__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 16

16 2

TÉMA

29. JANUÁR 2015

RADAR KOŠICKÝCH VEDCOV DOKÁŽE NÁJSŤ ĽUDÍ AJ POD RUINAMI BUDOV : ABY SA ICH VYNÁLEZY DALI POUŽÍVAŤ V REÁLNOM ŽIVOTE, POTREBUJÚ INVESTOROV

R

adarové aplikácie, ktoré umožňujú vyhľadávanie ľudí zakliesnených pod ruinami budov, vytvorenie radarového obrazu priestoru, či aplikácia na sledovanie starších prípadne hendikepovaných osôb v záujme ich bezpečnosti. To je iba niekoľko príkladov z projektov, na ktorých realizácii pracujú výskumníci Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (FEI TUKE). Medzi ich najnovšie výsledky patrí špeciálna radarová aplikácia na detekciu živých osôb. Na jej vývoji pracujú od roku 2007. Ako uviedol profesor Dušan Kocur, ktorý vedie na TUKE niekoľko projektov zameraných na túto oblasť, s úlohou aplikovať špeciálny radar na pohyb ľudí sa výskumný tím fakulty prvýkrát stretol

moriadnych situácií. Môže to byť napríklad situácia, keď sú v budove rukojemníci a chceme zistiť, kde sa títo ľudia nachádzajú, koľko ich je,“ vysvetľuje D. Kocur. „Môže ísť napríklad aj o kolaps domu. Pod ruinami alebo časťami budov sa môžu nachádzať ľudia, ktorí prežili. Môžu byť síce v bezvedomí, ale ak žijú, tak dýchajú,“ dodal. detektorom „NAŠOU ÚLOHOU BOLO Najlepším pre záchranárske účely je VYVINÚŤ RADAR podľa neho pes. NevýhoNA SLEDOVANIE ĽUDÍ dou ale je, že pes sa vždy v rámci medzinárodného postaví na to miesto v preprojektu podporovaného hľadávanom teréne, kde Európskou úniou, na kto- prúdi vzduch a hľadaná rom spolupracovali s ne- osoba nemusí byť presne meckými, holandskými, na mieste, ktoré záchralitovskými a belgickými nársky pes označí. Elektropartnermi. „Našou úlohou magnetické vlny vysielané bolo aplikovať tento radar špeciálnymi UWB radarmi práve na sledovanie pohy- naopak dokážu prenikať bujúcich sa ľudí. Táto téma aj cez nekovové materiály, nás oslovila zo všetkých akými sú napríklad steny. aspektov – z odborného a aplikačného, ako aj z jej možného praktického spoločenského prínosu,“ povedal pre košice:dnes. Výsledkom ich práce je aplikácia radaru krátkeho dosahu, ktorý umožňuje sledovanie pohybu osôb pomocou špecifického typu elektromagnetických vĺn do vzdialenosti 10 – 20 metrov. „Tieto radary sú zaujímavé vtedy, ak sa sledujú osoby, prípadne sa zisťuje charakter prostredia s cieľom podporiť riešenie mi-

Výskumná pracovníčka Mária Švecová so špeciálnym prístrojom. Radar je pri jej ľavej ruke. Vpredu sú antény, výsledný obraz vidí operátor na monitore počítača. V teréne sa však používajú menšie radary. Vlny odrazené od tela človeka môže radar prijať. Na základe prijatého odrazu elektromagnetickej vlny od človeka, ktorý vykonáva akýkoľvek pohyb, ako je napríklad dýchanie, je možné človeka detegovať a určiť jeho polohu. Ďalšia aplikácia týchto radarov umožňuje zmapovať budovu, ktorej prostredie je životu nebezpečné, napríklad z dôvodu havárie a následného zamorenia

Výsledky naznačeného výskumu môžu byť užitočné v rôznych sférach, najmä pri záchrane osôb. Aby sa však na Slovensku mohli využívať aj V SÚČASNOSTI ROBIA NA pri bežnej práci záPROJEKTE NA POMOC chranárov či polície, STARŠÍM A POSTIHNUTÝM je potrebné vzbudiť sledne vytvoriť náčrt skeno- záujem investorov. „S myšvanej časti budovy aj pri nu- lienkou použitia radarov na detekciu a sledovanie lovej optickej viditeľnosti. Odborníci z univerzity osôb sme oslovili rôzne v súčasnosti pripravujú aj spoločnosti na Slovensku a projekt, ktorý je zameraný máme kontakt aj s firmami na sledovanie starších ale- v zahraničí. Verím, že to, bo hendikepovaných ľudí na čom pracujeme, dokáv domácnosti. „Ak takáto žeme pripraviť do takého osoba spadne a nevie si stavu, že výrobcovia budú privolať pomoc, môže sa schopní prevziať výsledky dostať do stavu ohrozenia našej vedeckovýskumnej života. Jedným z možných činnosti a používať ich,“ riešení je použitie kamier, hovorí profesor D. Kocur. avšak asi nikto z nás nech- Väčší priestor na transfer ce mať v byte kameru, kto- výsledkov vedy a technirou by sme boli 24 hodín ky na komerčný trh môže denne sledovaní. Kamera podľa neho v budúcnosti tak môže byť nahradená vytvoriť napríklad vedecký senzorom, ktorý dokáže park TECHNICOM, ktorý zistiť, či človek chodí alebo sa na univerzite v súčasnosleží, ako aj to, či dýcha,“ ti buduje. Text a foto: uviedol profesor.  Edina Kocsisová

budovy. Ako uviedol D. Kocur, z určitého miesta v priestore, v ktorom je umiestnený radar, je možné skenovať jeho okolie a ná-

Profile for KOŠICE:DNES

košice:dnes  

Nový mestský večerník v Košiciach

košice:dnes  

Nový mestský večerník v Košiciach

Advertisement