Page 1

แบบฟอร์ มการเสนอแผนพัฒนาแอพลิเคชั่นกิจกรรม HAC 2013 ชื่อแอพลิเคชั่น Best Before

วันที่ 13/1/2014

ชื่อทีม Best Before

ชื่อหัวหน้ าทีม ธนานนท์ เงินถาวร อีเมล iamnotkorr@gmail.com โทรศัพท์ 0901317525

หมายเหตุ

สมาชิกในทีม ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

โทรศัพท์

นายธนานนท์ เงินถาวร

iamnotkorr@gmail.com

0901317525

นางสาวอัญญา ริ มพนัส

anyarimpanus@yahoo.com

0804482121

นายอนุกลู ศรี โกตะเพชร

saipet999@gmail.com

0814390736

กรุ ณาอธิบายหลักการแอพลิเคชัน่ โดยระบุปัญหาที่แอพพลิเคชัน่ ต้ องการแก้ ไข กลุม่ เป้าหมายหลักที่เป็ นผู้ใช้ (user) ของแอพลิเคชัน่ :

อธิบายหลักการ เป็ นแอ๊ พที่ใช้ บนั ทึกเวลาในการออกกาลังกาย เพื่อคานวณเป็ นแคลลอรี่ ที่เผาผลาญไป แปลงเป็ น หน่วยของอาหารทีผ่ ้ ใู ช้ ชื่นชอบ เช่น ข้ าวขาหมู พร้ อมทั ้งแสดงผลเป็ นรายสัปดาห์ เพื่อให้ กลุม่ ผู้ใช้ เช่น เทรนเนอร์ ครูพละ หรือ คุณหมอ ได้ ใช้ ในการตรวจสอบความต่อเนื่องในการออกกาลังกาย ของคนไข้ และ ลูกศิษย์ รวมไปถึงการสร้ าง แรงจูงใจ และ ความตระหนักรู้ให้ กบั ผู้ใช้ งาน เพื่อ ผลลัพท์คือแนวโน้ มการออกกาลังกายที่ต่อเนื่องขึ ้น เพราะความต่อเนื่องเท่านั ้นที่เป็ นกุญแจสาคัญที่ จะนาให้ ผ้ ใู ช้ ออกกาลังกายได้ อย่างเห็นผลชัดเจน มีประสิทธิภาพ และ ตรวจสอบย้ อนหลังได้ สรุปปัญหาที่ต้องการแก้ ไข - ช่วยทาให้เกิดความรู้ จากพฤติกรรมการออกกาลังกายของตนเอง - ช่วยบันทึกพฤติกรรมการกิน เทียบกับ การออกกาลังกาย - ให้ความตระหนักรู้ ในความต่อเนื่อง สม่าเสมอ ของการออกกาลังกาย - ให้แรงบันดาลใจในการออกกาลังกาย ผ่านทางสังคม กิจกรรม ที่เกิดขึ้นใน app กลุ่มเป้าหมายหลัก - คุณครูพละ เทรนเนอร์ ฟิตเนส หมอ - กลุม่ คนที่รักการออกกาลังกาย หรื อ ออกกาลังกาอยู่แล้ ว


กรุ ณาอธิบายคุณสมบัติการทางานของแอพลิเคชัน่ ที่จะพัฒนาขึ ้นจนกระทังส่ ้ งงานในวันที่ 28 ก.พ. 57: Features 1. เพิ่ม challenge รางวัลจากร้านค้าต่างๆ 2. ดึง feed จาก Instagram ของดารา (ที่หุ่นดี) โดยใช้ #ออกกาลังกาย #โยคะ เป็ นต้น 3. รวบรวมข่าวสารกิจกรรมออกกาลังกายแต่ละที่สาหรับคนต้องการร่ วมกันออกกาลังกายและสร้างสังคมการออกกาลังกาย 4. ระบบ point ที่นบั จาก kcal ที่เผาผลาญไปแข่งกับเพื่อนที่เล่นแอ๊พนี้ดว้ ยกันเอง - ยิง่ ออกกาลังกายมาก ยิง่ เผาผลาญมาก ยิง่ ได้แต้ม 5. point ที่ได้สามารถไปแลก deal ต่างๆในข้อ 1 6. รายการการออกกาลังกายยอดนิยม เป็ นเป็ น 3 หมวด - Physical Activity - Exercise - Sport 7. ระบบ notification แจ้งเตือนเวลา user ขาดออกกาลังกาย หรื อ มีกจิ กรรมใหม่ๆเพิ่มเข้ามาผ่าน feed 8. อาหารยอดนิยมของคนไทย 10 รายการ ในการวัดผลการออกกาลังกาย (ว่าเผาพลาญไปเท่าไร) 9. Login ด้วย Facebook / G+ 10. เก็บประวัติผใู้ ช้ ชื่ออายุส่วนสูงน้ าหนัก เพื่อคานวนว่า ลงพุงหรื อไม่ 11. หน้าสาหรับกรอกอาหาร และ รูปอาหารที่กนิ แต่ละวัน แชร์ลง facebook พร้อมโลโก้ best before 12 สร้างเป็ น balance / graph เทียบการออกกาลังกาย (output) กับการกิน (input) 13. แชร์สถิ ติ เกรี ยนๆ ใน Facebook ให้เพือ่นเห็นว่าจะมี commitment ในการออกกาลังกาย แผนกิจกรรม / Timeline กิจกรรม

สัปดาห์ ท่ ี 1

สรุ ป content จากงาน workshop ศึกษาเครื่ องมือในการพัฒนา และ รวบรวมวัตถุดิบในการพัฒนา

2

3

4

5

6

x x

ลงมือพัฒนา ทดสอบกับกลุม่ ผู้ใช้ ชุดแรกก่อนส่ง แก้ ไข / เก็บความเรี ยบร้ อย / ส่งงาน กรุ ณาบันทึกเป็ นเอกสาร PDF ภายในวันที่ 15 ม.ค.57 และ ส่งมาพร้ อมกับไฟล์นาเสนองานวันที่ 12 ม.ค. 57

x

x x

x x

x

Hac  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you