Page 1

e-Learning Contents Development

พรพรหม อธีตนันท งานถายทอดเทคโนโลยีและกิจการพิเศษ โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Technology Infrastructure :- GITI ) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

การอบรม/สัมมนาเจาหนาที่ดานไอทีและแนวทางพัฒนาปรับปรุงขอมูล กรมสงเสริมการเกษตร “e-Learning กับ การสงเสริมการเกษตร” วันที่ 24 มีนาคม 2547 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1


ฤา การพัฒนา e-Learning คือ การนํา “เนือ ้ หา” ปกติ เชน หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน หรือ แผนใส ตาง ๆ แปลงรูปแบบใหอยูในรูปไฟลอิเล็กทรอนิกส แลวนําขึ้นเว็บ ถือวาเสร็จสิ้น “กระบวนการพัฒนา eLearning” ?

*Image from :- http://www.flextraining.com/

2


* Overture * „

http://www.ngsir.netfirms.com/chineseVersion.htm

„

http://www.ngsir.netfirms.com/englishVersion.htm „

„

„

“Physical courses”

http://www2.coca-cola.com/ourcompany/bottlersites.html „

From Coca-Cola Home Page => Our company => About Bottling => Virtual Plant tour

„

“interactive”

http://www.froguts.com/flash_content/demo/frog.html „

Medical School students!

„

“good simulation course”

3


หัวขอการนําเสนอ „

ขั้นตอนการพัฒนาเนือ ้ หา (The Process of Developing e-Learning Content)

„

เครื่องมือและแฟมขอมูลที่ใช (Content Development Tools and Files)

„

ทีมงานพัฒนา (The Human Resources Required for e-Learning Contents Development)

„

Case Study :- Open Source LMS in Thailand

„

เครือขายการฝกอบรม และ แหลงความรู เกีย ่ วกับ e-Learning 4


ขั้นตอนการพัฒนาเนื้อหา* (The Process of Developing e-Learning Content)

*Source :- http://www.sloan-c.org/publications/jaln/v1n2/v1n2_andriole.asp

5


ขัน ้ ตอนการพัฒนาเนื้อหา

6


การพัฒนาเนื้อหา „

1) การกําหนดความตองการ „

ตามวัตถุประสงค „

„

„

วิเคราะหความตองการ ทําไมตองสรางหลักสูตรนี้ วัตถุประสงค คือ อะไร หลักสูตรนี้ สอดคลองกับวัตถุประสงคใหญ ของ ปริญญา หรือ ประกาศนียบัตร หรือไม

ตามลักษณะการทํางาน „

Basic Ability / Basic Achievement

7


การพัฒนาเนื้อหา 6W „

„ „

„

„

„

(ตอ) 3H

Why

„

„ „

Proposal Reasons educational needs / effects

„

targeted participants

„ „

educational themes ranges of content

„ „

person in charged of course development instructors

„ „ „

development schedule period offered number of days

„

site

How „ „

Whom

„

What Who

When

„

How many „

„

development method educational method tools and teaching materials number of targeted and participants and classes

How much „

course development course, course cost estimated

Where

8


การพัฒนาเนื้อหา „

2) การออกแบบหลักสูตร „

แปลงความตองการ -> งานและกิจกรรมการเรียนรู

„

ผูเชี่ยวชาญเนื้อหา ทํารวมกับ ผูออกแบบขั้นตอนการสอน (Instructional Designer) เชื่อมตอกับความตองการตาม วัตถุประสงคและลักษณะการทํางาน

„

กิจกรรม „

กอนการเรียนการสอน „

„

ระหวางการเรียน „

„

อบรมผูเรียนเรือ ่ งการใช Technology & Tools

Webboard, Database , Web Access

หลังการเรียนการสอน „

Test, Assignment, Evaluation 9


การพัฒนาเนื้อหา „

(ตอ)

3) การพัฒนาหลักสูตร „

การรวบรวมเนือ ้ หาเขาดวยกัน „

แปลงเนื้อหาแบบปกติ (เอกสาร ตํารา) ใหมาอยูบน เครือขาย

„

„

เตรียมซอฟตแวร ที่จะนํามาใชสราง ปฏิสัมพันธ

„

ทดสอบผานเครือขาย/อินเทอรเน็ต

การสรางตนแบบ 10


การพัฒนาเนื้อหา „

(ตอ)

4) การนําเสนอหลักสูตร „

โดยการกําหนดบทบาท ของ „

ผูสอน „ „

„

ทีมงานสนับสนุน „

„

กระตุนใหเกิดการปฏิสัมพันธผาน Webboard แนะนําการแกปญหา สนับสนุนการปฏิสัมพันธของ „ ผูเรียนกับผูเรียน, ผูเรียนกับวิชา „ ดูแลระบบฐานขอมูล „ ดูแลระบบใหคะแนน

ผูเรียน „ „ „

สวมรวมสนทนา สงงานที่ไดรับมอบหมาย การติดตอ ผูสอนกับนักเรียน 11


การพัฒนาเนื้อหา „

5) การประเมินผล „

„

(ตอ)

ใชแบบสอบถามออนไลน „

ความลึก ความเหมาะสมของเนื้อหา

„

เปรียบเทียบแบบ Online กับแบบ F2F

6) โครงสรางของโปรแกรม „

ความสอดคลองของ “วิชา” กับภาพรวมของ หลักสูตร (ปริญญา/ประกาศนียบัตร)

12


The Process of Developing e-Learning Content* Planning

Scenario Writing

Gathering/Creating/Editing Data

Data Integration

Production of a CD-ROM / Upload Contents on a Web Site *Source :- e-Learning Contents Development Course , Center of Center of the International Cooperation for Computerization (CICC)

13


1) Planning „

First we decide “ What kind of e-Learning Content shall we make ? ”

„

We make clear the objective and application of the eLearning Content and organize the various ideas which come forth into a definite and concrete shape.

„

To insure general agreement among the staff as to the concrete image of the e-Learning Content- what shall we do ? and what can be done ? - and to insure that no misunderstandings occur, it is often effective to conduct a presentation.

14


2) Scenario Writing „

Here we plan out the e-Learning Content (i.e. the final product) in its entirety, including

„

how it will be operated, the flow of control, and how it will be presented.

„

These things will be expressed in the form of flow charts, rough sketches and “picture continuities” ( Storyboards) 15


3) Gathering/creating/editing data „

Once the scenario has been set, we turn to the production of each kind of data.

„

And for the data we will use in our e-Learning Content Development production - whether text, still picture, video, sound, or animation - which must be gathered, created, or modified, we process and/or edit it. 16


4) Data integration „

We make the flow of control and build each kind of data, in accordance with the scenario. Here we use an authoring tool.

17


5) Production of the CD-ROM / Upload Contents on a Web Site „

Once testing and debugging have been finished, the e-Learning Content are complete, and we produce the actual CD-ROM or upload the eLearning Content on a web site.

18


เครื่องมือและแฟมขอมูลที่ใช* (Content Development Tools and Files)

*Source :- e-Learning Contents Development Course , Center of Center of the International Cooperation for Computerization (CICC) 19


Scanner

Still Camera ( Digital / Analog )

Scanner Software Image Capture Image Editor

Video Camera ( Digital / Analog )

Multimedia Tools and Files Image Files (Graphic File)

Video Capture Video Editor

Microphone, MD, Cassette, etc.

Internet, etc

Video Files

Sound Recorder Sound Editor 3D Graphics Editor

Sound Files

Graphics Files

Authoring Tool HTML, Flash Movie File , Executable File Devices

Multimedia Tools

Files

20


Image „

Tools „ „ „

„

Adobe® Photoshop Adobe® Illustrator CorelDRAW

File Format „ „ „ „ „

*.png *.bmp *.gif *.jpg *.tif 21


Sound „

Tools „

Sound Forge XP

•Tools ... •GoldWave • Kwave

22


Common Sound File Type „ „ „ „ „

.wav - Window Wave File (8-32 bit PCM, MS ACM compressed) .wma - Window Media Audio .mp3 - MPEG layer 3 .aif - Apple Macintosh AIFF .mov - Apple QuickTime Format

23


Video „

Tools „

„

Adobe® Premiere

File Format „ „ „ „

*.mpeg *.avi *.mov *.ra 24


Authoring Tools „

Macromedia Flash MX Macromedia Dreamweaver

„

Microsoft Frontpage

„

Microsoft Office (Word, Excel,…)

„

25


WBT Authoring Tools „

Learning Management System „

Commercial Software „

WebCT (http://www.webct.com)

„

Blackboard

„

IBM Lotus Learning Space

(http://www.blackboard.com)

(http://www.lotus.com/lotus/offering3.nsf) „

FlexTraining

(http://www.flextraining.com/)

26


WBT Authoring Tools (ตอ) „

Learning Management System „

Open Source Software „ Moodle „ The

(http://moodle.org/)

Manhattan Virtual Classroom

(http://manhattan.sourceforge.net/)

27


http://moodle.org/

28


ทีมงานพัฒนา

(The Human Resources Required for e-Learning Contents Development)

29


Members of the e-Learning Team* Course Instructor

Teaching Assistant Consultant (Optional)

Instructional Designer

Teaching Assistant

Graphic Designer

Media Specialist

Programmer *Source :- The Development of High Quality e-Learning Courseware for students in Higher Education : Empirical Finding from Chiang Mai University, Dr. Thanomporn Laohajaratsang 30


The Human Resources Required for Multimedia Contents Development* „

1) Multimedia Producer

„

2) Multimedia Director

„

3) Multimedia Scenario Writer

„

4) Multimedia Creators

Project Leader/Manager

Instructional Designer

Media Specialist

*Source :- e-Learning Contents Development Course , Center of Center of the International Cooperation for Computerization (CICC)

31


1) Multimedia Producer „

The multimedia producer handles the general direction of the production work through the length of the project.

„

He conceives of, and does the basic plan for, the multimedia contents and handles the related capital planning, cost management and assigning the human resources to their jobs.

„

In addition, making a sales plan and handling the marketing of the finished multimedia contents are also part of the producer’s work.

32


2) Multimedia Director „

The multimedia director along with the producer are the central figures for coming up with a concept and developing the plan.

„

In the process for creating the scenario, based on the script written by the scenario writer, he prepares the written directions for creation of the flow of control, the story boards and each type of data.

„

He must also allocate work to the team members and manage the work schedule of each creator. 33


3) Multimedia Scenario Writer „

The multimedia scenario writer creates the scenario for the multimedia content based on the scenario outline drafted by the director.

4) Multimedia Creators „

Multimedia Creators can be broadly divided into three categories. „

Multimedia „

a) Image Creators

„

b) Sound Creators

„

c) Programmers 34


(1) Multimedia Image Creators „

Multimedia image creators, following the scenario, gather the raw material, and process and edit it, it for each kind of data, including video, still picture, and animation.

„

Image creators need to know the methods and techniques for production of multimedia contents and must have specialized knowledge and creative skills in respect to video, still pictures, and animation. 35


(2) Multimedia Sound Creators „

Multimedia sound creators, following the scenario, gather the raw material which will become the sound data and process and edit it.

„

Like image creators, sound creators need to know the methods and techniques for production of multimedia contents and must have specialized knowledge and creative skills in regard to sound. 36


(3) Multimedia Programmers „

Multimedia programmers, following the scenario, program the flow of control.

„

The also take the various types of data and integrate them with the flow of control.

„

Programmers need to know the methods and techniques for production of multimedia contents and must have specialized knowledge and creative skills in regard to programming. 37


Case Study :- Open Source LMS in Thailand

38


Case Study :- Open Source LMS in Thailand „

http://thaidigitalschool.net/moodle

„

http://www.thaimoodle.net

„

http://www.kradandum.com/E-learning

39


http://thaidigitalschool.net/moodle/

40


http://www.thaimoodle.net

41


http://www.kradandum.com/E-learning/

42


เครือขายผูพัฒนา Moodle http://www.plearndee.com/moodle/

43


เครือขายการฝกอบรมและ แหลงความรูเกี่ยวกับ e-Learning

44


เครือขายการฝกอบรมและ แหลงความรูเรื่อง e-Learning „

http://www.correct.go.th/training.html

„

http://www.ru.ac.th/e-learning/

„

http://www.ru.ac.th/e-learning/home/advertise.asp

„

http://www.thai2learn.com/

45


ขอขอบคุณ และ สวัสดีครับ

Email: pornprom.ateetanan@nectec.or.th http://giti.nectec.or.th/pornprom 46

IT-e-learning_2  

พรพรหมอธีตนันท งานถายทอดเทคโนโลยีและกิจการพิเศษ โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Technology Infrastr...

Advertisement