Page 1

Nr 1 / 2010 19.2.2010

rn e t n i v v Njut a ! n a k i n så länge

ud. rn i vinterskr

derkva reningens vä Hembygdsfö


Utlåtande om två utredningar Korsnäs fullmäktige godkände vid sitt sammanträde den 1 februari utlåtande om Vasaregionens utredning och om Malax – Korsnäs utredningen.

Anitas ruta Utlåtande om Malax-Korsnäs utredningen Fullmäktige konstaterar att merparten av malaxborna och en stor majoritet av korsnäsborna värnar om självständiga kommuner enligt opinionsundersökningen som utfördes hösten 2009. Korsnäs och Malax kommuner har sedan många år tillbaka ett omfattande kommunalt samarbete kring serviceproduktionen inom bildningsväsendet, bildningsförvaltningen, hälsovården, arbetarskyddet och medborgarinstitutet. Nytt samarbete är den gemensamma vård- och omsorgsnämnden (från 2009) till den del som berör gemensamma hälsovårdsärenden och tekniska nämnden (från 2010) till den del som berör gemensamma hvc-fastigheter. Kommunfullmäktige godkände att Vasautredningens handlingslinje 1 dvs. fördjupat kommunalt och regionalt samarbete skall gälla även för samarbetet mellan Korsnäs kommun och Malax kommun. Framför oss har vi en diskussion om en gemensam större renovering av Malax-Korsnäs bäddavdelning, läkarmottagningsutrymmen m.m. för att förbättra vårdkedjan mellan specialsjukvården och hälsovården.

Utlåtande om Vasaregionens utredning Korsnäs kommun föreslår att samarbetsdelegationen för Vasaregionen i sin fortsatta verksamhet i 2

anslutning till kommun- och servicestrukturreformen utgår ifrån handlingslinje 1, som innebär fördjupat samarbete mellan kommunerna. Korsnäs kommun konstaterar att kommunerna i Vasaregionen bör söka samarbete kring gemensamma utvecklingsfrågor för att stärka regionen som helhet. Utvecklingsfrågorna kan vara en gemensam regional syn på markanvändning, boende, trafik och näringspolitik. Utvecklingspolitiken skall ha som målsättning att hela regionen inklusive landsbygden är konkurrenskraftig. Vasaregionens utredning tar upp väsentliga frågor för regionens framtid. Utredarna Siv Sandberg och Anita Niemi-Iilahti tar som utgångspunkt den mångfald av scenarier som betecknar en region med 11 heterogena kommuner. I stället för splittring i regionen är det av största betydelse att kommunerna tillsammans arbetar i riktning för nya lösningar som ökar regionens enhetlighet och slagkraft, samtidigt som områdets mångfald bevaras. Korsnäs kommun förordar handlingslinje 1 som innebär en målsättning att utöka samarbetet i regionen. Följande samarbetsformer förordas: Gemensamma linjer för markplanering med beaktande av de skillnader som markplanering i stad och på landsbygd förutsätter, samt boende och trafik för en mångsidig och hållbar samhällsstruktur och en slagkraftig region Samarbete över kommungränserna i de fall då det gynnar kommuninvå-

narna och regionen som helhet exempelvis användningen av servicesedlar för att köpa service Huvudutredarna Sandberg och Niemi-Iilahti har själva konstaterat att det är en tidsödande process att grunda nya samarbetsorganisationer och därför torde kommunerna söka samarbete bland redan existerande samarbetsorganisationer. Korsnäs kommun föreslår att man kunde utreda om planeringen av markanvändning, boende och trafik i regionen kunde samordnas i Österbottens förbunds regi. Korsnäs kommun föreslår att Samarbetsdelegationen i Vasaregionen inom ramen för ett mångårigt handlingsprogram ger förslag på sådana åtgärder inom den kommunala serviceproduktionen som kommunerna bör samarbeta kring för att gynna stadsregionen som helhet. Exempelvis kan lyftas fram bildandet av ett svenskt regiongymnasium med SÖFUK som takorganisation.

Fördjupat samarbete Organiserandet av kommunal service gällande social- och hälsovården i enlighet med ramlagens bestämmelser har redan gjorts. Kommunerna Malax och Korsnäs samt städerna Närpes, Kristinestad och Kaskö har bildat en beställar-utförar samkommun, kallad Kust-Österbottens samkommun för socialvård och primärhälsovård. Samkommunen inledde sin verksamhet 1.1.2009.


Förslag kring samarbete i serviceproduktionen Som regel för samarbetet i serviceproduktionen bör vara att kommunerna söker samarbete då det gynnar Vasaregionen i sin helhet. För att sköta samarbetet i serviceproduktionen kunde kommunerna med fördel låta utreda behovet och möjligheterna med bl.a. servicesedel på regional nivå. Myndigheternas skyldighet att trygga de språkliga rättigheterna inom serviceproduktionen i dagsläget och i framtiden kräver språkplanering. Utvecklingsbolaget VASEK är etablerat och handhar näringspolitiken

i Vasaregionen. Det är därför inom markanvändning, boende och trafik samt i serviceproduktionen över kommungränserna där kommunerna behöver söka nya organisationsformer. Samarbetsdelegationen för Vasaregionen har överenskommit om nya spelregler 2009 där målet för samarbetet mellan kommunerna är en enhetlig, livskraftig och konkurrenskraftig Vasaregion med god service på båda språken, samt att principen för regionsamarbetet är varje kommuns självbestämmanderätt. Som ett redskap överenskoms att innehållet i regionsamarbetet konstateras i ett mål- och arbetsprogram som sträcker

sig över ett eller flera år. I dylika program kunde Vasaregionen inta lämpliga uppgifter för fördjupat samarbete i stadsregionen. Det fördjupade samarbetet i Vasaregionen kunde ha följande indelning: 1) utvecklingspolitiken för markanvändning, boende och trafik samt näringspolitik och 2) serviceproduktion. Utlåtandet behandlas under våren 2010 i samarbetsdelegationen för Vasaregionen.

Skön vårvinter önskar Anita Ismark Kommundirektör

Fördjupat   samarbete 

Service‐produktion

Utvecklingspolitik  

Uppgift

Uppgift

Markanvändning, boende,  trafik  

Organisation

Uppgift

Näringspolitik  

Organisation VASEK  

Österbottens  

Service över  kommungränsen 

Organisation Vasaregionens kommuner 

förbund

Verktyg

Verktyg

Verktyg

Samhällsstrukturanalys, plan för kollektivtrafik och  trafiksystemet och  genomförande 

Utvecklingsprogram, regionalpolitiska program  (KOKO, kompetenscenter,  mfl) 

Samarbetsavtal, ramavtal  för användning av service  över gränser,  servicesedlar 

Korsnäs kommuns förslag till hur det framtida kommunsamarbete skulle organiseras i Vasaregionen.

3


Byautvecklingsprojekt i Harrström Harrström ungdoms- och hembygdsförening tillsatte våren 2008 en arbetsgrupp för att utveckla byn, öka trivseln för invånarna och behålla byns livskraft. Gruppen består av representanter för byns föreningar, kommunen samt intresserade och sakkunniga från byn. Gruppen har under två års tid arbetat med en byaplan, för att med den som grund starta ett eller flera projekt som ökar trivseln och stärker byns/områdets livskraft. Vid uppgörandet av byaplanen har man tagit del av bybornas vilja och framtidsplaner. Man har även samlat in åsikter från utomstående för att få deras syn på Harrström samt kartlagt byns svagheter, styrkor och möjligheter. Utgående från bybornas önskemål och byns möjligheter har man preliminärt beslutat att försöka genomdriva flera projekt.

betande Highland kor och det fågelrika området vid åmynningen. Folk som besöker Harrström svänger ofta ner till hamnen men där finns ingenstans att parkera eller rasta. Båthuset utrustas med grillmöjligheter och kan användas både sommar och vinter. Jordmassorna bredvid båthuset utjämnas till parkering.

Muddring av fiskehamnen

Fiskekajen blir gästbrygga

Muddra hamnen för att möjliggöra fortsatt användning av den många år framöver. Vid lågt vattenstånd är det i dagsläget svårt att använda hamnen för större båtar och inom några år svårt även för mindre båtar. Hamnen är en nödvändighet för det omtyckta fritidsfisket och en av byns stora tillgångar.

Den gamla fiskekajen används inte längre eftersom yrkesfisket slutat och de som fiskar som biinkomst för fångsterna till Korshamn. Fiskekajen ligger mitt i hamnen nära slakteriet, den planerade utsiktsplatsen med båthuset, museet fiskartorpet och endast ca 500m från affär, bank och servicestation.

Museibåthus

Flytbrygga och båtramp

Ett ”museibåthus” med havsutsikt ska byggas vid hamnen, vilket kan användas av bybor och besökare. Ute vid hamnen har man vacker havsutsikt samt utsikt över

Vid småbåtshamnen förtöjs båtarna med fören mot bryggan vilket medför att det kan vara svårt att komma sig i och ur båtarna och besvärligt att lasta och lossa. För

4

Vindskydd och grilltak Jakt och fiske är en av de naturliga fritidssysselsättningarna i byn och lockar även besökare. Vid älgslakteriet nere vid hamnen planeras ett vindskydd med grillplats samt kanske en rökugn för fisk. Eftersom slakteriet ligger bredvid den gamla fiskekajen som planeras göras om till gästhamn kan grilltaket användas av jägare, fritidsfiskare och båtar vid gästhamnen.


att underlätta för båtägarna planeras en flytbrygga bredvid hamnen dit man tillfälligt kan flytta båten vid lastning, lossning, i- och urstigning. Dessutom anläggs en ordentlig båtramp för sjösättning och upptagning.

Simstranden Utveckla området vid byns populära simstrand för fler aktiviteter och längre säsong. För barnfamiljer ökas säkerheten för de allra minsta genom anläggande av skyddsområden och inhägnat grunt område. En flytbrygga skaffas för att möjliggöra vattenskidåkning och dylika vattensportaktiviteter.

Utplacering av bord och bänkar

Det finns ett flertal sevärdheter i byn som besöks både av bybor som motionerar och utomstående på besök. Vid dessa ställen skall utplaceras stadiga bänkar och bord.

Finansiering Den totala budgeten för alla planerade projekt uppgår till ca 95000€. Den största delen av finansieringen söks från TE-centralen men alla föreningar, båtplatsinnehavare, kommunen, privata fonder etc kommer att delta i kostnader och förhoppningsvis talkoarbete för att göra de planerade åtgärderna möjliga. Förhoppningen är att de planerade åtgärderna skall göra det så trivsamt i byn att man vill bo kvar, bosätta sig eller komma på besök. Och på så vis stöder vi de näringar och den service som finns och säkrar en positiv utveckling. Vi i arbetsgruppen är mycket glada över alla bybors engagemang och vilja att bidra till att vi får bo i en by som är livskraftig och trivsam för alla. Arbetsgruppen består av följande personer: Tomas Hansson (Harrström Ungdoms- och hembygdsförening), Boris Backholm (Harrström-Taklax med fl. byars samfällighet), Hasse Svartgrund (Harrström Lantmanna- och Fiskargille), Joakim Honkanen (Harrström Jaktklubb), Ulf Granås (Korsnäs kommun), Anna-Karin Pensar, Sofia Mitts-Björkblom och Marika Blomberg.

Det första av byautvecklingsprojekten, som förverkligas i Harrström är muddringen av småbåtshamnen, som pågår under februari månad.

Aktion Österbotten påbörjar ett samordningsprojekt

BYAR I UTVECKLING Syftet är att 30 byar eller byasammanslutningar utarbetar konkreta byaplaner för att identifiera vilka verksamheter och vilka typer av investeringar som är avgörande för att förbättra byarnas attraktionskraft. De byar som väljs ut att delta kommer att kunna söka ut om ett stöd på minst 500 € och högst 4000€ för sitt underprojekt; att utarbeta en byaplan för sin by med konkreta åtgärdsförslag. Deltagande föreningar väljs enligt följande urvalskriterier: • Registrerad förening eller sammanslutning • Ingen byaplan eller större uppdatering gjord sedan 2004 • Föreningsstyrelsens beslut eller motsvarande organ • Stödet beviljas för uppgörande av byaplan • Behovet av offentlig finansiering för förverkligandet av underprojektet är minst 500 € och högst 4000 €. Det offentliga stödet är max 70% av den totala kostnaden. Sammanslutningen behöver således ha minst 30% privata medel, i vilket vederlagsfritt arbete kan ingå • Byaplanen färdigställs under en period på 12 månader dock senast 31.3.2011. • Möjlighet att delta i utbildning för byarepresentanter Ansökningstiden pågår 24.1.2010 – 7.3.2010. Ansökningarna skall vara kompletta och försenade ansökningshandlingar beaktas inte. Ansökningsblanketter, anvisningar om ansökningsförfarandet och gällande dokument samt alla skriftliga anvisningar som påvisar att ansökningarna behandlas opartiskt och objektivt kommer att finnas tillgängliga på www.aktion.fi. För frågor och mer information kontakta Katarina Westerlund på Aktion Österbotten, tel. 050-3132769 eller e-post katarina@ aktion.fi.

5


Nya ettor i Korsnäs i höst Torsdagen den 4 februari ordnades skolinskrivningar i Korsnäs inför läsåret 2010-2011. Sammanlagt 22 elever inskrevs på första klass i höst. Elever i Korsnäs skolor läsåret 2010-2011 (indelat enligt nuvarande skoldistrikt): Harrström: 3 elever (1 flicka, 2 gossar), totalt 18 elever Kby: 10 elever (3 fl, 7 g), totalt 55 elever Molpe: 4 elever (2 fl, 2 g), totalt 30 elever Taklax: 5 elever (2 fl 3 g), totalt 38 elever Totalt kommer 141 elever att gå i kommunens skolor läsåret 2010-2011. För förskolan finns inga tillförlitliga siffror än.

Tekniska nämnden i Malax

Kommunfullmäktige i Malax och Korsnäs har 16.11.2009 godkänt avtal mellan respektive kommun angående den gemensamma hälsovårdens fastigheter samt ändring av instruktion för tekniska nämnden i Malax. Enligt avtalet skall Korsnäs kommun utse 5 medlemmar jämte ersättare att delta i tekniska nämnden Ordinarie Marina Nylund Heidi Kammonen Dage Stenbäck Anna-Lena Kronqvist Håkan Wester

i Malax, då gemensamma ärenden o underhåll, omändring, grundförbättring eller byggande av hälsovårdens fastigheter fattas. Kommunfullmäktige utsåg 1.2.2010 följande fem medlemmar jämte personliga ersättare till tekniska nämnden i Malax för mandatperioden 2010-2012:

Personliga ersättare Roger Bergström Anna Sjölund Max Nygrund Lisbeth Åkerman Olav Bernas

Täkttillstånd i Taklax Elin Holtti har ansökt om täkttillstånd på lägenheten Holti RNr 2:70 i Taklax by i Korsnäs kommun. Arealen är ca 11500 m2. Täktdjup i medeltal 0,43 m.

Nuläge, ansökan och täktplan Ansökan gäller ett område som i nuläge består av obrukad odlingsjord, till viss del bevuxet med sly. I anslutning till täktområdet finns en marktäkt som håller på att avslutas. Från området kommer att tas matjord vars tjocklek är beräknad till 43 cm. Det totala uttaget är beräknat till 5000 m3 under en tid av 5 år, (alternativt körs materialet därifrån inom en tidsrymd av 2 år). 6

Täktverksamheten kommer att ske ovanför grundvattennivån. Efter avslutad marktäkt kommer täktområdet att beskogas. Mellan slänterna och grannlägenheterna skall lämnas ett 10 m brett skyddsområde. Tillsynsnämnden beviljade 14.12.2009 det ansökta täkttillståndet. Före täktverksamhet påbörjas bör täktområdets gränser utmärkas av sökanden i terrängen med tydliga synliga pålar. Marktäktsområdets gränsdragning skall följa den uppgjorda marktäktsplanen. Tillståndsinnehavaren bör sedan tagande av marksubstans upphört, se till att området uppsnyggas och anpassas till omgivningen.

Bidrag för reparation av bron över Taklon bäcken Flyvägens väglag anhöll 2009 om bidrag för reparation av bron över Taklon bäcken. Tekniska nämnden beviljade hösten 2009 ett bidrag, under förutsättning att statligt bidrag ges, på max 75 % av godkända kostnader (staten + kommunen). Bron var i akut behov av reparation och borde åtgärdas före en ny vinter när tjälen börjar arbeta. Ärendet var brådskande och anhållan från Flyvägens väglag behandlades i nämnden före beslut erhållits från staten. Tjälen har tryckt ut kilstenarna, som brons betonglock vilar på, 40-50 cm och risken att bron utsätts för ras och inte tål de påfrestningar, som behövs vid normala transporter, är uppenbar. För att undanröja detta hot borde väglaget förstärka fundamentet som brolocket vilar på.

Beviljade bidrag Staten beviljade 28.10.2009 ett 75% bidrag på kostnadsförslaget om 9.636,00 euro för reparationen av bron. De verkliga kostnaderna för reparationen av bron blev 16.336,81 euro, vilket är 6.700,81 euro högre än kostnadsförslaget. De ökade kostnaderna beror bl.a. på att stödväggen som byggdes längs med kilstenarna på brons baksida blev högre byggd än vad som var planerat från en början, detta för att få kilstenarna så stabilt förankrat som möjligt i stödväggen. I detta fall skulle kommunen inte behöva utbetala bidrag eftersom staten nu beviljade hela 75% i bidrag. Tekniska nämnden beslutade 18.1.2010 med undantag från tidigare principer ändå att bevilja 10% bidrag (964 €) till Flyvägens väglag på godkänt kostnadsförslag eftersom vägen är mycket viktig för genomfartstrafik och reparationskostnaderna skulle bli mycket högre om bron rasat ner helt och den statliga bidragsprocenten kunde eventuellt ha blivit lägre.


Har Korsnäs kommun ett livskraftigt näringsliv även i framtiden? Alla företagare i Korsnäs kommun kommer att erbjudas möjligheten att delta i en undersökning och ge sina synpunkter på företagsamheten i Korsnäs. Frågeformuläret delas ut vecka 8 och svarstiden är en vecka. I undersökningen kommer det att frågas om vad företagarna förväntar sig av kommunen och regionens gemensamma näringslivsbolag Vasaregionens Utvecklingsbolag Ab (VASEK), hurdana utmaningar det innebär att vara företagare etc. Man kan också ge förslag på utvecklingsmöjligheter som man anser skulle gynna näringslivet i framtiden. Undersökningen har initierats av Korsnäs företagare rf i samarbete med Korsnäs kommun och kommer att genomföras under våren 2010. Arbetsgruppen består av Pontus Blomberg, Kjell Nydahl och Ole Sten från Korsnäs företagare rf:s sida. Annika Ravald är kommunens representant. Växthusodlarna representeras av Kaj Karlsson och från pälsdjursuppfödarna deltar Marcus Nordmyr. Camilla Stenbäck, magisterstuderande på Hanken, kommer att utföra och sammanställa undersökningen.

kommun som möjliggjort en fortsatt självständighet och upprätthållandet av en bra service för invånarna, hälsar Ole Sten från Korsnäs företagare. - Vad kan vi förvänta oss i framtiden och kan vi påverka utgången? Det är saker vi vill få svar på i ”företagsinventeringen”. Att få en hög svarsprocent är oerhört viktigt för undersökningens resultat och företagarna har här också en unik möjlighet att vara med och påverka näringslivets framtid.

Initiativtagarna vill betona det viktiga syftet med undersökningen som är att få en aktuell bild av branschfördelningen och åldersstrukturen. - Företagsamheten har varit det bärande konceptet för den positiva utvecklingen i Korsnäs

För tillfället finns det 376 företag registrerade i kommunen och det är mycket viktigt att så många som möjligt medverkar i undersökningen. En annan viktig del är att kunna förutse om kommunen också i framtiden har ett livskraftigt näringsliv och därmed förutsättningar att fortsättningsvis vara en välmående och trygg kommun att bo i. Alla svar i undersökningen behandlas konfidentiellt och enskilda personer som deltar går inte att identifiera.

Vilken syn vill vi mötas av i framtidens Korsnäs ? Den övre eller den till höger? Bilderna exemplifierar ytterligheter. Bilderna är tagna från Internet.

7


Markaffärer Fullmäktige godkände vid sammanträdet 1.2.2010 flera markaffärer, som uppgjordes i slutet av senaste år, så länge tomtrabatten ännu var i kraft.

Oy Spadealers Ab Korsnäs kommun har som säljare den 28.12.2009 undertecknat ett köpebrev gällande nedanstående fastigheter vilka sålts till köparen Oy Spadealers Ab. Fastigheten Björkhage 15:17 i Korsnäs omfattande 2500 m2 tomtmark. Fastigheten Måttsbäck 29:2 i Korsnäs omfattande ett outbrutet markområde på ca. 980 m2 av tomt nr 3 i kvarter 40 på industriområdet. Köpesumman är 1,28 euro/m2 eller 4437,00 euro.

Westerlund och Storgård Korsnäs kommun har som säljare den 28.12.2009 undertecknat ett köpebrev gällande nedanstående

fastighet vilken sålts till köparna Robin Westerlund och Malin Storgård från Petalax. Fastigheten Lindberg 6:44 i Korsnäs, vilken utgörs av tomt nr 3, kvarter 53 på Bovägen benämnda detaljplaneområde och är ca 3050 m2. Köpesumman är 1,52/m2 eller 4636 euro för markområdet och 400 euro för andel i vägbelysningen, sammanlagt 5036 euro.

Byggnadsbyrå B Ravald Ab Korsnäs kommun har som säljare den 9.12.2009 undertecknat ett köpebrev gällande nedanstående fastighet vilken sålts till köpare Byggnadsbyrå B.Ravald Ab för ett under bildning varande bostadsaktiebolags räkning. Objektet utgörs av ett ca 286 m2 stort markområde av fastigheten Norrby 12:129 Korsnäs by. Markområdet utgör tilläggsmark till tomt nr 5 i kvarter nr 13, på Norrby detaljplaneområde av ovannämnda fastighet. Köpesumman är 1.056,48 euro.

K. Vesterback Transport Korsnäs kommun har som säljare den 9.12.2009 undertecknat ett köpebrev gällande nedanstående fastighet vilken sålts till köpare K. Vesterback Transport. Objektet utgörs av ett outbrutet markområde ca 0,4640 ha av fastigheten Björklund RNr 15:47 i Korsnäs by. Markområdet utgör tomt nr 7 i kvarter nr 47, på industriområdet. Köpesumman är 2.876,80 euro.

Finska staten Korsnäs kommun har som säljare den 9.12.2009 undertecknat ett köpebrev gällande nedanstående fastighet vilken sålts till köpare Finska staten, som företräds av Västra Finlands Miljöcentral. Köpeobjektet utgörs av lägenheten Dumpen 2:30 i Edsvik by i Korsnäs kommun och omfattar 0,5150 ha (hela lägenheten). Lägenheten anskaffas till staten för naturskyddsändamål. Inga byggnader finns på köpeobjektet. Köpesumman är 200 euro.

Byggnadslov och åtgärdstillstånd Tillsynsnämnden har vid sitt sammanträde 14.12.2009 behandlat nedan antecknade ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd. De fullständiga besluten framgår från de av protokolljusterarna justerade beslutsblanketterna.

Medlem till uppbådsnämnden

Byggare Byggnadslov Tom o Ylva Westerdahl P Sandholm o D Wide Handelsträdg. Bengt Back O Andtfolk o G-B Yljens Korsnäs Andelsbank Spadealers Ab R Westerlund o M Storgård Malin Hulkki Elis o Anita Mannfolk S Rintala o C Lindholm

Kommunstyrelsen ombedes utse en ledamot och en er­sättare åt honom till uppbådsnämnden för år 2010. Till ledamot och ersättare bör såvitt möjligt utses personer med kännedom om de förhållanden, som råder under beväringstjänstgöringstiden och vilka själva avtjänat sin värnplikt. Kommunstyrelsen beslöt 8.2.2009 enhälligt återvälja Roger Bergström till ordinarie medlem och Sven-Erik Bernas till ersättare i uppbådsnämnden för år 2010.

Adress

Lägenhet

Ändamål

Edsvik Harrström Korsbäck Korsnäs Korsnäs Korsnäs Korsnäs Molpe Molpe Molpe

5:50 7:36 8:0 17:59 33:13 29:1 m.fl 6:44 6:84 10:122 5:115

Tillbyggnad bostad Bostad + ek.byggnad Värmecentral + lager Ändra villa till bostad Ändring i affärsutrym. Tillbyggnad hall Bostad Ändra villa till bostad Tillbyggnad uthus Tillbyggnad fritidshus

12:118

Förråd och stocklada

Åtgärdstillstånd Gustav o Elisabeth Hofman Korsnäs 8


Aktuellt från Baltikumvännerna Det nya året inleddes med en ny katastrof ute i världen, jordbävningen på Haiti. Den fick oss människor att igen tänka på hur mycket elände som händer på denna planet, denna gång var det en enorm naturkatastrof, men ofta är det också saker som vi människor själva ställer till, tex. krig och miljöförstöring. Som tur är så har människorna lärt sig att sträcka ut en hjälpande hand vid sådana här tillfällen, oftast är det ju fattiga områden som drabbas värst. Baltikumvännerna har åter igen ett år bakom sig, egentligen så firar vi 10-år sedan vi blev en registrerad förening! Vi vill nu passa på att Tacka alla givare, sponsorer, medarbetare som stött oss under det gångna året! Utan ert stöd hade vi inte kunnat förmedla hjälpen vidare till de personer som har det svårt i våra närområden. Efter att under några år besökt ett hem för hemlösa i Petrozavodsk och sett deras livssituation, har vi nu beslutat att försöka oss på att förbättra deras sanitets utrymmen. I hemmet ”Preodolenije” bor idag 39 män och 10 kvinnor, varav 10 är ungdomar som på grund av 18 års regeln har varit tvungna att lämna barnhemmet där de bott under större delen av sitt liv. De flesta av dem är föräldralösa, varpå det finns ingenstans för dem att ta vägen. Samhället har enligt lag skyldighet att ordna med bostad åt dem, men endast en av hundra får en sådan möjlighet. Hemmet är gammalt och slitet, men man har åtminstone tak över huvudet. Duschrummet och tvättstugan behöver renoveras, så nu anlitar vi en byggnadsfirma i Karelen som utför själva arbetet. Vi behöver förstås stöd för detta, så den som har möjlighet att ge ett bidrag kan ge det via bank, kontonumret är 555225-24315, referensnumret är Bilder från Petrozavodsk. 3502.

så stora i våra ögon, men den som inget har är säkert glad över denna form av hjälp.

Soppdag Årets ”soppdag” , som vi för ovanlighetens skull hade i januari, blev återigen en lyckad tillställning. Vi vill nu speciellt Tacka Korsnäs och Taklax älg jaktlag som skänkte köttet, och likaså till de som gav oss grönsaker och rotfrukter, Tack! Vi riktar också ett Tack till alla pannkaks givare, och hela gänget som från år till år ställer upp och hjälper till! Föreningens årsmöte hålls kl. 19.00 den 15 mars i Korsnäs församlingshem. Välkomna! Vi har ett nytt garantibrev från Moskva nu, så första sändningen kläder och skor på 3400 kg for iväg den 20 december, och följande är beräknad att skickas i april. Den 25 april kommer en vårkonsert att äga rum i Korsnäs, mer om detta senare. Mitt i vinterkölden och bland all den vackra snö som vi fått i år, värmer det oss att kunna föra fram den hjälp som ni har gett till oss för att föra vidare till de som behöver den mest. Den inre värmen är en tacksam kamrat. Text o foto: Eelis Kammonen

Projekt Fadder och soppköksprojekten i Karelen fungerar bra i detta nu, och det är tack vare er givare som detta har blivit en möjlighet. I nästa nummer av Korsnäs Nytt skall vi redogöra mer om dessa projekt. På Baltikumsidan har vår stipendiefond fått en god start. Före nyår betalades det ut stipendier till en summa av närmare 1000 euro ur fonden. De fördelades till barn och ungdomar på Palivere barnhem samt till två barnhem i Lettland. Summorna som ungdomarna får kanske inte är 9


DAGVÅRD I KORSNÄS KOMMUN

Anmälan för verksamhetsåret 2010-2011 (Gäller tiden 01.08.2010-31.07.2011)

KOTTEBO DAGHEM och FAMILJEDAGVÅRDEN På Kottebo daghem finns två avdelningar: Avdelningen Kotten för barn i åldern 3-5 år och avdelningen Lillkotten för barn i åldern 1-3 år. Båda avdelningarna erbjuder hel- och deltidsvård. Inom familjedagvården erbjuds hel- och deltidsvård för barn i åldern 1-6 år i familjedagvårdarens hem, på Molpe och Harrström gruppfamiljedaghem. För att nya platser skall kunna erbjudas bör en ansökningstid på 4 månader beaktas. Dagvårdsplatser kan sökas fortgående. För tidigare inskrivna barn anmäls om fortsatt dagvårdsbehov på blankett som sänds hem åt föräldrarna. Blanketten returneras till barnomsorgsledaren senast 23.04.2010.

Morgon- och eftermiddagsvård för förskolebarn och skolbarn i åk.1-2 Morgon- och eftisvård ordnas utgående från efterfrågan i de olika byarna. Ansökan om eftisvård görs på blankett som fås förskolan i Korsnäs eller från socialkansliet (Blomqvist). Ansök om eftisvård senast 23.04.2010. Anmälan till Kottebo och familjedagvården sker genom personligt besök på socialkansliet eller per telefon 3479146, måndag em. och fredag tel. 3641178. Birgitta Blomqvist barnomsorgsledare

Utryckningar 2009

Vintertips Den 11.2 var det nödnummer- eller 112-dagen och då kontrollerade väl alla sina brandvarnares funktion. Om inte, tryck på testknappen en stund tills varnaren börjar pipa. Hörs det ett kraftigt ljud är batteriet i skick. Numera måste man ha minst en fungerande brandvarnare per 60 m2 bostadsyta. I vinter är det mycket snö på taken. Behöver man hjälp med att få bort snön kan man kontakta brandmannaklubben. För en överenskommen ersättning tar brandmännen bort snön. Kontaktperson Nicklas Björkqvist, tel 0505971932 Österbottens räddningsverk Korsnäs enhet Tel. 3479150 10

Korsnäs enhets och Korsnäs ambulansens utryckningsstatistik 2009. Antalet utryckningar gick år 2009 ned till normal nivå. År 2008 var det ovanligt många trafikolyckor och FDV uppdrag. Utryckningar inom Korsnäs kommun 2008 Byggnadsbrand 5 Annan eldsvåda 2 Markbrand 2 Oljeolycka - Trafikolycka 11 Stormskada 2 Annan räddningsuppgift 2 Första delvård 29 Kontrolluppdrag 10

2009 3 1 3 1 4 2 2 19 14

63 5

49 7

Uppdrag sammanlagt i kommunen Utryckningar till grannkommuner

Korsnäs ambulansen 2008 2009 Antal utryckningar 439 391 Körkilometer 47577 40442


Sprutförarkurs

Elektronisk ansökan i praktiken onsdag 24 februari kl 19.00 Korsnäs kyrkby lågstadium Kom med och prova på att fylla i ansökningsblanketter i elektronisk form. En praktisk kväll där man kan diskutera olika frågor om ansökan. Det finns 12 st. datorer till vårt förfogande . Föreläsare från ELY-centralen (fd. TE-centralen). Kurstillfället är gratis. Arrangör: Landsbygdssektionen Anmäl senast 19 februari tel 3479137. Ni har möjlighet att öva på e-ansökan på http://tukihakudemo1.mavi.fi. Demoversionen är öppen för alla som vill bekanta sig med funktionerna.

tisdag 16 mars kl. 11.30-16.00 i Gamla Vasa Avgift 50 € Kursen hålls i Gamla Vasa, YA enheten (Korsholms lantbruksskolor). Anmäl senast den 9 mars tel (06) 3242492. Uppge lägenhetssignum vid anmälan. Vid förhinder och om ingen annullering görs minst två dagar före kursstart debiteras full kursavgift. Arrangör YA.

Informationsrunda

tisdag 30 mars kl. 19.00 i kommungårdens sessionsal Preliminärt program (slutligt program annonseras i Landsbygdens folk den 12.3): E-Wisu - produktionskostnadsberäkningar och djurregistret - ÖSL Miljöstödet – näringsbalansen, naturvårdsåkrar, dikesrenar och skyddsremsor– Ely-centralen Elektronisk stödansökan + nya karttillämpningen Kartturi, tvärvillkoren – Ely-centralen Lägesrapport om jordbrukspolitiken – ÖSP Arrangör: Landsbygdssektionen, ÖSL, ELY, ÖSP Anmäl om deltagande senast 29 mars

Gårdarnas energiprogram sparar energi Genom energiprogrammet är det möjligt för gårdarna att få mångsidiga tjänster för att spara energi och förbättra energieffektiviteten. Programmet bidrar också till bättre lönsamhet och uppfyller EU:s och Finlands mål för energibesparing inom jordbrukssektorn. Alla typer av jordbruks- och trädgårdsodlingsföretag i alla storlekar kan få nytta av programmet.

Besparing genom energiplaner Gårdarna kan spara energi genom frivilliga avtal om energieffektivitet. Energiprogrammet ger gårdarna möjlighet att låta utföra en energiplan hos en energiexpert. I planen ingår de objekt där gården kan spara energi och samtidigt utvärderas också gårdens möjligheter att öka användningen och produktionen av förnybar energi. Planen innehåller även åtgärder som gården kan vidta enligt resurserna. I stället för att anlita en expert kan gårdar med lägre energiförbrukning göra en egen utvärdering av besparingar. Utvärderingen utförs med hjälp av specifika checklistor. Det har planerats att större gårdar kan ersätta eller komplettera energiplanen med en utförligare energibesiktning. För såväl planen som besiktningen kan beviljas statsstöd.

Hur ansöka om stöd för en energiplan? Gården tar del i programmet genom att lämna in en blankett för deltagande till ELY–central eller lantbruks-

kansliet som vidarebefordrar blanketten. Blanketten kan laddas ner från webben på adressen http://lomake.mmm. fi (blankett nummer 441). Efter att gården anslutit sig till energiprogrammet beställer den en plan, varefter den som uppgör planen eller dennes bakgrundsorganisation ansöker om stöd hos ELY-centralen. Uppgörandet av planen kan påbörjas först efter att ett jakande stödbeslut har fattats. ELY-centralen betalar stödet till den som uppgjort planen/dennes bakgrundsorganisation. Jordbrukaren betalar sin egen finansieringsandel direkt till den som uppgjort planen Som deltagare i programmet åtar sig gården att enligt möjligheterna spara energi och förbättra energieffektiviteten när det gäller gårdens verksamhet och investeringar.

Material för gårdar som anslutit sig Motiva Oy sänder gården ett informationspaket, som bland annat innehåller anvisningar för utarbetande av en plan för egenkontroll samt anvisningar om hur man beställer en energiplan. Infopaketet innehåller olika verktyg för främjande av gårdens energieffektivitet samt guider och broschyrer om ämnet. Kontaktuppgifter till planerare som godkänts för uppgörande av energiplaner för gårdsbrukslägenheter finns på adressen http://snadi.mmm.fi/energianeuvonta. Fredrik Ek kommer att sköta om detta område. Vid behov kommer Patrik Majabacka att hjälpa till. Källa http://www.mavi.fi/sv/index/odlarstod/energiprogrammet.html 11


Kommuninvånarinitiativ

Delgeneralplaner Initiativ om att uppgöra en delgeneralplan på Västanpåsidan och Pålnäsområdet har inlämnats 26.3.2002 och behandlades i fullmäktige 11.12.2002. Beslutet blev att uppgöra en delgeneralplan för havsnära boende. Aktuell planering de kommande åren är revidering av delgeneralplan för Molpe 2010-2011 och för Harrström 2011. Revidering av detaljplan för Korsnäs kyrkby 2012 samt revidering av strandgeneralplanen för Korsnäs kommun åren 2010-2011.

Förbättrande av ishockeyrinkar Initiativ att asfaltera och grundförbättra ishockeyrinken m.m. i Molpe, Harrström och Taklax har inlämnats under åren 2002-2003. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till tekniska nämnden och därefter har skolnämnden och skolorna avgivit sina utlåtanden. Beslut har gjorts i fullmäktige att inta anslag för förbättringsarbeten på rinkarna

Annonsera i KorsnäsNytt Välkommen att annonsera i Korsnäs kommuns infotidning. Annonspriserna i bifogad tabell. Sänd material till kenth.nedergard@netikka.fi enligt angiven utgivningstidtabell. Manusstopp är två veckor före utgivningsdag. Annonspriser år 2010 (+ moms 22%) Svartvitt Färg Baksidan (1/1)

110

135

1/1-sida

100

125

½-sida

70

90

¼ sida

50

60

Radannons/ ruta

30

35

12

i ovannämnda byar i ekonomiplanen för åren 2011-2013 sammanlagt 45.000 euro. Arbetena görs under förutsättning att statsbidrag erhålls för förbättringsarbetena.

Förbättring av vägar och trafikleder Under åren 2007-2009 har flera initiativ inlämnats gällande vägförbättringar och lätta trafikleder bl.a. följande: Kyrkobyvägen, Bjurbäckvägen, Strandmossavägen, Tuvängsvägen, breddning av Taklaxvägen för lätta trafiken, lätt trafikled längs Sjövägen Molpe-Strandvägen och längs Strandvägen på sträckan Västanlid-Lärknäs och Harrström-Kyrkbyn. Kommunala kontakter till Vägförvaltningen och riksdagsmännen gällande statliga åtgärder för vägnätets skötsel hålls kontinuerligt.

Extra amorteringar Kommunen har haft ett gott finansiellt läge under senare delen av år 2009. Det vore ändamålsenligt att avkorta kommunens låneupptagning enligt en snabbare tidtabell. Extra amorteringar erlades på 323.131 euro i december 2009.

Utgivare: Korsnäs kommun Ansvarig utgivare: Anita Ismark Redaktionsråd: Henrik Rosendahl, Caroline Åbacka, Kjell Nydahl och Roger Bergström. Kontaktperson: Helena Höglund-Rusk Framställning: Kenth Nedergård Foton och material om inte annat nämns: Kenth Nedergård Upplaga: 1100 exemplar Utkommer 8 gånger 2010 till alla hushåll i Korsnäs Material sänds till Kenth Nedergård Postadress: Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs Telefax: 3479 190 Telefon: 050-5222 644 e-post : kenth.nedergard@netikka.fi

-

En kommuninvånare har enligt kommunallagen rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Kommunfullmäktige informerades om initiativ som är under behandling i Korsnäs vid sammanträdet 1.2.2010.

Nr 2-2010 utges 26.3.2010, manusstopp 12.3.2010 Nr 3-2010 utges 21.5.2010, manusstopp 7.5.2010 Nr 4-2010 utges 18.6.2010, manusstopp 4.6.2010


Damfotboll – ett bra sätt att förena nytta med nöje I Korsnäs kommun finns ett gäng glada tjejer, i alla åldrar, träffas alla söndagskvällar vid Korsnäs skola och spelar fotboll, under ledning av Katarina Wester-Bergman. På vintrarna sätter ju naturligtvis snön gränser och då ägnar sig gänget åt olika inomhusbollsporter. Träningarna är ett bra sätt att vara social under avslappnade former, och stämningen är alltid god. I somras deltog damerna i ”Unelma cuppi”, som ordnades i Vasa och laget tänker delta i sommar också, om uppslutningen är tillräcklig. Den som är intresserad att röra på sig och tycker om bollspel och lagsporter, är det bara att komma till gymnastiksalen i Korsnäs skola,

söndagar kl. 18:30. Vem vet, kanske just du har en fotbollspelare inom dig. Det lönar sig alltid att pröva på! Alla är välkomna med! Fotbollstjejerna KoOl/Anna-Karin Pensar

Team René Tackar sponsorerna för 2009! Profiweld (Huvudsponsor), Dermoshop, Björkbloms taxi & Buss, SpaDealers, Korsnäs Kommun, Strand-Mölle, Westbergs Handelsträdgård, Byggnadsbyrå B Ravald

13


Luftgevärsskytte Luftgevärsskytte vid Waterloo tisdagskvällar kl 18.30. Korsnäs Jaktförening/Korsnäs Skytteförening Info: Allan Granqvist Gsm: 050-566 9082

Molpe uf håller

KLÄDINSAMLINGEN fortsätter vid Gruvan

årsmöte kl. 14.00 söndag 21.2 på Fias Inn

Hela och rena kläder, skor, sängkläder mm. tas emot TISDAGAR KL. 15.00 – 18.00

Korsnäsnejdens pensionärer rf håller

årsmöte

från och med tisdagen den 9 februari 2010 till och med tisdagen den 13 april 2010 Baltikumvännerna r.f.

Fototävling om bästa vinter/ julmotiv från Korsnäs LC Korsnäs utlyser en fototävling om bästa vinter/julmotiv från Korsnäs. Fotot skall kunna användas för att tryckas upp som julkort inför julen 2010. Vinnaren får 50,-. Dessutom delas två tröstepriser ut. Klubben förbehåller sig rätt att använda de vinnande bidragen för julkortstryck. Bidragen bör inlämnas per post eller e-mail senast 01.04.2010 till LC Korsnäs/Lis-Britt Södergran Kyrkobyvägen 179, 66200  Korsnäs lis-britt.sodergran@khtgarden.com Frågor besvaras på tel. 0500-261003   Julkorten i fjolårets tävling ställs ut på biblioteket i mars månad. 14

på YrkesAkademin i Korsnäs (fd KKC) söndag 28 februari 2010 kl. 13.00. Stadgeenliga ärenden, Nordea bank bjuder på kaffe. Hans Hästbacka gästföreläsare. Välkomna Styrelsen

Korsnäs företagare rf kallar till

Extra ordinarie föreningsmöte tisdag 9.3. 2010 kl 19.00  i kommungårdens sessionssal. Ärenden: Val av föreningens styrelseordförande och styrelsemedlem. Val av föreningens delegater för regionorganisationens möten. Revidering av verksamhetsplan och budget  2010. YA, Yrkesakademin i Korsnäs föreläser om skräddarsydd utbildning för företagare och personal i projekten Start Up och Protek.   Föreningens medlemmar är välkomna ! Styrelsen


Teaterresa till Wasa Teater Sportlovet Biblioteket öppet måndag och fredag 12-19 tisdag och torsdag 12-16 onsdag 12-17. Titta in och låna böcker, tidningar, filmer, cdskivor. Bokbussen har uppehåll under sportlovsveckan. Kör igen vecka 11.

Utställning i biblioteket februari-mars Lars Nedergård, Sundom, målningar med motiv från gamla arbetsmetoder april Maria Mannfolk, fotografier

Verksamhetsbidrag Biblioteks- kultur- och fritidssektionens verksamhetsbidrag till föreningar och enskilda lediganslås att sökas i medlet av mars. Blankett på kommunens hemsida. Annons i Vasabladet lördag 13.3.

Sommarpraktikanter Korsnäs kommuns socialväsende anställer 2 sommarpraktikanter under sommaren 2010, en till barndagvården och en till äldreomsorgen Praktikanterna ska fylla 16 år under året. Anställningen är fyra veckor och arbetstiden är 5 h/dag. Närmare uppgifter fås av Barnomsorgsledare Birgitta Blomqvist, tel. 3479146 Äldreomsorgsledare Kerstin Sjöstrand, tel. 3479149 Fritt formulerad ansökan riktas till Korsnäs kommun /Socialkansliet Strandvägen 4323 66200 Korsnäs

Häxan och lejonet av C.S. Lewis lördag 27.3. kl. 19. Kom och se Hanna Lagerström med flera på teaterns stora scen! Bindande anmälan senast 12.3. kl.19., biblioteket tel. 06-3479140

Kvarkens natur Kvarkens natur - seminarium lördag 17.4. i Korsnäs. Föreläsare: Vesa Heinonen, Hans Hästbacka, Mariella Lindén, Kenth Nedergård, Carita Nyström. Närmare information senare. arr Ordkonst och Korsnäs bibliotek.

Författarbesök Anna-Lena Laurén, Rundradions tidigare Rysslandskorrespondent och författare till böckerna De är inte kloka de där ryssarna och I bergen finns inga herrar, besöker Korsnäs i vår! Reservera tisdag kväll 4.5. för möte med en intressant författare. Närmare information kommer senare. Arr. LC Korsnäs, Korsnäs bibliotek och Medborgarinstitutet.

Verksamhetsledare för 4-H i Korsnäs 4-H verksamheten i Korsnäs söker under våren en ny verksamhetsledare för 4-H verksamheten. Gunnel Södersund önskar avgå under våren 2010 från uppdraget som verksamhetsledare. Vi vill hitta en driftig och aktiv person för halvtidsanställning som är intresserad av att arbeta med barn och unga. Intresserade ombeds kontakta Gunnel för information ang. uppdraget. Gunnels telefon: 06-3646203 Styrelsen vill vi rikta ett riktigt STORT tack till Gunnel och Mikael Södersund för deras stora insats för 4-H verksamheten i Korsnäs. Vi ser fram emot en ny period med nya krafter och engagemang för ett aktivt arbete bland barn och unga i byarna med 4-H. 15


På bilden syns SÖU:s personal som ordnar aktiviteter i Korsnäs under 2010, fr.v. Helena Höglund-Rusk, Tina Storsjö, Jonas Rönnqvist, Veronika Söderblom och Ann-Sofi Finne.

SÖU sköter fritidsverksamheten i Korsnäs Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) har kommit överens med Korsnäs kommun om att sköta ungdoms- och fritidsledaruppgifterna i Korsnäs från början av år 2010, dvs medan ordinarie ungdoms- och fritidsledaren Roger Lindholm är tjänstledig. Detta avtal innebär att det inte är bara en person, som sköter verksamheten, utan uppgifterna fördelas bland SÖU:s personal. Helena Höglund-Rusk har huvudansvaret, men även Veronika Söderblom, Jonas Rönnqvist, Harriet Snellman, Jenny Holm, Jona Nyström, Tina Storsjö och Ann-Sofi Finne deltar i verksamheten när det behövs. Dessutom kan utomstående personer anlitas för specialkurser. SÖU har förbundit sig att ordna 18,5 timmar ungdomsoch fritidsverksamhet per vecka i Korsnäs. Förbundet redovisar använda arbetstimmar och bokförd verksamhet månatligen. Avtalet löper 1.1-30.6.2010 med sommaruppehåll och fortsätter därefter under hösten 1.8-31.12.2010 såvida parterna är överens sinsemellan.

Välbesökt infotillfälle SÖU ordnade ett välbesökt informationstillfälle i Korsnäs 13.1.2010 och presenterade sina planer. På plats var ett trettiotal personer från kommunens olika föreningar. SÖU presenterade den verksamhet som man planerat genomföra och hur man kommer att informera om aktiviteter. Föreningarna fick komma med frågor och synpunkter på vad som viktigt för föreningslivet i Korsnäs i dag. Mest kretsade diskussionerna hur få ungdomarna aktiverade i kyrkbyn idag. I de andra byarna verkade det lättare att engagera byns ungdomar i olika aktiviteter.

Info på Internet De fritidsaktiviteter som ordnas i Korsnäs publiceras kontinuerligt på kommunens hemsida http://www.korsnas.fi, välj Bo & leva och sedan Föreningar & fritid.

E-postlistan Korsnäs fritid Vill du få aktuell info om fritidsaktiviteter i Korsnäs? Anmäl dig då till Helena Höglund-Rusk helena@sou.fi, tel 320 5011 eller 050-5910049, så kommer du med på e-postlistan om Korsnäsfritid. 16

Många mötte upp till infotillfället för ungdoms- och idrottsföreningarna i Korsnäs.


Är du intresserad av att leda barnverksamhet?

Aktuella aktiviteter Närmare information hittar du på adressen http://www.projekt.sou.fi/youngpower/malax_korsnas/

Skoterdag i Korsnäs 13.3 En dag på isen med skoterkörning och MYCKET annat. Dagen genomförs i samarbete med Hälsa & Trafik. Bordsrollspel med tilltugg 15.4 Vi steker våfflor till mellanmål och fortsätter sedan med att genomföra ett bordsrollspel. Grilla inför sommaren Vi grillar kött, räkor och grönsaker, gör egen bål och bakar egen tortilla. Avgift: 4 €

Vill du få erfarenheter av att leda fritidsverksamhet av barn i praktiken? Nu kan Du söka som ledare för en Power Club. Klubbar planeras till alla byar i Korsnäs. Utbildning ordnas. Om du vill veta mera om Power Club kan du besöka www.powerclub.nu eller kontakta Helena Höglund-Rusk, tel 050 591 0049 eller helena@sou.fi

Info om idrottsbidrag FSI:s bidrag och projekt skall lämnas in senast 26.2.2010. Söker man bidrag via Seuratuki är det 15.3.2010 som gäller. Via Seuratuki har idrottsföreningarna möjlighet att få både hallhyror och arvoden för ledare ersatta. Kontakta Helena på fritidskansliet angående ansökningar, projekt och budgetering!

Anmälningar till Helena Höglund-Rusk 050591 0049 eller Veronika Söderblom 040-760 0500.

BARN- OCH UNGDOMSLEDARUTBILDNING Decibels fototävling: Gäligaste snöskulpturen! Gör en snöskulptur – alla redskap och accessoarer tillåtna – fota och skicka till decibel@korsholm.fi. Den snyggaste skulpturens skapare belönas med ett 50€:s presentkort till Ifolor, där man kan designa egna musmattor, kanvastavlor, kaffekoppar osv. Du ska vara 13-25 år och fotot vill vi ha innan 12.3 kl 16. Mera info på ungdomswebbportalen www.decibel.fi.

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta som ledare inom idrotten med barn och unga som målgrupp – i det här fallet barn upp till 13 år. Du lär dig grunderna i hur du blir en positiv och självständig ledare och utvecklar samtidigt dina personliga ledaregenskaper. Kursen vänder sig såväl till nya ledare som till dem som redan verkat som ledare. Kursen ger också en god grund för dig som vill fortsätta utbilda dig som ledare och tränare inom idrotten. FSI:s barn- och ungdomsledarutbildning ordnas 13.3.2010 kl.9-16.30 i Vörå (sista anmälningsdag 5.3.2010) Förfrågningar och anmälningar till utbildning@idrott.fi KURSPRIS: 70 € och i priset ingår kursmaterial, lunch och kaffe x2. (faktureras i efterhand) 17


Sportlovsprogram i Korsnäs Fre 26.2

Tis 2.3

Disco för åk. 5-6 i skolorna i Korsnäs och Malax kommuner. Plats: Korsnäs k:by skola kl 19-24. Wasa Disco Company sköter musiken. Inträde 2 €/pers. Servering! Arr. Star Teens

Aktivitetsdag på k:by skola. Både inom- och utomhusaktiviteter avlöser varandra och man kan delta i allt eller välja vissa aktiviteter. Inga avgifter! Arr. SÖU/Korsnäs kommun/fritid

Lör 27.2  

Zumba på Molpe skola kl. 15-16

med Magdalena Sigg. För alla åldrar mellan 12-70 år! Kom och pröva på denna nya modefluga inom jumppadans till latinamerikanska rytmer. Ingen avgift! Arr. SÖU/Korsnäs kommun/fritid

Mån 1.3   

Kul på isen med Tony och

Marcus. Kl. 13-15 på rinken i kyrkbyn. För flickor och pojkar i åk. 1-6. Stafett, lekar och spel på isen. Egen klubba medtages och hjälm är obligatorisk! Ingen avgift! Dragare: Tony Lagerström och Marcus Mannfolk Arr. SÖU/Korsnäs kommun/fritid

Gymträning för ungdomar på Hälsosmedjan kl. 15.30-17.00 med Veronika Söderblom. Ingen avgift! Arr. SÖU/Korsnäs kommun/fritid

Spelkväll på kyrkby skola kl. 19-21 med Sing

Star, Guitar Hero, dansmatta m.m. Ingen åldergräns! Ingen avgift! Arr. SÖU/Korsnäs kommun/fritid

18

Kl. 13-15 Kul på isen med Tony och Marcus på rinken i kyrkbyn. För flickor och pojkar i åk. 1-6. Stafett, lekar och spel på isen. Egen klubba medtages och hjälm är obligatorisk! Kl. 15-16 Teaterlekar, problemlösning

och lekar i grupp. Både inom- och utomhus. Dragare blivande ungdoms- och fritidsledare Sakineh Matar och Niklas Kevin. Passar för både barn och ungdomar.

Kl. 16-17 Pyssel/hantverk. Vi tillverkar små hantverk och pysslar tillsammans. Ingen åldersgräns och ingen materialkostnad! Dragare Helena HöglundRusk. Kl. 17-18 Zumba med Magdalena Sigg. För alla åldrar mellan 12-70 år! Kom och pröva på denna nya modefluga inom jumppa-dans.   Kl. 18.30-21.30 Ungdomscafé på Brandstation

Innebandy på Högstadiet i Petalax kl 19.30-21. Arr. Molpe uf. Ons 3.3

Resa till Parra och Kauhajoki

Välj mellan att åka slalom i Parra eller bowla/simma i Kauhajoki. Pris: Liftkort + bussresa 17, Slalom eller snowboardutrustning 4 h 13, Bowling/simning + bussresa 12,FÖRHANDSANMÄLAN senast 1.3! Åldersgräns: åk 4 eller yngre bör ha förälder/äldre syskon med! Busstidtabell: Molpe Andelsbank kl. 9.30, via Korsbäck kl. 9.40, Kyrkbyn kommungården kl. 9.50, Smedbacken/Taklax kl. 10.00, Harrström kl. 10.10, Parra ca 11.15, Kauhajoki ca 12.00. Hemresan startar 16.00 från Kauhajoki och ca 16.30 från Parra. Arr. SÖU/Korsnäs kommun/fritid


26.2-7.3.2010 Ons 3.3

Lör 6.3

Öppethus på Fias Inn kl. 19-21

Rinkbandyturnering mellan byarna i Korsnäs kommun samt Petalax och Bergö. Ca 10 personers lag (5+1 på plan). Lagen som deltar skall vara mellan 15-25 år. Köldgräns -15 C. 15 minuters matcher spelas. Stor vandringspokal som pris! Obs! Inga hockeyklubbor! Anmälningar  tas emot av Maria Mannfolk 0405589489. Servering av kaffe, korv, lemonad m.m. Arr. Ungdomsrådet i Korsnäs             

Arr. Molpe uf

Tors 4.3

Kul på isen med Tony och Marcus. Kl. 13-15 på rinken i kyrkbyn. För flickor och pojkar i åk. 1-6. Stafett,lekar och spel på isen. Egen klubba medtages och hjälm är obligatorisk! Ingen avgift! Arr. SÖU/Korsnäs kommun/fritid Innebandy på K:by skola kl. 18.30-20 för ungdomar. Arr. SÖU/Korsnäs kommun/fritid Fre 5.3  Öppethus på Brandstation kl. 19-22. Arr. Korsnäs uf & bf

Öppethus på Fias Inn kl. 19-23. Spelkväll kl. 1921 med Sing Star, Guitar Hero, dansmatta m.m. Arr. SÖU/Korsnäs kommun/fritid och Molpe uf

Sön 7.3  

Snökul i motorljud mellan kl. 12-16 vid

Saandin i Korsnäs. Körning och hoppning med MC, rallybilskörning för allmänheten, snöskoterdragrace, snöskoteråkning för barn, pulkbacke och servering. Arr. Korsnäs uf &bf/Motor Maniax

Snökul i motorljud! ”Saandin” söndagen den 7.3 klockan 12-16 Isbus Skotertur för barnen Åktur i 4WD rallybil eller isbil Prova på snöskoterdragracing med egen skoter Servering Inträde 2€, under 12 år gratis

Sponsorer: Lokalförsäkringen, Andelsbanken, Nordea 19


Aktuella kurser och föreläsningar Matglada herrar

Vårarbeten i trädgården

Korsnäs skola onsdag 10.3 -7.4 kl. 18.30-21.30 Viveca Westerlund-Their Kursavgift 25 € Vi tillreder läckra maträtter för vardag och fest och prövar nya råvaror och ingredienser. Kostnader för matvaror ca 12 euro/gång. Anmälan senast 24.2.

Korsnäs skola tisdag 30.3 och 6.4 kl. 18.30-20.45 Kaj Löfvik Kursavgift 10 € Vi gör oss redo för våren, får råd och tips om hur vi planerar vår hemträdgård och hur vi väljer blommor, buskar och träd. Vi bekantar oss med beskärning i teori och praktik. Anmälan senast 24.3.

Hygienpass Medborgarinstitutet i Petalax torsdag 11.3 och 18.3 kl. 18.15-21.15 Rigmor Grangärd Kursavgift 70 € Personer som i arbetet hanterar oförpackade livsmedel ska ha ett kompetensintyg, i praktiken genomgå ett skriftligt test som visar kunskaper i livsmedelshygien. Första kvällen behandlas lagstiftning och egenkontroll, förorening av livsmedel, matförgiftningar och hygieniska arbetsmetoder. Andra kvällen ordnas ett test. I kursavgiften ingår kostnader för test och intyg. Anmälan senast 24.2.

Streetdance och Hip-Hop OBS! Ändrat datum! Korsnäs skola lördag 13.3 och 20.3 kl. 14.30-17.00 Oona Jalkanen Kursavgift 10 € Modern dans för flickor och pojkar från åk 3 och uppåt. Anmälan senast 24.2.

Måla i olika tekniker Korsnäs skola lördag 20.3 och söndag 21.3 kl. 11.00-15.45 Eila Kultti Kursavgift 15 € Vi målar stilleben, blommor, landskap och andra motiv i akvarell, pastell, olja. Kursen passar för nybörjare och för dem som målat tidigare. Ta med eget material och matsäck. Anmälan senast 15.3. 20

Hundskola onsdag 14.4-19.5 kl. 18.30-19.30, första kvällen samling vid Korsnäs skola Kati Häggblom Kursavgift 15 € Vardagslydnad, social träning, ett fungerande samarbete mellan hund och ägare. Teori och praktiska övningar med hundar från 12 månader och uppåt (färdigt vaccinerade). Inga flexikoppel med på kursen som ordnas i samarbete med Kustens Hundklubb. Anmälan senast 8.4.

Motivera och engagera Medborgarinstitutet i Petalax onsdag 24.2 kl. 18.30-20.45 Lars Losvik Kursavgift 10 € Hur kan vi få inspiration och engagemang i vardagen? Hur kan vi utveckla oss själva och varandra och uppnå goda resultat? Motivationen är viktig för att skapa öar av lust, minska vår stress och öka vår mentala hälsa och livsglädje. Teorier, idéer och praktiska förslag på hur vi kan motivera och engagera medarbetare, varandra och oss själva. Anmälan så fort som möjligt.

Konflikter inom dagvård och skola Kommungården i Malax måndag 8.3 kl. 18.30 - 20.45 Märta Sandvik

Kursavgift 30 €, kaffe ingår Fortbildning om konflikthantering för dagvårdspersonal, lärare och alla som arbetar med barn. Anmälan senast 24.2.

Första hjälpen för daghemspersonal Medborgarinstitutet i Petalax tisdag 16.3 kl. 18.15-21.15 Lena-Karin Hofman Kursavgift 10 € Första hjälpen åtgärder vid de vanligaste olyckshändelserna på daghem och på lekplatsen. Fortbildning för dagvårdspersonal. Anmälan senast 24.2.

Fåglar i vår närhet Korsnäs skola tisdag 9.3 kl. 18.3020.45 Hans Hästbacka Kursavgift 5 € Vi lär oss känna igen olika vinter-, sommar- och skärgårdsfåglar som vi ofta möter eller hör. En presentation i ord och bild. Anmälan senast 24.2.

Kan färger göra eller förstöra? Harrström skola onsdag 17.3 kl. 18.30-20.00 Eivor Nygård Kursavgift 5 € Kom och upplev en kväll med roligt och tokigt om färg och stil. Du får tips och råd om vilka kläder och färger du ska välja för att bli till din fördel och framhäva din personlighet och stil. Anmälan senast 11.3.

Anmälan till alla kurser och föreläsningar: tel. 347 0371 eller 347 0571, mi@ malax .fi och www.malax.fi


Korsnäs kommun Tillsynsnämnden Strandvägen 4323 66200 KORSNÄS tel. 06-3479 111 fax 06-3479 190

Reparations- och energiunderstöd Statens bostadsfond meddelar om årets ansökningsförfarande för reparations- och energiunderstöd. Ansökningarna jämte bilagor skall vara kommunkansliet tillhanda senast den 9.4.2010. Ansökan om understöd för reparationer riktar sig till åldringar och handikappade (stödnivå 40 – 70 %), och är ett medel för att man skall kunna bo kvar i sin bostad så länge som möjligt. Ansökningarna beviljas på sociala grunder (1 pers/hushåll max.inkomst 1230 €/mån, 2 pers/hushåll 2055 €/mån osv. Förmögenheten efter att reparationsåtgärderna utförts får uppgå till högst 6000 – 7000 €/person. I hushåll där veteran/veteranänka ingår är max. inkomstgränsen för 1 pers/hushåll 1600 €/mån, för 2 pers/hushåll 2670 €/mån osv.). Ansökan om understöd för förbättring av fastighetsvisa hushållsavloppsvattensystem (35 %) kan göras av de som är utanför kommunens verksamhetsområde för det kommunala vattentjänstverket. Ansökningarna beviljas även här på sociala grunder. Ansökan om behovsprövat energiunderstöd för småhus (högst 25 %) (dock ej för arbetskostnaderna, för dessa kan ansökas om hushållsavdrag i beskattningen). Med detta understöd stöds åtgärder för förbättring av energiekonomin och ibruktagande av förnybara energikällor. Ansökningarna beviljas på sociala grunder (1 pers/hushåll max 1230 €/mån, 2 pers/hushåll 2055 €/mån osv.) Ansökan om understöd för sanitära olägenheter kan göras fortlöpande och sändes sen till statens bostadsfond för behandling. Anvisningarna och blanketterna finns på www.ara.fi, här finns också en redogörelse för understöd till vissa andra åtgärder. Ansökningsblanketter och närmare uppgifter från även av byggnadsinspektören, tel 3479111. De som anmält om intresse på förhand kommer att få sig tillsänt ansökningshandlingar.

BOSTADSBYGGNADER Ratikylä - Maunula - Potila - Tulisaari och Rintakorpi Brandsyn förrättas 2010 inom följande områden: - Lillkyro, tfn. 478 4218: - Järvenkylä Torkkola Saarensivu - Merikaarto Vasa, tfn. 325 1452 eller-325 1444: och Sundom -- Korsholm, Storkyro, tfn. 470 1320: Palhojainen Tuurala tfn. 346 0562: - Helsingby, Nykarleby,Toby, tfn. 785 6281: och Ytterjeppo, Karkmo PundarsForsby -- Oravais, tfn. 385 0524: Kimo Laihela, tfn. 475 0490: - Ratikylä Pedersöre, tfn.050 340 9912- eller 040 760 - Maunula - Potila Tulisaari och1657: Rintakorpi Sandsund - Lillkyro, tfn. 478 4218: - Merikaarto Vörå-Maxmo, tfn. 050 596 4750: Rökiö, Mäkipää ALLMÄN BRANDSYN ÅR - Järvenkylä - Torkkola och2010 Saarensivu -- Storkyro, Kaskö, tfn.tfn. 0400 868 782: Kyrkogatan och Berggatan 470 1320: Palhojainen - Tuurala -- Korsnäs, tfn. 06 347 9150: Molpe, öster om Vederbörande till kännedom meddelas, att inom ÖsterbotNykarleby, tfn. 785 6281: Ytterjeppo, ForsbyStrandvägen – Söderbyvägen Kolebackvägen tens område allmän brandsyn en- räddningsverks Oravais, tfn. 385 0524:-förrättas Kimo -- följande: Kristinestad, tfn. 06340 2219912 1562: ligt Pedersöre, tfn.050 eller 040 760 1657: Södra stamstaden och delvis Norra stamstaden Sandsund -- Malax, tfn. 06 347 7510: BOSTADSBYGGNADER Vörå-Maxmo, tfn. 050 596 4750: Rökiö, Mäkipää Börängen – Havras – 782: Långmossen - Alnäset Brandsyn förrättas 2010868 inom följande områden: - Kaskö, tfn. 0400 Kyrkogatan och Berggatan -- Närpes tfn. 06 224 3305 eller 0400 264 166: Korsnäs, tfn. 06 347 9150: Molpe, öster om StrandNorrnäs och Rangsby - Pörtom Vasa, tfn. 325 Nämpnäs, 1452 eller 325 1444: Sundom vägen – östra, Söderbyvägen - Kolebackvägen tfn.tfn. 346 -- Korsholm, Kristinestad, 060562: 221 1562: Som Södra representant för Karkmo syneobjektet ska stamstaden vid brandsynen Helsingby, Toby, ochNorra Pundars stamstaden och delvis delta ägaren, innehavaren eller en inför dessa ansvarig Laihela,tfn. tfn.06 475 0490: -- Malax, 347 7510: person som svarar för säkerhetsärendena. Ratikylä Maunula Potila Tulisaari och Rintakorpi Börängen – Havras – Långmossen - Alnäset Vid i småhus fästs uppmärksamhet bl.a. på att -- brandsyn Lillkyro, tfn. 478 4218: Närpes tfn. 06 224 3305 eller 0400 264 166: adressnumret syns, på brandvarnarnas antal och funktion, Merikaarto Järvenkylä Torkkola och Saarensivu Pörtom östra, Nämpnäs, Norrnäs och Rangsby på- möjligheterna att470 utrymma byggnaden vid en nödsituaStorkyro, tfn. 1320: Palhojainen - Tuurala tion, brandsektioneringen är Ytterjeppo, i skick, eldstäders och - att Nykarleby, tfn.för785 6281: Forsby Som representant syneobjektet skapåvid brandsynen skorstenars skick samt skyddsavstånd och sotning, på - Oravais, tfn. 385 0524:eller Kimoen inför dessa ansvarig delta ägaren, innehavaren trygg förvaring av brännbara vätskor och flytgas, på beva- Pedersöre, tfn.050 340 9912 eller 040 760 1657: person som svarar för säkerhetsärendena. ringen av lätt antändliga föremål nära byggnaden, Sandsund Vid brandsyn i småhus fästs uppmärksamhet bl.a.på påpriatt märsläckningsredskap, på elapparater och -installationer. - Vörå-Maxmo, tfn.brandvarnarnas 050 596 4750: antal Rökiö,och Mäkipää adressnumret syns, på funktion, Vid brandsyn ges0400 råd782: om hur man vid själv sköta Kaskö, tfn. 868 Kyrkogatan och Berggatan på- möjligheterna attäven utrymma byggnaden en kan nödsituaom säkerheten och vad man skall göra i en nödsituation. - att Korsnäs, tfn. 06 347 9150: om Strandtion, brandsektioneringen är iMolpe, skick, öster på eldstäders och vägen –skick Söderbyvägen - Kolebackvägen skorstenars samt skyddsavstånd och sotning, på SPECIALOBJEKT - Kristinestad, tfn. 06 221vätskor 1562: och flytgas, på bevatrygg förvaring av brännbara Brandsyner i specialobjekt förrättas under hela året på 2010 stamstaden delvis nära Norra stamstaden ringenSödra av lätt antändligaoch föremål byggnaden, pri-i . alla kommuner - Malax, tfn. 06 347på 7510: märsläckningsredskap, elapparater och -installationer. Börängenges – Havras – Långmossen Vid brandsyn även råd om hur man- Alnäset själv kan sköta - säkerheten Närpes tfn. 06vad 224man 3305skall ellergöra 0400 264 166: om och i en nödsituation. Pörtom östra, Nämpnäs,Norrnäs och Rangsby SPECIALOBJEKT Som representant för syneobjektet ska vid Brandsyner i specialobjekt förrättas under hela brandsynen året 2010 i delta ägaren, innehavaren eller en inför dessa ansvarig alla kommuner. person som svarar för säkerhetsärendena. Vid brandsyn i småhus fästs uppmärksamhet bl.a. på att  adressnumret syns, på brandvarnarnas antal och funktion,  FÖRETAGARE !!    vid en nödsituapå möjligheterna att utrymma byggnaden tion, att brandsektioneringen är i skick, på eldstäders och skorstenars skick samt skyddsavstånd och sotning, på Kommunen har lediga affärs‐  trygg förvaring av brännbara vätskor och flytgas, på bevaringen av lätt antändliga föremål nära byggnaden, på primärsläckningsredskap, på elapparater och -installationer. och industrilokaler för uthyrning.  Vid brandsyn ges även råd om hur man själv kan sköta om säkerheten och vad man skall göra i en nödsituation.

Ta kontakt med tekniska chefen  SPECIALOBJEKT

Brandsyner i specialobjekt förrättas under hela året 2010 i Ulf Granås, tel. 3479 130 för närmare   alla kommuner.

  information.  

Korsnäs den 10 februari 2010 Tillsynsnämnden

21

KorsnäsNytt 1-2010  

Korsnäs kommuns informationstidning nr 1-2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you