Page 1

ЛИСТОПАД 2010

www.kosmo.ua

ЗIРКА НОМЕРА

ЕММА ВОТСОН

ГОЛЛІВУДСЬКА ЧАКЛУНКА

КРАСА

РУШIЙНА СИЛА М’ЯЗИ ОБЛИЧЧЯ ЯК

ЗАПОРУКА МОЛОДОСТI ЗДОРОВ’Я

АРОМАТИ СТРУНКОСТІ:

підхід доктора Хірша

ГАРЯЧІ НОВИНИ зі світу моди та краси

NEW: ІСТОРІЯ

EКТ СТ. 67 СОЦІАЛЬНИЙ ПРО УЖI! МИ НЕ БАІ:ЙБД ПАНІКИ З Е ЇН А Р К У В ГРИП

Мерилiн МОНРО

реконструкцiя iкони

4 820140 450017


РЕКЛАМА


Краса трансформується


і ви залишаєтесь чарівною протягом усього дня Опануйте мистецтво краси від Seventeen для досконалого вигляду Перетворіть свій легкий денний макіяж на виразний та звабливий вечірній

РЕКЛАМА

Денний макіяж

Мистецтво краси


магазини краси, здоров’я та сiм’ї

СЛОВО ЗАСНОВНИК ТОВ «СУМАТРА-ЛТД» 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 19 Тел.: 0 (44) 206-21-77, 70 ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР Анна Зайцева ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА Ксенія Резніченко

слово P

РЕДАКТОРА

озмови про те, як непомітно спливає час, колись страшенно обурювали. Але діти справді дорослішають, окрім тих, які знімаються у малобюджетних серіалах, і це не тільки втягує у банальну, як світ, дискусію, а й часто робить вас її модератором. Найпереконливішим свідченням гераклітівської мудрості стає розуміння того, що ви вже не знаєте імен половини відомих акторів (і коли вони встигли стати відомими?). Що легендарна група втрачає одного зі своїх учасників не через зловживання забороненими препаратами. Що на червоній доріжці у дизайнерській сукні та з вечірнім макіяжем з’являється героїня улюбленої дитячої казки. Скажімо, про Гаррі Поттера. Тим, чий інтерес до Гаррі вичерпався ще у таємній кімнаті чи у Азкабані, навряд чи вдалося впізнати на обкладинці відмінницю-чаклунку Герміону. «Справжня англійська троянда», за словами кутюр’є Карла Лагерфельда, доросла Емма Вотсон формує новий тип голлівудських знаменитостей, що втілюють кокетливу скромність та привабливу невинність. Сьогодні дівчині пророкують велике майбутнє. Що знають автори цих пророцтв, чого не знаємо ми, читайте в історії Емми Вотсон на ст. 36. Залишайтеся в курсі цікавих подій, це не зупинить світовий час, але дозволить рухатися у тому ж темпі. АННА ЗАЙЦЕВА

ДИРЕКТОР З МАРКЕТИНГУ Денис Базилик МЕНЕДЖЕР З РЕКЛАМИ Марія Комаревська ВИДАВЕЦЬ РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ПРМ-ГРУП» www.prm-group.com.ua email: editor@prm-group.com.ua ВІДДІЛ РЕКЛАМИ 0 (44) 221-58-34 АРТ-ДИРЕКТОР Марiя Лiстюк ЛІТЕРАТУРНИЙ РЕДАКТОР Маріанна П’ятакова-Лученко НА ОБКЛАДИНЦІ: Емма Вотсон, фото: fotobank.ua ФОТО Мода: Віталій Руденко. Косметика: Володимир Хом’яков КОЛЬОРОКОРЕКЦІЯ ТА ПІДГОТОВКА ДО ДРУКУ PREPRESS.IN.UA НАД НОМЕРОМ ПРАЦЮВАЛИ: Наталія Бєловол, Світлана Тернова, Людмила Колобова, Ксенія Бережинська, Міла Донська, Ірина Шергіна, Ірина Стриговська, Ольга Нємцева, Костянтин Ковшевацький Періодичність – щомісячно Наклад – 70 000 шт. ДРУК Новий Друк, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ № КВ 12311-1195 Р Відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець. Відповідальність за достовірність інформації несуть автори публікацій. Ціни на продукцію, представлену в журналі, діють у магазинах і аптеках «КОСМО». Ціни вказані на момент типографського друку і можуть змінюватися.


РЕКЛ КЛАМА АМ АМА


ЗМIСТ

ЛИСТОПАД 2010

зipки

краса

новинки космо

здоров’я

тренди

Зірка номера: Емма Вотсон

Гороскоп

8

Модний образ з червоної доріжки 32

36

106

Уроки стайлінгу від Professional Touch 48

Ікона стилю: Мерилін Монро 56

Фейсформінг: теорія та практика 62

Догляд та гігієна

Декоративна косметика

Парфуми

18

20

22

Калейдоскоп подій

Аромати 10 змін заради стрункості: підхід здоров'я доктора Хірша 86 92

Одяг 24, 28, 50

Кашель, як по нотах 98

Макіяж 42

Зачіски 46,48


www.kosmo.ua

соцiальний проект

ГРИП В УКРАЇНІ: БЕЗ ПАНІКИ 69 72 76 81

67

Олександр Гриневич: «Ми маємо справу з пандемічним грипом» Король вірусів Що відомо науці? Грипуємо з розумом Профілактика, лікування, реабілітація За все відповідає імунітет? Як підготуватися до зустрічі з вірусом

УЖI! МИ НЕ БАЙД Посиденьки з Гайтаною: репортаж 12

конкурси

Найкращі листи до редакції 14

Зіркова зустріч із співачкою

Туалетна вода Bruno Banani Pure Women Дитячий фотоконкурс від Huggies 96

5 наборів від Huggies (2 упаковки підгузків+ 1упаковка вологих серветок

знижки

16

19

48

-20%

-7%

-40%

на креми для на всю обличчя у продукцію у «КОСМО» «КОСМО»

відпочинок

106

Гороскоп

на мус для волосся у акції від Professional Touch

Результати конкурсу «Обличчя Ninelle» 90

Набір косметики Ninelle, фотосесія для КОСМО news

Результати фотоконкурсу зачісок від ТМ «Принцесса» 104

Дитяча косметика «Принцесса»

корисні адреси 109


КАЛЕЙДОСКОП ПОДІЙ

www.kosmo.ua

Ñïðàâæíÿ í³ìåöüêà ÿê³ñòü

Âèáèðàòè îäÿã â³äòåïåð ëåãêî òà ïðèºìíî: íå ïîòð³áíî õîäèòè ç â³ää³ëó äî â³ää³ëó â ìàãàçèíàõ: ìîæíà ïðîñòî âèáèðàòè îäÿã, ùî ñïîäîáàâñÿ, ðîçãëÿäàþ÷è áàðâèñò³ ñòîð³íêè êàòàëîãó ç ô³ë³æàíêîþ êàâè íà äèâàí³. Ãîòóâàòèñÿ äî íîâîãî çèìîâîãî ñåçîíó âè ìîæåòå óæå çàðàç! Íîâèé êàòàëîã â³ä êîìïàí³¿ Otto ñåçîíó îñ³íü/çèìà 2010 äîïîìîæå âàì ó öüîìó. Ïîñï³øàéòå îçíàéîìèòèñÿ ç íîâèìè êîëåêö³ÿìè íà ñàéòàõ

www.otto.ua та www.modaclub.com.ua Òåëåôîí äëÿ êîíñóëüòàö³¿ òà çàìîâëåííÿ: 0 (44) 277-20-00, 277-20-01. ÏÐÎÂÅIJÒÜ ÇÈÌÓ Ç² ÑÌÀÊÎÌ ÒÀ ÇÀÄÎÂÎËÅÍÍßÌ!

УСЯ ПРАВДА Найкращий друг жінки, особливо під час дієти, — супер вага. У базі Perfect Portions Nutrition Scale зберігається інформація про більш ніж 2000 різноманітних продуктів. Тож тим, хто постійно переймається своїм здоров’ям

та фігурою, можна буде й надалі відслідковувати усе з’їдене і робити це набагато простіше. Вага відкриє вам усі секрети продукту, який ви зважуєте: калорії та вуглеводи, жири, білки, кількість солі, йоду, холестерину та усі вітаміни, що входять до його складу.

Ìîäí³ ïåñèêè

Íà ñòâîðåííÿ îäÿãó äëÿ áðàò³â íàøèõ ìåíøèõ Ðîáåðòî Êàâàëë³ íàäèõíóëà ëþáîâ äî ñîáàê éîãî óëþáëåíî¿ äðóæèíè ªâè. Íåùîäàâíî ³òàë³éñüêèé ìîäåëüºð ñòâîðèâ ÷åðãîâó êîëåêö³þ ñòèëüíîãî îäÿãó äëÿ ÷îòèðèíîãèõ äðóç³â. Äî íå¿ óâ³éøëè æèëåòêè, êîôòèíêè, øòàíö³ òà äóæå àêòóàëüí³ ó õîëîäíó ïîðó ðîêó óòåïëåí³ êàðäèãàíè. Íàðÿäè â³ä Êàâàëë³ äëÿ ñîáàê ïðèêðàøåí³ áëèñêó÷èìè ´óäçèêàìè, îáîðêàìè òà àí³ìàë³ñòè÷íèìè ïðèíòàìè, ÿê³ òàê ïîëþáëÿº âèêîðèñòîâóâàòè ó ñâî¿õ òâîð³ííÿõ äèçàéíåð.


9

¹ 05.03.02-04/910 â³ä 14.01.2010 ð.

Äîãëÿä çà çóáàìè òà ÿñíàìè – çóáí³ åë³êñèðè

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Òèì÷àñîâå òàòó

MATERIAL GIRL Молода актриса Тейлор Момсен стала обличчям нової колекції «Material Girl», яку нещодавно презентували Мадонна та її 13-річна донька. «Я думаю, що ця колекція абсолютно відображає смак і уподобання самої Лурдес, - сказала Мадонна. - Ми хотіли об’єднати сукно або фланель з мереживом, а також шкіру з мереживом і стразами. Таким чином, ми змішували і поєднували різні текстури і матеріали, усілякі елементи, які є одночасно і чоловічими, і жіночими». Ціни на одяг досить демократичні та починаються з $12.

ЗАВДЯКИ дизайнерам російського бренда KOVA&T суперпопулярні в усьому світі валянки EMU AUSTRALIA набули нового, МОДНІШОГО ВИГЛЯДУ.

äëÿ äåçîäîðóâàííÿ ïîðîæíèíè ðîòà, ñâ³æîãî äèõàííÿ; çàïîá³ãຠóòâîðåííþ çóáíîãî íàëüîòó; äëÿ ïðîô³ëàêòèêè çàïàëåíü ³ çíèæåííÿ ðèçèê³â çàõâîðþâàíü ïîðîæíèíè ðîòà. ̳ñòÿòü êîíöåíòðàò á³îëîã³÷íîàêòèâíèõ ñïîëóê äëÿ çäîðîâ’ÿ ÿñåí ³ ñâ³æîãî ïîäèõó:

ЕКСТРАКТИ ЛІКУВАЛЬНИХ РОСЛИН + ЕФІРНІ ОЛІЇ  åë³êñèðàõ â³äñóòí³ òîêñè÷í³ êîíñåðâàíòè, ñèíòåòè÷í³ àðîìàòèçàòîðè. Äîñòàòíüî 1-2 êðàïåëü íà çóáíó ù³òêó ïåðåä íàíåñåííÿì çóáíî¿ ïàñòè. Ùîäåííå âèêîðèñòàííÿ çóáíîãî åë³êñèðó çíà÷íî ïîñèëþº ä³þ òðàäèö³éíèõ çóáíèõ ïàñò ³ çíèæóº ðèçèê âèíèêíåííÿ êàð³ºñó, ñòîìàòèòó, ã³íã³â³òó. Çàïèòóéòå â àïòåêàõ «ÊÎÑÌλ òà â ³íøèõ àïòåêàõ ì³ñòà!

Інформація: 0 (44) 251-18-70 www.dana-ya.com.ua


КАЛЕЙДОСКОП ПОДІЙ

ДІАМАНТИ НАЗАВЖДИ

ßêó ñóìó âè ìîæåòå âèòðàòèòè íà êðàñèâó á³ëèçíó? Çâ³ñíî, íå òàê áàãàòî, ÿê êîøòóº öå åêñêëþçèâíå áðà â³ä Victoria’s Secret. Ùîðîêó öåé àìåðèêàíñüêèé áðåíä ïðåäñòàâëÿº íîâó êîøòîâíó ìîäåëü áþñòãàëüòåðà, ùî ñòຠãîëîâíèì õ³òîì íà ôåºðè÷íîìó ïåðåäíîâîð³÷íîìó øîó ç ó÷àñòþ ïðîâ³äíèõ ìîäåëåé. Òîæ öüîãî ðîêó ÷åñòü ïðåäñòàâëÿòè áþñòãàëüòåð Bombshell Fantasy âàðò³ñòþ áëèçüêî $3 ì³ëüéîí³â âèïàëà áðàçèëüñüê³é ñóïåðìîäåë³ Àäð³àí³ Ë³ì³. Êðàñóíÿ ç ðàä³ñòþ ïðèì³ðÿëà öþ êîøòîâí³ñòü, ðîçøèòó äâîìà òèñÿ÷àìè ñÿþ÷èõ ä³àìàíò³â. Ùå á ïàê, ìè á òåæ íå â³äìîâèëèñü.

ЕЛЕКТРОЧОБОТИ Завдяки новинці від компанії Columbia можна сміливо зустрічати сувору зиму. Річ у тім, що термочоботи Bugathermo обладнані інноваційною системою електричних елементів, що здатні зберігати тепло при низьких температурах впродовж восьми годин! Подача тепла здіснюється шляхом натиснення спеціальної кнопки на чоботі. Підзарядити взуття можна за допомогою USB-кабелю або через звичайну розетку.

ЛЕГЕНДИ У ТВОЄМУ МІСТІ АДРЕСИ: Тренд нового сезону осіньм. Київ зима 2010/11 – чоботи з вул. Хрещатик, 21 яскравої шерсті з узорною ТРЦ Dream Town перфорацією – безперечно стане для наших модниць просп. Оболонський, 1б ТРЦ «Піраміда», ексклюзивом. Упевнені, що вул. Мишуги, 4 ця модель з нової колекції «Легенди у місті» в мережі салонів взуття Respect стане однією з найстильніших та найулюбленіших. Поєднання ліній яскравої палітри, комфорту та елегантності забезпечать неповторний урбаністичний стиль успішної цілеспрямованої жінки.

ЛІНІЇ «RESPECT» ‒ ЛІНІЇ ЖИТТЯ!

КОШТОВНА ЛЯЛЬКА Íåùîäàâíî íà àóêö³îí³ Christie’s ó Íüþ-Éîðêó áóëî âèñòàâëåíî íà ïðîäàæ íàéäîðîæ÷ó ó ñâ³ò³ ëÿëüêó Áàðá³, çà ÿêó âèðó÷èëè áëèçüêî ï³âì³ëüéîíà äîëàð³â ÑØÀ. Åêñêëþçèâíà ³ãðàøêà áóëà ñòâîðåíà Ñòåôàíî Êàíòóð³, ÿêèé âäÿãíóâ ¿¿ ó ÷îðíó âå÷³ðíþ ñóêíþ òà òóôë³ íà øïèëüêàõ. Çàõìàðíà æ ö³íà Áàðá³ çóìîâëåíà êîøòîâíîþ ïðèêðàñîþ ç ðîæåâèì ä³àìàíòîì, ùî êðàñóºòüñÿ íà ¿¿ øè¿.


ЛИСТОПАД

11

2010

НАТАЛЯ ВОДЯНОВА

АЛЕССАНДРА АМБРОЗІО АННА ДЕ ЛА РУССО

ϳä ìàñêîþ

КАРОЛІНА КУРКОВА

Îäíå ç íàéêðàùèõ ñâ³òîâèõ ìîäíèõ âèäàíü, ôðàíöóçüêèé æóðíàë Vogue íåùîäàâíî â³äñâÿòêóâàâ ñâ³é 90-èé äåíü íàðîäæåííÿ. Íà ÷åñòü òàêî¿ ïî䳿 îðãàí³çàòîðè âëàøòóâàëè ãðàíä³îçíèé áàë-ìàñêàðàä, ó÷àñòü ó ÿêîìó âçÿëè ïðîâ³äí³ ìîäåë³, äèçàéíåðè òà ç³ðêè øîó-á³çíåñó. Ñâÿòî âäàëîñü íà ñëàâó, ìàéæå âñ³ ïðèñóòí³ ãîñò³ äîòðèìàëèñÿ çàçíà÷åíîãî äðåñ-êîäó òà ç’ÿâèëèñÿ ó äèâîâèæíèõ ìàñêàõ òà êîñòþìàõ. Íà ñâÿòêóâàííÿ ДІТА ФОН ТІЗ ïðèéøëè äèçàéíåðè Æàí-Ïîëü Ãîòüº, ijàíà ôîí Ôþðñòåíáåðã, Àëüáåðòà Ôåððåòò³, Âàëåíòèí Þäàøê³í, ìîäåë³ Íàòàëÿ Âîäÿíîâà, Ñàøà Ïèâîâàðîâà, Êàðîë³íà Êóðêîâà, Òàéðà Áåíêñ òà ³íø³.

КАРІН РОЙТФЕЛЬД

ДІАНА ФОН ФЮРСТЕНБЕРГ ЖИЗЕЛЬ БЮНДХЕН

ТАЙРА БЕНКС


КАЛЕЙДОСКОП ПОДІЙ

ПОСИДЕНЬКИ

з Гайтаною

У липні в КОСМО news було опубліковано вікторину від Гайтани, головний приз якої – посиденьки зі співачкою – виграли найщасливіші читачки нашого журналу. Вони зустрілися з Гайтаною в одному з київських ресторанів та мали можливість задати їй будь-які запитання і просто приємно провести час. Репортаж з місця події читайте далі.

www.kosmo.ua


ЛИСТОПАД

Місце зустрічі: ресторан «Кафе LETO» на вул. Великій Васильківській, 56 Кількість учасників: 7 читачок КОСМО news та Гайтана Дата зустрічі: 25 вересня, 12:30 Погода: сонячно та тепло Навіть незважаючи на те, що зірка декілька разів переносила зустріч, посиденьки все ж таки відбулися. Усі дівчата були вже на місці, коли з’явилася Гайтана з букетом троянд для своїх прихильниць та тойтер’єром Пепіто на руках. Вразив і вигляд зірки: яскрава сукня, хутряна жилетка та високі підбори. Ідеально продуманий образ завершував бездоганний макіяж та блискуче розпущене волосся. До речі, тойтер’єр співачки також був у костюмчику. За словами самої Гайтани, зелена курточка Пепіто зовсім нова. Про ресторан: «Кафе LETO» підготувалися на славу. Справжню атмосферу літа, що панує всередині завдяки затишному інтер’єру, доповнив розкішний стіл, що буквально вгинався від частувань. Королівські креветки, різноманітні салати, карпачо, капрезе, гарячі страви, фрукти та вино, ще й першокласне обслуговування. Загалом, радимо відвідати усім!

2010

відвідувачів, дівчата встигли задати свої запитання співачці, розповісти їй про себе, отримати диск та автограф, а ще сфотографуватися з Гайтаною. Зі зміною страв на гарячі співачка розіграла обіцяний набір прикрас. Оля, м. Київ: «Ми розмовляли про все! Про наші хобі, професії та ставлення до життя. Виявилося, що Гайтана любить готувати й робить це дуже добре. А ще вона обожнює квіти та тварин». Інна, м. Київ: «І так само як я, надає перевагу великим масивним прикрасам». Людмила, м. Фастів: «Я була впевнена, що виграю «Посиденьки з Гайтаною», коли побачила цей конкурс у журналі. І чомусь напередодні подумала, що можу виграти й набір прикрас – саме так і сталося!». Оля, м. Київ: «Знаєте, Гайтана дуже позитивна! Справді, така відкрита, щира і заряджає приємними емоціями. Мені дуже сподобалося!». Гайтана: «Дякую КОСМО news за «Посиденьки». Було цікаво зустрітися і поспілкуватися з дівчатами. Вони дуже різні яскраві особистості, багатогранні. Приємно розуміти, що ти не байдужа. Адже в професії артиста – це найважливіше!»

Про спілкування: Гайтана з цікавістю розпитувала про те, чим займаються та де живуть її гості, розповідала про себе, підбадьорювала та давала суто жіночі поради. Поки веселий Пепіто бігав рестораном, зачаровуючи усіх Дякуємо ресторану «Кафе LETO» за гостинний прийом, святкове меню та професійне обслуговування!

13


ПОШТОВА СКРИНЬКА

www.kosmo.ua

ІТ КРАСИ КОСМО – ВСЕ?»С–Взапитують домашні, по-

ПОШТОВА СКРИНЬКА

P.S. Картину можна побачити в Києві, РК «АРЕНА», 1-й поверх, ресторан BEER HOUSE, вул. Басейна, 2 А.

МО «Знову була в «КОС ю радісну фірмовий пакет і мо ий зн че ли ве и вш бачи разу роздаю од й чно», – відповідаю фізіономію. «Так то блю шопінг, лю не жу вам, абсолютно подарунки. Я, ска лекції гелів для мене з розуму! Ко але «КОСМО» звів ірних олійок вже мпунів, кремів та еф душу, скрабів, ша навіть купив для ти. Мій бойфренд не було куди стави му шафку. цього всього окре МО» та вишузахоплення «КОС Саме на піку мого ws ми з моєю журналі КОСМО ne кування новинок в и новинку… Але ил хайлом і самі створ Ми ю» ко ин і ов ол «п у, що, при одяганн у в світі 3D картин ю. но в живописі – перш , стає об`єм о-голубих окулярів спеціальних червон е – ароматна ал , ою ен ніж напруж Робота була більш а – і я ставала ем + олійка для тіл ванна + маска + кр знову оновленою! ВСЕСВІТОМ МО», за подорожі Дякую тобі, «КОС КРАСИ!

Київ Інна Коровай, м.

ЯСКРАВА ОСІНЬ

Автори усіх листів ь отримуют СМО О К д ві ок ун р пода летну воду news – туа ANANI BRUNO B EN PURE WOM 40 мл

Как часто осенью хочется заняться ничегонеделаньем, спрятавшись под уютным тёплым пледом, как хочется себя пожалеть, поплакать... Но этой осенью я уверена – всё будет по-другому, ведь у меня больше не будет времени для хандры. Этой осенью я открыла для себя КОСМО news, а вместе с ним столько новых идей, столько всего интересного, захватывающего, впечатляющего – как будто жизнь заиграла новыми красками! Теперь я буду заниматься только тем, что приносит мне настоящее удовольствие, я буду тратить силы на близких, приятных моему сердцу людей, буду чаще дарить им радость и тепло улыбки. Я очень благодарна КОСМО news за то, что он учит быть женщиной – яркой, красивой, стильной и чрезвычайно уверенной в себе и оставаться такой всегда, несмотря на то, что иногда приходится решать совсем «не женские» проблемы. Теперь я точно знаю – вместе с КОСМО news – никаких депрессий!!!

ДЛЯ НАС ЦЕ ВАЖЛИВО!

C уважением и огромной благодарностью за Вашу работу,Юлия

Хочете висловити свої побажання та зауваження щодо наповнення КОСМО news? Або поділитися позитивними враженнями від прочитаних матеріалів? Чи просто отримати подарунок? Пишіть нам. 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 19, ТОВ «СУМАТРА-ЛТД» (головний офіс ТМ «КОСМО») з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00, крім вихідних та святкових днів. Щоб дізнатися, як отримати приз, сконтактуйтеся з редакцією. Тел.: 0 (44) 206-21-71 Листи надсилайте за вказаною адресою або на e-mail редакції: kosmonews@cosmetic.kiev.ua


ЛИСТОПАД

15

2010

Здорові хрящі – гнучкі рухи Рухливість і гнучкість усіх суглобів є необхідною умовою для збереження в зрілому, а тим паче в похилому віці юнацької легкості й гнучкості рухів. У, КРАС Є Я В– АМІН ГЛОБІ З У С У Ь ІСТ ЗУМ ГНУЧК Ь РО Т С І К ОЛОДІСТЬ. ГНУЧ ПРОДОВЖУЄ М

РЕКЛАМА

Добавка дієтична «АПТЕКА ПРИРОДИ» №43, №44. Висновок ДСЕЕ №05.03.02-04/40507

Як із настанням осінніх холодів позбутися болю у суглобах і віддалити «осінь» життя? Для нормального функціонування суглобів велике значення має стан хрящової тканини. Хрящ забезпечує міцність, опору, амортизацію суглобів. Саме на хрящ припадає тягар навантажень: вік, спадковість, операції на суглобах, надмірна вага й професійна діяльність (робота, пов’язана з постійним навантаженням на суглоби – водій, перукар, будівельник і т.д.), заняття професійним спортом, травми суглобів – безсумнівно, це фактори, що провокують розвиток захворювань опорно-рухового апарату, особливо остеоартрозу.

Хворобу краще відвернути, ніж лікувати Для профілактики захворювань суглобів необхідно вести фізично активний спосіб життя, уникати різких і важких фізичних навантажень, тривалого переохолодження, дотримуватися особливого режиму харчування. У холодну пору року потрібно підтримувати організм додатковим прийомом вітамінів і спеціальних препаратів, які забезпечують повноцінне відновлення хрящової тканини.

НАПОВНІТЬ СУГЛОБИ ЗДОРОВ’ЯМ! Хондроїтин сульфат –

сприяє активній регенерації хряща – зв’язує воду всередині хряща, створюючи додаткову амортизацію, і підвищує міцність сполучної тканини. При захворюванні суглобів кількість хондроїтину зменшується, а також сповільнюється або цілком припиняється його синтез.

Завдяки тому, що капсули «ХОНДРОВІТ» містять тільки натуральні інгредієнти – це забезпечує їхнє ефективне всмоктування органами травлення без змін хімічної структури. Компоненти, що входять до складу препарату, мають специфічні унікальні властивості, які в комплексі позитивно впливають на хрящову тканину і покращують функціональний стан суглоба.

Глюкозамін сульфат

— основний будівельний матеріал для сполучної тканини – бере участь в утворенні суглобних хрящів, зв’язок, сухожиль. Для покращення функціонального стану суглобів досить ефективно застосовуються хондропротектори – препарати, які постачають необхідні компоненти, що входять до складу суглобових поверхонь. Одним з представників цього класу препаратів є комбінований хондропротектор «ХОНДРОВІТ» у капсулах від ТМ «Аптека природи», в якому підібрано в оптимальній концентрації чотири основні компоненти – глюкозамін, хондроїтин, живокост лікарський та кальцій.

Завдяки своїм властивостям «ХОНДРОВІТ» рекомендується при артриті, подагрі, захворюваннях сухожиль і зв’язок, остеоартрозі.

ЗАПИТУЙТЕ В АПТЕКАХ «КОСМО» ТА В ІНШИХ АПТЕКАХ ВАШОГО МІСТА! Інформація: 0 (44) 251-18-70 www.dana-ya.com.ua


РЕКЛАМА


вибiр косметики та аксесуарiв

ПОКУПКИ

ЧИТАЙТЕ У ЛИСТОПАДI ВИЩЕ КОЛІНА Ботфорти – взуття сезону ст. 28

MUST-BUYS НА ЗИМУ Термоспрей для волосся Детокс-тональний крем VIP парфуми ст. 18-23 БЛИЖЧЕ ДО ТІЛА Тілесний колір – нова класика ст. 32

Прекрасні йєті від Chanel прикрасили свої хутряні (зауважте, штучні) наряди аксесуарами з льоду та каменів. Найбільше захоплення викликає сумочка з пластикового айсберга з традиційною для цієї марки ручкою-ланцюжком. Щоправда, у цьому варіанті шкіряний шнурок замінений смужкою білого хутра.


магазини краси, здоров’я та сiм’ї

ПОКУПКИ

www.kosmo.ua

Усі новинки та унікальні пропозиції шукайте на www.kosmo.ua

НОВИНКИ ЛИСТОПАДА НОВИНКИ ЛИПНЯ ТЕРМОЗАХИСНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОССЯ «ПРОГРАМА ВІДНОВЛЕННЯ ВОЛОССЯ» ВІД SUNSILK Цей засіб розроблений спільно з експертами лондонського салону Bobsoho. Комплекс живильних олій захищає волосся від гарячої дії фена, щипців та вирівнювача, зберігає кутикулу цілою, а волосся здоровим та блискучим. 25.95 грн

ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ З ЕКСТРАКТОМ РОМАШКИ ВІД ALENKA М’який та дбайливий до дитячої шкіри та волосся. Екстракт ромашки має протизапальні властивості, знімає подразнення та ніжно очищає. Шампунь не спричиняє сліз. 15.95 грн

КОМПЛЕКСНИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК «ПРИРОДНИЙ ДОГЛЯД» ВІД GARNIER Якщо ви не можете вирішити, що саме необхідно вашим рукам – зволоження, захист чи живлення, обирайте комплексний крем для рук. Містить біфідо-комплекс, що відновлює природний бар’єр шкіри та покращує здатність протистояти 9.95 грн шкідливим факторам довкілля.


ЛИСТОПА Д

СКРАБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ «ТРІО АКТИВ СЯЮЧА ШКІРА» ВІД L’OREAL Містить натуральні часточки абрикоса, що ніжно знімають ороговілий шар шкіри та видаляють забруднення. Результат – сяюча, гладенька та ніжна шкіра. Має приємний фруктовий аромат. 38.95 грн

19

2010

ЗУБНИЙ ЕЛІКСИР ВІД PARODONTAX Містить анти-бактеріальний компонент, що допомагає запобігти появі захворювань ясен, бореться з кровоточивістю та запаленням ясен. Утричі ефективніше допомагає видалити зубний наліт, ніж сама лише чистка зубів. 31.95 грн

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВИПРЯМЛЕННЯ ВОЛОССЯ STRAIGHT EFFECT ВІД SYOSS Не подобається кучеряве волосся? Спеціально для цього розроблений бальзам Straight Effect. Він має нелипку формулу, робить волосся шовковистим, гладеньким та надає блиску. 38.95 грн

ФАРБА ДЛЯ ВОЛОССЯ PROFESSIONAL PERFORMANCE ВІД SYOSS Стійка про-фесійна кремфарба для домашнього використання містить комплекс Nutri-Care з провітаміном B5 та пшеничним протеїном. Останній сприяє відновленню волосся, захищає його поверхню, надає здорового блискучого вигляду. 37.75 грн

КРЕМ-ПАСТА ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОССЯ STRONG HOLD ВІД SYOSS Допомагає не тільки зафіксувати волосся, а й змоделювати зачіску. Підходить для відокремлення пасом та контролю над текстурою волосся. Має особливу еластичну формулу, завдяки якій волосся не злипається. 38.95 грн

ЦЕЙ КУПОН ДАЄ ПРАВО ОТРИМАТИ ЗНИЖКУ 7% НА ВЕСЬ АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ МЕРЕЖІ МАГАЗИНІВ «КОСМО» УВАГА! Дана знижка не додається до інших знижок. Знижка не поширюється на лікарські засоби, ціна яких регулюється чинним законодавством

ДІЙСНИЙ З 1 ДО 30 ЛИСТОПАДА

КУПОН НА ОТРИМАННЯ ЗНИЖКИ В МЕРЕЖІ МАГАЗИНІВ «КОСМО»

РЕК РЕКЛАМА ЕКЛАМА АМ

-7% ВИРІЖТЕ КУПОН ТА ВІДДАЙТЕ КАСИРУ ДО ПОЧАТКУ СКАНУВАННЯ ТОВАРУ НА КАСІ


магазини краси, здоров’я та сiм’ї

ПОКУПКИ

www.kosmo.ua

ТОНАЛЬНИЙ КРЕМ BIO-DÉTOX ВІД BOURJOIS Цей тональний крем сертифіковано як органічну косметику, адже він на 98,8% складається з інгредієнтів натурального походження. Рослинний хлорофіл насичує шкіру киснем, водний екстракт зелених паростків ячменю є джерелом фіто-живильних речовин, вітамінів та мінералів. Мікрочастки рисової пудри та світло-дифузні пігменти ідеально маскують недоліки й створюють рівний тон обличчя без ефекту маски. 135 грн

РУМ’ЯНА ВІД GOSH Виглядати завжди свіжою та бадьорою допоможуть рум’яна від Gosh. Кремова текстура забезпечує легке нанесення, а дрібні часточки слюди надають шкірі рівномірного сяйва. 115 грн

ЛАКИ ДЛЯ НІГТІВ ВІД BEYU Наймодніші відтінки сезону як в одязі, так і в макіяжі – тілесні (nude). Саме у цій палітрі представлена нова колекція лаків від BeYu. Гарна новина: такий манікюр доречний на роботі, а ще він довго тримається. 83 грн

БЛИСК ДЛЯ ГУБ VINYL GLOSS ВІД RIMMEL Цей блиск сяє та переливається при найменшому русі, надаючи губам дзеркального ефекту. Легка і нелипка формула, насичені кольори та ефект об’єму дозволять створити виразний акцент у макіяжі. 69.95 грн


ЛИСТОПА Д

Усі новинки та унікальні пропозиції шукайте на www.kosmo.ua

2010

21

НОВИНКИ ЛИПНЯ MAKE-UP НОВИНКИ ТУШ BEAUTY QUEEN ВІД BEYU Королівський вигляд забезпечить вашим віям ця туш. Щіточка Fat-brush підкручує та подовжує, створює ефект накладних вій та додає об’єму. Касторова олія і лецитин живлять та зволожують, а карнаубський віск робить туш стійкою. 150.95 грн

ЛАКИ ДЛЯ НІГТІВ SUPER SHINE ВІД SEVENTEEN Якщо оригінальність у всьому – ваш девіз, то нові відтінки лаку Seventeen вам припадуть до душі. Матові жовтий та блідо-синій – окремо неординарно, а разом – патріотично! 37.25 грн

ЛАКИ ДЛЯ НІГТІВ ВІД GOSH Чим ближче сніжна зима, тим актуальніші сріблясті відтінки. Саме такі пропо-нує датський бренд Gosh. Голографіч-ні або однорідні, з дрібними або великими блискітками. Обирайте на ваш смак! 69 грн

ТОНАЛЬНИЙ КРЕМ NATURAL VELVET ВІД SEVENTEEN Ця основа з ефектом оксамитової шкіри містить вітаміни А, Е та F, що захищають від шкідливого впливу вільних радикалів. Натуральний полісахарид сприяє глибокому зволоженню, а спеціальна текстура робить шкіру матовою. Має SPF 20. 112 грн


магазини краси, здоров’я та сiм’ї

ПОКУПКИ

www.kosmo.ua

Усі новинки та унікальні пропозиції шукайте на www.kosmo.ua

НОВИНКИ ЛИПНЯ АРОМАНОВИНКИ

Зірка фільму «Трансформери» нещодавно почула слова, про які мріє кожна жінка – «Виходь за мене!». Меган Фокс погодилася і стала дружиною актора Браяна Остіна Гріна. Це були вже другі їхні заручини – пара разом вже 6 років і перший раз актори збиралися одружитися ще у 2006му. Офіційною версією розриву тоді було бажання обох зосередитися на власних кар’єрах. Цього ж разу – перемогло кохання. LANVIN MARRY ME Є такі моменти, які хочеться запам’ятати на все життя! Саме для них створено цей аромат – аромат зустрічей та кохання, романтики та чуттєвості, еліксир чудового настрою. Він має сміливу назву: «Виходь за мене!». Композиція базується на тонізуючій суміші гіркого помаранча та чуттєвого жасмину. Солодке серце містить персик, магнолію та троянду. Акорди фрезії завершують сліди амбри та мускусу. 529 грн / 30 мл

Історія слави Наталії Водянової схожа на казку про Попелюшку й вводить у стан ейфорійних мрій «от би й мені так». Але, як виявилося нещодавно – не все так просто! Останнім часом у пресі з’являється все більше інформації про розлучення моделі та її чоловіка лорда Джастіна Портмана. Причиною таких пліток є як повідомлення про проблеми у сім’ї, так і чутки про нове кохання російської красуні. Як би там не було – Наталія дуже любить трьох дітей, яких має спільно з Джастіном, і готова заплатити величезну суму аби, у випадку розлучення, вони залишилися з нею. Британські журналісти стверджують, що відступні становитимуть 10 млн доларів. На щастя, модель має добрі прибутки – контракти зі світовими модними брендами, в тому числі є обличчям аромату Calvin Klein Euphoria. CALVIN KLEIN EUPHORIA Уже класичний аромат став трохи легшим, тоншим та чуттєвішим. Верхні акорди – це екзотична хурма та сицилійський бергамот. Серце аромату – солодке. Тут екзотичні орхідея та магнолія майстерно змішані з білою жимолостю і квітами лотоса. Шлейф має кремовий характер завдяки лікеру Bailey’s, доповненого нотами сандалового дерева й амбри. 575 грн / 30мл


ЛИСТОПА Д

2010

23

Х’ю Джекман – мрія багатьох жінок світу. Ще б пак, австралійський актор талановито грає, співає, має спортивну фігуру й чудове почуття гумору. Зірка безлічі романтичних комедій та екшенів на кшталт «Люди Х» – не лише неймовірно привабливий, а ще й істинно благородний. Джекман активно займається благодійністю, щороку жертвує гроші неприбутковим організаціям та є радником проекту боротьби з глобальною бідністю. Такій щедрій харизматичній особі пасуватиме аромат Baldinini Gimmy Uomo.

BALDININI GIMMY UOMO Ця новинка символізує силу, успіх та достаток, а власник такого аромату – рішучий, харизматичний та водночас елегантний чоловік, якого хочуть наслідувати. Такий образ підтверджується нотами аромату. Свіжий італійський лимон та калабрійський бергамот, фігове листя і рожеві ягоди відкривають букет. У серці – суміш фіалкового листя, кедра та акордів моря. Базові ноти – пахучі смоли, білий мускус, насіння ангеліки, сіно та ветиверія з Гаїті. 449 грн / 50 мл

Стефані Джоан Анджеліна Джерманотта вже декілька років поспіль постійно перебуває у центрі уваги та під прицілом фотокамер. Дівчина, відома під псевдонімом Lady Gaga, багатьма визнається найепатажнішою зіркою сучасності. Чого тільки вартувало її останнє вбрання на премії MTV Video Music Awards 2010 – сукня з натурального м’яса. Крім шокування глядачів своїм фешн-вибором, співачка отримала шквал оплесків, вигравши цього вечора 8 премій. Особливий VIP-статус Леді Ґаґа підтверджує і той факт, що сам Джорджіо Армані захотів бути її власним стилістом і зголосився створити костюми для концертного туру виконавиці, що розпочнеться у грудні.

CAROLINA HERRERA 212 VIP Слоганами цих парфумів обрали дві фрази: «Це приватна вечірка» та «А ви у списку?». Отож, одразу зрозуміло, що аромат не для всіх. А лише для тих, хто завжди перебуває у центрі уваги. Парфумера Альберто Моріласа на створення 212 VIP надихнуло місто, яке ніколи не спить – Нью-Йорк. Звабливі ноти рому та маракуї на початку композиції доповнені мускусом та гарденією у серці. Базові акорди класичні – ваніль та боби тонка. 545 грн / 30 мл


ПОКУПКИ

www.kosmo.ua

SALVATORE FERRAGAMO

колір пустелі

AIGNER

Колір «кемел» не просто популярний – його варіації наявні у 70% дизайнерських колекцій. Його прихильники кажуть, що він теплий, ніжний, нейтральний, впевнений. А противників просто немає. У магазинах міста можна знайти тренчі, твідові шорти та спідниці, замшеве взуття та різноманітні рукавиці.

MONTON

OSCAR DE LA RENTA

TOPSHOP

DKNY

ТРЕНДИ ОСІНЬ-ЗИМА 2010/2011

магазини краси, здоров’я та сiм’ї

MARC CAIN

MANGO

побачити головне У КОЖНОМУ СЕЗОНІ МОДНІ АНАЛІТИКИ ВИДІЛЯЮТЬ ДЕСЯТОК НАЙЯСКРАВІШИХ ТРЕНДІВ СЕЗОНУ, УЗАГАЛЬНЮЮЧИ ТА ОПУСКАЮЧИ ПОДРОБИЦІ. НАМ ВИДАЄТЬСЯ ЦЕ НЕСПРАВЕДЛИВИМ ‒ АДЖЕ ЗА БОРТОМ ЧАСТО ОПИНЯЮТЬСЯ НАЙБІЛЬШ ПРИДАТНІ ДЛЯ НОСІННЯ ДЕТАЛІ. ПРОПОНУЄМО ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА ВІСІМ МОДНИХ АКЦЕНТІВ ‒ ВИВЧИТИ ПОДІУМНІ ОБРАЗИ Й ВЗЯТИ НА ЗАМІТКУ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД НАШИХ МОДНИХ МАГАЗИНІВ.


YSL

CHANEL

LOUIS VUITTON KENZO

MOSCHINO BAND OF OUTSIDERS

PRADA

LOUIS VUITTON

хутряні сумки

Шматок хутра в руках необхідний кожній поважній кокетці. Варіанти сумок – від вечірніх, на одну кредитку, до ділових, у відділення яких влазить увесь міні-офіс. Носити з твідом, оксамитом та шкірою.

зв’язати бантом Восени грайливі банти прикрасили блузи, туфлі, сумки та сукні. І навіть образ суворих шерифів від Moschino був пом’якшений цим милим дівочим атрибутом.

JO NO FUI

MANGO

TOPSHOP

ALDO


MARNI

MILA SCHON

NAVARRA

ПОКУПКИ

кольорове взуття Комбінувати кольори у стилі бідермаєр тепер може кожен. Достатньо придбати взуття змішаних кольорів. Ця тенденція збережеться і наступного сезону, тож туфлі будуть актуальні й весною.

кейп Накидка з прорізами для рук нагадує нам про школярок вікторіанської Англії. Носити її можна зі спідницею-олівцем, вузькими брючками та в’язаними шортами – головне, щоб кейп був найширшою деталлю вашого образу.

HOGL

шкiрянi штани

MARC CAIN

BALMAN

ALBERTA FERRETTI

TOPSHOP

GARETH PUGH

RAVIZZA

Спадок байкерів актуальний, як ніколи. З галіфе, «піраміди» і «по нозі» – будь-який фасон цієї деталі гардеробу доречний восени.

ALEXANDER WANG

ТРЕНДИ ОСІНЬ-ЗИМА 2010/2011

магазини краси, здоров’я та сiм’ї


ЛИСТОПАД

2010

27

LANVIN

труднощі крою

BALENCIAGA

MONTON

JEAN PAUL GAULTIER

MONTON

ANN DEMEULEMEESTER

ACKERMANN

GIRBAUD

Складний крій знову в моді. Вигадливі елементи актуальні на будь-яких деталях одягу. Нас особливо вразили шалеві хутряні коміри. Головне – пам’ятати правило – не можна носити все найкрасивіше одразу.

GIORGIO ARMANI

в’язані гетри Дівчині, чиє життєве кредо – міні назавжди, цього сезону посміхнулася удача. Теплі панчохи, давно забутий аксесуар, зігріють у найлютіші морози й не дозволять чоловікам забути про красу ваших ніг. Носити можна з теплими дублянками до середи стегна й ботильйонами TOPSHOP на танкетці «манці».


ПОКУПКИ

www.kosmo.ua

VAGABOND

GEOX

SPORTMAX

CLARKS

шнурівка

Черевички на шнурівці – гарний компроміс між чобітками та туфлями. Носити можна з грубими колготками або високими гетрами і твідом.

MARC CAIN

BRASKA

ARA

GUCCI

ТРЕНДИ ОСЕНІ 2010/АКСЕСУАРИ

магазини краси, здоров’я та сiм’ї

ботфорти

Модель, що кочує з 70-их та 90-их. Для власниць струнких ніг – варіант з шортами або поверх легінсів. Для решти – під твідову спідницю та сукню до підлоги. BRONX

GEOX

VAGABOND

BRASKA


ЛИСТОПА Д

29

2010

MARC CAIN

TOPSHOP

EMPORIO ARMANI

BRASKA

у руку

Завжди потрібна маленька сумочка. Варіанти настільки різноманітні, що виділити один напрямок неможливо. Просто красива необхідність.

MONTON

MANGO

MARC CAIN

LES COPAINS

CLARKS

з кишенею

З однією ручкою і зовнішніми кишенями, така сумка зручна для ділової жінки. Носити тільки в руках з короткими рукавичками і великою біжутерією. MONTON

MARC O'POLO


ПОКУПКИ

D&G

www.kosmo.ua

тренч

Мирний час – не привід відмовлятися від військової форми. Вона виструнчує, підкреслює достоїнства і чітко приховує недоліки. Носимо з високими чоботами.

TOPSHOP

MEXX MANGO REEBOK

MANGO GEOX

JAEGER LONDON

ТРЕНДИ ОСЕНІ 2010

магазини краси, здоров’я та сiм’ї

косуха

Шкіряний піджак, косуха і просто на блискавці – обирайте варіант, який пасує саме вам. Головне – коротку куртку не варто міксувати з міні – може виглядати вульгарно.

TOPSHOP

MARC CAIN


ЛИСТОПАД

31

2010

На своєму

МІСЦІ Звісно, випадіння волосся восени – природне явище! Це вже знають навіть школярі. Проте всіх нас щороку охоплює паніка, коли на гребінці залишається трохи більше волосся, ніж зазвичай. Ось 5 правил, що допоможуть вам зберегти кучері густими. 1. Збалансоване харчування

У листопаді – купуйте будь-який

УВАГА продукт Style Aromatherapy Pro та от-

подарунок на вибір: маску для волосся «Інтенсивне відновлення» або маакція! римуйте ску для волосся «Контроль випадіння».*

Звісно, краса починається зі здоров’я, а здоров’я залежить від того, чим ви харчуєтесь. Перш за все раціон має бути збалансованим – умовно необхідно споживати 60-65% вуглеводів, 20-25% жирів, 15% білків. Випадає волосся? Тоді точно не варто сидіти на дієтах, адже вони можуть спричиняти цей процес. Починайте їсти горіхи, бобові, нежирну курятину та яловичину, брюссельську капусту, спаржу, рибу й молочні продукти. 2. Дбайливе ставлення. Осінь з її похолоданнями, коротким світловим днем та постійними авралами – це вже стрес для організму (а отже, й для волосся). Тому будьте дбайливими до нього – використовуйте якнайменше стайлінг-засобів і не зловживайте гарячими приладами (фен, вирівнювач, термобігуді). 3. Вітамінізація. Причиною випадіння волосся може бути

дефіцит вітамінів. Для краси волосся знадобиться цілий спектр – вітаміни А, В2, В3, В6, В9, В10, F, Е. Тут знову слід нагадати про збалансований раціон. А посилити вітамінізацію можна за допомогою спеціальних вітамінних комплексів для краси волосся, шкіри та нігтів – їх можна знайти в аптеці. 4. Масаж. І приємно, і корисно. Легкий масаж голови покращить кровообіг, а отже, волосся буде добре підживлене. Придбайте схожий на насадку міксера масажер або робіть масаж пальцями чи щіткою. 5. Косметика. Перейдіть на спеціальні лінії, що протистоять випадінню волосся. Ефективними компонентами необхідної волоссю терапії є натуральні рослинні компоненти – екстракти та олії. Не лінуйтеся використовувати маски для волосся – це засоби інтенсивної дії і їхній ефект помітний одразу ж після змивання.

Відновіть своє волосся і поверніть йому силу та об’єм!

РЕКЛАМА

Лінія Style Aromatherapy Pro «Інтенсивне відновлення» для сухого/ тонкого/пошкодженого волосся зміцнює структуру волосся, інтенсивно відновлює, захищає від зневоднення, надмірного виділення шкірного жиру та появи лупи. Олія реп’яха надає волоссю життєвої сили, відновлює пружність та еластичність. Лінія створена на основі технології NAA проти старіння волосся, збагачена олією насіння бурачника та мінералами Мертвого моря. *Акція триває з 08.11.2010 р. до 28.11.2010 р.

Лінія Style Aromatherapy Pro «Контроль випадіння» при надмірній втраті волосся збагачена оліями амли та готу коли, що блокують дію дигідротестерону (натурального продукту обміну речовин, який є однією з основних причин випадіння волосся). Олія бурачника та мінерали Мертвого моря сприяють «природному омолодженню» шкіри голови та живлять фолікули волосся.

www.stylearomatherapy.com.ua


магазини краси, здоров’я та сiм’ї

ПОКУПКИ

www.kosmo.ua

ЗДОГАДАЛИСЯ, ЩО ЗА НЕЗНАЙОМКА ХОВАЄТЬСЯ ЗА ЧОРНОЮ МАСКОЮ? ЗВИЧАЙНО, ЦЕ ЗІРКА ТЕЛЕСЕРІАЛУ ПРО ДОКТОРА ХАУСА, АКТРИСА ОЛІВІЯ ВАЙЛД. НА НІЙ РОЗКІШНА СУКНЯ MONIQUE LHUILLIER, ВСІЯНА КРИСТАЛАМИ, ЧОРНИЙ БЛЕЙЗЕР ТА ЗОЛОТИЙ КЛАТЧ.

АКТРИСА БЕКІ НЬЮТОН ВИРІШИЛА БУТИ ОРИГІНАЛЬНОЮ. ПОГОДЬТЕСЬ, ДОСИТЬ НЕЗВИЧАЙНИЙ НАРЯД ДЛЯ ВИХОДУ: ЧОРНІ ШКІРЯНІ ШОРТИ CELINE ТА БЛЕЙЗЕР З ЧОРНИМИ ЛАЦКАНАМИ ДОПОВНЮЮТЬСЯ ТУФЛЯМИ BRIAN ATWOOD ТА КЛАТЧЕМ ВІД CHANEL.

Ближче

ДО ТІЛА Уже котрий сезон поспіль цей колір вважається одним з головних трендів модних подіумів, а отже, й червоних доріжок. Дивимось на зірковий бомонд у нарядах тілесного кольору та вчимося поєднувати його з чорним, золотим та червоним.


ЛИСТОПАД

33

2010

ВІДВЕРТА СУКНЯ JENNY PACKHAM ТІЛЕСНОГО КОЛЬОРУ З ЧЕРВОНИМИ ПАЄТКАМИ ТА ПОЯСОМБАНТОМ - ДОСИТЬ НЕПОГАНИЙ, ПРОТЕ Й НЕ НАЙКРАЩИЙ ВИБІР ДЛЯ ДІТИ ФОН ТІЗ, ЯКА МАЄ ЗАНАДТО БЛІДИЙ ВІДТІНОК ШКІРИ.

АКТРИСА МІШЕЛЬ ВІЛЬЯМС БУЛА ОДНОГОЛОСНО ВИЗНАНА БАГАТЬМА МОДНИМИ КРИТИКАМИ НАЙКРАЩЕ ВБРАНОЮ ГОСТЕЮ ОСТАННЬОГО ВЕНЕЦІАНСЬКОГО КІНОФЕСТИВАЛЮ. А ВСЕ ЗАВДЯКИ ПРИГОЛОМШЛИВІЙ СУКНІ JASON WU.

У КОЛЕКЦІЇ ВІКТОРІЇ БЕКХЕМ Є СУКНІ НА БУДЬ-ЯКИЙ СМАК, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ АБСОЛЮТНО РІЗНИМ ТРЕНДАМ. ОСЬ ЦЕ, НАПРИКЛАД, ВІНТАЖНА СУКНЯ МОДНОГО ДОМУ COURREGES. НАРЯД КЕТІ ПЕРРІ ВІД MARCHESA, В ЯКОМУ ВОНА ВІДВІДАЛА ЦЕРЕМОНІЮ VMA, СКОРІШЕ НАГАДУЄ КОСТЮМ ФІГУРИСТКИ. ПРОЗОРА ТКАНИНА, ВКРИТА ЧОРНИМ МЕРЕЖИВОМ ТА БІЛОЮ СПІДНИЧКОЮ.


магазини краси, здоров’я та сiм’ї

СПІВАЧКА ШЕРІЛ КОУЛ РАЗОМ ІЗ ЮВЕЛІРНИМ

ПОКУПКИ

БРЕНДОМ DE GRISOGONO НЕЩОДАВНО ПРЕЗЕНТУВАЛА КАПСУЛЬНУ КОЛЕКЦІЮ ОБРУЧОК. ДЛЯ ТАКОЇ ВИЗНАЧНОЇ ДЛЯ НЕЇ ПОДІЇ, ШЕРІЛ ОБРАЛА РОЗКІШНУ СУКНЮ, РОЗШИТУ ЗОЛОТОМ

ЗА ЧОРНИМ ТЮЛЕМ

ВІД ELIE SAAB.

ЛЕДЬ ПОМІТНО БЕЖЕВОТІЛЕСНУ СУКНЮ ВІД VERA WANG АКТРИСИ ГІЛАРІ ДАФФ.

ЯК ДОПОВНЕННЯ ДО СВОЄЇ СУКНІ ARMANI PRIVÉ ВВАЖАЮТЬСЯ КЛАСИЧНИМИ ТА ДЕЩО СТРИМАНИМИ. АКТРИСА МЕГАН ФОКС З УСІЄЇ СИЛИ НАМАГАЄТЬСЯ ПРОДЕМОНСТРУВАТИ, ЩО ВОНИ ЩЕ Й ДУЖЕ СЕКСУАЛЬНІ.

ТІЛЕСНОЇ СУКНІ BRIAN REYES ІВАНКА ТРАМП ОБРАЛА КЛАТЧ JUDITH LEIBER, ЧОРНІ ТУФЛІ З БАНТОМ CHRISTIAN LOUBOUTIN ТА ЮВЕЛІРНІ ПРИКРАСИ, ЗВИЧАЙНО Ж, З ВЛАСНОЇ КОЛЕКЦІЇ IVANKA TRUMP.


35

ЄВІ ЛОНГОРІЇ З ЇЇ ЗОЛОТИСТОЮ ЗАСМАГЛОЮ ШКІРОЮ ДУЖЕ ЛИЧАТЬ ТІЛЕСНІ ВІДТІНКИ. ТОМУ ВОНА ЧАСТО КОХАНА ДІВЧИНА ДЖАСТІНА

НАДАЄ ПЕРЕВАГУ

ТІМБЕРЛЕЙКА АКТРИСА ДЖЕСІКА

САМЕ ТАКИМ СУКНЯМ.

Б’ЄЛЬ РІДКО ПОТРАПЛЯЄ ДО ПЕРШИХ

НА ПРЕЗЕНТАЦІЮ СВОЇХ

РЯДІВ НАЙКРАЩЕ ВБРАНИХ ЗІРОК.

ІМЕННИХ ПАРФУМІВ

ОСЬ І ЦЬОГО РАЗУ ЇЇ НАРЯД ВІД

ЄВА ОДЯГЛА СУКНЮ

VIONNET ВИГЛЯДАЄ ДЕЩО

VICTORIA BECKHAM.

НЕЗГРАБНО. ЗАНАДТО

А НА БЛАГОДІЙНІЙ

ПИШНИЙ РУКАВ ТА

ЦЕРЕМОНІЇ PAR COEUR

ЗАБАГАТО

GALA НА АКТРИСІ БУЛА

ДРАПУВАННЯ.

ТІЛЕСНА СУКНЯ ВІД GEORGES RECH, ВКРИТА ЧОРНИМ МЕРЕЖИВОМ.

НАВІТЬ БАНТ НА ПОЯСІ НЕ РЯТУЄ. БЕЖЕВИЙ ВЕРХ, ЧОРНИЙ НИЗ РОБЛЯТЬ НУДНИМ ЦЕ ВБРАННЯ ВІД LANVIN НА ДЖЕННІФЕР АНІСТОН.


АКТУАЛЬНЕ IНТЕРВ’Ю

www.kosmo.ua

What’s on, Emma Watson?


ЛИСТОПА Д

2010

Що ми знаємо про Емму Вотсон? Їй 20. Вона знялася у 8-ми стрічках про Гаррі Поттера. Значна частина її життя пройшла серед чародіїв, домовиків та іншої нечисті. Але чи вичерпується на цьому особистість молодої актриси, яка примудрилася за короткий термін зайняти перший рядок у переліку найбільш високооплачуваних жінок Голлівуду?

М

абуть, найбільшим шоком для глядачів, які прийдуть на прем’єру восьмої частини епопеї за романом Джоан Роулінг «Гаррі Поттер та Дари Смерті», стануть неймовірно дорослі актори. У реальному житті трійця головних героїв дорослішає швидше за своїх персонажів – Даніель Редкліф уже встиг шокували публіку, з’явившись оголеним на лондонській сцені, у той час як Емма Вотсон – чарівна всезнайка Герміона – продовжує приділяти максимум часу освіті, не забуває відточувати смак та з кожним днем виглядає все жіночніше.

ПАННА ЕММА Вона втратила лік обкладинкам, які прикрашає її обличчя, і половину свого життя прожила як знаменитість світового рівня. Однак ця казка має і зворотню – темну – сторону. Відомі своєю безжальністю, британські таблоїди стримувалися щодо нашої героїні рівно до її 18-річчя, яке відсвяткували особливим чином – зграя папараці, що збіглася для висвітлення лондонської вечірки Емми, була настільки численною, що актриса не могла, за її словами, «буквально протиснутися крізь двері, аби вийти з клубу». І додає з обуренням: «Найгірше те, що кожен з них норовив лягти на асфальт, аби залізти об’єктивом мені під спідницю. Думаю, тепер мені доведеться одягати під сукню велотреки щоразу, коли я виходитиму з авто».

І все ж дорослішання явно пішло Еммі на користь – варто лише глянути на її численні знімки в глянці. Зберігаючи ідеальну рівновагу на неймовірно високих підборах, позуючи в міні або в розкішній вечірній сукні, скроєній самим Карлом Лагерфельдом, вона залишається достатньо виразною для того, щоби бути цікавішою за свої наряди. І, можливо, за своєю героїню. Хоча багато з прихильниць Емми з останнім твердженням не погодяться. Автор «Поттеріади» Джоан Роулінг створила щось більше, ніж звичайну дитячу книжку. Вона дала життя новій рольовій моделі – принаймні для прекрасної половини аудиторії. Герміона, зрештою, як і Емма, не боїться бути тим, ким є – розумною, чесною та відкритою. Вотсон розмірковує з цього приводу: «На екрані й так багато дурненьких дівчаток. Але Герміона достатньо смілива, щоби не ховати свій розум. Ми звикли до того, що грати дурненьких – нормально. Це розчаровує. Мені б хотілося показати не тільки зовнішню красу героїні». Таким чином, Емма демонструє, як далеко вона відійшла від тієї дев’ятилітньої дівчинки, що з’явилася багато років тому на знімальному майданчику першої частини «Гаррі Поттера».

МАГІЯ ТА ЖИТТЯ Із трійці головних героїв епопеї лише вона одна повинна бути вдячна щасливому випадку, адже обидва її партнери були від початку націлені на отримання ролей, у той час, як Вот-

37 сон знайшов агент із кастингу, що приїхав до оксфордської акторської школи, де у той час навчалася Емма. Так, і це теж випадковість. Після розлучення з чоловіком, Жаклін – мати майбутньої зірки – вивезла Емму з рідної Франції на береги Туманного Альбіону, де вони облаштувалися у знаменитому університетському містечку. За словами Вотсон, вона з трьох років мріяла про театр, а в сім уже отримала свою першу нагороду – приз за декламування віршів. У шкільному театрі Еммі – який збіг! – перепадали ролі чаклунок та чарівниць, а на Хеловін вона зосереджено вибирала костюм відьми. Варто додати, що, за чутками, серед її предків числиться Джоан Плейл, англійка, звинувачена 1592 року у відьомстві. Утім, коли викладач акторської школи запропонував Еммі взяти участь в кастингу на одну з головних ролей в «Гаррі Поттері», майбутня Герміона, яка до цього часу стала вже запеклою фанаткою книг Роулінг, не дуже сподівалася на успіх. Але ставлення різко змінилося, коли її запросили на другий тур проб, хоча Емма до останнього не чекала, що зможе отримати роль, на яку претендувати сотні дівчаток. Грайлива та життєрадісна Емма сподобалася самій Джоан Роулінг. Але попереду ще були вісім турів. Сьогодні вона вже може дозволити собі сказати з нудьгуючим виглядом: «Господи, якби я тільки знала, у що впрягаюся!».

ПРО ЩО СПІВАЮТЬ ФІНАНСИ Емма стверджує, що відтоді, як вона знялася у фільмах про Гаррі Поттера, її життя не особливо змінилося: «Звісно, мене впізнають на вулицях, і я проводжу більше часу поза домом. За винятком цього, все настільки нормально, наскільки можливо». Напевно, вона дещо лукавить, адже, крім слави та популярності, у її життя прийшли великі гроші. За даними журналу Vanity Fair, упродовж минулого року Вотсон заробила більше, ніж будь-яка інша голлівудська ак-


АКТУАЛЬНЕ IНТЕРВ’Ю

www.kosmo.ua

триса. Сума, яка впала на її рахунок, досягає захмарних 30 мільйонів доларів. Таким чином, Емма очолює список найбільш високооплачуваних жінок Голлівуду і є 14-ою в загальному чарті. Єдина, окрім Емми, жінка в «золотій двадцятці» – Камерон Діаз. На питання, що вона робить з такими фінансами, Емма ухиляється від прямої відповіді: «Спершу я не знала, скільки заробляю. Усіма статками керували батьки. Зараз ситуація, звісно, змінилася. Але в цьому я вкрай нудна. Нiякого божевiлля. Я купила ноутбук Apple і чорну Toyota Prius. Багато витрачаю на одяг».

блейзері Ralph Lauren і якихось балетках», – уточнює вона. «Украй непросто описати власний стиль. Я молода, тому все ще у пошуку. Але, думаю, він дуже англійський та відрізняється індивідуальністю, – відзначає Емма. – Немає нічого цікавого в тому, щоб виглядати ідеально. Одяг повинен щось розповідати про тебе саму, про те, ким ти є».

МОДНА ЧАКЛУНКА Мода – окрема сторінка в біографії Емми. Вона всіляко намагається витримати свій власний стиль – як на червоній доріжці, так і в повсякденному житті. Що ж, її старання не залишилися непоміченими. Вона справедливо може пишатися дружбою з великим та страшним Карлом Лагерфельдом, чиєю музою її називають таблоїди, і, звісно, зйомками в рекламній кампанії Burberry. Маючи загострене відчуття моди, Вотсон заявляє: «Люблю Chanel – це, напевно, щось типу мого щасливого бренда». Окрім того, вона експериментує з нарядами Balenciaga, Miu Miu, Alice Temperley і не такої широковідомої англійської марки William Tempest. «Частіш за все, звісно, мене можна побачити в джинсах від Topshop,

ЗВЕРХУ ВНИЗ: Емма на церемонії The Orange British Academy Film Awards у сукні Temperley London; після того, як Вотсон взяла участь у рекламній кампанії Burberry, з Крістофером Бейлі ії пов’язує дружба; на показі своєї улюбленої марки в компанії актрис Лів Тайлер, Гвінет Пелтроу та фотографа зі світовим ім’ям Маріо Тестіно

Звісно, всі питання стилю зникають, коли справа стосується зйомок. Екранізація останньої, сьомої книжки – «Гаррі Поттер і Дари Смерті», – як відомо, складатиметься з двох частин. А це означає, що, беручи участь в промо-кампанії одного фільму, Емма паралельно зайнята в зйомках наступного. «Думаю, я ніколи так не втомлювалася у своєму житті, – говорить Вотсон. – Я без перебільшення стягую себе з ліжка й приходжу на знімальний майданчик в піжамних штанах та угах на босу ногу, – який там стиль!»

ДІВЧИНКАСТУДЕНТКА Однак гардероб, про який так любить говорити актриса, ймовірно, стане їй у нагоді восени – під час навчання у коледжі. Вона, як і Герміона, вкрай стурбована своєю освітою. Від початку роботи над першим фільмом Емма ні на день не переривала свого навчання – у її розкладі обов’язково були наявні п’ять годин занять за шкільною програмою, а в табелі – лише найвищі оцінки, що стало при-


ЛИСТОПА Д

водом для жартів на знімальному майданчику. «Відтоді, як мені виповнилося 11 років, я зрозуміла, що хочу навчатися в університеті». Бажання продовжити освіту було настільки великим, що змусило Вотсон відкласти на цілий місяць підписання контракту на зйомки двох останніх фільмів. Зрештою, цей факт приємно збільшив її гонорар. «Наталі Портман в моєму віці якось сказала, що гарна освіта важливіша за гарну акторську гру. Я цілком розумію, що вона мала на увазі. Не знаю, чи продовжуватиму я свою кар’єру. Я просто хочу жити звичайним життям». Палке бажання навчатися в університеті та прагнення до «звичайного життя» привело Емму до того, що вона заявила про бажання жити, як інші студенти, в гуртожитку, поділяючи кімнату з однокурсниками. Даніель Редкліф назвав її божевільною. «Але я хочу бути, як усі», – говорить вона. І додає, посміхаючись: «Принаймні доти, допоки не побачу стіни, обвішані постерами з фізіономією Гаррі Поттера».

ЩО Ж БУДЕ ДАЛІ?

Фото: fotobank.ua

Вочевидь, Емма ще не визначилася з тим, що робитиме після закінчення університету. Девід Єйтс, режисер останніх чотирьох серій «Поттеріади» так говорить про акторські здібності Вотсон: «Я думаю, що в Емми могла б бути надзвичайна кар’єра. Звісно, якщо вона з розумом підійде до вибору відповідного матеріалу. Ми не бачили й крихти того, на що здатна ця дівчинка». Після скандальної прем’єри спектаклю Equus, у якому Даніель Редкліф переконав усіх у своєму бажанні відійти від іміджу Гаррі, повністю оголившись перед публікою, питання про готовність до такого кро-

2010

39 ку посипалися на голову Емми. Вотсон, не вагаючись ні хвилини, відповіла із розсудливістю зрілої актриси: «Якщо я розумітиму, що моє ню відіграє важливу роль у постановці, я зроблю це, – сказала вона. – Звісно, не поспішатиму із роздяганням доти, поки не повірю у необхідність такого кроку». Чи була вона шокована вчинком колеги? «Звісно! Я просто бубоніла йому на кожному кроці, що він божевільний. Але коли прийшла на спектакль – заспокоїлася. Він мав рацію».

ЗВЕРХУ ВНИЗ: Особливо урочистий момент – знаменита трійця з «Гаррі Поттера» залишає свої відбитки на Алеї слави в Голлівуді; Емма з батьком Крісом, 2010 р.; брат Алекс, який разом із сестрою взяв участь в рекламній кампанії Burberry; на музичному фестивалі в Англії зі своїм бойфрендом Джоржем Крайгом

На відміну від своїх колег, Даніеля та Руперта, Емма не вважає свою роботу над черговими серіями про Поттера трампліном для подальшої акторської кар’єри. Але стверджує, що й досі закохана в книгу та її героїв. «Якщо чесно, я звихнута фанатка Гаррі Поттера. Я знаю всі книжки назубок. Я читала кожну з них принаймні тричі й впевнена, що зможу відповісти на будь-яке запитання про зміст, яке прийде вам до голови. Але, читаючи, я була звичайною людиною, яка вмирає від бажання дізнатися, що ж трапиться далі, й зовсім не думала про сцени, в яких мені доведеться зіграти». Що ж стосується найближчого майбутнього, у планах Емми – придбання власного будинку з величезною кількістю живописних полотен на стінах. «Звісно, важко уявити моє життя без Гаррі Поттера. Напевно, як і пригадати, що було до нього. Але я знаю, що зможу існувати окремо від світу Хогвартса. Будучи частиною мене, він мене все ж не вичерпує. Знаю одне – моя героїня житиме в уяві багатьох поколінь дітей ще довгі роки». Ось так. Ні більше, ні менше. КОСТЯНТИН КОВШЕВАЦЬКИЙ


РЕКЛАМА


найактуальніші ідеї для макіяжу, догляду, краси й стилю Приклад ідеальної бабети від KARL LAGERFELD FW’11.

ЧИТАЙТЕ У ЛИСТОПАДI ТРЕНДИ МІСЯЦЯ МАКІЯЖ: широкі брови та синьо-фіолетові тіні ОБЛИЧЧЯ: світлий тон та помаранчеві рум’яна ЗАЧІСКА: «дім» на голові та підняті кучері ст. 42

РЕКОНСТРУКЦІЯ ІКОНИ Мерилін Монро ст. 56 ФІТНЕС ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ Фейсформінг замість пластики ст. 62


ТРЕНДИ ОСІНЬ-ЗИМА 2010/2011

КРАСА

www.kosmo.ua

1

2

HOUSE OF HOLLAND

1. Pupa Luminys запечені рум’яна 182 грн. 2. 65 грн. 3. Bourjois Vintage Seventeen рум’яна рум’яна 110 грн. 4. Pupa Silk Touch рум’яна 182 15 грн. грн. 5. essence Cute as Hell лак для нігтів 112.15 грн. 7. Artdeco 6. L’OREAL Delicieux рум’яна 78 грн. 8. Max Factor Flawless Perfection рум’яна рум’яна 99.95 грн

DKNY

3

4

KANE

5

8

7 6

оранжеве сонце

Рожеві рум’яна – дівочий, але дещо банальний образ. Урізноманітнити свій макіяж можна, обравши для щік оранжеві відтінки. Звісно, для таких експериментів необхідний рівномірний тон обличчя та помірність у губній помаді. Якщо самих рум’ян видасться замало, можна такий самий тон нанести на повіки.


ЛИСТОПА Д

43

2010

MILLER

1

ROLAND

2 LACOSTE

1. Bourjois Smoky Eyes 125 грн. набір тіней 99 2. TNinelle подвійні тіні грн. 3. BeYu база під тіні 105 грн. 4. IsaDora Light&Shade 171 грн. 5. BeYu Mineral тіні 150 грн. розсипчасті тіні 78 6. Artdeco лак для нiгтiв грн. 7. Seventeen Silky тіні 54.95 грн. 8. Make Up Factory тіні-квартет 218 грн

3

8

4

7

5 BLUGIRL

VON FURSTENBERG

фіолетово-синій муар 6

Фіолетовий туман тіней до синьо-сірих очей та рожевої помади – вишуканий образ сучасної тусовщиці. Фарбуйте верхню повіку до самих брів і знизу тонкою смужкою по лінії вій. Для особливо екстравагантних красунь – додайте блиску, який наноситься на спеціальний прозорий гель.


КРАСА

www.kosmo.ua

ТРЕНДИ ОСІНЬ-ЗИМА 2010/2011

BARBARA BUI

2

BEEQUEEN

4 1

3

1. Artdeco гель для брів 103 грн. 2. BeYu Catwalk 305 грн. 3. Make Up Factory набір тіней для брів 266 грн. 4. Ninelle Glam Touch набір тіней для брів 134 грн. 5. Artdeco олівець для брів з щіточкою 47.95 грн. 6. трафарет для створення форми брів essence lash and brow гель для брів та вій 29.95 грн. 7.Bourjois Mineral Matte тональний крем-мус 145 грн

5

SANDER

6

D&G

TRACY REESE

не хмурити брови

7

Восени 2010 і надалі актуальні широкі брови. Жодних «креслярських проявів» – ефект натуральності не сумісний зі здивовано піднятою ниточкою. Хоча такий результат досягається не меншою працею – спеціальні шаблони допоможуть підібрати оптимальну ширину для вашого типу обличчя, а гелі – втихомирити неслухняні волоски.


ЛИСТОПА Д

45

2010

4 3

6 5 7 2

однотонний тон Ніжний тон обличчя – характерна риса молодості. На базу можна нанести тональний крем з легким мерехтливим ефектом. Маленький секрет – спершу нафарбуйте зони біля носа, під очима та носо-губні складки консилером на тон світлішим за основний засіб. Опісля нанесіть на повіки рожеві прозорі тіні.

8 1

9

1. Color Me Natural Finish Hydratant консилер 97.50 грн. 2. Max Factor Mastertouch консилер навколо очей 79 грн. 3. Artdeco Mineral 125 грн. 4. L’Oreal Glam Shine 6H блиск для губ компактна пудра 113.95 грн. 5. Bourjois Poudre Libre розсипчаста пудра 140 грн. 92.95 грн. 7. BeYu подвійні тіні 6. L’Oreal Chrome Shine тіні 105 грн. 8. Maybelline Affinitone Mineral тональний крем 82.95 грн. 9. L’Oreal Alliance Perfect рум’яна 102.95 грн

PRINGLE

BYBLOS

PUCCI


КРАСА

www.kosmo.ua

красиво збоку

RIVA

CHISATO

Пишне хвилясте волосся можна не тільки ефектно розпускати по плечах. Зберіть у пучок або навіть кілька, змістіть їх на один бік і отримаєте вечірній варіант класичної зачіски. Підходить і для коктейлів, і для ділових вечерь. Особливо гарно виглядає з відкритою шиєю – підняте наверх волосся підкреслює її граціозність. Червоні губи додадуть аристократизму. CONRAN

3

2

5 6

1 7

ПРАСОЧКА ДЛЯ ВОЛОССЯ REMINGTON S9500

1. SYOSS Shine boost спрей-блиск 35.95 грн. 2. Wellaflex крем-гель для укладки 26.95 грн. 3. Taft Looks Modeling спрей31.95 грн. 4. herbal гель для укладки essences «Грайливі кучері» шампунь для кучерявого волосся 20.75 грн. 5. Gliss Kur 33.50 грн. «Рідкий шовк» легкий флюїд 6. C:EHKO Halt гель-віск для укладки 75.95 грн. 7. Sunsilk «Каскад прядок» легкий захисний крем 13.20 грн


ЛИСТОПА Д

2010

47 VERA WANG

1

2

4

3

5

6

«дім» на голові

Начоси, звісно, не дуже популярний у народі атрибут – його довго викорінювали зі свідомості пострадянської жінки. Однак і в ньому можна знайти позитивний момент – будьяке обличчя стає більш скульптурним. Отже, озброївшись стайлінг-засобами та відчуттям міри, піднімайте потилицю. Допустимі різні підкладки. Головне – закріпити це монументальне творіння лаком сильної фіксації.

PRABAL GURUNG

7

NINA RICCI

ФЕН ДЛЯ ВОЛОССЯ REMINGTON AC5011

1. Sunsilk «Дзеркальний блиск» мус для збільшення об’єму 21.75 грн. 2. Herbal essences «Любов до самих кінчиків» крем-догляд 20.75 грн. 3. Pantene Pro-V «Злиття з природою» сироватка для волосся 28.75 грн. 4. Sunsilk «Пишний об’єм» лак для збільшення об’єму 22.75 грн. 5. NIVEA «Ефектний об’єм» спрей для надання об’єму 30.75 грн. 50.95 грн. 7. Wella design «Підніми їх!» спрей-гель для 6. L’Oreal Studio Line гель з ефектом мокрого волосся надання об’єму 28.25 грн


УРОКИ СТАЙЛІНГУ ВІД PROFESSIONAL TOUCH

У ЛИСТОПАДІ ЕКСПЕРТИ ЛІНІЇ ЗАСОБІВ ДЛЯ СТАЙЛІНГУ PROFESSIONAL TOUCH ПІДГОТУВАЛИ ДЛЯ ВАС МАЙСТЕР-КЛАС ЗІ СТВОРЕННЯ 3-Х СТИЛЬНИХ ЗАЧІСОК ДЛЯ РІЗНИХ ОКАЗІЙ.

Фото: Віталій РУДЕНКО, Стиль: Олена АРТЕМЕНКО, Модель: Катерина АРТЕМЕНКО

колосок ЗАСОБИ СТАЙЛІНГУ: лак PROFESSIONAL TOUCH з лінії Natural, що забезпечує фіксацію та зволоження волосся.

ЗАСОБИ СТАЙЛІНГУ: мус та лак PROFESSIONAL TOUCH з лінії Creative, що забезпечує фіксацію укладки та об’єм. ЯК СТВОРИТИ ТАКУ ЗАЧІСКУ? 1. Нанести на волосся мус. 2. Підкрутити пасма на плойку або бігуді з великим діаметром, створивши ефект хвилі. 3. Начесати волосся біля коренів, починаючи від чола й до потилиці. 4. Хаотично зібрати волосся на потилиці та закріпити шпильками. 5. Вивільнити окремі пасма. 6. На чолі зробити великий кок. 7. Зафіксувати зачіску лаком PROFESSIONAL TOUCH Creative.

УВАГА! АКЦІЯ!

косий продiл ЗАСОБИ СТАЙЛІНГУ: гель та лак PROFESSIONAL TOUCH з лінії De Luxe, що забезпечують надійну фіксацію та надають волоссю блиску.

ЯК СТВОРИТИ ТАКУ ЗАЧІСКУ? 1. Вирівняти волосся та зробити косий проділ, перекинувши все волосся на один бік. 2. Щоби волосся не розпадалося і не завивалося, нанести невелику кількість гелю, попередньо розігрівши його у долонях. 3. Частину волосся закріпити невидимками на потилиці. 4. Зафіксувати зачіску лаком PROFESSIONAL TOUCH De Luxe.

РЕКЛАМА

креативний кок

ЯК СТВОРИТИ ТАКУ ЗАЧІСКУ? 1. Вирівняти волосся та заплести «колосок» від чола до самих кінчиків

волосся. Стежте за тим, щоб «колосок» не був тугим, це дозволить зберегти об’єм зачіски. 2. Закріпити кінчик «колоска» гумкою, підігнути під волосся на потилиці та заколоти невидимками. 3. Зафіксувати зачіску лаком PROFESSIONAL TOUCH Natural.

Купуйте промо-набір «Лак + мус для волосся від PROFESSIONAL TOUCH» ТА ОТРИМУЙТЕ ЗНИЖКУ 40% НА МУС

період дії: з 01.11.10 до 28.11.10 у мережі магазинів «КОСМО»


АМА


БАЗОВА РІЧ

КРАСА

www.kosmo.ua

БАЗОВА РІЧ Шкіряна куртка Vero Moda, 699 грн ЛIВОРУЧ: Комбінезон Mango, 999 грн; рукавиці Benetton, 479 грн ПРАВОРУЧ: Сукня Orsay, 449 грн

ШКІРЯНА КУРТКА•ШКІРЯНА


ЛИСТОПАД

2010

51

БАЗОВА РІЧ Шкіряна куртка Vero Moda, 699 грн ЛІВОРУЧ: Брюки Vero Moda, 349 грн ПРАВОРУЧ: Джинси Orsay, 449 грн; футболка Mango, 399 грн

А КУРТКА•ШКІРЯНА КУРТК


БАЗОВА РІЧ

КРАСА

www.kosmo.ua

БАЗОВА РІЧ Біла блуза з жабо Benetton, 469 грн ЛІВОРУЧ: Спідниця Benetton, 469 грн ПРАВОРУЧ: Сарафан Benetton, 729 грн; хустка Vero Moda, 189 грн

БЛУЗА•БІЛА БЛУЗА•БІЛА Б


ЛИСТОПАД

2010

53

БАЗОВА РІЧ Біла блуза з жабо Benetton, 469 грн ЛІВОРУЧ: Джинси Orsay, 449 грн; жилет Orsay, 249 грн ПРАВОРУЧ: Брюки Vero Moda, 349 грн; жакет Vero Moda, 519 грн; сумка Mango, 399 грн

ЛУЗА•БІЛА БЛУЗА•БІЛА БЛ


БАЗОВА РІЧ

КРАСА

www.kosmo.ua

БАЗОВА РІЧ Жовте пальто Benetton, 1219 грн ЛІВОРУЧ: Сукня Orsay, 179 грн; берет Benetton, 159 грн ПРАВОРУЧ: Сукня Vero Moda, 439 грн

ТЕ ПАЛЬТО •ЖОВТЕ ПАЛЬТ


ЛИСТОПАД

2010

55

БАЗОВА РІЧ Жовте пальто Benetton, 1219 грн

МОДЕЛЬ: Анна ЗУБ (KARIN-MMG); ФОТО: Віталій РУДЕНКО; СТИЛЬ, ВІЗАЖ, ЗАЧІСКИ: Олена АРТЕМЕНКО

ЛІВОРУЧ: Сукня Mango, 999 грн ПРАВОРУЧ: Брюки Vero Moda, 349 грн; гольф Benetton, 239 грн

ТО •ЖОВТЕ ПАЛЬТО •ЖОВТ


ІКОНИ СТИЛЮ

Мерилін Монро, Коко Шанель, Одрі Хепберн... – ці жінки стали еталоном стилю для мільйонів жінок на багато десятиліть. Кожна з них – окрема епоха і взірець для наслідування. Як створювалися їхні образи і шліфувався неповторний стиль – читайте у новій рубриці «Ікони стилю ХХ ст.»

КРАСА www.kosmo.ua

M


2010

ерилін

се своє життя Мерилін Монро прагнула досконалості: досконалості у зовнішності, поведінці, акторській грі, в чоловіках. Вона мріяла про ідеал, й такою назавжди залишилася на фото, кінокадрах і в людській пам’яті. Чим більше навколо неї було терня, тим сильніше вона прагнула до зірок. Вона сама стала своїм Пігмаліоном і виліпила свою досконалість власними руками. Невинний білявий ангел, який випромінював стільки сексуальних флюїдів, що атмосфера навколо неї була наелектризована сексом. Ікона стилю, сексу і гламуру – ось найпочесніший титул Мерилін Монро. Однак на ікону моляться, обожнюють та благоговійно споглядають здаля. Та ніхто не любить її як живу людину зі своїми бідами та негараздами.

У

КРОКИ ДО ДОСКОНАЛОСТІ «Мене не цікавлять гроші. Я лише хочу бути прекрасною.» М.М. Свою першу «візитну картку» – червону помаду Guerlain, Мерилін Монро (тоді ще Норма Джин

МОНРО:

Мортесон) отримала у подарунок від подруги матері Ґрейс Годдар, коли їй виповнилося дев’ять років. Ґрейс забрала дівчинку із сирітського притулку, де її залишила рідна мати, й оформила над нею опікунство. Хоча прийомна сім’я так ніколи й не стала для Мерилін рідною, і вітчим навіть намагався її зґвалтувати в 11 років, та все ж Ґрейс намагалася хоч щось зробити для Норми. Вони разом ходили у кіно на фільми з Джин Харлоу, і Ґрейс запевняла маленьку Норму, що одного дня вона стане такою ж красунею, як Джин. Саме Ґрейс навчила Норму користуватися макіяжем. Мерилін не розлучалася з помадою Guerlain решту всього свого життя. Непотрібна нікому, дівчинка рано зрозуміла, що може розраховувати тільки на себе. Сучасники кажуть, що вона ніколи не була сильною. Однак, що ж тоді змушувало її безупинно шліфувати себе, як не надзвичайна сила волі. Її першою перемогою над собою стало позбавлення від заїкання, яке загострилося після перебування у сирітському притулку. Вона не могла й двох слів сказати, щоб не заїкатися. Щоби повністю позбутися цієї вади без

57

РЕКОНСТРУКЦІЯ ІКОНИ

M

ЛИСТОПАД


КРАСА

www.kosmo.ua

«Ніхто не казав мені, що я гарна,

коли я була маленькою дівчинкою. Маленьким дівчаткам потрібно завжди казати, що вони гарні, навіть, якщо вони

ІКОНИ СТИЛЮ

такими не є.» М.М.

жодної допомоги логопедів Нормі знадобилося три роки. Вона вголос читала сторінки тексту, декламувала вірші, намагаючись перекричати брязкіт каструль, розмови в домі та шум води у ванній. Пусті стіни були першими слухачами її монологів та пісень. Утім, ці «дитячі пустощі» стали у нагоді дев’ятнадцятирічній фотомоделі на знімальному майданчику. Директор модельної агенції «Блакитна книга» Еммелін Снівелі погодилася підписати контракт із Нормою, якщо вона пройде тримісячні курси при агенції. Саме на цих заняттях Еммелін навчила Норму зменшити свою усмішку. Ця особлива усмішка тремтячими губами згодом стане «брендом» Мерилін Монро. Аби не опинитися за бортом, як більшість моделей, Норма продовжує вдосконалюватися. Вона розвиває гнучкість та пластику, повторює рухи акторів

пантоміми й танцювальні па на височенних підборах. Для неї усе це сповнено надзвичайного сенсу – після виснажливих тренувань вона довго сиділа у холодній воді або безсила падала у ліжко. Щоранку і щовечора по півгодини тримала ноги, піднятими біля стіни. Згодом на запитання репортерів про свою дивовижну гнучкість, відповідатиме, що все це дано їй від природи і вона не докладала жодних зусиль. Усі знання вона вбирала в себе, як губка воду. Докладно розглядала кожне своє фото, відбирала ті, які їй здавалися не дуже вдалими, і запитувала фотографів, що вона зробила не так. Якось 1946 року Еммелін Снівелі відправила Норму до салону краси Frank & Joseph, щоб привести до ладу її волосся для реклами шампуню Rayve. Цей салон мав солідну репутацію, оскільки в ньому обслуговувалися голлівудські зірки

Рита Хейворт та Інґрід Берґман. Колорист Сильвія Бернхарт одразу ж взялася вирівнювати Нормине волосся, яке вона охарактеризувала як «коричневе й ґудзувате». Того ж вечора вони вирішили висвітлити волосся й надати йому червоно-блондинистого відтінку. Норма Джин була настільки задоволена результатом, що захотіла стати ще світлішою. Упродовж наступних п’яти місяців Бернхарт поступово змінювала природний рудо-коричневий колір юної моделі на золотистий медово-білявий. Подейкують, що Мерилін довелося дев’ять разів перефарбовуватися, аби перетворитися на «фірмову» платинову блондинку. Утім, найбільші зміни на Норму Джин чекали ще попереду. Цього ж 1946 року вона підписує свій перший контракт із кіностудією «20 століття Фокс». Тоді ж і змінює своє справжнє ім’я на псевдонім


ЛИСТОПАД

59

2010

ИЛІН О ПРО МЕР ДОСТОВІРН – 89 Об’єми: 89 – 56 см 6 Ріст: 16 Вага: 53,5 кг D гальтера: 36 Розмір бюст 38 я: Розмір взутт льне – коричневе, ра Волосся: нату біле на не ва бо ар ф по акитний бл : ей Колір оч , чорний, ори: бежевий ль ко і ен бл лю У оний білий та черв уми: Chanel No. 5 рф па і ен бл лю У me ем: Nivea Cre Улюблений кр а: Rouge Diabolique від ад м Улюблена по Laszlo, Guerlain сметика: Erno Улюблена ко en Elizabeth Ard

Мерилін Монро – ім’я Мерилін за запозичене у співачки 20-тих Мерилін Міллер, а Монро – дівоче прізвище її матері. Через два роки відбувається ще одна зміна зовнішності – для зйомок у фільмі «Хористки» її вирівнюють передні зуби, які дещо стирчали вперед. А ще через два роки Мерилін робить завершальний внесок у своє обличчя – закоханий у неї 53-річний рекламний агент Джонні Хайд дає їй гроші на пластичну операцію носа та підборіддя. Деталі цієї операції, на жаль, не відомі, утім після неї бульбоподібний ніс Мерилін став більш жіночим та витонченим, а підборіддя чіткіше окресленим. Мабуть, саме Мерилін стала першою кінозіркою, яка проклала стежинку до пластичних хірургів, і скальпель почав відігравати вирішальну роль у зовнішності голлівудських зірок. Важко повірити, що у Мерилін на обличчі не було жодних недоліків, які є у будь-якої жінки. Однак ніхто про

них не знав, окрім неї самої. Чи не тому Мерилін годинами висиджує перед дзеркалом, наносячи грим. Вона вчиться, експериментує і врештірешт досягає вершин досконалості мейк-апу – одного разу фотограф застав її за гримом із підручником анатомії в руках. Чим складнішим є її макіяж, тим непомітніше він виглядає. Вона нікому не довіряє свою красу й завжди все робить сама – накладає грим, робить зачіску, фарбує нігті. Саме тому вона завжди запізнювалася.

ДИВАЦТВА МЕРИЛІН «У Голлівуді цнота дівчини значно менш важлива, ніж її зачіска. Тебе судять по тому, як ти виглядаєш, а не ким ти є насправді.» М.М. Унікальна на екрані, Мерилін була унікальною і в повсякденному житті. Однак навряд чи це викликало захоплення у її близьких. Скоріш навпаки, її останній чоловік Артур

Міллер не розумів, як можна спати до обіду, а потім цілий день вештатися голою по будинку чи годинами «висіти» на телефоні. Утім, у цьому теж був стиль Мерилін Монро. Вона могла цілісінький день пролежати в ліжку, ласувати розтопленим шоколадом, злизуючи його з пальців, і запивати улюбленим шампанським «Дон Періньйон 1953». Брудні пальці й губи вона витирала просто об простирадла. До речі, скільки б на столі не стояло розпочатих пляшок шампанського, Мерилін завжди відкорковувала нову пляшку, вона любила лише свіже шампанське. Харчувалася вона теж поособливому. Мерилін ніколи не була господинею на кухні. Ще у «дозіркові» часи її «фірмовою» стравою була пригоріла морква. Ставши зіркою, вона була цілком байдужа до їжі й могла пити лише апельсиновий сік. Не любила вона й ресторани, там, на її думку, було занадто багато народу, та


ІКОНИ СТИЛЮ

Мерилін Монро, Коко Шанель, Одрі Хепберн... – ці жінки стали еталоном стилю для мільйонів жінок на багато десятиліть. Кожна з них – окрема епоха і взірець для наслідування. Як створювалися їхні образи і шліфувався неповторний стиль – читайте у новій рубриці «Ікони стилю ХХ ст.»

КРАСА й навіщо витрачатися на дорогу їжу, якщо є морква, яйця і молоко – ними й можна харчуватися. Натомість вона по сто разів на день зазирала до холодильника: то відкусить шматочок м’яса, то злизне трошки масла, то пожує скоринку хліба... Можливо, саме в такому способі харчування й слід шукати причини стрункості Мерилін. Хоча актриса мистецьки уміла підкреслити свої принади. Наприклад, вона ніколи не носила нижню білизну: маючи великі, гарні груди, не одягала бюстгальтер, однак при цьому не виглядала вульгарно. Подейкували, що Мерилін підкладала під груди спеціальні подушечки – аналог сучасних push-up – які пришивала безпосередньо до сукні. Утім, не всім подобалося її прагнення до природності. Одним із улюблених її занять був шопінг – Мерилін могла міряти одяг річ за річчю. Та продавщиці були шоковані, коли помічали, що на ній немає нижньої білизни. «Ці лінії і складки на спідній білизні ненатуральні – вони спотворюють дівчину», – так Мерилін пояснювала своє рішення ходити без

www.kosmo.ua

білизни. Продавці завжди обурювалися, коли вона намагалася повісити міряні нею речі назад на вішаки. Тому міс М просто купувала усе.

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБРАЗУ «Це займає доволі багато часу, аби виглядати як Мерилін Монро, навіть якщо ви і є Мерилін Монро» М.М. Свій стиль Мерилін повністю створила сама. У неї не було когорти стилістів, як у сучасних зірок, – вона сама підбирала і купувала собі одяг. У неї не було свого косметолога – вона сама придумала секрети догляду за шкірою. У неї не було свого візажиста, тож її макіяж був виключно справою її власних рук та уміння. І крім того, у 50-ті не існувало цифрової зйомки та Фотошопу, можливості виправити на комп’ютері недоліки шкіри чи затушувати зморшки не було, тож Мерилін досягла вершин у своєму макіяжі. Сяюче, ідеально окреслене, обличчя без жодного недоліку, виразні очі, підведені чорними стрілками, та червона помада на

пухких губах. Вона ніколи ні з ким не ділилася своїми секретами, тож візажисти всього світу буквально під мікроскопом вивчали її фото, щоб зуміти відтворити її техніку. Наче реконструйований мистецький шедевр, обличчя Мерилін відкриває свої таємниці.

Таємниця №1: Створення основи Мерилін завжди захищала обличчя, наносячи на нього оливкову олію або свій улюблений зволожувальний крем «Нівея» в оригінальній тонкій баночці. Актриса умивалася очищувальною олійкою, винайденою тодішнім голлівудським візажистом Шу Уемура, й після цього споліскувала обличчя 15 разів холодною водою, щоб звузити пори. Опісля наносила на обличчя кілька тонких шарів вазеліну або у пізніші роки Active pHelityl Cream від Erno Laszlo, чергуючи його з пудрою (одна із улюблених була Pat-acreme від Elizabeth Arden). Ця основа й створювала неперевершене сяйво її шкіри. Окрім того, Мерилін


ЛИСТОПАД

користувалася гормональним кремом для відрощування ніжного дитячого пушку на обличчі, це додавало їй сяяння у студійних софітах.

Таємниця №2: Підкреслення рис Мерилін завжди підводила контур брів, що візуально розширювало її чоло. Щоби підкреслити вилиці та зменшити ніс, актриса використовувала рум’яна pHelitone від Erno Laszlo. Ними вона торкалася кінчика носа й вела лінію вверх за допомогою вазеліну або пудри. Цю дію вона повторювала доти, доки не досягала відмінної форми носа. Завдяки цьому на фото її ніс не виглядав занадто довгим. Після цього вона наносила рум’яна на вилиці, трошки нижче найвищої точки вилиць.

2010

Pearly Blue від Elizabeth Arden. Щоб підкреслити око, Мерилін використовувала чорний або коричневий лайнер для очей від Elizabeth Arden. Верхню повіку вона підводила повністю, починаючи від внутрішнього кутика ока, й вела лінію вверх за межі зовнішнього кутика. Лінія на нижній повіці є головним секретом у створенні «ока Мерилін»: олівцем вона починала лінію від точки, де райдужна оболонка ока торкається повіки, й проводила її у напрямку до зовнішнього кутика і трошки вниз. Окрім того, Мерилін завжди носила накладні вії. Штучну вію вона розрізала надвоє і прикріпляла над власною лінією вій. Завдяки цьому її очі виглядали цілком натурально.

Таємниця №4: Об’ємні губи Таємниця №3: Сяючі очі! Усю верхню повіку до самих брів Мерилін покривала блискучими білими тінями White Lustre від Elizabeth Arden. Опісля пензликом у зовнішній кутик ока наносила димчасті тіні Autumn smoke або

Спершу Мерилін окреслювала форму губ червоним олівцем, дещо темнішим за тон помади. Після цього пензликом наносила три шари різних помад. Шари помади вона чергувала з шарами блискубальзаму.

61 Таємниця №5: Сукні – краса у простоті Для Мерилін жіночність була символом природності, й вона прагнула природності у всьому. Мабуть, тому чоловіки завжди дивилися на неї, а не на її сукні. Покинута матір’ю через 2 тижні після народження, Мерилін не знайшла душевного тепла й любові ні в сирітському притулку, ні в прийомній сім’ї, ні у власних чоловіків. Усе своє життя вона прагнула любові, а отримувала натомість лише секс. Її коханцями були найвідоміші чоловіки того часу: Джон і Роберт Кеннеді, Френк Сінатра, Ів Монтан. Та вона залишилася сама з розбитим серцем, трьома невдалими шлюбами й дванадцятьма абортами. Її жадали всі чоловіки Америки, нею захоплювалися, боготворили. Але ніхто не зміг дати їй справжньої любові, яка не вимагає нічого натомість, ніхто не зумів її любити щиро й безкорисно. Любити, як мама. МАРІАННА П’ЯТАКОВА-ЛУЧЕНКО

«Усе своє життя я на-

лежала тільки глядачеві. Не тому, що я велика актриса, а тому що нікому іншому я не була потрібна.» потрібна. М.М.


КРАСА

www.kosmo.ua

ФЕЙС-КОНТРОЛЬ: КОНТРОЛЬ: тримай обличчя!


ЛИСТОПА Д

МІОСТИМУЛЯЦІЯ: лінивий

фітнес Цей спосіб найпростіший та найшвидший. Не докладаючи жодних зусиль, ви зміцнюєте м’язи обличчя, лежачи в кабінеті косметолога. Поки ви релаксуєте – вони посилено скорочуються під імпульсами мікрострумів й набувають пружності й красивої форми. Працювати їх змушує спеціальний апарат, який надсилає кожному м’язу імпульс струму, і в цей момент він робить щось на зразок «присідання» чи «віджимання». Потім м’яз розслабляється, допоки апарат не дає йому новий стимул для чергової «вправи». Упродовж 20-ти хвилин таких скорочень-розслаблень м’язи отримують повноцінне фітнестренування, яке дозволяє їм кинути виклик силі тяжіння й не дозволяє осунутися. «Ефект помітний уже після першої процедури, – говорить

для шкіри:

косметолог студії краси Ego-Style Олена Фарфоловська. – Щоки стають пружними й підтягнутими. Але один сеанс не дасть бажаного ефекту. Умова ефективного тренування – це курс з 10 процедур. У цьому випадку пружні вилиці будуть вам забезпечені як мінімум на півроку.» покращує циркуляцію крові, прилив кисню, живлення тканин, виводить токсини.

МАСАЖ: прості рухи Цей спосіб, як і попередній, не потребує зусиль з вашого боку. Їх докладатиме косметолог, який глибоко пророблятиме ваші м’язи й цим позбавить вас від зморщок – теперішніх та майбутніх. Якщо ви думаєте, що між вами та зморшками лежить прірва як мінімум років 20, то ви глибоко помиляєтеся. Мімічні зморшки здатні з’явитися і в 15 років, особливо, якщо ви не в міру емоційні. Тренуючи м’язи завдяки масажу, ви здатні протистояти появі глибоких зморщок на місці мімічних. Але починати потрібно з юних літ. «Найкращу масажну зарядку дає іспанський масаж, наприклад хіромасаж. Він дуже глибоко проробляє всі лицеві м’язи. Рухи хіромасажу добре коректують друге підборіддя та розгладжують мімічні зморшки», – пояснює Олена. підвищує пружність, знімає набряки, оновлює клітини, вирівнює колір обличчя. для шкіри:

М’язи обличчя також потребують тренування, так само, як і м’язи стегон та сідниць. Чому? Від їхнього тонусу залежить ваша краса та свіжість. Дослідження доводять, що працюючий м’яз споживає утричі більше поживних речовин і в сім разів більше кисню, ніж бездіяльний. Це означає, щоби в 30 виглядати на 20, починайте тренування вже зараз.

63

2010

(дівчата з широкими вилицями завжди виглядають молодшими, ніж вузьколиці ровесниці), конституції тіла (чим більше зайвої ваги, тим старшою ви виглядаєте), від спадковості (у першу чергу, від вмісту колагену в шкірі). Ці показники ми не здатні змінити. Але є ще один важливий параметр – міцність м’язів. І він цілком піддається корекції. Чим більше лицьових м’язів ви задіюєте щодня, тим вища пружність шкіри й чіткіші контури обличчя. Не кажучи вже про його виразність та жвавість, без яких ніхто й ніколи не буде привабливим. Ось чому сьогодні настільки популярні різні гімнастики для обличчя – фейсформінг, лицева аеробіка та йога. Відрізняються вони деталями, а в глобальному значенні сходяться на тренуванні м’язів, які допомагають тримати обличчя. Розглянемо коротко деякі з них.

*Фейсформінг Його засновниця Беніта Кантієні приділяє велику увагу статурі та посадці голови. У вправах – жодних гримас, що розтягують шкіру. Ви самі пальцями контролюєте рухи м’язів, натискаючи на певні точки.

*Аеробіка для обличчя Цю методику придумала косметолог Керол Мадджіо після того, як її чоловік заявив, що вона «старувато виглядає у свої 36». «Фішка» Мадджіо – робота з окремими лицевими м’язами, у той час як інші залишаються непорушними під час гімнастики.

ЗАРЯДКА: Пігмаліон Наскільки довго ваше обличчя залишатиметься юним, залежить від кількох факторів – типу зовнішності

* Йога для обличчя Ця давньоіндійська спадщина сьогодні адаптована й удосконале-


КРАСА

www.kosmo.ua

ПСИХОКОСМЕТОЛОГІЯ:

знімай маску Навіть з доглянутою шкірою ви можете виглядати старшими. Причина цього – негативні емоції, які формують на вашому обличчі певну маску – дівчини, незадоволеної життям. Але і на цю проблему в косметологів є відповідь. За справу береться не просто

косметологія, а психокосметологія! «При тривалій негативній емоції відбувається спазм судин, перенапруження м’язів, порушується живлення в тканинах шкіри. Як наслідок, сповільнюється виробництво колагену й еластину. Це може трапитися навіть у 25 років», – говорить психокосметолог Наталія Літновська. Але все піддається виправленню. Треба лише попрацювати над внутрішнім «я». На сеансах психокосметології спеціаліст допоможе вам з’ясувати, у чому причина зморщок, навчить розслабляти м’язи обличчя, не реагувати бурхливо на зовнішні подразники, стежити за мімікою і самостійно знімати м’язові спазми. Час «ч» для зняття маски настає уже після третього сеансу. А після 10-ти занять ви побачите в дзеркалі нове відображення. «Косметика – це тільки «зовнішнє рихтування», «косметичний ремонт», а ми робимо «капітальне перепланування», – говорить Наталія. результат дорівнює ефекту пілінгів та уколів краси – шкіра висвітлюється, підвищується її пружність, розгладжуються зморшки, підтягується м’язовий корсет. А ще можна скинути зайві кіло.

П’ЯТИХВИЛИНКА ПРАКТИКИ Для щік та губ: Відкрийте рота якомога ширше, завмерши в такій позі, й розслабтеся почергово. Задійте дихання: «позіхайте» на вдих, розслабляйте м’язи на видих.

Закотіть губи всередину й стисніть, завмерши на кілька секунд. Розслабтеся.

Наберіть ротом повітря та перекочуйте його всередині закритого рота, ніби тримаєте у роті м’ячик для пінг-понга.

Для вилиць: Стискайте і розслабляйте м’язи щік, ніби підморгуєте комусь то одним оком, то іншим. Рух повинен відбуватися не оком, а саме щокою.

для шкіри:

для шкіри:

на багатьма косметологами. Окрім зарядки для обличчя й масажу, йога передбачає виконання спеціальних асан. Вони посилюють приток крові до голови та обличчя, прискорюючи результат. Плюс дихальні вправи для енергетичної підзарядки. Будь-яку з цих зарядок можна освоїти за три-чотири тижні, придбавши книгу обраного автора. Але, виконуючи вправи, слід дотримуватися двох правил. Перше – це регулярність: нехай 5 хвилин, але щодня. Друге – чітко дотримуватися інструкцій автора, щоби ефект не виявився зворотнім. приплив кисню й покращення кровообігу помітно покращують стан шкіри. До того ж, гімнастика для обличчя та шиї допомагає зняти головний біль, а вправи для повік – покращують зір.

ОЛЬГА НЄМЦЕВА Повторити всі вправи 10 разів.

ФЕЙСФОРМІНГ Для повік

АЕРОБІКА

Якщо ви недоспали і прокинулися з припухлими нижніми повіками – ця вправа за дві хвилини допоможе повернути очам свіжіть. Головне, знайти потрібні точки на нижній повіці. М’яко прикладіть безіменні пальці до внутрішньої частини нижнього краю повіки, середні на середині повіки, вказівні – на зовнішні кутики очей. Під пальцями ви повинні відчувати виличну кістку, не ставте їх в очну впадину – тут шкіра дуже тонка й може розтягнутися. Спершу стимулюйте точки м’яким натиском, а потім можна в одному ритмі зі стимуляцією точок злегка підтягувати нижню повіку збоку вверх упродовж хвилини.

Для тонусу шиї та підборіддя Підніміть підборіддя вверх. Зімкніть губи й посміхніться. Покладіть руку на основу горла, над ключицями, і злегка потягніть шкіру вниз. Відкиньте голову назад і відпустіть її. Ви відчуєте сильне напруження у підборідді та м’язах шиї. Повторіть 35 разів.


Кальцій, фосфор, магній та сірка необхідні для здоров’я та краси Понад 9% ваги нашого тіла становлять елементи, які називаються макроелементами. На 70 кг ваги тіла – це близько 6 кг. Макроелементів усього сім: натрій, хлор, калій, кальцій, фосфор, магній, сірка. Ми практично ніколи не говоримо про те, що нам бракує натрію чи хлору, оскільки достатньо посолити їжу і вони з’являться у надлишку. Калію також переважно достатньо. А ось кальцій, фосфор, магній та сірка – це найбільш дефіцитні мінерали. Перші три елементи ми переважно «недоотримуємо» з їжею, а сірка втрачається у процесі її термічної обробки. Тому необхідно регулярно поповнювати організм цими макроелементами. Адже вони життєво необхідні для міцних костей, еластичних м’язів, гнучких суглобів, чистої шкіри, здорового волосся та нігтів і ще багатьох обмінних процесів, без яких неможливе нормальне функціонування організму. Вітанутрієнти «Кораловий кальцій Еко» та «МСМ Плюс» легко та швидко поповнять організм необхідними макро- та мікроелементами в біодоступній формі. Кораловий кальцій з острова Окінава містить кальцій, магній, фосфор, залізо, кремній, хром, марганець, мідь, цинк та багато інших елементів, він запобігає вимиванню кальцію з костей, відновлює нормальну структуру кістяної тканини, запобігає появі остеопорозу, ефективно регулює кислотно-лужний баланс. «МСМ Плюс» містить біодоступну сірку та екстракт Ноні. Детальніше про ці препарати читайте на

www.sunlight.crimea.com/magazin та www.msm-plus.crimea.com

Де купити? Інтернет-магазин www.sunlight.crimea.com/magazin/ м. Артемівськ, 0 (627) 4 49 84, аптека №3

м. Одеса, 0 (482) 45 03 53, мережа аптек «Зелена лавка»

м. Дніпропетровськ, (095) 547 94 92 м. Донецьк, (050) 621 68 31 м. Запоріжжя, 0 (61) 212 04 40, кафе здорового харчування «Амтека» м. Київ, 0 (44) 501 04 98, мережа фітомаркетів «Знахар»

РЕКЛАМА

м. Коктебель (Феодосійський район), (050) 397 39 78 м. Миколаїв, 0 (512) 72 04 82, «Світ здоров’я»

м. Севастополь, (066) 090 08 68 м. Сімферополь, 0 (652) 24 96 06, (050) 497 97 96, магазин «Фітодоктор» м. Херсон, 0 (552) 49 52 01, 39 30 96, магазин «Лавка здоров’я» м. Червоноград, 0 (3249) 4 78 03, фітоаптека «Інфорум»

Телефони для консультацій: +38 (0652) 24-96-06, (050) 497-97-96, (050) 496-42-17


соціальний проект

www.kosmo.ua

тема випуску

ГРИП в Україні без паніки!

Олександр Гриневич: «МИ МАЄМО СПРАВУ З ПАНДЕМІЧНИМ ГРИПОМ» СТ. 69 Ситуація в Україні та її прогноз. КОРОЛЬ ВІРУСІВ СТ. 72 Що науці відомо про нього? ГРИПУЄМО З РОЗУМОМ СТ. 76 Профілактика, лікування, реабілітація. ЗА ВСЕ ВІДПОВІДАЄ ІМУНІТЕТ? СТ. 81 Як підготуватися до зустрічі з вірусом.

! I Ж У Д Й МИ НЕ БА


соціальний проект Мережа магазинів «КОСМО» продовжує програму «Назустріч Красивому, Здоровому і Щасливому суспільству». Її мета – сприяти вирішенню гострих соціальних проблем, які стали продуктом нашого часу і в тій чи іншій мірі торкаються кожного з нас. За даними ВООЗ, кількість хворих на ГРВЗ та грип на рік сягає 1,5 млрд випадків (це – кожен четвертий мешканець планети), що становить 75% інфекційної патології у світі, а під час епідемій – 90%. Саме ці хвороби посідають перше місце у структурі причин високої захворюваності й тимчасової непрацездатності. В Україні на ГРВЗ та грип щорічно хворіють близько 10-14 млн людей, що становить 25-30% загальної захворюваності, тому поінформованість щодо раціонального лікування та існуючих систем профілактики цих захворювань є надзвичайно важливою. Грип – це ще й причина масштабних пандемій, які трапляються кожні 30-40 років і забирають мільйони людських життів. Сумнозвісна «іспанка» обігнала за кількістю жертв Першу світову війну – до 50 млн осіб. Перші повідомлення про «свинячий» грип багато в кого викликали скептичну посмішку, а з настанням зими всі зрозуміли, що вірус грипу А (H1N1) Каліфорнія цілком відповідає своїй другій назві – вірус-убивця. Він прийшов і до України, спричинивши неабияку паніку серед населення. Політичні нашарування заважали об’єктивно розібратися, з чим саме ми зустрілися – із чумою ХХІ століття чи з чиїмись прихованими інтересами. Минає час – акценти стають на свої місця, однак з настанням нового епідемічного сезону знову не дає спокою запитання: що з нами відбувалося і що нас очікує в майбутньому. Фахівці стверджують: паніка позаду, але вірус поряд і може наробити нового «свинства». Бути у всеозброєнні, діяти виважено й зі знанням справи вам допоможуть наші експерти – провідні науковці й практики в галузі інфекційних хвороб та імунології.

НАШІ ЕКСПЕРТИ

ЧОМУ МИ ПРО ЦЕ ПИШЕМО

www.kosmo.ua

ОЛЕКСАНДР ГРИНЕВИЧ директор Українського центру грипу та гострих респіраторних інфекцій МОЗ України, доктор медичних наук

ОЛЕКСАНДРА ТЯЖКА

ВАЛЕРІЙ ФРОЛОВ

завідувачка кафедри педіатрії Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, професор

завідувач кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Луганського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор

ФЕДІР ЛАПІЙ

ГАЛИНА ГАЛЬЧАНСЬКА

доцент кафедри інфекційних хвороб НМАПО ім. П.Л. Шупика, кандидат медичних наук

сімейний лікар амбулаторії сімейної медицини ЦРП Шевченківського району м. Києва


ЛИСТОПА Д

2010

обговорення основної проблеми

СПРАВA З ПАНДЕМІЧНИМ ГРИПОМ З одного боку грип – таке ж звичне явище, як і зима. З іншого – завжди звалюється, як сніг на голову. А іноді накочується справжньою лавиною – як це трапилося восени минулого року.

За період епідемії (жовтень 2009 – травень 2010) на грип та ГРВЗ в Україні хворіло 16,87% всього населення країни. Інтенсивної терапії у різні періоди потребувало від 6 до 8% госпіталізованих хворих, а штучної вентиляції легенів – 8-15% з числа госпіталізованих у реанімаційні відділення.

За період епідемії (станом на 04.04.2010р.), в країні було госпіталізовано 371 512 осіб – 5,72% тих, хто захворів. Померло від наслідків грипу 1 128 осіб (0,02% з числа хворих), у тому числі 83 вагітних. Сумнівів у тому, що ми мали справу з пандемією, а не з безпідставною панікою сьогодні немає. Чи не повториться ситуація цьогоріч? Про це наша розмова з директором Українського центру грипу та гострих респіраторних інфекцій МОЗ України, доктором медичних наук Олександром Гриневичем. Спалах інфекції, спричиненої вірусом «свинячого» грипу А (H1/N1), вперше був зареєстрований навесні 2009 року в Мексиці, досить швидко розповсюдився і вже 11 червня ВООЗ повідомила про досягнення вищого, шостого, рівня епідемії, тобто про присвоєння їй статусу пандемії. Чим вона обернулася для світу? За даними ВООЗ, станом на 30 липня 2010 року, вже 214 країн світу повідомили про реєстрацію на їхній території випадків захворювання

кт соціальний прое

УЖI! Д Й А Б Е Н И М

69

1


кт соціальний прое

ЖI! У Д Й А Б Е Н МИ на пандемічний грип, за період пандемії від грипу загинуло 18 398 осіб. Найбільш постраждалими регіонами стали: американський (понад 8,1 тисячі смертельних випадків) і європейський (понад 4,6 тисячі випадків). Із січня 2010 року й у наступний період в більшості країн світу відзначалися низькі рівні захворюваності на пандемічний грип. Яка ситуація на цьому тлі в Україні? Аналіз епідемії грипу та ГРІ в Україні показав, що інтенсивність епідемічного процесу грипу та ГРІ у сезоні 2009/2010 років виявилась вищою за прогнозовану, натомість показники госпіталізації та смертності, навпаки, нижчими за очікувані. Улітку 2009 року в Україні реєструвалися лише поодинокі, завезені випадки грипу A/H1N1/09. Перший випадок захворювання на пандемічний грип було зареєстровано на початку червня 2009 року в особи, що прибула зі США, другий випадок – у серпні, також завезений. Таким чином, перший епідемічний підйом захворюваності на пандемічний грип, що спостерігався в багатьох європейських країнах, в Україні не був зареєстрований. Він розпочався наприкінці жовтня 2009 року в Західному регіоні. У подальшому ріст захворюваності на ГРІ та грип, збільшення частки пандемічного грипу в структурі збудників, виділених від хворих, а також факти передачі вірусу всередині країни засвідчили про початок пандемії в Україні. Ситуація ускладнювалась тим, що поряд з пандемічним грипом, в країні циркулювали ще 3 штами вірусів грипу. З третьої декади жовтня пандемічний грип посів провідні позиції, становивши до середини листопада в етіологічній структурі обстежених хворих 49,4%. Усього впродовж епідемічного сезону 20092010 років частка вірусу А/H1N1/09 серед вірусів типу А, виділених від хворих на грип, склала 93,1% та 36,9% з числа всіх обстежених осіб. Циркуляція вірусу відзначалася у всіх регіонах країни, й майже 35% випадків грипу (з 16 418 обстежених осіб) були зумовлені вірусом А/H1N1/09. Ми мали справу з незнайомцем? Так. Але це не єдина особливість минулоріч-

www.kosmo.ua

ної епідемії грипу. Вона відрізнялася раннім початком. Збудник значно відрізнявся за антигенними властивостями від вірусів сезонного грипу останніх десятиліть, тому захворювання перебігало з більшим охопленням молодого покоління (найбільша кількість випадків реєструвалася серед людей до 50 років, тоді як при сезонному грипі більшість хворих – діти й люди похилого віку). Окрім того, якщо коефіцієнт інфікування сезонним грипом серед осіб, які мали контакти з хворими, варіює від 5 до 15%, то відповідний коефіцієнт пандемічного вірусу оцінювався у цей час в межах від 22 до 33%. Слід зазначити, що епідемія 2009/2010 років в Україні розгорнулася на тлі багаторічного відносного епідемічного благополуччя, оскільки, починаючи з 1993 року, спостерігалася тенденція до зниження захворюваності на грип та ГРІ, ці показники не перевищували 15-20 тисяч випадків на 100 тисяч населення, до 1992 року вони сягали 25-30 тисяч і більше випадків на 100 тисяч населення. Ситуація була досить напруженою. У цілому по країні, за перші тижні епідемії було госпіталізовано 4,6% хворих. Щоденно реєструвалось до 20% нових випадків грипу та ГРІ, 3-8% хворих потребували госпіталізації, 3-9% – реанімаційних заходів, 0,5-1,2% госпіталізованих перебували на штучній вентиляції легенів, 0,01% тих, хто захворів, померли. Ще однією особливістю епідемії було те, що тяжкий перебіг хвороби з більшою вірогідністю несприятливого фіналу частіше розвивався у хворих із серцево-судинною патологією, цукровим діабетом, з надлишковою (понад 20%) масою тіла та у вагітних жінок. Вагітні жінки потребували найбільшої уваги, оскільки рівень летальності серед них у 20 разів перевищував аналогічний показник в інших групах ризику.

Середня тривалість епідемічного неблагополуччя в регіонах України склала від 7 до 9 тижнів.


ЛИСТОПА Д

На інтенсивність епідемії грипу в країні вплинуло те, що з кінця жовтня у регіонах були введені обмежувальні заходи, призупиненні заняття у школах, ВНЗ, припинено відвідування дитячих садків, введено масковий режим тощо. Суттєво змінилися підходи до лабораторного забезпечення вірусологічного нагляду за грипом – для індикації збудника широкого застосування набув метод ПЛР, який, на відміну від вірусологічного методу, дозволяє за короткий термін отримати достовірний результат. Починаючи з січня 2010 року захворюваність на грип та ГРВЗ у більшості регіонів України реєструвалася на неепідемічному рівні. Однак на тлі зниження захворюваності на грип та ГРІ зниження питомої ваги пандемічного грипу в структурі лабораторно обстежених хворих розпочалося лише з березня 2010 року. Який прогноз ситуації на наступний сезон? Для країн Північної та Південної півкуль на сезон 2010-2011 років ВООЗ прогнозує циркуляцію трьох штамів грипу: A/California/07/2009 (H1N1) – пандемічний вірус, A/Perth/16/2009 (H3N2), В/Brisbane/60/2008. Наступного сезону на ГРВЗ та грип прогнозовано захворіють 6,5-7,5 млн українців. Те, що ми перебуваємо в післяпандемічному періоді, не означає, що пандемічний вірус зник. Просто він поводитиметься як вірус сезонного грипу й циркулюватиме упродовж 2-3 найближчих років. Однак цього року повторення критичної ситуації не буде, оскільки частина населення вже має імунітет до пандемічного грипу. Зниженню активності сезонних та пандемічного вірусів могла б сприяти кампанія з імунізації населення України відповідними вакцинами. Але 2009 року кількість населення, щепленого проти захворювання на сезонний грип, була мінімальною за останні декілька років. Для профілактики пандемічного грипу вакцина була взагалі недоступна населенню через відсутність її своєчасної реєстрації в нашій країні. Упродовж епідемічного сезону 2009/2010 років проти захворювання на грип було щеплено лише понад 200 000 осіб. Такий незначний відсоток щеплених забезпечує хіба що індивідуальний імунітет у вакцинованих, однак не створює колективного імунітету, а відтак – не впливає на циркуляцію актуального для даного епідемічного сезону збудника грипу.

2010

Такі країни, як Швеція, Швейцарія можуть дозволити собі вакцинувати проти пандемічного грипу практично все населення. Якби в Західному регіоні України, де минулого року виник пік захворюваності, населення було щеплене, такого б не сталося. Чи потрібна нам масова вакцинація? Це справа добровільна, ніхто нікого примушувати не буде, тож навряд чи вона стане масовою. Передусім йдеться про найбільш вразливі контингенти. Це так звана група медичного ризику (особи, які мають високу ймовірність клінічних ускладнень грипу) – люди з хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, нирок, обміну речовин; особи віком понад 60 років; жінки, які ймовірно перебуватимуть на 2-му чи 3-му триместрі вагітності під час епідемії грипу, контингенти спеціалізованих колективів (в інтернатах, будинках для осіб похилого віку, будинках дитини тощо). До груп епідемічного ризику (з високою можливістю інфікування грипом) належать: дошкільнята, школярі, студенти, медики, вчителі, працівники сфери послуг, торгівлі, транспорту, військові тощо. Той, хто зробить щеплення, матиме надійний захист від усіх трьох збудників. У нас вже є необхідні вакцини проти пандемічного грипу? У цьому сезоні ми маємо вакцини, до яких входить і штам пандемічного грипу. На сьогодні в Україні зареєстровано 5 вакцин: Вакс Грип, Грипол Плюс, Грипол Нео, Інфлувак, Флюарикс. Чи готова система охорони здоров’я до нового спалаху епідемії (навіть якщо така не прогнозується)? Так. Міністр охорони здоров’я і Головний державний санітарний лікар України висувають перед охороною здоров’я серйозні завдання, передусім щодо забезпечення медичних закладів обладнанням, реактивами, діагностичними тест-системами для визначення вірусів грипу, засобами для його лікування (основного противірусного препарату Таміфлю вистачить щонайменше на 2 сезони). Медична служба як мінімум удвічі підвищила свою бойову готовність порівняно з минулим роком.

71


кт соціальний прое

ЖI! У Д Й А Б Е Н МИ

2

www.kosmo.ua

починаємо з початку

КОРОЛЬ ВІРУСІВ Грип і ГРВІ займають перше місце за частотою і кількістю випадків у світі – 90% всіх інфекційних захворювань. Епідемії грипу трапляються щороку й вражають до 15-20% населення земної кулі. Вірус підкорює мешканців мегаполіса за 3-4 тижні й виморює цілу країну за 2-3 місяці. Найбільше хворіють в містах-мільйонниках (до 30% населення). Щорічно у світі на грип хворіє до 500 млн людей, 2 мільйони з них помирають. На лікування грипу та його ускладнень світ щорічно витрачає понад $20 млрд.

МАСОВО – НА ЛІКАРНЯНИЙ Найбільшу небезпеку становлять пандемії грипу. Це явище не таке вже й часте (в середньому реєструється 2-3 рази на століття), однак дуже грізне. Причиною пандемії вважається втрата імунітету цілого покоління людей до вірусу-збудника – звідси масштабність хвороби. Інші дослідники наполягають на тому, що це відбувається через витівки самого вірусу грипу – він мутує настільки кардинально, що імунітет людей сприймає його як унікального нового паразита й не має засобів захисту від нього. У ХХ-му столітті було зареєстровано 6 пандемій грипу, найвідомішими з яких є пан-

демія «іспанки» (1918-1920 рр.), «азійського грипу» – H2N2 (1957-1959 рр.) на який перехворіли понад 2 млрд населення планети й померло 4 млн осіб. 1968 року з’явився новий пандемічний вірус грипу А (H3N2) – «гонконгівський грип» (1 млн жертв), до якого 1977 р. приєднався вірус типу А (H1N1), так званий «російський грип». Найбільш непередбачуваним у перебігу пандемій є те, що вони накочуються хвилями. Наприклад, пандемія «іспанки» починалася навесні 1918 р. грипом легкої форми (перша хвиля). Улітку з’явилися важкі клінічні форми у молодих людей (друга хвиля). Восени й узимку 1918-1919 рр. захворюваність та смертність досягли високого рівня у всьому світі (третя хвиля) – померло понад 40 млн осіб.

«Світ більше не перебуває у 6-й фазі попередження про пандемію грипу. Зараз ми вступаємо в післяпандемічний період. Новий вірус H1N1 значною мірою завершив цикл свого розвитку» Генеральний директор ВООЗ Маргарет ЧЕН 10 серпня 2010 року.


ЛИСТОПА Д

Пандемії «азійського грипу» та грипу «Гонконг» починалися на межі зими-весни з легких форм захворювання (перша хвиля). Улітку і восени збільшилася кількість хворих з важкими формами (друга хвиля). Узимку знову спостерігалося перевищення рівня смертності у хворих з супутньою патологією (третя хвиля). Це насторожує вчених сьогодні – ніхто не береться передбачити, на які дії здатний новий пандемічний вірус. Над розгадкою таємниць грипу наука працює вже близько 100 років (ідентифікувати ж сам вірус вдалося лише в 30-х роках минулого століття) і багато чого дізналася цікавого.

ПІД МІКРОСКОПОМ Вірус грипу має сферичну структуру й розмір 80-120 нанометрів. Він існує в трьох формах: ВІРУС А – вражає людей і тварин, має високу мінливість і є найчастішою причиною епідемій та пандемій. Вірус грипу А, як правило, викликає захворювання середньої або значної важкості. ВІРУС В – циркулює тільки в людській популяції, має слабку антигенну мінливість, спричиняє локальні епідемії, частіше викликає захворювання у дітей. ВІРУС С – інфікує тільки людину, має слабку антигенну мінливість, епідемій не спричиняє. Він і досі мало вивчений. Симптоми хвороби зазвичай дуже легкі або не виявляються взагалі. Нині вчені відкрили багато штамів вірусів як типу А, так і типу В. Вважають, що поява нових штамів зумовлена не мутацією попереднього вірусу грипу, а генетичними рекомбінаціями вірусів, що циркулюють між людьми, птахами й тваринами. Віруси грипу мають здатність обмінюватися генетичним матеріалом.

ВЕЛИКИЙ ХАМЕЛЕОН До можливих причин мутації відносять циркуляцію вірусу в імунному організмі, радіацію, сонячну інсоляцію тощо. Але, можливо, причини мутації закладені в самому вірусі грипу як паразита, який сповідує другу стратегію паразитизму. Відповідно до неї вірус не зацікавлений у загибелі

2010

людини, оскільки загине й він сам. Тому, коли вірус циркулює дуже довго й в людській популяції накопичується багато людей, що мають високий титр специфічних антитіл до нього, вірус змінює свій антигенний набір, а щоб вижити, пристосовується до людського організму, знову набуваючи здатність поширюватися. Якщо ці зміни незначні (така перебудова називається антигенним дрейфом – точкові мутації), виникає новий штам вірусу грипу, але його вплив не настільки виражений, щоб спричинити в організмі глибокі системні порушення з боку життєво важливих органів, імунна система встигає адекватно відреагувати, хвороба проходить легко у більшості хворих. Цьому багато в чому сприяють антитіла, що залишилися від «старого» вірусу, які мають загальні антигени з новим штамом. У таких випадках виникає епідемія – це трапляється практично щороку. Якщо ж виникають принципові зміни в антигенному складі вірусу грипу (повна заміна антигена отримала назву антигенний стрибок, або шифт), тоді набір і порядок антигенів вірусу виявляються абсолютно новими для імунної системи людини. Синтез антитіл не встигає за розвитком інфекції в організмі, відбувається ураження вірусами та їхніми токсинами різних органів і систем, передусім – ЦНС, дихальної, серцевосудинної та імунної. Такі зміни, притаманні лише вірусам типу А, трапляються не так часто (раз на 10-40 років) і призводять до розвитку пандемій.

73


кт соціальний прое

ЖI! У Д Й А Б Е Н МИ МУТАНТ З КАЛІФОРНІЇ Вірус грипу А (Н1N1) Каліфорнія – один з таких мутантів, який містить у собі генетичний матеріал людини, птиці й свині. Унаслідок мутацій він змінив свої біологічні властивості настільки, що здатний інфікувати людей і спричиняти важкі клінічні форми захворювання. Виявилося, що саме організм свині є ідеальним резервуаром для змішування антигенів людини, птахів та свині. Загалом новий грип А (H1/N1) Каліфорнія у людей проявляється типовими симптомами звичайного грипу – підвищенням температури, кашлем, бoлем у горлі, катаральними явищами.

Грип А (H1/N1) має свої особливості: інкубаційний період дещо подовжений (від 2 до 7 днів), вірус вражає переважно молодих людей (лише близько 5% хворих – старші 50 років). Захворювання починається з непродуктивного нападу кашлю, раптового й значного підвищення температури, вражаються нижні відділи дихальних шляхів, спостерігається рання поява дихальної недостатності, існує високий ризик розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому, деструктивних і некротичних процесів у легеневій тканині. «Свинячий» грип може дуже швидко ускладнюватися пневмонією (вірусною або вірусно-бактеріальною). При цьому в пацієнтів з важким перебігом хвороби швидко розвивається дихальна недостатність, яка, незважаючи на штучну вентиляцію легенів, протягом 1-2 тижнів може призвести до смерті. Показники смертності від грипу в світі становлять 0,01-0,2%, зазвичай це діти перших років життя (до 2-х років) та люди похило-

www.kosmo.ua

го віку (старші 65 років). Смертність серед осіб 5-19 років становить 0,9 на 100 тис. осіб, серед осіб старших 65 років – 103,5 на 100 тис. осіб. Натомість пандемічний грип перевертає статистику з ніг на голову – частіше помирають особи працездатного віку, особливо молоді. Смерть при грипі може настати від інтоксикації, крововиливів у життєво важливі центри (головний мозок).Однак найбільше смертей виникає від ускладнень грипу – пневмонії, серцевої або серцево-легеневої недостатності. Серед померлих в результаті ускладнень від грипу 50% – пацієнти із захворюваннями серцево-судинної системи і 25% – із захворюваннями легенів. Помічено: через місяць після епідемії грипу смертність населення сягає максимальних позначок. За словами фахівців, на один випадок смерті від грипу припадає близько трьох випадків смерті від серцево-судинної, ниркової недостатності та інших небезпечних патологій.

УСІ ТАЄМНИЦІ АГРЕСОРА Однією з основних загадок вірусу грипу є те, що більшість часу вірус відсутній в популяції. Тривалість епідемії становить 1-3 місяці, після чого вірус знову зникає. Де він циркулює решту часу, де і як відбувається антигенний дрейф, досі науці невідомо. НАЙБІЛЬШ ПРАВДОПОДІБНА ГІПОТЕЗА: вірус циркулює в районі екватора (де захворювання грипом реєструються цілорічно). ІНША ГІПОТЕЗА: у перервах між епідеміями вірус грипу формує в організмі людини й тварин латентну (приховану) форму інфекційного процесу. Уперше на цю обставину звернули увагу англійські дослідники під час епідемії грипу 1967-1968 років, потім – під час пандемії 1977 року, яка була представлена вірусом, що дрімав понад 20 років! Допоки наука шукає відповіді – народжуються філософські, а іноді й політичні припущення. Дехто пов’язує масові епідемії грипу з соціальними потрясіннями в суспільстві (наприклад «іспанка» та світова війна). Деякі вчені вважають, що вірус грипу може бути зброєю біотерористів. На цьому таємниці закінчуються. Далі науці відомо про грип усе (окрім того, як його нейтралізувати):


ЛИСТОПА Д

>>>

Вірус грипу поширюється повітряно-крапельним шляхом або ж контактно – через дотик брудними руками до носа чи рота. >>> Віруси грипу можуть зберігатися на поверхнях протягом кількох годин, але в місцях скупчення людей банк вірусів на поручнях, дверних ручках тощо постійно поповнюється. >>> Від моменту потрапляння вірусу в організм майбутнього хворого до появи перших ознак хвороби минає від 12 до 48 годин (хоча іноді інкубаційний період може тривати до 5-7 днів). >>>В організмі людини вірус осідає на поверхні однієї клітини, наприклад слизової носа чи глотки. >>> Вірус вкритий своєрідними виступами, які вчені називають «ключами». Якщо «ключ» вірусу підходить до «замка» на поверхні клітини людини, вона пропускає його всередину. >>> Капсула вірусу просувається всередину клітини за допомогою спеціальних супроводжуючих органел, потім тріскає, і до ядра клітини направляється генетичний код вірусів. >>> У ядрі клітини «рецепт» виготовлення вірусу швидко копіюється і виходить, щоб утворювати молоді віруси – з однієї капсули може з’явитися сотня клонів. Усе це відбувається непомітно для господаря – нас з вами. Відчувати дію вірусів ми можемо лише на етапі інтоксикації організму армією агресорів. Тобто, коли хвороба вже у розпалі.

2010

ПОТРIБНО ЗНАТИ Грип (influenza) – гостре вірусне захворювання верхніх та нижніх відділів дихальних шляхів, яке вражає всі вікові групи людської популяції. Зараження, як правило, відбувається повітряно-крапельним шляхом, однак можливий і контактно-побутовий шлях передачі інфекції. Це захворювання характеризується коротким інкубаційним періодом (1-2 дні) та швидким перебігом (3-7 днів). Основними симптомами є підвищення температури тіла (38-40°С), озноб, виражена загальна слабкість, сухий болючий кашель, м’язовий та головний біль. Після перенесеної хвороби можуть розвинутися ускладнення: пневмонія, міокардит, менінгіт, нефрит та ін.

75


кт соціальний прое

ЖI! У Д Й А Б Е Н МИ

3

www.kosmo.ua

основні правила захисту

ГРИПУЄМО З РОЗУМОМ Американські фізіологи вважають, що звичайний грип середньої важкості спричиняє таку інтоксикацію, яка може коштувати хворому одного року життя. У будь-якому разі, грип – хвороба виснажлива й небезпечна, особливо своїми ускладненнями. Якщо самолікування при сезонному грипі – це зайвий ризик їх набути, то при пандемічному грипі – це ризик від них загинути. Єдина правильна тактика боротьби з грипом – це здоровий спосіб життя напередодні епідемії, заходи профілактики в період її поширення, кваліфіковане лікування у разі виникнення хвороби, активна реабілітація після неї. Кожен з цих етапів має свої золоті правила поведінки. У ЗДОРОВОМУ ТІЛІ Найвагоміший спосіб протистояти вірусу – мати відмінне здоров’я. Про нього повинні дбати й молоді люди, які, як доводить пандемічний грип, не здатні дати вірусу гідну відсіч. Цьому сприяє багато обставин, у тому числі й нехтування власним здоров’ям. Коментує Олександра ТЯЖКА, завідувачка кафедри педіатрії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, професор: «На жаль, цього року ми мали несприятливі

умови через літню спеку, яка пригнічує імунну систему. Але ще є час підготуватися до зустрічі з грипом. Цьому сприятимуть: Нормальний режим: спати 7-8 годин на добу, вести активний спосіб життя, час перед комп’ютером і телевізором замінити прогулянкою в лісі. На сьогодні доведено: той, хто ходить пішки 5-6 км на вихідні, значно менше хворіє не лише на грип, а й на онкозахворювання. Здоровий спосіб життя: організувати повноцінне харчування, не курити і пам’ятати, що шкодить навіть пасивне куріння.Тютюновийдимподразнюєслизову оболонку носоглотки настільки, що вона не здатна виконувати свої захисні функції, а це найперша мішень для вірусів грипу. Ми проводимо обстеження дітей до 3-х років, які перебувають в оточенні батьків, що курять. Результати вражають: слизова носа у таких дітей настільки уражена, що виконує свої захисні функції (щодо дії вірусів і бактерій) лише на 5% – такі діти дуже легко підхоплюють інфекцію. Психоемоційна гармонія: стрес різко знижує імунітет людини, впливаючи водночас на нервову, ендокринну й імунну системи. Гормони стресу, які виділяються в організмі, працюють на те, щоб врятувати йому життя. У кулак збираються всі сили – за рахунок пригнічення того, що на дану хвилину в організмі не є актуальним (наприклад боротися з інфекцією). Якщо ж стрес тривалий чи трапляється часто – таке пригнічення стає майже звичним явищем й імунні реакції різко знижуються. Підхопити вірус у такому стані дуже легко, а от боротися з ним – навпаки.»


ЛИСТОПА Д

ДОКИ ГРИП НЕ ВДАРИВ На цьому етапі на перший план виходять навички особистої гігієни: РЕТЕЛЬНЕ МИТТЯ РУК Хоча інфекція передається повітряно-крапельним шляхом, вона потрапляє до так званих вхідних воріт (ніс, рот, очі) також і через брудні руки. Спеціальні спостереження встановили, що впродовж дня людина майже 300 разів торкається руками очей, рота і носа. Чим частіше ви миєте руки, тим менше вірусів на них затримається.

Щоб руки були справді чистими, їх потрібно мити з милом 60-90 секунд. Пересічного українця вистачає секунд на 10-15 – відтак ефективність захисту значно знижується. Якщо ж після миття рук ще торкатися крану, поручня вбиральні – про надійний захист годі й мріяти. Тому варто придбати спиртовий гель – це сучасна, швидка й зручна дезінфекція, оскільки віруси таки чутливі до спирту. ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ МАСОК Обробити слизові оболонки спиртом неможливо, тому тут варто згадати про маску, яка значно зменшує ризик вдихнути інфекцію. Маску потрібно використовувати до її зволоження. Найзручніші – одноразові целюлозні маски. Однак на вулиці їх одягати не потрібно

2010

– краще це зробити в людних місцях: у транспорті, супермаркетах тощо. У цивілізованих країнах використовують маски не лише під час пандемій, а й під час сезонного грипу та ГРВІ – це є ознакою культури піклування про своє здоров’я (якщо маска – захист) і турботи про інших (якщо в масці – хворий). УЖИВАННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАСОБІВ На сьогодні аптечна мережа пропонує багато рослинних препаратів, які мають адаптогенну та загальнозміцнювальну дію. Таке ж призначення і в гомеопатичних засобів. Фахівці радять вживати полівітаміни напередодні грипозного сезону. Все це – корисно, якщо без фанатизму. Інакше можна собі лише нашкодити. Наприклад, препарати родіоли рожевої, ехінацеї пурпурової, женьшеню при неконтрольованому використанні можуть спровокувати загострення гіпертонічної хвороби чи серцевих недуг, передозування вітамінів – серйозні алергічні реакції. У жодному разі не вживайте кілька засобів одночасно. Тож профілактика повинна бути спланована спільно з вашим лікарем, який врахує всі «за» і «проти».

ВІРУС – ПОРЯД Підвищення захворюваності на грип – вагомий привід внести деякі корективи у звичний спосіб життя. Для цього достатньо: ВЖИВАТИ БІЛЬШЕ «ЖИВОЇ» ЇЖІ Овочів, фруктів, кисломолочних продуктів і зменшити кількість м’яса, наваристих бульйонів, консервованих і копчених страв.

77


кт соціальний прое

ЖI! У Д Й А Б Е Н МИ ОБМЕЖИТИ КОНТАКТИ Вести життя відлюдника не варто, але там, де можна уникнути зустрічі з натовпом чи конкретним хворим – варто це зробити. Особливо це стосується дітей, чия імунна система ще недосконала. Якщо захворів хтось із членів родини – бажано ізолювати його, частіше провітрювати квартиру, вдягати маску, кілька разів на день полоскати горло й ніс ледь підсоленою водою або настоями ромашки, календули, шавлії. ОБЕРІГАТИ СЕБЕ Й БЛИЗЬКИХ У період підвищеної захворюваності перед виходом надвір фахівці радять змащувати ніс оксоліновою маззю чи навіть звичайною олією. А після повернення додому зняти верхній одяг, перевдягнутися, помити руки, прополоскати рот та ніс і вже потім спілкуватися з рідними, особливо з дітьми.

САМОЛІКУВАННЮ – НІ Вірус грипу розмножується в клітинах слизової оболонки, потім по лімфі потрапляє в кровоносне русло. Залежно від стану слизової оболонки та імунного статусу людини, через 3-5, а у більшості випадків через 8-10 годин процес захворювання розпочинається. Коментує Галина Гальчанська, сімейний лікар амбулаторії сімейної медицини ЦРП Шевченківськог о району м. Києва: «Ранні ознаки грипу людина не може не помітити. Це виражений головний біль, ломота в тілі, суглобах, висока температура, сльозотеча, біль у горлі, може з’явитися кашель. Хвороба розвивається дуже стрімко. Перший симптом – інтоксикація. Водночас це перший сигнал до початку лікування. Щоправда при грипі воно доволі специфічне: Негайний виклик лікаря Самолікування вкрай небезпечне. Адже тільки лікар може запідозрити, що у вас «незвичайний» грип, а також помітити ранні ускладнення і якщо потрібно – призначити спеціальні обстеження. Хворі на грип потребують постійного медичного нагляду, водночас 30% пацієнтів, що потребують стаціонарного лікування, потрапляють туди лише через 5-6 днів хвороби, що призводить до затяжного перебігу пневмонії та інших ускладнень. Домашня крапельниця Доки чекаєте лікаря, пийте якомога більше

www.kosmo.ua

рідини (чаї з лимоном, малиною, цвітом липи, негазовану мінеральну воду, настій шипшини, морси, узвар, натуральні соки), щоб зняти прояви інтоксикації – рідина виводить токсини. Голодувати не потрібно, для втамування голоду пiдiйдуть овочі, фрукти, квашена капуста, ківі, печені картопля, кабачки, яблука. Ліжковий режим Особливо він потрібен у перші 2-3 дні. Це найкраща профілактика ускладнень грипу. При полегшенні стану насильно лежати не варто. Можна читати «легку» літературу, спробувати в’язати чи малювати, а от хворіти перед телевізором не варто. Це зайве навантаження на зір і особливо – на нервову систему, яка й без того страждає від інтоксикації. Спокій і комфорт Головний орієнтир лікування – стан хворого. Якщо в людини виражена інтоксикація, вона не може часто вставати й робити безкінечні процедури. Окрім посиленого пиття, їй потрібно бодай тричі на день прополоскати горло й ніс і «вилежувати» хворобу стільки, скільки триватиме інтоксикація (1-3 дні). Повітря в кімнаті хворого повинне бути теплим, свіжим і зволоженим. Нічого зайвого Вибір препаратів для лікування – прерогатива лікаря. Але якщо хвороба застала вас вночі, на вихідні чи в дорозі – не хапайтеся за антибіотики, вони не знищують віруси й потрібні лише у разі приєднання бактеріальної інфекції. Невиправдана антибіотикотерапія під час грипу не запобігає розвитку ускладнень, а часом і сприяє виникненню алергічних реакцій, дисбактеріозу, формуванню стійких форм бактерій. Не збивайте температуру до 38,5°С – це стан, під час якого в організмі активно виробляється інтерферон – основний кілер вірусу грипу. Якщо температура перевищує цю позначку – прийміть парацетамол, але не підвищуйте рекомендовану дозу, навіть, якщо температура не спадає. Краще викличте лiкаря. Якщо потрібно, вiн призначить противірусний препарат, прийом якого у перші три дні захворювання сприятиме швидкому одужанню, а також допоможе запобігти можливим ускладненням.»


ЛИСТОПА Д

ЯКЩО КРИЗА МИНУЛА Тоді головне – не забувати, що ви хворі. Використовувати лікарняний з «благородною» метою все прибрати і випрати на тремтячих ногах – ідеальний шанс отримати грізне ускладнення. Тим більше, що вірус грипу здійснює імуносупресивну дію на організм, пригнічує його опірність до інших інфекцій, стимулює загострення вже існуючих хронічних недуг. Передбачити перебіг грипу неможливо. Бактеріальні ускладнення розвиваються зазвичай після того, як хворий вже почувається краще. Виникають і такі ускладнення, які хворі, а іноді й лікарі, не завжди пов’язують з наслідками грипу. Коментує Валерій ФРОЛОВ, завідувач кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Луганського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор: «Після перенесеного неускладненого грипу тривалий час зберігається післяінфекційна астенізація, яка характеризується слабкістю, зниженням працездатності, пітливістю, підвищеною втомлюваніс-

2010

тю, серцебиттям. За наявності ускладнень грипу цей період триває 2-2,5 місяці – зберігаються прояви функціональних порушень з боку ЦНС, зокрема невротичні й депресивні симптоми. Найчастіше у жінок після перенесеного грипу виникає типовий синдром хронічної втоми, який поєднується з вираженими зсувами імунних показників й потребує спеціального лікування, у тому числі з використанням засобів фітота апітерапії, які найефективніші при даному патологічному стані. Встановлено також, що після грипу підвищується чутливість організму до збудників інфекційних хвороб, особливо вірусних інфекцій, що сприяє виникненню повторних захворювань, наприклад аденовірусною або риновірусною інфекцією, особливо у дітей, що раніше нерідко розцінювали як «другу хвилю» грипу. Саме природні засоби одностайно вважаються найкориснішими та найбільш цілющими в період медичної реабілітації після перенесених інфекційних хвороб.»

79


кт соціальний прое

ЖI! У Д Й А Б Е Н МИ

www.kosmo.ua

АЛГОРИТМ ДІЙ ХВОРОГО

1

Якщо ви захворіли, передусім викличте лікаря. Якщо стан тяжкий (з’явилася задишка, біль при диханні, висока температура, що не знижується після прийому жарознижувальних препаратів, болючий кашель, кашель з домішками крові, порушення свідомості, судоми), а лікар найближчим часом прийти не може – викликайте невідкладну допомогу.

2

Якщо лікар запідозрить грип (особливо в період оголошеної епідемії грипу), він призначить специфічні противірусні препарати озельтамівір (торгова назва Tamiflu) або занамівір (торгова назва Relenza). Ці препарати є безрецептурними, їх можна придбати в аптеці, однак вдаватися до самолікування ними не варто.

3

В аптеці можна придбати й експрес-тести для визначення типу грипу (вірус грипу А чи В), на який хворіє пацієнт. Таке дослідження можуть зробити і комерційні лабораторії – за бажанням клієнта чи за рекомендацією лікаря.

4

Точно визначити штам вірусу можна лише за допомогою ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) – таке дослідження проводять санепідемстанції та деякі спеціальні державні лабораторії для з’ясування того, з яким вірусом маємо справу (не окремий пацієнт, а групи чи населення країни) в період підвищення захворюваності, особливо під час епідемії. Фахівці визначають, коли і які забори матеріалу проводити, де і як їх досліджувати.

5

Якщо лікування вдома не дає результатів – не відмовляйтеся від госпіталізації. У стаціонарі вам буде надано адекватну допомогу.


ЛИСТОПА Д

81

2010

актуальне інтерв’ю

ЗА ВСЕ ВІДПОВІДАЄ ІМУНІТЕТ? Один носій вірусу грипу може інфікувати 10-15 осіб. Проблема номер один – як не потрапити в цю десятку й самому не стати посередником. Єдиним щитом від грипу людство вважає імунітет. Тому з настанням осені гарячково намагається його підвищити всіма можливими способами. Але зима вперто підсумовує усі зусилля в сумну статистику захворюваності. Яка реальна роль імунітету в боротьбі з грипом і як допомогти організму протистояти вірусу – наша розмова з Федором Лапієм, лікарем-імунологом, доцентом кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО ім. П.Л.Шупика, кандидатом медичних наук.

Виникнення пандемій вчені пояснюють відсутністю колективного імунітету в населення. Чому він зникає? Скажімо так – імунітет відсутній не в усіх людей, а в більшості чи в дуже значної частини. Як показала пандемія (дослідження провели в Західній Європі), чимало людей похилого віку (приблизно 30%) хворіли «родичем» пандемічного грипу в 70-х роках минулого століття і мають до нього частковий імунітет. Тому вони й не

потрапили до основної групи хворих. Для тих, хто не контактував з цим вірусом, бо народився пізніше, ця зустріч була новою. Тому минулого року на новий грип хворіли переважно молоді люди (від 20 до 40 років) – вони незахищені від цього вірусу грипу. Але ж ми говоримо про новий грип... Про новий штам. А штами – як діти в одній сім’ї. Н1N1 – це лише спільне прізвище, але в кожного штаму свої відмінності. Той вірус, що циркулював у 70-х не називався «Каліфорнія» і відрізнявся від нинішнього. Однак частина його «родинного коріння» могла бути ідентичною, тому імунна пам’ять людей старшого покоління розпізнала його. Тепер уже й нове покоління матиме таку пам’ять? За даними досліджень у Великобританії, майже 70% мешканців Лондона перехворіли на пандемічний грип, а в сільській місцевості захворіло лише 30% населення цієї країни. Вони – потенційні жертви наступних сезонів. Цей штам нас залишить у спокої лише тоді, коли більшість людей (понад 70%) матиме до нього імунітет (внаслідок хвороби чи вакцинації). А для цього потрібно кілька років, якщо, звісно, за цей період не виникне нової мутації. За мутаціями вірусу ведуться спостереження – у світі існують лабораторії, які проводять відбір зразків в усіх країнах світу, щоб дізнатися, які віруси циркулюють на пев-

4


кт соціальний прое

ЖI! У Д Й А Б Е Н МИ ній території. Ця інформація акумулюється у Міжнародному центрі грипу, який розташований у Лондоні й робить прогнози для Північної та Південної півкуль. Ураховується багато факторів – міграція населення, порівняння зразків вірусів з музейними, прогнозується, які віруси домінуватимуть впродовж наступного сезону. Якою буде друга хвиля нової пандемії, прогнозувати важко, втішає лише те, що ми живемо на початку ХХІ століття і маємо дієві механізми впливу на ці процеси (наукові знання, прогнози, лабораторна діагностика, методи й засоби профілактики грипу, нехай і не зовсім досконалу, але сучасну терапію і доступ до медичної допомоги). Адже прогнози на тяжкість пандемії-2009 не справдилися, було менше жертв і ускладнень. Цьому сприяла і поінформованість населення, і раннє звернення до лікарів, і заходи щодо розповсюдження противірусних препаратів, і вакцинація.

www.kosmo.ua

Чому вагітні виявилися найвразливішою групою ризику? Знову ж таки вони належать до молодого, неімунного покоління. Окрім того, вагітність – це особливий стан, під час якого відбувається багато перебудов в організмі жінки. Передусім, існує так звана природна імунна супресія: дитина, яку виношує жінка, для її імунітету й організму є чужою (як би дивно це не здавалося). Природа диктує свої закони – щоб не було відторгнення плоду як чужого організму, в жінки відбувається певне пригнічення багатьох імунологічних механізмів. Відтак і грип, і багато інших вірусних хвороб їй переносити тяжче. Тому ми говоримо, що до вагітної слід ставитися як до священної корови – оберігати її від інфікування, поїздок, скупченості людей, вживання зайвих препаратів. А якими препаратами підвищити імунітет? Проблема в тому, що існує професійне і загальнонародне розуміння імунітету. Останнє базується переважно на міфах. Міф перший: потрібно загартовуватися і це зміцнить імунітет. Насправді загартування ніяким чином на імунітет не впливає. На опірність організму – так, людина стає більш тренована до перепадів температури і це добре. Міф другий: потрібно їсти більше апельсинів, лимонів, супервітамінів. Насправді, на батьківщині мандаринів, де вони доступні кожному, люди також хворіють на грип. І кажуть, що для зміцнення імунітету потрібно їхати в Сибір і їсти кедрові горішки. Уживати вітаміни потрібно, при їхній нестачі інфекції перебігають важче й частіше виникають ускладнення. Однак і надмірна кількість вітамінів також може спричинити побічні ефекти. Наукові дослідження довели, що вітамін С має противірусний ефект лише тоді, коли вживати його в токсичних дозах. До того ж, супервітамінізоване харчування може спричинити харчову алергію – матимемо більше проблем, ніж захисту. Ніхто не забороняє їсти часник і цибулю, до столу це саме те. Однак професійне розуміння зміцнення імунітету відрізняється від простонародних підходів.


ЛИСТОПА Д

І що ж стверджує наука? Наша імунна система тренується все життя, адже ми з’являємося на цей світ зі стерильних умов. І мусимо контактувати з багатьма вірусами, бактеріями (у момент народження і в перші тижні життя вони заселяються в людський організм масово). Узагалі ж співвідношення наших клітин і мікроорганізмів, які нас населяють – 1:10. Завдання імунної системи – розпізнавати чужаків, виробляти пам’ять про них (іноді це знайомство перебігає без жодних клінічних проявів, іноді – через хворобу). Якщо людину ізолювати – імунна система не розвивається і не формується. І якщо вона зустрінеться з вірусом – жодні вітаміни й загартування не допоможуть. Варто пригадати родину старообрядців Ликових, які ізольовано жили в тайзі, тобто в ідеальній, за нашими поняттями, екології, вживали природну їжу, не були людьми розпещеними комфортом і не хворіли. Доки їх не знайшли геологи та до них не почали їздити журналісти. Перші ж контакти з «цивілізованими» мікробами й вірусами спричинили хвороби у цих людей, і лише одному вдалося вижити після того, як вся родина захворіла на грип. Хоча з грипом будь-якій імунній системі розібратися важко – вірус мутує й імунна пам’ять не розпізнає його в новій мутації.

2010

Виходить, що ми абсолютно беззахисні... Вихід завжди є. Інша справа, чи він вас влаштовує. Наприклад, найнадійніший захист – ізоляція. Однак на практиці сучасна людина цього не обере. Карантинні заходи зводять контакти до мінімуму, але одне з основних завдань карантину – розтягнути пандемію в часі, підготувати лікарні, розподілити ресурси. Згадайте, як під час пандемії минулого року багато хворих одночасно потребували апаратів штучної вентиляції легень, а їх не вистачало. Лікарів також не вистачало, щоб обслуговувати виклики. Дуже дієво захищають від інфекції навички особистої гігієни: часте миття рук, правильне використання масок. Хоча з нашою ментальністю і тут виникають складнощі. Найдієвішою профілактикою грипу є вакцинація. Понад 95-98% вакцинованих виробляють імунітет до вірусу – імунна система розпізнає вірус, не допустить розвитку хвороби, а якщо людина і захворіє, то значно легше. Інших методів ознайомити імунну систему з тим, що є неминучим сьогодні не існує. Окрім перехворіти. З віком ефективність вакцинації дещо ність нашого орзменшується, як і опірність ває на результат ганізму, негативно впливає

83


кт соціальний прое

ЖI! У Д Й А Б Е Н МИ вакцинації куріння, алкоголізм, прийом імунодепресантів.

Вакцинацію краще проводити восени. Високий титр антитіл після щеплення тримається декілька місяців і починає падати через 6 місяців після вакцинації. Саме тому й рекомендують проводити вакцинацію восени, аби наявність високих рівнів антитіл в організмі припала на сезон грипу. Тому занадто завчасна вакцинація також не рекомендується. Що роблять вакцини в організмі? На сьогодні існує 5 поколінь вакцин. Перше покоління (до їх складу входить вбитий вірус) в цивілізованих країнах вже не використовують. Вакцини другого покоління містять розщеплений вірус, тобто зруйнований. Третє покоління містить лише 2 компоненти вірусу (його поверхневі білки), четверте – це своєрідна обманка для імунітету, адже у вакцинах зберігають лише оболонку вірусу, а генетична інформація відсутня, тобто сам вірус в організм не вводиться. Нарешті останнє покоління – це живі вірусні вакцини (їх використовують у США та Росії, в Україні вони поки що відсутні). Усі вакцини, потрапляючи в організм, навчають імунітет розпізнавати вірус грипу й виробляти антитіла до нього, тобто готуватися до зустрічі з потенційним ворогом. Час, який потрібен для вироблення імунітету - 1-2 тижні. Багато хто вважає заклики до вакцинації лобіюванням інтересів фірм-виробників, проявами корупції в медицині. Тоді скажіть, кому було вигідно проводити вакцинацію населення проти грипу в колишньому СРСР у 70-ті роки минулого століття? Або чому у Фінляндії, де існує багато демократичних і юридичних інститутів, які контролюють ці процеси, проводилася така широка вакцинальна кампанія минулого року – всім лікарям і вагітним було проведено вакцинацію, завдяки чому в цій країні була найменша смерт-

www.kosmo.ua

ність від пандемічного грипу і, до речі, не померла жодна вагітна жінка. У країнах, де існує страхова медицина, жодна страхова кампанія не викидатиме гроші даремно. Натомість, наше населення, яке скептично ставиться до закликів вакцинуватися, з легкістю купується на рекламу чудодійних ліків, що «вбивають» віруси грипу, яка схожа на рекламу про пральні порошки: сьогодні вибілює чисто, а завтра – найчистіше, що ж буде післязавтра! А який відсоток правди у такій рекламі? Насправді противірусних препаратів від грипу небагато. А проти грипу пандемічного – лише два. Це зумовлено тим, що більшість розрекламованих так званих препаратів проти вірусу грипу не проходили клінічні випробування у відповідності до сучасних вимог доказової медицини. Віруси грипу є облігатними внутрішньоклітинними паразитами, й знищити їх, не ушкоджуючи при цьому клітини господаря, складно. Крім того, віруси швидко мутують. Тож сьогодні вірус пандемічного грипу є стійким до дії старих противірусних препаратів амантадину та римантадину, але чутливий до сучасних – озельтамівіру (відомий під торговою назвою Tamiflu або Ribavirin) і занамівіру (торгова назва Relenza). До пандемії вони були у вільному продажу в аптеці, лікарі рекомендували їх для профілактики й для лікування сезонного грипу. Хоча сезон грипу тривалий, а препарати досить дорогі й мають певні побічні ефекти, тож приймати їх щоденно доволі обтяжливо й можна це робити лише під контролем лікаря. Пандемія змусила задуматися над тим, що широке застосування цих препаратів формуватиме стійкість вірусів грипу до них. І тоді лікуватися хворим буде взагалі нічим. Тож згадані препарати тепер використовуються переважно для лікування тих, хто їх точно потребує. Визначити це можна лише за допомогою спеціальних досліджень. До того ж, ці препарати виявляють специфічну дію лише до вірусів грипу А і є ефективними, коли їх приймати з перших днів захворювання.


здоровий спосіб життя: спорт, раціон та догляд за собою

ЧИТАЙТЕ У ЛИСТОПАДI

АРОМАТИ СТРУНКОСТІ Парфуми для схуднення ст. 86 СТАТИ ЗДОРОВІШОЮ 10 простих порад ст. 92 УСІ НА КАРАОКЕ! Без зимового кашлю ст. 98


ЗДОРОВ'Я

www.kosmo.ua

АРОМАТИ стрункості


ЛИСТОПАД

Хочете, щоби здобута за літо осина талія не розпливлася з настанням дощової осені? Оточіть себе правильними ароматами! ЗАНЮХАТИ АПЕТИТ Восени змінюється не тільки погода, але й наш життєвий лад. Якщо море, сонце і вода компенсували нам непотрібні перекуси, то дощ і неможливість частіше бувати надворі провокують на поїдання різноманітних «смаколиків», яких влітку взагалі не хотілося. Окрім того, фізичної активності стало менше й зайвий шоколадний батончик так і норовить збільшити об’єм талії. Як вгамувати в собі бажання з’їсти чергову булочку? Вчені знайшли найприємнішу відповідь на це запитання – аромати духів, гелів для душу й ефірних олій допоможуть знизити апетит, якщо в них містяться «протиапетитні» ноти. Оточивши себе ними, ви зберігаєте стрункість стегон. У цьому на сто відсотків упевнений чиказький доктор Алан Хірш, який керує Фондом з вивчення порушень смаку й нюху. За його спостереженнями, деякі аромати рішуче відбивають бажання просити добавку або ласувати десертом. Ця ідея прийшла до голови спеціалісту, коли його дружина смажила курячі крильця. Сам доктор ситно пообідав, але перед спокусливим запахом встояти не зміг. І коли рука вже тягнулася до тарілки з куркою, він задумався: «Якщо існують запахи, які збуд-

87

2010

жують апетит, отже, повинні бути й такі, які його гамують». Три роки впертої праці з добровольцями, і сімка найкращих «протиапетитних» нот прямо перед вами! Яблуко, м’ята, лаванда, троянда, грейпфрут, кріп і як не дивно – ваніль приборкують бажання зайвий раз навідатися до холодильника. 200 мільйонів рецепторів, розташованих у носі, вловлюють ці аромати й передають їх через нюховий нерв до головного мозку. Він обробляє пахучий сигнал і видає наказ: «Їсти менше!». Через кілька хвилин апетит зникає. Якщо використовувати ароматерапію постійно, то за місяць, стверджує доктор Хірш, можна схуднути в середньому на 1,7 кг. Або втримати вагу в нормі.

РОЗАРІУМ СХУДНЕННЯ Виявляється, квіти також можуть допомогти залишатися у формі. Звісно, салат з маргариток і настурції давно не новина у світі схуднення. А от аромати квітів – зовсім інша справа! Вони зацікавили спеціалістів з Австралії, які, як і лікар Хірш, дослідним шляхом намагалися довести, що троянди здатні відволікти нас від котлет та пельменів. По-перше, само споглядання прекрасних творінь природи налаштовує на щось високе й духовне, по-друге, запах обдурює мозок. І той подає сигнал про ситість до шлунка. Австралійці довели це на практиці. Вони провели дослідження за участю 3 200 жінок віком від 20 до 36 років, які

АЛАН ХІРШ – доктор медичних наук, засновник та основний спеціалістневролог Фонду з вивчення і лікування порушень смаку й нюху. Понад 25 років своєї кар’єри доктор Хірш присвятив боротьбі з втратою нюху в людей. Відомий своїми дослідженнями про вплив запахів на настрій, сприйняття, апетит і швидкість навчання. Зараз активно розробляє теорії про зв’язок різноманітних ароматів із втратою ваги, покращенням сну, споживацькими перевагами й сексуальними звичками.


ЗДОРОВ'Я мали зайву вагу й мріяли схуднути, не докладаючи особливих зусиль (зрештою, як і більшість жінок на планеті). У кімнатах половини учасниць поставили троянди, в інших – польові квіти. Їх змінювали щодня впродовж двох тижнів. Жінки перебували у кімнатах з квітами мінімум по три години на добу. Наприкінці експерименту вчені порівняли результати. Виявилося, що дами, у чиїх кімнатах стояли троянди, схудли в середньому на 3-5 кілограмів, а їхній щоденний раціон харчування зменшився на 1000 калорій. Керівник експерименту Едріан Тантрен вважає, що аромат троянд позбавляє зайвих калорій тому, що має здатність активізувати ділянку мозку, яка відповідає за відчуття голоду. «По суті, трояндовий аромат обманює організм, створюючи йому хибний ефект насичення. А от запах польових квітів не справив такого ефекту», – говорить Тантрен. Звідси висновок: тримайте на кухні вази з трояндами. Їхній вигляд і запах безсумнівно отримають перемогу над бажанням набити шлунок навіть під час приготування їжі. Інший варіант – постійно вдихати аромат завдяки спеціальному пристрію для ароматизації помешкання, який називається помандер. Усередині нього є пористий камінь, який добре всотує і втримує запах. Крапніть на нього ефірну олію троянди і втрачайте калорії день у день. Третій спосіб – бальзам для скронь з трояндовими нотками. Перед тим, як сідати за стіл, нанесіть його на скроні й шию, щоби запах квітів обманув організм, і ви, «поклювавши» вечерю, як пташка, почувалися ситою. Ну й четвертий спосіб – найприємніший: натякніть коханому, щоб частіше дарував вам троянди.

www.kosmo.ua

ЕМОЦІЇ ПРОТИ КАЛОРІЙ Така нюхальна дієта особливо підійде любителькам заїдати стрес і поганий настрій. Це відбувається тоді, коли нашим апетитом керують виключно емоції. Їжа стає чимось на зразок компенсації за життєві перипетії. Тістечком можна заїсти неприємності на роботі, морозивом – сварку з подругою,

1. CHRISTINA AGUILERA BY NIGHT ТУАЛЕТНА ВОДА 285 грн/30 мл 2. NAOMI CAMPBELL CAT DELUXE WITH KISSES ТУАЛЕТНА ВОДА 275 грн / 30 мл 3. MOSCHINO I LOVE LOVE ТУАЛЕТНА ВОДА 485 грн / 30 мл 4. «АРОМАТИКА» ЕФІРНА ОЛІЯ АПЕЛЬСИНОВА 13.55 грн

5. «АРОМАТИКА» ЕФІРНА ОЛІЯ ЛАВАНДОВА 25.75 грн 6. «АРОМАТИКА» ЕФІРНА ОЛІЯ ГРЕЙПФРУТОВА 18.65 грн 7. «АРОМАТИКА» ЕФІРНА ОЛІЯ М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ 16.45 грн 8. «АРОМАТИКА» ЕФІРНА ОЛІЯ НЕРОЛІЄВА 19.69 грн

3 1 5 6 4

7

2 8

а тарілкою спагеті – погану погоду й хронічне недосипання. Адже аромат, смак і зовнішній вигляд, наприклад шматочка торта – одна суцільна позитивна емоція. На певний час світ звужується до його розмірів і тривоги разом з труднощами кудись відступають. Виявляється, дівчат, які реагують на стреси повною втратою апетиту, не так уже й багато. В основному, на життєві удари слабка стать реагує нестримним бажанням потішити себе смачненьким. А об’ївшись усілякими ласощами, ми починаємо картати себе за відсутність сили

волі й цим створюємо додаткову негативну емоцію – відчуття провини. Але навіть якщо ця ситуація відома вам не з чуток, не поспішайте звинувачувати себе у ненажерливості. За цим стоїть інстинкт, а з ним, як відомо, сперечатися важко. Нещодавно вчені довели, що між нервами, системою травлення і мозком існує прямий зв’язок. Неспокій, роздратування або відчуття пригніченості спричиняють неприємне, ниюче відчуття у шлунку, яке ви можете сприйняти за відчуття голоду. Варто проковтнути якийсь ласий шматочок,


як це відчуття щезає. Але й тут на допомогу приходять аромати. Цього разу варто протистояти не апетиту, а його причині – стресу. Багато рослинних запахів за своєю хімічною структурою близькі до речовин, які виробляє наш організм для увімкнення різноманітних емоційних механізмів. Найдієвіші антистресові композиції складаються, звісно ж, з цитрусових. Ноти лимона, апельсина, грейпфрута, мандарина піднімуть настрій і подарують відчуття оптимізму. Ще один аромат, який змусить вас усміхатися – нерол. Духи з такою нотою розвіють страх і тривогу й змусять градус настрою піднятися догори. Щоби зняти нервову напругу, вдихайте іланг-іланг, сандал і шавлію.

НОТИ СТРУНКОСТІ Аромати здатні не тільки вгамувати апетит і протистояти стресовому голоду, але й візуально зробити вас стрункішою. Біля витоків ідеї духів та дезодорантів стрункості стоїть уже відомий нам доктор Алан Хірш. Він висунув цікаву гіпотезу, що запах, який поширюється від людини, впливає на те, якою її бачать інші люди. Тобто, у серпанку одного аромату ви виглядатимете стрункішими, а в іншому – повнішими. Під час експериментів учасників «покропили» різними духами, а тест-групі запропонували оцінити їхню вагу. У результаті вчені зробили висновок, що використання квіткових запахів з пряними нотами дозволяє дівчині візуально «скинути» до 6 кілограмів. Але... тільки в чоловічих очах. Жінки під час тестів оцінювали вагу кожної піддослідної без жалю. Доктор Алан Хірш вважає, що «або жінки надто прискіпливо оцінюють вагу інших жінок, або чоловіки надто легко потрапляють під вплив ароматів». Зрештою, нам це тільки на руку! Результатами досліджень зацікавилися парфумерні компанії. Наприклад, Harvey Prince & Co, які винайшли аромат юності Ageless Fantasy, що робить їхню власницю на кілька років молодшою, зараз наполегливо працюють над створенням духів стрункості. А поки новинка ще не побачила світ, до ваших послуг квітково-пряні творці візуальної стрункості By Night від Christina Aguilera, Cat Deluxe With Kisses від Naomi Campbell або Moschino I Love Love.

Р РЕКЛ АМА

ОЛЬГА НЄМЦЕВА


! с р у к , кон

Увага

KOSMO

КОД

03

Юлія Русавська, 25 років, м. Київ

KOSMO

02

КОД

КОД

01

Ірина Головинська, 20 років, м. Київ

KOSMO

04

КОД

KOSMO

Наталя Лаврищева, 24 роки, м. Київ

Світлана Козакова, 21 рік, м. Миколаїв

СТАНЬ ОБЛИЧЧЯМ

Вітаємо півфіналісток фотоконкурсу! До півфіналу потрапили 8 учасниць, яких обрала компанія «Нінель» та визначило ваше активне голосування! Одна із представлених учасниць стане переможницею й візьме участь у фотосесії для журналу КОСМО news! Саме Ваш голос може стати вирішальним! Тож не зволікайте – відправляйте свій голос за найчарівнішу учасницю! Детальні умови акції в липневому номері журналу КОСМО news, на сайті www.kosmo.ua та за телефоном у Києві 0 (44) 221-58-34.

Вітаємо переможниць жовтня!

КОД

07

Ольга Манько, 22 роки, м. Бориспіль

KOSMO

06

КОД

КОД

KOSMO

Христина Пелех, 16 років, м. Львів

KOSMO

08

КОД

KOSMO

05

1. Майданович Анна, м. Київ – вибір компанії Ninelle 2. Пелех Христина, м. Львів – вибір читачів журналу КОСМО news Дівчата отримують в подарунок набір косметики від Ninelle Валерія Величко, 20 років, м. Київ

Майданович Анна, 20 років, м.Київ

Віддайте свій голос за одну з номінанток та отримайте подарунок від ТМ Ninelle! До 12 листопада відправляйте sms на номер 7121 з кодом своєї фаворитки! Наприклад, KOSMO 01. Використовуйте лише латинські символи! Серед читачів, що надсилатимуть sms-повідомлення, експертною комісією Організатора будуть визначені 3 переможці. Про правила отримання подарунка редакція повідомить за телефоном впродовж 7 днів після проведення розіграшу. Вартість повідомлення для повнолітніх абонентів усіх національних GSM операторів на номер 7121 – 0,50 грн. Тариф вказаний з урахуванням ПДВ. Додатково утримується збір у Пенсійний фонд в розмірі 7,5% від вартості послуги без урахування ПДВ. Недотримання всіх умов відправлення СМС не гарантує успішне надання послуги. ЗАТ "Українські радіосистеми", ліцензія НКРЗУ №120093 від 16.05.2006 р. ТОВ "АСТЕЛІТ" ліцензія НКРЗУ АБ №222715 від 17.11.2005 р. Ліцензія Держзв'язку серії АА №720189 видана ЗАТ "УМЗ" 29.12.2004 р. Послуга надана при тех. підтримці контент-провайдера ТОВ «УМХ-Мобайл». Телефон технічної підтримки 0 (44) 207-33-03.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

Чим S, SM більшеільше тим б римати от шансіварунок! под

Поштова: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська,19, ТОВ «СУМАТРА-ЛТД», (журнал КОСМО news) E-mail: kosmonews@cosmetic.kiev.ua ti ki


РЕКЛ РЕ РРЕК ЕЕКЛ ККЛ Л АМ ААМА МАА М


ЗДОРОВ'Я

www.kosmo.ua

Учені всього світу проводять безліч досліджень в галузі здоров’я. Ґрунтуючись на останніх відкриттях, ми склали перелік з 10 звичок, які допоможуть вам стати здоровішими та енергійнішими. А найприємніше те, що для цього не потрібно змінювати звичний устрій життя.

2. ПИЙТЕ КАВУ Випиваючи філіжанку натуральної кави після обіду, ви зменшуєте ризик захворювання цукровим діабетом. Група французьких та бразильських дослідників з’ясувала, що хлорогенна кислота – потужний антиоксидант, який міститься у каві, сповільнює засвоєння глюкози і регулює рівень інсуліну в крові. Окрім цього природного компонента, в каві наявні магній та бор, які також сприяють нормальному засвоєнню цукру. Було встановлено, що такий вплив кави на організм найбільше проявляється всередині дня. Окрім того, кава обов’язково повинна бути натуральною, а не розчинною. З кофеїном чи без, солодка чи без цукру – значення не має.

10 СПОСОБІВ

покращити здоров’я

1. ХОДІТЬ ШВИДШЕ Під час дослідження бостонські вчені з’ясували, що у жінок, які мають звичку швидко ходити (зі швидкістю не менше 5 км на годину), значно менше шансів отримати інсульт, ніж у тих, хто любить прогулюватися не поспішаючи. Річ у тім, що ходьба в пришвидшеному темпі є чудовою профілактикою серцево-судинної системи. Таке фізичне навантаження допомагає запобігти розвитку багатьох патологій, у тому числі й порушенню кровообігу в мозку. Намагайтеся при ходьбі трошки

швидше рухати руками: оскільки рух тіла відбувається в результаті спільної роботи верхніх і нижніх кінцівок, тому чим швидше рухатимуться руки, тим швидше ви будете йти. Щоби контролювати пульс можна придбати пульсометр або дотримуватися простого правила: пульс під час інтенсивної ходьби повинен бути таким, щоб ви могли вільно розмовляти, але для співу вам уже не вистачало дихання. При швидкій ходьбі важливо не нахиляти корпус тіла вперед, оскільки це може спричинити біль у спині.


ЛИСТОПАД

93

2010

3. ПЕРЧІТЬ Піперин – алкалоїд, який міститься у гострому чорному перці, допомагає краще засвоюватися поживним речовинам з їжі. Учені Мічиганського університету, які проводили дослідження про вплив цієї спеції на організм людини, радять щоденно вживати в їжу невелику її кількість.

6. ЇЖТЕ ЯБЛУКА Правило «одне яблуко на день» знову підтверджується. Окрім того, що в цих фруктах міститься безліч вітамінів, мінералів, амінокислот та антиоксидантів, вони ще й сприяють росту пробіотичних бактерій. Ці бактерії покращують травлення і підтримують імунітет організму. Голландські вчені з’ясували, що додавання яблук до раціону лабораторних щурів упродовж двох місяців призвело до значного росту пробіотичних бактерій у тварин. Окрім яблук, таку дію мають цибуля, часник, банани і артишок.

5. ЧИСТІТЬ ЗУБИ

4. СЛУХАЙТЕ МУЗИКУ Американські вчені вважають, що розслабляюча музика знижує кров’яний тиск. Під час дослідження пацієнти з підвищеним артеріальним тиском по 12 хвилин тричі на тиждень слухали композиції Моцарта. Три тижні потому показники їхнього систолічного тиску (тиск у момент стиснення серця і виштовхування крові в артерії) впали на 5%. Унаслідок цього автоматично зменшується ризик інфаркту (9%) й інсульту (14%).

Але іноді не як звично, а м’якою, сухою щіткою без пасти. Міжнародна асоціація стоматологічних досліджень підтвердила, що таке чищення зубів зменшує ймовірність захворювань ясен та утворення зубного каменю. Справа в тому, що через густу піну, яка утворюється під час використання пасти, люди чистять зуби не так ретельно й менше часу, ніж потрібно, а із-за «свіжого» смаку пасти здається, що зуби чисті. Безумовно, не слід відмовлятися від зубної пасти, флосу й ополіскувачів для порожнини рота: просто, окрім звичного чищення зубів, кілька разів на тиждень чистіть зуби сухою щіткою.


ЗДОРОВ'Я

www.kosmo.ua

8. ВІДМОВТЕСЯ ВІД МІЦНИХ НАПОЇВ Алкогольні напої з високим вмістом алкоголю збільшують ризик ракових захворювань у кілька разів. Учені зі Всесвітнього фонду онкологічних захворювань радять зменшити вживання горілки, коньяку, рому, віскі й подібних напоїв до мінімуму або ж пити слабші. Келих сухого червоного вина не зашкодить: у цьому напої містяться сильні антиоксиданти, які продовжують молодість. Окрім того, у помірній кількості червоне вино є профілактикою серцево-судинних захворювань.

7. МЕНШЕ СИДІТЬ Не засмучуйтеся, якщо у транспорті немає вільних місць. Виявляється, вертикальне положення тіла має свої переваги. Доктор Джеймс Лівайн, співробітник американської клініки Mayo й автор книги «Рухатися мало, втрачати багато», стверджує, що стоячи наш організм виробляє більше гормонів, які беруть участь в метаболічних процесах і таким чином спалюють жир, а також гормонів, які впливають на гарний настрій.

9. ПРИЙМАЙТЕ ВІТАМІНИ Вітаміни не лише зміцнюють фізичне здоров’я, але й позитивно впливають на настрій та самопочуття. Під час дослідження, яке проводилося у Нортумбрійському університеті в Англії, одній групі учасників упродовж місяця давали вітами В, С і комплекс мінералів, друга ж група перебувала на плацебо. У результаті, люди з першої групи краще проходили тести, були енергійнішими та стійкішими до стресу.

10. МАЛЮЙТЕ НА НАРАДАХ Якщо ви старанно виводите олівчиком оригінальні узори в діловому блокноті, поки ваш начальник розповідає про те, що наступного тижня всі повинні «виконати і перевиконати», саме у вас найбільше шансів запам’ятати, що саме ви повинні «перевиконати». Джекі Андрейд, професор Плімутського університету у Великобританії і спеціаліст в галузі когнітивної психології, опублікував результати свого дослідження на початку цього року. Він стверджує, що безцільне малювання допомагає сконцентруватися на вхідній інформації і згодом краще її відтворити. Така творчість допомагає мозку не відключитися цілковито, й поки ви зайняті зображувальним мистецтвом, інформація продовжує засвоюватися. МІЛА ДОНСЬКА


ЛИСТОПАД

2010

Найважливіший фільтр організму Неправильне харчування, шкідливі звички, стреси, засилля різноманітних вірусів – ці так звані «побічні ефекти» ХХІ століття неминуче впливають на наше здоров’я. Й особливо страждає печінка – найголовніший орган, на думку вчених. Ще Авіценна казав: «Знай, якщо ти помиляєшся при лікуванні печінки, твоя на судини і потімлюдини на все тіло». Якщо бздоров’я. в люі напомилка 50% – перейде від ставлення самої до свого дини забрали печінку, організм загинув би від отруєння через кілька годин. Річ у тім, що всі речовини, перш ніж всмоктатися у кров, проходять через цей орган. І ось що там з ними відбувається: знешкодження токсинів, у т.ч. алкоголю (все зайве розкладається ферментами та виводиться через сечовивідну систему); нейтралізація надлишку гормонів, медіаторів, вітамінів (забагато корисного – теж погано); травлення (вироблена печінкою жовч активізує травлення та всмоктування жирів, білків і вуглеводів); кровотворення (синтез білків плазми крові: альбумінів, глобулінів, білків для згортання крові); підтримка імунітету (виробництво білкових молекул-антитіл, що відповідають за здоров’я); обмін речовин (синтез холестерину, ліпідів, фосфоліпідів, регуляція жирового обміну); «мислення» (вироблення з глікогену «пального» для мозку – глюкози). Ось чому так важливо займатися профілактикою та лікуванням головного «фільтра» організму. А ще, в давнину вважали, що печінка болить у заздрісних та злих людей, про яких кажуть – «жовчна людина». Тож задумайтеся і частіше посміхайтеся оточуючим!

95


ФОТОКОНКУРС від

Дитячий конкурс триває і завойовує все нових і нових прихильників. Нагороджуємо переможців місяця! Арина Аксьонова

Денис Яценко

Кирило Терлецький

Максим Мельник

Ваня Кобінчук

УМОВИ КОНКУРСУ: надішліть найкраще фото вашого малюка на e-mail konkurs@cosmetic.kiev.ua або на поштову адресу: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 19, ТОВ «СУМАТРА-ЛТД», журнал «КОСМО news»

Тема листа: «Конкурс від Huggies». Обов’язково зазначте ім’я та прізвище дитини.

Подарунки можна отримати за адресою:

м. Київ, вул. Бориспільська, 19, ТОВ «СУМАТРА-ЛТД» (головний офіс ТМ «КОСМО») з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00, крім вихідних та святкових днів. При собі мати свідоцтво про народження дитини. Мешканців інших міст просимо сконтактуватися з редакцією за телефоном: 0 (44) 206-21-77, 206-21-70.

приз

РЕКЛАМА

5 найкращих фото

Щомісяця (за оцінками журі КОСМО news і Huggies) отримуватимуть подарунковий набір від Huggies – 2 упаковки підгузків Huggies Ultra Comfort (розмір на вибір 3-5) та 1 упаковку дитячих вологих серветок Huggies Ultra Comfort Natural (64 шт.)


ЛИСТОПАД

97

2010

Oрганізму потрібен

КАЛЬЦІЙ Кальцій - це дивовижний ма кроелемент. Цей мінерал мін необхідний для нормального розвитку людського організму. «КАЛЬЦИД» – мінерал руху Натуральний комплекс «Кальцид» складається з кальцію яєчної шкаралупи, вітамінів Д3, С, лимонної кислоти, плодів горобини. 10 фільтр-пакетів

Висновки: № 05.03.02-04/17978 від 05.05.2004 р., 05.03.02-04/57995 від 16.09.2009 р. Перед вживанням ознайомтеся з інструкцією щодо застосування і проконсультуйтеся з лікарем

РЕКЛАМА

«Жива» вода існує, її забезпечить «КОРАЛОВИЙ КАЛЬЦІЙ» Унікальним джерелом кальцію і багатьох мікроелементів, необхідних для здоров’я та довголіття людини, є корал Санго (о.Окінава, Японія). На ринку України порошок з коралів Санго – «КОРАЛОВИЙ КАЛЬЦІЙ» - пропонує ТМ «Аптека природи»®. Форма випуску: подрібнений корал Санго у фільтрпакетах №10 по 1г. Мінеральний склад: кальцій (35%), магній (2%), залізо (0,12%), хром, марганець, натрій, цинк, йод, мідь, селен Коралова вода, що утворюється після додавання у звичайну воду пакетика «КОРАЛОВОГО КАЛЬЦІЮ», має унікальні властивості: Сприяє нормалізації мінерального обміну Виступає гарантом кислотно-лужного балансу в організмі Позитивно впливає на кісткову, серцево-судинну, нервову системи. Виступає потужним водоочисним агентом від хлору, токсичних речовин

Яєчна шкаралупа містить, окрім великої кількості кальцію, ще й магній, фосфор, мідь та інші мінерали, до того ж, вона дуже схожа за своїм складом зі складом зубів і кісток людини. Завдяки своїм складовим комплекс «КАЛЬЦИД» у капсулах від ТМ «Аптека природи» здатен швидко та ефективно поповнювати організм та опорно-руховий апарат людини кальцієм. Його необхідно використовувати для покращення стану волосся, нігтів, зубів, для зміцнення кісток, для запобігання дефіциту кальцію. КОМПЛЕКС РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ: для підтримки кістково-суглобового апарату, зміцнення стану волосся та нігтів, для запобігання розрідженню кісткових тканин (остеопорозу), для покращення и. роботи нервової системи.

1 фільтр-пакет на 1,5 л рідини - цього достатньо, щоб створити 15 літрів мінеральної води – коралової води – в домашніх умовах!

ЗАПИТУЙТЕ В АПТЕКАХ «КОСМО» ТА В ІНШИХ АПТЕКАХ ВАШОГО МІСТА! Виробник: ПП «Компанія «Дана Я», м. Київ Телефони: 0 (44) 251-18-70, 242-25-10 www.dana-ya.com.ua

30 капсул


ЗДОРОВ'Я

www.kosmo.ua

КАШЕЛЬ, як по нотах Сухий, мокрий, затяжний? Від того, який у вас кашель, залежить те, як його лікувати. Зайве чи нерозумне втручання у цей процес може лише нашкодити.


99

СУПУТНИК ОСЕНІ Кашель виникає з різних причин. Це – «візитка» курця і представників «пилюжних» професій, застережливий сигнал про астму чи туберкульоз, «дитячі витівки» кашлюку чи кору. Але найчастіше (у 90% випадків) – це симптом гострих захворювань органів дихання, які виникають внаслідок сезонних ГРВЗ чи грипу. Тому кашель асоціюється із закінченням літа. У народі полюбляють називати кашель бронхітом. Хоча насправді це може бути і ларингіт, і трахеїт, і фарингіт, і навіть пневмонія. Віруси респіраторних інфекцій оселяються в клітинах дихального епітелію, розмножуються там і захоплюють нові ділянки, поступово добираючись до кашльових рецепторів, які є тими чутливими струнами, що видають характерні ноти сухого кашлю. А далі – гірше. У проблемних зонах з’являється мікробна інфекція і довершує «мокру» справу.

ДРУГ ЧИ ВОРОГ? Тож кашель не є самостійною хворобою. І навіть не є хворобою взагалі. Це – природний рефлекс, за допомогою якого організм намагається позбутися зайвого (пилу, диму, слизу, що утворився унаслідок запалення). У такому випадку – це захист, порятунок, очищення і особливого лікування не потрібно. Інша справа, коли очищатися ні від чого, як це трапляється під дією вірусів – під час ГРВЗ, грипу, парагрипу слизова дихальних шляхів запалюється і втрачає свої захисні функції. А це саме те, що потрібно вірусам – завдяки кашлю вони стрімко розлітаються у пошуках нових жертв. Дуже

Скажи лікарю, як ти кашляєш, і він скаже, яка в тебе хвороба. Адже цей симптом багатоликий. Комусь докучає вранці, комусь вночі, хтось скаржиться на біль у грудях, хтось на задуху.

часто такі даремні намагання організму – виштовхати хворобу – спостерігаються при трахеїті, ларингіті, фарингіті. Однак вони лише посилюють запалення, перешкоджаючи відновленню слизової. З таким кашлем боротися необхідно. І чим швидше, тим краще.

дає заснути. Найкращий варіант – пригнітити кашльовий рефлекс, від якого жодної користі, лише проблеми. Не допомагають домашні засоби – гаряче молоко з медом та чай з малиною? Тоді варто вдарити по головній цілі – існують спеціальні ліки, які пригнічують кашльовий центр в самому мозку. Однак знову ж проблема – виявляється, лад потрібно наводити і в бронхах, де вже починає накопичуватися мокрота, але вона не може вийти через спазмовані ходи.

ДРУГИЙ ЕТАП ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ

Очисний

Скажи лікарю, як ти кашляєш, і він скаже, яка в тебе хвороба. Адже цей симптом багатоликий. Комусь докучає вранці, комусь вночі, хтось скаржиться на біль у грудях, хтось на задуху. Кашель має свій характер і навіть свій вік. Від того й залежить тактика лікування, яка поділяється на кілька етапів:

Рідина в бронхах – явище нормальне. Щодня вони утворюють 100 мл такої рідини, яка очищує їх від пилу й мікробів. Запалення активізує цей процес і водночас гальмує роботу «війок» епітелію, які виштовхують її нагору. Тоді на допомогу й приходить продуктивний, або так званий вологий кашель, завдяки якому дихальні шляхи очищуються від мокротиння і мікробів. І заважати йому не можна. А от допомогти – потрібно. При вологому кашлі потрібно вживати відхаркувальні за-

ПЕРШИЙ ЕТАП Непродуктивний У перші 2-3 дні ГРВЗ аж ніяк не домогтися продуктивного кашлю – він сухий, болючий, виснажливий і не


ЗДОРОВ'Я соби й ті, що розріджують мокроту – муколітики.

ТРЕТІЙ ЕТАП Вирішальний Для того, щоб процес пішов, як по нотах, потрібен засіб-диригент, який керуватиме одразу кількома напрямками лікування. Сьогодні в арсеналі таких ліків існують комбіновані препарати від кашлю – вони містять набір компонентів, які водночас заспокоюють кашльові центри й активізують дихальні процеси, усувають спазм і запалення, розріджують мокроту й сприяють її виділенню. Таку мудрість здатні проявити препарати рослинного походження. Сьогодні вони є в аптеках.

Лінивий кашляє двічі За тривалістю розрізняють кашель

www.kosmo.ua

гострий (2-3 тижні), затяжний (до 3 місяців) і хронічний (чим довше, тим гірше). Щоб не перейти від першої стадії до останньої, потрібно: Зволожувати сухе повітря в кімнаті. Це сприяє розрідженню мокроти й полегшує дихання. Пити якомога більше рідини. Особливо потрібно налягати на морси й компоти тим, хто приймає муколітичні засоби. Робити масаж грудної клітки чи звичайне погладжування спини по ходу дихальних шляхів. Приємний і медовий масаж: втирати кінчиками пальців 1 чайну ложку теплого меду (40°С) в шкіру на грудях і між лопатками. Не забувати, що ліки – навколо нас. Можна зварити інжир в молоці й випити його гарячим. Або приготувати бананове пюре (додавши гарячої води з медом) чи скористатися українським рецептом – сік редьки з медом. Не лінуватися робити інгаляції. Від сухого кашлю – з подорожника, шавлії, липового цвіту, солодки, при вологому кашлі – з вареної потовченої картоплі.

Ефект розігріву Популярні колись банки ки сьогодні поли під серйозну критику вчених, трапили які стверджують, що таким чином можна

лише рознести інфекцію по організму. Виявляється, синці від банок з’являються не лише на спині, а й на плеврі, що травмує й без того уражену бронхолегеневу систему. А досягти ефекту розігріву можна й гірчичниками. Як тільки шкіра почервоніла – процедурі кінець. Ніколи не кладіть гірчичник на хребет, ділянку серця, молочні залози й на великі родимки. Якщо температура тіла понад 37°С – гірчичники протипоказані! СВІТЛАНА ТЕРНОВА

НЕГАЙНО ДО ЛІКАРЯ! Якщо ви кашляєте понад тиждень і вас ще не оглядав терапевт. Якщо температура тіла не спадає більше трьох днів або й підвищується. Якщо з’явилася задишка чи напади задухи. Якщо кашель супроводжується слабкістю і втратою ваги. Якщо змінився колір мокроти чи в ній з’явилася кров.


РЕКЛ ЕКЛАМА М


КОСМЕТИКА

для взуття

У кожної з нас є улюблене взуття. І якщо починається ця любов з покупки, то продовжує її якісний догляд за взуттям.

П

ро догляд за взуттям ми зазвичай згадуємо лише тоді, коли повертаємося додому з наскрізь мокрими ногами. Тут уже необхідно вживати термінових заходів для його порятунку. Спершу протріть взуття вологою ганчіркою. Потім напхайте всередину газетний папір, щоб він увібрав

зайву вологу, і залиште висихати при кімнатній температурі. Категорично не рекомендується ставити взуття біля гарячої плити, батареї, на радіаторах тощо, якщо не хочете, щоб шкіра висохла занадто швидко й потріскала. Екстрений варіант – після процедури з папером скористайтеся пилососом. Насамкінець старанно змастіть взуття якісним

кремом чи олією. Після «рятувальної операції» переходимо до регулярного догляду за взуттям: Перш ніж проводити будь-які процедури з догляду, взуття необхідно почистити від бруду та висушити. Щоразу після носіння змащуйте взуття якісним кремом з натураль-


ЛИСТОПА Д

ним бджолиним воском, оскільки пил та бруд знежирюють шкіру, роблять її беззахисною перед вологою, жорсткою і незручною в носінні. Нанесіть крем тонким шаром за допомогою ватного тампона на ніч, а вранці відполіруйте. Взуття перед виходом надвір обробіть водовідштовхувальним кремом або спреєм. Щоб взуття не втрачало форму, зберігайте його на спеціальних колодках. Як варіант – наповніть зім’ятою газетою весь внутрішній об’єм туфель. Халяви чобіт, щоб не падали, скріпіть звичайною прищіпкою для білизни. Одягайте взуття за допомогою лопатки. Знімаючи чоботи, не притискайте іншою ногою п’ятку або каблук. Якщо не відірвете, то, як мі-

103

2010

німум, залишите сліди на шкірі. Щоб вивести плями на взутті, потріть їх розрізаною цибулиною. Але спершу перевірте на малопомітній ділянці, чи цибулина не залишає плям. Лаковане взуття не носіть у вологу погоду, адже від вогкості й вуличного бруду блискуча поверхня поступово тьмяніє й покривається дрібними тріщинами. Краще не взувайте його й при температурі понад +25°С, оскільки лакова плівка розтягнеться, втратить міцність та потріскає. Нове лаковане взуття просто протріть м’якою ганчіркою. Для відновлення блиску лаку протріть його вологою ганчіркою, а коли висохне, змастіть тонким шаром олії й відполіруйте шматком оксамиту. Особливо дбайливого догляду

потребує взуття із замші та велюру: Почистіть взуття від пилу та бруду за допомогою спеціальної гумової щітки та щіткою з латуні підніміть приплюснутий ворс. Як варіант: при сильному забрудненні почистіть замшеве взуття щіткою, змоченою у теплій мильній воді з додаванням нашатирного спирту (1 ст. ложка спирту на 5 ст. ложок води) та промийте холодною і підкисленою водою (1 ч. ложка оцту на літр води). Потім відполіруйте м’якою тканиною і потримайте над парою, щоб відновити «пухнастість». Обробіть спеціальним спреєм для замші, який відновлює колір, запобігає склеюванню ворсинок та захищає взуття від вологи та солі. Гігієнічний догляд забезпечить дезодорант для взуття.

ТМ «ERDAL» – УПЕВНЕНІСТЬ У КОЖНОМУ КРОЦІ Захист взуття від вологи забезпечить «Спрей для просочування «Erdal Aquastop» для будь-якої натуральної шкіри, синтетичних волокон для інтенсивного та тривалого захисту.

Швидко відновлять ворс та колір замші, велюру та нубуку щітка для замші з латуні та «Аерозоль для замші «Erdal».

Губка-блиск та кремсамоблиск забезпечать у дорозі чи в офісі інтенсивне відновлення кольору шкіри навіть без додаткового полірування.

Для догляду за гладкою шкірою підійде «Крем для взуття «Erdal» з натуральним бджолиним воском.

«Лосьйон для догляду за шкірою «Erdal» збереже м’якість та еластичність шкіряного взуття, меблів, сумок та пальт.

Представник ТМ Erdal в Україні ТОВ «Ректіс» тел. 0 (44) 451-89-02, www.rektis.com.ua


ПРИНЦЕСА:

Кава –Янайпопулярніший напій у світі. Вона обрала перших переможниць витіснила чай у розвинених конкурсу! Дівчаткакраїнах за свої Європи, Північної Америки та Австралії. старання отримують відЩорічно мене у світі випивають понад 800 мільярдів чашок заохочувальні подарунки! З моїми наборами зробити гарну зачіску кави. У США на кожного мешканця припадає стане щенапростіше! по 2 філіжанки кави день, у Голландії – 5. А лідерами-кавоманами є фіни, кожен з яких в середньому за рік вживає 11,3 кг ароматних зерен! Звідки така популярність? Н Набір ««Маленький перукар» п і Даша Москалюк, 6 років

Набір «Юний Н сстиліст»

і Карина Снітко, 6 років

Софія Євсюкова, 5 років СЕКРЕТИ ГАРНОГО МАКІЯЖУ ВІД ПРИНЦЕСИ:

Хочеш мати красиві пухкі губи? Головне – правильно підфарбувати їх помадою. Спершу ми обводимо спонжем контур губ – від серединки верхньої губи до кутиків, а потім – по краю нижньої губи. Опісля зафарбовуємо вільні місця, не забуваючи про внутрішню частину губ. Замість помади можемо взяти блиск - у мене є величезний вибір. До речі, відкрию тобі один секрет: аби візуально збільшити губки, намалюй контур так, щоб він дещо виступав за природну лінію.

Увага, конкурс! ПРАВИЛА УЧАСТІ: Для участі в конкурсі надсилайте фотографії своїх юних модниць. Фотографії найкращих зачісок для Принцеси дивіться на сторінках КОСМО news у листопаді та грудні. Конкурс триває на всій території України з 01 жовтня до 10 листопада 2010 року. Чекаємо ваших листів на адресу: ТОВ «КОСМЕТИКМАРКЕТ УКРАЇНА», а/с 8318, м. Харків, 61105 або електронною поштою: info@bigcom.in.ua. Тема листа: «Зачіска для Принцеси»

МАА

Набір «Супермодель»


Пряні пристрасті

Канелоні зі шпинатом під гострим соусом Інгредієнти: 1 упаковка канелоні (великі трубочки з макаронного тіста),750г свіжого шпинату, 400 г сиру рікота, 175 г пармезану, 2 ст. л. оливкової олії, 3-4 зубчики часнику, орегано, мелений мускатний горіх, сіль, перець.

Для гострого соусу: Нашаткуйте половину фіолетової цибулини, потовчіть 1 зубчик

пасеруйте 5 хв. Коли волога випарується, викладіть шпинат на дошку та пошаткуйте. Змішайте з рікотою, частиною натертого пармезану та мускатним горіхом. Розігрійте духовку до 180-190°С. За допомогою кондитерського мішечка наповніть начинкою канелоні та викладіть їх у змащену маслом форму для запікання. Залийте повністю соусом. Накрийте форму фольгою та запікайте 40 хв., потім

часнику, наріжте смужками 2 солодкі червоні перці, видаліть

зніміть фольгу та залиште канелоні в духовці ще на 10 хв.

насіння та перегородки й дрібно наріжте 1 перець чилі, додайте

Є ідея! Для яскравого та неповторного смаку додайте до начинки спеції від ТМ Kamis

1 банку (800 г) консервованих помідорів, гілочку базиліку, по 1ст.л. вершкового масла та оливкової олії, сіль, свіжозмелений перець.

Спосіб приготування: Соус: У вершковому маслі та оливковій олії спасеруйте цибулю та часник, потім додайте перець, швидко обсмажте. Безперервно помішуючи, додайте решту компонентів, накрийте кришкою, зменшіть вогонь та варіть приблизно 30 хв.

Начинка: Розігрійте на сковороді оливкову олію, РЕКЛАМА

обсмажте потовчений часник, додайте шпинат, орегано та


ГОРОСКОП ОВЕН

Леді Га Га – 28.03.1986

(21 березня – 20 квітня) Зірки підготували для Овнів дві новини: добру й не дуже. «Не дуже» – не намагайтеся влаштувати особисте життя. Добра – скеруйте всю свою енергію на вирішення справ. Вам вдасться всюди побувати й все встигнути. Чим більше ви зустрічатиметеся з людьми, тим краще для реалізації ваших задумів. Не бійтеся додатково навантажити себе спортом – це піде тільки на користь. Не відмовляйтеся від відряджень або ж просто помандруйте рідною Україною. Пізнавайте, розширюйте свій вплив та зміцнюйте авторитет.

БЛИЗНЮКИ

(21 квітня – 20 травня)

Шер – 20.05.1946 Наомі Кембелл – 22.05.1970

(21 травня – 21 червня) Зірки вирішили випробувати вас на міцність: іспити на зрілість посиплються з різних боків. Доведеться підлаштовуватися під інші плани, а не реалізовувати свої, вислуховувати чужу думку, а не висловлювати власну. Успіхи конкурентів завдадуть кілька ударів по самолюбству. Не провокуйте події, що можуть посварити вас із начальством, підірвати ваш авторитет та соціальні позиції. Найкраще відійти подалі від справ та зайнятися власним здоров’ям. Підтримку й розуміння знайдете у близьких людей.

ТЕЛЕЦЬ Перший тиждень листопада зіпсує вам настрій не лише погодою, але й відлунням колишніх проблем. Не варто на цей час планувати нічого важливого, особливо зустрічей та з’ясування стосунків. Зате згодом удача повернеться до вас обличчям. Організм вам подякує, якщо підлікуєте його в санаторії. А от до грошей вам краще навіть не торкатися, ризики можуть бути непередбачувані. Будьте завжди напоготові й бережіть сили – на вашу долю випадуть серйозні позитивні зміни. Не проґавте сприятливих обставин.

РАК (22 червня – 22 липня)

Коли на дворі дощ і вітер, саме час зайнятися в офісі власною кар’єрою. Тим паче, що у вас всі козирі в руках. Спілкуйтеся з керівництвом, пропонуйте рішення і підвищення не за горами. Зосередьте всі зусилля на справах і не відволікайтеся на інше. Близькі та рідні все одно не зможуть вам забезпечити належну увагу. Утім, не забувайте про поміркованість – надмірні старання можуть вилитися у втому й брак сил для втілення бажаного. Не наполягайте на Анджеліна Джолі – 04.07.1975 своєму, краще плисти за течією. Девон Аокі – 10.08.1982

ЛЕВ

ДІВA

(23 липня – 23 серпня) Настає те, чого ви так довго чекали. Дивним чином всі «мінуси» зміняться на «плюси», і на вас чекають приємні зміни. Це місяць демонстрації ваших здібностей у будь-яких сферах життя, особливо, якщо ви людина творча. Перспективні пропозиції, вдалий бізнес, захист проектів – все під силу вашій енергійності та ініціативності. На користь піде активний спосіб життя чи навіть невеличка подорож для розваги з романтичними знайомствами на додачу. Не минайте крамниці – знайдете щось цікавеньке.

(24 серпня – 23 вересня)

Бейонсі – 04.09. 1981

Якщо зірки не обіцяють вам спокійного життя цього місяця, то принаймні ви можете пообіцяти собі якомога менше нервуватися. Приводів для хвилювань вистачатиме – можливі конфлікти з начальством, погіршення вашого авторитету. Краще залягти на дно й не наражатися на конфліктні ситуації. Бажано уникати фізичних навантажень та виснажливої розумової праці. Утім, зірки притримали для вас й джокер в рукаві – можете розраховувати на велику удачу й позитивні можливості. Не вагайтеся – дійте.


на листопад ТЕРЕЗИ

Гвен Стефані – 03.10.1969

(24 вересня – 23 жовтня) Ви промчитеся крізь листопад на максимальній швидкості. Навіть дивно, як ви усе встигатимете. Чудова фізична форма забезпечить вам енергійний спосіб життя, а ваша активність допоможе зловити удачу за хвіст. Не пролетіть повз нове кохання, яке очікуватиме в дорозі або в колі друзів. Ви сексуальні та привабливі – тож гуртуйте навколо себе прихильників і налагоджуйте особисте життя. На роботі теж все складеться на вашу користь – чим більше ви спілкуватиметеся, тим успішними будуть ваші справи.

СТРІЛЕЦЬ

(24 жовтня – 22 листопада)

Айшвар’я Рай – 01.11.1973 Брітні Спірс – 02.12.1981

(23 листопада – 21 грудня) Це найактивніший та найбільш насичений подіями місяць року. Ваша енергія переливається через край і спрямована на досягнення ваших цілей. Це час вашої ініціативи та підприємливості. Ви зможете здійснити плани й досягти результатів, якими залишитеся задоволені надовго. Займіться спортом, це дасть вам додаткових сил. Утім, не забувайте пригальмовувати на поворотах – воюючи за місце під сонцем, не нашкодьте своїй репутації. Не пришвидшуйте подій, щоби не спровокувати напруженість.

СКОРПІОН Настав час підбити підсумки, перш за все фінансові, які безперечно вас потішать. Прибутки зростуть, фінансово підтримають й близькі люди. Вам захочеться приємно витратити зароблені статки. Зараз саме час придбати те, що служитиме вам довгі роки – техніку, авто чи помешкання. Зміцнюйте і минулі завойовані позиції – на роботі втілюйте плани у життя, налагоджуйте контакти з начальством. Обставини спонукатимуть вас проявити свої здібності та творчий потенціал. Вдалою буде й закордонна поїздка.

КОЗЕРІГ (22 грудня – 20 січня)

Кейт Мосс – 16.01.1974

Ви здатні на позитивні зміни у своєму житті та долі. Прагніть більшого, й ваша енергія, творчі можливості, моральні та фізичні сили у цьому вам допоможуть. Це чудовий час для творчої реалізації. А от слизький ґрунт очікує в особистій сфері. Не намагайтеся настійливо з’ясувати стосунки – замість ясних відповідей отримаєте лише плутанину. Старі проблеми можуть повернути вас у минуле, а дохід буде зовсім не той, на який ви розраховували. Займіться роботою – тут у вас найкращі перспективи.

Періс Хілтон – 17.02.1981

ВОДОЛІЙ

РИБИ

(21 січня – 20 лютого ) Цей місяць ви проведете на високих швидкостях. Будете багато їздити, спілкуватися, зустрічатися з людьми й заряджати усіх своєю активністю та оптимізмом. Спорт подарує вам невимовне задоволення й дасть необхідну фізичну підтримку. Усі навколо захоплюватимуться вами – і начальство, і друзі. Ви отримаєте привабливі пропозиції та зустрінете нових друзів. А ваша чарівність і симпатія гарантують появу прихильників. Не нехтуйте відпочинком та розвагами. Давнє кохання може знову постукати у серце.

(21 лютого – 20 березня )

Єва Лонгорія – 15.03.1975

Цього місяця не варто розраховувати на великий улов – доведеться задовольнитися мінімумом. Підводні рифи з’являться у вигляді труднощів та нездатності реалізувати задумане. Не плануйте важливих справ та переговорів, вас може неприємно вразити неувага до вашої думки. Присмиріть свої амбіції, не кидайтеся в бій. Терпіння та обережність – ось ваша стратегія на листопад. Будьте уважні зі всім, що робите, особливо з технікою. Відмовтеся від спорту та зайвих навантажень, побережіть себе.


РЕКЛАМА


Адреси магазинів та аптек «КОСМО» МАГАЗИНИ Київ вул. Академіка Глушкова, 13-Б вул. Архітектора Вербицького, 30 вул. Білоруська, 2 вул. Богдана Хмельницького, 35/1 вул. Сосюри, 2-А вул. Васильківська, 34 вул. Велика Васильківська, 143/2 вул. Велика Васильківська, 72-А просп. Відрадний, 14/45 просп. Героїв Сталінграда, 46 вул. Григоровича-Барського, 1 вул. Довженка, 1Б (ТЦ «Навігатор») вул. Драгоманова, 29 вул. Драйзера, 21 вул. Драйзера, 8 бульв. Дружби Народів, 30/1 вул. Западинська, 15-А вул. Кибальчича, 19 вул. Кіото, 8 Контрактова площа, 4 вул. Луначарського, 22 вул. Малишка, 2-Д вул. Маршала Малиновського, 12 просп. Маяковського, 26 просп. Маяковського, 75/2 вул. Мішуги, 3-В просп. Перемоги, 100-Б просп. Перемоги, 136 просп. Перемоги, 46 пл. Печерська, 1 просп. Повітрофлотський, 50/2 пров. Політехнічний, 1/33 вул. Попудренка, 7-А (Дарниця) вул. Порика, 2 просп. Правди, 66 вул. Ревуцького, 12/1 вул. Срібнокільська, 11 вул. Тимошенко, 14 вул. Фрунзе, 166 Харківське шосе, 160 вул. Ялтинська, 22 Алчевськ вул. Гмирі, 55 Бориспіль вул. Київський шлях, 10-В Боярка вул. Молодіжна, 76-А Буча вул. Жовтнева, 66-А Вінниця вул. Коцюбинського, 11 вул. Пирогова, 23 просп. Юності, 18 Дрогобич вул. Ковальської, 3 Житомир пл. Перемоги, 3 вул. Хлібна, 17 вул. Бердичевська, 56

Луганськ 0 (44) 594-9264 0 (44) 594-9729 0 (44) 461-8075 0 (44) 594-9246 0 (44) 594-9248 0 (44) 594-9759 0 (44) 594-9237 0 (44) 594-9743 0 (44) 594-9767 0 (44) 594-9750 0 (44) 594-9220 0(44) 594-92-17 0 (44) 594-9210 0 (44) 594-9761 0 (44) 594-9262 0 (44) 594 9252 0 (44) 594-9749 0(44) 223-35-59 0 (44) 594-9276 0 (44) 594-9245 0 (44) 594-9740 0 (44) 331-3843 0 (44) 594-9278 0 (44) 594-9224 0 (44) 594-9231 0 (44) 594-9732 0 (44) 594-9736 0 (44) 594-9770 0 (44) 594-9272 0(44) 594-92-09 0 (44) 594-9216 0 (44) 594-9267 0 (44) 594-9243 0 (44) 594-9755 0 (44) 594-9205 0 (44) 594-9258 0 (44) 223-4739 0 (44) 594-9765 0 (44) 594-9738 0 (44) 594-9260 0 (44) 594-9757 0 (6442) 25-62-17 0 (44) 587-6812 0 (4598) 5-62-17 0 (4597) 98-21-43 0 (432) 55-48-97 0 (432) 67-77-13 0 (432) 43-33-82 0 (3244) 42-22-00 0 (412) 41-31-89 0 (412) 42-20-81 0 (412) 34-25-56

0-800-308-808 (усі дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні) Телефон гарячої лінії

вул. Оборонна, 1-Е вул. Радянська, 54 Львів вул. Вороного, 2 (пл. Міцкевича, 3) просп. Свободи, 47 вул. Сихівська, 8 просп. Шевченка, 3 (пл. Галицька, 14) Миколаїв просп. Героїв Сталінграда, 13 Мукачеве вул. Достоєвського, 2/2-А Нетішин просп. Незалежності, 11 Рівне вул. Соборна, 260 вул. Гагаріна, 16 Славутич вул. Московський квартал, 33 Стрий вул. Зелена, 30 Фастів вул. Соборна, 63 Харків вул. Полтавський шлях, 148/2 вул. Яроша, 25/46 Хмельницький вул. Каменецька, 21 Червоноград вул. Шептицького, 1 Чернігів просп. Миру, 49 просп. Перемоги, 84 Чернівці вул. Головна, 27 Ужгород пл. Петефі, 13 АПТЕКИ Київ просп. Академіка Глушкова, 13-Б вул. Бажова, 15/20 вул. Григоровича-Барського, 1 бульв. Дружби Народів, 30 вул. Кибальчича, 19 вул. Малиновського, 12 вул. Межигірська, 57/17 просп. Перемоги, 46 пл. Печерська, 1 вул. Попудренка, 7-А вул. Русанівська Набережна, 10 вул. Ялтинська, 22-В вул. Велика Васильківська, 143/2 Буча вул. Жовтнева, 66-А Житомир просп. Перемоги, 3 Нетішин просп. Незалежності, 11 Славутич вул. Московський квартал, 33 Фастів вул. Соборна, 63 Червоноград вул. Шептицького, 1

0 (642) 35-21-38 0 (642) 34-40-55 0 (32) 272-6683 0 (32) 272-8573 0 (32) 221-8591 0 (32) 235-6193 0 (512) 67-48-22 0 (3131) 31-9-45 0 (3848) 4-09-10 0 (362) 46-09-02 0 (362) 46-00-90 0 (4579) 2-93-75 0 (3245) 54-09-30 0 (4565) 223-4754 0 (57) 760-1531 0 (57) 766-5597 0 (382) 72-66-55 0 (3249) 4-20-86 0 (462) 60-03-10 0 (462) 67-62-66 0 (372) 58-68-96 0 (312) 61-47-99

0 (44) 594-9266 0 (44) 594-9203 0 (44) 594-9221 0 (44) 594-9230 0 (44) 331-3843 0 (44) 594-9711 0 (44) 594-9273 0 (44) 594-9203 0 (44) 594-9250 0 (44) 594-9269 0 (44) 594-9238 0 (44) 498-2144 0 (412) 41-31-89 0 (3848) 4-09-11 0 (4579) 2-98-94 0 (44) 228-0283 0 (3249) 4-86-68


Cosmo news (November 2010)  

Cosmo news (November 2010)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you