Page 1

Ειςαγωγι Ακολουκεί αναλυτικι ζκκεςθ των λειτουργικϊν και μθ, απαιτιςεων καταςκευισ αναςχεδιαςμζνου ιςτοχϊρου και ςυνολικι προςφορά πάνω ςτισ ςχετιηόμενεσ λειτουργίεσ, ωσ ανταπόκριςθ ςτο ςχετικό αίτθμα τθσ Εφθμερίδασ Κόςμοσ (http://www.kosmospress.eu/). Ανάγκθ για αναβάκμιςθ Κφρια ανάγκθ για αναβάκμιςθ αποτελεί θ τωρινι χριςθ ζτοιμου CMS (Content Management System). Αυτι θ ςχεδιαςτικι επιλογι δεν είναι δόκιμθ, γιατί ναι μεν καλφπτει πολλζσ περιπτϊςεισ, ωςτόςο αποτελεί ιδιαίτερα δφςχρθςτο, μθ επεκτάςιμο, δφςκολα ςυντθριςιμο ςε δφο γλϊςςεσ και γενικά αρκετά αργό και εμφανιςιακά περιοριςμζνο. Η απόδοςθ του δε ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ όπωσ Google και άλλεσ, περιορίηεται ςθμαντικά, λόγω τω πολλϊν λειτουργιϊν που γίνονται χωρίσ να χρειάηονται ςτο παραςκινιο. Για το λόγο αυτό θ δθμιουργία ενόσ CMS από τθν αρχι - προςαρμοςμζνου ςτισ απαιτιςεισ τθσ εφθμερίδασ, δίνει δυνατότθτα διαφοροποίθςθσ από τθν μάηα που χρθςιμοποιεί ζτοιμα CMS, βελτιϊνοντασ ςε μεγάλο βακμό τα παραπάνω προαναφερκζντα προβλιματα. Βαςικοί Στόχοι 

Βελτιςτοποίθςθ τθσ πλοθγθςιμότθτασ και τθσ ευκολίασ χριςθσ με βάςθ τα χαρακτθριςτικά που κα αναλυκοφν ςτθν ςυνζχεια.

Πρόςβαςθ από Άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ – με χριςθ ειδικϊν χρωμάτων κυρίωσ αποφυγι κόκκινου και πράςινου και κφρια χριςθ του μπλζ όπου είναι δυνατό (μιασ και ταιριάηει και με το λογότυπο τθσ εταιρίασ)

Δθμιουργία τθσ ιςτοςελίδασ κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε το βαςικό περιεχόμενο να είναι προςβάςιμο ακόμα και ςε άτομα με ανεπαρκι όραςθ.

Να είναι πλιρωσ λειτουργικι ςτθν πλειοψθφία (>95%) των browsers (φυλλομετρθτϊν) και των λειτουργικϊν ςυςτθμάτων που διακζτουν οι χριςτεσ

Να μθν κακυςτερεί ςτθν εμφάνιςθ, δεδομζνθσ τθσ ικανότθτασ του εξυπθρετθτι (server)

Να είναι ςχεδιαςτικά άρτια και κυρίωσ εφχρθςτθ.

Βαςικά Στοιχεία Αλλθλεπίδραςθσ και διάφορεσ ςχετιηόμενεσ τεχνολογίεσ Διάφορεσ τεχνολογίεσ ζχουν δθμιουργθκεί με τθ βοικεια του διαδικτφου ϊςτε ο χριςτθσ να αποκτά τθν καλφτερθ εμπειρία και να φεφγει με εφφορα ςυναιςκιματα από τθν ιςτοςελίδα. Κάποιεσ τζτοιεσ τεχνικζσ ωκοφν το internet ακόμθ παρά πζρα.


 

   

Η διαςφνδεςθ με ιςτοςελίδεσ Κοινωνικισ διαδικτφωςθσ όπωσ Facebook/Twitter Η χριςθ RSS (Really Simple Syndication) που επιτρζπει τθν μαηικι παραγωγι ρευμάτων ειδιςεων και διαμοιραςμό τουσ ανάμεςα ςε ιςτοςελίδεσ ποικίλου ενδιαφζροντοσ. Η χριςθ Newsletters που επιτρζπει τθν ενθμζρωςθ μζςω email για νζα ςε ςχζςθ με κάποια ιςτοςελίδα. Ειδικά εργαλεία που παρουςιάηουν τθν εφθμερίδα, ςαν να ιταν υπαρκτι εφθμερίδα, θ οποία μπορεί να ξεφυλλιςτεί Ειδικά δυναμικά μενοφ που παρζχουν καλφτερθ κατθγοριοποίθςθ των άρκρων για ευκολότερθ εφρεςθ τουσ, από τουσ εκάςτοτε ενδιαφερόμενουσ. Ειδικι διαχείριςθ περιεχομζνου από τον τελικό χριςτθ με τθν βοικεια τθσ λειτουργίασ drag-n-drop (όπωσ και ςτα υπόλοιπα προγράμματα του υπολογιςτι) ϊςτε να φζρνει ςτισ κζςεισ που επικυμεί τα άρκρα κεματολογίασ, ανάλογθσ των ενδιαφερόντων του. Ειδικζσ Flash εφαρμογζσ (carousel/slideshow) για γριγορθ οπτικοποίθςθ των ςθμαντικότερων άρκρων/ γεγονότων.

Σφγκριςθ Τεχνολογιών και Χαρακτθριςτικά γνωρίςματα  

H μεγάλθ χριςθ Flash επικρατεί του απλοφ κειμζνου, οπότε θ ιςτοςελίδα εμφανίηεται χαμθλότερα ςτα αποτελζςματα των μθχανϊν αναηιτθςθσ Η χριςθ τθσ MySQL ςε ςχζςθ με τθν Microsoft SQL εκτόσ ότι ζχει χαμθλότερο κόςτοσ ςτθν εφρεςθ εξυπθρετθτι, είναι και πιο ελαφριά και γριγορθ υλοποίθςθ, που αρμόηει ςτο content management. H php είναι μια πλζον εδραιωμζνθ γλϊςςα ςτθν δθμιουργία δυναμικϊν ςελίδων και πλζον με τθ βοικεια τθσ ζχουν υλοποιθκεί τα περιςςότερα sites. Ακόμα και το Facebook ςτθρίηεται ςε ειδικι ζκδοςθ τθσ PHP. Η χριςθ ςτατικοφ ςχεδιαςμοφ δθλαδι πλάτοσ 1200 pixels είναι καλφτερθ και πιο εφκολθ ςτθ ςυντιρθςθ κατά τθν υποβολι άρκρων, ενϊ εφκολα υποςτθρίηει τον μθχανιςμό drag-n-drop που αναφζρκθκε ακριβϊσ από πάνω.

Μθ –Λειτουργικζσ Απαιτιςεισ (Τι πρζπει να παρζχει από λειτουργίεσ θ ιςτοςελίδα) Βαςικι Ζκδοςθ    

Κατθγοριοποίθςθ Άρκρων ςε δφο επίπεδα – με το αντίςτοιχο μενοφ που κα επιτρζπει τθν ευκολότερθ ανεφρεςθ Σφςτθμα διαχείριςθσ CMS των Άρκρων, υποβολισ εικόνων , και δθμοςίευςθ τουσ ι απόκρυψθ τουσ από το ευρφ κοινό. Κάκε δθμοςίευςθ αποτελείται από Τίτλο , Δευτερότιτλο, Περιεχομζνο, μικρό αρικμό εικόνων και λζξεισ κλειδιά που ςχετίηονται με το περιεχόμενο. Σφνδεςθ του περιεχομζνου ςτισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ και ςτισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ carousel . Εφαρμογζσ carousel:


 

1. Η βαςικι που υπάρχει τϊρα ςτθν κεντρικι τθσ ςελίδασ http://www.kosmospress.eu/ 2. Κοντά ςε αυτιν - αντίςτοιχθ εφαρμογι (μορφι ςεντον ιϊν) με εκείνθ τθσ http://www.real.gr/default.aspx?page=home Λειτουργία Αναηιτθςθσ με βάςθ τον τίτλο, το περιεχόμενο και τθν κατθγορία Προςδιοριςμόσ δικαιωμάτων ςτα άρκρα ϊςτε να υπάρχει ο Διαχειριςτισ αλλά και χριςτεσ με περιοριςμζνα δικαιϊματα – ανάλογα των οποίων κα επιτρζπεται επεξεργαςία / διαγραφι/δθμοςίευςθ.

Επεκτάςεισ Draggable Articles Λειτουργία Drag-n-drop όπωσ φαίνεται ςτο http://www.bbc.com ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να βάηει ψθλά τισ κατθγορίεσ των άρκρων που των ενδιαφζρουν. Διατιρθςθ Μορφοποίθςθσ από Office word Τα άρκρα κα ζχουν τθν μορφι doc/rtf θ οποία με κάποια μετατροπι (πικανότατα ςε html αρχείο) κα μποροφν αρκετά εφκολα να μπουν ςτο περιεχόμενο, και να ζχουν τθν γραμματοςειρά που είχαν, το μζγεκοσ των γραμμάτων, τισ κενζσ γραμμζσ, αν ιταν ζντονα ι πλάγια κτλ. RSS Δθμιουργία διάφορων καναλιϊν RSS ϊςτε να μπορεί το περιεχόμενο να το πάρει κάποιοσ πολφ εφκολα με τθν χριςθ ενόσ RSS reader και να μπορεί με τθν χριςθ ενόσ απλοφ ςυνδζςμου να μοιραςτεί ότι κζλει με μία ςυγγενι ιςτοςελίδα. Newsletters Αποςτολι email προσ τουσ εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ ςτθν λίςτα newsletter , με νζα άρκρα και παρουςιάςεισ υλικοφ. Ειδικι επζκταςθ ιςτοςελίδασ με ςκοπό τθν διαςφνδεςθ με Facebook/Twitter Αυτι θ επζκταςθ παρζχει ςτουσ χριςτεσ τθν δυνατότθτα όταν βρουν κάτι ενδιαφζρον ςτθν ιςτοςελίδα, να τθν μοιραςτοφν με τουσ φίλουσ τουσ ςτο facebook και ςτο twitter και να κάνουν like ςτο αντίςτοιχο group τθσ εφθμερίδασ ςτο facebook, βοθκϊντασ τθν εξάπλωςθ τθσ γνωςτοποίθςθσ για τθν φπαρξθ τθσ εφθμερίδασ Ειδικι επζκταςθ παροχισ ςτατιςτικών από τθν Google Αυτι θ επζκταςθ επιτρζπει ςτον κάτοχο τθσ ιςτοςελίδασ να βλζπει ιδιαίτερα χριςιμα ςτοιχεία κίνθςθσ και λειτουργικότθτασ για εκείνθ με τθ βοικεια τθσ Google. Δεν είναι επίςθμα γνωςτό, αλλά εφόςον είναι υπθρεςία τθσ Google ,είναι αρκετά ςίγουρο πωσ θ Google κα επιβραβεφει ςτα αποτελζςματα τισ ιςτοςελίδεσ που τθν χρθςιμοποιοφν. Υποδομι για πολφγλωςςθ υποςτιριξθ εκτόσ τθσ Βαςικισ (Ελλθνικά)


Δθμιουργία ειδικισ πλατφόρμασ ϊςτε να γίνεται θ διαχείριςθ άρκρων παράλλθλα ςτισ διάφορεσ γλϊςςεσ.

Η προςφορά μασ (Χρονοδιάγραμμα και Κοςτολόγθςθ) Επιλζξτε αριςτερά τισ επικυμθτζσ εργαςίεσ προσ υλοποίθςθ Βασική Εργασία

Χ

Κόστος (€), χωρίς ΦΠΑ

Βαζική Έκδοζη

Χρόνος

1200 4 εβδομάδεσ

Δκπαίδεςζη

Γωπεάν

Σε πεπίπηωζη επιλογήρ ςποζηήπιξηρ ηος (1)

3 μζρεσ

Σε πεπίπηωζη επιλογήρ ςποζηήπιξηρ ηος (2) Σύνολο

3 μζρεσ 1.200

Μελλοντικές/Προαιρετικές εργασίες / Επεκτάσεις Draggable Articles

150

200

1 εβδομάδα

Απλόρ μοπθοποιηηήρ κειμένος

130 3 θμζρεσ

Γιαηήπηζη Μοπθοποίηζηρ από Office word (1)

800 2 εβδομάδεσ

RSS

150 5 θμζρεσ

Newsletters Γιαζύνδεζη με Twitter/Facebook

300 1 εβδομάδα 150 5 θμζρεσ

Σηαηιζηική Ανάλςζη Κίνηζηρ από ηην Google

100 3 θμζρεσ

Πολύγλωζζη Υποζηήπιξη (2)

600 2 εβδομάδεσ

Δεμιοςπγία μενού ζηο ηωπινό joomla site με επιπλέον καηεγοπίερ (ππιν ηεν βαζική Επγαζία) - δεν πποηείνεηαι

600 2 εβδομάδεσ

Δςναηόηεηα εθεμεπίδαρ πος ξεθςλλίδεηαι ζηο ηωπινό site ( ππιν ηεν βαζική Επγαζία)

100 4 θμζρεσ

Μεηαθοπά παλαιών δεδομένων ζηη νέα βάζη (data migration)

καηόπιν ζςνεννόηζηρ και εκηίμηζηρ θόπηος

---

Σςνηήπηζη (αλλαγέρ)

καηόπιν ζςνεννόηζηρ

---

Σύνολο


Λειτουργικζσ Απαιτιςεισ (Τι χρειάηεται για να λειτουργιςει το site) Server: Apache PHP Server/MySQL Server (κάνει και ο ιδθ υπάρχων) Client: Οκόνθ ανάλυςθσ 1200pixels και πάνω ςε πλάτοσ (προτείνεται το site να γίνει ςτα 1024 fixed και όχι 1200pixels πλάτοσ ) – Firefox 3+,Safari,Chrome,Internet Explorer 8+ Mail client όπωσ outlook και Mozilla Thunderbird για τθ λειτουργία Newsletters αν και εφόςον υλοποιθκεί.

Όροι πλθρωμισ Προκαταβολι: 20% τθσ Βαςικισ ζκδοςθσ για να ξεκινιςει θ διαδικαςία Με το τελευταίο παραδοτζο τθσ Βαςικισ ζκδοςθσ καταβολι του 80% τθσ προςφοράσ + 23% ΦΠΑ (αποπλθρωμι – με βάςθ το χρονοδιάγραμμα) Για κάκε επζκταςθ κα γίνεται παράδοςθ τθσ και ενςωμάτωςθ με τθν αποπλθρωμι τθσ.

Όροι ανάπττυξθσ 1) Η ανάπτυξθ τθσ ιςτοςελίδασ, αφορά τθν μεταξφ μασ ςυνεργαςία και δεν εμπλζκει τρίτα πρόςωπα ςε καμία περίπτωςθ. Σε περίπτωςθ εμπλοκισ τρίτου προςϊπου δεν φζρουμε καμία ευκφνθ για το αποτζλεςμα τόςο χρονικά όςο και ςτο επίπεδο των τεχνικϊν απαιτιςεων 2) Στθν ανάπτυξθ του παρόντοσ ζργου κα καταβλθκεί θ μζγιςτθ δυνατι προςπάκεια με ςκοπό τθν κακολικι ςυμβατότθτα ςτα διάφορα ςυςτιματα, ωςτόςο δεν εγγυόμαςτε πικανζσ εξαιρζςεισ όςον αφορά τα μζςα και τον τρόπο χριςθσ. 3) Με τθν παροφςα ςυμφωνία δεν φζρουμε καμία ευκφνθ ςε ςχζςθ με τθν απϊλεια ι βλάβθ των δεδομζνων τθσ εφθμερίδασ μετά τθν χρθςιμοποίθςθ του κϊδικα προζλευςθσ (source code). Επίςθσ δεν φζρουμε καμία ευκφνθ για ενδεχόμενθ χαμθλι απόδοςθ τθσ ιςτοςελίδασ λόγω τθσ ποιότθτασ του παρόντοσ εξυπθρετθτι ι τθσ ποιότθτασ παροχισ υπθρεςιϊν Ίντερνετ από τουσ ISPs (παροφχουσ). 4) H ευκφνθ μασ ζγκειται ςτθν παράδοςθ του κϊδικα που υλοποιεί τισ προςυμφωνθμζνεσ προδιαγραφζσ και δεν επεκτείνεται πζραν αυτϊν. 5) Η εφθμερίδα δικαιοφται να ηθτιςει περεταίρω αλλαγζσ που δεν είναι ςυμβατζσ με τισ προδιαγραφζσ, με το αντίςτοιχο κόςτοσ.


6) Συμφωνοφμε ςτθν παροχι 2 ωρϊν εκμάκθςθσ του ςυςτιματοσ που αρκοφν για τισ βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ ιςτοςελίδασ. Σε περίπτωςθ ανάγκθσ επζκταςθσ του χρόνου εκμάκθςθσ, θ χρζωςθ είναι 25 Ευρϊ τθν ϊρα. 7) Οι θμερομθνίεσ και οι χρόνοι του χρονοδιαγράμματοσ ξεκινοφν από τθν επόμενθ μζρα τθσ υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ και τθσ καταβολισ τθσ προκαταβολισ. Ημερομθνία: ___ / 2 / 2011

Ο Υπεφκυνοσ τθσ Υλοποίθςθσ του Ζργου

Ημερομθνία: ___ / 2 / 2011

Ο Πρόεδροσ ι Εκπρόςωποσ τθσ Εταιρίασ

………………………………..

……………………………….

………………………………..

……………………………….


/final  

http://zifnabcs.no-ip.org:1667/newspaper/final.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you