Page 1

KD 1800272/04

KD 1800224/45

www.kosicednes.sk,

piatok 15. jún 2018, číslo: 115 / ročník 5

kosicednes

Meniny dnes Vít

Bude prevažne zamračené, občasný dážď. Denná teplota 23 °C, nočná 16 °C, severný vietor do 30 km/h.

KÚPALISKÁ sú pripravené Mestská plaváreň na Rumanovej aj Ryba už len čakajú na slnečné lúče.

STRANA 6

TÉMA DŇA

foto: Róbert Hakl

REDAKTORI NA CESTÁCH

Zneužívanie peňazí vyšetruje polícia

Ako sme stretli korunného princa

Ministerstvo školstva: zodpovednosť za správnosť údajov o vzdelávacích poukazoch nesie mesto strany 2 - 3 Košice.

Dáni sú hrdí národniari úplne zbláznení do kráľovskej rodiny. Po celej Kodani viseli dánske strany 16 - 17 vlajky.


02 TÉMA DŇA ČO MI NEDA SPAŤ

Pre naše deti Roman Rokytka zástupca šéfredaktora

U

rčite sme nepotrebovali poznať prípad ZŠ Bernolákova, aby sme vedeli, že v porevolučnej eufórii uzákonená právna subjektivita škôl neznamená pre ich riaditeľov len právo autonómne rozhodovať v prospech vzdelávania žiakov, ale aj možnosť, ako sebe alebo blízkym zamestnancom prilepšiť k platu z podielových daní od mesta či príspevkov štátu. Čo ale znova prekvapuje, je akoby priama úmera medzi tým, že čím byrokratickejší systém rozdeľovania verejných peňazí panuje a čím viac úradov sa na ňom podieľa, tým ľahšie sa tieto prostriedky ich prijímateľmi dajú zneužiť. Štát si vymyslel zložitý proces financovania krúžkov na školách, ale nezostali mu už kapacity na kontrolu toho, či krúžky, na ktoré posiela peniaze, naozaj fungujú. A tak kontrola zostala aj na mesto Košice, ktoré má 34 základných škôl, na magistráte zopár kontrolórov a neuvedomuje si, že práve peniaze určené pre naše deti by mali byť pod najlepším dohľadom, aby už v ranom veku nenadobudli presvedčenie, že kradnutie je normou. A pritom by stačili jednoduché riešenia, ktoré už fungujú inde. Takým je zákonnou formou zverejňovať údaje o účastníkoch krúžkov tak, aby si ich mohli pozrieť rodičia detí. Nakladanie so spoločnými prostriedkami totiž najlepšie kontrolujú tí, pre ktorých sú určené.

15. jún 2018

ZNEUŽÍVANIE PEŇAZÍ vyšetruje polícia. SYST Ministerstvo školstva aj okresný úrad tvrdia, že zodpovednosť Odstúpenie riaditeľa Základnej školy Bernolákova 16 v Košiciach nemusí byť jediným dôsledkom rozsiahlej kontroly nakladania s verejnými financiami v tomto zariadení.

Roman Rokytka roman.rokytka@kosicednes.sk

Zisteniami Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice sa zaoberá kriminálna polícia. Prípad najprv začala preverovať ako podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, v súčasnosti ako podozrenie z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. „K dnešnému dňu je vec v štádiu postupu pred začatím trestného stíhania. Po ustálení výšky spôsobenej škody bude v zákonom stanovenej lehote rozhodnuté o ďalšom postupe,“ povedala hovorkyňa košickej polície Lenka Ivanová. Kontrolóri mesta, ktoré je zriaďovateľom školy, sa zamerali na jej hospodárenie v roku 2017. V správe, ktorú poslancom v apríli predložil hlavný kontrolór mesta Pavol Gallo, sa konštatuje, že škola v rozpore so zákonom použila vyše 37-tisíc eur. Fiktívne krúžky Na najvážnejšie nedostatky narazili kontrolóri pri preverovaní

záznamov o práci záujmových útvarov školy. Zistili, že niektoré nevykonávali svoju činnosť. Florbalový krúžok nebol evidovaný, nemal zoznam prihlásených, plán činnosti ani evidenciu dochádzky žiakov a vedúceho.

ktoré sú škole poskytované formou vzdelávacích poukazov,“ píše sa v správe. Pochybne sa vyplácali peniaze aj za vedenie krúžku prvej pomoci, ktorý nebol otvorený. Porušiť mala škola finančnú

Pri administrácii vzdelávacích poukazov nie je možné zistiť, či sú financie použité v súlade s účelom Jozef Javorka, vedúci odboru školstva Okresného úradu v Košiciach „Napriek týmto zjavným nedostatkom bolo na základe pokynov riaditeľa vyplácaná odmena vedúcemu krúžku v priebehu celého roka 2017. Takýmto konaním došlo k zneužitiu verejných prostriedkov vo výške 4 800 eur,

disciplínu podľa kontrolórov aj v iných prípadoch. Napríklad bez dôvodu navýšila nad rámec dohôd o vykonaní práce odmeny niektorým zamestnancom či kúpila predražený závorový systém do areálu školy.

Ako fungujú vzdelávacie poukazy Škola ich musí do určitého termínu vytlačiť a vydať deťom. Zároveň už musí mať pripravenú aj ponuku krúžkov, z ktorej si vyberú deti s rodičmi. Do ďalšieho termínu je škola povinná dostať od nich podpísané poukazy späť

EV 5031/14 a ISSN 1339-7605 - Sídlo: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, Tel.: 055/285 19 19, 285 19 91, Fax: 055/285 19 99; E-mail: office@kosicednes.sk; redakcia@kosicednes.sk; obchod@kosicednes.sk; www.kosicednes.sk; Šéfredaktor Mediálneho domu KOŠICE:DNES: Dušan Karolyi, e-mail: dusan. karolyi@kosicednes.sk; Šéfredaktor denníka KOŠICE:DNES: Mikuláš Jesenský, e-mail: mikulas.jesensky@kosicednes.sk; Zástupca šéfredaktora denníka KOŠICE:DNES: Roman Rokytka, email: roman.rokytka@kosicednes.sk. Vydavateľ: KOŠICE: DNES PUBLISHING, družstvo; sídlo: Protifašistických bojovníkov 11, Košice; IČO: 47 820 594; e-mail: office@kratkyglobal.com

POSIELAJTE NÁM TIPY:

Škola v Košiciach dostávala od štátu príspevky na florbal. Deti ilustračné foto: pnky ale žiaden nehrali.

APLIKÁCIA KOŠICE:DNES

a nahlásiť ich na spracovateľský server na internete. Potom vytlačí elektronický protokol a odošle ho zriaďovateľovi. Samospráva z údajov od všetkých svojich škôl vyhotoví cez server jeden protokol a odošle ho okresnému úradu,

ten zase ministerstvu školstva. Po jeho odsúhlasení okresný úrad pošle peniaze podľa počtu poukazov zriaďovateľovi. Mesto alebo obec ich rozpíše svojim školám. Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2018 je 32 eur. (ROK)

Vydavateľ je členom skupiny KRATKY GLOBAL. © KOŠICE: DNES PUBLISHING, družstvo Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Preberanie, šírenie, rozmnožovanie či iné použitie textov a ostatného obsahu KOŠICE:DNES akýmkoľvek spôsobom je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ, ako oprávnený zástupca autorov článkov zverejnených v tomto vydaní KOŠICE:DNES, si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov podľa § 39 autorského zákona. Vychádza v pracovných dňoch.

INFOLINKA: 0800 300 010

TIPY@KOSICEDNES.SK

10€ AK VÁŠ TIP ZVEREJNÍME


TÉMA DŇA

15. jún 2018

03

NA KRÚŽKY v košickej škole ÉM VRAJ MENIŤ NETREBA za správnosť údajov o vzdelávacích poukazov nesie ako zriaďovateľ mesto Košice Výsledky kontroly polícii posunul Gallo. Hlavný kontrolór mesta vysvetľuje, že tak urobil v súlade so zákonom, podľa ktorého má oprávnená osoba pri vykonávaní finančnej kontroly povinnosť oznámiť príslušným orgánom podozrenia zo spáchania trestného činu.

Rezort školstva v reakcii na prípad ZŠ Bernolákova 16 nepripúšťa, že systém financovania záujmového vzdelávania potrebuje nejaké zmeny. Tvrdí, že zodpovednosť za správnosť údajov o počte vzdelávacích poukazov má zriaďovateľ školy, ktorý ich cez okresné úrady poskytuje jemu.

Nemajú na opravy   „Očakávam, že toto oznámenie splní aj preventívny účel, aby si všetci vedúci zamestnanci v  regionálnom školstve  neustále uvedomovali, že narábajú s  verejnými prostriedkami,“ povedal Gallo. Dodáva, že podľa neho je úroveň starostlivosti, údržby a obnovy školského majetku v regionálnom školstve nedostatočná, preto je dôležité, aby „každé jedno euro“ poskytnuté školám bolo použité v súlade s predpismi, efektívne a transparentne. Vydávanie, prijímanie a preplácanie vzdelávacích poukazov, cez ktoré štát financuje záujmové

Údaje majú opraviť „Odbor kontroly ministerstva školstva nie je vecne príslušný kontrolovať vzdelávacie poukazy pred ich vydaním a preplatením,“ odpísal odbor komunikácie rezortu. Podľa neho by mesto Košice ako zriaďovateľ malo overiť, či škola prijala nejaké opatrenia na nápravu nedostatkov. Zároveň by malo ministerstvu „nahlásiť opravu údajov“, ktoré pôvodne poskytlo okresnému úradu. Odbor školstva Okresného úradu v Košiciach, ktorý posiela peniaze na krúžky zriaďovateľom, odpísal, že zmena systému vydávania, prijímania a preplá-

Pavol Gallo očakáva, že oznámenie na políciu bude mať aj preventívny účinok voči zamestnancom v regionálnom foto: veja školstve. voľnočasové aktivity na školách, je pomerne zložitý proces. Podieľajú sa na ňom rodičia detí, školy, ich zriaďovatelia, teda obce a mestá, okresné úrady v sídle kraja a ministerstvo školstva.

cania poukazov je v kompetencii ministerstva školstva. Tvrdí, že nemal informácie, že na Bernolákovej dochádza k ich zneužívaniu. „Pri administrácii vzdelávacích poukazov nie je možné zistiť, či sú poskytnuté financie použité v súlade s účelom, teda na záujmové vzdelávanie,“ hovorí vedúci odboru školstva Jozef Javorka. Zriaďovateľ a riaditeľ  Rovnako dodáva, že za správnosť údajov je zodpovedné mesto Košice, ktoré okresnému úradu predkladá protokol vzdelávacích poukazov. Za to, či škola financie naozaj použije na poskytnutý účel, zodpovedá zasa jej riaditeľ. Denník KOŠICE:DNES sa mesta na prípadné kroky, ktoré urobí v reakcii na závery kontroly na Bernolákovej, pýtal ešte v apríli. Samospráva odpovedala, že v tejto chvíli považuje za dostatočné, že riaditeľ školy odstúpil z funkcie.

Žarnay: Potrebná je priebežná kontrola, ale mohli sa ozvať aj učitelia O prípade sme sa rozprávali s mestským a parlamentným poslancom Otom Žarnayom (nezávislý), ktorý je členom Rady školy pri ZŠ Bernolákova 16. Ako vnímate, že polícia po kontrole začala na škole vyšetrovanie? Hlavný kontrolór konal v súlade so zákonom a svojimi povinnosťami. Očakával som, že to oznámi polícii, pretože zistenia boli závažné. Keďže som ale nemal informácie, ako chce ďalej postupovať, osobne som ho minulý týždeň navštívil a on ma o svojom kroku informoval. Pokiaľ

by nebol podal trestné oznámenie, urobil by som to ja. Je možné, že o týchto praktikách vedelo na škole viacero osôb? Je nemysliteľné, aby na školách vznikali fiktívne krúžky a na úkor detí sa obohacovali ľudia, ktorí si prácu pre deti zamenili za špekulantskú činnosť. Pre mňa je nepochopiteľné, že iní vedúci pracovníci školy či členovia pedagogického zboru, ak o tom mali nejaké informácie, na to otvorene neupozornili. Riaditeľ školy predsa nerozhoduje o všetkom sám a krúžky nie sú neviditeľné. Verejná kontrola zo strany

učiteľov zjavne nefungovala.

foto: veja

Je systém financovania krúžkov na školách cez vzdelávacie poukazy dobrý, keď sa dá tak zneužiť? Myslím, že súčasný systém je dobrý. Chýba mu však dôslednejšia a priebežná kontrola, aj postihy s tým súvisiace. Zvyčajne nezlyháva systém, ale ľudský faktor, ktorý ho aplikuje. Je potrebné nie od stola, ale fyzicky, zo strany vedenia školy aj zriaďovateľa, robiť kontroly tak, aby k prípadom ako na ZŠ Bernolákova nedochádzalo. Rovnako je potrebné aj vyvodiť adresnú zodpovednosť (ROK) osôb, ktoré pochybili.


04 V MESTE

15. jún 2018

BIKESHARING dostal zelenú Železničná spoločnosť uspela s projektom zdieľania bicyklov za 580-tisíc eur

V Košiciach bude v rámci bikesharingu celkovo 210 bicyklov.  Krátkodobé zapožičanie bicykla za poplatok je čoraz reálnejšie. V Košiciach ho plánuje prevádzkovať Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), ktorá získala 580-tisíc eur. Projekt posudzovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Výzva bola stanovená na obnovu a rekonštrukciu existujúcich a budovanie nových cyklistických komunikácií či na výstavbu doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.  Systém verejného zdieľania bicyklov je určený na krátkodobé

Mesto sa na projekte nebude nijako finančne podieľať zapožičanie bicykla za poplatok. Poslanci mestského zastupiteľstva vlani v septembri schválili prenájom častí pozemkov, na ktorých vybuduje ZSSK stanovištia. Na sedem rokov za jedno euro Štátna spoločnosť má záujem zriadiť v meste 14 stanovíšť s tým, že jedno z nich musí byť na Staničnom námestí. Poslanci

foto: Veronika Janušková

jej odklepli dokopy 420 metrov štvorcových verejných priestranstiev na sedem rokov za jedno euro ročne. Mesto sa pritom na projekte nebude nijako finančne podieľať. ZSSK okrem Staničného námestia má záujem o lokality Tyršovo nábrežie, Protifašistických bojovníkov, Šrobárova ulica, Magistrát mesta Košice, Hlavná

ulica pred OC Dargov, ale aj Požiarnická či Kasárenské a Festivalové námestie. Ako vlani uviedol Tomáš Kováč, hovorca ZSSK, v prípade pozitívneho vývoja je predpokladaný termín spustenia testovacej prevádzky odhadovaný na druhú polovicu tohto roka. Dodal, že v meste má jazdiť celkovo (HKL) 210 bicyklov.

Peniaze aj na cyklochodník Z rovnakej výzvy ako ZSSK získalo mesto 154-tisíc eur na cyklotrasu Košice Eurovelo 11, ktorá prepojí medzinárodnú cyklistickú magistrálu. Vznikne súvislý úsek začínajúci v mestskej časti Krásna, vedúci pozdĺž Hornádu cez Sídlisko Nad jazerom s vyústením (HKL) na Bosákovej ulici.

Nová trať a rozbité cesty. Na jeseň sa to zmení Električková trať na Terase je po modernizácii električkových tratí (MET) pekná, cesty pri nej však vyzerajú žalostne. Na viacerých miestach sa doslova rozpadávajú. Nový asfaltový koberec je iba v bezprostrednej blízkosti trate. V úseku od Toryskej ulice po amfiteáter je veľa miest, kde je asfalt po tom, čo tam jazdili ťažké stavbárske mechanizmy, doslova rozpadnutý a vznikajú výmole. „Je ťažké uveriť, že magistrát toto odsúhlasil a prebral. Prečo už zhotoviteľ nemohol potiahnuť celý nový asfaltový koberec aj na

VÁŠ TIP ZA

10 EUR

Cesta na Triede SNP je po MET zničená aj pre ťažké stavbárske foto: toh mechanizmy. 

časti cesty, ktorú síce nerozkopal, ale je zničená?“ pýta sa náš čitateľ. Na magistrát sme poslali aj fotografie zničených miest vozovky na Terase. Podľa Jozefa Marka z komunikačného referátu magistrátu sa cesty na Triede SNP, ale aj v ďalších častiach mesta, kde prebieha stavba MET, dočkajú opravy. „Chodníky a cesty, ktoré nie sú predmetom projektu MET, dá mesto Košice do poriadku na vlastné náklady tak, aby boli obyvatelia spokojní. Termín je po ukončení projektu, teda na jeseň tohto roku,“ tvrdí J. Marko. (FER)


V MESTE

15. jún 2018

Diskutoval aj zakladateľ satirickej facebookovej stránky Málo Cynizmu na toto mesto Jakub Pohle (druhý zľava).

05

foto: toh

ZA SLUŠNÉ SLOVENSKO žije Členovia združenia uvažujú aj nad aktívnym zapojením sa do politiky Členovia a prívrženci združenia Za slušné Slovensko diskutovali v stredu večer v Kine Úsmev o politickej situácii na Slovensku a plánoch aktivistov do budúcna. Niektorí uvažujú aj nad aktívnym zapojením sa do politiky. „Združenie Za slušné Slovensko je zložené z ľudí, ktorí boli a sú aktívni a majú v pláne kandidovať v komunálnych voľbách,“ hovorí

organizátor besedy a protestných zhromaždení po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej Ján Gálik. „Sme presvedčení, že slušní ľudia patria do politiky, zároveň chceme aj očistiť povolanie politika,“ dodal. Nikto však dosiaľ oficiálne kandidatúru neohlásil. Tí, ktorí do politiky nepôjdu, sa podľa plánov združenia budú podieľať na organizovaní predvolebných diskusií. „Budeme organi-

Osviežovač vzduchu opravili Poškodený osviežovač vzduchu, ktorý sa minulý týždeň vo štvrtok stal terčom vandalov, je už opäť opravený. Po demontáži ho odviezli do sídla Správy mestskej zelene (SMsZ), kde ho museli dať do poriadku. „Už je opäť na pôvodnom mieste potom, čo ho naši pracovníci opravili. V tomto prípade sú škody zanedbateľné. Skôr nás mrzí, že sa nájdu takí ľudia, ktorí znemožni-

li v horúcich dňoch Košičanom a návštevníkom mesta osviežiť sa,“ reagoval Viliam Štrelinger, hovorca SMsZ. Len 1. júna boli dva osviežovače umiestnené na Hlavnú ulicu. Prvý rozprašovač je pri Východoslovenskej galérii, druhý museli pracovníci SMsZ posunúť smerom k Námestiu Maratónu mieru, pretože na pôvodnom mieste je momentálne (HKL) letná záhrada reštaurácie.

Slušní ľudia patria do politiky Ján Gálik, aktivista Za slušné Slovensko zovať veľa debát s kandidátmi, kde chceme konfrontovať ľudí s hodnotami a požiadavkami, ktoré považujeme za slušné a radi by sme ich videli v politike,“ vysvetľuje J. Gálik. Okrem plánov do budúcna sa rečníci podelili o skúsenosti s ob-

čianskym aktivizmom po vražde Jána Kuciaka. Boli medzi nimi aj aktivisti z Banskej Bystrice. „Počas protestov som mala obavy, či sa prítomní nenechajú niečím vyprovokovať a či všetko prebehne v poriadku. Nakoniec ale boli ľudia veľmi slušní,“ zhodnotila svoje pocity koordinátorka platformy Nie v našom meste v Banskej Bystrici Martina Strmeňová. Rovnaké skúsenosti mali aj košickí organizáto(TOH) ri.

Odchádzate na dovolenku? Nezabudnite na

náhradný autokľúč!

Navštívte predajňu KĽÚČOVÉHO CENTRA.

Tomášikova 37, Košice Po–Pia 9.00–17.00 tel.: 0903 272 846 kosice@hbgroup.sk www.klucovecentrum.sk

Osviežovač je už naspäť na pôvodnom mieste, kde spríjemní ilustračné foto: Veronika Janušková horúce chvíle okoloidúcim.

KD 1800215/08

Vyrobíme kľúč aj k Vášmu vozidlu!


06 V MESTE

15. jún 2018

Nový nerezový bazén na Mestskom kúpalisku je pripravený na prvých plavcov.

foto: hkl

KÚPALISKÁ SÚ PRIPRAVENÉ, problémom je počasie Mestská plaváreň na Rumanovej aj Ryba Anička čakajú na slnečné lúče

Robo Hakl robert.hakl@kosicednes.sk

Prvým kúpaliskom, ktoré malo v pláne dnes otvoriť svoje brány, je Ryba Anička. Na zajtra bolo pripravené odštartovať letnú sezónu aj Mestské kúpalisko. Novinkou bazén Moderný nerezový bazén je najnovšou investíciou, ktorá spríjemní pobyt na Mestskom kúpalisku.

Doterajší bol vybudovaný v 60. rokoch minulého storočia, objavili sa na ňom trhliny. Denná strata vody predstavovala aj 40 kubických metrov, teda približne 40-tisíc litrov, čo predstavuje 200 po okraj plných vaní! „Rekonštrukcia bola nevyhnutná. Nové celonerezové teleso bolo vložené do starého betónového bazénu,“ uviedol Štefan Kapusta, riaditeľ spoločnosti Tepelné hospodárstvo (TEHO).  Bazén je v porovnaní s pôvodným o dvadsať centimetrov plytší, jeho súčasná hĺbka je 1,7 metra.  Prispelo aj mesto Radnica vyčlenila na rekonštrukciu dokopy 400-tisíc eur, zvyšok

investovala do bazéna mestská spoločnosť TEHO. Podľa Š. Kapustu sú pripravení otvoriť kúpalisko, akonáhle to počasie dovolí.

OPRAVA NEREZOVÉHO BAZÉNA STÁLA 670 000 EUR „Teplota vody v bazéne je aktuálne 22 stupňov Celzia, chceme ju mať ešte o  asi dva stupne vyššiu. Verím, že otvoríme v plánovanom čase, teda v sobotu,“ dúfa Kapusta. 

Ryba je v pohotovosti Známe kúpalisko na Aničke malo prvé v meste otvoriť svoje brány. Naplánované to mali na dnešný deň. Ak aj počasie otvorenie znemožní, do práce už prídu všetci zamestnanci. „Nováčikovia si aspoň overia niektoré postupy, aby všetko po otvorení bolo v poriadku. Bazény máme vyhrievané, momentálne majú teplotu 24 stupňov. Je ale problém udržať teplotu, pretože noci sú chladné,“ konštatoval správca Rastislav Főldeš a poznamenal, že sú pripravení otvoriť areál z hodiny na hodinu. Posledným kúpaliskom v  meste, ktoré bude otvorené až koncom júna, je Červená hviezda.

KD 1800218/06

Nerezový plavecký bazén za takmer 670-tisíc eur pribudol na Mestskej plavárni na Rumanovej ulici.


V MESTE

15. jún 2018

07

Košickí študenti vyhrali svetové FINÁLE ROBOTICKEJ SÚŤAŽE

Bodovali výnimočným výskumným projektom na detekciu prasklín v plastových rúrach Viac ako 280-tisíc účastníkov, spolu 35-tisíc tímov z celého sveta, sa zúčastnilo celej súťaže First Lego League (FLL). Do finále v estónskom Tallinne sa prebojovalo 98 najlepších družstiev. A v takej obrovskej konkurencii dokázali mladí košickí študenti dosiahnuť na titul absolútneho šampióna.

Výskumný projekt „SafeFlow“ TalentumSAP sa presadil predovšetkým svojím výnimočným

Vynikajúco nám vyšli i aktivity v kategórii Teamwork. Splnil sa náš tajný sen Angelika Haneszová, mentorka TalentumSAP výskumným projektom SafeFlow na detekciu prasklín v plastových rúrach. Skladá sa z meracieho prístroja a plastovej rúry vybavenej odporovými vláknami. V prípade, že na základe zmien odporu

• Už viac ako 50 rokov na trhu práce • Isté pracovné miesta • Mzda vyplácaná vždy načas • Zaujímavé príplatky • Individuálny prístup k zamestnancom

Do súťaže First Lego League sa môžu prihlásiť deti vo veku 9 až 16 rokov. Košičania uspeli vo finále v Tallinne. foto na strane: mediamedia

vo vláknach meranie zistí chybu, SafeFlow odosiela SMS správu na dispečing pomocou GSM modulu. Každá vodovodná rúra má svoje jedinečné ID číslo, pomocou ktorého vie dispečer presne lokalizovať poruchu. Najlepší výsledok „Vynikajúco nám vyšli i aktivity v kategórii Teamwork. Pri našom stánku sa vystriedal aj celý rad porotcov, ktorí chceli zblízka vidieť konštrukciu nášho robota. Tušili sme, že by sme nejakú cenu mali vyhrať, ale aj tak

Nadšenci robotiky sa už teraz tešia na ďalší ročník súťaže s témou Život a cestovanie vo vesmíre. je neuveriteľné, že sme sa stali celkovými víťazmi. Splnil sa náš tajný sen,“ neskrývala nadšenie mentorka TalentumSAP Angelika Haneszová. Ide pochopiteľne o doteraz najlepší výsledok tohto zoskupenia, ktoré už sedem ro-

kov robí výborné meno slovenským žiakom po celom svete. Po krátkom oddychu sa zoskupenie začne pripravovať na budúci ročník súťaže, ktorého hlavnou témou bude INTO ORBIT - Život a (JV) cestovanie vo vesmíre.

Vaša práca v Nemecku!

Štúrova 7 • 040 01 Košice • Tel. +421 55 309 3851 • Mail: info@koenig.sk • www.koenig.sk

KD 1800159/07

Košický TalentumSAP je už štvornásobným finalistom FLL. Jeho tím tohto roku tvorili Mária Kuczik, Oszkár Urbán, Maximilián Pándy, Oliver Dávitko, Ján Pavol Luby, Norman Kovács a Matúš Pačuta.


08 V MESTE

15. jún 2018

Čo robila električka č. 6 na Južnej triede? Dopravcovia vysvetľujú, že vodič sa nezmýlil, išlo o posilový spoj s osobitným režimom Zarazení ostali Košičania, ktorí si v pondelok ráno všimli električku číslo 6 na Južnej triede pred hotelom Centrum. Je to totiž úplne mimo jej trasy. Počas poslednej etapy modernizácie električkových tratí jazdí električkový spoj číslo 6 od budovy Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) na Bardejovskej ulici cez Triedu SNP, Kuzmányho a Štúrovu na Staničné námestie. „Na Južnú triedu vôbec nezachádza, tak čo tam robila? Pomýlil sa vodič alebo sa azda pokazila na križovatke výhybka?“ pýtal sa Košičan, ktorý nás na kurióznu situáciu upozornil. Zjednodušenie? Keďže pred časom sa stalo, že na vtedy uzavretú trať na ulici Československej armády zablúdil z roztržitosti vodič električky, ktorá mala odbočiť na Kuzmányho,

Ľudia nechápali, ako sa mohla ocitnúť šestka mimo svojej trasy. opýtali sme sa v DPMK, či nešlo o podobný prípad. Dozvedeli sme sa, že nie. Hovorkyňa DPMK Michaela Karaffová nám vysvetlila, že išlo o ranný posilový spoj na Sídlisko Nad jazerom. Tieto električky majú počas presunu od zastávky

OC Važec do vozovne DPMK na informačných paneloch nápis: 7 Námestie osloboditeľov a v spodnom riadku doplňujúci text: Pokračuje ako linka 6 smer DPMK. „Po odchode zo zastávky Astória sa panely automaticky prepisujú už len na text: 6 DPMK. Dôvodom

foto: hkl

je snaha, aby sme cestujúcim na Námestí osloboditeľov zjednodušili identifikáciu ďalšej jazdy vozidla. Váš čitateľ teda videl pred hotelom Centrum spoj, ktorý išiel do vozovne a na transparentoch mal už číslo 6,“ informovala nás M. (FER) Karaffová.

elite & hobby štafetové tímy detský triatlon

ZAŽITE UNIKÁTNY

30. jún 2018

Košice

TRIATLON V SRDCI MESTA ŠPORTU! Sleduj nás aj na

Facebook/CityTriathlonKosice Viac info a registrácia na

www.kosicetriathlon.sk

Partneri

Mediálny partner

KD 1800151/02

Titulárny partner


PR 09

15. jún 2018

Košická stanica je považovaná za najmodernejšiu na Slovensku aj vďaka jedinečným foto: Stanica Košice prevádzkam.

Súťaž o nové logo stanice nie je limitovaná ani vekom. Takto ho navrhol osemročfoto: mk ný Matúško. 

NAVRHNI LOGO a vyhraj

Využi svoju kreativitu pre košickú stanicu a uži si zájazd vlakom do Prahy Košická stanica sa bude pýšiť novým logom. Možnosť vytvoriť ho majú samotní Košičania. Nemusíte byť odborníkom na grafický dizajn. Postačí vám dávka kreativity, pero a papier. Ak sa prejavíte, môžete získať zájazd do Prahy s ochutnávkou skvelého českého piva v Plzenskom pivovare. Navyše, váš výtvor bude známy nielen Košičanom, ale aj všetkým, ktorí do metropoly východu zavítajú.

Praha na dosah

Stanica Košice dnes už nie je tým, čo bývala – hlučným nástupišťom s kŕdľom holubov. Prešla totiž rozsiahlou rekonštrukciou, ktorú si pochvaľujú nielen obyvatelia nášho mesta. Dnes sa o nej hovorí ako o najmodernejšej na Slovensku. Okrem toho, že je krajšia, poskytuje aj praktické využitie nielen pre všetkých cestujúcich. Je strediskom gurmánskych zážitkov i nákupnej horúčky. Nová stanica si však zaslúži aj nové logo. To by malo charakterizovať moderný vizuál i praktický obsah. Trúfnete si?

vám spája s košickou stanicou. Vaša snaha rozhodne nezapadne prachom. Logo jedného z vás zvíťazí a stane sa ikonickým pre Košice. Okrem toho výherca získa zájazd do Prahy pre dve osoby s ubytovaním, dopravou i ochutnávkou kvalitného českého piva. Navyše, na cestu dostanete bohatý piknikový kôš.

Pri tvorbe nového loga máte voľnú ruku. Je však dôležité, aby obsahovalo niečo, čo vystihuje Košice. Vyhrajte sa trebárs s farbami nášho mesta, žltou a modrou, no výber kombinácií je len na vás. Zakomponovať doň môžete vlaky, lístky, chutné burgre, rýchle presso... Skrátka čokoľvek, čo sa

Pri tvorbe nového loga máte voľnú ruku

Na tvorbu nového loga nemusíte byť grafikom – odborníkom. Stačí, ak máte kreatívne myslenie a foto: archív kd

Rozhodnú lajky

Potom všetko ostáva už len na lajkoch, ktorými môže široká verejnosť oceniť váš výtvor na Facebooku KOŠICE:DNES. Súťaž s hlasovaním o nové logo stanice bude prebiehať od 20. novembra do 5. decembra. Meno víťaza sa dozviete 7. decembra v poste na našom Facebooku. Odmenený však nebude len tvorca vybraného loga s najväčším počtom lajkov. Aj hlasujúci môžu získať chutnú cenu - menu vo Food PARK Košice podľa vlastného výberu pre dve osoby a kartón piva Šariš k tomu. (SZ) 

Už viac než 150 rokov Košice sa dnes pýšia modernou, čistou a priestrannou stanicou. Pred viac než 150 rokmi však vyzerala celkom inak. Prvý skúšobný vlak prišiel do Košíc v júli 1860, pričom v auguste začala košická železničná stanica fungovať normálne. Jej výzor poznáme len z dobových malieb a kresieb. V roku 1886 k nej pribudla pošta a o päť rokov bola upravená aj centrálna budova v štýle francúzskej novorenesancie. V roku 1974 historickú budovu nahradila nová moderná stanica, ktorá sa kapacitne výrazne zväčšila. Posledná rekonštrukcia (SZ) bola v roku 2016. 

KD 1800224/01

Ako sa zapojiť

dobrý nápad. Vezmite pero alebo ceruzku a papier. Svoj náčrt môžete následne odfotiť alebo oskenovať. Ak si však trúfate, môžete ho vytvoriť aj v grafickom programe, no pokojne postačí aj všetkým známy skicár, ktorý obsahuje snáď každý počítač. Na prepracovanie svojich návrhov máte dostatok času. Na mail sutaz@kosicednes.sk ich totiž môžete posielať oddnes, 15. júna až do 19. novembra.


10

PR

15. jún 2018

Filmoví nadšenci si vychutnajú sekciu Okolo sveta aj s lahodným pivom Pilsner Urquell.

foto na strane: Pilsner Urquell

PILSNER URQUELL prináša na Art Film Fest príbeh zrodu legendy Buďte súčasťou scén, pri ktorých naskakujú zimomriavky

Návštevníkov festivalu čaká od 15. do 23. júla skvelý program, z ktorého si odnesú nielen filmové zážitky. Vďaka pivu Pilsner Urquell sa filmoví nadšenci už prvým dúškom prenesú do rôznych kútov zemegule. Pilsner Urquell sa totiž stal partnerom sekcie Okolo sveta, v rámci ktorej predstavia diela z desiatok krajín. Plzenskí sládkovia a výčapníci v nich pritom už roky stoja za zveľaďovaním pivnej kultúry, ktorú do sveta priniesli s nezameniteľnou chuťou pravého plzenského piva. „Je nám cťou byť súčasťou tejto kategórie. Veríme, že príbehy premietaných filmov budú rovnako úspešné ako príbeh nášho ležiaka, ktorý sa stal vzorom pre 70 % svetovej produkcie piva a vyváža sa do 52 krajín sveta,“ uviedol Martin Troup, marketingový manažér značky Pilsner Urquell. Značka neprinesie na festival iba príbehy z filmového plátna, ale aj ten svoj. Do Košíc sa totiž vďaka virtuálnej realite prenesie plzenský pivovar, v ktorom sa zrodil tento zlatý mok. My vám už teraz prinášame jedinečný pohľad do zákutí tohto pivovaru.

Historické pivnice a katakomby

Tajomstvo unikátneho postupu varenia piva Pilsner Urquell si sládkovia predávajú z generácie na generáciu už od roku 1842. Za jedinečnou výslednou chuťou stoja aj tie najlepšie suroviny. Vďaka virtuálnej realite sa stanete svedkom unikátneho rmutovania v tradičných medených kotloch nad otvoreným plameňom. Nahliadnete do viac ako 9 kilometrov dlhých skalných katakomb, ktoré vyhĺbili predkovia plzenských sladovníckych majstrov. Uvidíte, ako tu dodnes päť týždňov v drevených sudoch dozrieva časť uvareného piva Pilsner Urquell. Virtuálna prehliadka plzenského pivovaru bude k dispozícii počas víkendu 16. až 17. júna od 15. do 20. hodiny v Kulturparku.

Rovnaký originál aj v súčasnosti

Sládkovia sa snažia, aby chuť piva Pilsner Urquell bola stále rovnaká ako pri prvej várke. Vychutnať si ho v takej kvalite, v akej opúšťa brány pivovaru, môžu majitelia cinepassov v Pilsner Urquell pube v Auparku, v reštaurácií Camelot na Kováčskej 19, či v Pube u Kohúta na Hrnčiarskej 23, a to navyše s 10 % zľavou. Pilsner Urquell tiež zadarmo načapuje prvých 100 pív počas prvého premietania v amfiteátri v rámci Art Film Festu. Pre najväčších filmových fanúšikov je pripravená súťaž o najaktívnejšieho diváka. Až 5 majitelia cinepassov, ktorí navštívia najviac filmov, vyhrajú 5-litrový súdok Pilsner Urquell. Nezabudnite však sledovať Facebook Art Film Festu.

Vyhraj 5-litrový sud piva! Pivoví fajnšmekri môžu už zajtra 16. júna na Facebooku KOŠICE:DNES súťažiť o 5-litrový sud piva značky Pilsner Urquell, ktorý výhercovi aj doručia. Pod súťažným statusom je potrebné odpovedať na dve otázky – jednu o značke Pilsner Urquell, druhú o Art Film Feste. Otázky na zajtrajšiu facebookovú súťaž:  Koľko percent svetovej produkcie piva ovplyvnil prémiový ležiak Pilsner Urquell?  Ktorej programovej sekcie je tento rok partnerom Pilsner Urquell? (EH)

KD 1800272/01

Skutočný príbeh legendy je na dosah! 26. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest 2018 bude výnimočnejší ako tie ostatné. Nadšencom kinematografie neprinesie len príbehy z filmového plátna. Scény, pri ktorých naskakujú zimomriavky, budú môcť návštevníci festivalu po prvý raz vďaka pivu Pilsner Urquell prežiť aj na vlastnej koži.


KD 1800249/66

Košičania sa môžu tešiť na kartu, KTORÁ DOKÁŽE VIAC! Nezisková organizácia Mestská karta Košice plánuje priniesť novinku, ktorú si Košice ako mesto európskeho formátu zaslúžia. Košickú mestskú kartu asi netreba nijako zvlášť predstavovať. Funguje už od roku 2013 a v súčasnosti ju využíva viac ako 80-tisíc Košičanov na prepravu mestskou hromadnou dopravou. Nová karta však obyvateľom nášho mesta nebude slúžiť len na tento účel. Bude užitočným nástrojom, ktorý oproti doteraz ponúkaným službám poskytne ďalšie výhody, ako lacnejšie cestovanie, online správa, zľavy v stovkách obchodov... Stane sa každodenným spoločníkom. Užitočná karta pre všetkých „Takmer dva roky prebiehali prípravné práce a analýzy toho, ako podobné kartové systémy fungujú vo svete. Naštudovali sme projekty z Londý-

na, Amsterdamu, Tel Avivu, Brna, Ostravy. Stretli sme sa s množstvom predstaviteľov miest v zahraničí a veríme, že už zakrátko Košičania budú môcť využívať mestskú kartu, ktorú nám budú závidieť aj ostatní,“ povedala Michaela Karaffová, riaditeľka neziskovej organizácie Mestská karta Košice. Prvým krokom k novým možnostiam modernizovanej košickej mestskej karty bude vytvorenie rozsiahlej a silnej siete partnerov. Vďaka nej budete so vstupenkami z exkluzívneho predpredaja vstupovať na kultúrne a športové podujatia, platiť ňou za parkovné a možné ju bude použiť aj ako čitateľský preukaz do knižnice. Jej hlavným cieľom je slúžiť ako užitočná karta, ktorá Košičanom pomôže v celom meste. Čím silnejšia bude sieť partnerov, tým výhodnejšie bude pre občanov vlastniť mestskú kartu. Košičania zároveň jej pravidelným využívaním podporia partnerov zapojených do projektu. „Za týmto účelom

bola zriadená internetová adresa www.partnerkarty.sk, kde nás záujemcovia o spoluprácu môžu kontaktovať,“ dodáva M. Karaffová. Väčší potenciál Výhodou oproti starej mestskej karte je aj to, že jej budúcnosť nespočíva iba vo forme klasickej plastovej karty, ale tiež vo forme mobilnej aplikácie či webového riešenia tak, aby držitelia mali komfort obsluhy karty k dispozícii 24 hodín sedem dní v týždni. Novú kartu si objednáte z pohodlia vášho domova. Môžete ju takisto spravovať online. To znamená, že si jednoducho, cez internet, dobijete kredit alebo obnovíte mesačník. Ak budete chcieť, vaša karta sa dobije aj automaticky, a to z vášho účtu v banke. Nebude to len obyčajná „čipovka“. Jej cieľom je aj uplatnenie si zliav v širokej sieti partnerov. Vďaka nej budete exkluzívne vstupovať na kultúrne a športové podujatia či platiť ňou napríklad v obchodoch.


12

PR

15. jún 2018

POZRITE SA, AKO DOPADL KOŠIČANIA ROZHODLI JEDNOZNAČNE! STARÁ KAR TA

ZA NOVÚ 87%

Do hlasovania sa zapojilo za približne dva týždne viac ako 11 000 ľudí! Samozrejme, všetky vaše hlasy sme sčítali, aby bolo jasné, ktorú kartu chcete. Ako teda dopadlo vaše hlasovanie? Košičania rozhodli jednoznačne.

ZA STARÚ 13%

87,0%

NOVÁ KAR TA

Od konca mája ste mohli prejaviť svoj názor, či chcete starú alebo novú mestskú kartu. Hostesky neziskovej organizácie ste mohli stretnúť na Hlavnej ulici, v mestskej hromadnej doprave či na zastávkach MHD do tohto týždňa. Formulár ste takisto mohli vyplniť aj na dobíjacom mieste na Hviezdoslavovej 6, kde sídli mediálny dom KOŠICE:DNES. Svoj názor ste vyjadrovali aj na našom facebookovom profile - denne sme vás odmeňovali 50-eurovým bonusom. Zo všetkých vašich hlasov sme v dvoch žrebovaniach (3. a 13. júna v živom vysielaní na Facebooku) vybrali po troch z vás, ktorí budú môcť cestovať v MHD polrok zadarmo.

13,0%


PR

15. jún 2018

13

I VÝSLEDKY HLASOVANIA PREČO CHCÚ KOŠIČANIA MESTSKÚ KARTU? 100,0%

91,6%

90,0%

* 85,7%

80,0%

79,6%

81,9%

* 74,7%

70,0%

*

*

84,0%

*

86,0%

88,9%

* 78,4%

*

*

74,7%

* 72,6%

*

*

60,0%

50,0%

53,0%

*

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

* percento pozitívne hlasujúcich za danú službu novej mestskej karty

KD 1800249/67

0,0%


14 PR

15. jún 2018

PRIJALI BY STE NOVÚ MESTSKÚ KARTU?

Opýtali sme sa poslancov a viceprimátorov mesta Hlavným cieľom novej, modernej mestskej karty je zjednodušovať život Košičanov v našom meste. Dnes na podobnom princípe funguje karta v Londýne, Singapure, Amsterdame, Tel Avive, ale aj v susednej Plzni či Brne. Poslancov a viceprimátorov sme sa tiež pýtali, či by si podľa nich Košičania podobný produkt zaslúžili a o aké služby by mohli mať záujem.

Martin Petruško – viceprimátor mesta Košice

Mne osobne sa projekt inovovanej mestskej karty páči. V zahraničí podobné karty využívajú predovšetkým pri cestovaní verejnou dopravou, návšteve kultúrnych, spoločenských, športových podujatí a ako nosič informácií o rôznych bonusových programoch. Verím, že ľudia výhody novej mestskej karty ocenia a stane sa vítaným spoločníkom.

Miroslav Špak - poslanec mestského zastupiteľstva (nezávislý)

Vítam každý takýto produkt, ktorý do Košíc príde. Marketingovo to je zvládnuté výborne. Myslím si, že Košičania o takúto kartu budú mať obrovský záujem, no mali ju však mať už dávno. V  mojej rodine súčasnú kartu využívame. Zaujímali by ma ale aj iné otázky a jej pozadie. My, poslanci, však k  dnešnému dňu nemáme veľa informácií a nevieme presne, o čo ide. Záujem o túto kartu bude už len kvôli tomu, že bude zdarma. Čo je naozaj skvelé. Len ako k tomu dôjdeme, že bude naozaj zdarma.

Renáta Lenártová – viceprimátorka mesta Košice

Košičania si ju určite zaslúžia. Chceme byť modernou metropolou, preto si myslím, že takáto karta by mala byť jej súčasťou. Vďaka nej vzniká komunikačná platforma medzi mestom a obyvateľmi Košíc. Zároveň buduje skvalitnenie služieb, lokálpatriotizmus. Zo strany dopravného podniku ide o väčšie využitie a propagáciu mestskej hromadnej dopravy.

Miloš Ihnát – poslanec mestského zastupiteľstva (nezávislý)

Starú mestskú kartu v súčasnosti využíva tretina obyvateľov. Platili za ňu 6,80 eur, teraz by mala byť zadarmo. Je potrebné povedať, že je to istým spôsobom priblíženie sa k obyvateľom nášho mesta. Občania si zaslúžia výhody, zľavy v reštauráciách, kinách, divadlách či iných zariadeniach. Nevýhody zatiaľ nevidím, to všetko ukáže samotný systém nastavenia. Ľudia potom v praxi budú vedieť povedať: áno, toto funguje, cítim to na vlastnej koži a peňaženke.

Oto Žarnay – poslanec mestského zastupiteľstva (nezávislý)

Košice patria k moderným európskym mestám, a preto si myslím, že by malo byť úplne štandardné, aby si obyvatelia mohli dovoliť zjednodušiť alebo spríjemniť svoj život aj pomocou takejto mestskej karty. Myslím si, že takáto karta pomôže vytvoriť v obyvateľoch pocit silnejšej spolupatričnosti s mestom. Keďže je mnoho kariet, ktoré slúžia na komerčné účely, táto karta by mohla viac slúžiť na kultúrne a turistické atrakcie.

Alfonz Halenár - poslanec mestského zastupiteľstva (nezávislý)

Ak pre získanie takejto karty je potrebné odovzdať množstvo osobných údajov vrátane fotografie, tak ja som osobne proti. Bežne človek drží množstvo kariet, či už od štátnych orgánov, ako občiansky preukaz, či privátnych, napríklad platobnú kartu. Ani jedna privátna firma odo mňa však k jej vybaveniu nepožadovala fotografiu. DPMK – áno. Vlastníctvo databázy množstva osobných údajov a fotografií je v mojich očiach výbušnina mimoriadnej brizancie.

Marcel Gibóda - poslanec mestského zastupiteľstva (nezávislý)

Košičania si to zaslúžia. No podľa DPMK z roku 2013 ju už dnes majú mať. Viac ako 80 000 z nich totiž za takýto produkt zaplatilo dopravnému podniku viac ako pol milióna eur. Všetci si pamätáme, akú vlnu nevôle spôsobil DPMK navýšením ceny karty na 6,80. Protihodnota v podobe fungujúcich služieb ani po piatich rokoch neprišla. Tie isté služby a „zadarmo“ sa sľubujú aj dnes. Opäť pred voľbami na primátora a poslancov. Táto karta a kampaň určite nebudú zadarmo! ROZSIAHLEJŠIE ODPOVEDE POSLANCOV A VICEPRIMÁTOROV SI MÔŽETE PREČÍTAŤ NA WWW.KOSICEDNES.SK


INZERCIA

15

KD 1800133/19

15. jún 2018


16

REDAKTORI NA CESTÁCH

15. jún 2018

AKO SME V KODANI STRETLI

Dáni sú hrdí národniari úplne zbláznení do kráľovskej rodiny. Po celej Kodani, Centrum Kodane nijako neprekvapilo, neupútalo, neohúrilo.

Na Dánsku mi najviac učarovala blízkosť mora.

Štvrť Nyhavn predstavujú radové farebné domy.

Dánske kráľovstvo je domovom viacerých slovenských študentov. Jednou z nich je aj moja kamarátka Anna, ktorá práve končí vysokú školu v najmenšej škandinávskej krajine a rada by sa vrátila domov. Preto som sa konečne odhodlala využiť ponuku prenocovať zadarmo a vybrala som sa ju navštíviť.

mesta, ktoré nie je nejako veľkolepé. Bolo pekné a útulné, pripomínalo mi trochu Prahu. Honosnejšie námestie je Amalienborg,

Edita Hilgartová edita.hilgartova@kosicednes.sk

Po meškajúcom lete z Budapešti som do hlavného mesta krajiny Kodane, prišla o polnoci. Anka ma čakala na letisku a vzala ma ešte na párty k jej šéfovi. Podobne ako množstvo Slovákov a Čechov, popri štúdiu aj ona v Dánsku pracuje vo firme, ktorá upratuje domy a byty. Vykričaná ulica Už vopred ma upozornila, že ulica, na ktorej jej šéf býva, je výstavnou skriňou nočného života v Kodani

so všetkým, čo k tomu patrí. Stretnete tam ženy a dievčatá, ktoré vykonávajú najstaršie remeslo, dílerov drog... Zarazil ma pohľad, ktorý sa mi naskytol, keď sme sa vybrali na vlak niekedy okolo pol tretej nadránom. Ulica bola plná barov a najmä striptízových. Dianie v jednom z nich mohli sledovať zvedavci priamo z ulice. Postarší páni vo vnútri posedávali alebo stáli, popíjali a očami hltali nahú ženu (podotýkam, že bez najmenšieho kúska odevu), ktorá vedľa barového pultu tancovala okolo tyče. A všetko to bolo vidieť z ulice, kde sme stáli aj my. Kráľovský ošiaľ Anna býva v Roskilde, ktorý je vzdialený od Kodane asi 30 minút vlakom. Práve tu sa koná jeden z najväčších rockových festivalov v Európe. Len škoda, že termín superrockfestu som netrafila - tohto roku bude od 30. júna do 7. júla. Počas ôsmich dní si 130-tisíc fanúšikov môže zgustnúť na vystúpeniach 175 umelcov. Osobne ma prekvapilo centrum

Za pivo v škandinávskej krajine zaplatíte viac než sedem eur ktoré obklopujú budovy obývané kráľovskou rodinou. Pošťastilo sa mi, že som Dánsko navštívila v čase, kedy korunný princ Frederik oslavoval 50. narodeniny. Dáni sú hrdí národniari. Po celom meste, skoro na každej ulici, na každom dome, viseli dánske vlajky. V centre sme videli aj kamery na žeriavoch. Na Amalienborg sme sa zašli pozrieť akurát vo chvíli, keď sa korunný princ s manželkou vybrali na jazdu po meste v koči. Sledovalo ich nespočetné množstvo domácich aj turistov. Sprievod koní a stráž spolu s kočom zašli za roh, no a vtedy sa davy ľudí rozbehli sme-

rom, kadiaľ by sa sprievod mal vracať. Hotové davové šialenstvo. Po tomto zážitku si ani neviem predstaviť, ako to vyzeralo v Anglicku počas kráľovskej svadby... Mesto hippies Z turistických „must see“ miest je Nyhavn tým, ktoré často reprezentuje Kodaň. Táto štvrť je nesmierne fotogenická, preplnená davmi ľudí, ale, objektívne, je to vlastne len rad farebných domov pri móle. Ako voľnomyšlienkar som si nemohla nechať


REDAKTORI NA CESTÁCH

15. jún 2018

17

korunného princa s manželkou

skoro na každej ulici, na každom dome, viseli dánske vlajky V zámku Kronborg sa odohráva osud dánskeho princa Hamleta.

Malá morská víla, symbol Kodane, nie je žiadnym monumentálnym umeleckým dielom.

Sledovať jazdu korunného princa Dánska v kočiari - takéto zážitky si nenaplánuješ.  ujsť návštevu Christianie – slobodného mesta. Ide o autonómne predmestie Kodane, v ktorom je povolené užívať i predávať ľahké drogy, zakázané vlastniť zbrane a používať motorové vozidlá. Christiania láka mnohých turistov práve vďaka dostupným drogám. Pri prechádzke som mala pocit, akoby som bola na bežnej tržnici – muži stáli pri stolčekoch, na ktorých smelo vážili a dávkovali „tovar“. Nie však ovocie či zeleninu, ale - marišku. V celom slobodnom meste platí

zákaz fotografovania pre turistov. Ak ho porušíte, miestni vraj vedia byť dosť nepríjemní až agresívni...  Morská panna a Hamlet Síce ma od toho Anna odrádzala, ale aj tak som chcela vidieť turistický symbol Kodane – sochu Malej morskej víly, ktorej autor sa inšpiroval rozprávkou dánskeho prozaika Hansa Christiana Andersena. Je to turisticky azda najviac navštevované miesto Dánska. No socha panny sediacej na kameni

Pozor na bicykle! Kodaň je Mekkou cyklistickej dopravy. Bicykle sú všade – v centre mesta aj pri staniciach, kde sú obrovské, niekedy aj zastrešené „parkoviská“, ktoré vyzerajú ako klietky. V celom hlavnom meste sú cesty pre autá, chodníky pre peších a, samozrejme, pre cyklistov. Dobrá rada pre chodcov: Dávajte pozor nielen na autá, ale rovnako, či nejde bicykel... (EH)

je malinká a skôr pôsobí smutne a opustene popri všetkých tých fotografie chtivých turistoch. Viac než socha sa mi páčilo prechádzať sa po móle, ktoré k nej viedlo, a zelený park na druhej strane. Keďže však Kodaň podľa mojej kamarátky nestojí až za tak veľa, vybrali sme sa na renesančný hrad Kronborg. Láka najmä tým, že doň anglický spisovateľ Shakespeare umiestnil dej svojho slávneho Hamleta. Či však aj hrad reálne navštívil, sme sa nedozvedeli. Nachádza sa na severovýchode Dánska, odkiaľ sú švédske brehy ako na dlani. My sme sa tam síce nevydali, aj tak ale stál zato už len samotný pohľad na päť kilometrov vzdialený severský štát. Mňa, ako veľkú fanúšičku Pabla Picassa, lákalo Múzeum moderného umenia Louisiana, v ktorom akurát vystavovali keramiku talentovaného Španiela. Okrem toho ma múzeum zaujalo najviac svojím exteriérom – zelenou kaskádovou terasou plnou miest na sedenie s výhľadom na more. V nedeľu tam trávili svoj voľný čas

foto k článku: eh

rodiny s deťmi, ktoré sa zo zelených kopčekov váľali nadol, kým rodičia piknikovali, ale aj mladé partie, ktoré si užívali voľný deň. Koruna nad euro Dánsko je bohatá krajina s vysokou životnou úrovňou. Rátala som s vyššími cenami, ale pred samotným príchodom som si ani len nepozrela kurz. A keď som videla v podniku, že pivo stojí 50 dánskych korún, samotné slovo „koruna“ vo mne evokovalo, že to bude v pohode cena. Lenže, omyl! Za 1 euro dostanete o niečo viac ako 7 dánskych korún. Jedno pivečko teda stálo viac ako sedem eur! Úsmev mi síce na perách najprv zamrzol, keď som zistila, koľko som za pivo aj kávu zaplatila, potom som si ale povedala, že žijem len raz a v Dánsku som možno aj poslednýkrát. Samozrejme, neznamená to, že som sa do Košíc vrátila zodratá ako kostolná myš. Ale pochopila som, prečo ma kamarátka vždy pozýva, keď ideme von na Slovensku. Aspoň vďaka nižším cenám sa u nás dá vyžiť. 


18

RADÍME

15. jún 2018

Pripravte si životopis HODNÝ PRIJATIA

Pamätajte - je to prvý dokument o vás, ktorý dostane do rúk váš možný zamestnávateľ

Vizuálne upravený životopis zaujme.  Hľadáte si prácu? Jediné, čím viete zaujať potenciálneho zamestnávateľa, je váš životopis a motivačný list.

Edita Hilgartová edita.hilgartova@kosicednes.sk

Životopis je prvým dokumentom o vás, ktorý dostane do rúk váš možný zamestnávateľ. Môžete ním zaujať, ale aj odradiť manažment podniku bez toho, aby ste dostali ďalšiu šancu. Mal by mať maximálne dve strany, ktoré budú už na prvý pohľad štruktúrované do kategórií: osobné a kontaktné údaje, vzdelanie, pracovné skúsenosti, jazykové a počítačové znalosti, záujmy a referencie. Prehľad o vzdelaní Z osobných údajov nemusíte v životopise uvádzať informácie o rodinnom stave či národnosti. Čo sa týka veku, dátum narodenia môže byť dvojsečný. Netreba sa však báť vekovej diskriminácie, najmä ak ide o pozície vhodné pre ľudí so skúsenosťami. Dôležité je uviesť na seba správny kontakt. V prípade e-mailovej adresy s prezývkou, napríklad mucko26@azet.sk, si radšej vytvorte novú serióznu mailovú ad-

resu s menom a priezviskom. Informácie o vzdelaní začnite najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania, a to celým názvom školy. Doplňte vyštudovaný odbor, titul a rok ukončenia. Nemalo by chýbať ani neukončené či externé štúdium. Čo sa týka základnej školy, niektorí ju uvádzajú, iní nie. Museli ste ju absolvovať, keď ste ukončili strednú či vysokú školu. Je teda na vás, ako sa rozhodnete. Jasná pracovná náplň Pri uvádzaní kurzov, rekvalifikácií či školení uvádzajte najmä tie, ktoré môžu zvýšiť vaše šance. Potrebná je ale ich korektná forma – názov inštitúcie, ktorá vzdelávanie poskytla, doba trvania, získaný certifikát či oprávnenie. Pracovné skúsenosti zoraďte chronologicky odteraz až do minulosti. Pri každom zamestnaní uveďte názov firmy, vašu pozíciu,

foto na strane: pexels

rok nástupu aj odchodu. Opis pracovnej náplne vie jasne a stručne ukázať vaše skúsenosti a schopnosti. Ak máte väčší počet zamestnaní, pracovnú náplň opíšte v prípade posledných troch zamestnaní.

FOTOGRAFIA V ŽIVOTOPISE HO ODLÍŠI OD OSTATNÝCH Jazykové a počítačové znalosti uvádzajte v životopise aj s vašou úrovňou. Ak ste držiteľom vodičského preukazu, špecifikujte skupinu aj počet najazdených kilometrov. Zo zručností a znalostí vyberajte najmä tie, ktoré môžu potenciálneho zamestnávateľa zaujať a vás predurčiť na dané miesto.

Bezchybný sprievodný text Ak spoločnosť nevyžaduje motivačný list, venujte čas sprievodnému listu. Ide o text v maili, ktorým odôvodňujete, prečo sa zaujímate o danú pozíciu. V tomto texte buďte stručný, napíšte, prečo ste práve vy vhodným adeptom na obsadzovanú pozíciu. Poriadne si ho ale po sebe prečítajte a skontrolujte, (EH) rovnako ako aj životopis. 

Záverečná úprava Fotografia vo vašom životopise ho odlíši od ostatných a k vašim skúsenostiam si vo firme priradia aj tvár. Nevyberajte však fotky z maturitného tabla. Potrebná je aktuálna fotografia, na ktorú stačí denné svetlo a čisté pozadie. Do smartfónu vás odfotí ktokoľvek bez fotografických skúseností. Životopis pred odoslaním upravte graficky aj formálne, aby bol jednotný. Personalisti radia „ušiť“ životopis na mieru ponúkanej pracovnej pozícii, nie posielať vždy ten istý. Nezabudnite stále aktualizovať dátum! Ak ste kreatívny či graficky zručný, pokojne si pripravte aj neštandardný životopis s farebným solídnym podkladom. Životopis posielajte vo formáte pdf, aby sa nestalo to, že jeho štruktúra bude rozhodená.


INZERCIA

19

KD 1800042/11

15. jún 2018


20 KRÍŽOVKA

15. jún 2018

K:D

K:D

K:D

K:D K:D

Viac krížoviek zadarmo na www.krizovkarsky-raj.sk Tajnička z 1. 6. 2018 znie: „VERU NIE, ZHOREL UŽ PRED PRVÝMI SKÚŠKAMI.“ Úspešnou riešiteľkou sa stala Soňa MARKOTÁNOVÁ, ktorá vyhráva dva lístky na predstavenie Trubadúr dňa 20. 6. 2018 o 19.00 hod. v Historickej budove Štátneho divadla. Lístky budú pripravené v pokladni divadla.

Každý lúštiteľ môže zaslať do žrebovania iba jedno riešenie! Vylúštenú tajničku s nalepeným kupónom pošlite alebo doneste do redakcie KOŠICE:DNES, Hviezdoslavova ul. 6, 040 01 Košice najneskôr do utorka 26. 6. 2018 do 12.00 hod. Z úspešných riešiteľov vyžrebujeme výhercu, ktorý vyhrá dva lístky do Štátneho divadla.

KUPÓN 15. 6. 2018


MIX

15. jún 2018

21

OSEMSMEROVKA

RECEPT

POMARANČOVÝ KRÉM Potrebujeme: 4 plátky želatíny 3 vajcia

4 PL kryštálového cukru 250 ml pomarančovej šťavy 1 ČL pomarančovej kôry

Postup:

Žĺtky, cukor, 2 PL pomarančovej šťavy a postrúhanú pomarančovú kôru vyšľaháme do peny. Želatínu dáme do vlažnej vody napučať a rozpustíme ju v troške vriacej pomarančovej šťavy. Pridáme do žĺtkového krému, do ktorého následne vmiešame sneh z bielkov. Krém rozdelíme do pohárov a necháme aspoň 1 hodinu v chladničke. Môžeme zdobiť šľahačkou, ovocím, ale aj jedlými kvetmi.

Viete, že žirafy si dokážu...?

KINÁ, DIVADLÁ, TV CINEMAX Bella a Sebastián 3: Navždy priateľmi (SD) o 15.50 (so a ne aj o 13.50), Dámsky klub (ČT) o 17.20, Deadpool 2 o 18.20 a 21.00, Debbina o 18.10 a 20.30, Ghost stories (ČT) o 19.50, Ja, Simon (ST) o 17.50 a 19.40, Luis a ufóni (SD) o 15.10 a 16.00 (so a ne aj o 14.20), Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný (ČT) o 18.00 a 20.40, Polnočná láska (ST) o 15.40, Solo: A Star Wars Story (ST) o 20.20, Solo: A Star Wars Story 3D (SD) o 15.30, Taguj! (ST) o 16.30, 18.40 a 20.50, Ukradnutá princezná (SD) o 16.10 (so a ne aj o 14.00), Vezmi si ma, kamoš (ČD) o 17.40 hod. so a ne: Delírium (ČT) o 13.00, Dve

a pol kačky o 13.40, Králik Peter o 13.20, Tiché miesto (ST) o 14.10 hod. ŠTÁTNE DIVADLO pia: Historická budova: Noc v Benátkach o 19.00 hod. Malá scéna: Znovuzjednotenie Kóreí o 19.00 hod. so: Historická budova: Black and White o 19.00 hod. Malá scéna: Ešte sa to dá zachrániť o 19.00 hod. ne: Historická budova: Ronja, dcéra lúpežníka o 16.00 hod.

Tajnička má 24 písmen.

AKORD, ANJEL, AORTA, ATIKA, BLÁZINEC, BOXER, DÁNSKO, DVORANIA, FIXÁCIA, HRBOĽ, CHROBÁČIK, IDIOT, IGNORANT, INDEX, KAČICA, KORENIE, KRPCE, KURZÍVA, KUVIK, MÁGIA, MAREK, MEŠCE, MRAZIAR, NÁPRAVA, NOVOTA, OBDIV, OHAVA, OPERA, OPORA, ORGIE, ORION, OSADA, PALISÁDA, PEDIATER, PENIAZ, PILÁT, PREVRAT, PROZAIK, RECEPCIA, RIEKA, SLIVOVICA, SPINOZA, SRDCE, TIGER, UŠIAK, ÚŽĽABINA, VINEA, VOKÁL, ZRADA, ŽĽAZA.

Kultobin ~ Dom ľudového tanca ~ Košické folklórne štúdio ~ Mestská časť Kavečany. Pod záštitou viceprimátora mesta Košice JUDr. Martina Petrušku a predsedu KSK Ing. Rastislava Trnku

KOŠICE:DNES DOBRÝ VEČER, KOŠICE:DNES Sezóna byliniek je tu! O tom, že nemusia slúžiť len na dochutenie jedál, nás presvedčí bylinkárka Monika Bullová, s ktorou sa porozprávame už dnes o 18. hodine v TV KOŠICE:DNES. Za Monikou zájdeme do komunitnej záhrady Výmenníku Wupertálska. AKO SI NALADIŤ TV KOŠICE:DNES SA DOZVIETE NA WWW.KOSICEDNES.SK/NALADTESA

20. - 24. jún 2018

Art Film Fest, od 14.00 hod., Kino Úsmev Nikdy nie je neskoro začať III., 18.00 hod., Výmenník Obrody

SOBOTA

Hudobná burza platní, CD, DVD, audiokaziet, od 15.00 hod., Colloseum klub Hercova misia – Zuzana

Mauréry, 16.00 hod., Dolná brána Sprievodné podujatie AFF: Jakub z Malalata, 20.30 hod., Tabačka

NEDEĽA

Celoslovenská burza zberateľov, od 7.00 hod., Jedlíkova 7 Akí sú Maďari?, 15.00 hod., Divadlo Thália Sprievodné podujatie AFF: Inkognito, 17.00 hod., Tabačka

Hlavná ulica Amfiteáter pod Hrešnou folkfest.sk Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

podujatie je organizované s príspevkom Košického samosprávneho kraja

Karička slnovratu s finančnou podporou mesta Košice

KD 1800068/08

ČO KEDY KDE PIATOK

CASSOVIA FOLKFEST


22 PR

15. jún 2018

Nepremeškajte poslednú príležitosť! Predaj permanentiek na zápasy HC Košice za zvýhodnené ceny skončí v nedeľu 17. júna Košický hokejový klub prišiel pred nadchádzajúcou sezónou s úplne novou koncepciou permanentiek. K štandardným pribudli strieborné a zlaté s viacerými mimoriadne zaujímavými benefitmi. Kúpiť si ich za zvýhodnené ceny môžete už len do nedele.

MHD na hokej aj z hokeja zadarmo brané menu v bufetoch. Mimo zápasového diania sú to potom výrazné zľavy v reštaurácii Pivovar Hostinec na Hlavnej alebo v multikine Ster Century. Držiteľom zlatých kariet pribalíme kvalitný šál a znovu poskytneme aj cash-back pre prípad nepostúpenia do semifinále.“ Každý správny lokálpatriot však verí, že naši chlapci postúpia...

Vernostný program

Športová verejnosť už zaregistrovala celý rad pozitívnych zmien, ku ktorým pristúpilo nové vedenie HC Košice od začiatku uplynulej sezóny. Tento trend bude ešte viac gradovať v budúcom ročníku. Na rad príde viacero ďalších revolučných noviniek vrátane vernostného programu „Stodola“. Ten spočíva v zbieraní bodov, ktoré si fanúšikovia môžu vymeniť za ďalšie odmeny. Klub sa nechce zameriavať na ich kvantitu, obsiahnutú neraz v nepotrebných produktoch, ale na kvalitu, ktorá bude využiteľná a hodnotná práve pre

Fanúšik HC Košice zdieľa s mužstvom všetky výhry i prehry. 

foto: Matúš Zeťák

hokejových fanúšikov. Permanentku je možné nabiť alebo zakúpiť na internete prostredníctvom webovej stránky www.ticketportal.sk. Môžete tak urobiť tiež fyzicky, na predajnom mieste Ticketportalu v obchodnom centre Optima, prípadne na ďalších miestach, o ktorých klub informuje na svojej webovej stránke www.hckosice.sk.

Výhodná cena

„Chcel by som dať do pozornosti všetkým záujemcom, že len do nedele 17. júna si môžu akúkoľvek zvolenú triedu permanentky zaobstarať za najvýhodnejšiu cenu,“ doplnil momentálne najdôležitejšiu informáciu Vojtech Petty. Oceliari kladú veľký dôraz aj na detské permanentky, ktoré si môžete zakúpiť za veľmi prijateľnú sumu 50 eur. Aj deti, samozrejme, pocestujú na zápasy zadarmo a klub im k permanentke pred sezónou pribalí šál. „Pochopiteľne, v priebehu sezóny prídu pre našich permanentkárov aj ďalšie špeciálne ponuky, ktorými sa im budeme snažiť čo najviac oplatiť podporu, ktorú nám kúpou permanentky preukázali,“ uzavrel Vojtech Petty.

KD 1800055/17

Novinky majú niekoľko výhod, pre ktoré sa oplatí vybrať si práve ich. „V budúcej sezóne budú môcť cestovať držitelia strieborných a zlatých permanentiek prostriedkami MHD na hokej aj z hokeja zadarmo. Pokiaľ však fanúšikovia jazdia autom, ďalším plusom pre nich bude zvýhodnené parkovanie v parkovacom dome Cassovar,“ vysvetľuje manažér HC Košice Vojtech Petty. Vyriešený tak budete mať problém s parkovaním počas zápasov. To však nie je jediný bonus. „Samozrejme, na tieto nové karty sme naviazali aj ďalšie benefity, ako sú zľavy v našom fanshope či na vy-


ŠPORT

15. jún 2018

23

Zľava Miloslav Klíma, výkonný riaditeľ Visit Košice, Stanislav Petrík, dlhoročný hokejbalový reprezentant Slovenska, Jozef Stümpel, prezident Slovenskej hokejbalovej únie (SHbÚ), Július Száraz, generálny sekretár Slovenskej hokejbalovej únie a šéf organizačného foto: tasr výboru MS 2019, a Michal Runák, predseda marketingovej komisie SHbÚ. 

Slováci by radi siahli NA ŠTVRTÉ ZLATO PO SEBE Po MS v hokeji sa v Steel aréne uskutočnia majstrovstvá sveta v hokejbale V roku 2019 sa u nás neuskutočnia len majstrovstvá sveta v hokeji, ale krátko po nich aj MS v hokejbale. Dejiskom šampionátu bude od 14. do 22. júna košická Steel aréna. A Slováci by doma radi siahli na štvrté zlato po sebe.

Tomáš Tóth tomas.toth@kosicednes.sk

Priaznivci športu v našom meste si na budúci rok pred letom prídu na svoje. Po MS v hokeji sa v Steel aréne bude konať svetový šampionát v hokejbale mužov aj žien. V Košiciach sa tak zídu najlepší hokejbalisti z celého sveta. „Keď sme vlani v Pardubiciach tretíkrát po sebe získali titul, bavili sme sa o tom, že v roku 2019 by sme radi usporiadali šampionát na Slovensku. V roku 1999 sa MS konali vo Zvolene a my sme tam získali prvý titul. V roku 2011 boli majstrovstvá sveta v Bratislave, logicky teda voľba padla pri výbere dejiska turnaja na Košice. Druhého februára boli Košice potvrdené aj prezidentom svetovej federácie počas jeho návštevy v Steel aréne,“ konštatoval

Július Száras, generálny sekretár Slovenskej hokejbalovej únie a šéf organizačného výboru. Dostať hokejbal viac do povedomia „Chceme pokračovať v dobrých výkonoch, hodláme urobiť niečo výnimočné a krásne, aby si slovenskí fanúšikovia prišli na svoje. Trúfame si dosiahnuť štvrtý titul

Trúfame si prepísať hokejbalovú históriu Jozef Stümpel, prezident Slovenskej hokejbalovej únie po sebe a prepísať tak hokejbalovú históriu. Je to však z roka na rok ťažšie. Ale treba si veriť. Chceme dostať tento šport viac do povedomia. Verím, že si to tu budeme užívať,“ povedal na tlačovej konferencii Jozef Stümpel, prezident Slovenskej hokejbalovej únie. Stümpel presne 365 dní pred MS oficiálne spustil webovú stránku šampionátu. Priznal, že v čase, keď už bolo jasné, že svetový šampionát v hokejbale bude v Košiciach,

ešte nebolo rozhodnuté o tom, že Slováci sa na MS v hokeji predstavia v Steel aréne. „Keď nám hokejoví reprezentanti nastavia stopu, tak na to budeme chcieť nadviazať a ich výsledok ešte vylepšiť. Vstupenky na hokejbalové zápasy budú v celkom iných cenových reláciách ako na hokej. Takže na hokejbal môže prísť naozaj každý. Ja sa budem snažiť stráviť v Košiciach čo najviac času. Určite by som bol najradšej, keby bola Steel aréna na naše stretnutia vypredaná. A slovenská reprezentácia sa za priazeň isto odvďačí dobrými výkonmi,“ dodal prezident hokejbalovej únie. Klíma: Šanca pre mesto zviditeľniť sa Výkonný riaditeľ Visit Košice Miloslav Klíma je rád, že v našom meste sa na budúci rok zídu desiatky reprezentačných tímov. „V Košiciach budeme mať hokej a potom aj svetový šampionát v hokejbale. Je to šanca pre mesto zviditeľniť sa a ja si želám, aby sa všetci návštevníci cítili v Košiciach ako doma. Slovákom želám, samozrejme, veľa úspechov, verím, že naši hokejbalisti titul obhája,“ podotkol M. Klíma.

Stanislav Petrík už len divákom Dlhoročný hokejbalový reprezentant Slovenska, štvornásobný majster sveta a dvojnásobný najlepší hráč sveta za rok 2015 a 2017 Stanislav Petrík si už na MS v Košiciach nezahrá. Pred pol rokom tento skúsený brankár ohlásil koniec aktívnej činnosti. „Keby som mohol, tak chytám do päťdesiatky. Ale každý človek má svoje limity a už len pripraviť sa na posledné dva šampionáty bolo veľmi ťažké. Preto som sa rozhodol, že 20 rokov v reprezentácii bolo dosť,“ povedal Petrík, ktorý by svojim nasledovníkom doprial podobné úspechy, aké sám dosiahol. „Ak doma získame akúkoľvek medailu, bude to úspech, zlato by bola čerešnička na torte. Čechom naposledy tlak domáceho prostredia nepomohol. V Pardubiciach sme mali veľa fanúšikov a ja verím, že v Steel aréne to bude vrieť. Samozrejme, v hľadisku chýbať (TT) nebudem.“


24 INZERCIA

15. jún 2018

we love SUMMER

2018/2019

Bravčová panenka CHL A DEN Á

Bravčové karé

Supercena S

• bez kosti • 10 plátkov

3.

700 g

49 (1 kg = 4,99)

platí od 10. 6.

--22% 8.99

6.99 Ľadový šalát kus

-44% 0.99

0.

55

platí od 10. 6.

CHL A DENÉ

cena za 1 kg

CHL A DENÉ

Bavorské klobásky

Svetlý ležiak

-45% 1.09*

0.

59

Kečup • jemný/ pikantný

(1 l = 1,18)

*Zľavaa z najnižšej predajnej ceny zistenej na základ k e porovnania cienn dňa 17. 4. 20118.

Supercena 500 g

0.

99

(1 kg = 1,98)

400 g

-28% 2.49

1.

79 (1 kg = 4,48)

... a mnoho ďa alších vý ýrobkov na a www.liidl.sk

Ponuka tovaru pllatí od 14. 6. do 16. 6. 2018 alebo do vypredania zásoob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhrradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkanného tovaru. Odber možný len v obvvyklom množstve.

Lidl i

i

15 6 FOOD XOSICEd

198 272 i dd 1

13/06/2018 10 19

KD 1700652/113

0,5 l

• na grilovanie

KOšICE:DNES 15.6.2018  

Najväčší denník v Košiciach

KOšICE:DNES 15.6.2018  

Najväčší denník v Košiciach