Page 1

 8 ก ก  ก


ก ก 

ก   ก ! ก " #$%

%& 1.1 *%&+ ก ก , 


 ก ก ก 1. ## ก$%ก ก& $ก#' 2. ) * +ก , + -),*,./ 3. ก  .,* .# ก 4. )' 2# * # ก  /%ก /# . ก .ก ก ก


Functions -< Manufacturing Marketing

Operations

Finance/ Accounting

< .ภ ..H-)

/I'J


Function - # Restaurant Marketing ภ *ภ

Operations

 &#

#

Finance/ Accounting ,/


 ก L$ ก H,  ก , ( N/) , ( NLN/) - ./ก 0*1 - 1 ./ก 0*1 - %  - %  - ก 1ก - ก 1 - ก "45*6&ก

- ก กกก - /" %&2% , ก 0* ก

- %ก /" , - /" %&2% , 3ก 1 - , , ก - 3ก% - 3ก% ก


ภ (Production system) INPUT

PROCESS

Feedback

OUTPUT ,  ภ


 /ภ Old production concept : "D& "% $& = . + ภN


Modern production concept :  0* ภภ 3ภ"45* ภภN = $& - .


$*  ภL

N/ (Output)

^&2,L$N (Input)

1. , , _ * 10,000 1.  3,000 2. #L 2,500 2. c./ 153 3. ^ 1,000 3. . 10,000  N/ 13,500 4. ) 540 5. L2eL&' 1,500 ^&2,L$N 15,193 


-) (Productivity)

-) (Productivity) = Output Input

/, c 2ภ $L$

1. /&ภ,L (Partial Measure) ÂźĂ&#x2026;ÂźĂ&#x2026;Ă&#x201D;¾¡Ă&#x2022;èä ´Ê ĂĄĂ&#x192;§§Ă&#x2019;š

ÂźĂ&#x2026;ÂźĂ&#x2026;Ă&#x201D;¾¡Ă&#x2022;èä ´Ê ´Ê ÂźĂ&#x2026;ÂźĂ&#x2026;Ă&#x201D;¾¡Ă&#x2022;èä Ă&#x2021;Ă&#x2018;¾œĂ&#x2DC;´Ă&#x201D;Âş à §Ă&#x201D;š¡Ă&#x2DC;š


2. / Lก .L^& (Multi-Facter Measure) ¼Å¼ÅÔµ·Õèä ´é áç§Ò¹ + à§Ô¹·Ø¹+ ¾Åѧ§Ò¹

3. /</& (Total Measure) ¼Å¼ÅÔµ·Õèä ´é »Ñ¨¨Ñ·Õèã Êèà¢éÒä»


h#&ก


^&#L, _2ภ $L$ภ 1. . (Cost) 2. .H-) (Quality) 3. &'/#&.L (Flexibility) 4. _ (Speed)


ภ&.+% 1 : ภ&.+%,  ภ 1. ภ ,$ *ภ (Make-to-order) 2. ภ N L#,  (Make-to-stock) 3. ภ ภ ,$ *ภ (Assembly-to-order)


Volume

ภ&.+% 2 : ภ&.+%ภภ << & ภ High

Low

Batch production

Mass production

Continuous production

Project Low

Standardization

High


ก &.+% 3 : ก &.+%.H-) -

.H-)'N ? 2.ก/ N $ก#/# ' u N ก $ *ก , ))22#กL ก*  กก e ./# '$ก) L


.H-),e / *ภ /, 2I'J 1. .H-)) (Must be Quality) : NL NLI'J *.6 %& %3 ."454ภ .*ภ1%%02 "D&0 3ภ1FD2 " 14ภ 2. .H-)*2I'J (Attractive Quality) : ภภL ' I'J *.6 %,& 4ภ 1%$ %2 3 0 .*ภ% ภG30 3ภ0*"ภ0%& FD2621


Must be Quality : ภ & Attractive Quality : 2,L /* /


# .  2ภ ..H-),  ภ 1. Man 2. Machine 3. Material


vก TQM eL&กJ%ก w


 1 : ภ /ภ .H-)</& (TQM) # ภภ 3 ภ ,y$ TQM 1. ))2$ *ภ (Customer satisfaction) 2. ภ ,L L$)ภ (Employee involvement) 3. ภ )x&L L' (Continuous improvement)


 Deming (PDCA) 4. Act

1. Plan

3. Check

2. Do

.ภ Damrongsack Naparat <neng@ba.cmu.ac.th> : Department of Management : CMU Business School


# กก # .H-) ( ey TQM) 1. .L *ก 5. &2ก # 2. * 3. ก ,L L$)ก 6.  .&L L' 4. ก / 7. ก 2e$ _ ก ก u2ก /, 2 8. ,)+%ก *,L  <&e%L&ก


 ey TQM $ TOYOTA - Tell me, ILll forget - Show me, I may remember - Involve me, and ILll understand


 2 : ภ ภ )'.H-) 5 ,. .L & & & ,/2 IภL2#ภ/,-)ภ / ,/ภ/ _ I, # ' ภ .H-) . 1. ,, (Seiri) 2. ,/ภ(Seition) 3. ,/ (Seiso) 4. ,.$ ภH (Seiketsu) 5. , ,& (Shisuke)


5, 'N ? - 5 , ' ก  .,-)ก )''J&2# ก / /-&2ก  , + -)2ก .H-)$I )'Ju2ก , , 


5, 2e< ก y.~ SEIPI SEITON SEISO SEIKETSU SHITSUKE

N& ,, ,/ก ,/ ,.$ ก H , ,&

ก SCREENED SYSTEMATIC SPOTLESS STANDARDIZATION SELF - DISCIPLINED

 /&ก & ,/ c*ก,.$ ก H &


N 5, - 5 , ')  .H-) - 5 , กก )'Ju$ .H-)

- 5 , N,*L ' ISO TPM TQM


$2c*ภภ&ภ 5, - y.~NLภภ * ' 5, - 2ภ u 5, NLN/ u/& & - 5, 2e Â&#x201A; (Practical 5S) ภ_ ,, _ - 5, ,L#$ - 5 , NL2eLภ . NL 2e ภ L L L2ภ J#L& ภ_, c#_ N/ / _


 c. ,%$ 5, ก/& - )', ,-)/ & ,/ - )x /$. ก 2ก  .&L L' - , , 2ก ก.H-) - , , ก / & & ก,/ 2#ก. ก .ก


  - 2ก /,c2# & & & ก ,/ 'ก. ƒ#L& %ก  ก - L ' 5, J y.~N/ / )x# กก $J - „ 1986 #,' 5S L กN//) )% - N&N/ก  2e</& . _ e ,  N& ก/  .*I %N& ก/  N& #L ก 5, - ^. 5, ก) L# &< ก


2L2,c Â&#x2026;)$2eLJ #& ภ &ภ, $ LÂ&#x192; ภภ, $NL $/, $ NLภN ภ &ภ& , # 'NL , c) HN/ภc2ภ 2e

Damrongsack Naparat <neng@ba.cmu.ac.th> : Department of Management : CMU Business School


,/ภ '$+ &ภ/N/ L&LN ภ_ , c/N/ภ 2e2ภ # ภ#/ +# ภภ/2# & L,yภ c/ /-& .H-)  , + -)/& /-&

.H-)

 , + -)

Damrongsack Naparat <neng@ba.cmu.ac.th> : Department of Management : CMU Business School


ภ ,/ภ , #& ภ ,/ .ภH% '' '2e ,c )'2# ภÂ&#x2020;.~  ,ภ ภ</& &L,, L' )'hภ,ภ ภDamrongsack Naparat <neng@ba.cmu.ac.th> : Department of Management : CMU Business School


#& ภ /* ,c2#,-)/ /  &ภL ภ ภ u/ $ & & & ,/2,c 2#&*L2,-)/ /  . 2#/ $J )',.$-) &  /-& Damrongsack Naparat <neng@ba.cmu.ac.th> : Department of Management : CMU Business School


Appraisal Costs External Failure Costs

Costs of Quality

Prevention Costs

Internal Failure Costs Damrongsack Naparat <neng@ba.cmu.ac.th> : Department of Management : CMU Business School


ภ ..H-) QC ภ ภ.H-) QA QC ภ e_# ภ, #./ภ) L# ' $,& &ภ$,& J

QC , 22.H-)2#ภL *ภ.ภภภNL ภ ,ภภ ,./& Damrongsack Naparat <neng@ba.cmu.ac.th> : Department of Management : CMU Business School


ภ # .H-) - Total Quality Management (TQM) - ISO 9000 # .H-) 9000 - ISO 14000 ภ /ภ , / 14000 - ISO 18000 ภ /ภ ,.$& /-& 18000 - HA - Hospital Accreditation


)'Juภ&ภ # .H-) ISO - ISO &LภInternational Organization for Standardization - ISO - ภภ' ISOS L vLภw => u - ISO 9000 ' u,ภ,# .H-) ภ&ภภ /ภ /.H-) ภ ภ.H-) - )', , L' #L , / u

-HÂ&#x2C6;%. ,#ภ 2#ภ-) - .H-)2eN/N (Generic Quality System) NLL +. ภ 2/ภ_ NLc$/ << & II&$%ภ- ))2$ *ภ,y


ก # .H-) ISO 9000 - uก  # .H-) < ก&  $2 ก - $ก#/ก # )', 22.H-)$ ,  ก 2#ก *ก - $ก#/$ .H-) 2eL$ก#/$, - ก#/</& ISO


 /$ ISO 9000 - )' ,))2$ *ก2.H-)$

-Hˆ% /# 'ก ก &L,, - # ก ก.H-), c ,N/


 c. ,% / ISO ☺ )'2# *ก22.H-)$,  ก ก ☺ )'2# # & ก H%ก ก / , +

☺ )'2#, c.ก ก / +. ก N/ ☺ )'2#ก  . )x ก  2#ก / , + -) ☺ )'eL& /,*y,&กก / NL.H-) 2# #&/ L2eL&


h#&$ ISO 9000 Meeting Customer Expectation and Requirements ภ .h, *ภ/# ภ Damrongsack Naparat <neng@ba.cmu.ac.th> : Department of Management : CMU Business School


.ภ u ISO 9000 : 2000 $ภ#/

$

ISO 9001

ISO 9000 ISO 9004

Damrongsack Naparat <neng@ba.cmu.ac.th> : Department of Management : CMU Business School


.ภ u ISO 9000 : 2000 - ISO 9000 QMS - Fundamentals and vocabulary - ISO 9001 QMS - Requirements - ISO 9004 QMS - Guidelines for performance improvements

Damrongsack Naparat <neng@ba.cmu.ac.th> : Department of Management : CMU Business School


ก &.+% 4 : ก &.+%ก )&ก H% ก )&&/.,%,  ก 2 ก/& 2 + '

1. e .H-) : 2e ,ก H% 2. e H : 2e $


ภ&.+% 5: ภ&.+%ภ # ,  e /$,  1. Raw Material Inventory 2. Work In Process Inventory 3. Finished Goods Inventory

.ภ # ,  1. e .H-) : 2e ,ภ H% 2. e H : 2e $


ก &.+% 6 : ก &.+%ก ก Capacity (ก ก ) ' , c,*,./ 'ก ^&ก , c N/ ก ก /ก - < ก c& % : c& % (/„) - < # ก Œ : J#ก# ( /„) ก ก ก /ก^&$ - # : <  - #, ), : )'J,# , 


ภ&.+% 7: ภ 'ภ J +. ภ ( . ) $, & ,/ภ) - 2e - , + ) N/ ภu eL free trade zone - ) $, &,/ภeL J NÂ&#x17D;Â&#x17D;h - NL#LNภ*$&^&ภ - ภÂ&#x201A; & ', / 


+. ก ก ก (.L,/ก$ *ก) - $*L$L$ - , c2ก /# # ' - ก  ,/ก2ก $ก - #_ /Le/ - 2ก # Le.e


ภ 'ภ J,c ภภ (Location) ) H 1. ,L /ภ $L$ (Competition) 2. .,* (Cost) 3. ,# .IL Â&#x2020; (Hidden Effects)


ภ&.+% 8: ภ , &,/ภ1. Fixed Position Layout : L ' , L ' 2. Retail Service Layout : + ภ# , 2#,/./ *ภภ, ./ 3. Office Layout : ภ N# $$L, ,)+% 4. Warehousing and Storage Layout : . ,./ ภ 2e)'J2#ภ/ <&e%,*,./ 5. Process Layout 6. Product Layout


Office Layout Example

Damrongsack Naparat <neng@ba.cmu.ac.th> : Department of Management : CMU Business School


Process Layout

Damrongsack Naparat <neng@ba.cmu.ac.th> : Department of Management : CMU Business School


ภ+%& 9: ภ/* ภ   

" ภ / 0$ ภ

 

ภDamrongsack Naparat <neng@ba.cmu.ac.th> : Department of Management : CMU Business School


Gantt Chart

Damrongsack Naparat <neng@ba.cmu.ac.th> : Department of Management : CMU Business School


ภ+%& 10: ภ / ภ!

  

Break Down Maintenance Preventive Maintenance Corrective Maintenance Self Maintenance

Damrongsack Naparat <neng@ba.cmu.ac.th> : Department of Management : CMU Business School

production  

8 ก ก ก กก ก 1.1 FFกFก FFกF 1. FFกFกกFFกFF 2. FFก 3. ก Fก 4. FFFFก Fก ก กกก F ก ก ก Functions- Marketing Operations Fi...