλοποίησης /εφαρµογής πρωτότυπων και καινοτόµων ιδεών. Στο πρόγραµµα εντάσσονται επιχειρήσεις µε νοµική µορφή εµπορικής εταιρείας (Οµόρρυθµη, Ετερόρρυθµη, ΕΠΕ ή Ανώνυµη). Β) Πρόγραµµα για νέες επιχειρήσεις από φυσικά πρόσωπα ∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν δηµιουργικές οµάδες του πληθυσµού, ήτοι φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία έχουν γεννηθεί πριν το 1970, τα οποία επιθυµούν να ιδρύσουν µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες θα συσταθούν µετά την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του προγράµµατος, µε σκοπό τη διάθεση / εµπορευµατοποίηση καινοτόµων / πρωτότυπων ή µη αξιοποιηµένης υπό την εµπειρίας / γνώσης υπό τη µορφή: ή νέων ή βελτιωµένων προϊόντων ή υπηρεσιών ή, την εφαρµογή καινοτόµων / πρωτότυπων µεθόδων και διεργασιών σε παραγωγικές διαδικασίες ή διαδικασίες παροχής υπηρεσιών.

ρισσότερες από τις ακόλουθες θεµατικές περιοχές, οι οποίες ενδεικτικά και µόνο αναφέρονται: • Εφαρµογές Βιοµηχανικών Τεχνολογιών, προηγµένα υλικά, εφαρµογές µικροηλεκτρονικής • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών • Ενέργεια • Περιβάλλον • Εµπορικές Εφαρµογές στον κλάδο «Υγεία»-«Βιοτεχνολογία» • Μεταφορές • Πολιτιστική Κληρονοµιά/Κοινωνικής διάστασης της ανάπτυξης • Υπηρεσίες/Λοιπές(Άλλες) εφαρµογές ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ Κατά τη διαµόρφωση του συνολικού προτεινόµενου προϋπολογισµού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόµενων δαπανών µε τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών. 1. Εξοπλισµός και Ειδικές Εγκαταστάσεις 2. Κτιριακά & ∆ιαµόρφωση Χώρων 3. ∆απάνες marketing και Οργάνωσης - Άλλες ∆απάνες 4. ∆απάνες Συµβούλου Τα Ανώτατα όρια επιχορηγούµενων δαπανών του συνολικού προϋπολογισµού ανά κατηγορία επιλέξιµων δαπανών και οικονοµικό τοµέα δραστηριοποίησης, έχουν ως εξής:

Στο πρόγραµµα εντάσσονται φυσικά πρόσωπα µε την προϋπόθεση ότι θα συστήσουν εµπορική εταιρεία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.), το αργότερο µέχρι την πρώτη εκταµίευση της αναλογούσας επιχορήγησης. Οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις θα πρέπει να ιδρύονται από φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα ή µισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελµατίες που δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα από 01-01-2008 µέχρι και την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του προγράµµατος. Οι επιµέρους προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι δυνητικοί επενδυτές αλλά και περιπτώσεις εξαιρέσεων υπαγωγής στο πρόγραµµα για αµφότερες τις κατηγορίες, αναλύονται στους οδηγούς των προγραµµάτων.

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α/Α

Εξοπλισµός και Ειδικές Εγκαταστάσεις

Μέχρι το 100% του υποβαλλόµενου προϋπολογισµού

Κτιριακά ∆ιαµόρφωση Χώρων

Κατά την υποβολή δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% του κατ’ αρχήν επιλέξιµου προϋπολογισµού της πρότασης. Υλοποίηση σύµφωνα µε το ποσό που εγκρίθηκε για επιχορήγηση.

3

∆απάνες marketing και Οργάνωσης. Άλλες ∆απάνες

Κατά την υποβολή δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του κατ’ αρχήν επιλέξιµου προϋπολογισµού της πρότασης. Υλοποίηση σύµφωνα µε το ποσό που εγκρίθηκε για επιχορήγηση.

4

∆απάνες Συµβούλων

∆εν µπορεί να υπερβαίνουν το 3% του συνολικά επιλέξιµου προϋπολογισµού της πρότασης

1

2

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ Επιδίωξη του προγράµµατος είναι η υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων (Ε/Σ) υψηλής προστιθέµενης αξίας τα οποία στοχεύουν στην εµπορική αξιοποίηση πρωτοτύπων ιδεών και µη αξιοποιηµένης γνώσης σε µία ή πε-

27

Ανώτατα όρια Επιλέξιµη επιχορηγούµενων ∆απανών Κατηγορία ∆απάνης ανά κατηγορία


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α/Α

Επιλέξιµη Κατηγορία ∆απάνης

Ανώτατα όρια επιχορηγούµενων ∆απανών ανά κατηγορία

1

Εξοπλισµός και Ειδικές Εγκαταστάσεις

Μέχρι το 100% του υποβαλλόµενου προϋπολογισµού

2

Κατά την υποβολή δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% του κατ’ αρχήν επιλέξιµου προϋπολογισµού Κτιριακά ∆ιαµόρφωση Χώρων της πρότασης. Υλοποίηση σύµφωνα µε το ποσό που εγκρίθηκε για επιχορήγηση.

3

Κατά την υποβολή δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% του κατ’ αρχήν επιλέξιµου ∆απάνες marketing προϋπολογισµού και Οργάνωσης. της πρότασης. Άλλες ∆απάνες Υλοποίηση σύµφωνα µε το ποσό που εγκρίθηκε για επιχορήγηση.

4

∆απάνες Συµβούλων

∆εν µπορεί να υπερβαίνουν το 5% του συνολικά επιλέξιµου προϋπολογισµού της πρότασης

Επιπλέον πληροφόρηση µπορούν να λαµβάνουν οι ενδιαφερόµενοι απευθυνόµενοι στο Επιµελητήριο Ηλείας, στον:

Σε όλους τους τοµείς είναι δυνατόν στην κατηγορία εξοπλισµός να περιλαµβάνονται επαγγελµατικά ή µικτής χρήσης µεταφορικά µέσα απαραίτητα για τη διακίνηση υλικών, εµπορευµάτων, προϊόντων και παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης µε ανώτατο όριο ποσό 20.000,00€, µε την προϋπόθεση να τεκµαίρεται η συνάφειά τους µε το επενδυτικό σχέδιο. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται ταχυδροµικά (συστηµένη επιστολή ή ταχυµεταφορά) στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης / ∆ιεύθυνση Οργάνωσης, Μεσογείων 117119, Τ.Κ. 10192, Αθήνα, τηλ. 210 – 6969225 και 2106969226, συνεχώς από ηµεροµηνίας έναρξης 09-112009, µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού. Υποβολή προτάσεων δεν γίνεται δεκτή κατά τις περιόδους, που διαρκεί η αξιολόγηση και ένταξη των προτάσεων, που έχουν ήδη υποβληθεί. Οι περίοδοι αυτές (κύκλοι αξιολόγησης) είναι : • από 11η Ιανουαρίου 2010 και κάθε 11η Ιανουαρίου έκαστου έτους έως 26η Φεβρουαρίου 2010 και κάθε 20η Φεβρουαρίου έκαστου έτους • από 1η Ιουνίου 2010 και κάθε 1η Ιουνίου έκαστου έτους έως 20η Ιουλίου 2010 και κάθε 20η Ιουλίου έκαστου έτους.

28

1ο όροφο: Αρµόδιοι: ο κ. Νικόλαος Μιχαλόπουλος, η κα Αγγελική Λαµπροπούλου και η κα Αφροδίτη Μαυροπούλου - Οικονοµολόγοι, µε τηλ. Επικ. 26210 34154, 2ο όροφο, Γραφείο Προέδρου: Αρµόδιες: η κα Πηνελόπη Λουρίδα -∆/ντρια του Γραφείου του Προέδρου, η κα Γωγώ Πανταζοπούλου - Συνεργάτης του Προέδρου και η κα Ελίνα Γκριτζέλη - Οικονοµολόγος - Συνεργάτης του Προέδρου, µε τηλ. Επικ. 2621036895, 3ο όροφο, Γραφείο ∆ιαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων: Αρµόδιος ο κ. Γιάννης Γεράνιος, εκπρόσωπος του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης στον Ν. Ηλείας, µε τηλ. Επικ. 26210 35113, καθώς επίσης και επισκεπτόµενοι την ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Ηλείας στην διεύθυνση www.heliachamber.gr.


ΘΕΜΑ

Ανάδειξη παροχών της Εργατικής Εστίας

Ο

Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής του Οργανισµού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) Πύργου και Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Εµπορικών Συλλόγων Ν. Ηλείας κ. Αγγελος Αγγελόπουλος, θέλοντας να αναδείξει το µεγάλο έργο του Οργανισµού Εργατικής Εστίας, κάνει γνωστό ότι ο φετινός προϋπολογισµός των προγραµµάτων κοινωνικού τουρισµού της Εργατικής Εστίας, ξεπερνά τα 90 εκ. ευρώ. Ο κος Πρόεδρος δίνει καθηµερινά τη µάχη για τη βελτίωση και την αύξηση των παροχών προς τους δικαιούχους. Το κύριο πρόγραµµα αφορά 750.000 δικαιούχους (520.000 πέρυσι), προϋπολογισµού 78 εκατ. ευρώ. Το πρόγραµµα 7ήµερων και 8ήµερων εκδροµών αφορά 28.000 δικαιούχους και είναι προϋπολογισµού 6,05 εκατ. ευρώ, ενώ 4,09 εκ. ευρώ στοίχισε το πρόγραµµα οκτώ κρουαζιερών (µε το πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της ΑΝΕΚ) στο οποίο συµµετείχαν 12.500 δικαιούχοι. Συνεχίζοντας, ο κ. Πρόεδρος, ενηµερώνει ότι η διοίκηση της Εργατικής Εστίας προσανατολίζεται να υιοθετήσει τη λογική των µεγάλων ξένων τουρ οπερέιτορ προκειµέ-

νου να αξιοποιήσει τη δύναµη που προσφέρουν οι περίπου ένα εκατοµµύριο δικαιούχοι της, ώστε να εξασφαλίσει υψηλότε-

ρης ποιότητας καταλύµατα, πάνω στο κύµα και σε καλύτερες τιµές. Προσπαθώντας να βελτιώσει ακόµα περισσότερο την 29

ποιότητα του κοινωνικού τουρισµού προς τους ενδιαφερόµενους η ∆ιοίκηση της Ε.Ε., προσανατολίζεται στην εφαρµογή ενός πιλοτικού προγράµµατος για να δηµιουργήσει περί τα 60.000 «πακέτα» µιας εβδοµάδας για δικαιούχους του. Για το σκοπό αυτό σκέφτεται να δεσµεύσει 1.250 δωµάτια για περίοδο πέντε µηνών (21 εβδοµάδες). Πρόθεση του οργανισµού είναι να θέσει αυστηρές προδιαγραφές ώστε να προσελκύσει µόνο µεγάλα ξενοδοχεία τριών και τεσσάρων αστέρων που βρίσκονται «πάνω στο κύµα» και διαθέτουν τουλάχιστον 100 δωµάτια το καθένα. Το θέµα αναµένεται να προωθηθεί στο ∆.Σ. του οργανισµού τον Αύγουστου και η προκήρυξη του διαγωνισµού τοποθετείται στον Οκτώβριο. Αν η εφαρµογή του εξελιχθεί οµαλά, η Εργατική Εστία σκοπεύει να επεκτείνει το «µοντέλο» αυτό και στα υπόλοιπα προγράµµατά της.


∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ανοίγουµε την “πόρτα”

για τις επιχειρήσεις µας στην Ευρώπη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Α∆ΡΙΑΤΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Ο

Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Άγγελος Αγγελόπουλος και η ∆ιοικητική Επιτροπή πληροφορούν τον επιχειρηµατικό κόσµο του Νοµού µας για τις δραστηριότητες που έχει αναπτύξει το Επιµελητήριο µας, σχετικά µε την ανάπτυξη διασυνοριακής συνεργασίας, σε θέµατα επιχειρηµατικά τουριστικά, πολιτιστικά και θέµατα Λαϊκής Παράδοσης. Το Επιµελητήριο Ηλείας, έχει έρθει σε επαφή µε επιµελητήρια της γείτονας χώρας Ιταλίας, στα πλαίσια του πνεύµατος εθελοντικής διασυνοριακής συνεργασίας. Οι επαφές αυτές που είναι σε εξέλιξη, αναπτύσσονται µεταξύ του επιµελητηρίου µας και των επιµελητηρίων της Ρώµης, της Φλωρεντίας, της Βενετίας, και της Ανκόνας. Μέσω των επαφών αυτών έχουν προγραµµατιστεί συναντήσεις µε σκοπό να αναπτυχθεί προβληµατισµός και ανταλλαγή απόψεων για θέµατα πολιτιστικά και τουριστικά όπου και θα αναζητηθούν κοινά πεδία δράσης.(Αρχαία Ολυµπία-αρχαιολογικοί χώροι Ρώµης, Φλωρεντίας ,Βενετίας κ.λ.π. ) Κοινός στόχος είναι να συνδιαµορφώσουν και να υποβάλλουν προτάσεις εκµεταλλευόµενοι το «Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας» που προωθεί τη διασυνοριακή, τη διακρατική και τη διαπεριφερειακή συνεργασία στην Ευρώπη, για επιχειρηµατικές, πολιτιστικές και τουριστικές ανταλλαγές που θα έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση επισκεψιµότητας στο Νοµό µας, που συµβάλει στην τόνωση της επι-

Από αριστερά διακρίνονται η ∆ιευθύντρια του Γραφείου του Προέδρου Επιµελητηρίου Ηλείας κα Πόπη Λουρίδα, ο Προϊστάµενος του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Γιάννης Αντωνόπουλος, η κα Κατερίνα Τζογανάκη executive manager του Ελληνοιταλικού Επιµελητηρίου και υπεύθυνη της Ελληνικής αποστολής, ο Πρόεδρος της Έκθεσης και Πρόεδρος της εταιρίας ANIBO κ. Vasko Paladini, o Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Άγγελος Αγγελόπουλος, η Oικονοµολόγος – Συνεργάτης του BIC ∆υτικής Ελλάδος κ. Γιώτα Ζαφειροπούλου και ο εκπρόσωπος του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρησης κ. Γιάννης Γεράνιος.

χειρηµατικής δραστηριότητας , αλλά και τη δηµιουργία ευκαιριών για επισκέψεις µελών µας επιχειρηµατιών σε αντίστοιχα µέρη ( εµπορικές εκθέσεις, τουριστικά, πολιτιστικά κ.λ.π.) της γείτονας χώρας. Στο πνεύµα αυτό το Επιµελητήριο είχε οργανώσει αποστολή, που συµµετείχε στην 2η ∆ιεθνή εµπορική έκθεση τροφίµων TUTTO FOOD στο Μιλάνο µε επικεφαλής τον πρόεδρο του κ. Άγγελο Αγγελόπουλο . Η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα γνωστή και εξειδικευµένη µε πλήθος καινοτόµων ιδεών στον τοµέα των τροφίµων. Ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας ,είχε συνάντηση µε τον πρό-

30

εδρο της Έκθεσης και πρόεδρο της εταιρίας ANIBO, κ.Vasko Paladini ,όπου κοινή διαπίστωση ήταν, ότι τα ελληνικά προϊόντα προκάλεσαν το έντονο ενδιαφέρον επιχειρηµατιών και καταναλωτών. Επίσης εκφράσθηκε η επιθυµία εκατέρωθεν, να διοργανωθεί αντίστοιχη έκθεση στην Ελλάδα, µε στόχο την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών . Για το λόγο αυτό, προγραµµατίστηκε να αφιχθεί αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, από παράγοντες της έκθεσης και να γίνουν διαβουλεύσεις µε το τµήµα Εµπορίου του Υπουργείου Εξωτερικών και το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, ειδικότερα µε τον Ελληνικό Οργανισµό Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ), όπου µε τη διαµεσολάβηση του Ελληνοϊταλικού Επιµελητήριου, να πραγµατοποιηθεί και στην Ελλάδα αντίστοιχη Έκθεση Πανευρωπαϊκής εµβέλειας . Πρωτεύοντα ρόλο θα παίξει το Επιµελητήριο Ηλείας που αντιπροσωπεύει ένα Νοµό µε πολυποίκιλη αγροτική παράγωγη και προϊόντα υψηλής ποιότητας προς εξαγωγή. Το υψηλό επίπεδο συνεργασίας του επιµελητηρίου µας µε το Ελληνοϊταλλικό επιµελητήριο, µας δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο, στην ανάπτυξη των εµπορικών σχέσεων µε επιχειρηµατικούς κύκλους και επίσηµους παράγοντες στη γείτονα χώρα και ικανοποιεί το γενικότερο σχέδιο του Προέδρου και της ∆ιοικητικής επιτροπής, για την ανάπτυξη πολύπλευρων κοινών δράσεων, που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσα από τα προ-


∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ανοίγουµε την “πόρτα” για τις επιχειρήσεις µας στην Ευρώπη

γράµµατα ∆ιασυνοριακής συνεργασίας. Την αποστολή συνόδευσε η κα Τζογανάκη Κατερίνα, executive manager του Ελληνοϊταλικού επιµελητηρίου, η οποία οργάνωσε αποτελεσµατικά συναντήσεις µε ιταλικές επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς. Επίσης στο Αγρίνιο ολοκληρώθηκε το 9Ο Συνέδριο του Φόρουµ των επιµελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου (AIC FORUM), που έχει 31 επιµελητήρια από επτά µέρη της περιοχής, που είναι ή Ιταλία ,Κροατία, Ελλάδα, Σλοβενία, Αλβανία, Μαυροβούνιο και Βοσνία – Ερζεγοβίνη. Το Φόρουµ στοχεύει στην κατοχύρωση και υποστήριξη της οικονοµικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ολοκλήρωσης των πληθυσµών της αναφερόµενης περιοχής. Στο φόρουµ συζητήθηκαν δυο θεµατικές ενότητες: “Η επίδραση της Παγκόσµιας Κρίσης στις χώρες της Αδριατικής και του Ιονίου” καθώς και “Oι πιθανές ευκαιρίες δηµιουργίας, µιας ελεύθερης ζώνης εµπορίου, µεταξύ Ευρώπης και Μεσογείου.” Το Επιµελητήριο Ηλείας µε τον Πρόεδρό του και τους συνεργάτες του συµµετείχε στο Τραπέζι εργασίας µε το θέµα:”ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ‘’αναπτύσσοντας τις προτάσεις του . Εκεί παρουσιάστηκε και το σήµα

Αξίζει να σηµειωθεί πως για την υλοποίηση των Προγραµµάτων αυτών στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η κοινή προετοιµασία προτάσεων, µε καθαρό και προσανατολισµένο περιεχόµενο. Απαιτείται από τους Έλληνες και ξένους εταίρους, δηλαδή, να έχουν κοινή ανάπτυξη, υλοποίηση, στελέχωση και χρηµατοδότηση κάθε έργου. Ο Πρόεδρος του επιµελητηρίου κ. Άγγελος Αγγελόπουλος µαζί µε τους συνεργάτες του, στην προσπάθεια τους να βοηθήσουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα του τόπου µας, αναδεικνύουν, συµµετέχουν και αξιοποιούν κάθε δυνατότητα, που διαµορφώνει συνθήκες για ένα περιβάλλον, που θα δηµιουργεί συνεχώς ευκαιρίες επιχειρηµατικής ανάπτυξης στον τόπο µας.

τουριστικής αναγνωρισιµότητας «ADRION», που προωθεί το Φόρουµ, µε το οποίο θα εφοδιαστούν οι τουριστικές επιχειρήσεις των περιοχών της Αδριατικής και αναπτύχθηκαν τα ωφελήµατα που θα προκύψουν, από την καθιέρωση του σήµατος, ως προς την προώθηση τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων. Τέλος εντός των εποµένων ηµερών θα δοθούν οι πρώτες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τα Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία», «Ελλάδα-Βουλγαρία», «Ελλάδα-Κύπρος», «Ελλάδα-Αλβανία» και «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική ∆η-

31

µοκρατία της Μακεδονίας», που συγχρηµατοδοτούνται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους και έρχονται να αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα Προγράµµατα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG, τα οποία υλοποιήθηκαν στην προγραµµατική περίοδο 2000-2006. Ειδικότερα: Το Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕλλάδαΙταλία» έχει συνολικό προϋπολογισµό €118.606.893 Στο πρόγραµµα αυτό συµµετέχει και ο Νοµός Ηλείας µε ειδικό ποσοστό απορροφητικότητας.


Τελική προκήρυξη για το πρόγραµµα Επιστηµόνων-Ελεύθερων Επαγγελµατιών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΦΟΡΑ : ΓΙΑΤΡΟΥΣ - ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

Ε

οποίες επιθυµεί να προβεί. κδόθηκε η τελική προΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ 1Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ κήρυξη από το ΥπουρΘα ακολουθεί εκ των υστέγείο Οικονοµίας κ. ρων έλεγχος υλοποίησης του Γιάννη Παπαθανασίου για ΕΩΣ 80% ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ φυσικού και οικονοµικού αντικειτην ενίσχυση Ελευθέρων Επαγµένου της πρότασης. γελµατιών-Επιστηµόνων στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ πλαίσιο των Περιφερειακών ΕπιΧΩΡΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Τα κριτήρια επιλογής των χειρησιακών Προγραµµάτων προτάσεων θα βασίζονται σε οιτου ΕΣΠΑ 2007-2013. κονοµικά στοιχεία παρελθόντων Η ενίσχυση αφορά στην απόκτηση σύγχρονου, τεχνολογικού εξοπλισµού, απαραι- ετών. Η αξιολόγησή τους θα είναι συγκριτική και θα γίνεται τήτου για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας ηλεκτρονικά µε αυτόµατο τρόπο - µέσω του συστήµατος taγια τις ακόλουθες κατηγορίες επαγγελµατιών: xis- µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής. • Ιατροί Η προθεσµία υλοποίησης των προτάσεων ορίζεται σε 4 • Οδοντίατροι • Μηχανικοί µήνες από την ηµεροµηνία έγκρισης τους. • Γεωτεχνικοί (στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται Για τις εγκεκριµένες προτάσεις, θα γίνονται αποδεκτές γεωλόγοι, γεωπόνοι, δασοπόνοι και ιχθυολόγοι) µόνο δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί από • ∆ικηγόροι 01/09/2009. • Συµβολαιογράφοι • Λογιστές ∆ικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι επιστήµονες - ελεύθεροι • Οικονοµολόγοι / Σύµβουλοι επαγγελµατίες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και οι οποίοι : Η συνολική δηµόσια δαπάνη, ανέρχεται σε 250 εκ. ευρώ. • Είναι εγκατεστηµένοι στην ελληνική Επικράτεια ∆ικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι ελεύθεροι επαγγελµα• Λειτουργούν µε νοµική µορφή ατοµικής επιχείρησης τίες που είναι σήµερα ενεργοί, έχουν κάνει έναρξη δρα• Τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας και έχουν µία τουστηριότητας πριν την 1η Ιανουαρίου 2009 και δεν απα- λάχιστον µία (1) κλεισµένη διαχειριστική χρήση (τουλάχιστον για το οικονοµικό έτος 2009 - διαχειριστική χρήση σχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. 2008) • ∆ιαθέτουν ΑΦΜ έγκυρο, ενεργό και ενταγµένο σε ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ • εξοπλισµός πληροφορικής (Η/Υ και περιφερειακά) συγκεκριµένους Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηριότητας • απαραίτητο ειδικό τυποποιηµένο λογισµικό (so- (ΚΑ∆). • Έχουν κάνει πρώτη έναρξη επαγγέλµατος πριν την ftware) • εξειδικευµένος εξοπλισµός σύγχρονης τεχνολογίας 1η/1/2009. • ∆ιαθέτουν φορολογική ενηµερότητα. για την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας (π.χ. ιαΣτις περιπτώσεις που δραστηριοποιούνται πάνω από τρικά µηχανήµατα). πέντε χρόνια, θα πρέπει να εµφανίζουν από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλµατος στις φορολογικές τους δηλώΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ 80% επί της υποβαλλόµενης πρότασης, για αυτούς που σεις, µέσο όρο ακαθάριστων εσόδων κατά τη διάρκεια των έχουν κάνει δήλωση έναρξης άσκησης επαγγέλµατος µετά δύο τελευταίων χρήσεων, υψηλότερο από τον αναφερόµενο κατά περίπτωση στον Πίνακα 1. την 1η Ιανουαρίου 2004. Για όσους έχουν κάνει έναρξη άσκησης επαγγέλµατος πριν την 1η Ιανουαρίου 2004 προβλέπεται ποσοστό ενίΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ σχυσης 50% Ιατροί - Οδοντίατροι 28.000 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά µέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr, από την 1η Σεπτεµβρίου 2009 µέχρι την 30η Νοεµβρίου 2009, (καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής µε την παράταση προγράµµατος) χωρίς την προσκόµιση δικαιολογητικών. Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να συµπληρώσει: • ηλεκτρονικά τον ΑΦΜ του, • τα στοιχεία του, • έναν αριθµό τραπεζικού λογαριασµού για την καταβολή της επιχορήγησης (εφόσον το σχέδιό του εγκριθεί) και • περιγραφή του εξοπλισµού και των δαπανών, στις

Γεωτεχνικοί *

28.000

Μηχανικοί

28.000

∆ικηγόροι

20.000

Συµβολαιογράφοι

40.000

Οικονοµολόγοι- Σύµβουλοι

20.000

Λογιστές

20.000

* Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται: οι γεωλόγοι, γεωπόνοι, δασοπόνοι και ιχθυολόγοι

32


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Από τον όρο αυτό, εξαιρούνται οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που κατοικούν και ασκούν το επάγγελµα τους σε νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των 3100 κατοίκων, τα άτοµα µε αναπηρία και όσοι ακούν το επάγγελµά τους σε χαρακτηρισµένους ορεινούς όγκους, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Στο Νοµό Ηλείας οι ∆ήµοι που δεν έχουν όρια Ακαθάριστων Εσόδων είναι ο ∆ήµος Λασιώνος και ο ∆ήµος Λαµπείας . ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Οι αναλυτικοί Κωδικοί Αριθµοί ∆ραστηριότητας που εντάσσονται στο πρόγραµµα(Κ.Α.∆.)είναι οι κάτωθι: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 “ΙΑΤΡΟΙ-Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ” 86.21 ∆ραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελµάτων 86.22.11 Υπηρεσίες ανάλυσης και ερµηνείας ιατρικών εικόνων 86.22.19 Άλλες υπηρεσίες ειδικής ιατρικής 86.23.11 Ορθοδοντικές υπηρεσίες 86.23.19 Άλλες οδοντιατρικές υπηρεσίες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΓΕΩΛΟΓΟΙ - ΓΕΩΠΟΝΟΙ - ∆ΑΣΟΛΟΓΟΙ - ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ” 70.22.15.01 Υπηρεσίες αλιευτικών µελετών 70.22.15.02 Υπηρεσίες γεωργικών µελετών (γεωργοοικονοµικών - γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραµµατισµού, γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων) 70.22.15.03 Υπηρεσίες δασολογικών µελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτηση ορεινών λεκανών, χειµάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών µεταφορικών εγκαταστάσεων) 70.22.15.05 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας 70.22.15.06 Υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε θέµατα αγροτικής οικονοµίας 70.22.15.08 Υπηρεσίες συµβουλών για έλεγχο ποιότητας 70.22.15.09 Υπηρεσίες συµβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίµων 70.22.15.10 Υπηρεσίες συµβουλών για κανόνες ασφαλείας 71.11 ∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων 71.12.1 Υπηρεσίες µηχανικών 71.12.3 Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστηµονικών ερευνών και συµβουλών

3 “∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ” 69.10.11 Υπηρεσίες παροχής νοµικών συµβουλών και νοµικής εκπροσώπησης στον τοµέα του ποινικού δικαίου 69.10.12 Υπηρεσίες παροχής νοµικών συµβουλών και νοµικής εκπροσώπησης σε δικονοµικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά µε το επιχειρηµατικό και το εµπορικό δίκαιο 69.10.13 Υπηρεσίες παροχής νοµικών συµβουλών και νοµικής εκπροσώπησης σε δικονοµικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά µε το εργατικό δίκαιο 69.10.14 Υπηρεσίες παροχής νοµικών συµβουλών και νοµικής εκπροσώπησης σε δικονοµικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά µε το αστικό δίκαιο 69.10.15 Νοµικές υπηρεσίες σχετικά µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ 69.10.16 Συµβολαιογραφικές υπηρεσίες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 “ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ /ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ” 69.20.1 Υπηρεσίες οικονοµικού ελέγχου 69.20.21 Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης 69.20.22 Υπηρεσίες σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων 69.20.23.02 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων µε προσωπική εργασία 69.20.24 Υπηρεσίες µισθολογίου 69.20.3 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συµβουλών 70.22.11 Υπηρεσίες παροχής συµβουλών στρατηγικής διαχείρισης 70.22.12 Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης (εκτός θεµάτων φορολογίας νοµικών προσώπων) 70.22.13.02 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώµατος διανοµής προϊόντων 70.22.13.05 Υπηρεσίες συµβούλου σε θέµατα προώθησης πωλήσεων 70.22.14 Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού 70.22.15.04 Υπηρεσίες παροχής συµβουλών οργάνωσης της µεθόδου εργασίας 70.22.15.07 Υπηρεσίες που παρέχονται από οικονοµολόγους, ειδικούς σε θέµατα αγροτικής οικονοµίας 70.22.16 Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για θέµατα εφοδιασµού και άλλων συµβουλών διαχείρισης 70.22.17 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηµατικών διαδικασιών 70.22.20.01 Υπηρεσίες κατάρτισης προϋπολογισµού επιχείρησης 70.22.20.02 Υπηρεσίες λογιστικής και ελέγχου κόστους προµηθειών Για την τελική προκήρυξη µε τα παραρτήµατα της µπορούν να ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι στα γραφεία του Επιµελητηρίου Ηλείας για περισσότερες πληροφορίες. 1ος όροφος: Αρµόδιοι: Ο κ. Γεωργόπουλος Γεώργιος οικονοµολόγος, ∆ιευθυντής του Επιµελητηρίου Ηλείας, ο κ. Νικόλαος Μιχαλόπουλος, η κα Λαµπροπούλου Αγγελική και η κα Μαυροπούλου Αφροδίτη, Οικονοµολόγοι, µε τηλ. Επικ. 2621022541 2ος όροφος, Γραφείο Προέδρου: Αρµόδιες: η κα Πηνελόπη Λουρίδα, ∆/ντρια του Γραφείου του Προέδρου, & η κα Γκριτζέλη Ελίνα - Οικονοµολόγος, συνεργάτης του προέδρου, µε τηλ. Επικ. 2621036895.

33


ΘΕΜΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Μοχλός Περιφερειακής Ανάπτυξης τα εµπορευµατικά κέντρα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Γιώργος Γεωργόπουλος

Η Ελλάδα, συνέπεια επιλογών δεκαετιών, δεν κατάφερε ποτέ να γίνει µία υγιώς αναπτυσσόµενη βιοµηχανική χώρα. ∆εν καταφέραµε ποτέ να περάσουµε από την αγροτική οικονοµία στη βιοµηχανική µε έναν τρόπο βιώσιµο και αναπτυξιακό. Σε αυτό συνέβαλαν πολλοί παράγοντες, η απαρίθµηση των οποίων µόνο να κουράσει µπορεί καθώς όλοι τους ξέρουµε και κάθε τόσο τους επαναλαµβάνουµε.

T

αυτόχρονα οι αγκυλώσεις της ελληνικής οικονοµίας και οι λάθος µέθοδοι υποστήριξης του αγροτικού τοµέα (επιχορηγήσεις αναποτελεσµατικών καλλιεργειών και απουσία οποιαδήποτε αγροτικής στρατηγικής) οδήγησαν τον αγροτικό τοµέα σε φθίνουσα πορεία καθώς δεν κατάφερε να πλασάρει ανταγωνιστικά τα προϊόντα του στη διεθνή αγορά. Αντιθέτως, ο µόνος κλάδος που αναπτύσσεται είναι οι υπηρεσίες. Η ανάπτυξη αυτή όµως δεν έχει καταφέρει ακόµα να συνδεθεί µε την αγροτική παραγωγή και την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας. Τα εµπορευµατικά κέντρα µπορούν να συνεισφέρουν ιδιαίτερα προς αυτή την κατεύθυνση. Η σωστή οργάνωση και χωροθέτηση εµπορευµατικών κέντρων, τα οποία δε θα λειτουργήσουν απλώς ως ανεπτυγµένα κέντρα αποθήκευσης και διανοµής, αλλά ως κόµβοι παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών Logistics, µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στην ανάπτυξη τόσο της τοπικής οικονοµίας όσο και στην εγκαθίδρυση της Ελλάδας ως διαµετακοµιστικό κέντρο (hub) της Ανατολικής Μεσογείου.

Εµπορευµατικά Κέντρα- πόλος ανάπτυξης της Ελλάδας στην ανατολική Μεσόγειο Στην παρούσα φάση διαµορφώνεται ένα πλαίσιο από το οποίο µπορούµε να κερδίσουµε πολλά και να επανατοποθετήσουµε την ελληνική αγορά στον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Η Ελλάδα µπορεί να αποτελέσει τη βασική πύλη εισόδου προϊόντων, τα οποία προέρχονται από χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και από τα εµπορεύµατα που διακινούνται από τη διώρυγα του Suez και έχουν ως στόχο τις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης και τη Ρωσία. Η Ελλάδα πρέπει να προσπαθήσει να εδραιώσει στην ανατολική Μεσόγειο το ρόλο που έχει η Ολλανδία στη δυτική Ευρώπη. Για να γίνει αυτό θα πρέπει τα Εµπορευµατικά Κέντρα που θα δηµιουργηθούν να συνδέονται άµεσα µε

τις λιµενικές εγκαταστάσεις και να έχουν εύκολη σιδηροδροµική και αεροπορική σύνδεση µε τις αγορές στόχους. Η συνεργασία µε µεγάλες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες όχι µόνο 3PL, αλλά και 4PL είναι απαραίτητη, ώστε να αποκτηθεί η απαραίτητη τεχνογνωσία και να µεγιστοποιηθεί το όφελος. Στόχος είναι η δηµιουργία εµπορευµατικών κέντρων τα οποία θα προσφέρουν σηµαντικές υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας όπως: ποιοτικός έλεγχος, κατηγοριοποίηση προϊόντων σύµφωνα µε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τυποποίηση, κ.ά. Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα θα γίνει ελκυστικός προορισµός για προϊόντα που παράγονται σε τρίτες χώρες και έχουν στόχο την προώθηση και διάθεσή τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Αν συνδυασθούν µάλιστα τα Εµπορευµατικά Κέντρα µε την παροχή φορολογικών και άλλων κινήτρων (εν είδη ζωνών ελεύθερου εµπορίου), τότε το κίνητρο θα είναι µεγάλο.

Πόλος ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του συνόλου της ελληνικής οικονοµίας. Ο τουρισµός είναι ένας κλάδος, αλλά δεν είναι δυνατόν όλες οι περιοχές της χώρας να γίνουν τουριστικοί προορισµοί. ∆εν είναι επίσης σωστός τρόπος ανάπτυξης να βασιζόµαστε σε έναν κλάδο, όσο προσοδοφόρος µπορεί να είναι αυτός κατά περιόδους. Η περιφερειακή ανάπτυξη πρέπει να βασισθεί και να στηριχθεί και στην ανάπτυξη µία υγιούς αγροτικής οικονοµίας, η οποία δεν θα απαιτεί ισχυρές οικονοµικές ενισχύσεις για την ύπαρξή της. Η ελληνική αγροτική οικονοµία έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία την διαφοροποιούν από αρκετές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές: 1. Μικρές καλλιέργειες: Η πλειονότητα των Ελλήνων γεωργών έχουν µικρές εκτάσεις που καλλιεργούν. Αυτό δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα όσον αφορά στις οικονοµίες

34


ΘΕΜΑ κλίµακος. Τα προβλήµατα αυτά δυστυχώς δεν λύθηκαν µε την λειτουργία των συνεταιρισµών καθώς η πλειονότητά τους λειτούργησε άκρως αναποτελεσµατικά. 2. Χαµηλός βαθµός ανταγωνιστικότητας: Τα ελληνικά προϊόντα έχουν χάσει την ανταγωνιστικότητά τους καθώς δεν κατάφεραν να προσαρµοστούν στους κανόνες ποιοτικής κατηγοριοποίησης της Ε.Ε. 3. Αδυναµία Αποτελεσµατικής Προώθησης: Οι Έλληνες γεωργοί είναι κατά βάση παραγωγοί. Έχουν την ικανότητα να παράγουν, αλλά ταυτόχρονα αντιµετωπίζουν πρόβληµα στην προώθησή του προϊόντος στην αγορά. 4. Ισχυρή εξάρτηση στις Κοινοτικές Επιδοτήσεις: Λόγω των ανωτέρω χαρακτηριστικών, κάποιων λανθασµένων επιλογών προηγούµενων κυβερνήσεων και της απουσίας αγροτικής πολιτικής, οι Έλληνες αγρότες είναι σε µεγάλο βαθµό εξαρτηµένοι από τις επιδοτήσεις της Ε.Ε. Είναι εύκολο να λέµε αλλαγή καλλιέργειας, αλλά κανείς δεν ασχολήθηκε ολοκληρωµένα µε το είδος των νέων καλλιεργειών και δεν προώθησε ένα ολοκληρωµένο πλάνο αντικατάστασης των µη αποδοτικών µε νέες οι οποίες θα λαµβάνουν υπόψη τους τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών. Το γεγονός είναι ότι η Ε.Ε. θα προχωρήσει σε σηµαντική τροποποίηση της αγροτικής πολιτικής µε µείωση των επιδοτήσεων. Πολλές καλλιέργειες που επί χρόνια στήριζαν την ελληνική αγροτική οικονοµία θα βρεθούν τώρα χωρίς ή µε µικρό ποσοστό επιδότησης. Αυτό σηµαίνει ότι οι αγρότες θα πρέπει να επωµισθούν όλο τον κίνδυνο της διεθνούς διακύµανσης των τιµών των αγροτικών προϊόντων. Έως ότου προχωρήσουµε σε τροποποίηση των καλλιεργούµενων προϊόντων, θα πρέπει να δούµε πώς µπορούµε να βελτιώσουµε την εκµετάλλευση των υφιστάµενων. Τα ελληνικά φρούτα και λαχανικά έχουν ακόµα καλύτερη γεύση από πολλά εισαγόµενα, ακόµα και αν δεν είναι τόσο όµορφα εµφανισιακά (τέλειο σχήµα). Λόγω των διάφορων διατροφικών προβληµάτων αλλά και της οικονοµικής κρίσης η Ε.Ε. εξετάζει τον ανασχεδιασµό της κατηγοριοποίησης των αγροτικών προϊόντων. Αυτό µπορούµε να το εκµεταλλευτούµε αρκεί τα προϊόντα µας να µπορούν να καλύψουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Κάποιες από αυτές τις προϋποθέσεις έχουν να κάνουν µε τον τρόπο συσκευασίας, ποιοτικού ελέγχου, διατήρησής τους κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες κατά την αποθήκευση και µεταφορά. Σε αυτό το σηµείο τα εµπορευµατικά κέντρα µπορούν να προσφέρουν σηµαντικές υπηρεσίες. Τα εµπορευµατικά κέντρα µπορούν να βοηθήσουν την περιφερειακή ανάπτυξη και µέσω της βελτίωσης της διακίνησης των προϊόντων από και προς την επαρχία και ιδιαιτέρως τα νησιά. Ας µην ξεχνάµε ότι ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα είναι η τροφοδοσία των νησιωτικών περιοχών τόσο κατά τη διάρκεια του χειµώνα όπου οι θαλάσσιες µε-

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Τα εµπορευµατικά κέντρα µπορούν να λύσουν πολλά από αυτά τα προβλήµατα και να συµβάλλουν σηµαντικά στην ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας µέσω: 1. ∆ηµιουργίας κόµβων διαµετακόµισης των αγροτικών προϊόντων. Οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στην επαρχία είναι σε µεγάλο βαθµό ελλιπείς. Το έλλειµµα ψυχρών χώρων είναι µεγάλο και αυτό µπορεί να επηρεάσει άµεσα την ποιότητα και τον κύκλο ζωής των προϊόντων. Η δηµιουργία εµπορευµατικών κέντρων µπορεί να βοηθήσει στη σωστή αποθήκευση και διαµετακόµιση των προϊόντων. 2. ∆ηµιουργία κέντρων ελέγχου και τυποποίησης. Συνήθως η τοπική παραγωγή αποτελεί άθροισµα πολλών µικρών παραγωγών, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα τυποποίησης των προϊόντων τους. Τα εµπορευµατικά κέντρα µπορούν να καλύψουν αυτή την ανάγκη µέσω παροχής υπηρεσιών κατηγοριοποίησης, καθαρισµού και τυποποίησης των προϊόντων. 3. Βελτίωση της τοπικής τροφοδοσίας. Η τροφοδοσία των νησιωτικών περιοχών είναι ιδιαιτέρως προβληµατική λόγω της εξάρτησης από τα πλοία όσο και από την ισχυρή ανισοκατανοµή στη ζήτηση. Τα προβλήµατα αυτά µπορούν να µειωθούν σε ένα βαθµό µέσω της ορθής εκµετάλλευσης των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα εµπορευµατικά κέντρα. Συνήθως το καλοκαίρι η τοπική αγροτική παραγωγή είναι µικρή, προσφέροντας τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν οι ελεύθεροι χώροι για την κάλυψη των αυξηµένων αναγκών τοπικής τροφοδοσίας. 4. Βελτίωση της ιχνηλασιµότητας. Οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας στα νωπά προϊόντα αυξάνονται συνεχώς. Η σωστή ετικετοποίηση κοντά στον τόπο παραγωγής µπορεί να λύσει αρκετά προβλήµατα και να βοηθήσει στην εδραίωση της απαιτούµενης εµπιστοσύνης του καταναλωτή.

Τα εµπορευµατικά κέντρα µπορούν να βοηθήσουν την περιφερειακή ανάπτυξη και µέσω της βελτίωσης της διακίνησης των προϊόντων από και προς την επαρχία και ιδιαιτέρως τα νησιά. ταφορές διακόπτονται πολλές φορές λόγω των καιρικών συνθηκών, όσο και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών όπου οι θέσεις στα πλοία είναι περιορισµένες λόγω της αυξηµένης τουριστικής κίνησης. Τα εµπορευµατικά κέντρα αποτελούν ένα σηµαντικό κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η σωστή εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που µας παρέχουν µπορεί να συνεισφέρει ενεργά σε περισσότερα ση-

µεία από την απλή δηµιουργία κάποιων µεγάλων κόµβων κοντά στις αστικές περιοχές. Ας µην τα δούµε και αυτά ως µία απλή εκµετάλλευση χώρων υπό µορφή real estate. Ας τα δούµε ως ένα πολύ-εργαλείο ανάπτυξης τόσο διεθνώς όσο και εσωτερικά.

35

Πηγή: Περιοδικό Supply Chain and Logistics


ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΕΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 26  

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 26

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you