Page 19

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 www.kosmoslarissa.gr

∆ημοσίευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ 4/12/2013 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1196

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται η με αριθμό 198/2013 (Α∆Α: ΒΛ1ΓΩ6Ι-298) απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με την: Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλης Αγιάς για αλλαγή χρήσης της οδού Ερυσίχθωνος επί των Ο.Τ. 115Α & 115Β από πεζόδρομο σε δρόμο. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στο ∆ημοτικό Κατάστημα Κ. Σωτηρίτσας (γραφεία Υπηρεσίας ∆όμησης) για να λάβουν γνώση της προτεινόμενης πρότασης και να υποβάλλουν ενστάσεις, αν έχουν λόγους, μέσα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙO EΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πράξης χαρακτηρισμού έκτασης Τo ∆ασαρχείο Ελασσόνας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.998/79 και ύστερα από αίτηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας εκδόθηκε η αριθ. 1766/123244/29-06-2012 πράξη χαρακτηρισμού έκτασης Ε=309.691,37 τ.μ., που περιλαμβάνει τη ζώνη απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «∆ρόμος-Λιβάδι-Σαραντάπορο» και πιο συγκεκριμένα το δρόμο που συνδέει το Λιβάδι με την Εθνική Οδό Λάρισας-Κοζάνης στο ύψος του Σαρανταπόρου, με την οποία χαρακτηρίστηκε ως εξής: α)Τα τμήματα: Ε 3 εμβαδού 13.599,42 τ.μ. με στοιχεία (16,17,18,….,32,33,770,771,… .,781,782,16) Ε5 εμβαδού 21.674,10 τ.μ. με στοιχεία (36,37,…,61,62,759,760,769,κ,ι,36) Ε7 εμβαδού 13.892,93 τ.μ. με στοιχεία (64,65….,78,79,747,748,….,756,757,64) Ε11 εμβαδού 5.215,36 τ.μ. με στοιχεία (89,90,….,98,735,736,…,740,741,89) ως δάση, της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως αυτός ισχύει, που ανήκουν ως προς την ωφελιμότητα και λειτουργίας στην παρ. 1β του άρθρου 4 του Ν. 998/79,

για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ∆ασικής Νομοθεσίας. β)Τα τμήματα: Ε 1 εμβαδού 6.912,20 τ.μ. με στοιχεία (1,2,3…7,α,β,…,η,θ,12,785,786,… ,789,790,1) Ε9 εμβαδού 2.086,20 τ.μ. με στοιχεία (82,83,….,88,744,745,746,82) Ε13 εμβαδού 20.767,23 τ.μ. με στοιχεία (111,112,113,….,140,699,700,… ,718,719,111) Ε15 εμβαδού 654,46 τ.μ. με στοιχεία (ρ,σ,τ,υ,ρ) ως δασικές εκτάσεις, της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.998/79 όπως αυτός ισχύει, που ανήκουν ως προς την ωφελιμότητα και λειτουργίας στην παρ. 1β του άρθρου 4 του Ν. 998/79, για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ∆ασικής Νομοθεσίας. γ)Το τμήμα: Ε17 εμβαδού 2.608,47 τ.μ. με στοιχεία (408,409,410,411,425,426,427,408) μη δασική έκταση, της παρ. 6β άρθρ. 3 Ν.998/79 για την οποία ισχύουν οι δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρ. 3 του Ν.998/79 (ρέμα-χορτολιβαδική έκταση). δ)Τα τμήματα: Ε2 εμβαδού 2.218,43 τ.μ. με στοιχεία (12,13,…..,16,782,783,784,785,12) Ε4 εμβαδού 1.002,46 τ.μ. με στοιχεία (33,34,35,36,ι,κ,770,33) Ε6 εμβαδού 2.923,60 τ.μ. με στοιχεία (62,63,64,757,758,759,62) Ε8 εμβαδού 983,77 τ.μ. με στοιχεία

19

(79,80,81,82,746,747,79) Ε10 εμβαδού 1.060,32 τ.μ. με στοιχεία (88,89,741,742,743,744,88) μη δασικές εκτάσεις, της παρ. 6α άρθρ. 3 του Ν.998/79 (γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις). ε)Τα τμήματα: Ε 12 εμβαδού 9.558,83 τ.μ. με στοιχεία (98,99,100,….,111,719,720,… .,734,735,98) Ε14 εμβαδού 138.867,82 τ.μ. με στοιχεία (140,141,…,341,ρ,υ,505,506,… ,553,λ,μ,ν,ξ,ο,π,555,556,…,698,699,140) Ε 16 ε μ β α δ ο ύ 5 6 . 5 9 1 , 7 1 τ . μ . μ ε στοιχεία (σ,342,343,…,390,γ΄,η΄,ζ΄, ε΄, δ΄, 394,395,…,408,427,428,… ,493,φ,β΄,α΄,ω,ψ,χ,496,497,…,504,τ,σ) Ε 18 ε μ β α δ ο ύ 6 . 7 3 2 , 2 5 τ . μ . μ ε στοιχεία (411,412,…,420,421,… .,422,424,425,411) εκτάσεις μη διεπόμενες από τις διατάξεις της ∆ασικής Νομοθεσίας (Αγροί και υφιστάμενος δρόμος). Αντιρρήσεις πάνω σ’ αυτή, επιτρέπονται μέσα σε δύο (2) μήνες από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 14 παρ. 3 του Ν.998/79 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Νομού (άρθρο 10 παρ. 3 του Ν.998/79).

ΕΛΑΣΣΟΝΑ 29-06-2012 ΜΕ Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-ΣΤ.Ε Η ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΖΩΗ ΦΤΙΚΑ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Οι άφαντοι ελεγκτές, ο Τζανακούλης και το ταμείο του Δήμου Από τις 11 Μαρτίου 2013, η εφηµερίδα «Κόσµος» αποκάλυψε, µε στοιχεία και πληροφορίες, ότι σε τρία τουλάχιστον τρίµηνα στον ισολογισµό του Δήµου Λαρισαίων, κατά το έτος 2012, υπάρχουν περιοχές εικονικότητας οι οποίες αναδεικνύουν ταµειακές «τρύπες» στα οικονοµικά του Δήµου. Θυµίζουµε ότι, στα τέλη Φεβρουαρίου, είχε αιφνιδίως παραιτηθεί από τη θέση του ο νεοδιορισθείς αντιδήµαρχος Οικονοµικών κ. Γιώργος Φακής, διαρρέοντας µάλιστα ότι ύστερα από όσα διαπίστωσε, «φεύγει γιατί δεν θέλει να πάει σαν τον Παπαγεωργόπουλο». Προς επίρρωση των λόγων της φυγής του αντιδηµάρχου ήρθαν πρόσφατα και οι επίσηµες, πλην όµως πρωτοφανείς, παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών του Δήµου Λαρισαίων ότι «το ταµείο δεν κλείνει σύµφωνα µε όσα προβλέπει ο νόµος»!... Η εφηµερίδα µας, από την πρώτη στιγµή, κατέθεσε στην Εισαγγελία Λάρισας τα στοιχεία που αποκόµισε από την δηµοσιογραφική έρευνα, υποβάλλοντας ταυτόχρονα µήνυση για να διερευνηθεί το θέµα. Η Εισαγγελία, από την πλευρά της, διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση και ανέθεσε την διερεύνηση της υπόθεσης σε εισαγγελέα ο οποίος, µε την σειρά του, απέστειλε εισαγγελική παραγγελία προς την ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α’ & Β’ ΒΑΘΜΟΥ- υπηρεσία η οποία εδρεύει στην Αθήνα και υπάγεται στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους- ζητώντας την έλευση πραγµατογνωµόνων τους οποίους, όπως µαθαίνουµε, ακόµα περιµένει!...

Θυµίζουµε, επίσης, ότι για όλα αυτά ο δήµαρχος Λάρισας κ. Τζανακούλης επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, αποδίδοντας τις «τρύπες» στο ταµείο, σε …βλάβη του λογισµικού που χρησιµοποιεί ο Δήµος Λαρισαίων. Τον διέψευσε όµως, εγγράφως, η ίδια η κατασκευάστρια εταιρία Singular Logic, η οποία συντηρεί και το πρόγραµµα στο Δήµο. Αξίζει ακόµα να τονισθεί ότι παρότι στον κ. Τζανακούλη ζητήθηκε, από δηµοσιογράφους, να παρουσιάσει τα εξτρέ των τραπεζικών λογαριασµών µε τις καταθέσεις των χρηµάτων του Δήµου (συγκεντρωτικά για κάθε τρίµηνο), ώστε να λήξει και το όλο θέµα, αυτός αποφεύγει να το πράξει… Η όλη υπόθεση περιέργως λιµνάζει. Ο εισαγγελέας αναµένει υποµονετικά το πόρισµα των ελεγκτών του δηµοσίου (όταν δεήσουν να έρθουν) για να διαπιστώσει αν όσα καταγγέλλονται είναι αληθή ή όχι, ώστε, να κρίνει αν θα προχωρήσει σε διώξεις ή θα στείλει την υπόθεση στο αρχείο. Από τα µέσα Μαρτίου που η εισαγγελική παραγγελία εστάλη στην Αθήνα, µέχρι σήµερα, δηλαδή επτά µήνες µετά, οι ελεγκτές δεν έχουν πατήσει το πόδι τους στη Λάρισα! Ο εκδότης του «Κόσµου», Κώστας Τόλης, έχοντας έννοµο συµφέρον καθότι ο κ. Τζανακούλης για τις αποκαλύψεις µας προχώρησε σε µήνυση και αγωγή σε βάρος της εφηµερίδας µας (σ.σ. θέλει 200.000 ευρώ), µετέβη τον περασµένο Ιούνιο στα γραφεία της ελεγκτικής αρχής στην Αθήνα, ζητώντας να πληροφορηθεί γιατί καθυστε-

ρεί ο έλεγχος στον Δήµο Λαρισαίων. Του ειπώθηκε αρµοδίως ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην έλλειψη προσωπικού αλλά ο έλεγχος θα πραγµατοποιηθεί. Πέρασαν άλλοι τέσσερις µήνες αλλά τίποτα. Τον Οκτώβριο, το θέµα της πρωτοφανούς καθυστέρησης του ελέγχου, που δηµιουργεί τεράστια προσκόµµατα στην δικαστική διερεύνηση, ετέθη εκ νέου από την εφηµερίδα µας µε επιστολή στον αναπληρωτή υπουργό των Οικονοµικών κ. Σταϊκούρα- πολιτικό προϊστάµενο της ελεγκτικής αρχής. Απάντηση από το γραφείο του υπουργού, λάβαµε τελικά στις 8 Νοεµβρίου. Μας ενηµέρωσαν αρµοδίως ότι ο υπουργός ενηµερώθηκε από την υπηρεσία ελέγχων ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, ότι η έλευση των ελεγκτών στη Λάρισα θα πραγµατοποιηθεί στις αρχές του 2014 διότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού… Αξίζει όµως να επισηµανθεί ότι η εν λόγω υπηρεσία που ελέγχει τους ΟΤΑ, σε κάποιες περιπτώσεις, βρίσκει τρόπο και ξεπερνά τα προβλήµατα της έλλειψης προσωπικού. Παράδειγµα: Στις αρχές του περασµένου Μαρτίου, ο δήµαρχος Πειραιώς κ. Μιχαλολιάκος, απέστειλε σχετικό αίτηµα του Δήµου Πειραιώς ζητώντας πραγµατογνώµονες για να ελέγξουν τα οικονοµικά πεπραγµένα των περιόδων Φασούλα και Αγραπίδη σε βάθος δεκαετίας. Το αίτηµα ικανοποιήθηκε τάχιστα και ο έλεγχος άρχισε στις 26 Μαρτίου 2013 και ολοκληρώθηκε τρείς µήνες µετά. Μάλιστα ο δήµαρχος Πειραιώς ευχαρίστησε δηµοσίως (εφ. ΤΑ ΝΕΑ) την υπηρεσία του

υπουργείου Οικονοµικών για την άµεση ανταπόκριση στο αίτηµα του Δήµου του! Φαίνεται πως η Λάρισα είναι περιοχή β΄διαλογής ή ότι κάποιοι – πέραν του κ. Τζανακούλη- δεν επιθυµούν τον έλεγχο των οικονοµικών στον Δήµο Λαρισαίων, κωλυσιεργώντας και παρεµποδίζοντας το έργο της Δικαιοσύνης η οποία εν προκειµένω διερευνά την διαχείριση δηµοσίου χρήµατος. Δηλαδή τον ιδρώτα των ελλήνων φορολογουµένων οι οποίοι υποφέρουν καθηµερινά για να καταβάλλουν τους φόρους που τους επιβάλλονται. Δεν θέλουµε να πιστέψουµε ότι υπάρχουν πρόσωπα που, καταχρώµενα την θεσµική τους εξουσία, επιχειρούν να συγκαλύψουν την υπόθεση. Αν όµως συµβαίνει και νοµίζουν ότι µε τον τρόπο αυτό θα σβήσουν τα ίχνη των“τρωκτικών”στον Δήµο Λαρισαίων είναι γελασµένοι. Τους διαβεβαιώνουµε ότι η ώρα της λογοδοσίας για όσα συνέβησαν, επί των ηµερών Τζανακούλη, θα έρθει. Όχι µόνο γι΄αυτούς που δηµιούργησαν τις «τρύπες» αλλά και για όσους γνωρίζουν και σιωπούν... Εµείς θα είµαστε εδώ και θα φωνάζουµε καθηµερινά για το αυτονόητο: Δηλαδή την εκπλήρωση της εισαγγελικής παραγγελίας για την έλευση των ελεγκτών στο Δήµο Λάρισας, για να περιέλθουν επιτέλους στη Δικαιοσύνη τα στοιχεία της υπόθεσης ώστε αυτή να µπορέσει να αποφανθεί. Από την πλευρά µας της έχουµε απόλυτη εµπιστοσύνη. Εφηµερίδα Κόσµος

Κόσμος  

12-12-2013