Page 1

Wprowadzenie do koncepcji wystawy Introduction to the concept of exhibition

Moje ciało jest przestrzenią pomiędzy mną a światem... My body is a space between me and the world ... W tym projekcie pojęcie Ciało pojawia się ciągle inaczej: raz jako funkcjonalny zespół narządów, innym razem jako środek komunikacji..... In this project, the concept of the body appears in different way: as a functional unit organs, as communication, etc.......... W mojej koncepcji narządy stają się objektem wizualnej interpretacji. Estetyka ciała otwartego przyciąga uwagę widza swoją bezpośrednią istotą cielesności. In my concept organs become an object of visual interpretation. The aesthetic of the body attract the viewer’s attention by its direct essence of bodynes. ...ciało jako nieskończony proces. ....body ... as infinitive process. Nie definiuję ciała jako objektu zamkniętego.... Ciało owarte – jako objekt, otwarta struktura, proces otwartej koncepcji. I do not define the body as an closed object .... Open body - it mean an open object, open structure, open concept. Interesuje mnie cielesność, która caly czas ulega zmianie poprzez reprodukcje, rekonstrukcje i dekonstrukcje... I’m interested in corporality, which is changing all the time through reproductions, reconstructions and deconstructions ...


Moje ciało jest przestrzenią pomiędzy mną a światem...

Ciało ukazuje się nam zawsze w jedności i tożsamości z istnieniem. Nie mogę poznawać świata inaczej, jak tylko za pośrednictwem ciała. Przedmiot percepcji staje się nim, dopiero gdy zostaje przefiltrowany, przepuszczony przez ciało. W tym projekcie pojęcie Ciała pojawia się ciągle inaczej: raz jako funkcjonalny zespół narządów, innym razem jako środek komunikacji. Ciało jako podmiot może stać się przedmiotem tylko gdy oddzielimy ciało od istnienia, i zostanie tylko organizm biologiczny. Pojęcie wizerunku ciała przestaje być stałym. W dyskursie społecznym pojawiają się nowe standardy wizerunku zewnętrznego, zmuszające kształtować własne ciało przez bezpośrednią ingerencję i inwazję. G.Deleuze i F.Guattari mowią o zniknięciu cielesności we współczesnej kulturze. Teraźniejsza kultura jest swoistym sposobem na reprodukcje pożądania. Ciało staje się uogólnieniem, symulakrem, który produkuje pożądanie i jednocześnie sam pożąda symulakry. Dematerializujące się poprzez powszechną digitalizację ciało staje się symułakrem cielesnosci. W koncepcji tej wystawy narządy stają się objektem wizualnej interpretacji. Estetyka ciała otwartego przyciąga uwagę widza swoją bezpośrednią istotą cielesności. Traktuję ciało jako nieskończony proces. Nie definiuję ciała jako objektu zamkniętego, lecz jako konglomerat pożytecznych lub zbędnych funkcji. Ciało owarte – jako objekt, otwarta struktura, proces otwartej koncepcji. Cielesność, która caly czas ulega zmianie poprzez reprodukcje, rekonstrukcje i dekonstrukcje. Parafrazując wnioski Guya Deborda: „Współczesne społeczeństwo reaguje mutacją ciała od przedmiotu do obrazu przedmiotu. Powstaje proces uprzedmiotowienia zmieniający ciało w rzecz do pożądania i sprzedaży.”

Prży napisaniu użyto tekstów: 1. Guy Debord: „Społeczeństwo spektaklu” 2.Rossano Baronciani: „Ciało czyli nie-miejsce” 3.Michel Foucault: „Historia seksualności” 4.Gilles Delleuze i Felix Guattari: „Ciało Bez Organów”, „Szyzoanaliza”


Anna Kosarevska

Obecnie studentka IV roku Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 2011-2012 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) w Ghent, Belgia. 2011 uzyskała tytuł magistra na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wybrane wystawy: 2013 BitMap project, Gent, Belgium / Guanlan Print biennial, Guanlan, Chiny / 8 biennale grafiki studenckiej, Poznan / Anonyme Zeichner, Berlin, Germany 2012 ‘Cyklus’, Zebrastraat Culture Centre, Gent, Belgium / 5th International Drawing Com petition Wroclaw 2012, Wroclaw, Poland/ Solo exhibition “Untitled painting”, Wroclaw University, Poland / BIMPE VII, The Biennial International Miniature Print Exhibition VII, Vancouver, Canada / V International Printmaking Juried Exhibit Prints for Peace, Monterrey, Mexico / 40 World Gallery Of Art On Paper, Skopje, Macedonia 2011 International Drawing Biennial, Melbourn, Australia / Sarcelles 15th International Biennial Exhibition of Engraving, Paris, France / IV International Printmaking Juried Exhibit Prints for Peace, Monterrey, Mexico / I Biennial of Joung Artists of Wroclaw, Wroclaw, Poland

W projekcie „Ciało otwarte” interesuje się problemem zniknięcia cielesnośći we współczesnej kulturże. Estetyka ciała otwartego przywraca uwagę widza swoją bezpośrednią istotą cielesności. Traktuje ciało jako nieskończony process. Cielesność, która caly czas ulega zmianie poprzez reprodukcje, rekonstrukcje i dekonstrukcje.

Teksty wystawa turbo 2013  

Wystawa w Turbo. ASP w Warszawie 2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you