Page 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΦΛΙΚΙΩΝ» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΖΗΤΟΥΝΙΟΥ Ε∆ΩΘΕ ΚΑΙ ΕΚΕΙΘΕ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ

(Πρωτότυπο)

∆ιαβάστε τη συνηµµένη, στο παρόν, ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/Α» (Αντίγραφο)


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΖΗΤΟΥΝΙΟΥ Ε∆ΩΘΕ ΚΑΙ ΕΚΕΙΘΕ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ (Αντίγραφο)

ΧΩΡΙΑ 1 2 Νευρόπολις, ∆αµάστα, Χαϊν Γαρδίκι,3Αµιαλός,4 ∆έλφινος, Βαρδάτες, Αλπόσπητα,Φραντζί, Κοµποτάδες Κουµαρίτζι, Σκληθράκι. 1

Ε∆ΩΘΕ1 ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥΡΚΟΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ 2 αυτά είναι τζιφλίκια του Τεφίκ µπέϊ5 υιού του Χαλήλ µπέϊ6 αυτά είναι τζιφλίκια του Αχµέτ Εφένδη7

Νότια. ∆εν υπάρχει σήµερα. 3 Σηµερινή Οίτη. 4 ∆εν υπάρχει σήµερα. 5 Μπέϊ < από το Μπέης = Παλιός τουρκικός τίτλος πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων < τουρκ. bey. 6 Χαλήλ Μπέης: Ήταν, το 1821, στρατιωτικός διοικητής Ζητουνίου και στο σεράι του έφερε, ο Οµέρ Βρυώνης, τον αιχµάλωτο Αθανάσιο ∆ιάκο, για να τον δικάσει. Μαζί ήταν και ο συναρχηγός των τουρκικών στρατευµάτων ο Κιοσέ Μεχµέτ. Ο Οµέρ Βρυώνης, είτε γιατί νόµιζε ότι ο ∆ιάκος µπορεί να του φανεί, κατά κάποιον τρόπο, χρήσιµος, είτε γιατί εντυπωσιάσθηκε από τον ηρωϊσµό του, ήταν κατά της θανατώσεως του ∆ιάκου. Είχε κατορθώσει, µάλιστα, να πείσει περί αυτού και τον Κιοσέ Μεχµέτ. Τότε παρενέβη ο Χαλήλ Μπέης, ο οποίος έπεσε στα πόδια του Κιοσέ Μεχµέτ και ζήτησε την παραδειγµατική τιµωρία του ∆ιάκου, γιατί είχε τη γνώµη ότι, όσο αυτός ήταν ζωντανός, αποτελούσε µεγάλο κίνδυνο. Κατόπιν τούτου, ο ∆ιάκος, καταδικάσθηκε να σουβλισθεί και να καεί ζωντανός. Αυτός ήταν ο Χαλήλ Μπέης. 7 Εφένδης = Τίτλος Τούρκων πολιτικών και στρατιωτικών αξιωµατούχων και, ιδίως, των αυτοκρατορικών πριγκήπων. Επίσης είναι τιµητική προσωνυµία που χρησιµοποιείται από τους Τούρκους και αντιστοιχεί µε το Ελληνικό κύριος < τουρκ. efenti < ελληνικό αφέντης. Για τον Αχµέτ Εφένδη και τον Σαϊτ Αγά παρατηρούµε τα εξής: α. Τα χωριά Κουµαρίτζι και Σκληθρλάκι, καθώς και ο αλευρόµυλος στο Φραντζόµυλου ήταν τσιφλίκια του Αχµέτ Εφένδη. β. Το χωριό Κωσταλέξι αναφέρεται ως τσιφλίκι των Αχµέτ Εφένδη και Σαϊτ Αγά. Τούτο είναι λάθος, διότι, όπως θα δούµε στη συνέχεια και όπως αναφέρεται στην εισαγωγή του ΒΙΒΛΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ (ΤΟ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ) ολόκληρη η περιοχή του Κωσταλεξίου ήταν τσιφλίκι του Αχµέτ Εφένη. Περί το 1833 το ∆υτικό ήµισυ της περιοχής το αγόρασε ο Οπλαρχηγός Κοµνάς Τράκας και το Ανατολικό ήµισυ έµεινε στην ιδιοκτησία του Αχµέτ Εφένδη. 2


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/Α» Κωσταλέξι του Αχµέτ Εφένδη και Σαήτ αγά8 Μουσταφάµπεϊ9 του Ιτζέτ µπέϊ Μοσχοχώρι της θυγατρός του Εµίν αγά Κεµάλ ζαδέ …… έχει ο Αχµέτ εφένδης εδώθε του ποταµού1 Αλευρόµηλον µε δύο πέτραις10 1 Νεροτριβή (Ντρεστέλα) 1 Σησαµόµυλον και έως τριακόσια στρέµµατα χωράφια…11 ΕΚΕΙΘΕ12 ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΧΩΡΙΑ 1

Αλαµάνα,13 Εµίρµπεϊ14 Αγία Μαρίνα

Ταράτζα, Λιµογάρδι Άγναντα,15 Μικρολείβαδον Κόµα, Τζοµπαλάδες16 Μεγάλη Βρύση, Αχλάδι Σουβάλα17 Σουλάκι19 Καλύβια Μπεκί20 Ράχες

ΤΟΥΡΚΟΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ 2 του Τεφίκ µπέϊ, Μουσταφά µπέϊ και Ιζέτ µπέϊ ανά εν τρίτον του καθ’ ενός Τα 2/3 του Τεφίκ µπέϊ και το 1/3 του Ιζέτ µπέϊ. Του Τεφίκ µπέϊ της Σαϊδέ χανούµ θυγατρός του Βελή πασά.18 του Αχµέτ εφένδη του Ιζέτ µπέϊ

Μετά το θάνατο του Αχµέτ Εφένδη, το αναποµείναν ∆υτικό ήµισυ, έµεινε κληρονοµιά της συζύγου του και του ανηλίκου υιού τους. Αυτοί όρισαν σαν πληρεξούσιο αντιπρόσωπό τους τον Σαϊτ Αγά και υπό την ιδιότητά του αυτή εµπλέκεται, αυτός, στην περιοχή του Κωσταλεξίου. γ. Όπως θα αποδειχθεί, στη συνέχεια, ο Σαϊτ Αγάς ήταν και πληρεξούσιος αντιπρόσωπος και για τα χωριά Κουµαρίτσι, Σκληθράκι και Κούβελο (το οποίο δεν αναφέρεται στην παρούσα κατάσταση και το οποίο δεν υπάρχει σήµερα), καθώς και για τον αλευρόµυλο στο Φρανζόµυλο. 8 Αγάς = Τούρκος αξιωµατούχος, άρχοντας, πρόκριτος < τουρκ. aga (= διοικητής). Όπως θα δούµε στη συνέχεια, οι αναφερόµενοι Τούρκοι είχαν στην ιδιοκτησία τους από το µισό χωριό. 9 Σηµερινή Ηράκλεια. 10 Προφανώς πρόκειται για τον γνωστό µας Φραντζόµυλο. 11 Μία λέξη δυσανάγνωστη. 12 Βόρεια. 13 ∆εν υπάρχει σήµερα. 14 Σηµερινή Ανθήλη. 15 ∆εν υπάρχει σήµερα. 16 Η σηµερινή Λυγαριά. 17 Το σηµερινό Βαθύκοιλο. 18 Αυτός ήταν γιος του Αλή Πασά των Ιωαννίνων. 19 ∆εν υπάρχει σήµερα. 20 Ο σηµερινός Σταυρός.

2


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/Α» ∆αϊτζά21 Νεράϊδα Αυλάκι Αχινός Σαπουνά

του Σελίµ αγά καφτάν αγασί του Μουσταφά µπέϊ του Χατζί Μεχµέτι και Χασάν Αράπη

Μαχαλάς

του Μεχµέτ αγά και Ελλήνων

Σαρµουσακλί22 Λογκίτζι, ∆ίβρι, Νίκοβα23 Στηλίδα, Σπαρτιά, Μύλους Γαρδίκι24

του Μεχµέτ αγά και Αλαµπέϊνας Κεφαλοχώρια

21

Η σηµερινή Αγριλιά. Η σηµερινή Ροδίτσα. 23 Το σηµερινό Άνυδρο. 24 Η σηµερινή Πελασγία. 22

3


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΩΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΑ ΟΘΩΝΑ (Πρωτότυπο)

∆ιαβάστε τη (Αντίγραφο).

συνηµµένη,

στο

παρόν,

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

«1/Β»


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΩΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΑ ΟΘΩΝΑ «Αντίγραφο) 709 1417. Εν Λάµία Προς τον Β. Έπαρχον Φθιώτιδος την 3ην Μαρτίου 1835. Με άκραν της ψυχής µας λύπην µανθάνοµεν ότι η Κυβέρνησις της Α. Μεγαλειότητος του Πολυαγαπητού ηµών Βασιλέως συγκατάνευσε διά να δώση την άδειαν εις τους Οθωµανούς διά να πωλήσωσι τα κτήµατά των, κατά το δεξιόν µέρος του Σπερχειού ποταµού, εις το οποίον συγκατοικούµεν οι υποφαινόµενοι πιστοί υπήκοοί του, καθώς επώλησαν και εκείνα της αριστεράς όχθης. Κύριε Έπαρχε, πράγµα λυπηρότερον, αισθαντικώτερον και φρικτόν δι’ ηµάς θέλει είναι, όταν καταντήσωµεν εις την δυστυχή και ελεεινήν κατάστασιν εις την οποίαν βλέποµεν σήµερον τους συναδέλφους µας κατοίκους των κτηµάτων των εξουσιαζοµένων από διαφόρους αγοραστάς, από ανθρώπους λέγοµεν, οίτινες όχι µόνον δεν έλαβον µετοχήν εις τον ιερόν αγώνα, αλλ’, εξεναντίας, όταν ηµείς διά µακρού και φονικού πολέµου, µε τόσας χύσεις αιµάτων, αποκτήσαµεν την ελευθερίαν µας, αυτοί οι Κύριοι, εµπορευόµενοι, απέκτησαν χρήµατα διά να µας αγοράσωσιν. Η λυπηρά αύτη είδησις, Κύριε Έπαρχε, µας έκαµε οπού δεν ηµπορούµεν να συλλογισθώµεν, τί διά δικαίωµα να προτείνοµεν και να προλάβωµεν το κακόν τούτο, αλλά περιοριζόµεθα να σας αναφέρωµεν, ορκίζοντες εις το όνοµα της Α. Μ, να διευθύνης αµέσως, διά της ανηκούσης οδού, εις τον Πολυσέβαστον ηµών Πατέρα και Βασιλέα Όθωνα την αίτησίν µας ταύτην, διά να ευδοκήση και να µας απαλλάξη από το τροµερόν σκότος της δουλείας, το οποίον συλλογίζοντές το µόνον φρίττοµεν, µε οίοις1 τρόποις ή ευνοίας τε διάθεσις γνωρίσει (;), δηλαδή αν της εν Λονδίνω συνθήκης τα Πρωτόκολλα παραχωρούν το δικαίωµα των Οθωµανών να πωλήσωσι τα περί ών γίνεται ο λόγος κτήµατα, να µας δοθεί τέλος πάντων το δικαίωµα να τα αγοράσωµεν ηµείς οι κάτοικοι διά συνδροµής της Σ. Κυβερνήσεώς µας, η οποία, εάν δεν ευκολύνεται δι’ άλλας ανάγκας του Έθνους, να µας βοηθήση χρηµατικώς, είµεθα έτοιµοι να αφήσωµεν και αυτά τα πολυαγαπηµένα µας τέκνα ενέχυρον προσωρινώς, διά να µην τα αφήσωµεν παντοτεινά εις το σκότος της δουλείας ύστερον, αφού εθυσιάσαµεν και ζωήν και κατάστασιν2, διά να ελευθερώσωµεν και τον εαυτόν µας και αυτά. Έλεος ζητούµεν µέσον σας, Κύριε Έπαρχε, από την Αυτού Μεγαλειότητα. Το ελπίζοµεν µε πλήρη πεποίθησιν και βεβαιότητα και θα το εύρωµεν.

1 2

Με οίοις = µε ποίους. Κατάστασιν = περιουσίαν.


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/Β»

Μένοµεν µε σέβας. Οι Ευπειθέστατοι Υπήκοοι Κάτοικοι του χωρίου Κωσταλέξι. Μήτρος Ασηµακόπουλος, Ανέστης Ιωάννου, Κώστας Παπαδόπουλος, Νικόλαος Παπαγγελή, Αλέξης Χριστοδούλου, Θανάσης Αναγνώστου, Ιωάννης Καργιώτης, και οι Επίλοιποι. ……εξ ίσου Ο Γραµµ. της Νοµ. Φωτόπουλος και, αντ’ αυτού, ∆. Παπαθανασόπουλος

∆ιά το ακριβές της αντιγραφής Εν Λαµία τη 5 Μαρτίου 1835 Ο Έπαρχος ∆ηµ. Χατζίσκος

2


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΟΥ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣ «ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΝ ΦΩΚΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΛΟΚΡΙ∆ΟΣ» (Πρωτότυπο της πρώτης σελίδας)

∆ιαβάστε τη συνηµµένη, στο παρόν, ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/Γ» (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου).


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΟΥ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣ «ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΝ ΦΩΚΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΛΟΚΡΙ∆ΟΣ» (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου) αριθ. Πρ. 709,739,740,741,757, 758,764,784,785 και 786. ∆ιοικ. 626. Εν Λαµία την 13 Μαρτίου 1835

797 1509 Προς την Βασιλικήν Νοµαρχίαν Φωκίδος και Λοκρίδος Περί αιτήσεως των κατά τοδεξιόν µέρος του Σπερχειού κατοίκων.

∆ιά της υπ’ αριθ. 577 και από 6 του παρόντος µηνός αναφοράς µου διευθύνας εν αντίγραφον αναφοράς εκ των πέντε οµοίων δοθεισών παρά των κατοίκων πέντε χωρίων κειµένων κατά το δεξιόν µέρος του Σπερχειού Ποταµού, εξέθεσα τα της αιτήσεώς των. Έκτοτε δε επαρουσιάσθησαν και άλλαι δέκα αναφοραί της αυτής φύσεως και εις ουδέν διαφέρουσαι αλλήλων και επειδή εισίν καθ’ όλα όµοιαι τω προσταλέντι αντιγράφω, κρίνω περιττόν να εσωκλείσω και έτερον, ειµή περιορίζοµαι µόνον να σηµειώσω τα ονόµατα των χωρίων , ως ∆υοβουνά, Ελευθεροχώρι, Γαρδικάκι, Μουσταφάµπεη, Κοµποτάδες, Φραντζή και Κουµάρτσι,1 υπαγοµένων και τούτων εις την αυτήν κατηγορίαν του να εκτεθώσιν εις πώλησιν. Παρακαλώ και αύθις την Β. Νοµαρχίαν να ευαρεστηθή εις το να γενή διερµηνεύς όπου ανήκει των δεήσεων των κατοίκων τούτων, οίτινες και διά ζώσης µετά δακρύων δέονται την πατρικήν κηδεµονίαν της Αυτού Μεγαλειότητος, άλλως µοι επρόσθεσαν ότι τα αποτελέσµατα εις τους αγοραστάς αυτών των κτηµάτων θέλει είσθαι απευκταία.2 Οι λόγοι ούτοι, Κύριε Νοµάρχα, εις και (;) τολµηροί, η απελπισία των όµως δύναται και να τους πραγµατοποιήση, και εποµένως να διευθυνθή εις την αυστηρότητα των νόµων. Είς τοιούτος αριθµός υπηκόων της Α. Μεγαλειότητος και άνθρωποι µε αρκετάς εκδουλεύσεις και θυσίας διά την ελευθερίαν της Πατρίδος. Εν τοσούτω πιστός εις τον Βασιλέα µου και εις τα καθήκοντά µου προσθέτω µε το ανήκον σέβας, ότι η Σεβ. Κυβέρνησις και κατά δίκαιον λόγον και διά να µη ευρεθώσι τόσοι πιστοί υπήκοοι εις θέσιν οικτράν να καθυποβάλη εις τους

1 2

Το ορθόν είναι Κουµαρίτσι. Απευκταία = ανεπιθύµητα, καλά θα ήταν να µη γίνουν.


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/∆»

Υψηλούς πόδας του κραταιού θρόνου των διοικούντων ταύτην, όπως ενεργηθή η ανήκουσα δι’ αυτούς θεραπεία.Ευπειθέστατος Ο Έπαρχος Φθιώτιδος (Τ.Σ.) – ∆ηµ. Χατζίσκος ∆ιά το ακριβές της αντιγραφής Εν Αµφίση τη 20 Μαρτίου 1835 Ο Γραµµατεύς της Νοµαρχίας Φωκίδος και Λοκρίδος

2


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΦΩΚΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΛΟΚΡΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣ «ΤΗΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ» (Πρωτότυπο)

∆ιαβάστε τη συνηµµένη, στο παρόν, ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/∆» (Αντίγραφο).


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΦΩΚΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΛΟΚΡΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣ «ΤΗΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ» (Αντίγραφο) Αριθ. 797.

Αθήναι 24 Μαρτίου ’35 Αρ. 1509 Προς την επί των Εσωτερικών Βασιλικήν Γραµµατείαν της Επικρατείας. Περί αιτήσεως των κατοίκων 10 χωρίων κατά το ∆εξιόν του ποταµού Σπερχειού

Εν Αµφίσση την 20 Μαρτίου 1835. Αναφοράς οµοίας φύσεως µε εκείνην των κατοίκων του Κωσταλέξι, χωρίου Φθιώτιδος επί της δεξιάς όχθης του Σπερχειού Ποταµού, την οποίαν καθυποβάλλοµεν εις την Βασιλικήν Γραµµατείαν κατά τας 14 υπερµεσούντος, επαρουσίασαν ταυτοχρόνως εις τον Έπαρχον Φθιώτιδος, ως ούτος ανέφερεν εις την Νοµαρχίαν, και οι κάτοικοι των χωρίων ∆υοβουνά, Ελευθεροχώρι, Γαρδικάκι, Παύλιανη, ∆αµάστα, ∆έλφινο, Μουσταφάµπεϊ, Φραντζή, Κοµποτάδες και Κοµάρτζι, όλων κειµένων κατά τα ∆εξιά του Σπερχειού, επικαλούµενοι και ούτοι την συνδροµήν και προστασίαν της Σεβαστής Κυβερνήσεως διά την αγοράν των χωρίων των. Ο Έπαρχος δεν διήυθυνε προς την Νοµαρχίαν τας αναφοράς των ανωτέρω κατοίκων, διότι, ως λέγει, είναι καθ’ όλα όµοιαι και αύται µε εκείνην των Κωσταλεξιωτών. Η Βασιλική Γραµµατεία λαβούσα υπ’ όψιν όσα ο διαληφθείς Έπαρχος εκθέτει εις την εσωκλειοµένην αναφοράν του, θέλει ευαρεστηθεί να ενεργήση και περί της αιτήσεως των ειρηµένων κατοίκων ό,τι εγκριθή. Ο Ευπειθέστατος Νοµάρχης Φωκίδος και Λοκρίδος (Σφραγίς – Υπογραφή). Ο Γραµµατεύς


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» στο ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ «ΚΩΣΤΣΛΕΞΙ, ΣΚΛΗΘΡΑΚΙ, ΚΟΥΜΑΡΙΤΣΙ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΛΟΝ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΘΩΜΑΝΟ ΣΑΪΤΑΓΑ (Πρωτότυπο της Πρώτης Σελίδας )

∆ιαβάστε τη συνηµµένη, στο παρόν, ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/Ε» (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου)


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» στο ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ «ΚΩΣΤΣΛΕΞΙ, ΣΚΛΗΘΡΑΚΗ, ΚΟΥΜΑΡΙΤΖΗ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΛΟΝ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΘΩΜΑΝΟ ΣΑΪΤ ΑΓΑ (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου) Σήµερον την εικοστήν εννάτην του Ιανουαρίου 1837, Χίλια οκτακόσια τριάντα επτά έτος, και της ………εν Λαµία. Οι υπογεγραµµένοι αφ’ ενός µέρους ο Σαΐταγάς Χατζί µεχµέτης ζητουνιάτης και ως πληρεξούσιος επίτροπος του ανηλίκου Ταρίµπεϊ, υιού της Μαριχούµ Αχµέταγα, κατά τα ανά χείρας του σχετικά επιτροπικά έγγραφα και αφ’ ετέρου ο Κύριος ∆ηµ. Χατζίσκος ως πληρεξούσιος επίτροπος των κατοίκων των χωρίων Κωσταλέξι, Σκληθράκη, Κουµαρίτζη και Κούβελον, µε πλήρη ευχαρίστησιν εσυµφώνησαν τα εξής. αον). Τα χωρία Κωσταλέξι, Σκληθράκη, Κουµαρίτζη και Κούβελον µε τα γνωστά όριά των καθ’ όλην την έκτασιν, ως διαλαµβάνουν τα παλαιά Τουρκικά έγγραφα Τασιά (;) και Χοτζέτια1, δηλ, ……των και λοιπά τα εσυµφώνησαν διά δραχµάς σαράντα εξ χιλιάδας πεντακοσίας και εβδοµήκοντα µίαν και λεπτά πενήντα αριθ. 46, 571.50 ήτοι γρόσια τουρκικά 223000 (;) δηλαδή το µεν χωρίον Κωσταλέξη δραχµάς 17143, το Κουµαρίτζη δραχµάς 10857, το Σκληθράκη 10857 και ο Κούβελος 7450. βον). Μετά την παραχώρησιν της Ελληνικής Κυβερνήσεως εις την εξουσίαν των αγοραστών υποχρεούται ο ειρηµένος 2, ως επίτροπός των, Χατζίσκος µετ’ ηµέρας ένδεκα να πληρώσει το εν τρίτον της συµφωνήσεως της αγοράς εις τον πωλητήν Σαΐταγα άνευ αναβολής, το δε άλλο τρίτον µετά παρεύλευσιν δέκα µηνών αφού πληρωθή το πρώτον τρίτον, το δε άλλο τρίτον, ήτοι η εξόφλησις, µετά παρέλευσιν δύο µηνών αφού πληρωθή το δεύτερον τρίτον. γον). Αφού (γίνει) η τελεία εξόφλησις της συµφωνηθείσης ποσότητος της αγοράς υποχρεούται ο ειρηµένος Σαΐταγας να δόση τα σχετικά πωλητήρια έγγραφα και τα παλαιά Τέσια και Χοτζέτια εις χείρας των αγοραστών κατοίκων και συµµετόχων εκείνων των ονοµάτων τα οποία ο Κύριος Χατζίσκος θέλει παρουσιάσει και τους οποίους αγοραστάς µετά την εξόφλησιν ο Σαΐταγάς και οι λοιποί …… αυτών των κτηµάτων δικαιώµατά των µηδενός ……… και µένουν κύριοι και εξουσιασταί οι αγορασταί, αλλά τότε οι αγορασταί, όταν πληρωθώσιν όλα τα χρήµατα κατά την ανωτέρω συµφωνίαν, µένει µόλα ταύτα ιδιαιτέρα χείρας (;) η εκ µέρους του επιτρόπου Χατζίσκου να µετρήση όσα χρήµατα δυνηθή και πριν της προθεσµίας.

1 2

Χοτζέτι = Συµβολαιογραφική πράξη. Ειρηµµένος = αυτός που είπαµε παραπάνω


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/Ε»

Επιτρέπεται το δικαίωµα εις τον πωλητήν Σαΐταγα, εάν δεν πληρωθεί όλη η συµφωνηθείσα ποσότης, να µην αναγνωρίζη ως κατόχους εις τα ανωτέρω χωρία τους περί ών ο λόγος αγοραστάς. Όθεν έγιναν δύο όµοια σχετικά έγγραφα ……… τα δύο µέρη, από τα οποία θέλει λάβει έκαστον µέρος ανά εν εις ένδειξιν της αµετατρέπτου συµφωνήσεώς των. Μάρτυρες Σαΐταγας Χατζί Μεχµέτης (Τ Σ). ….Σωτηριάδης ο γράψας …..παρών µαρτυρώ Σηµείωση: Στο ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ και ειδικότερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» και στην ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/Α» αυτού τα χωριά «Κουµαρίτζι, Σκληθράκι» αναφέρονται σαν «τζιφλίκια του Αχµέτ Εφένδη». Φαίνεται ότι ο Αχµέτ Εφένδης είχε πεθάνει και τον κληρονόµησε ο γιός του «Ταρίµπεϊ». Αυτός είναι, προφανώς, ο λόγος για τον οποίο παρουσιάζεται, ο Σαΐταγας, ως πληρεξούσιος του µικρού «Ταρίµπεϊ». Στην ίδια ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/Α» το Κωσταλέξι αναφέρεται ότι είναι «του Αχµέτ Εφένδη και του Σαήτ αγά». Αυτό σηµαίνει ότι και για το ποσοστό του τσιφλικιού που ανήκε στον Αχµέτ Εφένδη είναι και πάλι πληρεξούσιος ο Σαΐαγάς. Το «Κούβελον» ήταν παλιός οικισµός κοντά στην Παύλιανη. Αν κοιτάξουµε την ανωτέρω ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/Α» διαπιστώνουµε ότι, ο Αχµέτ Εφένδης, ήταν ένας πολύ πλούσιος Τούρκος τσιφλικάς.

2


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» στο ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» «∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΗΣΗ» ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ (Πρωτότυπο)

∆ιαβάστε (Αντίγραφο).

τη

συνηµµένη,

στο

παρόν,

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

«1(ΣΤ)»


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» στο ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» «∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΗΣΗ» ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ (Αντίγραφο) Αριθµ. 402 Την δεκάτην Μαΐου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τριακοστού εβδόµου έτους, ηµέραν δευτέραν µετά Μεσηµβρίαν, παρουσιασθείς εις το Ειρηνοδικείον τούτο (Λαµίας) ο κύριος ∆ηµήτριος Χατζήσκος, κάτοικος Λαµίας , ιδιοκτήτης, ενώπιον εµού του εκπληρούντος τα Συµβολαιογραφικά Ειρηνοδίκου Λαµίας Βασιλείου ∆. Περαιβού, επί παρουσία και των υποφαινοµένων µαρτύρων κυρίων Γεωργίου Αναγνώστου και Γεωργίου Παναγιώτου κατοίκων ενταύθα, ο µεν ξενοδόχος, ο δε καζάσης, εζητήσατο να συντάξω την παρούσαν διαµαρτύρησιν κατά των κατοίκων του χωρίου Κωσταλέξι του ∆ήµου ∆ρυόπων, ότι µε την θέλησιν των κατοίκων αυτού, ως πληρεξούσιος επρόσωπός των, εσυµφώνησε µε τον ιδιοκτήτην του χωρίου τούτου Οθωµανόν Σαϊταγάν περί του ποσού της τιµής του χωρίου τούτου και επειδή η προθεσµία παρήλθε, καθ’ ήν εχρεώστουν οι κύριοι να πληρώσουν το τρίτον µέρος της συµφωνηθείσης ποσότητος διά την αγοράν και ενώ πολλάκις τους ωµίλησεν να πραγµατοποιήσουν τας συµφωνίας των, προσεκλήθησαν δε προς τούτο ανηκόντως, αλλά δεν εξετέλεσαν µέχρι τούδε την συµφωνίαν ταύτην, ο δε Οθωµανός απαιτεί παρ’ αυτού, ή την εκπλήρωσιν της συµφωνίας ή την διάλυσίν αυτής. διά ταύτα διαµαρτύρεται εναντίον αυτών, εννοών τον εαυτόν του ελεύθερον από κάθε υποχρέωσιν, τα δε έξοδα και ζηµίας όσας ήθελον προκύψει εννοούνται εις βάρος των κατοίκων Κωσταλεξίου, καθώς και τα έξοδα του ρηθέντος αντιπροσώπου ∆ηµ.Χατζήσκου, τα οποία θέλει ζητήσει εγκαιρώ ενώπιον Τακτικών ∆ικαστηρίων. Ταύτα εκθέσαντος του κυρίου ∆ηµ. Χατζήσκου, συνετάχθη η παρούσα διαµαρτύρησις και αναγνωσθείσα ενώπιον αυτού και των µαρτύρων υπεγράφη παρ’ αυτού και παρ’ εµού του συντάξαντος αυτήν Ειρηνοδίκου Λαµίας, ενεργούντος και χρέη Συµβολαιογράφου, αντίγραφον δε όµοιον εκοινοποιήθη προς τους διαµαρτυροµένους. (Υπογραφές)

Ο εκπληρών και τα Συµβολαιογραφικά Ειρηνοδίκης Λαµίας Βασίλειος Περαιβός


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» στο ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ (Πρωτότυπο)

∆ιαβάστε τη συνηµµένη, στο παρόν: ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/Ζ)» (Αντίγραφο)


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» στο ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ (Αντίγραφο) Αρθµ. 206. Την Τετάρτην του µηνός Μαρτίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τριακοστού ενάτου έτους, ηµέραν Σάββατον, µετά µεσηµβρίαν παρουσιασθέντες εις το Ειρηνοδικείον τούτο (της) λαµίας οι κύριοι Αθανάσιος Μασούρας, Αλέξιος Χριστοδούλου, Ιωάννης ∆ηµητρίου και Αθανάσιος Ιωάννου, κάτοικοι του χωρίου Κωσταξέξι, γεωργοί, οίτινες εξέθεσαν ενώπιον εµού του εκπληρούντος τα Συµβολαιογραφικά ειρηνοδίκου λαµίας Βασιλείου ∆. Περαιβού, επί παρουσία και των υποφαινοµένων µαρτύρων κυρίων Θεοδώρου Χατζηκώστα και Κωνσταντίνου Τρινταφυλλίδου κατοίκων ενταύθα εµπόρων, γνωστοί µοι, ότι αποκαθιστώσι πληρεξούσιον επίτροπόν των και ως εκ µέρους των λοιπών συγχωριανών των τον κύριον Κώνσταν παπα – Γεωργίου, συγχωριανόν των διά να απέλθη εις Αθήνας και διαπραγµατευθή να αγοράση το χωρίον των Κωσταλέξι µε τας γαίας του από τον Οθωµανόν Σαΐταγαν του Χατζη Μεχµέταγά και να λάβη το πωλητήριον εις το όνοµα της κοινότητός των και θέλει προσπαθήση να το αγοράση µε την πλέον συµφέρουσαν τιµήν, υποσχόµενοι να αναγνωρίζουν την αγοράν του πληρεξουσίου των ως ιδικήν των και να πληρώσουν την συµφωνηθείσαν τιµήν. Ταύτα ειπόντων των συµβαλλοµένων συνετάχθη το παρόν πληρεξούσιον και αναγνωσθέν ενώπιον αυτών υπεγράφη παρά των µαρτύρων και εµού του Συµβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκου λαµίας. οι δε Συµβαλλόµενοι προσκληθέντες να υπογράψουν ωµολόγησαν άγνοιαν γραµµάτων και γίνεται µνεία. (υπογραφές µαρτύρων)

Ο εκπληρών τα Συµβολαιογραφικά Ειρηνοδίκης λαµίας Βασίλειος ∆. Περαιβός


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΟΥ ΣΑΪΤ ΑΓΑ ΠΡΟΣ «ΤΗΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ» (Πρωτότυπο της Πρώτης Σελίδας)

∆ιαβάστε τη συνηµµένη, στο παρόν, ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/Η» (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου).


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΟΥ ΣΑΪΤ ΑΓΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ» (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου) Προς την επί του Β. (Βασιλικού) οίκου και των εξωτερικών Β. (Βασιλικήν) Γρ. (Γραµµατείαν) της Επικρατείας Αθήναι την 25 Ιουνίου 1840 Αριθ. 2058 Η Α. Μεγαλειώτης προ ενός και ήµισυ έτους ανεγνώρισε τα εντεύθεν του Σπερχειού χωρία ως αδιαφιλονίκητος ιδιοκτησία των ……αυτών και διέταξε να πωληθώσι όλα ταύτα προς τους κατοίκους των ειρηµένων χωρίων, προς τον σκοπόν τούτον ο ∆ιοικητής φθιώτιδος1 επροσκάλεσε τους χωρικούς και τους εξήγησεν την έννοιαν του Β. (Βασιλικού) ∆ιατάγµατος, αλλ’ ούτοι δεν γνωρίζω διά ποίους λόγους δεν ηδυνήθησαν να συµβιβασθώσι µε τους πωλητάς, εκτός 4 χωρίων κάτοικοι των οποίων προ 4 περίπου έτη ο υποφαινόµενος έχω πωλήση εις αυτούς τα ιδιόκτητά µου χωρία Κώσταλέξη, Κουµαρίτζι, Σκληθράκι, Κούβελος και µύλος καλούµενος του Φραντζή, αλλ’ επειδή ως άνω ειρέθη οι κάτοικοι των άλλων χωρίων δεν ηγόρασαν τα περί ών ο λόγος χωρία, διά τούτο ούτε το περί τούτων Β. ∆ιάταγµα, επί ώρας, εµβήκεν εις ενέργειαν ο δε υποφαινόµενος, ως εκ τούτο, είµαι υποχρεωµένος να περιφέροµαι εις τας πλατείας της πρωτευούσης καταξοδευόµενος αδίκως. παρακαλώ λοιπόν την Β. ταύτην Γραµµατείαν να διατάξη να κατακυρωθώσι τα ανωτέρω χωρία τα οποία κατά την ……του Β. ∆ιατάγµατος είναι πωληµένα εις τους κατοίκους των. Εν Αθήναις τη 22 Ιουνίου 1840 Ευπειθέστατος Μεχµέτ Σαΐδ. Στο Αριστερό της επιστολής είναι γραµµένα τα εξής: «∆ιευθύνεται προς την επί των Οικονοµικών Γραµµατείαν εν Αθήναις την 6 Αυγ. 1840 …..επί του Β. ∆ιατάγµατος. Γραµµατεύς (υπογραφή) Εθεωρήθη εν Αθ. την 13 Αυγ, 1840 ο ∆ιευθυντής» 1

Ας θυµηθούµε ότι, από τις 20 Ιουνίου 1836, έχει καταργηθεί το νοµαρχιακό σύστηµα και εφαρµόζεται το σύστηµα των ∆ιοικήσεων. Τότε ιδρύθηκε και η ∆ιοίκηση Φθιώτιδας µε έδρα τη Λαµία


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑ ΟΘΩΝΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ, ΣΚΛΗΘΡΑΚΙ, ΚΟΥΜΑΡΙΤΖΙ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΛΟΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ (Πρωτότυπο)

∆ιαβάστε τη συνηµµένη, στο παρόν, ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1 (Θ)» (Αντίγραφο).


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑ ΟΘΩΝΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ, ΣΚΛΗΘΡΑΚΙ, ΚΟΥΜΑΡΊΤΖΙ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΛΟΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ (Αντίγραφο) Αριθ. 3245

ΟΘΩΝ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Λαβόντες υπ’ όψιν την από 22 9βρίου1 τ.ε. αναφοράν των κατοίκων των κατά την Φθιώτιδα διαφιλονεικουµένων χωρίων Κουσταλέξη,2 Σκληθράκη,3 Καµαρίτζη4 και Κούβελον5 προς τον ∆ιοικητήν Φθιώτιδος προς δε και την από 24 9βρίου αναφοράν τούτου, δι ής συνοδεύει την των κατοίκων, προτεινόντων ότι παραιτούνται πάσης απαιτήσεως εισοδηµάτων παρελθόντων ετών µέχρι τέλους του 1841, αρκεί η Κυβέρνησις να παραχωρήσει εις αυτούς τα περί ών ο λόγος κτήµατα διατάττοµεν Αφού οι διαληφθέντες κάτοικοι των χωρίων Σκληθράκη, Κουσταλέξη, Καµαρίτζη και Κούβελον παρητήθησαν ήδη από πάσαν απαίτησιν αποζηµιώσεως εισοδηµάτων των παρελθόντων ετών µέχρι τέλους του 1841, εγκρίνοµεν να παραχωρηθώσιν εις την κυριότητα αυτών τα διαληφθέντα χωρία σύµφωνα µε την από 10 9βρίου τ.ε. υπ’ αριθ. 3062 απόφασίν Μας περί παροµοίων κτηµάτων της Φθιώτιδος. ∆ιατάττονται δ’ αι Ηµέτεραι Γραµµατείαι επί των Εξωτερικών και των Οικονοµικών , συµµορφούµεναι µε την ανωτέρω απόφασίν µας υπ’ αριθ. 3062, να ενεργήσωσι και εις την προκειµένην υπόθεσιν απαράλλακτα και σύµφωνα µε τα εν 1841 εκείνη διατεταγµένα. Αθήναι τη 28 9βρίου 6 10 10βρίου (Υπογραφή Όθωνα) Ο επί ………… του Β. Οίκου Γραµµατεύς (Υπογραφή)

1

22 9βρίου = 22 του ενάτου µηνός = 22 Σεπτεµβρίου. Αντί Κωσταλέξι. 3 Αντί Σκληθράκι. Η σηµερινή Οίτη. 4 Αντί Κουµαρίτσι 5 Παλιός οικισµός κοντά στην Παύλιανη 6 10 10βρίου = 10 του δεκάτου µηνός = 10 οκτωβρίου. 2

∆ιευθυντής (Υπογραφή)


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/Θ» Προς την επί των Οικονοµικών Γραµµατείαν της Επικρατείας Περί παραχωρήσεως των κτηµάτων των χωρίων Κουσταλέξη κλπ εις τους κατοίκους αυτών παραιτουµένων από την απαίτησιν των εισοδηµάτων του παρελθόντος.

2


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ «ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ» ΠΡΟΣ ΤΟΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ (Πρωτότυπο)

∆ιαβάστε τη συνηµµένη, στο παρόν, ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/Ι» (Αντίγραφο)


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ «ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ» ΠΡΟΣ ΤΟΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ (Αντίγραφο) Πρωτ. Αριθ. 34753

∆ιεκ Αριθ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Αθήναι, την 24 ∆εκεµβρίου 1841 Εξωτερικών και των

ΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Προς τον ∆ιοικητήν Φθιώτιδος Εις απάντησιν της από 24 9βρίου υπ’ αριθ. 5235 αναφοράς σας, σας κοινοποιούµεν εν οπισθογράφω το από 28 9βρίου1 / 10 10βρίου2 Β. ∆ιάταγµα, περί παραχωρήσεως των κτηµάτων των χωρίων Κουσταλέξη, Σκληθράκι, Καµαρίτζι και Κούβελον εις τους αγοράσαντας κατοίκους αυτών, διά να κοινοποιήσητε αυτό εις τους παρουσιαζοµένους ως αγοραστάς κατοίκους, προσκαλούντες αυτούς να πέµψωσι τακτικώς τα πωλητήρια, διά να υποβληθώσι υπ’ όψιν της επί των Τουρκικών κτηµάτων επιτροπής, και άµα θεωρηθώσι, θέλουν διαταχθή τα περί εγκαταστάσεώς των εις την κυριότητα των χωρίων αυτών. Ο επί των Εξωτερικών Γραµµατεύς (Υπογραφή) Απάντησις εις την υπ’ αριθ. και υπό ηµεροµηνίαν …………………………….. Περίληψις Περί των χωρίων Κουσταλέξη κ.λ.π.

1 2

9βρίου = Σεπτεµβρίου. 10βρίου = Οκτωβρίου.

Ο επί των Οικονοµικών ∆ιευθυντής (Υπογραφή)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΑ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙ∆Α ΤΡΑΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Πρωτότυπο της ΠρώτηςΣελίδας)

∆ιαβάστε τη συνηµµένη, στο παρόν, ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΙΑ» (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου)


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΑ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙ∆Α ΤΡΑΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου) ……..12 7βρίου (Ιουλίου) (;) 1844. Τη 16 (;) …βρίου 1844 Αθήναι

Προς Το Υπουργείον των Οικονοµικών Προ χρόνων οι κάτοικοι του χωρίου Κωσταλέξι της Φθιώτιδος ηγόρασαν από τον Σαΐταγα Χατζηµεχµέταγα διά γρόσια 60.000, ήτοι εξήκοντα, το χωρίον τούτο προπληρώσαντες ό (;) εν µέρος χρηµάτων του τιµήµατος. Η έκδοσις του Χοτζετίου ως τίτλου αναβλήθη µέχρισότου η Κυβέρνησης ήθελε παραιτηθή των αξιώσεών της από το χωρίον τούτο ως και από…………………… . Τιτλοι (;) παραιτήσεως της Κυβερνήσεώς µας οι κάτοικοι του χωρίου τούτου ……………ενταύθα ……..υποφαινοµένων (;) εφοδιασµένοι µε τα ανήκοντα (;) επιδόσωσι (;) και να ……. λάβοµεν (;) τους ανήκοντας τίτλους και εκδόσωµεν κατά την σύµβασιν τας ανηκούσας διοµολογίας περί της πληρωµής του τιµήµατος εντός τεσσάρων µηνών ως προβλέπει η συνθήκη, αλλ’ ο ρηθείς Σαΐταγας υπό παραλόγου (;) προφανώς δεν ηθέλησε µέχρι σήµερον να µας δώση τους ανήκοντας τίτλους. Εννοήσαντες χρέος µας κ. Υπουργέ να αναφέροµεν ταύτα και προς υµάς διά να λάβητε γνώσιν ταύτης της υποθέσεως ώστε …….. ………… …. …… ενεργήσητε (;) να υποχρεωθεί ο ρηθείς Σαΐταγας να µας δώσει τους ανήκοντας τίτλους και να µας εγκαταστήση εις το περί ό λόγος χωρίον και ηµείς θα είµεθα έτοιµοι να πληρώσουµε το τίµηµα σύµφωνα µε την σύµβασιν. Και αν ο κ. Σαΐταγας προφασισθή …….. το (;) είµεθα έτοιµοι να του χορηγήσωµεν οποινδήποτε άλλην εγγύησιν ως προς την πληρωµήν


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΙΑ» ………………..θέλει έχοντας (;) αυτό το κτήµα εις υποθήκην. Πρόκειται, κ. Υπουργέ, περί αποκαταστάσεως των κατοίκων ολοκλήρου χωρίου µη εχόντων πού την κεφαλήν ………….. και διά να στεγάσωσιν υπό ιδικήν των καλύβην εναπόκειται εις υµάς να ενεργήσητε ή να ……….πολίτας αποκαταστηµένους εις την πατρώαν εστίαν ή αφήσωσι αυτούς διά παντός και να ζητήσωσιν είτα εντός και εκτός του Ελλ. Κράτους να µεταναστεύσωσιν. Πεπεισµένοι λοιπόν Κύριε Υπουργέ ότι διά τας ενεργείας και συνδροµάς υµών θέλοµεν επιτύχει της δικαίας ταύτης αιτήσεώς µας. Υποσηµειούµεθα ευσεβάστως οι πληρεξούσιοι του χωρίου Κωσταλέξι της Φθιώτιδος. Υπογραφές Λεωνίδας Κοµνά Τράκας Αθ. µασούρας ως αγράµµατος δι’ εµού ……………

2


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΒ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΕΓΓΡΑΦΟ «ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ» (Πρωτότυπο)

∆ιαβάστε τη συνηµµένη, στο παρόν, ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΙΒ» (Αντίγραφο).


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΒ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΕΓΓΡΑΦΟ «ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ» (Αντίγραφο) Αρ. 1097

Προς τον Οικονοµικόν Επίτροπον Φθιώτιδος

Εν Αθήναις τη 27 8βρίου (Οκτωβρίου) 1844. Σας διευθύνοµεν την µετάφρασιν του τουρκικού πωλητηρίου του χωρίου Κωσταλέξη και σας προσκαλούµεν να µας αναφέρητε εάν εντός αυτού υπάρχουν κτήµατα µαχλούλικα1, βακούφικα2 ή µοναστηριακά.3 η Επιτροπή (Υπογραφές)

1

Μαχλούλικα: ∆εν γνωρίζω περί τίνος πρόκειται. Βακούφικα (επί τουρκοκρατίας) = Αφιέρωµα (συνήθως κτήµα) που είχε παραχωρηθεί από ιδιώτη σε ναό, µοναστήρι ή κοινοφελές ίδρυµα, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για κοινωφελείς σκοπούς, ή για να εξασφαλισθούν, µέσω της πράξεως αυτής, πρόσοδοι για δηµόσια έργα ή για να αποφευχθεί η δήµευση ή κατάσχεση από τους Τούρκους. Προέρχεται από το Τουρκικό Vakif (= αφιέρωµα). 3 Μοναστηριακά = Τα ανήκοντα στην περιουσία Μοναστηριού (Τα οποία απόκτησε µε δικά του έξοδα). 2


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΓ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΧΟΤΖΕΤΙΟΥ 444 Το όπερ διαλαµβάνεται ενταύθα περί πωλήσεως και αγοράς ....................................................... Ο ταπεινός εν Κυρίω Μεχµέτ Σα….., Επίτροπος διορισθείς εκ µέρους του υψ(ηλού) ∆οβλετίου αφέθησαν τα αµαρτήµατα αυτού.

∆ικαστικός

Αίτησις δικαστικής γραφής είναι το εξής: Επειδή και διωρήσθηµεν εξ(;) υψ(ηλής) Βουλή(σεως;) επί της υποθέσεως της πωλήσεως των οθωµανικών κτηµάτων και επειδή, πρώτον, απεδείχθη νοµικώς ότι η µείνασα περιουσία του αποθανόντος Αχµέτ Εφένδη, υιού του Χουσέϊν Κετχου…., κατοίκου αρχείθεν της πόλεως Λαµίας του ον… εκ των ιερωτέρων δικαστών υπάγεται, κληρονοµικώ δικαιώµατι εις την µείνασαν νόµιµον αυτού σύζυγον Χαδιτζέ Χ(ανούµ) θυγατέρα του Μεχµέδ Αγά µετά του ανηλίκου αυτού υιού του Ταχσίν (;) Μπεν…. και αφού απεδείχθη (νοµι)κώς ότι η ρηθείσα Χαδιτζέ Χα……. αυτόπροσώπως αφ’ εαυτής και ……….. από µέρους του ηρηµένου ανηλίκου δια νοµικού Χοτζετίου (ώ)ρισεν επίτροπον αντιπρόσωπόν της τον εκ των (α)ρχόντων της ρηθείσης πόλεως Λαµίας Μεχµέδ (Σα)ϊδ Αγά υιόν του Χαντζή Μεχµέδ αγ(ά). Παρεστάθη ούτος ενώπιον του εν Αθήναις συγκροτηθέντος ιερού φωταυγούς δικαστηρίου και επί παρουσία των επιφερόντων το παρόν υπηκόων του Ελληνικού Κράτους Αλέξη Χριστοδούλου, Θανάση Μασούρα, Γιάννη Καργιώτη, Κώστα Παπαγεωργίου, Σηµεών Γιάννη(;), Θανάση Μαρδίτου και Μήτρου Αναγνωστόπουλου επιτροπικώς ωµολόγησεν και εξέφρασεν τα κατωτέρω «οι ρηθέντες δύο εντολείς µου έχοντες υπό την κυριότητά των και κατοχήν τους το εις την ρηθείσαν πόλιν και Επαρχίαν Λαµίας κείµενον τζιφλίκιον καλούµενον Κωσταλέξι, όπερ δεν χρήζει ουδεµιάς περιγραφής και οροθεσίας, καθ’ό πασίγνωστον κατά τα όριά του εις τους γείτονας αυτού, περιεκτικόν δώδεκα περίπου ζευγαρίων, καλλιεργηµένων και µη γαιών, λαχανοκήπων, αλωνοστασίων, µετά γηπέδων, ζευγοστασίων και αχυρώνων αυτού, δασών, θερέτρων, χει…..στών, λειβαδοτόπων και αβάτων αυτού µερών, µε όλα όσα ανάγονται και υπάγονται εις αυτό παραρτήµατα και παρακόλουθα µε όλα το δικαιώµατα, αµοιβαία συµφωνία και παραδοχή, δυνάµει της επιτροπείας µου πάντα ταύτα επώλησα, παραχώρησα και παρέδωκα, αληθώς και νοµίµως εις τους ανωτέρω ρηθέντας µε αντίτιµον εξήκοντα πέντε χιλιάδας γροσίων κατά την τρέχουσαν ήδη τιµήν και αυτοί, αφ’ ού αγόρασαν κατά τον προεκτεθέντα τρόπον, παρέλαβον και οικειοποιήθησαν ταύτα, επληρώθην εγώ, δια τους εντολείς µου, από χειρός των ειρηµένων αγοραστών το µνησθέν αντάλλαγµα των εξήκοντα πέντε χιλιάδας γρόσια, σώα και καταλεπτώς. όθεν οµολογώ ότι οι διαληφθέντες δύο εντολείς µου δεν έχουν του λοιπού καµµίαν πάν(τ;)οι µετοχήν και δικαίωµα επί του ρηθέντος τζιφλικίου Κωσταλέξι και ότι, αυτό, έγινεν κτήµα αγοράς (;) και αναντίρρητος κατοχή και χρήσις των προειρηµένων αγοραστών και ας το νέµονται, ως αυτοί θέλουν και αρέσκονται. Ταύτα οµολογήσαντος του διαληφθέντος Επιτρόπου προς επικύρωσιν νόµιµον συνετάχθη το παρόν κατ’ αίτησιν, εσηµειώθη τη Πέµπτη της Σελήνης Σεββάλ εν τω χιλιοστώ διακοσιοστώ αξηκοστώ Εγείρας. Οι Μάρτυρες Ιντζέτ Μπέηζαντέ Γιουσούφ Αγά Σαδίκ ζαδέ


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2/ΙΓ» Απδούλ Χαλέµ υιός του Απδή Χασάν Αγά υιός του Οµέρ Κυρλελί και άλλοι. Εποµένως επειδή το πρωτότυπο του παρόντος Χοτζετίου τυχαίως πως ετίας [αιτίας(;)] εις το Υπουργείον Εξωτερικών αντεγράφη, παρ’ ηµών, το δευτερότυπον αυτού και δια να έχει το απαιτούµενον κύρος εσηµάνθη εν(ταύθα) και εσφραγίσθη. Τη 5η Σεββάλ εν έτει 1260 ο υπογεγραµµένος Κωστάκης Μανούρας πρέσβης της Οθωµανικής Βασιλείας παρά τη Ελληνική Κυβερνήση

Ο τακτικός ευχέτης Σιάτογ(λου) Οσµάν τοποτηρητής του (δι)καστικού επιτρόπου διά τα (οθω)µανικά δικαιώµατα πα(ρά) (τη) Ελλ. Κυβερνήσει. αφεθέντων αυτού τα αµαρτήµατα.

. Σφραγίς - Υπογραφή

Σφραγίς–Υπογραφή

Επικυροί το ακριβές της παρούσης µατα(φράσεως) από του τουρκικού πρωτοτύπου. Εν Αθήναις τη 6 8βρίου (Οκτωβρίου) 1844. Ο ∆ιερµηνεύς της Κυβερνήσεως (Μονογραφή) Ι. Αργυρόπουλος ……. Ακριβές αντίγραφο εκ του παρ’ εµοί παρακατα(τεθέντος) πρωτοτύπου Εν Λαµία τη 8 Νοεµβρίου 18611 Ο Συµβολαιογράφος Λαµίας Σφραγίς – Υπογραφή

1

προφανώ πρόκειται για νέο αντίγραφο, το οποίο ζητήθηκε από κάποιον το 1861. 2


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΓ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ «ΧΟΤΖΕΤΙ» (ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ) ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ, Ο ΣΑΪΤΑΓΑΣ, ΠΑΡΕ∆ΩΣΕ ΣΤΟΥΣ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΩΤΕΣ ΩΣ ΤΙΤΛΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Πρωτότυπο)

∆ιάβαζε τις συνηµµένες, στο παρόν, ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΙΓ» (Πρώτη σελίδα της πρωτότυπης µετάφρασης) και ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2/ΙΓ» (Αντίγραφο ολόκληρης της πρωτότυπης µετάφρασης.


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΓ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙ∆Α ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΧΟΤΖΕΤΙΟΥ

∆ιαβάζετε την επόµενη ΠΡΟΣΘΗΚΑ «2(ΙΓ): Αντίγραφο ολοκλήρου της πρωτότυπης µετάφρασης του τουρκικού Χοτζετίου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι∆» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ» ΠΡΟΣ «ΤΗΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ» (Πρωτότυπο)

∆ιαβάστε τη συνηµµένη, στο παρόν, ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/Ι∆» (Αντίγραφο).


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι∆» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ» ΠΡΟΣ «ΤΗΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ» (Αντίγραφο) Αριθ. 2651 Εν Λαµία τη 16 ∆εκεµβρίου 1844 Ο Οικον. Επίτρ. Φθιώτιδος

Βασίλειον της Ελλάδος Προς την επί των Οθωµανικών Κτηµάτων Εξεταστικήν Επιτροπήν

Από πληροφορίας τας οποίας ελάβοµεν, και από τας διαφόρους καταγραφάς της ακινήτου περιουσίας των διαλυθέντων Μοναστηρίων, εξάγοµεν ότι εις το χωρίον Κωσταλέξη δεν υπάρχουν Μοναστηριακά κτήµατα. Επιστρέφοµεν όθεν εις την Επιτροπήν ταύτην το σταλέν εις ηµάς τουρκικόν πωλητήριον διά του υπ’ αριθ. 1097 της 27 π. (παρελθόντος) µηνός εγγράφου της διά να αποφανθή ό,τι εγκρίνη. Απόντος του Επιτρόπου Ο Γραµµατεύς (Σφραγίδα – Υπογραφή)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΕ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΝΕΟ ΕΓΓΡΑΦΟ «ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΝ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ (Πρωτότυπο της Πρώτης Σελίδας)

∆ιάβαζε τη συνηµµένη, στο παρόν, ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΙΕ» (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου).


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΕ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΝΕΟ ΕΓΓΡΑΦΟ «ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΝ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου)

Αρ. 1144 Την 20 Ιαν. 1845

Προς τον Οικονοµικόν Επίτροπον Φθιώτιδος.

Σας ερωτήσαµεν µε το υπ’ αριθ. 1097 από 27 του µηνός 8βρίου π.(παρελθόντος) έτους ………..αν το ∆ηµόσιον έχει καµµίαν απαίτησιν επί του χωρίου Κωσταλέξη, την ρητήν σας άποψιν να µας αναφέρετε εάν εντός αυτού υπάρχωσι κτήµατα Βακούφικα, Μαχλούλικα, ή Μοναστηριακά και εις απάντησιν µας λέγετε ότι εντός του χωρίου τούτου δεν υπάρχουν κτήµατα Μοναστηριακά …………παρατρέχοντες1 την περί Μαχλουλίων και Βακουφίων ερώτησίν µας. η περίστασις αύτη έδοσεν δισταγµόν εις την Επιτροπήν και ως εκ τούτου δεν ηδυνήθηµεν να προχωρήσωµεν εις τα περαιτέρω. η αναβολή αύτη, κατά τας παρατηρήσεις των επισπευδόντων την επικύρωσιν, προσβάλλει τα συµφέροντα των ιδιοκτητών. σας επιστρέφοµεν λοιπόν την υπ’ αρ. 2651 αναφοράν σας και την µετάφρασιν του πωλητηρίου και σας προσκαλούµεν να µας απαντήσετε όσον τάχος,2 συµµορφούµενοι µε την έννοιαν του υπ’ αρ. 1097 – 27 – 8βρίου …εγγράφου µας….πληροφορίας σας. η Επιτροπή Ακολουθούν οι τρεις υπογραφές των µελών της Επιτροπής

1 2

Παρατρέχοντας <παρατρέχω = προσπερνώ (κάτι), χωρίς να του δίνω τη σηµασία που πρέπει. Τάχος = γρήγορα < αρχαίο ταχύς. Άρα το «όσον τάχος» = όσο γίνεται πιο γρήγορα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΣΤ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΝΕΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ» ΠΡΟΣ «ΤΗΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ» (Πρωτότυπο)

∆ιαβάστε (Αντίγραφο).

τη

συνηµµένη,

στο

παρόν,

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

«1/ΙΣΤ»


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΣΤ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ»

ΝΕΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣ «ΤΗΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ» (Αντίγραφο) αρ. 985 ελήφθη 21 φεβρουαρίου 1845

Αριθ. 364 248 Λαµία την 14 Φεβρουαρίου 1845

Προς την επί των Οθωµανικών Κτηµάτων Εξεταστικήν Επιτροπήν

Απαντώντας εις το από 20 Ιανουαρίου ε.ε (ενεστώτος έτους) ως υπ’ αριθ. 1113 εγγράφου της, πληροφορούµεν την επιτροπήν ταύτην ότι κατά τας οποίας ελάβοµεν πληροφορίας εις την περιφέρειαν του χωρίου Κωσταλέξη δεν υπάρχουν κτήµατα Βακούφικα ή Μαχλούλικα. που την 21 Φεβρ. 1845 εγκρίνεται

Ο Οκον. Επίτρ. Φθιώτιδος Σ. Κυπαρίδης


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΖ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ «ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ «ΤΖΙΦΤΛΙΚΙΟΝ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ» (Πρωτότυπο της Πρώτης Σελίδας)1

∆ιαβάστε τη συνηµµένη, στο παρόν, ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΙΖ» (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου).

1

Λείπει η τρίτη σελίδα του εγγράφου


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΖ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ «ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ «ΤΖΙΦΤΛΙΚΙΟΝ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ» (Αντίφραφο ολικλήρου του εγγράφου) Συνεδρίαση της 21 Φεβρ. 1845 1124 Εν τη σηµερινή συνεδριάσει µετά την ανάγνωσιν (;) ………………. ελήφθη υπ’όψιν το πωλητήριον ……………..παρά του Μωχαµµέδ Σαΐδ ……………..1260 και…………………ότι η Χαδιζέ Χανούµη, θυγάτηρ του Μουαµέρ αγιού και ο Χασάν Ταχσίν επώλησαν και παρεχώρησαν, διά του επιτρόπου των Μαχµούδ Σαΐδ, προς τους Αλέξη Χριστοδούλου, Θανάση Μασούρα, Γιάννη Καργιώτη, Κώστα παπα γεωργίου, Θανάσην Μαρδίτην και Μήτρον Αναγνωστόπουλον το τζιφλίκιον καλούµενον(;) Κωσταλεξίου(;) αποτελούµενον(;) από δώδεκα περίπου ζευγαρίων γαίας, καλλιεργησίµους και µη, λαχανοτόπους,1 αλωνοτόπους,2 γήπεδα3, ζευγοστάσια4 και αχυρώνες, δάση, θέρερτρα,5 χειµάδιον,6 λειβαδοτόπους7 κλπ(;) διά γρ. (γρόσια) 65.000. ελήφθη υπ’ όψιν το από 14 Φεβρ. τ.ε. έγγραφον του Οικον. επιτρόπου Φθιώτιδος ότι το ∆ηµόσιον δεν έχει καµµίαν απαίτησιν επί του ανωτέρω κτήµατος και επειδή το πωλητήριον έχει καλώς ως προς τους παρά τοις Οθωµανοίς νοµίµους τύπους ……….το ∆ηµόσιον δεν έχει καµµίαν απαίτησιν επί αυτού αποφασίζεται να εγκριθεί το περί ού ο λόγος τζιφτλίκιον Κωσταλέξη…8

1

Λαχανοτόπους = περιβόλια. Αλωνοτόπους = αλώνια = τόποι όπου αλώνιζαν το σιτάρι και άλλα γεωργικά προϊόντα. 3 Γήπεδα = οικόπεδα. 4 Ζευγοστάσια = κτίσµατα όπου «ίσταντο» (= στέκονταν) τα ζευγάρια, δηλαδή τα αροτριόντα ζώα [= τα ζώα τα οποία τα χρησιµοποιούσαν για την άροση (= το όργωµα)]. Η χρησιµοποίηση των ζώων αυτών γίνονταν ανά δύο και γι’ αυτό τα έλεγαν και «ζευγάργια». Τέτοια ζώα ήσαν τα βόδια, τα άλογα και τα µουλάρια. Εποµένως ζευγοστάσια = στάβλοι όπου σταβλίζονταν τα ανωτέρω ζώα. 5 Θέρετρα: Προφανώς εννοεί τα ορεινά λιβάδια, όπου πήγαιναν τα κοπάδια, για βοσκή το καλοκαίρι (θέρος). 6 Χειµάδιον: Προφανώς εννοεί το πεδινό λιβάδι (στα ποτιστικά και στα ρεβένια), όπου βοσκούσαν τα κοπάδια το χειµώνα, επειδή δεν έκανε πολύ κρύο. 2

7 Λειβαδοτόπους = τόποι στους οποίους υπήρχε χορτάρι και ήταν κατάλληλοι για βοσκή (λιβάδι). Προέρχεται από το Βυζαντινό λιβάδιν, το οποίο προέρχεται από το µεταγενέστερο λιβάδιον = υποκοριστικό του αρχαίου λιβάς = έκταση σκεπασµένη µε χλόη για βοσκή). 8 Λείπει η συνέχεια του εγγράφου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΗ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ «ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» «∆ΙΑ ΤΟ ΤΖΙΦΤΛΙΚΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΚΩΣΤΑΛΕΞΗ» (Πρωτότυπο της Πρώτης Σελίδας)

∆ιαβάστε τη συνηµµένη, στο παρόν, ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΙΗ» (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου).


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΗ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ «ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» «∆ΙΑ ΤΟ ΤΖΙΦΤΛΙΚΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΚΩΣΤΑΛΕΞΗ» (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. 1124 Λαβούσα υπ’ όψιν το αφορών τας περί ιδιοκτησίας απαιτήσεις του Κ. Αλέξη Χριστοδούλου, Αθανασίου Μασούρα, Ιωάννου Καργιώτη, Κώστα παπα γεωργίου, ……..Ιωάννου, Αθανασίου Μαρδίτη και Μήτρου Αναγνωστοπούλου εγγράφου όπερ εστί χοτζέτιον του Μαχµµούδ Σαΐτ δι’ ού µαρτυρείται ότι η χαδιζέ χανούµη και ο χασάν Ταχσίν επώλησαν και παρεχώρησαν το τζιφτλίκιον καλούµενον Κωσταλέξη της φθιώτιδος, περιέχον δώδεκα ζευγαρίων γαίας καλλιεργησίµους και µη, λαχανοτόπους, αλωνοτόπους, γήπεδα, ζευγοστάσια και αχυρώνες, δάση, θέρετρα, χειµάδια και λειβαδοτόπους, προς τους Αλέξη Χριστοδούλου, Αθανάσιον Μασούραν, Ιωάννην Καργιώτην, Κώσταν παπαγεωργίου, Ευθύµιος Ιωάννου, Αθανάσιον Μαρδίτην και Μήτρον Αναγνωστόπουλον. Θεωρήσασα τας υπ’ αρ. 364 από 14 φεβρ.1845 πληροφορίας του Οικον. Επιτρόπου Φθιώτοδος. Ευρούσα ότι το έγγραφον τούτο είναι τακτικόν κατά τους παρά τοις Οθωµανοίς νοµίµους τύπους δεκτούς γενοµένους κατά µέρος και παρά τω Ελληνικώ Κράτει προς εξασφάλισιν των αγοραστών Ελλήνων. Εξαγαγούσα εξ όλων των ανωτέρω ότι το ∆ηµόσιον δεν έκπεται(;) να έχη απαίτησιν τινά Συµµορφουµένη µε τας υπ’ αρ.38011(;) από 28 αυγ. 1836(;) διαταγάς της επί του Βασιλ. Οίκου και των Εξωτερικών και της των Οικονοµικών Βασιλ. Γραµµατείας της Επικρατείας Αποφασίζει Εγκρίνει και αναγνωρίζει τον ειρηµένον Κ. (Κύριον) Α. Χριστοδούλου, Α. Μασούραν και λοιπούς ως νοµίµους κυρίους των άνω ειρηµένων κτηµάτων κατά τα εν χοτζετίω σύνορα. Καθ’ όσον αφορά τα δικαιώµατα του ∆ηµοσίου επί των διά Τασίων κατεχοµένων κτηµάτων οι ειρηµένοι Κύριοι θέλει υπόκεισθαι εις το ληφθεισόµενον γενικόν µέτρον.


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΙΗ» Εν Αθήναις τη 5 Μαρτίου 1845 Η Επιτροπή Γεώργιος Αινιάν1

Γεώργιος Ψύλλας

Α (;) Αργυρόπουλος

Ενεργηθείτω η όπισθεν απόφασις της επί των Οθωµανικών Ιδιοκτησιών Εξεταστικής Επιτροπής Εν Αθήναις τη 12 Μαρτίου 1845 Ο Επί των Εξωτερικών Ο επί των Οικονοµικών Υπουργός Υπουργός Υπογραφή δυσανάγνωστος (Ίσως Ιωάννης Κωλέττης)

Ανδρέας Μεταξάς

1

Ο Γεώργιος Αινιάν κατήγετο από την Υπάτη, ήταν λόγιος , φιλικός και πολιτικός µε πλούσια Εθνική δράση και, το 1835, διορίσθηκε Σύµβουλος Επικρατείας και µέλος της επιτροπής για τα οθωµανικά κτήµατα.

2


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΘ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ «ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» ΠΡΟΣ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ (Πρωτότυπο)

∆ιαβάστε τη συνηµµένη, στο παρόν, ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΙΘ» (Αντίγραφο).


, ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΘ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ «ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» ΠΡΟΣ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ (Αντίγραφο) ΑΡ. 1124 ελ. 7 Μαρτίου 1845 Προς τας επί του Βασιλ. Οίκου και των Εξωτερικών και επί των Οικονοµικών ΒΑΣΙΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Περί του εν λαµία τζιφτλικίου Κωσταλέξη Εγκρίνεται την….Μαρτίου 1845 Ο Υπουργός Α. Μ. (Ανδρέας Μεταξάς)

Κατά τας υπ’ αρ 3817 – 28 αυγ. 1836 διαταγάς των Σ. (Σεβαστών) τούτων Γραµµατειών διευθύνοµεν απόσπασµα του πρωτοκόλλου1 του αφορώντος τας ιδιοκτησίας του Κ (Κυρίου) Αθανασίου Χριστοδούλου2 και λοιπών έτι δε την όποιαν εξέδωκε απόφασιν εις διπλούν υπ’ αρ. 1124. Εν Αθήναις την 5 Μαρτίου 1845 ηΕπιτροπή Γ, Αινιάν

1

Γ Ψύλλας

Α. Αργυρόπουλος

Του Πρακτικού Συνεδριάσεως. Από λάθος έχει γραφεί «Αθανασίου Χριστοδούλου» αντί Αλεξίου Χριστοδούλου, που είναι και το σωστό.

2


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Κ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΆ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» «ΟΜΟΛΟΓΟ» ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΙΦΛΙΚΙΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ ΟΤΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ, ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΝ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΟ ΣΑΪΤΑΓΑ, 4.200 ∆ΡΑΧΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ (Πρωτότυπο της Πρώτης Σελίδας)

∆ιαβάστε τη συνηµµένη, στο παρόν, ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/Κ» (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου).


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Κ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» «ΟΜΟΛΟΓΟ» ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΙΦΛΙΚΙΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ ΟΤΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ, ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΝ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΟΝ ΣΑΪΤΑΓΑ, 4.200 ∆ΡΑΧΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου) Αριθµός 624

1

Οµόλογον Εν Λαµία σήµερον την δεκάτην εννάτην Απριλίου ηµέρα Πέµπτην µετά µεσηµβρίαν του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού πέµπτου έτους. Ενώπιον εµού του Συµβολαιογράφου Λαµίας Γεωργίου Μ. Αγγελινίδη και των µαρτύρων κ. κ. Νικολάου Μερεντίτη, Λοχαγού, και ∆ρόσου Γ. Κοκκίνου, ιδιοκτήτου, κατοίκων Λαµίας, πολιτών Ελλήνων, γνωστοί µοι και ασχέτων συγγενείας, εµφανισθέντες εις την ενταύθα κατοικίαν µου, ήτις εισί και Συµβολαιογραφείον, οι κ. κ. Αλέξης Χριστοδούλου, Αθανάσιος Μασούρας, Γιάννης Καριώτης, Κώστας Ευθ. Γεωργίου, Ευθύµιος Ιωάννου, Αθανάσιος Μαργαρίτης και Μήτρος Αναγνωστόπουλος, κάτοικοι Κωσταλεξίου γεωργοί, γνωστοί µοι και άσχετοι συγγενείας εµού τε και των µαρτύρων, εξέθησαν ότι έµειναν οφειλέτες παρά τω Μεχµέτ Σαΐτ Αγά, ως επίτροπος της Χατιζέ Χανούµης και του υιού αυτής Χασάν Ταξίµπεη, οθωµανού, διαµένοντος ήδη ενταύθα, κτηµατίου, από την αγοράν του χωρίου των Κωσταλέξι, ήτοι από το τίµηµα αυτού δραχµάς αργυράς τέσσαρας χιλιάδας διακοσίας, αριθµ. 4200, τας οποίας υπόσχονται να αποδώσωσι άπαντες εις αυτόν αλληλεγγύως, µετά πεντήκοντα και µίαν ηµέραν απροφασίστως, ασφαλώς και επί τόπου. Προς ασφάλειαν δε του πωλητού οι οφειλέτες Αλέξης Χριστοδούλου, Αθανάσιος Μασούρας, Ευθύµιος Ιωάννου και Κώστας παπα Γεωργίου παραχωρούν προς αυτόν το δικαίωµα να εγγράψη εις υποθήκην: ….ιδιόκτητά τους χωράφια κείµενα εντεύθεν του Σπερχειού ποταµού1 και καλούµενα Κωσταλεξιώτικα, στρεµµάτων περίπου εκατόν πενήντα, συνορεύοντα µε Ασπροβάλτα, Μαγκρίτζα, Καλυβιώτικα, Σουλακιώτικα και Σπερχειόν, ελεύθερα δε, τα κτήµατα ταύτα, παντός χρέους, βάρους, υποθήκης και πάσης άλλης διαφιλονικήσεως

Σε σχέση µε τη θέση της Λαµίας, δηλαδή στην αριστερή όχθη του ποταµού.


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/Κ» ενεστώσης και µελλούσης και θέλει ισχύση, η παρούσα υποθήκη, µέχρις εντελούς εξοφλήσεως του παρόντος χρέους. Εκθεσάντων ούτω των εµφανισθέντων συνετάχθη ….. ….δεκάτην2 το παρόν επίσηµον οµόλογον, το οποίον αναγνωσθέν ευκρινώς εις επήκοον πάντων, υπογράφεται παρά των µαρτύρων, παρά του πωλητού τουρκιστί, παρά των οφειλετών ….. Μήτρου Αναγνωστόπουλου, παρ’ εµού του Συµβολαιογράφου, παρά δε των λοιπών συµβαλλοµένων δεν υπεγράφη αγράµµατοι ούτοι κατά την οµολογίαν των … σφραγισθέν παρακατατέθη εις τον οικείον του φάκελλον. οι µάρτυρες Ν. Μερεντίτης ∆ρόσος Γ. Κόκκινος

οι συµβαλλόµενοι Σαΐτ Αγάς(Τουρκιστί) ∆ηµήτριος Αναγνώστου

Ο Συµβολ. Λαµίας Γ. Αγγελινίδης Εν ονόµατι του Βασιλέως των Ελλήνων Όθωνος ο Συµβολαιογράφος Εντέλλεται προς πάντα …. κλητήρα να εκτελέση, ζητηθείς, το παρόν συµβόλαιον, προς άπαντας δε τους Εισαγγελείς να ενεργήσωσι το καθ’ εαυτούς και προς πάντας τους δικαστάς και άλλους αξιωµατικούς της δηµοσίου δυνάµεως να δώσωσι χείραν βοηθείας, όταν νοµίµως ζητηθώσι. Προς βεβαίωσιν τούτου το παρόν πρωτότυπον υπεγράφη συνταχθέν την δεκάτης εννάτην Ιουνίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού πέµπτου έτους, ηµέραν Τρίτην Π.Μ., εν Λαµία εις την ενταύθα κατοικίαν µου, ήτις εισί και συµβολαιογραφείον. Ο Συµβολαιογράφος Σφραγίδα – Υπογραφή ( Αγγελινίδης) Εν Λαµία την Τρίτην Φεβρουαρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού έκτου έτους, ηµέραν Κυριακήν και ώραν δεκάτην προ µεσηµβρίαν και εις το εν τη οικία του Στεφάνου Σκληβανιώτου , πλησίον της πλατείας, Συµβολαιογραφείον µου, ενώπιον εµού του Συµβολοαιογράφου Λαµίας και κατοίκου της ιδίας πόλεως Ιωάννου Πέτρου και των µαρτύρων ∆ηµητρίου Αγγελακοπούλου, κλητήρος και Αποστόλου Κωνσταντίνου, κρεοπώλου, κατοίκων Λαµίας, πολιτών Ελλήνων, γνωστών µοι και ασχέτων συγγενείας µετ’ εµού και του εµφανισθέντος και µη εξαιρουµένων από τον Νόµον, αµφανισθείς ο κ. Μεχµέτ Σαΐτ Αγάς, οθωµανός, κάτοικος Λαµίας, άνευ επαγγέλµατος, γνωστός µοι και άσχετος µετ’ εµού συγγενείας, εξέθεσεν ότι έλαβεν από τους Αλέξιον 2

Ίσως να εννοεί εις δέκα αντίγραφα.

2


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/Κ» Χριστοδούλου, Αθανάσιον Μασούραν και Ευθύµιον Ιωάννου, γεωργούς, κατοίκων Κωσταλέξι, τας αναγραφοµένας εις το παρόν συµβόλαιον δραχµάς τέσσαρας χιλιάδας διακοσίας, αριθ. 4200, και εξοφλήθη το παρόν Συµβόλαιον, το οποίον, του λοιπού, (να) µείνη άκυρον και ανίσχυρον, την δε προς ασφάλειαν των δραχµών εγγεγραµένην υποθήκην λελυµένην και ως µη ούσαν, καθ’ όσον αφορά τους πληρώσαντας αυτόν. Ταύτα εκθέσαντος του εµφανισθέντος συνετάχθη το παρόν, το οποίον αναγνωσθέν µεγαλοφώνως και ευκρινώς και εις επήκοον πάντων υπεγράφη παρ’ αυτών και εµού, εκτός του Μεχµέτ Σαΐτ Αγά προσκληθέντος να υπογράψη και οµολογήσαντος άγνοιαν Ελληνικών , υπογράψαντος δε Τουρκιστί. Οι µάρτυρες ∆. Αγγελακόπουλος Αποστόλης Κωνσταντίνου

Ο εµφανισθείς Μεχµέτ Σαΐτ Αγάς (Υπογραφή Τουρκιστί)

Ο Συµβολαιογράφος Λαµίας Ιωάννης Πέτρου

3


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΑ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΟΣ ΤΣΙΦΛΙΚΙΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΩΤΕΣ, ΣΤΟΝ ΛΕΩΝΙ∆Α ΤΡΑΚΑ (Πρωτότυπο της Πρώτης Σελίδας)

∆ιαβάστε τη συνηµµένη, στο παρόν, ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΚΑ» (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου).


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΑ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΟΣ ΤΣΙΦΛΙΚΙΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΟΝ ΛΕΩΝΙ∆Α ΤΡΑΚΑ (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου) Πωλητήριον Εν Λαµία σήµερον την δεκάτην εννάτην Απριλίου, ηµέραν Πέµπτην µετά Αριθµός 625 µεσηµβρίαν, του χιλιοστού οκτακοσιοστού πέµπτου έτους, ενώπιον εµού του Συµβολαιογράφου Λαµίας Γεωργίου Μ. Αγγελινίδη και των µαρτύρων κ.κ. Ν. Μερεντίτη, λοχαγού, και ∆ρόσου Γ. Κοκκίνου, ιδιοκτήτου, κατοίκων Λαµίας, πολιτών Ελλήνων, γνωστοί µοι και ασχέτων συγγενείας, εµφανισθέντες εις την ενταύθα κατοικίαν µου, ήτις εισί και Συµβολαιογραφείον, αφ’ ενός οι κ.κ. Αλέξης Χριστοδούλου, Αθανάσιος Μασούρας, Γιάννης Καρυώτης, Κώστας παπα Γεωργίου, Ευθύµιος Ιωάννου, Αθανάσιος Μαργαρίτης και Μήτρος Αναγνωστόπουλος, κάτοικοι Κωσταλεξίου, γεωργοϊδιοκτήται και αφ’ ετέρου ο Λεωνίδας Κοµνά Τράκας, κάτοικος Λαµίας, µαθητής, γνωστοί µοι άπαντες και έσχετοι συγγενείας εµοί τε και των µαρτύρων, εξέθησαν ότι οι µεν πρώτοι …… Κωσταλεξιώται, οικειοθελώς και απαραβιάστως, πωλούσιν από του νυν και διά παντός προς τον δεύτερον, οίον τον Λεωνίδα Κοµνά Τράκα, το ήµισυ του χωρίου Κωσταλέξι, το οποίον αγόρασαν από τον Μεχµέτ Σαΐτ Αγά, ως επιτρόπου της Χατιζέ Χανούµης και του υιού αυτής Χασάν Ταξίµπεη, κατά το Τουρκικόν µεταφρασθείσα Χοτζέτισι, χρονολογούµενον την πέµπτην Σαβέλ έτος χίλια διακόσια εξήκοντα οθωµανιστί και το οποίον χωρίον συνίσταται το όλον εκ δώδεκα περίπου ζευγαρίων, γαίας καλλιεργησίµους και µη, λαχανοτόπους, αλωνοτόπους, γήπεδα, οικόπεδα, ζευγοστάσια, αχυρώνες, δάση, θέρετρα, χειµαδιά, λειβαδοτόπους, άβατα µέρη, και εις …… …… …….. …. …….. εις αυτό το χωρίον ……. το οποίον ανάγεται εις αυτό , µ’ όλα τα παραρτήµατα, παρακολουθήµατα και δικαιώµατά τους και κατά τα ανέκαθεν υφιστάµενα όριά του. το ήµισυ λέγω αυτό χωρίον το πωλούσιν ελεύθερον παντός χρέους, βάρους , υποθήκης και πάσης άλλης διαφιλονικήσεως ενεστώσης και µελλούσης. Όθεν αυτό το ήµισυ χωρίον οι πωλητές, αφού έλαβον το τίµηµά του συνιστάµενον εις δραχµάς εννέα χιλιάδας διακοσίας ογδοήκοντα πέντε – αριθµός 9285 – παρά του αγοραστού, του παραχωρούσιν, από τούδε και διά


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΚΑ» παντός, την κυριότητα και κατοχήν του, διά να το διαθέση κατ’ ιδίαν αυτού αρέσκειαν ελευθέρως. αυτοί δε και οι µετ’ αυτών αποξενωθέντες εκ του ανωτέρω ηµίσεως χωρίου δεν έχουν…… …… δικαιώµατος επ’ αυτού. εκθεσάντων ήδη των εµφανισθέντων συνετάχθη κατ’ εντολήν τούτων το παρόν επίσηµον πωλητήριον, το οποίον, αναγνωσθέν ευκρινώς και εις επήκοον πάντων, υπεγράφη παρά των µαρτύρων, παρά του αγοραστού, παρά του πωλητού του Μήτρου Αναγνωστοπούλου και παρ’ εµού του Συµβολαιογράφου, παρά δε των λοιπών εµφανισθέντων δεν υπεγράφη, αγραµµάτων όντων κατά την οµολογίαν των και σφραγισθέν παρακατατέθη εις τον οικείον του φάκελλον. Οι µάρτυρες

Οι συµβαλλόµενοι

Ν. Μερεντίτης ∆ρόσος Γ. Κόκκινος

Λεων. Κ. Τράκας ∆ηµήτριος Αναγνώστου

Ο Συµβολαιογράφος (Σφραγίδα – Υπογραφή) Γ. Μ. Αγγελινίδης

2


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΒ» ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» «ΟΜΟΛΟΓΟ» ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΙΦΛΙΚΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΪΤΑΓΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ∆ΑΝΕΊΖΟΝΤΑΙ 4.700 ∆ΡΑΧΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ (Πρωτότυπο της Πρώτης Σελίδας)

∆ιαβάστε τη συνηµµένη, στο παρόν, ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΚΒ» (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου).


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΒ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΙΛΙΩΝ» «ΟΜΟΛΟΓΟ» ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΙΦΛΙΚΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΪΤΑΓΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ∆ΑΝΕΙΖΟΝΤΑΙ 4.700 ∆ΡΑΧΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου) Οµόλογον Αριθµός 626 Σήµερον την δεκάτην εννάτην Απριλίου, ηµέραν Πέµπτην µετά µεσηµβρίαν, του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού πέµπτου έτους, ενώπιον εµού του Συµβολαιογράφου Λαµίας Γεωργίου Μ. Αγγελινίδη και των µαρτύρων κ.κ. Νικολάου Μερεντίτη, Λοχαγού, και ∆ρόσου Γ. Κοκκίνου, ιδιοκτήτου, κάτοικων Λαµίας, πολιτών Ελλήνων, γνωστοί µοι και µη εξαιρεθέντες υπό του Νόµου, εµφανισθέντες εις την ενταύθα κατοικίαν µου, ήτις εισί και συµβολαιογραφείον, ο Αλέξης Χιστοδούλου, Ιωάννης Καριώτης, Αθανάσιος Μασούρας , Ευθύµιος Ιωάννου, Αθανάσιος Μαργαρίτης , Αναγνώστης Θεοδώρου και Κώστας παπα Γεωργίου, κάτοικοι Κωσταλεξίου, γεωργοϊδιοκτήτες, γνωστοί µοι και άσχετοι συγγενείας εµού τε και των µαρτύρων, εξέθησαν ότι εδανείσθησαν παρά του Κώστα Ιακωβάκη Στουρνάρα, κατοίκου Αταλάντης, κτηµατία, διά χειρός του Κώστα Λαγού, κατοίκου Τζοπαλνάτας, εµπόρου, δραχµάς αργυράς τέσσαρας χιλιάδας επτακοσίας – αριθ. 4.700 - τας οποίας εντέλει και ωσαύτως αλληλεγγύως αποδώσουσι προς αυτόν απροφασίστως, ασφαλώς και άνευ τόκου µετά εν έτος από σήµερον και προς ασφάλειαν του δανειστού τω παραχωρείται εις υποθήκην, το ανήκον είς αυτούς ήµισυ χωρίου Κωσταλέξι, το οποίον υπάρχει και οσαύτως µετά του συνιδιοκτήτου αυτού Λεωνίδα Κ. Τράκα και το οποίον συνίσταται, το όλον του χωρίου, εκ δώδεκα περίπου ζευγαρίων γαίας καλλιεργησίµους και µη, λαχανοτόπους, αλωνοτόπους, γήπεδα, οικόπεδα, ζευγοστάσια, αχυρώνες, δάσος, θέρετρα, χειµαδιά, λειβαδοτόπους, άβατα µέρη και όσα άλλα ανάγονται και υπάγονται εις αυτό, παραρτήµατα, παρακολουθήµατα και ……µατα , τα δε όριά του είναι τα ανέκαθεν υφιστάµενα. Προς δε, αυτό το ανήκον εις αυτούς ήµισυ χωρίον, είναι ελεύθερον παντός χρέους, βάρους, υποθήκης και άλλης διαφιλονικήσεως ενεστώσης και µελλούσης. Εκθεσάντων ούτω των εµφανισθέντων συνετάχθη ……… ……. το παρόν επίσηµον οµόλογον, το οποίον αναγνωσθέν ευκρινώς και εις επήκοον πάντων υπεγράφη παρά των µαρτύρων, παρά του Κώστα Λαγού, παρά του Αναγνώστη Θεοδώρου και παρ’ εµού του Συµβολαιογράφου, παρά δε των οφειλετών (εννοεί τους υπολοίπους οφειλέτες, πλην του Αναγνώστη Θεοδώρου) δεν υπεγράφη, αγραµµάτων όντων κατά την οµολογίαν των, και σφραγισθέν παρακατατέθη εις τον οικείον φάκελλον.


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΚΒ»

Οι µάρτυρες Ν. Μεραντίτης ∆ρόσος Γ. Κόκκινος

Οι συµβαλλόµενοι Κ. Λαγός Αναγνώστης Θεοδώρου Ο Συµβολαιογράφος (Σφραγίδα – Υπογραφή) (Μ. Αγγελινίδης)

Εν Λαµία την δεκάτην ογδόην του µηνός Απριλίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού έκτου έτους, ηµέραν Πέµπτην και ώραν πρώτην µετά µεσηµβρίαν, εις το εν τη οικία του Στεφάνου Σκληβανιώτου, πλησίον της πλατείας, συµβολαιογραφείον, ενώπιον εµού του συµβολαιογράφου Λαµίας και κατοίκου της ιδίας πόλεως Ιωάννου Πέτρου και των µαρτύρων Ευσταθίου ∆ηµητρίου, εµπόρου, και Λεωνίδα Κ. Τράκα, κτηµατίου, κατοίκων αµφοτέρων Λαµίας, πολιτών Ελλήνων γνωστών µοι, ασχέτων συγγενείας µετ’ εµού και του εµφανισθέντος και µη εξαιρουµένων υπό του Νόµου, εµφανισθείς ο Γεώργιος Καταραχιάς, άνευ ωρισµένου επαγγέλµατος, κάτοικος Υπάτης, γνωστός µοι και συγγενείας µετ’ εµού άσχετος, ως πληρεξούσιος του Κώστα Ιακωβάκη Στουρνάρη, άνευ επαγγέλµατος, κατοίκου Νέας Πέλης Αταλάντης, κατά το από της δεκάτης εννάτης του µηνός Απριλίου ενεστώτος έτους υπ’ αριθ. τριακόσια εννέα πληρεξουσίου αυτού, συνταχθέν ενώπιον του συµβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκου Αταλάντης Λ. Γεωργαντά και παραρτώµενον εις την παρούσαν πράξιν, ωµολόγησεν ότι έλαβεν από τους εν τω παρόντι οφειλέτας κατοίκους Κωσταλέξι τας δραχµάς τέσσαρες χιλιάδες επτακοσίας – αριθ. 4.700 – και εξώφλησε το παρόν, όπερ µένει άκυρον και ανίσχυρον και η υποθήκη εξηλειµµένη, εσβησµένη και ως µη ούσα. Ταύτα εκθέσαντος του εµφανισθέντος συνετάχθη η παρούσα πράξις, ήτις αναγνωσθείσα µεγαλοφώνως και ευκρινώς εις επήκοον πάντων υπεγράφη παρ’ αυτών και εµού Οι µάρτυρες Ο εµφανισθείς Γεώργιος Καταραχιάς Ευστάθιος ∆ηµητρίου Λεων. Τράκας Ο Συµβολαιογράφος Σφραγίδα – Υπογραφή (Ιωάννης Πέτρου)

2


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΓ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΧΟΤΖΕΤΙΟΥ, ΠΡΟΣ ΦΥΛΑΞΗ, ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ (Πρωτότυπο της Πρώτης Σελίδας)

∆ιαβάστε τη συνηµµένη, στο παρόν, ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΚΓ» (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου).


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΓ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΧΟΤΖΕΤΙΟΥ, ΠΡΟΣ ΦΥΛΑΞΗ, ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου) Έκθεσις Αριθμός 627 Εν Λαμία σήμερον την δεκάτην εννάτην Απριλίου, ημέραν Πέμπτην, μετά μεσημβρίαν του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού πέμπτου έτους, ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου Λαμίας Γεωργίου Μ. Αγγελινίδη και των μαρτύρων κ. κ. Νικολάου Μερεντίτη, Λοχαγού, και Δρόσου Γ. Κοκκίνου, ιδιοκτήτου, κατοίκων Λαμίας, πολιτών Ελλήνων, γνωστοί μοι και ασχέτων συγγενείας, εμφανισθέντες εις την ενταύθα κατοικίαν μου, ήτις εισί και συμβολαιογραφείον, οι κ. κ. Αλέξης Χριστοδούλου, Αθανάσιος Μασούρας, Γιάννης Καρυώτης, Κώστας παπα Γεωργίου, Ευθύμιος Ιωάννου, Αθανάσιος Μαργαρίτης και Μήτρος Αναγνωστόπουλος, κάτοικοι Κωσταλεξίου, γεωργοϊδιοκτήται, γνωστοί μοι και άσχετοι συγγενείας εμοί τε και τοις Μαρτύροις εξέθεσαν παρόντος και του συνιδιοκτήτου Λεωνίδα Κ. Τράκα, μαθητού, ότι οι πρώτοι άπαντες,…. …………. και του δευτέρου όσον του Λεωνίδα Κ. Τράκα, παρέδωσαν προς τον Αλέξιον Χριστοδούλου, το μεταφρασμένον εις την γλώσσαν μας τουρκικόν Χοτζέτιον χρονολογούμενον την Πέμπτην Σαβέλ, ήτοι χίλια διακόσια εξήκοντα οθωμανικά, διά του οποίου ο Μεχμέτ Σαΐτ Αγάς, ως πληρεξούσιος της Χατιζέ Χανούμης και του υιού αυτής Χασάν Ταξίμπεη, επώλησεν προς αυτούς το χωρίον των Κωσταλέξι και το παρέδωσεν προς αυτούς εις φύλαξιν, ο δε Αλέξιος Χριστοδούλου ομολόγησεν ότι παρέλαβε αυτό, το ανωτέρω ρηθέν έγγραφον και θέλει το φυλάξη ασφαλώς. εκθεσάντων ούτω των εμφανισθέντων συνετάχθει, κατ’ απαίτησίν των, η παρούσα έκθεσις, ήτις, αναγνωσθείσα ευκρινώς, υπεγράφη παρά των μαρτύρων, παρά του Λεωνίδα, παρά του Μήτρου Αναγνωστοπούλου και παρ’ εμού του Συμβολαιογράφου, παρά δε των λοιπών συμβληθέντων δεν υπεγράφη, αγραμμάτων όντων κατά την ομολογίαν του και σφραγισθείσα παρακατατέθη εις τον οικείον φάκελλον. Οι μάρτυρες Οι συμβαλλόμενοι Ν. Μερεντίτης Λεωνίδας Κ. Τράκας Δρόσος Γ. Κόκκινος Δημήτριος Αναγνώστου Ο συμβολαιογράφος: Μ. Αγγελινίδης


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Κ∆» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ – ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΑΝΕΙΣΤΟΥ ΤΩΝ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΩΤΩΝ ΚΩΣΤΑ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ (Πρωτότυπο της Πρώτης Σελίδας)

∆ιαβάστε τη συνηµµένη, στο παρόν, ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/Κ∆» (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου).


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Κ∆» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥΤΟΥ∆ΑΝΕΙΣΤΟΥ ΤΩΝ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΩΤΩΝ ΚΩΣΤΑ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου) Αριθ. - 309 Τριακοστός έννατος Ενώπιον εµού του συµβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκου Αταλάντης Λ. Γεωργαντά, κατοίκου Αταλάντης, εν τω εν αυτή και εντός της οικίας του ποτέ Θωµά Σταύρου κειµένου γραφείου µου, υπαγοµένου εις την ενορίαν του Αγίου Αθανασίου και των κάτωθι προσυπογραφοµένων, γνωστών µοι και ασχέτων προς αλλήλους και εµού συγγενείας, δύο πολιτών Ελλήνων, ενηλίκων, Μαρτύρων µη υποκειµένων εις ουδεµίαν του Νόµου εξαίρεσιν, των Κυρίων Βέλλου Ν. Βελλοπούλου και ∆ηµητρίου Λάµπρου, αµφοτέρων εµπόρων και κατοίκων Αταλάντης, παρουσιασθείς αυτοπροσώπως ο επίσης γνωστός µοι και άσχετος συγγενείας εµού τε και τοις Μαρτύροις Κύριος Κώνστας Ιακώβου Στουρνάρας, ιδιοκτήτης µεν άνευ δε επαγγέλµατος, κάτοικος Νέας Πέλλης της Αταλάντης, εξαιτήσατο να τω συντάξω το παρόν επίσηµον επιτροπικόν έγγραφον, ωµολογήσας ως εφεξής: Ότι αποκαθιστά επιτροπόν του πληρεξούσιον τον συγγενήν του Κύριον Γεώργιον Καταραχιάν, κάτοικον Υπάτης, όπως απελθών αυτοπροσώπως εις το χωρίον Κώνστα Αλέξη, της Επαρχίας Υπάτης και αιτήσει παρά των κατοίκων αυτού την εξαργύρωσιν του προς αυτόν τον εντολοδόχον ∆ανεικού επισήµου οµολόγου του εκ δραχµών τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων – αριθ, 4700 – γενοµένου ενώπιον του συµβολαιογράφου Λαµίας, παρέχει δε πληρεξουσιότητα απόλυτον εις τον ρηθέντα εντολοδόχον, του να παραλάβη αυτός ούτος τας διαληφθείσας ∆ραχµάς 4700, εις νόµισµα καθαρόν κατά την ήδη τρέχουσαν αξίαν του, και το δικαίωµα του να παρασταθή αυτοπροσώπως εις τε τον αρµόδιον συµβολαιογράφον και τον υποθηγράφον και ζητήση από µεν τον πρώτον την σύνταξιν της πράξεως περί της εξωφλήσεως του περί ού ο λόγος χρέους, από δε τον δεύτερον την εις το βιβλίον των υποθηκών εξάλλειψιν της επί των κτηµάτων των οφειλετών ενεργηθείσης υποθήκης και του να θέτη την χρήζουσαν εις αυτάς τας πράξεις υπογραφήν του εξ ονόµατος του εντολέως του αυτού, υποσχόµενος ότι θέλει αποδεχθή καθ’ ολοκληρίαν τας πράξεις του πληρεξουσίου του ως πράξεις νοµίµους και αµετακλήτους. Τούτων ούτος οµολογήσας, του προµνησθέντος εντολοδότου, συνετάχθη, κατ’ αίτησίν του, το παρόν επίσηµον επιτροπικόν έγγραφον εν τω ρηθέντι γραφείω µου, σήµερον την δεκάτην εννάτην του µηνός Μαρτίου, του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού έκτου έτους, ηµέραν Τρίτην και ώραν δεκάτην προ µεσηµβρίαν, όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/Κ∆» µεγαλοφώνως εις επήκοον αυτού τε και των Μαρτύρων, υπεγράφη παρ’ αυτών όλων και παρ’ ηµών του συντάξαντος αυτό και εσφραγίσθη µε την της υπηρεσίας επίσηµον σφραγίδα Ο Εντολοδότης Κώνστας Ιακώβου Στουρνάρας

Οι Μάρτυρες ∆ηµήτριος Λάµπρου Βέλλος Ν. Βελλόπουλος

Ο συµβολαιογράφος Ειρηνοδίκης Αταλάντης (Τ. Σ) Λ. Γεωργαντάς ∆ιά το ακριβές της αντιγραφής Εν Αταλάντη, τη αυτή ηµεροµηνία 1846 Ο Συµβολ. Ειρηνοδίκης Αταλάντης Λ. Γεωργαντάς

2


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΕ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ»

ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΙΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ

Αρχική επιστολή Κωσταλεξιωτών (3/3/1835). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ∆ιορισµός νέου επιτρόπου (4/3/1839). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» Πρακτικό της επί των «Πωλήσεων Επιτροπής» (21/2/1845) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΗ»

+

+

+

+

+

+

Μήτρος Αναγνωστόπουλος Αναγνώστης Θεοδώρου Μήτρος Ασηµακόπουλος Αθανάσιος Ιωάννου Ιωάννης ∆ηµητρίου Ανέστης Ιωάννου Αθανάσιος Αναγνώστου Νικόλαος Παπαγγελής Κώστας Παπαδόπουλος

Αθανάσιος Μαργαρίτης

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Αλέξης Χριστοδούλου Αθανάσιος Μασούρας Ιωάννης Καρυώτης Κώστας Παπα Γεωργίου Ευθύµιος Ιωάννου

(ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΤΣΙΦΛΙΚΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΪΤΑΓΑ)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


Απόφαση της επί των «Πωλήσεων Επιτροπής» (5/3/1845) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΘ» Οµόλογο οφειλής 4.200 δραχµών στον Σαΐταγα. (9/4/1845) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΑ» Υποθηκευµένα χωράφια Κωσταλεξιωτών στο Σαΐταγα Πώληση του αγορασθέντος τσιφλικιού στο Λεωνίδα Τράκα (6/4/1845). ΠΑΡ/ΜΑ «ΚΒ» Οµόλογο δανεισµού 4.700 δραχµών από Στουρνάρα (19/4/1845). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΓ»

Μήτρος Αναγνωστόπουλος Αναγνώστης Θεοδώρου Μήτρος Ασηµακόπουλος Αθανάσιος Ιωάννου Ιωάννης ∆ηµητρίου Ανέστης Ιωάννου Αθανάσιος Αναγνώστου Νικόλαος Παπαγγελής Κώστας Παπαδόπουλος

Αθανάσιος Μαργαρίτης

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Αλέξης Χριστοδούλου Αθανάσιος Μασούρας Ιωάννης Καρυώτης Κώστας Παπα Γεωργίου Ευθύµιος Ιωάννου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΕ»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2


ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Παράδοση του µεταφρασθέντος «χοτζετίου» στον Αλέξη Χριστοδούλου για φύλαξη (19/4/1845). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Κ∆» + + + + + +

Μήτρος Αναγνωστόπουλος Αναγνώστης Θεοδώρου Μήτρος Ασηµακόπουλος Αθανάσιος Ιωάννου Ιωάννης ∆ηµητρίου Ανέστης Ιωάννου Αθανάσιος Αναγνώστου Νικόλαος Παπαγγελής Κώστας Παπαδόπουλος

Αθανάσιος Μαργαρίτης

Αλέξης Χριστοδούλου Αθανάσιος Μασούρας Ιωάννης Καρυώτης Κώστας Παπα Γεωργίου Ευθύµιος Ιωάννου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΕ»

+

3


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΖ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΩΤΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΤΡΑΚΑ (Πρωτότυπο Μέρους της Πρώτης Σελίδας)

∆ιαβάστε τις συνηµµένες, στο παρόν: ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΚΖ» (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου), ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2/ΚΖ» (ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ», ΩΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ).


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΖ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΩΤΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΤΡΑΚΑ (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου) Έκθεσις πραγµατογνωµοσύνης 16/430. Έκθεσις πραγµατογνωµοσύνης επί της διανοµής του χωρίου Κωσταλεξίου. Εν Κωσταλέξι σήµερον την ∆εκάτην ογδόην του µηνός Οκτωβρίου του 1879 έτους, ηµέραν πέµπτην και ώραν 2αν Μ.Μ. κληθέντες οι υποφαινόµενοι Γεώργιος Αποστόλου κάτοικος Χαλκίδος και διαµένων προσωρινώς εν Λαµία, Ιωάννης Κορώζης κάτοικος Λαµίας και Θωµάς Φράγκος κάτοικος Μεξιατών και διαµένων ήδη εν Λαµία, διορισθέντες πραγµατογνώµονες διά της υπ’ αριθµ. 1096 του 1877 αποφάσεως του εν Λαµία Πρωτοδικείου, εκδοθείσης επί της µεταξύ του ενάγοντος Λεωνίδα Τράκα και των εναγοµένων και εις παρέµβασιν κληθέντων Βασιλείου Μαργαρίτου, Βασιλικής, αγάµου, Β. Μαργαρίτου, Μαρίας Χ. Πυργολιού, Λεϊµονιάς Γ. Μαργαρίτου, Μαρίας Αριστείδου Τσίγκα, Παναγ. Ροζή, ∆ηµ. Π. Ροζή, Μαρίας Κ. Πυργολιού, Γεωργίου Λάζου, Αθανασίου Ταραπέρα, Παρασκευής Αθ. Ρεντίφη ή Κουκουρέλη, κατοίκων Κωσταλεξίου, Κοµνά Λεων. Τράκα, κατοίκου Λαµίας, κηδεµόνος της ανηλίκου Παγώνας ∆. Αναγνώστου, Ιω. Καρυώτου, Παπακώστα Ιωάννου, Κώστα Ηλία Καρµάλη, δι εαυτόν και ως δικαστικόν επίτροπον των αδελφών του Αριστείδου, ∆ηµητρίου και Βασιλικής Ηλία Καρµάλη, Παναγιώτου Αποστ. Πανταζή, Βασιλικής Ευστ. Περγάνη, ∆έσπως Ιωάννου Ευθυµίου, κληρονόµων των τριών τελευταίων του πατρός των Αποστ. Πανταζή, Τασούλας χήρας Αποστ. Πανταζή, δι’ εαυτήν και ως φυσικού επιτρόπου των ανηλίκων τέκνων της Αλεξίου, Γεωργίου και Κωνσταντίνου Α. Πανταζή, ως κληρονόµων του Αποστόλου Πανταζή, ∆έσπως Ευαγγέλου Παλαιορούτη, Ιωάννου Αλεξίου, ως διαχειριστού της περιουσίας του υιού του Βασιλείου, εκ διαθήκης κληρονόµου των αποβιωσάντων Αλεξ. Χριστιδούλου και Αννούσης Ευαγγέλου Χριστιδούλου, Ευαγγέλου Μπότσαρη, Ευθυµίου Κ. Καρυώτη, Νικολάου Μπότσαρη, Κώστα Ευθ. Ιωάννου, Κώστα Καρµάλη, Ευαγγέλου Λάζου κατοίκων απάντων Κωσταλεξίου, Ζωΐτσας, χήρας, Κ. Γαλάνη, δι’ εαυτήν και ως φυσικού επιτρόπου των ανήλικων τέκνων της Γεωργίας και Ειρήνης Κ. Γαλάνη ως κληρονόµων του πατρός των Κ. Γαλάνη, κατοίκων απάντων Φραντζής, Κώστα Αναγνώστου, Λουκά Αναγνώστου, Ιωάννου Μασούρα, κατοίκων απάντων κατοίκου Κοµποτάδες, Σοφίας Γ. Κωσταλεξίου, ∆ηµητρίου Κ. Καρµάλη Γκουζούνη(;), κληρονόµου του αποβιώσαντος Κ. Γαλάνη, κατοίκου Φραντζής, Εµµανουήλ και Χρήστου Κούτρα ως κληρονόµων του αποβιώσαντος Κ. Γαλήνη, διαµενόντων εις Μπαζάκ του χωρίου Στύρφακα, Γεωργίου Κουµεντικά, κατοίκου


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΚΖ» Κόµµατος, Γεωργίου ∆. Αναγνώστου, Ευαγγελής Π. Πατή, Αικατερήνης Ιω. Αλεξίου, Κώστα Γ. Λάζου, Βασίλως συζύγου Κ. Καρµάλη, Άννης Ευθ. Μπότσαρη, Γεωργίου Μαργαρίτη και Αικατερήνης ∆. Αναγνώστου, ως κληρονόµου του συζύγου της ∆. Αναγνώστου, κατοίκων απάντων Κωσταλεξίου, περί διανοµής του κοινού κτήµατος του χωρίου Κωσταλεξίου, αφού, προηγουµένως, ορκίσθηµεν ενώπιον του εισηγητού παρέδρου Ηλία Φιλίππου τον νενοµισµένον όρκον, µετέβηµεν σήµερον ενταύθα εις το µνησθέν χωρίον Κωσταλέξι προς εκπλήρωσιν του χρέους µας ήτοι να γνωµοδοτήσωµεν περί της αξίας του διανεµητέου κτήµατος και του καταλληλοτέρου τρόπου της διανοµής του κτήµατος τούτου, συµφώνως προς την µνησθείσαν υπ’ αριθ. 1096 του 1877 απόφασιν των εν Λαµία Πρωτοδικών. Αφού, λοιπόν, περιήλθοµεν ολόκληρον την περιφέρειαν του εν λόγω χωρίου και ενεργήσαµεν την δέουσαν καταµέτρησιν αυτού, περιγραφοµένην εις την µνησθείσαν απόφασιν, προέβηµεν εις την εκτίµησιν της αξίας του διανεµητέου κτήµατος, όπερ οµοφώνως εξετιµήσαµεν εις δραχµάς διακοσίας χιλιάδας εν συνόλω και µετά τινών παρατηρήσεων εύρωµεν ότι είναι φύσει κατανεµητέον, εκτός µέρους τινός περί κατωτέρω ρηθήσεται.1 Σκεφθέντες λοιπόν περί του καταλληλοτέρου τρόπου της διανοµής όπως µη επέλθει, εκ ταύτης, ζηµία τις εις τα διάδικα µέρη οµοφώνως γνωµοδοτούµεν τα εξής: Επειδή το χωρίον περιέχει γαίας καλλιεργησίµους και ακαλλιεργήτους, οικόπεδα, λειβάδια και δάσος, προς καταλληλοτέραν διανοµήν διηρέσαµεν αυτό, συµφώνως προς την γενοµένην καταµέτρησιν, εις τέσσαρα τεµάχια, εκτός του περιβολίου όπερ διηρέσαµεν εις δύο ίδια τεµάχια, ως κατωτέρω ρηθήσεται, και τούτο επράξαµεν όπως έλθωσιν εις εξίσωσιν διά την εις δύο ίσα µέρη διαίρεσιν του χωρίου2 κατά την απόφασιν, κατά τε την ποιότητα και την έκτασιν, διότι η φύσις του εδάφους και η ποιότης αυτού δεν επιτρέπει την εις δύο άµεσα µέρη (τεµάχια) διαίρεσιν αυτού και το µεν πρώτο τεµάχιον υπό Στοιχείον Α. (παραλείπεται η περιγραφή αυτού3). ∆εύτερον τεµάχιον υπό στοιχείον Β. έχει όρια προς άρκτον4 τον Σπερχειόν ποταµόν, προς ∆υσµάς τα προς ανατολάς σηµειωθέντα όρια του πρώτου τεµαχίου,5 προς µεσηµβρίαν6 δε και ανατολάς τα εξής. Εκ µεσηµβρίας άρχεται το όριον αυτού από το προς µεσηµβρίαν άκρον της µεγάλης πουρναρώδους πλαγιάς κάτωθεν της Αγριόβριζας, ένθα, ως προερρήθη, εσταµάτησε το ανατολικοµεσηµβρινόν7 όριον του πρώτου τεµαχίου8 και από εκεί προβαίνον9, το όριο του δευτέρου τούτου τεµαχίου, προς ανατολάς κατ’ ευθείαν γραµµήν, διέρχεται άνωθεν του εις τον πάτον του Καναλακίου10 υπάρχοντος και 1

Κατωτέρω ρηθείσεται = θα λεχθεί στη συνέχεια. « Έλθωσιν εις εξίσωσιν διά την εις δύο µέρη διαίρεσιν του χωρίου» = Να εξισωθούν, ώστε να καταστή δυνατή η εις δύο ίσα µέρη διαίρεση του χωρίου. 3 Άγνωστο γιατί. 4 Προς Άρκτον = προς Βορράν. 5 ∆εν υπάρχουν τα προς Ανατολάς όρια του πρώτου τεµαχίου, αφού «παραλείπεται η περιγραφή αυτού». 6 Προς Μεσηµβρίαν = προς Νότον. 7 Ανατολικοµεσηµβρινόν = Νοτιοανατολικόν 8 ∆εν γνωρίζουµε που σταµάτησε το «Ανατολικοµεσηµβρινόν όριον του πρώτου τεµαχίου», αφού «παραλείπεται η περιγραφή αυτού». 9 Προβαίνον = προχωρούν, εκ του προβαίνω = προχωρώ. 10 Εννοεί το τοπωνύµιο «Καναλάκης» (Καναλάκης). 2

2


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΚΖ» ονοµαζοµένου Καραουλίου11 και κατ’ ευθείαν, άνωθεν της θέσεως Φραµµένης, πίπτει εις το ρεύµα, ένθα ενούνται τα δύο εκ Ρουµπάλου και Πετσαλούδας ρεύµατα, παρά την αρκουδότρυπαν12 και, εκείθεν, στέφει προς άρκτον, κατέρχεται το ρεύµα και διά µέσου του ιδίου ρεύµατος ονοµαζοµένου κατά το πεδινόν µέρος Ξηριά και εν τω µέσω αυτού διερχοµένου τέµνει τον ρηθέντα εκ Γοργοποτάµου φέροντα υδραύλακα13 εντός αυτού του Ξηριά και εκείθεν κατερχόµενον κατ’ ευθείαν γραµµήν προς άρκτον τέµνει την δηµοσίαν οδόν,14 και εκείθεν, κατερχόµενον προς άρκτον κατ’ ευθείαν γραµµήν, διέρχεται διά του εις Αχλαδιάν (εις τα πλατάνια)15 υπαρχούσης εντός της οδού Σούδας16 και διά µέσου της προς δυσµάς υπαρχούσης εκεί πλατάνου, κατ’ ευθείαν βαίνον, λήγει εις τον Σπερχειόν ποταµόν, ένθα υπάρχει κουµούλα17 και πλατανάκος.18 Μετρηθέν δε και τούτο έχει καλλιεργησίµους και µη γαίας, οικόπεδα και αλώνια ισάριθµα του πρώτου τεµαχίου, ήτοι καλλιεργησίµους γαίας στρέµµατα εξακόσια εξήκοντα εν και µέτρα επτακόσια είκοσι (661,720/1000), ακαλλιεργήτους στρέµµατα εννεακόσια ενενήκοντα τρία και µέτρα εξακόσια ογδοήκοντα εν (993,681/1000), οικόπεδα στρέµµατα τεσσαράκοντα οκτώ και µέτρα εξακόσια πεντήκοντα (48, 650/1000) και αλώνια στρέµµατα εξ (6), το όλον στρέµµατα χίλια επτακόσια δέκα και µέτρα πεντήκοντα εν (1710, 51/1000). Τρίτον τεµάχιον υπό στοιχείον Γ. (παραλείπεται η περιγραφή αυτού19). Τέταρτον και τελευταίον τεµάχιον υπό στοιχείον ∆. Έχει όρια προς άρκτον και τούτο τον Σπερχειόν ποταµόν, προς δυσµάς τα προς ανατολάς προσηµειωθέντα όρια του τρίτου τεµαχίου20 και προς ανατολάς και µεσηµβρίαν συνορεύει µε τα όρια του χωρίου Φραντζή και Παλαιοφραντζή, καταµετρηθέν εµπεριέχει και τούτο γαίας καλλιεργησίµους και µη ισαρίθµους του τρίτου τεµαχίου, ήτοι καλλιεργησίµους στρέµµατα τριακόσια ενενήκοντα πέντε και µέτρα εννεακόσια τεσσαράκοντα εν (395, 941/1000) και ακαλλιεργήτους στρέµµατα οκτακόσια δέκα εννέα και µέτρα εκατόν τριάκοντα επτά (819, 137/1000), το όλον 11

Είναι άγνωστη, σήµερα, η θέση του. Η γραµµή την οποία χαράσσουν τα ανωτέρω αναφερόµενα τοπωνύµια φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» και είναι αυτή που σηµειώνεται, µε µαύρες τελείες, βορειοανατολικά της Αγριόβριζας και η οποία αρχίζει από τη βορειοανατολική παρυφή του εξ ελάτων δάσους, νότια του τοπωνυµίου «Κόκκινου Μπάλουµα» (Κόκκινο Μπάλωµα), ακολουθεί την ίδια παρυφή του δάσους και κατέρχεται νότια της Αγριόβριζας εκεί που είναι το τοπωνύµιο «Καναλάκης» (Καναλήκης). Από εκεί κατέρχεται στο τοπωνύµιο «Φραµµένη» (Φραµµένη) και καταλήγει στο τοπωνύµιο «Ζµίξη» (Σµίξη) ή Αρκουδότρυπα. Από αυτό εξάγεται ότι, ολόκληρο το λεγόµενο λειβάδι του «Κουκκινόβραχου» (Κοκκινόβραχου), εµπεριέχεται µέσα στο τεµάχιο υπό στοιχείον «Β». 13 Εννοεί το «Αυλάκι» (Αυλάκι). 14 Εννοεί το δρόµο, ο οποίος φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΜΒ» και σηµειώνεται µε τον αριθµό 1 εντός κύκλου. 15 ∆εν έχει σχέση µε το τοπωνύµιο «Αχλαδούλις» (Αχλαδούλες). 16 Αγνωστο που ήταν αυτή η «Σούδα». 17 Ιδέ τοπωνύµιο «Κ’µούλις» (Κουµούλες). 18 Πρόκειται, προφανώς για τον, µετέπειτα, µεγάλο «Πλάτανου τ’ Κουϊούφα» (Πλάτανο του Κουγιούφα). Ιδέ τοπωνύµιο «Πλατάνια». Με βάση αυτό µπορούµε να πούµε ότι, το νοτιοανατολικό όριο του τεµαχείου υπό στοιχείον Β, συνέχιζε προς βορρά, από την Αρκουδότρυπα, ακολουθώντας τον Κάκκαβου (Κάκκαβο) και το «Ξηργιά» (Ξηριά) και κατέληγε στον πλάτανο του «Κουϊούφα» (Κουγιούφα) εκεί που είναι το τοπωνύµιο «Πουλυµιράκι» (Πολυµεράκι). 19 Άγνωστο γιατί. 20 ∆εν υπάρχουν τα προς Ανατολάς όρια του τρίτου τεµαχίου, αφού «παραλείπεται η περιγραφή αυτού». 12

3


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΚΖ» στρέµµατα χίλια διακόσια δέκα πέντε και µέτρα εβδοµήκοντα οκτώ (1215, 78/1000). Το περιβόλιον (κήπος)21 κείται εντός του πρώτου τεµαχίου (αλλά δεν συµπεριλαµβάνεται εντός αυτού) και παρά την µνησθείσαν πηγήν ψοργιάρα και κάτωθεν αυτής, εξαιρεθέν δε κατά την καταµέτρησιν του πρώτου τεµαχίου εµετρήθη χωριστά και ευρέθη το όλον στρέµµατα εννέα και µέτρα εξακόσια ενενήκοντα (9, 690/1000) και συνορεύει, µεσηµβρινώς, µε τον διά της ρηθείσης βρύσης ψοργιάρας διερχόµενον δρόµον,22∆υτικώς µε το εκ ∆υσµών των οικοπέδων διερχόµενον ρεύµα,23 αρκτικοανατολικώς έχει τα εξής όρια.24 Άρχεται το όριον αυτού από την προς άρκτον άκρα του µνησθέντος ρεύµατος, εκεί όπου αρχίζει η διαχωρίζουσα, προς άρκτον, το περιβόλιον τούτο αρχαία Σούδα και, βαίνον προς ανατολάς της Σούδας, φθάνει εις την Κοκορέτζαν25 και, εκείθεν, στρέφει προς µεσηµβρίαν προβαίνον τον ανήφορον εις την παλιουροπατουλιάν26 και, εκείθεν, εις την προς δυσµάς άκραν του τσουµερακίου και, εκείθεν, τον ανήφορον προβαίνον διά της κάτωθεν της οδού ψοργιάρας µεγάλης πέτρας, λήγει κατ’ ευθείαν εις την οδόν ταύτην. Το διά των ανωτέρω ορίων περιγραφέν περιβόλιον διαιρέσαµεν εις δύο ίσα µέρη, το δε διαιρούν αυτό εις δύο όριον άρχεται ανατολικοµεσηµβρινώς απ’ έµπροσθεν της πηγής ψοργιάρας, διευθύνεται, δυτικοαρκτικώς, κατ’ ευθείαν γραµµήν και διέρχεται διά της συκοµωρέας του Λεωνίδα Τράκα και εξ’ αυτής, διευθυνόµενον κατ’ ευθείαν τον κατήφορον δυτικοαρκτικώς, φθάνει εις την συκέαν του Κώστα Ηλία Καρµάλη και εκείθεν, κατ΄ευθείαν γραµµήν προβαίνον, λήγει εις το ρηθέν προς δυσµάς αυτού ρεύµα, ένθα ετέθησαν σηµεία.27 Έκαστον δε των δύο τούτων µερών έχει ισάριθµα στρέµµατα, ήτοι ανά τέσσαρα στρέµµατα και µέτρα οκτακόσια τεσσαράκοντα πέντα (4, 845/1000). Το δε όλως ανεπίδεκτον διαιρέσεως µέρος του χωρίου τούτου συνορεύει, ανατολικώς και µεσηµβρινώς, µε τα λειβάδια Πλακωτού28 και Γρεβενών29, ∆υτικώς µε το λειβάδι του Λούκα30 και αρκτικώς µε τα προµνησθέντα προς µεσηµβρίαν όρια των ως ερρήθη αον, βον και γον τεµαχίων,31 είναι δε το µέρος τούτο όλως ορεινόν και επί της Οίτης κείµενον και ως επί το πλείστον βραχώδες, χρησιµεύον ως λειβάδιον θερινόν διά βοσκήν ζώων, όπερ, διά την σµικροτητά του, διαιρούµενον, χάνει την αξίαν και την χρησιµότητά του, ως µη επαρκούντος, εκατέρου των µεριδίων χωριστά, να διαθρέψει ολόκληρα ποίµνια, επί του λειβαδίου δε τούτου κείται και το εν τη αγωγή µνηµονευόµενον δάσος, συγκείµενον εκ διαφόρων αγρίων δένδρων και, προ πάντων, εξ ελάτων, κείται δε µέρος αυτού εις το προς δυσµάς άκρον, το δε προς ανατολάς κείµενον είναι εντός 21

Ιδέ τοπωνύµιο «Πιρ’βόλια» (Περιβόλια), παράγραφος: Περιβόλια της «Ψουργιάρας» (Ψωριάρας). Εννοεί το δρόµο που περνά από τα «Καργιουταίηκα» (Καρυωταίηκα», περνά από την «Ψουργιάρα» και φθάνει µέχρι το σπίτι του Αθανασίου Καρυώτη («Καργιουτουνάσιου»). 23 Εννοεί το «Ρέµµα τ’ς Ψουργιάρας». 24 Από εδώ και κάτω δεν είναι δυνατό να προσδιορισθούν τα όρια, διότι αναφέρονται τοπωνύµια, τα οποία δεν υπάρχουν σήµερα. 25 Κοκορέτζα = είδος θάµνου. 26 Παλιουροπατουλιά = πατουλιά από παλιούρια. Παλιούρια: Ιδέ τοπωνύµιο «Παλιουράκι» (Παλιουράκι). Πατουλιά = τόπος µε βάτους ή άλλα θάµνα. 27 ∆εν υπάρχουν, σήµερα, τα σηµεία αυτά. 28 Είναι Ανατολικά του υψώµατος «Προυφ. Ηλίας» και εκτός της περιοχής του Κωσταλεξίου. 29 Ιδέ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ». Το τοπωνύµιο «ΓΡΙΒΙΝΟ» (ΓΡΕΒΕΝΟ) είναι στο Νοτιοδυτικό µέρος της περιοχής του χωριού µας. Ιδέ, επίσης, και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Μ∆», τοπωνύµιο «Γριβινό». 30 Ιδέ τοπωνύµιο «Λούκα». 31 Τα οποία, βέβαια, είναι τελείως ασαφή. 22

4


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΚΖ» βράχων αποτόµων και ρευµάτων αβάτων και, ως τοιούτον, είναι άχρηστον, αλλ’ αν και υποτεθεί κατορθωτή η του ορεινού τούτου µέρους διανοµή ως και εν περιπτώσει το προς δυσµάς κείµενον δάσος διαιρούµενον, θέλει επιφέρει την ανωµαλίαν ώστε, εις το εκ των δύο µεριδίων, άλλος να είναι κύριος του εν αυτώ λεχθέντος δάσους και άλλος να εξουσιάζει την γην αυτού του µέρους και των εν αυτώ χόρτων και λοιπά και ούτω θα υπόκεινται εις αεννάους (αεννάους) διενέξεις µεταξύ των. ∆ιά τούτο, το υπό τα ανωτέρω όρια περιγραφέν τούτο µέρος (δάσος και λειβάδιον) και κοινώς ονοµαζόµενον Ρούµπαλον και Πετσαλούδα και Μαλά Ρόγγι, είναι, ως εκ της φύσεώς του αυτής, όλως ανεπιδέκτου διαιρέσεως, ώστε, τούτο, γνωµοδοτούµεν να µείνη αδιαίρετον εις κοινήν χρήσιν αµφοτέρων των διαδίκων µερών και διευκολυνθή η κοινή χρήσις αµφοτέρων (λειβαδίου και δάσους) ή, τουλάχιστον, να µείνει τοιούτον έως ού, τις των διαδίκων µερών µεταγενεστέρως, ζητήσει την δικαστικήν απαλλωτρίωσιν αυτού. Το καταµετρηθέν όµως µέρος, και καταµετρηθέν ως ηρρέθη εις τέσσαρα τεµάχια, το δε περιβόλιον, οικόπεδα και αλώνια εις δύο άπερ32 είναι και επιδεκτικά διανοµής, απαιτείται, σύµφωνα µε την µνησθείσαν απόφασιν, να αποτελέση, διαιρούµενον και εξισούµενον κατά την έκτασιν και την ποιότητα, δύο ίσα µέρη και έκαστον των µερών λάβει από εν εξ αυτών και προς τον σκοπόν τούτον γνωµοδοτούµεν όπως έκαστος των ενδιαφεροµένων λάβει, εκ των τεσσάρων τούτων τεµαχίων, ανά εν εκ των ακρικών33 δύο τεµαχίων και ανά εν εκ των δύο µεσαίων, ανά εν δε εκ των δύο µεριδίων του περιβολίου και ούτω, έκαστος των δύο τούτων µερών, λάβη ακριβώς το ήµισυ του καταµετρηθέντος κτήµατος, κατά τε την έκτασιν και την ποιότητα, διότι, ούτω, εις έκαστον των δύο τούτων µεριδίων κείται και το ήµισυ των οικοπέδων και αλωνίων, διά τούτο το πρώτον τεµάχιον, εις ό εµπεριέχονται, ως ηρρέθη, το ήµισυ των οικοπέδων και αλωνίων, το ήµισυ των µεσηµβρινοδυτικώς κειµένων περοβολίων και το τρίτον τεµάχιον, άπαντα ταύτα µε τα προδιαγεγραµµένα όριά των και συνιστώµενα αυτοίς αλώνια των ανωτέρω ηµισίων ως και οικοπέδων και περιβολίων εκ στρεµµάτων καλλιεργησίµων χιλίων εκατόν δεκα επτά και µέτρων εκατόν πεντήκοντα εξ (1117, 156/1000), ακαλλιεργήτων στρεµµάτων χιλίων οκτακοσίων δώδεκα και µέτρων οκτακοσίων δέκα οκτώ (1812, 818/1000), το όλον στρέµµατα δύο χιλιάδες εννεακόσια είκοσι εννέα και εννεακόσια εβδοµήκοντα τέσσαρα µέτρα (2929, 974/1000), γνωµοδοτούµεν να διαιρεθούν, ως αποτελούντα το εν µέρος, ήτοι το ήµισυ του όλου καταµετρηθέντος κτήµατος και θέλει διακρίνεται διά του στοιχείου Η, όπερ θα αποτελέση τον πρώτον κλήρον. Το δε δεύτερον τεµάχιον εις ‘ό, εντός, εµπεριέχονται, ως ηρρέθη, τα έτερα ήµισυ οικόπεδα και αλώνια και το ανατολικοαρκτικώς κείµενον ήµισυ περιβόλιον και το τέταρτον τεµάχιον, άπαντα ταύτα µε τα προδιαγεγραµµένα όριά των και συνιστάµενα εκ των ανωτέρω ηµίσεων οικοπέδων, αλωνίων και περιβολίων, εκ στρεµµάτων καλλιεργησίµων χιλίων εκατόν δέκα επτά και µέτρων εκατόν πεντήκοντα εξ (1117, 156/1000), ακαλλιέργητα στρέµµατα χίλια οκτακόσια δώδεκα και µέτρα οκτακόσια δέκα οκτώ (1812, 818/1000), το όλον στρέµµατα δύο χιλιάδες εννεακόσια είκοσι εννέα και µέτρα εννεακόσια εβδοµήκοντα τέσσαρα (2929, 974/1000), γνωµοδοτούµεν να θεωρηθούν ως αποτελούντα το έτερον ήµισυ µέρος του όλου καταµετρηθέντος, ως ανωτέρω, κτήµατος και όπερ θέλει 32 33

Άπερ = τα οποία. Ακρικών = των ευρισκοµένων εις τα άκρα.

5


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΚΖ» διακρίνεται διά στοιχείου ω, όπερ θέλει αποτελέσει τον δεύτερον κλήρον, αµφότερα τα µέρη ταύτα τα διακρινόµενα, ως ανωτέρω ηρρέθη, υπό τα στοιχεία Η και ω είναι ίσα προς άλληλα και, ούτω, έκαστον των δύο µερών θα λάβη, διά κλήρου, από έν εκ των ορισθέντων, ανωτέρω, δύο µερών, ως τελικήν ιδιοκτησίαν του, µετά των επί εκάστου τεµαχίου υπαρχόντων χόρτων, δένδρων αγρίων και ηµέρων και λοιπών παρακολουθηµάτων. Εν τούτοις, όσον αφορά τα πόσιµα ύδατα, τα εντός του χωρίου Κωσταλεξίου και εν τη περιφερεία αυτού πηγάζοντα , ως και τα δι’ ων αρδεύονται και δύνανται να αρδευθώσι οι καλλιεργούµενοι καλλιεργηθεισόµενοι αγροί, οι αύλακες δι ών διοχετεύονται ταύτα ως και ο αύλαξ του εκ του Γοργοποτάµου διοχετευµένου ύδατος προς άρδευσιν, γνωµοδοτούµεν να µείνουν, ες αεί, εις κοινήν χρήσιν ολοκλήρου του κτήµατος και των ιδιοκτητών αυτού κατά το ήµισυ εις έκαστον των µερών (Λεωνίδα Τράκα αφ’ ενός και λοιπών εναγοµένων αφ’ ετέρου), την δε χρήσιν αυτών, τόσον ο Λεωνίδας Τράκας, όσον και οι εναγόµενοι, να συνεχίσωσι ως µέχρι τούδε έπραττων, κατά τας εκάστοτε ανάγκας του κτήµατος, και, εν ανάγκη, αι διαφωνίαι αυτών όπως ήθελεν κανονίση αστυνοµική διάταξις. Είναι δε αναγκαίον, τα ύδατα ταύτα, να µείνουν, ες αεί, αδιανέµητα, διότι είναι φύσει τοιαύτα και διότι είναι λίαν αναγκαία εις την χρήσιν όλου του κτήµατος. Όσον αφορά τους ήδη δρόµους, εντός του διανεµοµένου κτήµατος, και ούτοι πρέπει να διατηρηθούν εις κοινήν απάντων χρήσιν. Επί τούτω συνετάξαµεν την παρούσαν έκθεσιν και αναγνώσαντες ευκρινώς και επισταµένως υπογράψαµεν ιδιοχείρως και …… εις τον Κύριον Ιωάννην Κορώζην και την εγχειρίση εις τον εισηγητήν. Οι πραγµατογνώµονες Ιω. Κορώζης, Θωµάς Φράγκος, και Γεώργιος Αποστόλου. Εν Λαµία σήµερον την εικοστήν τετάρτην του µηνός Οκτωβρίου, του 1879 έτους, ηµέραν Τετάρτην και ώραν 9 π.µ., εν τω δικαστικώ καταστήµατι των ενταύθα πρωτιδικών, ενώπιον εµού του εισηγητού Παρέδρου των ….. Ηλία Φιλίππου, διορισθέντος τούτου διά της υπ’ αριθµ. 660 του 1878 αποφάσεως του δικαστηρίου των ενταύθα πρωτοδικών, παρόντος και του υπογραµµατέως Σωτηρίου της Λαµίας, εναφανίσθη ο Ιωάννης Κορώζης, πραγµατογνώνων είς την προκειµένην πραγµατογνωµοσύνην και πρεσβύτερος, κατά την ηλικίαν, των συναδέλφων του, και µοι ενεχείρισε την παρούσαν έκθεσιν περί διανοµής του κτήµατος του Κωσταλεξίου. Επί τούτω συνετάχθη η παρούσα έκθεσις, ήτις, αναγνωσθείσα και βεβαιωθείσα, υπεγράφη αµέσως. Ο εγχειρίσας πραγµατογνώµων Ιωάννης Κορώζης, ο εισηγητής Ηλίας Φιλίππου, ο υπογραµµατγεύς Σωτηρίου ∆. της Λαµίας. Εν Λαµία, αυθηµερόν, κατετέθη παρά του γραµµατέως του ∆ικαστηρίου των ενταύθα Πρωτοδικών. Ο εισηγητής Ηλ. Φιλίππου. Ακριβές αντίγραφον. Λαµία 29 Οκτωβρίου 1879. Ο υπογραµµατεύς Απόστολος Μαργαριτοσέλης. Γίνεται µνεία ότι, τη αιτήσει του Νικολάου Λ. Τράκα, µεταγράφεται µόνο το ήµισυ του χωρίου Κωσταλεξίου, ήτοι το δεύτερον και τέταρτον τεµάχιον και του ηµίσεως αλωνίων, οικοπέδων και περιβολίων εντός του λαχνού εις τον Λεωνίδαν Τράκαν µέρος. Μετεγράφη εν Λαµία σήµερον την πρώτην Μαΐου 1901 χιλιοστού εννεακοστού πρώτου έτους. Ο επί των µεταγραφών υποθηκοφύλαξ (Σφραγίδα – Υπογραφή δυσανάγνωστος) Τόµος 16, αριθµός 430

6


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΖ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ»

1

Μαργαρίτης Βασίλειος

Κωσταλεξίου.

23

2

Μαργαρίτου Βασιλική του Βασιλείου

Κωσταλεξίου.

24

3

Μαργαρίτου Λεϊµονιά του Γεωργίου

Κωσταλεξίου.

25

4

Μαργαρίτης

Κωσταλε-

26

Πανταζή Τασούλα, χήρα του Αποστόλου Πανταζή (δι’ εαυτην και ως φυσικού επιτρόπου των ανηλίκων τέκνων της Αλεξίου, Γεωργίου και Κωνσταντίνου) Πανταζής Παναγιώτης του Αποστόλου (κληρονόµου του πατρός της Αποστόλου Πανταζή) Περγάνη Βασιλική του Ευσταθίου (κληρονόµου του πατρός της Αποστ. Πανταζή) Ευθυµίου

Κάτοικος

Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

Κάτοικος

Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ»

Κωσταλεξίου

Κωσταλεξίου.

Κωσταλεξίου.

Κωσταλε-


Γεώργιος

ξίου.

Πυργολιού Μαρία του Χρήστου.

Κωσταλεξίου.

6

Κάτοικος

Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

Κάτοικος

Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2/ΚΖ»

∆έσπω του Σπύρου (κληρονόµου του πατρός της Αποστ. Πανταζή).1

ξίου.

27

Καρυώτης Ευθυµίος του Κ.

Κωσταλεξίου.

Πυργολιού ΚωσταλεΜαρία του ξίου Κωνστα-ντίνου

28

Καρυώτης Ιωάννης

Κωσταλεξίου.

7

Ροζής Παναγιώτης

Κωσταλεξίου.

29

Κωσταλεξίου.

8

Ροζής ∆ηµ. του Π.

Κωσταλεξίου.

30

Παπακώστας Ιωάννης Παλαιορούτη ∆έσπω του Ευαγγέλου.

9

Τσίγκα Μαρία του Αριστ.

Κωσταλεξίου.

31

Αλεξίου Αικατερήνη του Ιωάν.

10

Λάζος

Κωσταλε-

32

Αλεξίου Ιωάννης

5

Κωσταλεξίου.

Κωσταλεξίου.

Κωσταλε-

1

Στην «Έκθεση Πραγµατογνωµοσύνης» φέρεται ως σύζυγος του Ιωάννου.Πρόκειται περί λάθους. Η ∆έσπω Ευθυµίου (και κληρονόµος του Αποστόλου Πανταζή) ήταν σύζυγος του Σπύρου Ευθυµίου και όχι του Ιωάννου.

2


11

Γεώργιος

ξίου.

Λάζος Κώστας του Γεωργίου.

Κωσταλεξίου.

33

Λάζος Ευάγγελος

Κωσταλεξίου.

34

Κάτοικος

Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

Κάτοικος

Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2/ΚΖ»

(ως διαχειριστού της περιουσίας του υιού του Βασιλείου, εκ διαθήκης κληρονόµου των αποβιωσάντων Αλεξ. Χριστοδούλου και Αννούσης Χριστοδούλου του Ευαγγέλ). Καρµάλης Κώστας του Ηλία. (δι’ εαυτόν και ως δικαστικού επιτρόπου των αδελφών του Αριστείδου, ∆ηµητρίου και Βασιλικής).

ξίου.

Μπότσαρης Ευάγγελος

Κωσταλεξίου.

Κωσταλεξίου.

12

13

14

Τράκας Κοµνάς του Λεων. (Κηδεµόνας της ανηλίκου Αναγνώστου Παγώνας του ∆). Ιωάννου

Λαµίας

35

Μπότσαρης Νικόλαος

Κωσταλε-

36

Μπότσαρη

Κωσταλεξίου.

Κωσταλε3


15 16

17

Κώστας του Ευθ.

ξίου.

Καρµάλης Κώστας

Κωσταλεξίου.

37

Κοµποτάδες Κωσταλεξίου.

Καρµάλης ∆ηµήτριος του Κ. Καρµάλη Βασίλω, συζύγου του Κωνσταντίνου

Κάτοικος

Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

Κάτοικος

Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2/ΚΖ»

Άννα του Ευθυµίου Πατή Ευαγγελή του Παναγ.

ξίου.

38

Ταραπέρας Αθανάσιος

Κωσταλεξίου.

39

Αναγνώστου Γεώργιος του ∆ηµητρ.

Κωσταλεξίου.

Αναγνώστου Αικατερίνη του ∆ηµητρίου, ως κληρονόµου του συζύγου της ∆ηµητρίου Αναγνώστου Κώστας

Κωσταλεξίου.

18

Ρεντίφη ή Κουκουρέλη Παρασκ. του Αθαν.

Κωσταλεξίου.

40

19

Μασούρας Ιωάννης

Κωσταλεξίου.

41

20

Γαλάνη Ζωΐτσα, χήρα Κωνσταντίνου, δι’ εαυτήν και ως φυσικού επιτρόπου των ανηλίκων τέκνων της Γεωργίας και Ειρήνης.

Φραντζί

42

Αναγνώστου Λουκάς

Κωσταλε-

21

Γκουζούνη (;)

Φραντζί

43

Κουµεντίκας

Κόµµα

Κωσταλεξίου. Κωσταλεξίου.

ξίου.

4


Σοφία του Γεωργίου, κληρονόµου του αποβιώσαντος Κ. Γαλάνη

22

Κάτοικος

Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

Κάτοικος

Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2/ΚΖ»

Γεώγργιος

Κούτρας Εµµανουήλ και Χρήστος, ως Μπαζάκ κληρονόµων Στύρφακας του αποβιώσαντος Κ. Γαλάνη

5


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΗ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΣΙΦΛΙΚΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ Α∆ΕΛΦΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΉΝΗΣ ΡΕΝ∆ΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΩΤΕΣ (Πρωτότυπο της Πρώτης Σελίδας)

∆ιαβάστε τις συνηµµένες, στο παρόν: ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΚΗ» (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου), ΠΟΣΘΗΚΗ «2/ΚΗ» (ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (45) «ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΣΙΦΛΙΚΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΚΑ) και ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3/ΚΗ» (ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΩΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ, ΤΟΥ ΤΣΙΦΛΙΚΙΟΥ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΝ).


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΗ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΣΙΦΛΙΚΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ Α∆ΕΛΦΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΉΝΗΣ ΡΕΝ∆ΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΩΤΕΣ (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου) Εν ονόµατι της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας - Αριθµός 15849 - Πώλησις ακινήτου αντί δραχµών 650,000 Εν τω χωρίω Κωσταλεξίω του τέως ∆ήµου Ηρακλειωτών υπαγοµένου εις την δικαιοδοσίαν του Ειρηνοδικείου Λαµίας, ένθα κληθείς µετέβην προς σύνταξιν του παρόντος, σήµερον την εικοστήν εβδόµην (Αριθ. 27) του µηνός Μαΐου, του χιλιοστού εννεακοστού εικοστού τρίτου – 1923 - έτους, ηµέραν Κυριακήν και µετά µεσηµβρίαν, ενώπιον εµού του Συµβολαιογράφου και κατοίκου Λαµίας Χρίστου Κ. Χατζηχρίστου, εδρεύοντος εν Λαµία, παρουσία και των µαρτύρων κ.κ. Αλκιβιάδου Κουλοφωτιά, δηµοδιδασκάλου, και Αθανασίου Ι. Ευθυµίου, γεωργοκτηµατίου, κατοίκων Κωσταλεξίου, πολιτών Ελλήνων, γνωστών µοι και µη εξαιραιτέων, ενεφανίσθησαν οι γεωργοί και µη εξαιρούµενοι αφ’ ενός ο κ. Νικόλαος Λ. Τράκας, κτηµατίας και Ειρήνη χήρα Κωνσταντίνου Ρεντίνα, οικοδέσποινα, κάτοικοι αµφότεροι Λαµίας και, αφ’ ετέρου, οι άγνωστοι µεν εις εµέ τον Συµβολαιογράφον, περί της ταυτότητος όµως των οποίων εβεβαιώθην παρά των αυτών ανωτέρω δύο µαρτύρων της πράξεως και µη εξαιρούµενοι κ.κ. 1) Ευθ. Κ. Καρυώτης, Ιερεύς, 2) Κωνσταντ. Πυργολιός, 3) Αθαν. Κ. Λάζος, 4) Χρίστος Ηλία Καρµάλης, 5) Ιωάν. ∆. Ταραπέρας, 6) Σπύρος Λάζος, 7) Θεµιστ. Ευθ. Καρυώτης, 8) Γεώργιος Κ. Ευθυµίου, 9) Αθαν. Ευθ. Καρυώτης, 10) Νικόλ. ∆. Χριστόπουλος, 11) Βασίλ. Ι. Αλεξίου, 12) ∆ηµ. Σ. Ευθυµίου, 13) Τριαντ. Ν. Καρµάλης 14) Γεώργιος Απ. Πανταζής, 15) Βασίλ. Κ. Ευθυµίου, 16) Γεώργ. Ν. Καρυώτης, 17) Νικόλ. Ευάγγ. Παλαιορούτης, 18) ∆ηµήτρ. Κ. Παπακώστας, 19) Γεώρ. Ιω. Μασούρας, 20) Παναγ. Κ. Καρµάλης, 21) ∆ηµ. Ι. Καρµάλης, 22) Βασίλ. Ι. Ταραπέρας, 23) ∆ηµ. Κ. Λάζος, 24) Γεώργ. Ι. Λάζος, 25) Παναγ. Απ. Πανταζής, 26) Κωνστ. Ι. Αναγνώστου, 27) Ηλίας Αριστ. Καρµάλης, 28) Ηλίας Κ. Καρµάλης, 29) Σπύρος Καρυώτης, 30) Κωνστ. Ι. Καρµάλης, 31) Παναγ. Ν. Καρυώτης, 32) Γεώργ. Αναγνωστόπουλος, 33) Αθαν. Ευαγγ. Λάζος, 34) Γεώργ. Μαργαρίτης, 35) Αναγ. Περγάνης, 36) Κωνστ. Αθ. Αναγνώστου, 37) Παναγ. ∆. Ροζής, 38) ∆ηµ. Ι. Παπακυριαζής, 39) Γεώργ. Ν. Λεπενιώτης, 40) Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος, 41) Κωνστ. Πιστόλης, 42) Χρίστος Αναγνωστόπουλος, 43) ∆ηµ. Γ. Αναγνώστου, 44) Βασίλειος Σπ. Παλαιορούτης, 45) Ιω. Κ. Αναγνωστόπουλος, 46) Γεώργ. Αθανασίου ή Ρεντίφης, 47) Κωνστ. Απ. Πανταζής, 48) Ιω. ∆. Μασούρας,


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΚΗ» 49) Βασίλ. ∆. Ροζής, 50) Νικόλαος Αθανασίου ή Ρεντίφης, 51) Χρίστος Π. Κωστόπουλος, 52) ∆ηµήτριος Σπύρου Κανατάς, 53) ∆ηµήτριος Μπανούσης, 54) Ασήµω σύζυγος Αθανασίου Παπαθεοδώρου, 55) Γιαννούλα σύζυγος Χρίστου Μασούρα, 56) Μαρία σύζυγος Ιωάννου Φαράντζου, 57) Ελένη χήρα ∆ηµητρίου Σταϊκούρα, 58) Βασιλική χήρα Ιωάννου Παπακώστα,59) Παναγιού θυγάτηρ Γ. Παπακυριαζή, 60) Θεοδώρα χήρα Αθανασίου Μασούρα, οικοδεσποίνας, των δε λοιπών γεωργοκτηµατιών, κάτοικοι πάντες Κωσταλεξίου του τέως ∆ήµου Ηρακλειωτών, γεωργοί πάντες και κτηµατίαι κάτοικοι του χωρίου Κωσταλεξίου του τέως ∆ήµου Ηρακλειωτών (προφανώς από λάθος επαναλαµβάνονται τα ίδια) και συνοµολόγησαν και παρεδέχθησαν τα εξής: Ότι ο Νικόλαος Λ Τράκας έχων εις την αποκλειστικήν αυτού κυριότητα, εκ κληρονοµίας του εν έτει 1897 – εβδόµου – θανόντος πατρός του Λ. Τράκα, ……………………………………………νεµόµενος έκτοτε το ήµισυ του χωρίου «Κωσταλέξη», επώλησε, διά λόγους οικογενειακούς, την ψιλήν κυριότητα και το εν τρίτον του δικαιώµατος της επικαρπίας εις τον Ιωάννην Κ. Ρενδίναν διά του υπ’ αριθµ. δύο χιλιάδες επτακόσια εβδοµήκοντα εν (2771) του 1908 – ογδόου – έτους συµβολαίου µου, ούτος δε, ο Ιωάννης Ρενδίνας, τα αυτά δικαιώµατα µετεπώλησεν εις την µητέρα του Ειρήνην χήραν Κ. Ρενδίνα, διά του υπ’ αρίθµ. εννέα χιλιάδες δέκα πέντε (9015) του 1909 – εννάτου – έτους πωλητηρίου συµβολαίου του Συµβολαιογάφου Λαµίας Ευθυµίου Κοντοµήτρου και αύτη, πάλιν, µετεπώλησε , διά του υπ’ αριθµόν δέκα τρεις χιλιάδες εκατόν εννενήκοντα επτά (13.197) του 1920 – εικοστού – έτους πωλητηρίου Συµβολαίου µου εις τον πρώτον κάτοχον αυτού Νικόλαον Λ. Τράκαν και µετεβίβασεν την εις αυτήν ανήκουσαν ψιλήν κυριότητα και το εν τρίτον, εξ αδιαιρέτου, του δικαιώµατος της επικαρπίας ολοκήρου του δευτέρου τεµαχίου, παρακατιών περιγραφόµενον, µετά του ηµίσεως, εξ αδιαιρέτου, του δάσους, οικίας, κολληγοσπίτων, αχυρώνος και περιβολίων, λειβαδίων, οικοπέδων και παραρτηµάτων και παρακολουθηµάτων του. Και, ούτω, ο Νικόλαος Λ. Τράκας και η αδελφή του Ειρήνη, χήρα Κωνστ. Ρενδίνα, Στρατιωτικός Συνταξιούχος, κύριοι και κάτοχοι αδιαφιλονίκειτοι όντες του ηµίσεως του χωρίου Κωσταλεξίου αποτελουµένου, του ηµίσεως τούτου, εκ του δευτέρου τεµαχίου, εκ του τετάρτου τεµαχίου, των περιβολίων, οικοπέδων (γιουρτίων), αλωνοτόπων, οκτώ οικίσκων συνεχοµένων, µιάς αχυρώνος, λειβαδοτόπων εν οίς και ο Κοκκινόβραχος και του ηµίσεως δάσους, εξ αδιαιρέτου όντος τούτου, µετά των κατοίκων του χωρίου «Κωσταλέξη», και το εν τω δάσει τούτω λειβαδίου, οικειοθελώς και ευχαρίστως πωλούσι και µεταβιβάζουσι διά του παρόντος, ούτοι, προς τους ετέρους ανωτέρω εξήκοντα (Αριθµός 60) συµβαλλοµένους γεωργοκτηµατίας κατοίκους του χωρίου Κωσταλεξίου, το εις αυτούς, ως ανωτέρω, ανήκον ήµισυ του χωρίου «Κωσταλέξη» αποτελουµένου, του ηµίσεως τούτου 1) Από το δεύτερον τεµάχιον υπό στοιχείον Βον, όπερ έχει όρια προς άρκτον τον Σπερχειόν ποταµόν, προς δυσµάς συµφώνως µε την γενοµένην, διά της από δεκάτης ογδόης (18) οκτωβρίου του 1879 – εβδοµηκοστού εννάτου - έτους εκθέσεως των πραγµατογνωµόνων, δικαστικήν διανοµήν, δυνάµει της υπ’αριθµόν χίλια 2


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΚΗ» εννενήκοντα εξ (1096) του 1877 – εβδοµηκοστού εβδόµου – έτους αποφάσεως του δικαστηρίου των εν Λαµία Πρωτοδικών, του χωρίου Κωσταλέξη µεταξύ των δικαοπαρόχων Λεωνίδα Τράκα και εξ ετέρου των κατοίκων του χωρίου «Κωσταλέξη», µε τα εν τη ειρηµένη, ανωτέρω, εκθέσει σηµειούµενα ανατολικά όρια του πρώτου τεµαχίου, προς µεσηµβρίαν δε και ανατολάς τα εξής: Εκ µεσηµβρίας άρχεται το όριον αυτού από το προς µεσηµβρίαν άκρον της µεγάλης πουρναρώδους πλαγιάς κάτωθεν της Αγριόβριζας, ένθα, ως προερήθη, εσταµάτησε το ανατολικοµεσηµβρινόν όριον του πρώτου τεµαχίου και από εκεί, προβαίνον το όριον του δευτέρου τούτου τεµαχίου προς ανατολάς κατ’ ευθείαν γραµµήν, διέρχεται άνωθεν του, είς τον πάτον του Καναλακίου, υπάρχοντος και ονοµαζοµένου Καραουλίου και, κατ’ ευθείαν άνωθεν της θέσεως Φραµµένης, πίπτει εις το ρεύµα, ένθα ενούνται τα δύο, εκ Ρουµπάλου και Πετσαλούδας, ρεύµατα περί την αρκουδότρυπαν και, εκείθεν στρέφει προς άρκτον, κατέρχεται το ρεύµα και, διά µέσου του ιδίου ρεύµατος ονοµαζοµένου, κατά το πεδινόν µέρος, «Ξηριά» και εν τω µέσω αυτού διερχόµενον (εννοεί το όριο), τέµνει, τον ρηθέντα εκ Γοργοποτάµου φέροντα ύδωρ, αύλακα εντός αυτού του Ξηριά και εκείθεν, κατερχόµενον κατ’ ευθείαν γραµµήν προς άρκτον, τέµνει την δηµοσίαν οδόν και εκείθεν, κατερχόµενον προς άρκτον κατ’ ευθείαν γραµµήν, διέρχεται διά µέσου της εις Αχλαδιές (εις τα πλατάνια) υπαρχούσης εντός οδού Σούδας και διά µέσου της προς δυσµάς υπαρχούσης εκεί πλατάνου, κατ’ ευθείαν γραµµήν βαίνον, λήγει εις τον Σπερχειόν ποταµόν, ένθα υπάρχει κουµούλα και πλατανάκος, όπερ τεµάχιον, µετρηθέν κατά την κατανοµήν, έχει καλλιεργησίµους και µη γαίας, οικόπεδα και αλώνια ισάριθµα του πρώτου τεµαχίου, ήτοι καλλιεργησίµους γαίας στρέµµατα εξακόσια εξήκοντα εν και µέτρα επτακόσια είκοσι (661 και 720 µέτρα), ακαλλιεργήτους στρέµµατα εννεακόσια εννενήκοντα τρία και µέτρα εξακόσια ογδοήκοντα εν (993 και 0,681µ.), οικόπεδα στρέµµατα τεσσαράκοντα οκτώ και µέτρα εξακόσια πεντήκοντα (48 και 0, 650 µ.), και αλώνια στρέµµατα εξ (6). 2) Από το τέταρτον τεµάχιον υπό στοιχείον ∆΄., όπερ έχει όρια προς άρκτον, και τούτο, τον Σπερχειόν ποταµόν, προς δυσµάς και προς ανατολάς τα εν τη µνησθείση άνω εκθέσει των πραγµατογνωµόνων της δικαστικής διανοµής σηµειωθέντα όρια του τρίτου τεµαχίου και προς ανατολάς και µεσηµβρίαν συνορεύει µε τα όρια του χωρίου Φραντζή, και, όπερ τεµάχιον, περιέχει και τούτο γαίας καλλιεργησίµους και µη ισαρίθµους τω τρίτω τεµαχίω, ήτοι καλλιεργησίµους στρέµµατα τριακόσια εννενήκοντα πέντε και µέτρα εννεακόσια τεσσαράκοντα ένα (395 και 0,941µ.) και ακαλλιεργήτους στρέµµατα οκτακόσια δέκα εννέα και µέτρα εκατόν τριάκοντα επτά (819 και 0,137µ.). 3) Από το ήµισυ του περιβολίου του αναφεροµένου εν τη ανωτέρω εκθέσει διανοµής των πραγµατογνωµόνων εκ στρεµµάτων τεσσάρων και µέτρων οκτακοσίων τεσσαράκοντα πέντε (4 και 0, 845µ.) µε τα εν τη εκθέσει ταύτη περιγραφόµενα όριά του. 4) Από το ήµισυ, εξ αδιαιρέτου του, δάσους και λειβαδίου ονοµαζοµένου, κοινώς, «Ρούµπαλο», «Πετσαλούδα» και «Μαλαρόγγι» και «Καναλάκι» ως εν τη ειρηµένη εκθέσει περιγράφονται. 5) από οκτώ (8) συνεχοµένους οικίσκους 3


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΚΗ» ασβεστολιθοκτίστους και κεραµοσκεπείς κειµένους εν τω δευτέρω τεµαχίω µετά µιάς αχυρώνος ωσαύτως και ορεινού λειβαδίου ονοµαζοµένου «Κοκκινόβραχος» πετρώδους και περιέχοντος χαµόκλαδα εκτάσεως στρεµµάτων εξακοσίων ενός (601) συµπεριλαµβανοµένων εις τα ακαλλιέργητα στρέµµατα του δευτέρου τεµαχίου εννεακόσια εννενήκαντα τρία και µέτρα εξακόσια ογδοήκοντα εν (993 και 0,681µ.). Γίνεται ενταύθα µνεία ότι εκ της παρούσης αγοραπωλησίας εξαιρείται η εντός του χωρίου Κωσταλεξίου και εντός του δευτέρου τεµαχίου περιεχοµένη δυόροφος οικία του πωλητού υπό την ονοµασίαν «Πύργος» µετά της περιοχής της, αυλής ή κήπου, εκτεινοµένη µέχρι του αχυρώνος προς ανατολάς, περιπεφραγµένου διά ξηροτοίχου γύρωθεν, προς βορράν της περιοχής της οικίας εκτεινοµένης µέχρι του συνόρου όπερ είναι έξωθεν της οικίας Ιωάννου Αναγνώστου και κατ’ ευθείαν γραµµήν προς δυσµάς µέχρι του αχυρώνος των κληρονόµων Ευθυµίου Αναγνώστου και προς δυσµάς της οικίας Ιωάννου Αναγνώστου και αχυρώνος κληρονόµων Ευθ. Αναγνώστου, θα µείνει ελεύθερον µέρος από της οικίας ταύτης προς τα άνω τέσσαρα µέτρα, διά να διέρχονται τα φορτηγα ζώα και κάρρα και προς µεσηµβρίαν αφίεται ο υπάρχον δρόµος µέχρι του πρώτου κολληγοσπίτου άνω διά την συγκοινωνίαν. Προς ανατολάς και µεσηµβρίαν απαγορεύεται εις τους αγοραστάς να κτίσωσιν οιανδήποτε οικοδοµήν ύψους πλέον των πέντε µέτρων επί απειλή ποινικής ρήτρας είκοσι χιλιάδων (20.000) δι’ εκάστην παράβασιν της συµφωνίας ταύτης επί εδάφους των αγοραστών, αλλά πάντως προκειµένου περί των ανατολικών και µεσηµβρινων ορίων της ανωτέρω περιγραφείσης οικίας. Από της οικίας του Βασιλείου Ευθυµίου µέχρι της οικίας των κληρονόµων Ευθυµίου Αναγνώστου θ’ αφεθή οδός πλάτους τριών µέτρων. Τίµηµα ολικόν της προκειµένης αγοραπωλήσίας συνεφωνήθη, µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, το ποσόν των εξακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων (650.000), ήτοι δραχµές τρακοσίας είκοσι πέντε χιλιάδας (325.000) διά την πωλήτριαν Ειρήνην χήραν Κωνστ. Ρενδίνα και ετέρας τριακοσίας είκοσι πέντε χιλιάδας (325.000) διά τον πωλητήν Νικόλαον Λεωνίδα Τράκαν, εξ ων δραχµάς µεν εξήκοντα χιλιάδας (Αρ. 60.000) έλαβον οι πωληταί σήµερον, εξ ηµισείας, µετρητάς παρά των αγοραστών εξήκοντα (60) ανωτέρω συµβαλλοµένων, τας δε υπολοίπους του τιµήµατος δραχµάς πεντακοσίας εννενήκοντα χιλιάδας (Αρ. 590.000) υπόσχονται και υποχρεούνται, οι αγορασταί ούτοι, να πληρώσουν εν Λαµία εις τους πωλητάς, εξ ηµισείας εις εκάτερον τούτων, εντός προθεσµίας ετών δέκα εξ (16) από σήµερον και µετά τόκου ετησίως δραχµών οκτώ τοις εκατόν (8%), τρέχοντος από της εικοστής εβδόµης (27) του µηνός Μαρτίου ενεστώτος έτους, ηµέρας συντάξεως του σχετικού περί της προκειµένης πωλήσεως υπ’ αριθµόν δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσια ογδοήκοντα πέντε (15685) προσυµφώνου συµβολαίου µου, από της παρελεύσεως δε τριετίας από σήµερον προς δραχµάς εννέα τοις εκατόν (9%) ετησίως µέχρι της εξοφλήσεως, πληρωτέου του τόκου εις το τέλος εκάστου από σήµερον έτους ενταύθα προς τους πωλητάς εξ ηµισείας ως άνω, συν τη πληρωµή δε του τόκου υποχρεούνται οι αγορασταί, εις την προθεσµίαν της πληρωµής του τόκου, να εµβάζωσι και έναντι του κεφαλαίου ποσοστόν ουχί έλαττον 4


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΚΗ» του πέντε τοις εκατόν (5%) εντός του εκάστοτε οφειλοµένου υπολοίπου κεφαλαίου, εν περιπτώσει δε µη εµπροθέσµου πληρωµής του τόκου υποχρεούνται, οι αγορασταί, εις την πληρωµήν τόκου υπερηµερίας προς εννεά τοις εκατόν (9%) ετησίως, καθώς και επί του πληρωθησοµένου κατ’ ελάχιστον ανωτέρω ποσοστού επί του κεφαλαίου, ήτοι των δραχµών πέντε τοις εκατόν (5%), όπερ έµβασµα διασαφίζεται ενταύθα ότι υποχρεούνται οι αγορασταί να εµβάζωσι κατ’ έτος προς τους πωλητάς συν τη πληρωµή του τόκου, κατά προαίρεσίν των δε θα δικαιούνται, οι αγορασταί, να εµβάζωσι και άνω του ποσοστού τούτου. Εις περίπτωσιν δε καθ’ ην εντός τριών µηνών, από της λήξεως της προς πληρωµήν του ετησίου τόκου, κατά τα ανωτέρω, και του ορισθέντος πέντε τοις εκατόν (5%) κατ’ ελάχιστον ποσοστού έναντι του κεφαλαίου, προθεσµίας δεν ήθελον οι αγορασταί καταβάλλει τον ετήσιον τόκον και το εν λόγω ορισθέν ανωτέρω κατ’ ελάχιστον ποσοστόν εκ του κεφαλαίου προς τους πωλητάς ως άνω, τα ως ανωτέρω πωλούµενα κτήµατα θα θεωρούνται, όσον αφορά τας ιδανικάς µερίδας των καθυστερούντων εκ των αγοραστών, αναγόραστα δι’ αυτούς, τους καθυστερήσαντας τυχόν αγοραστάς, κατά κατοχήν και κυριότητα και θα προσαυξάνει η κυριότης των µεριδίων των αγοραστών εις τας µερίδας της λοιπής οµάδος των αγοραστών, κατ’ αναλογία, αυτοδικαίως, θα απώλυσι δε οι καθυστερούντες ούτοι εκ των αγοραστών, λόγω ποινής των, ποσόν, είτε του κεφαλαίου και του τόκου, όπερ ήθελον πληρώσει, προς τους πωλητάς, µέχρι της εποχής της τοιαύτης καθυστερήσεως της υποχρεώσεώς των ταύτης πρότερον, µη δικαιούµενοι να αξιώσωσι την επιστροφήν, υποχρεουµένων των πωλητών όπως, εν καιρώ, παραδώσωσι ταις αγορασταίς και …..τους σχετικούς τίτλους ιδιοκτησίας των πωλουµένων κτηµάτων. υποχρεουµένης, άµα, της λοιπής οµάδος των αγοραστών, εις την καταβολήν προς τους πωλητάς, αναλογικώς, του οφειλοµένου υπολοίπου κεφαλαίου και τόκου των καθυστερούντων τυχόν, ως ανωτέρω, ενός ή πλειόνων των αγοραστών. Προς ασφάλειαν των πωλητών παρέχουν οι αγορασταί αυτοίς το δικαίωµα, ίνα, µονοµερώς άνευ κοινοποιήσεως αυτοίς της ετέρας των παριλήψεων(;), εγγράψωσι υποθήκην πρώτην εν τοις βιβλίοις των υποθηκών του ∆ήµου Ηρακλειωτών επί των ως ανωτέρω πωλουµένων και ακριβώς καθ’ όρια, θέσεις και έκτασιν περιγραφοµένων ακινήτων κτηµάτων, ισχύουσαν την υποθήκην ταύτην από σήµερον µέχρις εντελούς εξοφλήσεως, του υπολοίπου του τιµήµατος των δραχµών των πεντακοσίων εννενήκοντα χιλιάδων (Αριθ. 590,000) των τρεξάντων τόκων και παντός εξόδου, υπολογιζοµένων, ως είρηται άνω, των τόκων κατά ρητήν συµφωνίαν από της παρελεύσεως τριετίας από σήµερον προς δραχµάς εννέα τοις εκατόν (9%) ετησίως µέχρις εξοφλήσεως. Και ούτω, παραιτούµενοι οι πωληταί και της περί υπορόγκου βλάβης αγωγής των, αποκαθιστώσι, άνευ ουδεµιάς ευθύνης των διά τε τα όρια, την έκτασιν και κατάστασιν εν γένει των πωλουµένων κτηµάτων ως και λόγω εκποιήσεως καθ’ όλου ή εν µέρει παρ’ οιουδήποτε τρίτου ή τρίτων, τους αγοραστάς κυρίους και κατόχους αυτών δυνάµει της παρούσης αγοραπωλησίας, συντελουµένης κατά παράκλησιν των αγοραστών κατοίκων του χωρίου Κωσταλέξη, επί τω ευγενή σκοπώ, ίνα, το χωρίον 5


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΚΗ» τούτο, γίνη αυτοκέφαλον και ανεξάρτητον µεθ’ όλων των παραρτηµάτων και παρακολουθηµάτων των και των προσωπικών και εµπραγµάτων δικαιωµάτων των, δουλειών και αγωγών και δυναµένους τους αγοραστάς να διαθέσωσι το κτήµα τούτο (ήµισυ του χωρίου Κωσταλέξη) ως βούλονται µε το βάρος υπέρ των πωλητών αναφεροµένης υποθήκης. Συνοµολογείται προσέτι, µεταξύ των συµβαλλοµένων, ότι οι πωληταί έχουσιν, ως εδήλωσαν, υπέρ τα εξήκοντα µεγάλα πάτερα, είς τινα εκ των οικίσκων, ανήκοντα εις αυτούς εκ της ξυλεύσεως του δάσους υπό του ενοικιαστού του δάσους Μίµη Παπανικολάου. Επίσης, οι πωληταί, επιφυλάττουν εις εαυτούς το δικαιωµάτων να λάβωσι ή εις ξυλείαν (κούτσουρα) ή εις µετρητά, από τον Μίµην Παπανικολάου, ενοικιαστήν του δάσους Κωσταλεξίου, όταν ούτος µεταφέρει εκ του δάσους αυτού όσα ούτος έχει υλοτοµήσει κούτσουρα, υπάρχοντα δε ερριµµένα εις το δάσος προς µεταφοράν, και τα οποία είναι υπόχρεος, ο Μίµης Παπανικολάου, να µεταφέρει εντός του χωρίου Κωσταλέξη. Το πωλούµενον ήµισυ, ως ανωτέρω, του χωρίου Κωσταλέξη των πωλητών είναι εκµισθωµένον διά του υπ’ αριθµόν δέκα τάσσαρες χιλιάδες οκτακόσια πεντήκοντα τρία (14753), της δεκάτης (10) Μαρτίου του 1922 – εικοστού δευτέρου – έτους µισθωτηρίου Συµβολαίου µου, εις τον Αχιλλέαν Κ. Αναγνώστου και Χρίστον Ευθυµίου Αναγνώστου, γεωργοκτηµατίας και κατοίκους του χωρίου Κωσταλέξη, µε το δικαίωµα των πωλητών να πωλήσωσι, κατά την διάρκειαν της µισθώσεως ταύτης, προς τρίτον ή τρίτους τούτο και η µίσθωσις θα λύεται αυτοδικαίως, διά τον από της πωλήσεως και εκείθεν υπόλοιπον χρόνον της µισθώσεως, δικαιωµένων µόνον των µισθωτών (να) εσοδεύσωσι τους πρωΐµους και οψίµους καρπούς και λειβαδιάτικα, τα ανήκοντα εις το γεωργικό έτος καθ’ ό θέλει λάβει χώραν η πώλησις, άνευ ουδεµιάς ετέρας αξιώσεως των µισθωτών εν τη περιπτώσει ταύτη, δικαιουµένων ούτω, κατά συνέπειαν, των µισθωτών να συγκοµίσωσι, προς όφελός των, τους πρωΐµους και οψίµους καρπούς του γεωργικού έτους 1923 – εικοστού τρίτου, ήτοι την γενοµένην σποράν σίτου ή και κριθής κ.λ.π. κατά µήνα Οκτώβριον του έτους 1922 – εικοστού δευτέρου, το θέρος του έτους 1923 – εικοστού τρίτου, την όψιµον σποράν καπνών, βάµβακος, αραβισίτου και λοιπών του ιδίου έτους 1923 – εικοστού τρίτου και θα εισπράξουν, έτι, τα λειβαδιάτικα του λήξαντος χειµώνος του έτους 1922 µέχρι της πρώτης (1) Μαΐου του 1923 – εικοστού τρίτου – έτους, λεγόµενον χειµερινόν λειβάδιον, το ενοίκιον του πεδινού λειβαδίου πληρωτέον την δεκάτην τετάρτην (14) Σεπτεµβρίου του ενεστώτος έτους και του ορεινού, επίσης µέχρι της δεκάτης τετάρτης ενεστώτος έτους. Οι δε αγορασταί του κτήµατος θέλουσι κάµει έναρξιν καλλιεργείας αυτού από της τριακοστής πρώτης Αυγούστου του ενεστώτος 1923 έτους διά την πρώϊµον σποράν του έτους 1923 – 1924 – τετάρτου ως τέλειοι ιδιοκτήτες, πλέον, επί του πωλουµένου ηµίσεως. Το δε ενοίκιον των πωλουµένων κτηµάτων του ενεστώτος έτους 1923 – εικοστού τρίτου – θέλουσι λάβει, προς όφελός των, παρά των διαληφθέντων ανωτέρω µισθωτών, οι πωληταί, την πρώτην Μαΐου και την τριακοστήν πρώτην ∆εκεµβρίου του ενεστώτος 1923 έτους κατά το υπ’ αριθµόν (14853) δέκα τέσσαρες χιλιάδες οκτακόσια 6


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΚΗ» πεντήκοντα τρία του 1922 – εικοστού δευτέρου – έτους µισθωτήριον συµβόλαιόν µου. ∆ιά της παρούσης αγοραπωλησίας µεταβιβάζοµεν εις τους αγοραστάς και πάντα τα επί των πωλουµένων κτηµάτων πρωσωπικά και εµπράγµατα δικαιώµατα εν γένει και αγωγαί ως και η περί εξώσεως των µισθωτών τοιαύτη και τυχόν δουλείας ύδατος κ.λ.π.(;). Οι αγορασταί υποχρεούνται να διατηρήσωσι τους µέχρι τούδε υπάρχοντας εν τω πωλουµένω κτήµατι δρόµους, διαβάσεις ως και τας οδούς τας αγούσας προς την ανωτέρω οικίαν Νικολάου Τράκα, των πωλητών απαλασσοµένων πάσης ευθύνης έναντι των αγοραστών διά πάσαν δυστροπίαν των ανωτέρω ενοικιαστών διά την κατά τα ανωτέρω εµπρόθεσµον παράδοσιν αυτού τούτου του µισθίου κτήµατος. Τα έξοδα του παρόντος συµβολαίου ως και της εγγραφής της υποθήκης, πληρωµής του χρέους και της εν καιρώ εξοφλήσεως αυτού και εξαλείψεως της υποθήκης βαρύνουσιν αποκλειστικώς του αγοραστάς. Επίσης εις περίπτωσιν καθ’ ήν έκαστος των ανωτέρω εν γένει αγοραστών εξοφλήσει προς τους πωλητάς την αναλογίαν του, διά κεφάλαιον και τόκους, εντός της άνω ταχθείσης προθεσµίας των δέκα έξ (16) ετών, ήτις αναλογία θέλει καθορισθεί διά της εις έκαστον εις µερίδας µετοχής των πωλουµένων κτηµάτων µεταξύ των ανωτέρω αγοραστών, συνταχθεισοµένης προσεχώς Συµβολαιογραφικής πράξεως, των πωλητών υποχρεωµένων εν τοιαύτη περιπτώσει εις την διαγραφήν της υποθήκης εκ της ιδανικής µερίδας του αγοραστού τούτου. Ο αγοραστής ούτος απαλάσσεται πάσης υποχρεώσεως αλεγγυότητας, δυνάµει του παρόντος, διά την µη τυχόν εκτέλεσιν της υποχρεώσεως άλλων αγοραστών, έναντι των πωλητών, µη εφαρµοζοµένου του ανωτέρου, περί αναγοράστου, όρου του παρόντος, ενεχόµενος µόνον επί µερικής µετά των άλλων αγοραστών, ως ανωτέρω, όσον αφορά την µερίδα του, διά την εκ µέρους άλλων καθυστέρησιν της υποχρεώσεώς των. Εν τέλει οµολογούσιν, οι αγορασταί, ότι πατρέλαβον όλα τα πωλούµενα κτήµατα από σήµερον εις την κατοχήν των και κυριότητά των και απεκδύονται, οι πωληταί, πάσης εντελώς ευθύνης δι’ οιανδήποτε αιτίαν απολύτως, οµολογούντες ότι καλώς παρέλαβον όλα τα ανωτέρω πωλούµενα πλην της µεγάλης οικίας παραµενούσης, ως ανωτέρω είρηται, εις τους πωλητάς εις περιουσίαν των αναφέραιτον µετά της περιγραφείσης περιοχής της. Προσαρτώνται τω παρόντι και αντίγραφον επίσηµον της υπ’ αριθµόν (31138) τριάκοντα µιάς χιλιάδες εκατόν τριάκοντα οκτώ από εικοστής πρώτης (21) Μαΐου ενεστώτος έτους, αδείας του Υπουργείου της Γεωργίας, δι’ ης επετράπει εις τους πωλητάς Νικόλαον Λ. Τράκαν και Ειρήνην Κ. Ρενδίνα η πώλησις των ανωτέρω κτηµάτων εις τους καλλιεργητάς κατοίκους του χωρίου Κωσταλέξη και προς τους εγκατεστηµένους εν τω κτήµατι κολλήγους, προσκληθέντων απάντων διά κωδωνοκρουσίας εµµόνου, σήµερον, έξωθεν της εκκλησίας του χωρίου Κωσταλέξη, µεθ’ ην προσήλθον και συµµετέσχον είς την παρούσαν αγοραπωλησίαν οι εν αρχή του παρόντος εξήκοντα (Αριθ. 60) συµβαλλόµενοι αγορασταί, ως επίσης και το υπ’ αριθµόν (2912) ενεστώτος έτους πιστοποιητικόν του οικονοµικού εφόρου φθιώτιδος περί απαλλαγής των πωλητών εκ του φόρου κληρονοµίας, προς δε και τα υπ’ αριθµούς 2821 και 2822 ενεστώτος έτους φύλλα 7


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΚΗ» προσδιορισµού αυτοµάτου υπερτιµήµατος του τε οικονοµικού εφόρου Φθιώτιδος εκ δραχµών, εν όλω, τριάκοντα δύο χιλιάδων εκατόν (32100), ως και το υπ’ αριθµόν (389) ενεστώτος έτους διπλότυπον εισπράξεως του ενταύθα δηµοσίου ταµείου Φθιώτιδος και όµοιον διπλότυπον του αυτού δηµοσίου ταµείου υπ’ αριθµόν (390) ενεστώτος έτους εκ δραχµών, αµφοτέρων, εν όλω, µετά του φόρου του αναγκαστικού δενείου εθνικού, τριάκοντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων δέκα τεσσάρων και 40/00 (35314, 40) καταβολής εις το ειρηµµένον ταµείον Φθιώτιδος, υπό των πωλητών, του καθαρού υπερτιµήµατος της παρούσης αγοραπωλησίας, διασαφηνιζοµένου ενταύθα, τριάκοντα δύο χιλιάδων εκατόν (32100), ως ανωτέρω, συν τη προσθήκη του ενός δεκάτου (1/10) τοις εκατόν του αναγκαστικού εθνικού δανείου τριών χιλιάδων διακοσίων δέκα (3210) εν όλω. Γίνεται ενταύθα µνεία ότι, διά το υπερβάλλον τέλος του χαρτοσήµου του παρόντος εκ δραχµών εξ χιλιάδων πεντακοσίων (6500) καταβληθεισών εις το ενταύθα δηµόσιον ταµείον, εξεδόθη το συνηµµένον ώδε υπ’ αριθµόν (581) ενεστώτος έτους γραµµάτιον παραλαβής του δηµοσίου του ταµείου. ∆ιασαφίζεται ενταύθα ότι η συµµετοχή εκάστου των ανωτέρω αγοραστών εις την γενοµένην σήµερον προς τους πωλητάς καταβολήν, έναντι του ολικού τιµήµατος δραχµών εξήκοντα χιλιάδων (Αριθ. 60000) κατέβαλον πάντες οι αγορασταί κατ’ ισιµοιρίαν. Συνοµολογείται, εισέτι, µεταξύ των συµβαλλοµένων, ότι, η προκειµένη πώλησις των ανωτέρω τη συγκαταθέσει, αµοιβαίως, αµφοτέρων των πωλητών, ότι οι πωληταί είναι υπεύθυνοι δια τυχόν υφιστάµενα, µέχρι σήµερον, επί των πωλουµένων κτηµάτων χρέη τρίτων εξ εγγυήσεων του κ. Νικολάου Τράκα προς την Εθνικήν Τράπεζαν. ∆ιασαφηνίζεται ρητώς ενταύθα ότι ουδεµία σχέσης αλληλεγγυότητας θα υφίσταται µεταξύ των αγοραστών διά την παρ’ εκάστω αυτών εκπλήρωσιν της προς πληρωµήν του αναλογούντος εις έκαστον εκ του τιµήµατος, κατά τα ανωτέρω, υποχρεώσεις του έναντι των πωλητών (;), εν γένει, δι’ ατοµικά του τυχόν χρέη. Συνοµολογείται ρητώς µεταξύ των συµβαλλοµένων ότι, εις περίπτωσιν καθ’ ην θελήσει τις των αγοραστών λόγω αδυναµίας πληρωµής της αναλογίας του εκ του τιµήµατος προς τους πωλητάς να πωλήσει την µερίδα του, υποχρεούται να προτιµήση ως αγοραστήν, µε την τιµήν πάντοτε κατά µερίδα του παρόντος Συµβολαίου, οιονδήποτε θέλει εκ των κατοίκων και µόνον του χωρίου Κωσταλεξίου, εν αρνήσει δε των κατοίκων συµβαλλοµένων , τότε θα δύναται να πωλήση την µερίδα του και εις οιονδήποτε άλλον τρίτον αγοραστήν, πάντως δε, ασχέτως του ανωτέρω περιορισµού, θα έχει, έκαστος των αγοραστών, να προσφέρει, εάν θέλη, την µερίδα του εις προικοδότησιν θυγατρός του το δικαίωµα. Ταύτα εκθεσάντων και αναδεξαµένων απάντων των συµβαλλοµένων, προς ούς υπέµνησα τον νόµον της µεταγραφής και τας συνεπείας εκ της παραλήψεως αυτής, συνετάγη, τη αιτήσει των, το παρόν, όπερ αναγνωσθέν και βεβαιωθέν νοµίµως υπεγράφη παρ’ όλων των άλλων και εµού πλην των 1) Γεωργίου Αθανασίου ή Ρεντίφη 2) Κωνσταντίνου Αποστ. Πανταζή 3) Ιωάννου ∆. Μασούρα 4) Βασιλείου ∆ηµ. Ροζή 5) Νικολάου Αθανασίου ή Ρεντίφη 6) Χρίστου Π. Κωστοπούλου 7) ∆ηµητρ. Σπύρου Κανατά 8) ∆ηµητρίου Μπανούση 9) 8


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΚΗ» Ασήµως συζύγου Αθανασίου Παπαθεοδώρου 10) Γιαννούλας συζύγου Χρίστου Μασούρα 11) Μαρίας συζύγου Ιωάννου Φαράντζου 12) Ελένης χήρα ∆ηµ. Σταϊκούρα 13) Βασιλικής χήρα Ιω. Παπακώστα 14) Παναγιώτας θυγ. Γ. Παπακυριαζή 15) Θεοδώρας χήρας Αθ. Μασούρα, δηλωσάντων τούτων απάντων γραµµάτων άγνοιαν. Οι Συµβαλλόµενοι (Ακολουθούν οι υπογραφές των σαράντα πέντε ενεποµεινάντων Κωσταλεξιωτών. Τελευταίοι υπογράφουν οι Νικόλαος Τράκας και Ειρήνη Ρενδίνα, καθώς και οι µάρτυρες Αλκιβιάδης Κωλοφωτιάς και Αθαν. Ι. Ευθυµίου) Ο Συµβολαιογράφος (Υπογραφή- σφραγίδα) Χρίστος Χατζηχρίστος Εντέλλεται προς πάντα µη (;) κλητήρα να εκτελέση, ζητηθείς, το παρόν συµβόλαιον, προς άπαντας δε τους Εισαγγελείς να ενεργήσωσι το καθ’ εαυτούς και προς άπαντας τους δικαστάς και άλλους αξιωµατικούς της δηµοσίου δυνάµεως να δώσωσι χείραν βοηθείας, όταν νοµίµως ζητηθώσι. Προς βεβαίωσιν τούτου το παρόν πρωτότυπον υπεγράφη παρ’ εµού του Συµβολαιογραφου και εσφραγίσθη. Εγένετο εν Λαµία σήµερον την εικοστήν πέµπτην (25) Ιουνίου του χιλιοστού εννεακοστού τριακοστού τετάρτου (1934) έτους. Ο Συµβολαιογράφος (Υπογραφή – σφραγίδα) Γεώργιος ∆ηµ. Ζήσης Αριθ. 22 Απογράφου. Εδόθη πρώτον απόγραφον …………..(;) αριθµόν 22 εις τους δικαιούχους Νικόλαον Λ. Τράκαν και Ειρήνην Κωνστ. Ρεντίνα. Εν Λαµία αυθηµερόν Ο Συµβολαιογράφος (Υπογραφή – σφραγίδα) Γεώργιος ∆ηµ. Ζήσης

9


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΗ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (45) «ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΣΙΦΛΙΚΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΚΑ


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΗ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΩΡΙΣΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ, ΤΟΥ ΤΣΙΦΛΙΚΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΚΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΝ ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ∆Α Ονοµατεπώνυµο Παρατσούκλι1 Γιρου Παναϊώτ’ς Πανταζής Παναγ του (Γερο Αποστ.2 Παναγιώτης) Πανταζής Γεώργ. του Γιρου Γιώργης Αποστ. (Γερο Γιώργης) Πανταζής Κων. του Γιρου Κώστας Αποστ. (Γέρο Κώστας) Παλιουρ’τουβαΠαλαιορούτης Βασίλ. σίλης του Σπύρου. (Παλαιορουτοβασίλης)3 Παλιουρ’τουνίΠαλαιορούτης κους Νικ.του Ευαγγέλου. (Παλαιορουτονίκος) Λάζος ∆ηµ. του Κων. Λαζουµήτρους (Λαζοµήτρος)

1

∆ΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑ∆Α Ονοµατεπώνυµο Παρατσούκλι Περγολιός Κων. του Ευθυµίου.

Πιργουλιός (Περγουλιός)

Λάζος Αθαν. του Κων. Λάζος Σπύρος του Κων.

Λαζουνάσιους (Λαζονάσιος) Λαζουσπύρους (Λαζοσπύρος)

Αλεξίου Βασίλ. του Ιωάν.

Μπουρώτ’ς (Μπορώτης).4

Χριστόπουλος Νικ. του ∆ηµητρίου

Ψώρ’ς (Ψώρης).5

Κανατάς ∆ηµ. του Σπύρου

Κανατάς

Παρατσούκλι: Προέρχεται από το Βυζαντινό παρατσούκλιον και αυτό, ίσως, από το παρατίτλιον = υποκοριστικό του παράτιτλον. 2 Παππούς του γράφοντος. 3 Εδώ παρατηρούµε συνένωση του επωνύµου Παλαιορούτης (Παλιουρούτ’ς) και του ονόµατος Βασίλης (Βασίλης) σε µία λέξη Παλαιορουτοβασίλης (Παλιουρ’τουβασίλης). Αυτό θα το δούµε σε πολλές άλλες περιπτώσεις κατωτέρω. 4 Όλοι οι Αλεξίου έχουν το παρατσούκλι Μπορωταίοι (Μπουρουταίοι). 5 Όλοι οι Χριστοπουλαίοι είχαν το παρατσούκλι Ψώριδες (Ψώρ’δις).


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3/ΚΗ» ΤΡΙΤΗ ΟΜΑ∆Α Αναγνωστόπουλος Γεώργ. του Λουκά. Λούκας6 Αναγνωστόπουλος Χρ. του Ευθυµ.7

Ξ’στρής (Ξυστρής)8

ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΜΑ∆Α Καρυώτης Γεώργ. του Νικ. Καρυώτης Παναγ. του Νικ.

Γιώργης (Γιώργης) Πουρδγιάς

Αναγνωστόπουλος Αχιλλέας του ∆ιονυς. Αναγνωστόπουλος Ιωάν. του Κων.10

Αχιλλέας9

Καρυώτης Σπυρ.

∆ήµαρχος

Γιάννους (Γιάννος)

Καρυώτης Αθαν. του Ευθ.

Καργυουτουνάσιους (Καρυωτονάσιος).

Μπανούσης ∆ηµ.

Μπανουσουµήτρους (Μπανουσοµήτρος)

Καρυώτης Θεµιστ. του Ευθ.

Θιµιστουκλής (Θεµιστοκλής)

Κρικούζας (Κρεκούζας)11

Καρυώτης Ευστάθ. παπα- Στάθ’ς του Κωνσταντ.12 (παπα- Στάθης)

Παπακυριαζής του Ιωάν.

∆ηµ.

ΠΕΜΠΤΗ ΟΜΑ∆Α ΜπακαλουµήΛάζος ∆ηµ. του τρους Ευαγγέλου. (Μπακαλοµήτρος)13 Λάζος Γεώργ του Ιωάννου.

Λαζουγιώργους (Λαζογιώργος)

ΕΚΤΗ ΟΜΑ∆Α Ευθυµίου Γεώργιος του Ιωάννου

Θυµνιουγιώργους (Θυµνιογιώργος)14

Ευθυµίου Βασίλειος του Κωνστ.

Θυµνιουβασίλης (Θυµνιοβασίλης)

6

Το παρατσούκλι «Λούκας» προέρχεται από το όνοµα του πατέρα του Λουκά. Είχε αγοράσει δύο µερίδια, ήτοι: Ένα το δικό του και ένα του αδελφού του Κώστα, ο οποίος δεν είχε χρήµατα για τη συµµετοχή του στην αγορά. Ίσως γι’ αυτό να υπάρχει η έλλειψη ενός ονόµατος που παρουσιάζεται στη 6η οµάδα. 8 Ξ’τρής = Ξυστρής, προέρχεται από το ξυστρί (ξ’τρί) = ειδικό µεταλλικό εργαλείο µε µικρά δόντια, σαν πολλαπλή κτένα, µε το οποίο ξύνουν και καθαρίζουν το δέρµα των υποζυγίων. Λένε ότι ο Χρίστος Αναγνωστόπουλος ήταν άνθρωπος που τα ήθελε όλα και τα έπαιρνε δικά του. Αυτό το «όλα» το συνδύασαν µε τη δουλειά που κάνει το «ξ’τρί», το οποίο, απ’ όπου περνά, τα ξεκαθαρίζει όλα και δεν αφήνει τίποτε. Άλλη εκδοχή είναι ότι υπήρχε ένας πολιτευτής που τον έλεγαν Ξτρή και ο οποίος ήταν πολύ εύστροφος στο µυαλό. Επειδή και ο δικός µας Αναγνωστόπουλος ήταν εύστροφος σαν τον Ξτρή, του έδωσαν το παρατσούκλι «Ξτρής». 9 Τον έλεγαν µόνο µε το µικρό του όνοµα, γιατί ήταν ο µόνος Αχιλλέας στο χωριό. 10 Το µερίδιό του το αγόρασε ο Κεφαλάς ∆ηµήτριος. 11 Άγνωστη η προέλευση. ∆εν τη γνώριζε ούτε ο υιός του Ιωάννης. 12 Ήταν ο Ιερέας του χωριού. 13 Επειδή ήταν µπακάλης = παντοπώλης. Προέρχεται από το τουρκικό bakkal= παντοπώλης. Εδώ παρατηρούµε συνένωση του επαγγέλµατος (Μπακάλης) και του ονόµατος (Μήτρους) σε µία λέξη (Μπακαλουµήτρους) 14 Στο χωριό µας το Ευθυµίου µετατρέπεται σε Θύµνιου, όπως το Ευθύµιος σε Θύµνιος και έτσι έχουµε το Θύµνιουγιώργους (Ευθυµιουγιώργος = Ευθυµίου Γεώργος). 7

2


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3/ΚΗ»

Θυµνιουµήτσιους (Θυµνιοµήτσος).17

Σταϊκούρα Ελένη15

Περγάνης Αθανάσιος του Ευσταθίου

Αναγνώστης16

Λεπενιώτης Γεώργιος19

Αναγνώστου Ευθύµ. του Γεωργίου.

Παριδρουθύµνιους (Παρεδροευθύµιος)21

ΕΒ∆ΟΜΗ ΟΜΑ∆Α Καρµάλης Ηλίας του Καρόµπης22 Κων. Καρµάλης Ηλίας του Αριστ. Καρµαλουµήτσιο Καρµάλης ∆ηµ. του υς (Καρµαλοµή Ιωάν. τσος). Καρµαλουκώστας Καρµάλης Κων. του (ΚαρµαλοκώΙωάν. στας). Καρµάλης Χρήστος Κουρµούκης

Καρµάλης Παν. του Ιωάννου

Τσακλουπαναϊω’τς (Τσακλοπαναγιώτης)18

Αναγνώστου Θεόδωρος

Στρουµ’τουθόδουρους (Στρωµητοθεόδωρος) 20

Αθανασίου Γεώργιος

Ριντίφ’ς (Ρεντίφης)

ΟΓ∆ΟΗ ΟΜΑ∆Α Ροζής Παναγ. του Παναής ∆ηµητρ. (Παναγής). Ροζής Βασίλ. του Ραµαντάνης ∆ηµητρ. (Ραµαντάνης) Πιστόλης Κων.23

Κινούργιους (Καινούριος)

Παπαθεοδώρου Ασήµω.24 Φαράντζου

15

Χήρα ∆ηµητρίου. Επειδή ήταν ψάλτης και αναγίγνωσκε τα εκκλησιαστικά βιβλία. 17 Το ∆ηµήτριος µετατρέπεται σε Μήτσος (Μήτσιος – Μήτσιους). 18 Επειδή είχε το παρατσούκλι «Τσακλής». 19 Το µερίδιο αυτό το αγόρασε ο ∆ηµήτριος Κεφαλάς, µαζί µε εκείνο του Ιωάννη Αναγνωστοπούλου (Γιάννου). 20 Οι Αναγνωσταίοι έχουν και το παρατσούκλι Στρουµ’ταίοι (Στρωµηταίοι), επειδή, η καταγωγή τους, είναι από το χωριό Στρώµη. Εδώ, λοιπόν, έχουµε επίδραση, στη δηµιουργία του παρατσουκλιού, του τόπου καταγωγής 21 Ένας κλάδος των Αναγνωσταίων έχουν το παρατσούκλι «Πάρεδροι - Παρεδραίοι». 22 ∆εν γνωρίζω από πού προέρχεται αυτό το παρατσούκλι. Πάντως καρούµπες λέγαµε, στο χωριό, τα ξυλοκέρατα ή χαρούπια. Ίσως, το παρατσούκλι Καρόµπης, να έχει την προελευσή του από τις καρούµπες. 23 Το µερίδιό του το αγόρασε ο Χασιώτης ∆ηµ. του Αθανασίου, ο οποίος ήλθε στο Κωσταλέξι το 1925. 24 Σύζυγος Αθανασίου. 16

3


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3/ΚΗ» του Ηλία. Καρµάλης Τριαντάφυλλος του Νικολ.

(Κορµούκης)25 Τριαντάφ’λους (Τριαντάφυλλος) 27

Μαρία26 Κωστόπουλος Χρ. του Παναγ.28

ΕΝΝΑΤΗ ΟΜΑ∆Α Ταραπέρας Κων. του Ιωάν. Ταραπέρας Βασίλ.του Ιωάν.29 Αναγνώστου Κων. Κουττής του Αθανασίου. (Κοττής)31 Αναγνώστου ∆ηµ. Παριδρουµήτσιτου Γεωργ. ους (Παρεδροµήτσος) . Μασούρα Θεοδώρα33

∆ΕΚΑΤΗ ΟΜΑ∆Α Παπακώστας Στάθ’ς Ευστάθ. του Κων. (Στάθης) Παπακώστας ∆ηµ.του Κωνστ.30 Μασούρας Ιωάν. του ∆ηµητρ. Μασούρα Γιαννούλα32.

Λείπει το όνοµατεπώνυµο

Μαργαρίτης Γεώργιος.34

Στρωµατιάς Γεώργ.

Στρουµατιάς (Στρωµατιάς).

Σηµείωσεις: 1. Στον ανωτέρω «Πίνακα» δεν είναι γραµµένοι οι ακόλουθοι, οι οποίοι αναφέρονται στο συµβόλαιο: α. Ταραπέρας Ιωάννης του ∆ηµητρίου β. Ευθυµίου Γεώργιος του Κωνσταντίνου γ. Μασούρας Γεώργιος του Ιωάννου. δ. Αναγνώστου Κωνσταντίνος του Ιωάννου. ε. Λαζος Αθανάσιος του ∆ηµητρίου στ. Αθανασίου Νικόλαος ή Ρεντίφης. ζ. Παπακώστα Βασιλική, χήρα Ιωάννου 25

Άγνωστη η προέλευσή του. Να έχει σχέση µε τη λέξη κορµός; Σύζυγος Ιωάννου. Ο Ιωάννης ήταν στην Αµερική και είχε το παρατσούκλι «Νίτσας», προφανώς από το Ιωαννίτσας – Γιαννίτσας – Νίτσας. 27 Τον έλεγαν µόνο µε το µικρό του όνοµα, γιατί ήταν ο µόνος Τριαντάφυλλος στο χωριό. 28 Το αγόρασε ο Φαφούτης Ιωάννης. Το παρατσούκλι του ήταν Λαναράς και του το έδωσαν επειδή ήταν γυρολόγος και, µαζί µε άλλα αντικείµενα, πουλούσε και λανάρια. Ήλθε στο χωριό πριν το 1927 και µετά το 1923. 29 Ένα µερίδιο µε τον αδελφό του Αθανάσιο. 30 Ήταν ο πατέρας του ∆άσκαλου Παπακώστα Κωνσταντίνου. 31 Επειδή έκλεβε κόττες και τις έτρωγαν στο µαγαζί. 32 Χήρα Χρήστου. 33 Χήρα Αθανασίου. Τελικά, το µερίδιο το πήρε ο γιος της ∆ηµήτριος ή Τρικούπης. Του έδωσαν αυτό το παρατσούκλι, επειδή ήταν, λέει, πολύ έξυπνος σαν τον Πρωθυπουργό Τρικούπη. 34 Το µερίδιό του το αγόρασε ο Κανατάς Χρ. του ∆ηµητρίου. Ο πατέρας του Μαργαρίτη είναι εκείνος που έκτισε το εκκλησάκι της Παναγίας. 26

4


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3/ΚΗ» η. Παπακυριαζή Παναγιού, θυγάτηρ του Γεωργίου 2. Αντ’ αυτών είναι γραµµένοι οι ακόλουθοι: α. Λάζος ∆ηµήτριος του Ευαγγέλου. β. Αναγνώστου Ευθύµιος του Γεωργίου. γ. Παπακώστας Ευστάθιος του Γεωργίου δ. Στρωµατιάς Γεώργιος. στ. Ευθυµίου Γεώργιος του Ιωάννου. 3. Υπάρχει έλλειψη ονοµατεπωνύµου στην Έκτη Όµάδα. 4. Τούτο προήλθε από το γεγονός ότι, οι αναφερόµενοι στην υπ’ αριθµ. 1 παράγραφο, πούλησαν τα χωράφια που αγόρασαν, σ’ αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο υπ’ αριθµ. 2 ή και σε άλλους, χωρίς, ο Νίκος Κεφαλάς - που µου έδωσε τις πληροφορίες - να θυµάται σε ποιους, συγκεκριµένα, τα πούλησαν.

5


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΘ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ ΛΑΖΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ∆ΟΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΡΑΚΑ (Πρωτότυπο της πρώτης σελίδας)

∆ιαβάστε τη συνηµµένη, στο παρόν, ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΚΘ» (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου).


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΚΘ» στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ» ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ ΛΑΖΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ∆ΟΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΡΑΚΑ (Αντίγραφο ολοκλήρου του εγγράφου) Εν ονόµατι του Βασιλέως των Ελλήνων Αριθ. 90 Το Ειρηνοδικείον Λαµίας Συγκείµενον από τον Ειρηνοδίκην Ιωάν. Τζωρτζάκην. Συνεδριάσαν δηµοσία εν τω ακροατηρίω του την 15ην Μαρτίου 1939 έτους παρουσία και του Γραµµατέως Αθ. ∆ηµητρέλου, ίνα, συµφώνως τω Α. Ν. 677 κ.λ.π. «περί ρυθµίσεων αγροτικών χρεών», δικάσει επί της εξής υποθέσεως µεταξύ: Του ενάγοντος δηλούντως πιστωτού Νικολ. Τράκα κατοίκου Λαµίας παραστάντος µετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Γ. Πλάτή και του καθ’ ού η δήλωσις εναγοµένου οφειλέτου Σπυρ. Λάζου, κατοίκου Κωσταλεξίου παραστάντος αυτοπροσώπως. Ο ενάγων διά της από 13ης Ιουλίου 1937 έτους, προς τον Ειρηνοδίκην Λαµίας απευθυνοµένης, δηλώσεώς του ητήσατο να υποχρεωθεί ο καθ’ ού οφειλέτης του αγρότης, να τω καταβάλη δρχ. 17.039 διά κεφάλαιον, δικαστικά έξοδα και τοιαύτα υποθήκης δυνάµει της υπ’ αριθ. 75/1932 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Λαµίας Προκειµένης συζητήσεως σήµερον επί της δηλώσεως ταύτης, συνεπεία κλήσεως του δικαστού. Ακούσαν τα εν τω πρακτικώ Ιδόν την δικογραφίαν. Σκεφθέν κατά τον Νόµον. Επειδή δια της κρινοµένης δηλώσεως επιδιώκεται όπως ρυθµισθή η εν αυτή αναφεροµένη απαίτησις του ενάγοντος βάσει του Α. Ν. 677, ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη µεταγενεστέρως, τύποις νόµιµος τυγχάνει κατ’ ουσίαν δε εξεταστέα κρίνεται. Επειδή οµολογείται υπό του ενάγοντος δανειστού η αγροτική ιδιώτης του εναγοµένου οφειλέτου, δέον ν’ αναγνωρισθή ούτος και δικαστικώς ως τοιούτος. Επειδή τα διάδικα µέρη από κοινού και εκ συµφώνου καθώρισαν να ρυθµισθή το ποσόν της επιδίκου απαιτήσεως εις το ποσόν των δρχ. 16.700, δέον να ρυθµισθή αύτη ως προς το ποσό τούτο διαγραφοµένου του επί πλέον αιτουµένου ποσού. ∆ιά ταύτα Ιδόν και τας σχετικάς διατάξεις του Α. Ν. 677. ∆ικάζον κατ’ αντιµωλίαν των διαδίκων. ∆έχεται την από 13ης Ιουλίου 1937 δήλωσιν του ενάγοντος ως νόµιµον.


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/ΚΘ» Αναγνωρίζει αγρότην τον εναγόµενον Υποχρεοί τον εναγόµενον ίνα, δια τους εν τη δηλώσει και τω ιστορικώ της παρούσης λόγους, καταβάλη τω ενάγοντι δρχ. δέκα εξ χιλιάδας επτακοσίας (16.700) εντόκως µεν προς 3% ετησίως από 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Σ/βρίου 1937, έκτοτε δε και εις 12 ετησίας τοκοχρεωλυτικάς δόσεις προς 3% κατά το σύστηµα της συνθέτου χρεωλυσίας, της πρώτης καταβλητέας την 1ην 8/βρίου 1938 έτους και καταδικάζει τον εναγόµενον εις την του ενάγοντος δικαστικήν δαπάνην εκ δρχ. εκατόν εβδοµήκοντα (170) εξ ών δρχ. 150 δι’ αµοιβήν του πληρεξουσίου δικηγόρου του. Εκρίθη, απεφασίσθη και εδηµοσιέυθη παραχρήµα. Ο Ειρηνοδίκης Ο Γραµµατεύς Ι. Τζωρτζάκης

Αθ. ∆ηµητρέλος

Εντέλεται προς πάντα µεν κλητήρα να εκτελέση ζητηθείς την παρούσαν απόφασιν προς πάντας δε τους Εισαγγελείς να ενεργήσωσι το καθ’ εαυτούς και προς άπαντας τους ∆ιοικητάς και άλλους Αξιωµατικούς της ∆ηµοσίου δυνάµεως να δώσωσι χείρα βοηθείας όταν νοµίµως ζητηθώσι. Προς βεβαίωσιν τούτου η παρούσα εντολή υπογράφεται νοµίµως. Εγένετο εν Λαµία τη 27 Ιουνίου 1939. Ο Ειρηνοδίκης Ο Γραµµατεύς Ι. Τζωρτζάκης

Ι. Ταξιαρχόπουλος

Ότι πρώτον απόγραφον εκτελεσθέν υπ’ αριθ. …..ε.ε. Λαµία αυθηµερόν Ο Γραµµατεύς Ι. Ταξιαρχόπουλος

Εξετελέσθη ολοσχερώς η άνω απαίτησις Λαµία τη 25 Απριλίου 1942 Ο λαβών και …………… Ν. Ρενδίνας

2

Παραρτήματα  

Παραρτήματα Βιβλίου 03

Παραρτήματα  

Παραρτήματα Βιβλίου 03

Advertisement