Page 1

DAJ VZDELANIU ZELENÚ

10. MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH VZDELÁVANIA SPOLOČENSKÝPAVILÓNKOŠICE

WWW.PROEDUCO.SK

KD1600487/06

29. 11. – 1. 12. 2016


DUÁLNE VZDELÁVANIE V T-SYSTEMS SLOVAKIA & SPŠE KOŠICE 3-ročné vyššie odborné štúdium v odbore „Počítačové systémy“

VÝHODY: + štipendium + platená prax počas štúdia + prístup k najnovším technológiam + platená brigáda počas leta + garantovaný job v T-Systems Slovakia

KD1600487/07

KONČÍŠ STREDNÚ ŠKOLU? PRÍĎ K NÁM http://www.myt-systems.sk/dual http://www.facebook.com/ITdualedu http://www.spseke.sk


EXKLUZÍVNY MEDIÁLNY PARTNER PRO EDUCO 2016

Obsah

S JOZEFOM ONDÁŠOM 04 ROZHOVOR NIELEN O VZDELANÍ

06 KOŠICKÁ KOLÍSKA STARTUPOV

NAJVÄČŠÍ LOKÁLNY MEDIÁLNY DOM

DENNÍK ONLINE

TELEVÍZIA RÁDIO

WWW.KOSICEDNES.SK

17

PREDSTAVUJEME HOSTÍ PRO EDUCO 2016

TALENT NA TRHU PRÁCE

Texty a foto: PROGRESS PROMOTION KOŠICE Vydavateľ, grafika: KRATKY GLOBAL: PUBLISHING

KD1600487/08

14


DaJ vZDElaNIU ZeLeNÚ

SŤAŽOVAŤ SA MÔŽEME IBA NA SEBA veličinami priama úmera? Nie, ale bez peňazí to tiež nepôjde. Ak školstvo nezíska a neudrží veľmi kvalitných ľudí, nebude mať kto vychovávať našu mládež pre úlohy, ktoré na ňu čakajú v budúcnosti. A nesmieme zabúdať ani na neustále vzdelávanie učiteľov a ich rozvoj orientovaný na budúce potreby detí a študentov.

KD1600487/09

Jeho almou mater je Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, kde po ukončení štúdia začal vyučovať matematiku. Neskôr už jeho cesty viedli smerom k informačným technológiám a biznisu, vzdelanie si doplnil ďalším štúdiom a prácami, z oblasti teórie rozvrhovania získal doktorát. Študoval riadenie biznisu na Open University Business School, Veľká Británia, kde získal titul MBA. Počas svojej dlhoročnej a úspešnej kariéry pôsobil v slovenských i medzinárodných spoločnostiach, bol poradcom ministra financií SR, zakladal a stál v čele obchodu IBM Slovakia, SAP Slovensko, viedol budovanie T-Systems Slovakia v Košiciach a bol pri zrode združenia Košice IT Valley. Jozef Ondáš stojí i za viacerými charitatívnymi projektami orientovanými na pomoc deťom a rodinám v kríze (DeDo, Dorka, DVC, ...), v roku 2007 sa stal IT osobnosťou roka a v roku 2010 aj Manažérom roka. Aký je jeho pohľad na aktuálnu situáciu v oblasti vzdelávania na Slovensku čítajte nižšie. V posledných rokoch sa diskutuje o kvalite slovenského školstva i o tom, že pre Slovensko jediná šanca, ako dlhodobo prosperovať a konkurovať, spočíva vo vzdelanej spoločnosti, v ľudskom potenciáli, ktorý dokáže inovatívne myslieť a kreovať. Aký je Váš pohľad na tému vzdelávania v našej krajine za posledné dekády? Vzdelávanie v našej krajine je súčasťou celkového systému riadenia štátu a jeho úroveň sa odvíja od vyspelosti a kultúry našej spoločnosti. Myslím si, že spoločnosť, ktorá sa odvracia od tradičných hodnôt, na ktorých je postavená západná civilizácia, má problémy všade, nie iba v systéme vzdelávania. Našťastie, existujú a rozmáhajú sa mnohé iniciatívy zdola, ktoré ako tak eliminujú nezáujem establishmentu sa tejto téme seriózne a cieľavedome venovať. Aj úroveň establishmentu sa odvíja od vyspelosti a kultúry našej spoločnosti, takže sťažovať sa môžme iba na seba samých! Viac peňazí rovná sa lepšie školstvo. Platí podľa Vás táto rovnica a je medzi týmito

4

Stredné školstvo pomaly začína spolupracovať s firmami na projektoch duálneho vzdelávania. Je zmyslom školy pripravovať študentov pre budúcich zamestnávateľov? Určite áno. Robí sa tak v celom vyspelom svete. Je to dokonca spoločenská zodpovednosť firiem vo vzťahu k svojej udržateľnosti, tak aj vo vzťahu k rozvoju priestoru, v ktorom firma pôsobí. Ako vnímate dnešných mladých ľudí, ich postoj k autoritám, vzťah ku škole, ktorú navštevujú a vnútornú motiváciu? Počúvam sťažnosti (rodičia, učitelia, ...), že nová mladá generácia nie je motivovaná, nie je dostatočne aktívna, nemá záujem, nechce tvrdo pracovať, ... Osobne si myslím, že tí sťažovatelia ani nevedia, že sa vlastne sťažujú na seba a na svoju neschopnosť motivovať deti, aktivizovať ich, zaujať ich .... Tu je veľký priestor na nápravu. Veľa odborníkov tvrdí, že v našom regióne, a nemyslím tým len Slovensko, stojí školstvo ešte stále na zdôrazňovaní slabín študenta, nie na vyzdvihovaní jeho silných stránok. Je šanca, že budeme svedkami nejakej revolúcie, že sa v školstve začne podporovať viac individualita študenta a jeho osobitý talent? To nie je žiadna revolúcia, toto sa predsa robilo vždy, akurát sme to, z mne neznámych dôvodov, na dosť dlhý čas prestali robiť. Decká by mali získať všeobecné generické vedomosti a skúsenosti v škole a popri tom by mali fungovať mechanizmy, ktoré podporia rozvoj špecifických talentov dieťaťa a naorientujú a namotivujú ich na perspektívne oblasti, o ktorých sa predpokladá, že budú potrebné v budúcnosti. Sám som od žiačikovského veku až po koniec štúdia na strednej škole navštevoval krúžky matematiky a fyziky (organizované univerzitou), čo ma nakoniec priviedlo k štúdiu prírodných vied a k práci v príbuznej oblasti informačných technológií. Otázkou je, či učitelia na všetkých stupňoch vzdelávania vedia alebo aspoň tušia, ktorým smerom sa bude technologický a spoločenský vývoj uberať a podľa toho dokážu prispôsobiť procesy vzdelávania našich detí. Ako som už povedal, našťastie vznikajú mnohé iniciatívy z dola (ktoré vypĺňajú tento priestor. Je to síce pekné, ale nestačí to. Potrebujeme vytvoriť systémové

riešenie s víziou toho, čo chceme dosiahnuť (o 5, 10, 20 rokov). Čo by ste poradili dnešným študentom, ktorí stoja na pomyselnej životnej križovatke a robia rozhodnutia o svojej strednej, vysokej škole a smerujú k štartu profesionálnej kariéry? To, čo teraz poviem, neplatí len pre študentov, ale aj pre každého človeka, ktorý sa rozhoduje, čo ďalej. V prvom rade im vždy hovorím, že svoj život a svoju budúcnosť majú len a len vo svojich rukách. Ako druhé ich pobádam, aby si definovali, akými chcú byť a čo chcú dosiahnuť v budúcnosti. Potom ich vyzvem, aby si skúsili predstaviť, v ktorej oblasti by to malo byť a čo budú k tomu potrebovať .V technicko-ekonomických a prírodovedných odboroch je situácia celkom dobre predikovateľná. Ak dnes v Európe chýba približne 1 milión odborníkov v oblasti IT a ak toto extrapolujeme na základe predpovede, že do 30 rokov zmizne polovica pozícií vo výrobe z dôvodu automatizácie a robotizácie, tak mi to jednoznačne ukazuje, že perspektíva je v technických a prírodovedných odboroch. A keď už majú svoju cestu navrhnutú, tak im ešte hovorím, aby sa pripravili na celoživotné vzdelávanie ako v hard tak aj v soft oblasti, pretože v našom IT priemysle to je jednoducho súčasť života (ako keď človek dýcha). Veď aj na veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO sa môžu študenti, rodičia, učitelia a firmy celkom dobre zorientovať a ukázať mládeži, kam sa treba pozerať a ktoré cesty zvažovať. Najspokojnejší život vraj vedú tí, ktorí robia, čo ich baví, napĺňa a v čom cítia, že sú jedineční. Má byť podľa Vás práve nadanie, talent alebo silný záujem mladého človeka o konkrétnu oblasť rozhodujúcim faktorom pri smerovaní jeho budúcnosti? Alebo je dobré ostať nohami na zemi, sledovať potreby trhu práce a rozhodovať sa racionálne? Aj jedno, aj druhé. Máte pre slovenských rodičov nejakú radu, ako svoje deti čo najlepšie sprevádzať na ich ceste za vzdelaním? Aby svojim deťom venovali čas, hrali sa s nimi, aby sa veľa rozprávali, aby spolu snívali o krásnych veciach, ktoré nás obklopujú, aby im ukazovali morálne hodnoty, ktoré vedú človeka k Dobru. A popri tom ich aj motivovali k aktivitám, ktoré rozvíjajú aj ich fyzické, rozumové, sociálne a duchovné schopnosti. Rodičia môžu byť katalyzátormi úspešnej a šťastnej budúcnosti svojich detí. Ale musia chcieť a vedieť. Našťastie, sú na to dostupné nástroje, skúsenosti a praktické postupy, ktoré môžu rodičia pre toto využiť. A sú tu aj starí rodičia, na ktorých netreba zabúdať.


MEDZINÁRODNÝ Veľtrh vZDElÁvaNIa

SPRIEVODNÝ PROGRAM PRO EDUCO 2016 09:00 – 09:30, SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 10. ročníka veľtrhu PRO EDUCO 2016 spojené s odovzdávaním ocenení PRO EDUCO AWARDS pre talentovaných študentov základných, stredných a vysokých škôl. 10:00 – 10:30, ZA KAŽDÝM ÚSPECHOM JE TVRDÁ PRÁCA, ZAČNI NA SEBE MAKAŤ UŽ TERAZ Blažena Sedrovičová, Head of Digital Executive, PS: DIGITAL. Jedna z 3 žien na Slovensku v čele digitálnych agentúr do 30 rokov. TOP 10:30 – 11:00, AKO SA STAŤ „ASTRONAUTOM“ A LETIEŤ DO VESMÍRU Michaela Musilová, 26 ročná predsedníčka Slovenskej organizácie pre planetárne aktivity, expertka pre vedu a výskum v Mission Control Space Services, Inc. a účastníčka programu podporovaného NASA. TOP 11:00 – 11.30, INTUÍCIA Katarína Klinková, zakladateľka Staffino a Business Ninja v celosvetovo úspešnom start-up projekte Culcharge. TOP 11:30 – 12:00, VIEŠ ZACHRÁNIŤ ŽIVOT? Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, PhDr. Jana Ráková, PhD. INŠPIRUJ SA! 12:00 – 12:30, Prezentácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach: PROPAGANDA A JEJ VPLYV NA VEREJNÚ MIENKU PERFORMÁCIE APLIKOVANEJ ETIKY MINULOSŤ – NÁSTROJ NA OVPLYVŇOVANIE BUDÚCNOSTI VTIPNÉ TLMOČENIE Mgr. Lukáš Lukačín; Mgr. Linda Adamčíková, Mgr. Mária Petríková, Mgr. Elena Kenderešová; PhDr. Andrea Klimková, PhD.; PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD., Mgr. Lucia

Gašparíková; Mgr. ester Demjanová, PhDr. Silvia Rosivalová Baučeková, PhD. a študenti INŠPIRUJ SA! 12:30 – 12:45, ŠTUDENT ŠTUDENTOVI FBERG TUKE, Ing. Daniel Šlosár (doktorand, start-up Chargebrella) INŠPIRUJ SA! 12:45 - 13:00, PREČO NEŠTUDOVAŤ NA VYSOKEJ ŠKOLE FHPV PU v Prešove, Dr. Frk KAM ZA ŠKOLOU? 13:00 - 13:30, AKO ŠTUDOVAŤ A ZÁROVEŇ AJ PRACOVAŤ T-Systems Slovakia, Andrea Lovacká INŠPIRUJ SA!

13:30 – 13:45, Anglo-American University, Prague Irena Valešová a Iveta Morávková KAM ZA ŠKOLOU? 13:45 – 14:00, JEN TITUL VÁS NEUŽIVÍ Metropolitná univerzita Praha PaedDr. Ivona Civáňová - vedoucí organizační oblasti MUP univerzitního střediska Hradec Králové KAM ZA ŠKOLOU? 14:00 – 14:30, POZNÁTE SVOJE PRÁVA AKO SPOTREBITEĽA? Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, JUDr. Vladimír Filičko, PhD., Mgr. Peter Koromház

STREDA, 30. 11. 2016 09:00 – 09:30, ŠPIČKOVÁ VEDA A KVALITNÉ VZDELÁVANIE NA DOSAH Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. KAM ZA ŠKOLOU? 09:30 – 10:00, ŠTÚDIUM A PODNIKANIE Pavol Kaleja, jeden z 30 najtalentovanejších mladých

Slovákov podľa časopisu Forbes, zakladateľ projektu Vizualizačky.sk. TOP 10:00 – 10:30, EduScrum – REVOLÚCIA VO VZDELÁVANÍ? Ján Majoroš zakladateľ a koordinátor projektu EduScrum na Slovensku, Ing. Slavomír Kožár, MBA – riaditeľ SPŠE v Prešove, prvej slovenskej školy, ktorá eduScrum aplikovala do praxe. TOP 10:30 – 11:30, EASTAŇTE V KOŠICIACH Prečo ostať v KE a na východe? O dôvodoch prečo ostať budeme diskutovať s ľuďmi, ktorí pôsobia ako zamestnanci, majitelia firiem, pracujú ako živnostníci a sú zakladateľmi občianskeho združenia Eastcubator, ktorý podporuje mladých začínajúcich podnikateľov. Neformálna a dúfame že aj zábavná diskusia o vážnych otázkach s tými, ktorí v Košiciach ostali, snažia sa a zároveň menia svet. TOP 11:30 – 11:45, INFORMATION PLANET ZMENÍ ŽIVOT AJ TEBE – ŠTÚDIUM NA VÝŠKE V ZAHRANIČÍ INFORMATION PLANET CESTUJ – ŠTUDUJ! 11:45 – 12:00, ADRENALÍNOVÝ CESTOVNÝ RUCH FHPV PU v Prešove - Dr. Čech INŠPIRUJ SA! 12:00 – 12:15, TAJOMNÝ SVET BIOLÓGIE FHPV PU v Prešove - Mgr. Midová INŠPIRUJ SA! 12:45 – 13:15, UCHÁDZAJ SA O ŠTIPENDIUM – ZAŽI ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ! SAIA - Ing. Zuzana Kalináčová CESTUJ – ŠTUDUJ! 13:15 – 13:30, JEN TITUL VÁS NEUŽIVÍ Metropolitná univerzita Praha PaedDr. Ivona Civáňová - vedoucí organizační oblasti MUP univerzitního střediska

Hradec Králové 

KAM ZA ŠKOLOU?

13:30 – 13:45, Anglo-American University, Prague Irena Valešová a Iveta Morávková KAM ZA ŠKOLOU? 13:45 – 14:00, Technická univerzita v Košiciach KAM ZA ŠKOLOU?

ŠTVRTOK, 1. 12. 2016 09:15 – 09:30, Anglo-American University, Prague Irena Valešová a Iveta Morávková KAM ZA ŠKOLOU? 09:30 – 10:00, PREČO ŠTUDOVAŤ NA FVS UPJŠ V KOŠICIACH Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach, PhDr. Darina Koreňová, PhD., Mgr. Veronika Šafárová 10:30 – 10:45, INFORMATION PLANET ZMENÍ ŽIVOT AJ TEBE – ŠTÚDIUM NA VÝŠKE V ZAHRANIČÍ INFORMATION PLANET CESTUJ – ŠTUDUJ! 10:45 - 11:00, TEOLÓGIA – PREŽITOK ČI ALTERNATÍVA PBF PU v Prešove, doc. ThDr. Ján Husár, PhD.; PhDr. Andrej Nikulin, PhD. KAM ZA ŠKOLOU? 11:00 - 11:15 SÚČASNÉ TRENDY PROFESIONALIZÁCIE V SOCIÁLNEJ PRÁCI PBF PU v Prešove, doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD. KAM ZA ŠKOLOU? 11:30 – 11:45, Technická univerzita v Košiciach KAM ZA ŠKOLOU? 11:45 – 12:15, AKOŠTUDOVAŤ A ZÁROVEŇ AJ PRACOVAŤ T-Systems Slovakia, Andrea Lovacká INŠPIRUJ SA! Zmena programu vyhradená.

5

KD1600487/10

UTOROK, 29. 11. 2016


DaJ vZDElaNIU ZeLeNÚ

HOSTIA PRO EDUCO 2016

Blažena Sedrovičová (30) Už počas štúdií bola aktívna, pracovala pre Slovenský rozhlas a v menšej PR agentúre. Po vysokej škole sa stala súčasťou projektového tímu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013. Jej kariéra pokračovala a stále trvá v Bratislave, kde pracovala v oblasti marketingu a PR na rôznych pozíciách, aktuálne šéfuje jednej z najúspešnejších digitálnych agentúr PS: Digital. Blažka je niekoľkonásobnou držiteľkou ceny PROKOP (národná cena za PR), je držiteľkou niekoľkých shortlistov (užšších nominácií) zo SABRE a je jednou z troch žien do 30 rokov na Slovensku, ktoré stoja v čele digitálnych reklamných agentúr. Jednou z najúspešnejších kampaní, ktoré v PS: Digital realizovala bola kampaň pre mesto Košice #dzivoKE.

Michaela Musilová (26) Aktuálne predsedá Slovenskej organizácii pre planetárne aktivity, je vedúcou konzultantkou a expertom pre vedu a výskum v Mission Control Space Services, Inc. a pre Výskumný ústav potravinársky, pracuje ako samostatná vedecká pracovníčka. Výpočet ocenení, grantov a štipendií je u Michaely veľmi dlhý, aby sa dal kompletne publikovať, tu je krátky výber. Štipendium Európskej vesmírnej agentúry pre účasť na medzinárodnom vesmírnom programe “Space Studies Program” v spojení s NASA Glenn Research Centre. Cena za najlepšiu prezentáciu na Astrobiology Society of Britain Conference. Grant a ocenenie od Royal Geographical Society za vedecký výskum počas simulovanej Marťanskej misie.

Katarína Klinková (29) Pôsobí v celosvetovo úspešnom start-up projekte Culcharge. Jej pozícia Business Ninja ju predurčuje pre tvrdý boj na trhu, venuje sa obchodu a distribúcii unikátneho produktu Culcharge PowerBank , ktorý je najmenšou mobilnou dobíjačkou mobilov či tabletov na svete. Katka založila úspešný startup Staffino, ktorý pomocou jednoduchej aplikácie získava hodnotenia zákazníkov v rôznych prevádzkach. Zákazníci môžu vyjadriť konštruktívnu kritiku v prípade ich nespokojnosti so službami reštaurácie, fitka, hotela... Získala prestížne ocenenie Startup Awards, vyhrala Podnikateľský nápad roka, dvakrát po sebe sa umiestnila v rebríčku Forbes „30 pod 30“. Okrem toho reprezentovala startupy priamo v Sillicon Valley a bola vo finále súťaže Podnikateľ roka.

Pavol Kaleja (30) Informatike sa začal venovať už na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach, na vysokej škole potom trošku zmenil smer a vyštudoval Stavebnú fakultu TUKE. Už počas štúdia na vysokej škole Pavol založil vlastnú firmu Vizualizačky, v ktorej pôsobí dodnes. Do práce projektantov a architektov zapája virtuálnu realitu, čím vzniká možnosť sa po navrhovaných projektoch skutočne „poprechádzať“. V roku 2014 sa stal študentským podnikateľom roka, získal cenu MasterCard za inovácie, zvíťazil v súťaži Tatra banka Business Idea, rovnako aj v National Inovation Competition. Časopis Forbes ho zaradil medzi 30 najtalentovanejších mladých ľudí na Slovensku.

KD1600487/11

VZDELÁVANIE & KARIÉRA Z POHĽADU ÚSPEŠNÝCH Ktoré Vaše rozhodnutie považujete za kľúčové s ohľadom na Vašu kariéru? BS: No určite rozhodnutie, čo chcem študovať/ čomu sa chcem venovať. Keď som bola malá, tak som chcela byť buď novinárkou alebo riaditeľkou banky. Vyštudovala som obchodnú akadémiu a prihlásila sa na VŠ s ekonomickým zameraním, no zároveň aj na masmediálne štúdia v Prešove. Možno osud chcel, alebo sila mojej vôle, že som skončila v Prešove a doteraz toto moje rozhodnutie neľutujem, kedže ma nasmerovala tým smerom, ktorým som chcela ísť a doviedlo až tam kde som dnes. MM: Klúčové rozhodnutie pre mňa bolo ísť si za svojím snom napriek prekážkam a skoro

6

žiadnej podpore. Bolo to síce náročných niekoľko rokov, kým som si zarobila na štúdium a kým som stále musela vynikať v škole, aby som získavala čím viac štipendií na štúdium. Stálo to všetko ale za to, pretože bez tejto skúsenosti by som sa nebola dostala na najlepšie školy na svete, do NASA a medzi výber členov a vodcov simulovaných misií na Mars. KK: Pracovať s luďmi, s ktorými ma to baví a s ktorými mám podobné záujmy. Veriť si a ísť svojou cestou, častokrát aj riskantnejšou. PK: Ťažko už teraz definovať moje kľúčové rozhodnutia s ohľadom na moju kariéru, keďže sa prakticky len začala vážnejšie rozbiehať. Ale asi najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré som

spravil, bolo, že chcem niečo dosiahnuť. Čo by ste poradili dnešným stredoškolákom? BS: Aby na sebe začali pracovať už teraz, lebo úspech neprichádza za tými, ktorí “len” vyčkávajú, ale práve naopak za tými, ktorí tvrdo na sebe pracujú. MM: Chcela by som všetkým odporúčiť, nech si vyberú študovať a robiť naozaj to čo ich baví. Tak ako ja, chodte za svojími snami, nenechajte sa odradiť problémami a zodpovedne prijmite výzvy, ktoré Vám posunú hranice Vaších schopností a niekoľko levelov vyššie. Ešte by som dodala, že síce sa netreba podceňovať (hlavne


MEDZINÁRODNÝ Veľtrh vZDElÁvaNIa

ženy), treba zostať skromnými a vážiť si všetku pomoc, ktorú dostanete počas Vašej kariéry. KK: Veľa cestujte a spoznávajte svet, kým ste v škole a môžete. Začnite pracovať a získavajte skúsenosti. Makajte na sebe a choďte o krok ďalej, ako všetci ostatní. PK: Vyvážiť si čas zábavy a čas na vzdelávanie (osobnostný rozvoj). Tiež som si so spolužiakmi veľmi rád užíval, ale vždy som zároveň venoval čas štúdiu a aktivitám v škole. Jednoducho mať zdravý prístup k veciam. Aké sú podľa Vás najčastejšie mýty o vzdelavaní a kariére? BS: S jedným som sa stretla aj osobne. Všetci mi tvrdili, že študovať masmediálku v Prešove, kde vlastne nie sú žiadne médiá, je blbosť. No kto veľmi chce, príležitosti pre svoj rozvoj si nájde, a tak to bolo aj v mojom prípade. Z každej školy si viete niečo vziať, je to ale len a len na vás. Ja napríklad pokladám za najväčší prínos môjho štúdia ľudí a profesorov, s ktorými som

sa stretla a ktorí ma výrazne posunuli ďalej a rozšírili moje obzory. MM: V dnešnej dobe si veľa ľudí myslí, že stačí mať formálne vzdelanie a akademický titul pre získanie dobrej práce. Žiaľ to tak nie je, pretože je všade veľká konkurencia a treba vyniknúť napríklad manažerskými schopnosťami alebo dobrou prácou v tíme. Na to sa ale dá pripraviť cez školské a mimoškolské aktivity (športy, zapájanie sa a organizovanie podujatí, dobrovoľné práce, atď). KK: Žiaci s dobrými známkami sú vždy najúspešnejší. PK: Každé podnikanie bez správneho prístupu k vzdelávaniu a vývoju vedie len k "šuflikárskej robote". Ľudia v mladom veku netušia, čo budú v budúcnosti robiť, a teda môžu mať averziu voči štúdiu. To je veľká chyba, lebo je úplne jedno, čo študujú, hlavne ich to musí baviť. Jednak naozaj nikdy nevedia, kde zúžitkujú svoje vzdelanie, ale čo je oveľa dôležitejšie, škola ich naučí sa učiť, naučí, kde a ako vyhľadať informácie, ako

pristupovať ku kvantu informácií, ktoré sa na nás hrnú z každej strany a triediť ich. Možno to znie ľahko, ale neustále sa učiť nové veci v dnešnej rýchlej dobe, je pre človeka veľké zaťaženie, preto sa s tým musí naučiť vysporiadať už v mladom veku. A jedine s týmto osobnostným základom sa dá seriózne viesť firma.

Hostia veľtrhu a ich prednášky: Utorok 29.11. 2016 10:00 – Blažena Sedrovičová 10:30 – Michaela Musilová 11:00 – Katarína Klinková Streda 30.11. 2016 09:30 - Pavol Kaleja Všetky prednášky sa konajú na pôde veľtrhu v Spoločenskom pavilóne v Košiciach. Vstup bezplatný.

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE PRAX POČAS ŠTÚDIA JE PREDPOKLADOM ÚSPECHU NAŠICH ŠTUDENTOV Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne je dynamická a rýchlo sa rozvíjajúca vzdelávacia inštitúcia, ktorej pedagógovia a študenti prinášajú inovatívne prvky do vedy a výskumu. Štúdium je vo významnej miere prepojené s praxou a zahraničnými univerzitami. Je vhodné pre tých študentov, ktorí majú chuť experimentovať, inovovať, chcú mať na to vynikajúce technologické zázemie a priestor a očakávajú uplatnenie hneď po jeho ukončení.

ź ź ź ź ź ź

Fakulte priemyselných technológií, Fakulte špeciálnej techniky, Fakulte zdravotníctva, Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov, Unikátnom výskumno-vývojovom Centre kompetencie skla VILA, Celouniverzitnom pracovisku Katedry politológie.

Študenti majú možnosť stať sa odborníkmi v oblastiach enviromentálnych technológií, materiálov, počítačovej podpory materiálového inžinierstva, automobilov, špeciálnej strojárskej techniky, strojárskych technológiách a materiálov, chémie a technológie anorganických materiálov a skla, prípadne textilnými dizajnérmi, odborníkmi na verejnú správu, personálny manažment, regionálnu ekonomiku a politológiu. Zo zdravotníckych odborov je možné študovať ošetrovateľstvo, fyzioterapiu a laboratórne vyšetrovacie metódy. KD1600487/12

www.tnuni.sk/uchadzaci

Zloženie fakúlt vytvára podmienky pre kvalitné vzdelávanie v technických, ekonomických, sociálnych a zdravotníckych študijných odboroch, ktoré je možné študovať na:

7


DaJ vZDElaNIU ZeLeNÚ

KOLÍSKA STARTUPOV,

INOVÁCIÍ A SKVELÝCH NÁPADOV Eastcubator je prvé nezávislé startup centrum na východnom Slovensku. Vzniklo v roku 2014 a s pomocou skúsených mentorov stihlo pomôcť už niekoľkým začínajúcim podnikateľom. Mladým inovátorom poskytujú praktickú pomoc s tvorbou podnikateľského modelu, finančného plánu, marketingovej stratégie až po pomoc pri hľadaní investorov, či distribučných partnerov. Za posledné dva roky prispeli k vzniku firiem, ktorých súčasná hodnota prevy-

šuje hodnotu 2,5 milióna EUR a vytvorili 60 nových pracovných miestach. Druhým pilierom činnosti je vzdelávanie budúcich generácií inovatívnych podnikateľov a IT elity. V začiatku budúceho roka 2017 bude spustený pilotný ročník projektu Eastcubator kidHUB, v ktorom sa vďaka spolupráci s partnermi z Creative Industry Košice, UPJŠ a organizácie K13 budú vzdelávať deti vo veku od 7 do 17 rokov v oblasti robotiky, senzoriky a mechatroniky. Vzdelávací cyklus je vytvorený

pomocou metodológie súťaže FLL (First Lego League), ktorá učí deti základným a pokročilým programovacím metódam a základom robotiky a elektrotechniky. Odborným garantom projektu bude Angelika Haneszová, ktorá so svojim tímom získala už niekoľko medzinárodných ocenení z robotických súťaží. Navštívte Eastcubator na Hviezdoslavovej 7/A v Košiciach. Veríme, že spolu s Vami dokážeme robiť svetové veci aj z Košíc. www.eastcubator.sk

REVOLÚCIA VO VZDELÁVANÍ MENOM eduScrum

KD1600487/13

eduScrum je vyučovacia metóda, ktorú vymysleli učitelia fyziky a chémie v Holandsku. Učiteľ sa mení na kouča, ktorý študentom zadáva témy, ale nehovorí, ako ich majú riešiť. Žiaci sú rozdelení do skupín a pracujú na úlohách, pri ktorých musia spolupracovať. Na záver výsledky svojho snaženia prezentujú a obhajujú pred spolužiakmi. Študenti sú teda sami zodpovední za svoje vzdelávanie. Metóda je odvodená z praxe, Scrum sa momentálne používa pri vývoji softwaru snáď vo všetkých firmách. Čiže nejde o nejakú umelo vytvorenú vyučovaciu metódu, ale jej tvorcovia sa inšpirovali praxou prinášajúcou výsledky.

8

Ján Majoroš

Prvou slovenskou školou, ktorá začala s aplikáciou eduScrum bola SPŠ elektrotechnická v Prešove, aktuálne je metóda realizovaná už aj na Košickej elektrotechnickej priemyslovke, na súkromnom gymnáziu FUTURUM v Košiciach i na Fakulte elektrotechniky a informatiky TUKE. Metóda sa začala v školstve aplikovať najmä vďaka Jánovi Majorošovi a ďalším nadšencom zo Siemens Healthcare Košice a vizionárskemu mysleniu pána riaditeľa Slavomíra Kožára z SPŠ elektrotechnickej v Prešove, ktorý sa nebál ako prvý dať eduScrum šancu. Obaja páni vystúpia s prezentáciou projektu v stredu 30.11. o 10:00 na hlavnom pódiu veľtrhu.

Slavomír Kožár


MEDZINÁRODNÝ Veľtrh vZDElÁvaNIa

REGISTER VYSTAVOVATEĽOV PRO EDUCO 2016

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE Alejová 1, 041 49 Košice tel.: +421 55/729 66 86, e-mail: gymnazium.alejova@galeje.sk www.galeje.sk Škola s overenou viac ako dvadsaťpäťročnou tradíciou sa zaradila medzi renomované školy v rámci celého Slovenska. Pre záujemcov o štúdium ponúka: v osemročnom štúdiu • zvýšenú hodinovú dotáciu v matematike, v cudzích jazykoch a v informatike v štvorročnom štúdiu • profiláciu výberom jednej z dvoch možností: Sociálne zručnosti a sebaprezentácia alebo Programovacie a interaktívne prostredia • zvýšenú hodinovú dotáciu v cudzích jazykoch V oboch formách denného štúdia poskytuje v posledných dvoch ročníkoch štúdia možnosť výberu zo širokej ponuky seminárov a cvičení umožňujúcich profiláciu žiakov. Interiér školy je úplne zrekonštruovaný. Učebne sú vybavené najmodernejšou didaktickou, multimediálnou a informačnou technikou. V rámci vyučovacieho i mimo vyučovacieho procesu škola organizuje celý rad zaujímavých celoslovenských aj zahraničných exkurzií, zapája sa do medzinárodných projektov, ponúka pestrú škálu záujmových útvarov a pripravuje rôzne kultúrno-spoločenské, prírodovedné a športové podujatia. GYMNÁZIUM, POŠTOVÁ 9, KOŠICE Poštová 9, 042 52 Košice tel. č.: +421556224917, e-mail: skola@gympos.sk www.gympos.sk Ustáleným cieľom nášho školského vzdelávacieho programu, nadväzujúc na vyše 40-ročnú tradíciu, je poskytovať kvalitné všeobecné gymnaziálne vzdelávanie zamerané predovšetkým na prípravu na vysokoškolské štúdium. O jeho vysokej úrovni svedčí úspešnosť našich absolventov v prijímacom konaní a v štúdiu na slovenských univerzitách aj v zahraničí. Špecifikom školy sú triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a anglického jazyka. Patríme k najlepším gymnáziám na Slovensku aj vďaka mimoriadnym výsledkom žiakov v súťažiach. Politikou školy je, aby každý absolvent mal nielen veľmi dobré znalosti a bol schopný ich uplatniť, ale aby bol flexibilný, vedel sa rýchlo orientovať v medziodborových problémoch, bol schopný pracovať v tíme, využívať technológie a ovládal aktívne dva cudzie jazyky. GYMNÁZIUM, ŠROBÁROVA 1, KOŠICE Šrobárova 1, 040 01 Košice tel. : 055/6221951 e-mail: srobarka@srobarka.sk www.srobarka.sk Škola pre cieľavedomých študentov známa vysokou úrovňou absolventov V školskom roku 2016/2017 otvárame 4 triedy: -so všeobecným zameraním -s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka -s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka -s rozšíreným vyučovaním informatiky Ponúkame: -symbiózu tradície a moderných vyučovacích metód -pestrý výber voliteľných predmetov, napr. ekonomiku a dejiny umenia -veľa kultúrnych a športových aktivít, exkurzie, záujmovú činnosť -výbornú stravu priamo v budove školy -bezlepkovú diétu ako jediná stredná škola v Košiciach Certifikáty: Sprachdiplom, Local Cisco Network Academy GYMNÁZIUM, OPATOVSKÁ CESTA 7, KOŠICE VZDELANIE – CESTOVNÉ DO ŽIVOTA Opatovská cesta 7, 040 01 Košice tel.: 055/727 44 11-14, e-mail: skola@opatovska.sk www.opatovska.sk Študijné odbory: 7902 J 74 - 5-ročné bilingválne štúdium slovensko-nemecké a slovensko-anglické 7902 J - 4-ročné aj 8-ročné štúdium, Takmer 40 ročná tradícia školy na okraji mesta, ale nie okrajovej. Zrekonštruované komunitné priestory školy. Učíme sa po anglicky, nemecky, rusky, španielsky. Nemecký lektor, anglická lektorka a jednotný tím fundovaných slovenských jazykárov. Výmenné pobytov s partnerskou školou vo Wuppertale. Možnosť bezplatne získať jazykové certifikáty DSD I, DSD II. Medzinárodné projekty ACES, Comenius. Bohatá ponuka exkurzií, krúžkov, mimoškolských akcií, výborná školská jedáleň. Deň otvorených dverí: 30. 1. 2017.

GYMNÁZIUM SV. T. AKVINSKÉHO Zbrojničná 3, 040 01 Košice tel.: +421 55/622 27 95, e-mail: skola@gta.sk www.gta.sk Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Košiciach je cirkevná škola, ktorá má vlastný školský vzdelávací program zohľadňujúci postupnú vlastnú profiláciu žiaka v zmysle princípu „Neučiť všetkých všetko“. Okrem kmeňových a odborných učební máme k dispozícii tabletové učebne, ateliér, školskú knižnicu, študovňu, multifunkčné ihrisko a posilňovňu. Od školského roka 2017/2018 znovu otvárame aj 8-ročnú formu so zameraním na cudzie jazyky. Pri škole je zriadené centrum voľného času, školská jedáleň, školský internát a jazyková škola, ktorá zabezpečuje prípravu na získanie jazykových certifikátov v anglickom, nemeckom i talianskom jazyku. Škola má dlhodobú spoluprácu so školami v Nemecku a Španielsku. Viac informácií na DOD 6. 12. 2016 alebo na www.gta.sk. GYMNÁZIUM TREBIŠOVSKÁ 12, KOŠICE Absolvent štvorročného, osemročného aj päťročného štúdia je študent všeobecne vzdelaný, jazykovo vybavený, pripravený pracovať s IKT, schopný vyjadriť a obhájiť vlastný názor. Cieľom päťročného bilingválneho štúdia je vybaviť absolventa kvalitnými kompetenciami v celom rozsahu prírodovedne a humanitne zameraných predmetov a zodpovedajúcou jazykovou vybavenosťou v anglickom jazyku tak, aby bol schopný bez problémov pokračovať v štúdiu na univerzitách a vysokých školách rôzneho zamerania doma i v zahraničí. Študentom je umožnené vykonať skúšku Sprachdiplom KMK 2.stupňa v nemeckom jazyku. V spolupráci s British Council majú žiaci možnosť získať certifikát z anglického jazyka na rôznej úrovni. Študent má možnosť výberu z predmetov: sieťové technológie, manažment osobných financií, aplikovaná ekonómia, konverzácia v nemeckom alebo francúzskom jazyku, akademická debata a seminár z predmetu podľa záujmu študenta. GYMNÁZIUM, PARK MLÁDEŽE 5, KOŠICE Park mládeže 5, 040 01 Košice tel.: 055/633 54 70; e-mail: skola@gpm.sk www.gpm.sk Vzdelávanie na našej škole je zamerané na to, aby žiak nadobudol všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové kompetencie. V rámci vzdelávania sa orientujeme predovšetkým na prípravu žiakov na vysokoškolské štúdium, dôraz kladieme aj na uplatnenie v praxi, osobný a sociálny život. Škola ponúka žiakom okrem samotného vzdelávania účasť na mimoškolských aktivitách, napr. „Dni španielskej kultúry“, kde majú možnosť prejaviť svoju kreativitu a talent v oblasti umenia a kultúry. Žiaci oceňujú aj iné aktivity školy (Imatrikulácia, Košické Vianoce, športové súťaže, ...). Každoročne sa môžu zúčastniť kultúrno-poznávacích exkurzií do Španielska, Veľkej Británie, severských štátov, Pobaltia i do iných aj neeurópskych krajín. Naše gymnázium v budúcom školskom roku 2016/2017 ponúka vzdelávanie v troch študijných odboroch: 7902 J gymnázium – spravidla 3 triedy v ročníku - bez zamerania(klasické) - s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske) 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) Aby sme umožnili našim žiakom kvalitnú prípravu na ďalšie štúdium alebo potreby praxe, ponechávame v maturitnom ročníku pre všetky študijné odbory disponibilné hodiny na voliteľné predmety, ktoré si volia podľa svojej profilácie. ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM, TR. SNP 104, KOŠICE Tr. SNP 104, 040 11 Košice tel.:+421556420681; fax:+421557895859; e-mail: sgke@sportgymke.sk www.sportgymke.sk Študijné odbory: 7902 J 77 gymnázium - šport, 8 a 4-ročné štúdium Športové gymnázium začalo svoju činnosť 1.9.1982. Škola vzdeláva športovo nadaných žiakov -budúcich profesionálnych športovcov – reprezentantov SR. Zabezpečuje športovú prípravu v športoch: atletika, hádzaná, gymnastika, futbal, plávanie, športová streľba, zápasenie, vzpieranie, vodné pólo, basketbal, bedminton, stolný tenis, karate, fitnes. Žiakom poskytujeme komplexnú starostlivosť - ubytovanie v školskom internáte v budove školy, celodenné stravovanie v školskej jedálni,

regeneráciu v školskom regeneračnom centre, výchovné a profesijné poradenstvo a služby školského psychológa. Škola je zapojená do projektu Junior Achievement – „Aplikovaná ekonómia“. GYMNÁZIUM SV. EDITY STEINOVEJ Charkovská 1, 040 22 Košice tel.: +421 55/799 48 75, 0915 865 140, e-mail: gymeske@gmail.com www.gymes.edupage.org Gymnázium sv. Edity Steinovej ponúka 2 odbory: Na štúdium v 8-ročnom odbore s bilingválnym programom prichádzajú do prvého ročníka Gymnázia sv. Edity Steinovej žiaci z 5. ročníka základných škôl. Okrem anglického jazyka s konverzáciami sa žiaci vzdelávajú v druhom cudzom jazyku z ponuky: ruský, nemecký a španielsky jazyk. Od kvarty žiaci prechádzajú do 5-ročného bilingválneho odboru. V slovensko–anglickom 5-ročnom bilingválnom odbore ponúkame kvalitné stredoškolské vzdelanie ako prípravu na vysokoškolské štúdium najrôznejšieho smeru. Počas celého štúdia je anglický jazyk druhým vyučovacím jazykom. Vyučovací blok 12 hodín anglického jazyka v 1. ročníku zahŕňa 4 predmety: anglický jazyk, anglická gramatika, anglická a americká literatúra a konverzácia v anglickom jazyku. Štúdium v anglickom jazyku prebieha od 2. ročníka v týchto predmetoch: geografia, dejepis, biológia, matematika, informatika, anglická a americká literatúra. V 4.- 5. ročníku si žiaci zdokonaľujú svoje jazykové komunikačné zručnosti na predmete obchodná angličtina a global studies. V rámci 5. ročníka ponúka škola prípravu na certifikáty z anglického jazyka na úrovni C1. Štúdium nie je spoplatňované. Naši absolventi sa podľa vlastného výberu umiestňujú na vynikajúcich svetových univerzitách. SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM FUTURUM Grešákova 1, 040 01 Košice tel.: +421 948 860 425, e-mail: kosice@sgfuturum.sk www.sgfuturum.sk Súkromné gymnázium Futurum v Košiciach vzniklo 1.9.2012 ako elokované pracovisko Súkromného gymnázia Futurum v Trenčíne. Vlastnú právnu subjektivitu v Košiciach sme získali 1.9.2015, a od tohto dátumu je naše gymnázium zapísané v sieti škôl. Ponúkame anglickú bilingválnu formu štúdia akreditovanú MŠ SR, ktorá prebieha v rodinnej atmosfére a v triedach s menším počtom žiakov, a preto sme schopní prihliadať na jednotlivé potreby žiakov. Väčšinu hodín anglického jazyka a predmetov vyučovaných v anglickom jazyku u nás učia zahraniční lektori. Naši žiaci sa zapájajú do školských i mimoškolských aktivít v rôznych sférach. Ku každému žiakovi máme individuálny prístup, ktorý je nenahraditeľný vo vývoji každého človeka. GYMNÁZIUM ŠTEFANA MOYSESA Školská 13, 045 01 Moldava nad Bodvou tel. č.: 055 460 2138, email: skola@gymmoldava.edu.sk www.gymmoldava.sk Formy štúdia: 4-ročné a 8-ročné štúdium, Jazyková škola Zámerom školy je poskytnúť žiakom kvalitný základ pre ďalšie štúdium a ich profesijnú kariéru prostredníctvom troch profilácií. Vyučovanie prebieha v moderných multimediálnych, odborných učebniach, knižnici a laboratóriách. Pedagógovia individuálne pracujú so žiakmi a sú vždy ochotní podať pomocnú ruku pri zdolávaní ich študijných i osobných problémov. Prioritou školy je rodinná atmosféra a priateľskosť. Popri kvalitnom vzdelávaní škola obohacuje študentský život organizovaním akcií kultúrneho, športového charakteru a náučno-poznávacích exkurzií. Samozrejmosťou sú naše mimoriadne úspechy aj v umeleckých súťažiach. Škola počas svojej šesťdesiatročnej existencie vychovala množstvo absolventov, ktorí sa uplatnili vo významných funkciách na Slovensku i v zahraničí. Sme živým príkladom toho, že aj v malej škole môžu vyrásť veľkí ľudia. HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE Južná trieda 10, 040 01 Košice www.hotelovake.edupage.org História hotelovej akadémie siaha do roku 1986. V roku 2011 k škole bola pričlenená SOŠ s viac ako 60-ročnou tradíciou v oblasti cukrárstva a pekárstva. Súčasným žiakom ponúka štúdium v študijných odboroch: hotelová akadémia, kuchár, pracovník marketingu, v štvorročných učebných odboroch cukrár kuchár, cukrár pekár a v nadstavbovom štúdiu potravinárska výroba. Odbornú prax žiaci vykonávajú v hotelových a reštauračných zariadeniach v meste a v zahraničí: Francúzsko, Nemecko, Estónsko, Maďarsko, Česko, Španielsko, Portugalsko, Anglicko (v rámci programu ERASMUS+). Počas štúdia

žiaci majú možnosť získať certifikát v oblasti barman, barista, someliér, animátor voľného času, účtovník v programe KROS. Žiaci a pedagógovia majú k dispozícii triedy vybavené najmodernejšou didaktickou, multimediálnou a informačnou technikou. OBCHODNÁ AKADÉMIA, POLÁRNA 1, KOŠICE Polárna 1, 040 12 Košice tel. 055/ 674 62 67, e-mail: skola@polarka.sk www.polarka.sk Obchodná akadémia pôsobí na trhu stredných škôl Košického kraja viac ako 20 rokov a za toto obdobie na ňom získala stabilné postavenie. Ponúka moderné vzdelávanie v študijných odboroch obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu. Zameranie študijného odboru obchodná akadémia na podnikové informačné systémy škola vytvorila v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia, s.r.o., podľa potrieb podnikov využívajúcich IKT na riadenie svojich procesov. Popri všeobecnom vzdelaní s dôrazom na cudzie jazyky absolvent získa najmä odborné vedomosti a praktické zručnosti pre potreby trhu práce a samostatné podnikanie. Do vyučovania sú zaradené praktické a zážitkové formy vzdelávania založené na získavaní skúseností žiakov v reálnom prostredí ako práca cvičných firiem, príprava a organizácia turistických zájazdov, či odborné exkurzie a pobyty. OBCHODNÁ AKADÉMIA, WATSONOVA 61, KOŠICE Watsonova 61, 040 01 Košice tel.: +421 55/633 32 53, e-mail: oake@oake.sk www.oake.sk Škola založená v roku 1897. Študijné odbory: 6317 M obchodná akadémia, 6317 M 74 obchodná akadémia-bilingválne štúdium a VOŠ 63232 Q daňové služby. Absolventi majú uplatnenie ako ekonomickí pracovníci a manažéri v rôznych organizáciách alebo ako podnikatelia. Žiaci môžu získať certifikát z účtovníctva a štátnu skúšku z písania na PC a korešpondencie. Sú dobre pripravení aj pre vysokoškolské štúdium. Vytvárame dobré podmienky aj pre športovcov a nadaných žiakov. Umožňujeme štúdium i žiakom so zdravotným znevýhodnením. Škola je usporiadateľom Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4. Je organizátorkou súťaže „Najlepší podnikateľský plán“ v KSK. V rámci projektov Erasmus+ a IVF umožňuje žiakom získať praktické medzinárodné skúsenosti. Deň otvorených dverí sa uskutoční 02.02.2017. KONZERVATÓRIUM, TIMONOVA 2, KOŠICE Timonova 2, 040 01 Košice tel.: +421 55 62 21 967, e-mail: kon-ke@stonline.sk www.konke.sk 65. výročie svojho založenia oslávi Konzervatórium v Košiciach v školskom roku 2016/17. Škola vznikla v roku 1951. Žiaci môžu získať úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou, môžu študovať aj súvislé 6 ročné štúdium ukončené absolutóriom s titulom DiS.art. Dobré meno školy je známe prostredníctvom umeleckých aktivít súborov na celom Slovensku, ktoré absolvovali rad významných turné v zahraničí – Maďarsku, Ukrajine, Grécku, Juhoslávii, Poľsku, Španielsku, Švédsku, Taliansku Cypre, Fínsku, Rakúsku, Mexiku, Japonsku. Do povedomia kultúrneho sveta sa dostala aj zásluhou svojich excelentných študentov, ktorí reprezentujú svoju alma mater v rôznych krajinách celého sveta. SÚKROMNÉ KONZERVATÓRIUM, ZÁDIELSKÁ 12, KOŠICE Zádielska 12, 040 11 Košice tel.: 0917621228, e-mail: skke@skke.sk www.skke.sk Od svojho vzniku v roku 2005 sa škola sústredila na kvalitu výchovno-vzdelávaceho procesu vo forme kvalitných pedagógov z praxe a nadštandardného priestorového zabezpečenia vyučovania, tak i formou kvality prijatých žiakov. Na škole pôsobili a pôsobia kvalifikovaní pedagógovia. Mnohí z pedagógov aktívne pôsobia v profesionálnych súboroch Štátneho divadla v Košiciach, Divadla Thália v Košiciach alebo Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Od školského roku 2008/2009, kedy školu opustili prví absolventi, má škola 93 % úspešnosť uplatnenia svojich absolventov. Boli prijatí na vysoké školy umeleckého zamerania na Slovensku i v zahraničí (Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Akadémia múzických umení v Prahe, Janáčková akadémia muzických umení v Brne, Akadémia umení v Banskej Bystrici alebo Tanečná Pokračovanie na nasledujúcej dvojstrane

9

KD1600487/14

STREDNÉ ŠKOLY


DaJ vZDElaNIU ZeLeNÚ

PRO EDUCO AWARDS 2016 TALENTY, KTORÉ NÁS INŠPIROVALI V jubilejnom 10. ročníku najväčšieho východoslovenského veľtrhu vzde-

lávania organizátori ocenia úspešných študentov základných, stredných a vysokých škôl už po piaty raz. Ceny PRO EDUCO AWARDS 2016 si študenti prevezmú za mimoriadnu reprezentáciu školy i účasť na netradičných, inovatívnych projektoch. Odovzdávanie ocenení bude už tradične prebiehať počas oficiálneho otvorenia, v prvý deň výstavy.

V kategórii základných škôl ocenenie získa Tomáš Chovančák, absolvent ZŠ Krosnianska. Tomáš sa v šk. r. 2015/16 stal premiantom školy a bol vybraný Magistrátom mesta Košice medzi TOP 5 najúspešnejších žiakov. Zároveň bol ocenený primátorom Richardom Rašim za výbornú reprezentáciu školy, ale aj nášho mesta. V kategórii stredoškolákov si vyslúžil kolektív žiakov z Gymnázia Poštová, študentská spoločnosť Irdify. Spoločnosť predstavila svoju profesionalitu v oblasti vývoja, výroby a predaja univerzálneho infračerveného diaľkového ovládača vo forme audio jack plugu, pripojiteľného k smartfónu, čím získala medzinárodný

úspech a obsadila 2. miesto v európskom finále súťaže JA Company of the Year Competition 2016. Za vysokoškolákov si tento rok ocenenie prevezmú študenti architektúry, Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, za realizáciu projektu s názvom PĽAC. Skupina vysokoškolákov s pomocou žiakov Špeciálnej ZŠ na Odborárskej ulici navrhla pre záhradný priestor školy unikátne riešenie založené na princípe participatívneho umenia a architektúry. Tím realizoval so žiakmi sériu workshopov zameraných na uvedomenie si priestoru, jeho funkcie a atmosféry.

KATEGÓRIA ZÁKLADNÁ ŠKOLA: TOMÁŠ CHOVANČÁK, ZŠ KROSNIANSKA 4, KOŠICE Základná škola už tretíkrát po sebe získala najlepšie umiestnenie v kategórii základných škôl Slovenska. Kvalitu vzdelávania potvrdzujú tiež úspechy jej žiakov a absolventov. Ocenený Tomáš Chovančák reprezentoval školu v školskom roku 2015/2016 nasledovne: 1. Miesto v geografickej a dejepisnej olympiáde v krajskom a celoštátnom kole. Ocenenie si prevzal osobne z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. 4. Miesto v krajskom kole v medzinárodnej súťaži programovania Baltie 2016. V celoštátnom a medzinárodnom sa umiestnil na 7. mieste. Získal titul úspešného riešiteľa fyzikálnej a chemickej olympiády. V súčasnosti navštevuje Tomáš 1. ročník Gymnázia Poštová v Košiciach.

KATEGÓRIA STREDNÁ ŠKOLA: ŠTUDENTSKÁ SPOLOČNOSŤ IRDIFY, GYMNÁZIUM POŠTOVÁ, KOŠICE Úspechu Irdify v európskom finále predchádzalo absolútne víťazstvo na JA Veľtrhu podnikateľských talentov v Bratislave. Finálové kolo sa konalo v meste Luzern (Švajčiarsko), kde Slovenskú republiku reprezentovali žiaci Róbert Balluch, Pavol Drotár, Juraj Mičko, Lenka Mirdová a Michal Pándy. Odborná súťažná porota hodnotila podnikateľské zručnosti žiakov prezentované v konkurencii 36 tímov z európskych krajín. Okrem tímového víťazstva získal Michal Pándy aj cenu jednotlivcov The Alumni Leadership Award, ktorá je ocenením jeho výnimočných líderských schopností.

KD1600487/14

KATEGÓRIA VYSOKÁ ŠKOLA: KOLEKTÍV ŠTUDENTOV ARCHITEKTÚRY, FAKULTA UMENÍ TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH, PROJEKT PĽAC Výsledný návrh projektu študenti realizovali v septembri 2016 s pomocou žiakov, učiteľov, susedov a pod vedením profesionála. Podarilo sa im vytvoriť priestor, ktorý slúži nielen škole, ale aj širokej komunite a podporuje tak lokálne vzťahy. Realizáciu podporil grant Viac umenia od Nadácie Tatrabanky a program Spojme sa pre dobrú vec Nadácie Orange. Tutori a organizátori: Zuzana Tabačková, Viktória Mravčáková, Tomáš Kubák, Alžbeta Barančíková, Zuzana Réveszová Študenti: Jakub Herza, Quoc Bao Tran, Ondrej Zajac, Samuel Krupský, Leóna Petraníková, Daniela Sabová, Ema Petriková, Kristína Cabanová, Martin Horvát, Juraj Baník , Viliam Fedorko, Veronika Ščerbanovská, Marek Paľo, Maroš Drobňák, Radoslav Hamara, Tereza Haumerová, Petronela Schredlová, Barbora Lesníková, Kristína Bogárová, Katka Rybnícka, Michaela Borodáčová, Markéta Tajtáková Ďalší pomocníci: Žiaci ŠZŠ Odborárska, pedagogický zbor ŠZŠ Odborárska, Juraj Sabol, Petra Klepcová, susedia Fabián, Sebastián a ďalší…

10


MEDZINÁRODNÝ Veľtrh vZDElÁvaNIa

REGISTER VYSTAVOVATEĽOV PRO EDUCO 2016

KONZERVATÓRIUM JOZEFA ADAMOVIČA, EXNÁROVA 8, KOŠICE Exnárova č. 8, 040 22 Košice tel. kontakt: 055/671 784, 6719 990; e-mail: sekretariat@konja.eu, robert.galovics@konja.eu www.konja.eu Naša škola bola založená v roku 1992 pod názvom Stredná umelecká škola, neskôr pôsobila pod názvom Spojená škola s organizačnými zložkami Konzervatórium a Stredná umelecká škola. V súčasnosti nesie názov Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8 v Košiciach. Predovšetkým vďaka dvadsaťpäťročnej tradícii, kolektívu mladých, no erudovaných pedagógov a aktívnych umelcov, ktorí nezištne odovzdávajú svoje skúsenosti mladej generácii, sa naša škola teší veľkej popularite a obľube zo strany študentov. Po bratislavskom konzervatóriu je druhým najväčším konzervatóriom na Slovensku! Štúdium je určené absolventom základných škôl, podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej talentovej skúšky v jednotlivých odboroch. Študijné odbory: 8226 Q HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE 8229 Q HUDBA 8228 Q SPEV 8227 Q TANEC Uplatnenie absolventov študijných odborov: učiteľ na ZUŠ, v centrách voľného času, sólový alebo orchestrálny hráč v symfonickom, divadelnom, komornom a ľudovom orchestri, ale aj ako komerčný umelec. Herec, spevák, tanečník v oblasti divadla, činoherného divadla, tanečného divadla, opery, divadla malých javiskových foriem, kabaretu, muzikálu.Bližšie informácie o podmienkach a možnostiach prijatia sú uvedené na webovej stránke školy www.konja.eu. SÚKROMNÁ PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA A SÚKROMNÉ HUDOBNÉ A DRAMATICKÉ KONZERVATÓRIUM Požiarnická 1, 040 01 Košice Tel. 055/799 45 77-79 e-mail: spark2005@centrum.sk, shdkke@gmail.com www.spark.edupage.org www.shadkke.edupage.org Zriaďovateľom oboch škôl je KZORNK n. o., ktorý sa od roku 2005 venuje edukácii a kultúre v komunitách národnostných menšín. Školy sú svojim zameraním orientované na študentov, ktorí budú v budúcnosti pôsobiť na zlepšovaní postavenia a zmene vnímania rómskej menšiny majoritnou spoločnosťou. Dávajú šancu na vzdelanie všetkým, v rodinnej atmosfére s možnosťou poberania sociálnych štipendií. Žiaci škôl získavajú skúsenosti v rôznych oblastiach spoločenského života, zažívajú atmosféru tolerancie, v ktorej bok po boku úspešne fungujú mladí ľudia bez predsudkov. Tí sú vedení v duchu pozitívneho prístupu k spolunažívaniu so svojimi rovesníkmi z rôznorodého sociálneho prostredia, bonusom je možnosť študovať rómsky jazyk a reálie. Školy ponúkajú vzdelanie v rôznych formách štúdia v odboroch: Akadémia (SPARK) sociálno-výchovný pracovník, učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, asistent učiteľa Uplatnenie prevažne v orgánoch štátnej správy, samosprávy, v neštátnych subjektoch, v zariadeniach sociálnych služieb, ako komunitný terénny pracovník, asistent učiteľa v školských a výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Žiaci sa v rámci predmetu prax oboznamujú s inštitúciami poskytujúcimi sociálnu starostlivosť, s prostredím orgánov činných v trestnom konaní a terénnou sociálnou prácou. Konzervatórium (SHADKE) hudobno-dramatické umenie, tanec, spev, hudba, skladba, dirigovanie hra na: klavíri, gitare, husliach, viole, violončele, kontrabase, akordeóne, klarinete, saxofóne, bicích nástrojoch, trúbke, cimbale, harfe, lesnom rohu, hoboji, pozaune, tube, zobcovej flaute. Absolvent, je kvalifikovaný v profesionálnej praxi pôsobiť ako herec, spevák, tanečník, hudobník a pedagogicky pôsobiť na ZUŠ. Kvalitu vzdelávania garantujú známe osobnosti z oblasti kultúry a umenia, ktorí pôsobia na škole ako pedagógovia. Škola nadväzuje aj na tradíciu rómskej hudby a rómskeho ľudového tanca.

Na školách sú vytvorené podmienky pre integráciu žiakov, s ktorou majú dlhoročné skúsenosti. STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA, KUKUČÍNOVA 40, KOŠICE Kukučínova 40, 041 37 Košice tel. 055/62 212 16; e-mail: szskosice@kukucinka.sk www.kukucinka.sk Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice má svoju históriu a určite aj svoju budúcnosť. Za roky svojej existencie vychovala škola zdravotníckych pracovníkov, ktorí pomáhajú chorým ľuďom, rozdávajú radosť a jemnosťou dotykov zmierňujú utrpenie, ale aj tých, ktorí pracujú na najvýznamnejších vedúcich miestach zdravotníckych zariadení na Slovensku aj v zahraničí. Kvalita vzdelávania v škole je zabezpečená kvalifikovanými pedagógmi. Praktické vyučovanie je realizované takmer vo všetkých zdravotníckych zariadeniach Košíc a v mnohých zariadeniach sociálnych služieb. Škola aktivuje v súčasnosti študijné odbory: • zdravotnícky asistent • masér • diplomovaná všeobecná sestra • diplomovaný fyzioterapeut • zdravotnícky záchranár Učebný odbor: • sanitár STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA, MOYZESOVA 17, KOŠICE Moyzesova 17, 041 76 Košice tel.: 055/62 211 89; e-mail: skola@szske.sk www.szske.sk Riaditeľka školy: PhDr. Viera Rusinková Stredná zdravotnícka škola na Moyzesova ul. č. 17 v Košiciach pripravuje stredných zdravotníckych pracovníkov – odborníkov s medicínsko-technickým zameraním už od roku 1949. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v školských učebniach a laboratóriách, ale aj priamo v zdravotníckych zariadeniach vybavených najmodernejším zariadením pod vedením špecialistov z jednotlivých oblastí praxe. V rámci prípravy na čo najlepšie uplatnenie sa študentov v praxi, škola zabezpečuje aj výučbu anglického a nemeckého jazyka. Pre absolventov ZŠ sú určené študijné odbory asistent výživy, farmaceutický laborant, očný optik, zdravotnícky laborant a zubný asistent. Absolventi SŠ môžu študovať v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu v študijnom odbore zubný technik a vo vyššom odbornom vzdelávaní v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent. V priebehu štúdia študenti absolvujú súvislú odbornú prax v zdravotníckych zariadeniach na oddeleniach a na odborných pracoviskách. Škola je vybavená prístrojovou, didaktickou, laboratórnou a video technikou. ŠKOLA ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA KOŠICE Jakobyho 15, 040 01 Košice tel.: 055/6337251, e-mail.: suvke@suvke.sk www.suvke.sk Škola úžitkového výtvarníctva poskytuje úplne stredné odborné vzdelanie, ktoré je ukončené maturitnou skúškou. V školskom roku 2016/2017 ponúka štúdium v desiatich odboroch zameraných na rôzne oblasti spracovania 2D a 3D grafiky, dizajnu odevov, predmetov, interiéru a exteriéru, scénografie, fotografie, animácie, digitálnej maľby a reštaurovania. Absolventi štúdia získajú vedomosti a kompetencie, ktoré im umožnia uplatniť sa v reklamných a dizajnérskych štúdiách alebo dielňach, fotografických ateliéroch prípadne iných organizáciách pôsobiacich v oblasti kreatívnej ekonomiky. Okrem toho škola poskytuje širokej verejnosti možnosť absolvovať niektorý z ponúkaných kurzov, napr. keramika ako záľuba, večerná škola kresby a maľby alebo prípravné kurzy, ktoré sú vhodnou prípravou na prijímaciu talentovú skúšku. STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 2, KOŠICE www.priemyslovka.sk Komenského 2, 040 01 Košice tel.: +421 55/622 88 75–76, fax: +421 55/622 88 76, e-mail: spsstroj@spsske.sk Naša škola je modernou vzdelávacou inštitúciou, ktorej cieľom je vzdelaný absolvent s vedomosťami a zručnosťami pre úspešné štúdium na univerzitách a VŠ. Školský vzdelávací program inovujeme a prispôsobujeme požiadavkám praxe a zamestnávateľov. Sme lídrom v

oblasti zavádzania výučby moderných priemyselných technológií. Študijné odbory s maturitou: 2381 M STROJÁRSTVO Tento študijný odbor ponúka: Profilácia na INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V STROJÁRSTVE Profilácia na GRAFICKÉ SYSTÉMY a DOPRAVNÉ ZARIADENIA 3920 M POLYTECHNIKA Profilácia na LETECTVO (Pilot, Letecký mechanik, Letuška) Študijné odbory s maturitou a VÝUČNÝM LISTOM: 2413 K MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ 2426 K PROGRAMÁTOR OBRÁBACÍCH A ZVÁRACÍCH STROJOV A ZARIADENÍ STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Komenského 44, 040 01 Košice tel: + 421 55 6332311 e-mail: spse@spseke.sk www.spseke.sk Stredná priemyselná škola elektrotechnická má svoju samostatnú históriu od 1.9.1967. Svojich budúcich absolventov pripravuje so širokým všeobecnovzdelávacím základom v štvorročnom maturitnom študijnom odbore 2675 M Elektrotechnika s možnosťou špecializácie na telekomunikačnú techniku, počítačové systémy, priemyselnú informatiku, alebo elektroenergetiku a v študijnom odbore 3918 M Technické lýceum, ktoré je zamerané na oblasť informatiky. Škola v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia ponúka možnosť duálneho 3-ročného denného pomaturitného štúdia v študijnom odbore Počítačové systémy. Žiaci s najlepšími výsledkami sa zúčastňujú zahraničných odborných stáží v rámci programu Erasmus+ i rôznych iných výmenných pobytov v rámci Európy. Súčasťou školy je školský internát s kapacitou 150 miest a školská jedáleň. Ďalšie informácie nájdete na www. spseke.sk. SPŠ DOPRAVNÁ HLAVNÁ 113, KOŠICE Hlavná 113, 040 01 Košice Tel.: +42155/7277011, e-mail: spsdke@spsdopke.edu.sk www.spsdopke.edu.sk SPŠ dopravná Košice ponúka 4-ročné štúdium a 2-ročné pomaturitné štúdium pre oblasť dopravy a telekomunikácií. Pripravuje pracovníkov na technicko-hospodárske a prevádzkové činnosti. Absolventi sú pripravení aj pre štúdium na vysokých školách technického a ekonomického zamerania. Ponúkané študijné odbory: elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách (aj pomaturitné štúdium), prevádzka a ekonomika dopravy, technika a prevádzka dopravy (aj pomaturitné štúdium), dopravná akadémia, technické lýceum. Štúdium vo všetkých odboroch končí maturitnou skúškou. Žiaci majú možnosť - absolvovať vodičský kurz (skupiny AM, B, B1), získať osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti a získať certifikát Autodesk. Škola organizuje pre žiakov odborné exkurzie a zapája študentov aj do zahraničných projektov. STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ A GEODETICKÁ Lermontovova 1, 040 01 Košice tel.:055/6325411, fax:055/6320026; e-mail: spsstage@spssagke.edu.sk www.stavke.sk Študijné odbory: Geodézia, kartografia a kataster Geológia, geotechnika a environmentalistika Staviteľstvo Zamerania v staviteľstve: pozemné staviteľstvo stavebný manažment, podnikanie a rozpočtovanie stavieb architektúra a interiérový dizajn STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA JÁNA BOCATIA ŠKOLA S 60 - ROČNOU HISTÓRIOU Bocatiova 1, 040 01 Košice tel.: 63 234 75, 63 238 19, e-mail: skola@sosbocatiuske.sk www.sosbocatiuske.sk Poslaním školy je vychovávať a vzdelávať študentov do sféry obchodu, gastronomických služieb, hotelierstva, cestovného ruchu, služieb v oblasti podnikania, výživy a športu, a na ďalšie štúdium na vysokých školách s príslušným zameraním. Ponúkame: možnosť vstupu do duálneho vzdelávania,

3-4 mesačnú odbornú stáž v Taliansku, spoluprácu so zahraničnými školami prostredníctvom zahraničných projektov, účasť na domácich a zahraničných exkurziách a súťažiach, barmanský kurz, osvedčenie „sprievodca cestovného ruchu“, animátorský kurz, účasť vo floorbalovom družstve. STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AUTOMOBILOVÁ Moldavská cesta 2, 041 99 Košice tel.: +421 55/67 65 700-1, e-mail: riaditel@sosake.sk www.sosake.sk Škola bola založená 1.11.1885. Od začiatku úzko spolupracuje so zamestnávateľmi, čím reálne pripravuje absolventov pre trh práce. Poskytuje možnosť duálneho vzdelávania. Je lídrom vo vyučovaní autoopravárenských profesií (autoopravár) v rámci Košického kraja, čoho dokladom je zriadenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel. Zároveň ponúka štúdium v študijných odboroch: Autotronik (experiment), Mechanik-elektrotechnik(Informačné technológie, silnoprúdová technika),Mechanik počítačových sietí, Komerčný pracovník v doprave a v nadstavbových formách štúdia(Predaj a servis vozidiel, strojárstvo, dopravná prevádzka-CMD). Škola je výrazne zmodernizovaná, zapája sa do projektov a naši žiaci sa úspešne zúčastňujú rôznych súťaží. STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA GEMERSKÁ 1, KOŠICE Stredná odborná škola na Gemerskej ulici č. 1 v Košiciach pripravuje študentov v študijných odboroch - odevný dizajn, kozmetik, kozmetička a vizážistka a v učebnom odbore - kaderník. Teoretická príprava študentov sa uskutočňuje v objekte školy na Gemerskej ulici č.1. a praktické vyučovanie prebieha v objekte školy na Továrenskej ulici č.3., kde je kadernícky salón, kozmetický a vizážistický salón a salón manikúry. Škola poskytuje zahraničné stážové pobyty v rámci projektu ERASMUS, každoročne organizuje odborné exkurzie do krajín Európskej únie, najšikovnejší žiaci sa zúčastňujú celoslovenských i medzinárodných súťaží v odevnej tvorbe, v účesovej a dekoratívnej tvorbe. Zo všetkých úspechov školy sú najvýznamnejšie ocenenia a víťazstvá najslávnejšieho absolventa školy Lukáša Očenáša, niekoľkonásobného Majstra Slovenska, ale aj dvojnásobného Majstra Európy, Majstra sveta jednotlivcov i kolektívov v účesovej tvorbe. STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA JOZEFA SZAKKAYHO – SZAKKAY JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA Grešákova 1, 040 01 Košice tel.: +421 55 622 45 27, e-mail: skola@ipari.sk www.ipari.sk Ponúkame Vám možnosť získania titulu DiS. v odboroch: • Strojárstvo • Logistika a manažment v cestnej preprave. Organizačne sa trojročné denné štúdium podobná štúdiu na strednej škole. Najväčšou výhodou štúdia na VOŠ je praktické zameranie vyučovania. Hlavným rozdielom je však zaradenie VOŠ – podľa európskeho hodnotenia vzdelávania sa zaraďuje do kategórie ISCED 5B. Štúdium je zakončené napísaním absolventskej práce. Po obhájení práce a vykonaní absolventskej skúšky získa žiak titul DiS. (diplomovaný špecialista). Ďalšou výhodou je, že prihlášky môžete podať až do konca júla. Neváhajte a prihláste sa! STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OSTROVSKÉHO 1, KOŠICE Ostrovského 1, 040 01 Košice tel.: 055/6436891, e-mail: skola@ostrovskeho.sk www.ostrovskeho.sk Moderná stredná škola vybavená Centrom odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie, s množstvom špeciálnych učební, viacúčelovou telocvičňou a športoviskami, dielňami a vlastným stravovacím a ubytovacím zariadením. Ponúka štúdium v atraktívnych a na trhu práce žiadaných študijných odboroch: - informačné a sieťové technológie - technické lýceum – inteligentné systémy - technické lýceum - realitné maklérstvo - reklamná tvorba - športový manažment - mechanik počítačových sietí - grafik digitálnych médií - mechanik stavebno-inštalačných zariadení Pokračovanie na nasledujúcej dvojstrane

11

KD1600487/15

akadémia CODARTS Rotterdam-Holandsko, Copenhagen contemporary school- Dánsko). Našli uplatnenie v praxi v profesionálnych súboroch (SĽUK, balet Štátneho divadla Košice, Lúčnica) a zamestnali sa ako pedagógovia na Základných umeleckých školách SR ako aj umeleckých školách v zahraničí (Taliansko, ČR).


12

KD1600487/16


MEDZINÁRODNÝ Veľtrh vZDElÁvaNIa

REGISTER VYSTAVOVATEĽOV PRO EDUCO 2016

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POĽNOHOSPODÁRSTVA A SLUŽIEB NA VIDIEKU Kukučínova 23, 040 01 Košice tel. : 055/6855389, fax: 055/6855391 www.sospsvke.edu.sk - Sme škola s viac ako 45 ročnou tradíciou, - Škola vlastní certifikát IES umožňujúci žiakom zamestnať sa po ukončení štúdia v ktoromkoľvek štáte Európskej únie, - Ponúka atraktívne odbory , žiadané na trhu práce a ich dobrá uplatniteľnosť doma i v zahraničí, – Mäsiar, lahôdkar, Agromechanizátor, , Viazač, aranžér kvetín, Vinohradníctvo, ovocinárstvo – agroturistika a Vinohradníctvo, ovocinárstvo – podnikanie, Kuchár, Čašník... - Prax na zmluvných pracoviskách s následnou možnosťou zamestnania na Slovensku aj v zahraničí, - Účasť žiakov na rôznych domácich a medzinárodných súťažiach, - Motivačné štipendium, - Poloha školy v centre mesta a vybavenosť školy na veľmi dobrej úrovni, - Možnosť štúdia večernou a diaľkovou formou, - Rekvalifikačné kurzy, - Autoškola – vodičské oprávnenie B, T, C zadarmo pre vybrané odbory - Absolventský diplom DIS v 3. ročnom pomaturitnom štúdiu – Krajinárske úpravy a krajinárska tvorba STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ Kukučínova 23, 040 01 Košice tel. +421556228031, e-mail: sos.technicka.kosice@gmail.com www.soskuke.edupage.org, www.facebook.com/soskuke.edupage.org, SOŠ technická v Košiciach patrí počtom žiakov medzi najväčšie stredné odborné školy na Slovensku. Kolektív pedagogických zamestnancov realizuje odborné technické vzdelávanie v oblasti stavebníctva, strojárstva, drevárstva, nábytkárstva a služieb v dvojročných a trojročných učebných odboroch končiacich výučným listom, v štvorročných študijných odboroch končiacich výučným listom a vysvedčením o maturitnej skúške a v dvojročnom nadstavbovom štúdiu. Vyučovanie prebieha vo vynovených moderných učebniach a na pracoviskách praktického vyučovania. Súčasťou školy je Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo, ktoré organizuje vzdelávacie aktivity zamerané na nové materiály a technológie v stavebníctve. V rámci voľného času majú žiaci možnosti výchovného, kultúrneho, športového vyžitia v školskom internáte a celodenné stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni. Škola implementuje tri projekty podporované Európskou úniou a realizovala tri medzinárodné projekty v rámci programov Comenius a Leonardo da Vinci. STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNA Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice – Barca tel: +421 55/68 55 347, e-mail: sosvet@sosvet.sk www.sosvet.sk SOŠ veterinárna poskytuje stredoškolské vzdelanie v dvoch študijných odboroch. Integrovaný študijný odbor veterinárne zdravotníctvo a hygiena ponúka zamerania na chov hospodárskych zvierat, cudzokrajných zvierat, chov psov a hygienickú a laboratórnu službu. Od školského roku 2016/2017 sa experimentálne overuje nový študijný odbor - veterinárny asistent pre ambulancie, kde obsah štúdia je zameraný na komplexné poznatky o činnosti veterinárnej ambulancie v chove, výžive a ošetrovaní spoločenských zvierat. Vo vyučovacom procese sa využívajú veterinárne odborné učebne a laboratóriá, kynologický cvičný areál, areál drobnochovu. Škola zmluvne zabezpečuje pracoviská učebnej a individuálnej odbornej praxe. Škola úspešne realizuje medzinárodné projekty Erasmus+, v rámci ktorých sa žiaci zúčastňujú praxe a výmenných pobytov v zahraničí. STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ŽELEZNIČNÁ Palackého 14, 040 01 Košice tel.: +421 55/ 622 83 63, e-mail: soszeleznicnakosice@gmail.com www.soszke.edupage.sk Stredná odborná škola železničná sa radí medzi popredné stredné odborné školy východoslovenského regiónu. Smeruje k dosiahnutiu vyššej úrovne modernej školy s dopravným zameraním. Podporuje duálne vzdelávanie žiakov s aktívnou účasťou spolupracujúcich spoločností. Pripravuje

žiakov pre úspešné uplatnenie sa v strojárskych, leteckých a elektrotechnických firmách, ale aj v oblasti dopravy, marketingu a komercie. Poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, ktorého súčasťou je aj získanie výučného listu v študijných odboroch: 2413 K mechanik strojov a zariadení 2697 K mechanik elektrotechnik - silnoprúdová technika, oznamovacia a zabezpečovacia technika 3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika 3759 K komerčný pracovník v doprave – železničná doprava, logistika v doprave 6405 K pracovník marketingu – cestovný ruch Poskytuje svojim žiakom tiež stredné odborné vzdelanie so získaním vysvedčenia o záverečnej skúške a výučného listu v trojročných učebných odboroch, ako aj štúdium popri zamestnaní. 2683 H elektromechanik, 2464 H strojný mechanik 2466 H mechanik opravár, 3762 H železničiar STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA KOŠICE – ŠACA Učňovská 5, 040 015 Košice – Šaca tel.: 055/72 60 100 www.souhag.edu.sk SPOJENÁ ŠKOLA, KOLLÁROVA 10, PREŠOV Kollárova 10, 080 01 Prešov tel.: 051/ 7465611, fax: 051/7465610, e-mail: slspo@slspo.sk www.slspo.sk Organizačná zložka Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, 080 01 Prešov, Kód školy: 675307 Možnosti štúdia: 4 - ročný študijný odbor Odbor: 4219 M 01 lesníctvo - lesnícka prevádzka 4219 M 02 lesníctvo - krajinná ekológia Forma štúdia - denná Organizačná zložka Stredná odborná škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Kód školy: 673040 Možnosti štúdia: 3 - ročný učebný odbor Odbor: 4575 H – mechanizátor lesnej výroby Forma štúdia - denná Kritériá prijímania : ukončená základná škola v 9. ročníku Možnosti ubytovania: kapacita 180 miest, izby 3 posteľové mesačný poplatok 20€ Stravovanie: celodenná strava 2,99€ (obed 1,30€) SÚKROMNÁ SOŠ EKONOMICKÁ TERCIUM Palackého 14, 040 01 Košice tel.: +421904107681, e-mail: skola@ssostereciumke.edu.sk www.ssosterciumke.edu.sk Nižší počet žiakov, úzka spolupráca učiteľov so žiakmi, priestor na sebarealizáciu a osobnostný rozvoj odlišuje Tercium od iných ekonomických škôl. Prepájame teóriu s praxou aj prostredníctvom žiackej firmy - najlepšia príprava na prax. Rozvíjame tiež osobnostné vlastnosti žiaka akými sú zodpovednosť, samostatnosť, cieľavedomosť. Získané zručnosti umožňujú absolventom uspieť na trhu práce v pozíciách, ktoré sú t. č. medzi najžiadanejšími. Škola je situovaná blízko centra, železničnej a autobusovej stanice Maturitné, pomaturitné kvalifikačné štúdium Obchodná akadémia, Škola podnikania, pomaturitné špecializačné štúdium Daňové služby s titulom DiS, forma denná, externá, individuálny učebný plán. Akreditovaný kurz Účtovník, moduly: Jednoduché UCT, Podvojné UCT, Mzdové UCT, Daňová sústava..

VYSOKÉ ŠKOLY ANGLO-AMERICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA, Z.Ú. Letenská 5, 118 00 Praha tel: +420 257 530 202, e-mail: info@aauni.edu www.aauni.edu Anglo-americká vysoká škola, z.ú. (AAU) byla založena v roce 1990 a je nejstarší soukromou VŠ v ČR. Sídlí v nově zrekonstruovaném Thurn-taxisově paláci pod Pražským hradem. AAU nabízí bakalářské, magisterské i profesní vzdělání v oblastech ekonomiky, managementu, mezinárodních vztahů a diplomacie, humanitních a společenských věd, vizuálního umění a rovněž také žurnalistiky a práva. Výuka probíhá v anglickém jazyce a je založena na amerických a britských tradicích. Škola jako jediná v Evropě je držitelem prestižní americké akreditace WSCUC, kterou jsou akreditovány prominentní univerzity na západním pobřeží USA včetně Chapman University a Stanford University. Většina programů taktéž mají českou

akreditaci MŠMT. Vyjímkou jsou studijní obory LLB, LLM a MBA, které jsou uskutečňovány s mezinárodními partnery. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol tel.: +420 224 381 111, e-mail: studijni@czu.cz www.czu.cz ČZU je třetí největší univerzitou v Praze. Spojuje v sobě více než stoletou tradici s nejmodernějšími technologiemi, progresivní vědou a výzkumem v oblasti zemědělství a lesnictví, ekologie a životního prostředí, technologií a techniky, ekonomie a managementu. Moderně vybavené laboratoře se špičkovým zázemím, včetně školních podniků, umožňují vynikající vzdělávání s možností osobního růstu, včetně zapojení do vědeckých projektů doma i v zahraničí. ČZU zajišťuje kompletní vysokoškolské studium v přibližně 150 bakalářských, magisterských a doktorských programech, letní školy, speciální kurzy, univerzitu třetího věku. V roce 2015 ČZU po druhé uspěla v soutěži Českých 100 nejlepších. V roce 2016 se umístila na sedmém místě z českých univerzit v prestižním mezinárodním žebříčku Times Higher Education. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA tel.: +420 22191 1254, e-mail: info@mff.cuni.cz www.mff.cuni.cz; www.studuj-matfyz.cz; www.matfyz.cz Matematicko-fyzikální fakulta nabízí třístupňové studium matematiky, fyziky, informatiky a učitelství těchto oborů. Jeho část lze absolvovat na zahraniční univerzitě. Matfyz otevřel v nedávné době výuku programu Informatika a Matematika v angličtině a také kombinaci učitelských předmětů s humanitními, vyučovanými na Filozofické fakultě UK. MFF UK patří mezi vědecky nejvýkonnější instituce v rámci celé ČR a vytváří více než 6 % jejích vědeckých výsledků. Studium na světové úrovni, přístup k excelentní vědě i technologiím, propojení s výzkumem, kolegiální vztahy, to je Matfyz. Absolventi se snadno orientují v praxi. Jejich uplatnění je 100 %. Tradice špičkových odborníků je s fakultou spojena už více než 60 let. Buďte v té nejlepší společnosti! A také na novém portálu www. matfyz.cz. PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY Albertov 6, 128 43 Praha 2 www.prirodovedcem.cz www.natur.cuni.cz Přírodovědecká fakulta je z hlediska počtu studentů i vědeckého výkonu jednou z nejvýznamnějších součástí Univerzity Karlovy, nejznámější a mezinárodně nejlépe hodnocené české vysoké školy. Fakulta poskytuje třístupňové vysokoškolské vzdělání (bakalářské, magisterské a doktorské) v oblastech biologie, chemie, ochrany životního prostředí, geografie a geologie. Studium je zaměřeno na výchovu budoucích vědeckých pracovníků, odborníků a učitelů. Absolventi fakulty získávají kromě diplomu také celoevropsky uznávaný Diploma Supplement, a chemické obory navíc udělují tituly Chemistry Eurobachelor/Euromaster®.

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10 - Strašnice tel.: +420 274 815 044, e-mail: info@mup.cz www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha je akreditovaná česká soukromá univerzita, která otevřela své dveře prvním studentům v roce 2001. Od té doby těmito dveřmi prošlo již téměř 10 000 absolventů bakalářských, magisterských a doktorských oborů, a to v Praze, Plzni, Liberci či v Hradci Králové. V posledních letech přijímá univerzita do prvních ročníků přibližně 2000 studentů, což ji řadí mezi nejrychleji rostoucí soukromé vysoké školy v České republice. Univerzita v současné době poskytuje vzdělání 5000 studentům, kteří studují obory na MUP v českém nebo anglickém jazyce. V Praze je možné studovat všechny akreditované obory. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Česko tel.: +420 576 038 120, e-mail: kancler@utb.cz www.utb.cz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je veřejnou vysokou školou, která na šesti fakultách nabízí studium technických, technologických, ekonomických, výtvarných, uměleckých, komunikačních, informatických, filologických, pedagogických a zdravotnických oborů. Škola je držitelkou evropského certifikátu kvality ECTS Label. Absolventům vydává kromě diplomu taky Diploma Supplement v angličtině, takže si můžou bez problémů najít práci kdekoliv v Evropě. Studovat na UTB znamená vzdělávat se v novém, moderním prostředí, které splňuje požadavky kladené na univerzity třetího tisíciletí v těch nejvyspělejších zemích. Univerzita maximálně podporuje mezinárodní výměny – díky partnerským univerzitám po celém světě může každý posluchač UTB strávit alespoň část studia v zahraničí. PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava tel.: +421(02)60296111 www.fns.uniba.sk História Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského sa začala písať už v roku 1940. Prírodovedecká fakulta UK predstavuje jednu z najväčších fakúlt nie len v rámci Univerzity Komenského, ale v rámci celého slovenského vysokoškolského systému. Je akreditovaná pre 9 študijných programov bakalárskeho štúdia, 40 programov magisterského štúdia a 33 programov doktorandského štúdia. Prírodovedecká fakulta UK je hrdá na svoj vo vedecko-výskumnej potenciál, ktorý znesie i najnáročnejšie medzinárodné kritériá. Fakulta vychádza zo zásady, že vysokoškolské vzdelávanie musí byť založené na kvalitnej vedeckej činnosti. Podmienkou pre prijatie je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Prijímacie konanie prebieha v prvom kole bez prijímacích skúšok. V druhom kole budú uchádzači prijatí na základe výsledkov prijímacej skúšky.

FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ – ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Břehová 7, 115 19 Praha 1, Česká republika tel.: +420 224 358 283, e-mail: marketa.faltysova@fjfi.cvut.cz www.fjfi.cvut.cz; www.jaderka.cz Fakulta je výjimečná zvýšeným podílem vědecko-výzkumné činnosti se zapojením studentů (moderní věda a její aplikace v technice, medicíně, ekonomii a dalších oborech), spoluprací s více než 70 univerzitami a výzkumnými institucemi z více než 45 zemí celého světa a poměrně malým počtem studentů (neformální kontakt s pedagogy, plesy, sportovní akce, apod.). Studenti mohou část studia absolvovat na některé zahraniční univerzitě, jsou schopni velmi rychlé orientace v mezioborové problematice a připraveni aplikovat nejnovější poznatky vědy do běžné praxe. Z fakulty odcházejí všestranně připraveni a díky velkému zájmu firem i vědeckých institucí nemají problémy s uplatněním v zaměstnání.

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE e-mail:public@stuba.sk www.stuba.sk; facebook.com/univerzita STU patrí do prvej trojky najlepších technických univerzít v Čechách a na Slovensku. Jej študenti sú zapájaní do medzinárodných projektov, základného výskumu i výskumu pre prax. Má 2 certifikáty, udelené Európskou komisiou: ECTS Label = na STU absolvované študijné programy, skúšky i získané kredity sú v súlade s ECST a budú uznané aj v zahraničí. DS Label = získanie bezplatného doplnku k diplomu, vďaka ktorému budú vzdelanie a kvalifikácia dosiahnuté na STU akceptovateľné aj v zahraničí. Absolventi STU patria dlhodobo k najžiadanejším na trhu práce a majú najvyššie nástupné platy. Fakulty a ústav, Stavebná fakulta, Strojnícka fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Fakulta architektúry, Materiálovotechnologická fakulta, Fakulta informatiky a informačných technológií, Ústav manažmentu

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO – TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Technická 5, 166 28 Praha 6 tel.: +420 220 44 3821 www.vscht.cz

STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA V SKALICI Kráľovská 386/11 909 01 Skalica Adresa pracoviska v Košiciach: Vzdelávacie a konzultačné pracovisko SEVŠ v Košiciach, Tajovského 1383/15 Pokračovanie na nasledujúcej dvojstrane

13

KD1600487/17

Dni otvorených dverí aj s účasťou zamestnávateľských subjektov – 14.12.2016 a 09.02.2017.


DaJ vZDElaNIU ZeLeNÚ

MÁME VAŠU PRÁCU

Pridajte sa do GETRAG tímu

Hľadáme ľudí na pozície:

· · · ·

Operátor montáže Operátor CNC Operátor výroby Údržbár – mechanik a elektrikár Ponúkame

KD1600487/18

· · · · · ·

Nové dlhodobé pracovné miesta Práca na 12-tky Technologicky zaujímavý produkt – dvojspojková prevodovka 15 minút od Košíc Najväčší zamestnávateľ v priemyselnom parku Kechnec Práca na nových projektoch

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. Perínska cesta 282, 044 58 Kechnec Svoje životopisy posielajte na

kechnec.kariera@magna.com Viac info:

0911 600 477

Tešíme sa na Vás!


MEDZINÁRODNÝ Veľtrh vZDElÁvaNIa

www.sevs.sk Stredoeurópska vysoká škola v Skalici ponúka úplné univerzitné štúdium v atraktívnych a úzko profilovaných akreditovaných študijných programoch. Vysoká angažovanosť školy v medzinárodnej spolupráci s viacerými zahraničnými univerzitami a informačne vybavené učebne s moderným technologickým zariadením umožňujú študentom získavanie vedomostí na medzinárodnej úrovni. Štúdium vo všetkých študijných programoch ponúka škola v dennej a externej forme. SEVS ponúka svojim študentom možnosť absolvovať zahraničné študijné pobyty v rámci programu ERASMUS a tiež pracovné stáže realizované na základe spolupráce s významnými inštitúciami doma a v zahraničí.

kom priestore. Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím regiónu i celého Slovenska.

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Štefánikova 67, 949 74 Nitra tel.: +421-(0)37-6408 444, e-mail: prijimackyff@ukf.sk www.ff.ukf.sk Filozofická fakulta UKF v Nitre je vrcholnou výchovno-vzdelávacou a vedeckovýskumnou ustanovizňou v spoločenstve univerzitných škôl a fakúlt SR. Každoročne opúšťajú jej brány kvalitní a na prax pripravení: • odborníci na marketing, reklamu, cestovný ruch, • archeológovia, editori, estetici, etici, etnológovia, filozofi, historici, kulturológovia, muzeológovia, politológovia, prekladatelia a tlmočníci, žurnalisti, • lingvisti (angličtinári, francúzštinári, nemčinári, ruštinári, slovenčinári, španielčinári, taliančinári), • učitelia predmetov (moderné jazyky, história, výchova k občianstvu, etická, náboženská a estetická výchova). UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE Námestie J. Herdu 2, 917 00 Trnava tel. 033/ 55 65 145 www.ucm.sk Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vstupuje do jubilejného 20 roka svojho žitia. Počas doterajšieho pôsobenia brány našej Alma mater opustilo viac ako 22 400 absolventov. Ponúkame akreditované študijné programy denného aj externého štúdia vo všetkých troch stupňoch štúdia. Okrem toho univerzita poskytuje možnosť štúdia v anglickom jazyku atraktívnych študijných programov, resp. kurzov, ktoré sú ojedinelé na celom Slovensku. Každý študent, ktorý prejaví záujem a spĺňa stanovené podmienky, môže stráviť časť svojho štúdia v zahraničí v rámci programu Erasmus+ na niektorej z viac než 115 partnerských univerzít. Fakulty UCM v Trnave: Filozofická fakulta UCM v Trnave (www.ff.ucm.sk), Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave (www.fmk.sk), Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave (www.fsvucm.sk), Fakulta prírodných vied UCM v Trnave (www.fpv.ucm.sk), Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Trnave (www. ifblr.ucm.sk) TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE Študentská 2, 911 50 Trenčín tel.: +421 32 7400 111, e-mail: pr@tnuni.sk www.tnuni.sk Štúdium na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne je prepojené s praxou, ktorá ovplyvňuje aj tvorbu študijných programov. Je otvorená, plná tvorivej energie, ochotná prijímať nové výzvy a pružne reagovať na aktuálne potreby spoločnosti a trhu práce. Poskytuje vzdelávanie v širšom spektre vedných disciplín zameraných na techniku, technológiu, manažment, regionálnu ekonomiku, zdravotníctvo a politológiu. Absolventi TnUAD patria dlhodobo k absolventom s najnižšou nezamestnanosťou v rámci SR. Náš výskum a vedecká činnosť sa zaoberá riešením úloh, ktoré majú uplatnenie v slovenskej ekonomike. Netvoríme pre archívy a nekonečné nudné publikácie, ale rozvíjame kooperáciu s priemyselnými podnikmi a našu vlastnú podnikateľskú činnosť. Patríme medzi päť univerzít na Slovensku, ktorých absolventi môžu získať titul EUR ING. VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU / CITY UNIVERSITY OF SEATTLE Bezručova 64, 911 01 Trenčín Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava tel: 00421 (0) 32 6528 174 – 5; e-mail: bratislava@vsm.sk; trencin@vsm.sk www.vsm.sk Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (VŠM) bola zriadená zákonom NR SR č. 286/1999 Zb. ako prvá neštátna vysoká škola k 1.12.1999. Zriaďovateľom VŠM je City University of Seattle. VŠM je bezfakultnou vysokou školou a svojimi vzdelávacími programami nadväzuje na tradíciu poskytovania kvalitného obchodného vzdelania

americkej City University of Seattle so sídlom v Bellevue, štát Washington, USA. Bakalárske a magisterské štúdium podnikového a znalostného manažmentu a doktorandské štúdium znalostného manažmentu na VŠM sú akreditovanými študijnými programami. VŠM je súčasťou siete vysokých škôl na Slovensku a má zastúpenie v Slovenskej rektorskej konferencii, Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl. VŠM ako prvá súkromná vysoká škola získala v roku 2007 prestížne hodnotenie Európskej asociácie univerzít (European University Association). UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI Národná 12, 974 01 Banská Bystrica Tel.: +421/48/446 1111 www.umb.sk Univerzita Mateja Bela v Banskej Bys¬trici je členom Európskej asociácie univerzít. Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie podľa potrieb praxe. Ponúka klasické spektrum univerzitného vzdelávania vo všetkých stupňoch a for¬mách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických, právnych, humanitných, prírodných a informatických vied, matematiky, politológie, medzinárodných vzťahov a cudzích jazykov. Spolupracuje so zahraničnými univerzita¬mi, kde majú študenti možnosť absolvovať časť štúdia. EKONOMICKÁ FAKULTA UMB www.ef.umb.sk FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV UMB www.fpvmv.umb.sk FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED UMB www.fpv.umb.sk FILOZOFICKÁ FAKULTA UMB www.ff.umb.sk PEDAGOGICKÁ FAKULTA UMB www.pdf. umb.sk PRÁVNICKÁ FAKULTA UMB www.prf.umb.sk TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen tel.: 045/520 61 11, e-mail: info@tuzvo.sk www.tuzvo.sk PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE www.unipo.sk Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov Prešovská univerzita v Prešove (PU v Prešove) každoročne ponúka priestor budúcim študentom nadobudnúť univerzitné vzdelanie na jednej z ôsmich fakúlt – Filozofická fakulta, Gréckokatolícka teologická fakulta, Fakulta humanitných a prírodných vied, Fakulta manažmentu, Pedagogická fakulta, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Fakulta športu a Fakulta zdravotníckych odborov. Univerzita ponúka pre študentov spevácke a tanečné súbory, študentské divadlo, aktivity v redakcii univerzitného časopisu NA PULZE, študentského online časopisu UNIPO PRESS, internátneho rádia PaF, študentskej televízie Mediálka TV a v 12 športových kluboch. K dispozícii sú zahraničné stáže v programoch Erasmus a Leonardo. Súčasťou univerzity je Vydavateľstvo PU, ktoré pripravuje a vydáva publikácie a vedecké práce jednotlivých fakúlt a inštitútov. Postupne sa vybudovali tri centrá excelentnosti - Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum, Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu a Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človeka. Úspešne sa rozvíja aj Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín, Centrum výpočtovej techniky a Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania, ktoré ponúka: Prešovskú detskú univerzitu, Autoškolu UNIPO, Univerzitu tretieho veku, doplňujúce pedagogické štúdium a stredisko prípravy dištančného vzdelávania. Univerzitná knižnica ponúka výpožičné, bibliograficko-informačné, konzultačné a reprografické služby. Študentský domov poskytuje ubytovanie 1 918 študentom, v dvoj až štvorlôžkových izbách v bunkovom systéme, s prístupom na internet. TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH Výzva pre Tvoju budúcnosť www.tuke.sk Letná 9, Košice tel.: +421 55 602 1111, +421 55 602 2684 fax: +421 55 633 2748 Technická univerzita v Košiciach má v súčasnosti 9 fakúlt: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Hutnícka fakulta, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Stavebná fakulta, Ekonomická fakulta, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Fakulta umení a Letecká fakulta. Univerzita má vyše 1400 zamestnancov a 9714 študentov v dennej a externej forme vo všetkých troch stupňoch štúdia. TUKE pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeuróps-

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH Šrobárova 2, 041 80 Košice tel.: +421 55/62 226 08, e-mail: rektor@upjs.sk www.upjs.sk UPJŠ v Košiciach patrí k najstarším, ale i k najkvalitnejším univerzitám na Slovensku. Na základe výsledkov hodnotenia univerzít agentúrou RankPro sa UPJŠ zaradila medzi 100 svetových a 40tku európskych univerzít. Univerzita kladie veľký dôraz na kvalitu v ponuke viac než 150 študijných programov. Na svojich piatich fakultách – lekárskej, prírodovedeckej, právnickej, filozofickej a fakulte verejnej správy ponúka možnosti štúdia v rôznych odboroch a vychováva odborníkov pre oblasti zdravotníctva, prírodných, spoločenských a humanitných vied, školstva, práva, verejnej správy a ďalšie sféry spoločenskej praxe. Ústav telesnej výchovy a športu v rámci poskytovania svojho študijného programu umožňuje priestor pre kariérny rast v oblasti rekreačného športu. UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH Komenského 73, 041 81 Košice tel.: 0915 984 003, 0915 984 722, 0915 986 723; e-mail: studijne@uvlf.sk www.uvlf.sk UVLF v Košiciach bola založená v roku 1949 a dodnes je jedinou vysokou školou pre veterinárske vzdelávanie na Slovensku a jednou z dvoch poskytujúcou štúdium farmácie. Veterinárska medicína a farmácia patria medzi tzv. regulované povolania, ktorých štúdium zodpovedá požiadavkám smernice Európskej únie. UVLF v Košiciach spĺňa požadované normy EÚ a diplom vydávaný univerzitou je akceptovaný v krajinách EÚ. VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH tel.: +421 55 7201071, e-mail: vsbm@vsbm.sk, info@vsbm.sk www.vsbm.sk VŠBM v Košiciach ponúka v študijnom programe „Riadenie bezpečnostných systémov“ v bakalárskom stupni (trvanie 3 roky denná aj externá forma) a v inžinierskom stupni (2 roky denná aj externá forma). Absolvent ma možnosť sa počas štúdia v 2. a 3. ročníku Bc. štúdia vyprofilovať voliteľnými predmetmi a témou záverečnej práce pre oblasť bezpečnosť finančných operácií, bezpečnosti v doprave a bezpečnosť letísk, a kybernetická bezpečnosť. V dennej forme študenti absolvujú podľa vlastného záujmu špeciálny kurz prežitia v sťažených podmienkach pod dohľadom profesionálnych inštruktorov. V rámci ďalšieho vzdelávanie ponúkame v spolupráci so zahraničnými partnermi ročné štúdia MBA - Master of Business Administration, MSc. - Master of Science a LL.M. - Master of Laws. EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava tel.: +421 2/6729 5356, e-mail: komunikacia@euba.sk www.euba.sk, www.studujekonomiu.sk Viac ako 75-ročná história EU v Bratislave na 7 fakultách (v Bratislave: Národohospodárska fakulta, Obchodná fakulta, Fakulta hospodárskej informatiky, Fakulta podnikového manažmentu, Fakulta medzinárodných vzťahov, Fakulta aplikovaných jazykov a Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach) predstavuje tradíciu ekonomického vzdelávania, ako jediná na Slovensku zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Univerzita ponúka cez 80 odborných predmetov v cudzom jazyku, možnosť získať dvojitý diplom zo zahraničných univerzít. EU v Bratislave vysiela každoročne cca 350 študentov na študijné pobyty do zahraničia a rovnaký počet študentov zo zahraničia študuje na univerzite. Absolventi nachádzajú veľmi dobré uplatnenie na trhu práce v rámci SR a v zahraničí, čo potvrdzujú štatistiky zamestnanosti a prehľady priemerných miezd absolventov.

ZAMESTNÁVATELIA A INÉ SUBJEKTY T-SYSTEMS SLOVAKIA S.R.O. Žriedlová 13, 040 01 Košice

tel.: +421 55/785 3566, e-mail: t-systems@t-systems.sk www.t-systems.sk; www.myt-systems.sk Spoločnosť T-Systems Slovakia je poskytovateľom informačných a komunikačných riešení ako aj outsourcingovým poskytovateľom podnikových procesov. Outsourcing informačných a komunikačných technológií je pre našich korporátnych zákazníkov jedným z hlavných spôsobov zlepšenia vlastnej ekonomickej výkonnosti a flexibility. Zároveň je to cesta, ktorá umožňuje rýchlejší a lacnejší prístup zákazníkov k inováciám či technologický náskok. V praxi môže ísť o čiastočné alebo úplné prevzatie činností vykonávaných firemnými IKT oddeleniami. V rámci IKT služieb poskytuje spoločnosť T-Systems Slovakia nasledujúce služby: • IKT služby pre moderné počítačové (serverové) systémy • Služby zákazníckych operačných a aplikačných riešení • IKT služby pre telekomunikačné systémy MAGNETI MARELLI Perínska cesta 275, Priemyselný park Kechnec tel.: +421 55/6131 265, e-mail: kariera@magnetimarelli.com www.magnetimarelli.com Magneti Marelli je medzinárodná spoločnosť zameriavajúca sa na dizajn a výrobu vysoko-technologických systémov a komponentov pre automobilový sektor, so sídlom v Taliansku (Corbetta, Miláno). Svojimi produktami, v ktorých kombinujeme kvalitu, technológiu a univerzálnosť, zásobujeme popredné automobilky v Európe, Severnej a Južnej Amerike a Ázii. Na Slovensku pôsobia dve divízie - Elektronické Systémy a Powertrain - obe situované v Priemyselnom parku Kechnec. V týchto divíziách je zamestnaných 1400 ľudí Divízia Elektronické Systémy vyrába prístrojové dosky, navigačné systémy a palubné počítače, ktoré sú súčasťou elektroniky v automobile. Nosnými výrobkami divízie Powertrain sú škrtiace klapky, sacie rozvody a GDI (vysokotlakové) pumpy. Magneti Marelli hľadá talent, nadšenie a otvorenosť voči zmenám – výmenou za to ponúka jedinečnú príležitosť na profesionálny rozvoj a rast, budovanie technickej alebo manažérskej kariéry. Práca v našej spoločnosti znamená spoznávať dynamický svet vo vysoko inovatívnom prostredí a neustále napredovať. GETRAG FORD TRANSMISSIONS SLOVAKIA S.R.O. tel.: 0911 600 477, e-mail: kechnec.kariera@magna.com www.getrag.com Sme je jedným, z najväčších systémových dodávateľov prevodoviek na svete. Vytvárame mobilitu zajtrajška a budujeme silné partnerstvá v automobilovom priemysle. GETRAG má najväčšie portfólio prevodovkových systémov pre osobné automobily na svete. Pozíciu lídra sme dosiahli tvrdou prácou a skúsenosti v odvetví zbierame už viac, než 80 rokov. Máme odlišný pohľad na medzinárodný trh a snažíme sa precízne splniť aj tie najrôznorodejšie požiadavky zákazníkov. Vyvíjame a vyrábame produkty vo viac, než 20 pobočkách na svete a sme svojim zákazníkom vždy nablízku. Viac ako 1000 inžinierov pracuje na vývoji prevodoviek tak, aby vyhovovali aplikácii do rôznych modelov osobných automobilov. Od malých osobných až po prémiové športové vozidlá. Naše smerovanie neurčuje len trh, ale aj pohľad do budúcnosti. Kreujeme mobilitu zajtrajška a inteligentné koncepty zohľadňujú aj tie najprísnejšie ekologické požiadavky a potreby efektívneho šoférovania. Elektrifikujeme prevodovky a držíme sa hesla: inovácie sú kľúčom k novým možnostiam automobilovej výroby. Sme GETRAG – Domov prevodoviek. DM DROGERIE MARKT, S.R.O. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35 www.dm-drogeriemarkt.sk dm drogerie markt patrí k najväčším spoločnostiam strednej a východnej Európy, ktoré sa zaoberajú predajom drogériového tovaru. Prvá predajňa na Slovensku bola otvorená v roku 1995 v Bratislave, v súčasnosti je ich 137. Ročný obrat dosiahol výšku 185,5 milióna eur. Počet zákazníckych nákupov za jeden rok dosiahol úroveň viac ako 17,7 milióna nákupov. K 30.9.2016 mala dm drogerie markt na Slovensku 1 250 zamestnancov. Od roku 2012 dm drogerie markt podporuje žiakov SOŠ v odboroch obchodný pracovník

Pokračovanie na nasledujúcej dvojstrane

15

KD1600487/19

REGISTER VYSTAVOVATEĽOV PRO EDUCO 2016


TALENT na trhu práce Zručnosti uplatniteľné v praxi sú v čase ekonomických, demografických, technologických, či sociologických zmien kľúčovou komoditou. Podpora osobnostného aj profesijného rozvoja ľudí spolu s ich umiestnením na správnom pracovnom mieste ešte nikdy nebola tak potrebná, ako dnes.

konkurencieschopnosti. Nesúlad medzi vzdelávacími systémami a pracovným trhom naďalej zostáva kameňom úrazu. „Zaostalý a strnulý spôsob myslenia je opakom toho, čo moderné podniky potrebujú. Od svojich zamestnancov vyžadujú otvorenosť, podnikavosť, motiváciu a kreativitu,“ Lenka Fedorová,

Branch Manager z agentúry Adecco Slovakia. Úspechy slovenských žiakov a študentov na zahraničných súťažiach, úspešní vynálezcovia a inovátori, nadaní umelci a životaschopné startupy dokazujú, že Slovensko by nemuselo mať o talenty núdzu, ak sa správne podchytia.

V dôsledku automatizácie je ohrozená každá druhá pracovná pozícia. Technológie môžu zničiť pracovné pozície, nie však prácu samotnú. Predpokladá sa, že 6 z 10 mladých ľudí, ktorí vstúpia na pracovný trh po roku 2025, bude zastávať pracovnú pozíciu, ktorá dnes ešte neexistuje. O to dôležitejšie je, aby najmä odborné vzdelávanie mladých ľudí korešpondovalo s potrebami trhu práce. Jednotka konkurencieschopnosti Pre podnikateľský svet sa talent stáva základnou jednotkou

Rôzne generácie na pracovnom trhu. Bude to fungovať? Pomer medzi stálymi a dočasnými pracovnými miestami sa výrazne mení. Zo zamestnancov sa stávajú dodávatelia a pracovná pozícia na celý život už neexistuje. Z demografického hľadiska nás čaká turbulentné obdobie, keďže na trhu práce budú súčasne pôsobiť viac ako tri generácie, s absolútne odlišnými zručnosťami a najmä očakávaniami. Nová generácia pracujúcich je flexibilnejšia a mobilnejšia. Namiesto bezpečného pracovného miesta inklinujú k bezpečnej kariére. „Hodnota stabilnej práce je tak u mladých ľudí často nahradená nevyhnutnosťou kontinuálneho vzdelávania a sebarozvoja v záujme zachovania konkurencieschopnosti zamestnanca. Talent v rôznych podobách je devíza každého jedného uchádzača o zamestnanie,“ Lenka Fedorová.

Máme pre Vás rôzne pracovné ponuky

pre oblasť Košice, Kechnec, Poprad, Prešov, Nitra

lepšia práca, lepší život • Administratívna podpora s aktívnym anglickým a nemeckým jazykom • Inžinier kvality • Inžinier lisovne • Manažér kvality • Nástrojár • Obchodný zástupca • Operátor NC a CNC strojov • Operátor CNC - lisiar • Operátor montáže • Operátor obsluhy strojov • Opravár plošných spojov • Procesný inžinier • Skladník s platným osvedčením na VZV • Supervízor údržby • Údržbár mechanických časti vyrobnych a montážnych liniek • Údržbár elektrických častí výrobných a montážnych liniek • Účtovník s angličtinou • Výrobný manažér

0800 800 246 bezplatná infolinka

KD160048401

Máme pre vás kopu pracovných ponúk! www.adecco.sk Bližie informácie o všetkých pracovných ponukách

bezplatná infolinka, klapka 5

16

Vám radi poskytneme každý pracovný deň na našej pobočke Mlynská 28, Košice, tel. +421 55 72 94 916-7


jazykové, pracovní a au pair pobyty v zahraničí

Svet vám leží pri nohách!

Jazykové pobyty

pre začiatočníkov aj pokročilých VOŠ aj univerzity krátkodobé aj dlhodobé

Pracovné pobyty

au pair pobyty v Európe a USA pracovné pobyty v Európe a USA Work and Travel USA Working Holiday Kanada a Nový Zéland

www.studentagency.sk JazykovePobytyVZahranici

KANCELÁRIA VEĽVYSLANECTVA KANADY / ŠTÚDIUM V KANADE Mostová 2, 811 02 Bratislava www.ocanada.sk www.educanada.ca www.languagescanada.ca Prečo práve Kanada? Kanada ponúka špičkovú úroveň výučby v angličtine i francúzštine a akademické diplomy uznávané a oceňované na celom svete. Možnosť študovať v Kanade využije každý rok viac ako 300 000 zahraničných študentov, ktorí môžu v Kanade získať aj cenné pracovné skúsenosti v rámci pracovného povolenia k štúdiu. Školné pre zahraničných študentov i životné náklady v Kanade patria k najnižším v porovnateľných krajinách. Základné a stredné školy ponúkajú špeciálne programy s výučbou angličtiny a francúzštiny a mnoho z nich sprostredkováva pobyt v kanadskej rodine. EURES SLOVENSKO EURES Košice, ÚPSVaR Košice, Staničné nám. 9, Košice tel.: 055/2440 303, e-mail: jarmila.koliova@upsvr.gov.sk, ivana.sentpeteryova@upsvr.gov.sk www.eures.sk, www.eures.europa.eu EURES (European Employment Services) je európska sieť založená a koordinovaná Európskou komisiou, ktorej cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci krajín EÚ/EHP a Švajčiarska. EURES poskytuje bezplatné služby klientom, ktorí si hľadajú pracovné uplatnenie v krajinách EÚ/EHP a Švajčiarsku a bezplatný servis zamestnávateľom, ktorí hľadajú pracovné sily v rámci týchto krajín. EURES poskytuje informácie o voľných pracovných

miestach, európskom trhu práce, životných a pracovných podmienkach v jednotlivých krajinách EÚ/EHP, poradenstvo a zabezpečuje služby v oblasti náboru pracovných síl. INFORMATION PLANET – ŠTÚDIUM A PRÁCA V ZAHRANIČÍ Hlavná 20, 040 01 Košice, tel.: 0948 226 097, e-mail: info@informationplanet.sk Hlavná 40, 080 01 Prešov tel.: 0902 383 138, e-mail: info@informationplanet.sk Vysoká 35, 811 06 Bratislava tel.: 0911 383 138, e-mail: info@informationplanet.sk www.informationplanet.sk INFORMATION PLANET je jedna z najväčších študentských agentúr s pobočkami v Európe, Južnej Amerike, Austrálii a Kanade špecializujúca sa na študijno-pracovné pobyty v zahraničí • INFORMATION PLANET má 20 rokov histórie, 30 000 klientov a 43 kancelárií vo svete • Naše portfólio tvoria destinácie ako Austrália, Kanada, Nový Zéland, USA a špecializujeme sa aj na vysokoškolské štúdium v Európe a jazykové a stredoškolské pobyty po celom svete • Práve v oblasti vysokoškolského štúdia v Európe sme jedným z lídrov na trhu a sprostredkúvame štúdium v Dánsku, Švédsku, Holandsku, Anglicku, Írsku, Švajčiarsku a Španielsku INTERSTUDY – VYSOKOŠKOLSKÉ, STREDOŠKOLSKÉ A JAZYKOVÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice tel.: 0902 99 11 02, e-mail: kosice@interstudy.sk Grösslingová 45, 811 09 Bratislava tel.: 02-5262 2611, e-mail: info@interstudy.sk www.interstudy.sk www.highschool.sk www.univerzityEU.sk Agentúra špecializovaná na štúdium v zahraničí • 18 rokov skúseností • najviac partnerských inštitúcií • tisíce úspešných študentov VYSOKÉ ŠKOLY: • Veľká Británia: štátna študentská pôžička na školné • Dánsko: bezplatné štúdium, výučba v angličtine

• Holandsko: nízke školné, výučba v angličtine STREDNÉ ŠKOLY • Veľká Británia, Írsko, USA, Kanada, Nový Zéland, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Škandinávia, Fínsko, Taliansko, Španielsko • Semester, školský rok, možnosť maturovať JAZYKOVÉ KURZY • Veľká Británia, Malta, Írsko, Kanada, USA, JAR, Nový Zéland, Austrália, Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Taliansko. STUDENT AGENCY S.R.O. Košice, Mlynská 11 Bratislava, Obchodná 48 a obchodné centrum Central infolinka: 0800 121 121, e-mail: praca@studentagency.sk, aupair@studentagency.sk www.studentagency.sk STUDENT AGENCY je renomovaná cestovná agentúra, ktorá vznikla v roku 1993 v Českej republike a na Slovensku pôsobí už 10 rokov. STUDENT AGENCY je najväčším predajcom leteniek na území SR a ČR, zaisťuje dopravu po celej Európe luxusnými žltými autobusmi, prevádzkuje vlakovú dopravu pod značkou RegioJet a ponúka jazykové a kultúrno-výmenné pobyty v zahraničí. Medzi najobľúbenejšie pobyty v zahraničí patrí program Work&Travel USA, ktorý umožňuje mladým ľuďom pracovať v Amerike až 4 mesiace a potom 30 dní cestovať. So STUDENT AGENCY môžete tiež vycestovať do Európy alebo USA ako au pair. Pre zdokonalenie jazykových schopností sú ideálne jazykové a študijné pobyty v zahraničí. Vyberať môžete zo širokej ponuky kurzov jazykových škôl po celom svete, pre deti, mládež aj dospelých, pre začiatočníkov aj pokročilých. SAIA , N.O. (SLOVENSKÁ AKADEMICKÁ INFORMAČNÁ AGENTÚRA) Sasinkova 10, 812 20 Bratislava Regionálne pracovisko Košice: Boženy Němcovej 32, 040 01 Košice, tel.: 055/6325418, e-mail: saia.kosice@saia.sk www.saia.sk SAIA, n. o. je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje medzinárodnú akademickú a vedeckú spoluprácu poskytovaním informácií o možnostiach štúdia v zahraničí, existujúcich štipendiách a grantoch

študentom, doktorandom, učiteľom a výskumným pracovníkom. Svoje služby poskytuje aj prostredníctvom regionálnych pracovísk v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a Žiline. Aktuálne programy SAIA, n. o.: Akademické mobility – štipendijné pobyty na základe bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád, CEEPUS – Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdium, Akcia Rakúsko - Slovensko, Národný štipendijný program, Štipendijný program EHP Slovensko, Servisné centrá EURAXESS, Štipendiá pre lektorov francúzskeho jazyka na Slovensku (BPFDS). ORIFLAME – PRÍRODNÁ ŠVÉDSKA KOZMETIKA Spoločnosť Oriflame bola založená v roku 1967 a dnes je jednou z najrýchlejšie rastúcich firiem priameho predaja a funguje vo viac ako 60 krajinách celého sveta, pričom v polovici z nich je lídrom na trhu. Jej široké portfólio prírodných a pokrokových kozmetických výrobkov sa predáva prostredníctvom približne 3,6 miliónov nezávislých kozmetických poradcov. V Oriflame nájdete vyše 100 druhov kozmetiky, najmä výrobky starostlivosti o pleť, vône, dekoratívnu a telovú kozmetiku, módne doplnky, ale aj 100 % prírodné Wellness výrobky, doplnky zdravej výživy. Na Slovensku pôsobí spoločnosť 22 rokov a je jednotkou medzi kozmetickými spoločnosťami na trhu priameho predaja. Oriflame ponúka obrovskú obchodnú príležitosť pre ľudí, ktorí chcú začať zarábať peniaze od prvého dňa, a ktorí si chcú predajom kozmetiky splniť svoje sny a ambície prostredníctvom jedinečnej obchodnej príležitosti - Dnes zarábajte peniaze a zajtra si splňte svoje snyTM. Už od svojich začiatkov spoločnosť Oriflame rešpektuje životné prostredie, chráni zvieratá a pomáha deťom: svoje výrobky nikdy netestoval na zvieratách, nepoužíva PVC, katalógy tlačí na papier, pochádzajúci výlučne zo zodpovedne spravovaných lesov, presadzuje Fair Trade výrobky a prevádzkuje „zelené“ fabriky, podliehajúce najprísnejším normám. Oriflame podporuje aj množstvo charít na celom svete a je spoluzakladajúcim členom organizácie World Childhood Foundation. Redakcia nezodpovedá za obsah ani za gramatickú korektnosť údajov v registri vystavovateľov. Všetky údaje boli publikované v rozsahu, v akom boli dodané do termínu redakčnej uzávierky.

17

KD1600487/20

a pracovník marketingu v rámci projektu Vzdelávanie pre prácu v dm. Žiaci vykonávajú odborný výcvik priamo na filiálkach, kde vysokú úroveň odborného vzdelávania zabezpečujú certifikované inštruktorky z radov vedúcich filiálok. Svojim žiakom dm hradí náklady na cestovné, stravu i ubytovanie. Odmenou je i motivačné a prospechové štipendium a v neposlednom rade ponuka pracovného miesta po ukončení štúdia. V šk. roku 2015/2016 dm otvorila svoju prvú triedu v systéme duálneho vzdelávania. Tento šk. rok otvorila druhú duálnu triedu. Celkovo tak v SDV študuje 22 žiakov v 3 duálnych triedach.

0800 121 121


foto: Martin Pitoňák

H U B a c

o

w

o

r

k

k

i

n

g

KD1600487/21

je generálnym partnerom

18

HUBa Coworking je inšpiratívny variabilný otvorený priestor pre mladých profesionálov pôsobiacich v kreatívnom priemysle. Sídli v kultúrnom centre Tabačka Kulturfabrik na Gorkého ulici, ktoré je centrom koncertov, vernisáží, divadla, filmových predstavení, workshopov, prednášok, ale aj miestom pre štúdiá a atelieri. Preto je táto poloha pre mnoho kreatívnych profesionálov ideálna.

svojimi skúsenosťami, otvoreným, ale aj profesionálnym prístupom spríjemňujú atmosféru a vzájomne si pomáhajú v práci. HUBa Coworking od svojho vzniku participovala na viacerých projektoch a organizovala rôzne podujatia. Svoje priestory poskytla vernisážam študentov a obhajobe záverečných prác Fakulty umení technickej univerzity v Košiciach, hostila študentský workshop Dizajn na kolesách, organizovala cestovateľské prednášky a iné aktivity spojené s tvorbou členov alebo kultúrneho centra. V spolupráci s K13 a mestom Košice v priestoroch coworkingu prebiehala séria prednášok venovaných obohacovaniu základných vedomostí potrebných na úspešné podnikanie.

Coworking takýmto ľuďom neposkytuje len miesto na prácu, ale aj mnohé špecifické výhody, ktoré si jednotlivec sám nezadováži. Tieto výhody členom HUBy poskytujú viacerí partneri. Nejde len o bežne potrebné rady a úkony spojené s prácou na vlastných projektoch ako sú právne poradenstvo, účtovníctvo či tlač, alebo zľavy u niektorých partnerov. Najpodstatnejšia je však V sídlia tu architekvzájomná pomoc jed- ti, dizajnéri, fotografi, notlivých členov, ktorí kultúrni manažéri, pro-

gramátori či startupisti. Jednotlivý členovia tu nachádzajú priestor pre svoju realizáciu a spolupráce, ale aj voľné aktivity ako napríklad jednoduché výtvarné dielne pre dospelých. Vo vzájomnej spolupráci s Tabačkou Kulturfabrik prebieha vývoj komunitných a vzdelávacích kurzov pre deti a dorast. Program harmonicky rozvíja obe hemisféry mozgu a je zameraný na rozvoj intelektuálnych zručností a tvorivého potenciálu pomocou aritmetických operácií. HUBa Coworking sa v spoluprácu s Kultúrnym centrom Tabačka zapája do rozvoja verejného mestského prostredia a bola zapojená do iniciatívy Návrat vody do mesta, ktorá si chce napomôcť pri revitalizácii Mlynského náhonu v Košiciach. Viac o coworkingu nájdete na našej webovej stránke www.hubacoworking.sk alebo na Facebooku.


KD1600487/22

www.upjs.sk

19


Obchodník

Editor Redaktor

Moderátor Grafik

Technický pracovník Marketingový manažér Správca sociálnych médií

Správca webovej stránky

Jazykový korektor Administratíva

KOŠICE:DNES

TALE NT

Správca sociálnych médií Správca webovej stránky Jazykový korektor Administratíva Obchodník Editor Redaktor Moderátor

Grafik Technický pracovník Marketingový manažér Správca sociálnych médií Správca webovej stránky Jazykový korektor

Administratíva Obchodník Editor Redaktor

Moderátor Grafik Technický pracovník

Marketingový manažér Správca sociálnych médií Talent

Jazykový korektor

Administratíva

Obchodník

Editor

HĽADÁME NOVÉ TALENTY

KD1600487/23

DLHODOBÝ NÁBOR NA VŠETKY POZÍCIE MEDIÁLNEHO DOMU KOŠICE:DNES CV: OFFICE@KOSICEDNES.SK | INFO: WWW.KOSICEDNES.SK

TELEVÍZIA

RÁDIO

ONLINE

DENNÍK

Príloha Pro Educo 2016