Page 1

ก  ก.


 กก  !" #ก $% & '

 กก ก  ก

 % ( " "" ก )$$ %* + % # ก , - !

'! 2


 ภ  1. ภ

!!"ภ # $ !!%& ' $ % %& 2. * *$ภ+  ! ,%"% %& 3. $ภ$ "'% .+

$ภ/ &"ภ!!&01 ",% .%

!% . 2ภ

4. &&",4* &"% " ภ$ "" ","ภ + 2ภ

5. * "ภ # $ (Pay per Performance) 3


ก  ก. / -   5  

ก  $% 1. ก   -& (ก  -%  )ก 2. ก "#$%& $' -% ก 

4


%&'( () *' %&'( () *' ก. 

ก(+, 5 %&' 14 - %&'( () *'ก01 2 3+ - %&'( () *'ก01 (  - %&'( () *'ก01 +44& )2 5 - %&'( () *'ก01 6ก1 - %&'( () 7' &7 %8ก9  ( () : 29&0 &7&0 

5


%&'( () *' ( ) Salary Structure Salary

ภ017'&7

ภ01 6ภ1 ภ01 +44 )2 5

ภ01 ( 

ภ01 23+

1 Level

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6


 *' ก(' 9 ก. 1=กก9  *' ก(' 9 (+, : 29 : &7 >?27' =2*3'*' ก(' 9 &7ก : 29 ก. @*A *ก17' 1&1B +&กACD ก 9 1(E=28E4 @(6F =2*9(+, (+, +%8E C 882 ก. %8 8 ' 0 3'D ' 17 9  :

7


 *' ก(' 9 ( ) 38,800 40,000 34,000 35,000

30,400

30,000

26,800

25,600

25,600 28,800

25,000

22,000 24,000

20,000

20,400 16,800

15,000

15,600

10,400 8,300

9,100

15,600

12,000

10,000

9,000 7,200

5,000

7,900

ร)

ศา สต

เอ ป.

เอ

ก(

วิศ วก ร

รม

รม

ป.

ศา สต

ร)

ป ) โท (ว ิศว กร ป.

ป.

โท (ต อ

จา ก

ป.

รม

ตร

ี 4

ศา สต

ร)

ร) ป.

ท ตร (ี แ พ ป.

ตร (ี ว ิศว กร

ยศ าส ต

ป ี4 ตร ป.

ปว ส.

ปว ท .

ปว ช.

0

8


ก?: ( () +*9+G ก. B) +H 1ก(กAIC ก ก =: - กA=+ก ก ก. 1=ก93 &1Bก9  ก?: ( () / *'31(ก ' 8 7.5 *9 ( () *' 7'1=& L?: ( () *'+*9+G - กA=+ก ก ก. 0 &1Bก9  ก?: ( () / *'31(ก ' 8 6.5 *9 ( () *' 7'1=& L?: ( () *'+*9+G %8 9(& Aก1ก ก. Aก1ก ก. (@)2

@*Aก9 ( ก?: ( () ก9  ' 8 ก?: ( () *' 7'+H 9


% & ก(กAICก*8% & * ' ก+(1 ก 9(  (PA) %8&9 ก Aก1ก %88O&ก* (&.) 3'1 18D'F 3 8( : C  C(1E2 (> C& *9ก (Tris) (+, =2+?กF %8 ก. * 9 PA 19 A8 ( =2**8 % & %8( =8(+, ' 8 ก93 =D2 E'(S@&9ก9 A% &

: =: &7&031(ก ' 8 11 7'+H  ก. *3'% &D  =2( ก

10


 *7D* ภ. 1=ภ*&( (@)2 DE'D *7D*( ภ 20% ( +?: ( () +*9+G %8@*A*&D' &8 1ภ+(1 ภ9(  ( Performance Agreement : PA.) &8 : 5 ภภ9 ( (@)2 ?: ( () +*9+G =2(E)2 1%8ภ *7D*1= 3+ =: 1) ภ9 ( ?: ( () 3'&7&0 7.5 % D' (+, =: - 6 % ( ภ 0ภ&8 - 1.5 % D' 1 PA.  &8 2) ภ9 ( ?: ( () 3'&7&0 6.5 % D' (+, =: - 5.2 % ( ภ 0ภ&8 - 1.3 % D' 1 PA.  &8 11


2.8   . 2551

Financial Viability

 ภ "$

!!&014 . ' !,% 

 ", $ภ/%&"ภ$ %$ ",% "  %

2% ",$8&014! ",9$ภ1ภ $ ,9

 $8 2ภ ", ภ <ภ + !!&014 . ' %+$:ภ&014!ภ + % % ",$8

 2ภ % % % ภ  $ 

"& ,% 2 ภ=. +> .> %$ ",% " 

F1. &'112 ภ( 8828) D 88

Stakeholder

% % ; ภ & ภ*"$ŕ¸

Internal Process

Pn5 (Sn4) (&1&'0Am@E= 7+' H ภ.

% ภ * :  $ 

 2ภ ! %$ ",% " 

Sn5 (L3.) 1=i L1ภ 9 =2 Cภ 10 @' 1ภ(+=82 + . Sn6 (L4.) D' ภ. (+, Cภ ภ(=8 7'

Sn7 (S3./P6.) 3'ภ8 1(+, Cภ

=2E  &1 &2 ' 1 . '81&0* *D*

.

Pn7 (Sn5) &(&17'+H D'1=*8L1 i L1ภ 9 =2& ' ภ 81ภ(FIRM-C) 0ภm@ ภ. (PC-FIT)

Pn9 (Sn7) 9( ภ&)2 & Cภ &'ภ8 1 &1 =21= ภ.

Pn8 (Sn6) @i ภ*ภ17' D'(+, 1 O (=8ภ

Pn10 (Sn7) 9(  ' E01E &1@ LC (E0ŕ¸

@. +E.

.

A 9 KM .

m. @ . ภ. +.

@.

+E.

@ .

Pn6 (Sn4) @i +& Lm@ ภ&ภ.. 0ภrs8 Learning & Growth

 2ภ !  $ ภ "!"

L1.1 & & 0 ภ* 9 ภ9  ภ.

.

L3.2 (&1&' &1@ LC =2=m8D ภ.

.

L2.1 & & 0 ภ@i 0ภ =21=%8  1&9(q* 80 L6& C Cภ

@. L4.1 (&1&'&8 D'@i &7ภ(+, Cภ ภ(=8 7' A 9 KM . @.

L3.1 ACD'7'+H 1=*8L1 i L1 ภ 9 =2& ' ภ 81ภ(FIRM-C)

@. +E. 0ภm@ ภ. (PC-FIT)

L5.1 & & 0 ภ* 9( % %8= && ( 6 ERP

. @*.

ภ!

45

Sn1 (L1.) 1= @8ภ0 =2( =8( . 1 O &ภ Sn2 (L2.) @ ภ 1=&1B 1&1Bภ. 180 L6& C Cภ Sn3 D'ภ& & 0 ภ@i 0Am@ . (@21 Sn4 &1 ภ =21=0Am@ (+, =2@?@ D* . Pn1 (P3.5/F1.) @i +& Lm@D ภ9(  ' *ภ &'17(@21(E(6FO6& C 67 8C EVM &ภ.. Pn2 (Sn1) @i  @8ภ0 D'1=1 O ( =8( CภE: 9

. Pn3 (Sn2) @i &1B 1&1Bภ @ ภ 180 L6& C Cภ

@. Pn4 (Sn3) @i 0Am@ 1+ m8

m. ภ(@21

.


Strategic Plan

Past Performance Purpose Internal environment

Vision

Core Competency

Mission

External environment Core Values

Organization Objective Strategies Action Plan

Competencies Alignment

1

2

3

4

KPIs

Strategic Goals

KPIs

Program

KPIs

Project

KPIs

Activity

KPIs

Strategies Alignment

12


р╕Бр╕▓р╕гр╕Ър╕гр╕┤р╕лр╕▓р╕гр╕Ьр╕ер╕Зр╕▓р╕Щ(Performance Management) р╕Б% Vision & Strategy

 р╕Б

 р╕Б р╕Б% Mission

 р╕Б

 р╕Б

$  р╕Б% $  р╕Б% 56 7  89

р╕Б% Mission

 р╕Б

р╕Б

!" $ 

р╕Б $ 

#р╕Б 

р╕Б

$ 

 р╕Бр╕Б#р╕Б 

13


ก+(1 ก9(   8 1. ก   2. ก  - ก -  ก 3. !"#ก$ก

14


 ?ก' กก+(1 ก9(  6 () +*9+G 2551 rs8 &8 . E=: 1.

 8

ก9(  1 %88 1.1

TAก%2;+(&*

1.2

กD$%%%2B .ก K*"J!PR!@(EVM)$#$ ()* 3 AJ"** 1.2.1 EP

(' 8)

(กAIC 1

2

3

4

5

80

85

90

95

100

14 "#$

4

$. %

5

K*LMก .N.#$)#. B$@()* . กD2.

5

K*LMก .N.#$)#. B$@()* . กD2.

1.2.2 ก!OกP$%%+@%;(M+%" 2 2.

:9 ก

 ก9(  &8 

E=: ก(

2.1

ก%2AJ"B#Bกก.D*

"#$

8

110

105

100

95

90

2.2

กAJ"% %&ก $. %/0#*

"#$

8

60

70

80

90

100E=: =231DE ก(

2.3

กB .(D;+# 2. I 2552**

2.4

ก $%%กB .ก"$. %/0#*

 ()*

8

20 ก.. 51

10 ก..51

30 .#.51

20 .#.51

10 .#.51

2.5

กกBก&E< (OCC) $. %/0# *

 ()*

8

25 .#. 51

20 .#. 51

15 .#. 51

10 .#. 51

5 .#. 51

2.6

ก+"?% @A2")B#C;$ Cก(D

 ()*

8

10 ก.. 51

5 ก..51

30 .#. 51

25 .#. 51

20 .#. 51

$+G $.HI

()*."ก %#2 ก (FIRM-C) ;$%&ก< ก=+. (PC-FIT) 2.7

ก#ก$+ PA $. %/0# *

 ()*

8

4 .. 51

30 ก..51

25 ก..51

20 ก..51

15 ก..51

2.8

ก %&ก

"#$

8

30

40

50

60

70

15


 2.9

E=:  &94 rs8 ก %&2K $%%%2( #ก%&A2")@R()#%(

 ()*

20-ก..51

10-ก..51

30-.#.51

20-.#.-51

10-.#.51

 ()*

20-ก..51

10-ก..51

30-.#.51

20-.#.-51

10-.#.51

 ()*

20-ก..51

10-ก..51

30-.#.51

20-.#.-51

10-.#.51

 ()*

20-ก..51

10-ก..51

30-.#.51

20-.#.-51

10-.#.51

 ()*

10-..51

31-ก..51

21-ก..51

11-ก..-51

1-ก..-51

กJ HD 2.10 2.11

ก %&N"ก . J)ก %";$M"ABกK*M";$ CกBกM

 ก(&ก$. %

2.12 2.13 3

ก %&กB .(D;+กD M ก=+. ก"; C(.)* )<#A ก=+.

&E< ก%2B .ก

30

3.1

%(%(ME$+%" 2#*

$+G $.HI

3.2

ก%2)*#*

$+G $.HI

3.3

ก%&<#A*

$+G $.HI

3.4

ก%2B .ก(!*

$+G $.HI

3.5

ก%2( #ก%&*

$+G $.HI

16


ก+(1 0

ก+(1 ก+H 

ก+(1 &1B 1&1B

;+ก(NN#)ก%2%&

17


(+=8( =8ก+(1 0 (1 : D1 +u**8ก+(1 ก+H 1. 

(%8DE' KPI 31 29ก 40 %) 2. 17'1&1B 3. @t ก1D ก 9 4. ก+H 1(=8 8 +u**8ก+(1 6ก8m@ 1. m7' 9 2. m 1 3. 1&1B ก

+(1 ก+H 

%8DE' KPI 100 %

+(1 &1B 1&1B

( 1 9  ) 18


&1B 1&1B @): O

&1B 1&1B 1กFA

&1B 1&1B

ก

;+ก(NN#)ก%2%&

19


ก+(1 ก+H 7'B7ก+(1 7'+H D 0ก (1 -14) L=ก 7'+H  1 -11 DE' 90 6 %8กDE'

KPI

7'+H  12 ?: 3+ +(1 %8กDE' PA 20


ก+(1 & '( & ' 7'B7ก+(1 @ ก D 0ก (1 -14) L=ก •@ ก 1 -11 DE' 180 - 360 6 •@ ก 12 ?: 3+ DE'L= 1 =2 ก. ก9 

;+ก(NN#)ก%2%&

21


8(D ก+(1 ก+(1 ก+H +G 2  =2 1 D () กกH1 (8( 9 1 1.. - 30 1.8.)  =2 2 D () 1ก1 (8( 9 1 ก.. - 31 L..) ก+(1 &1B v +G 1 : D () ก01m@ LC 22


 5 =(8=281 (&7ก =2ก9 1ก) 4 =1ก (=ก =2ก9 @ &1 ) 3 = ( 1(กAIC) (+w18 =2ก9 ) 2 @ DE' ( 29ก =2ก9 '(qก ' 8) 1 ++0 ( 29ก =2ก9 1ก)

23


;%%% (OภM"@ภภ?% @;$ภ$+ภ?% @(Performance Planning Worksheet) 3 43ภ"5( : 78-ภ' 9 :';<) 8(9% ( "5 &% 356220 & = ภ. 9 >>. >-ภ. %ภ% ภ;ภ-ภ. >$. >?8 1 "5 "@ 2549 (&%=& 1 &' ( 2548 E 31 (? ( 2549) >?8 2 "5 "@ 2549 (&%=& 1(H 2549 E 30 ภ% 2549)

ภ ( 40 )

' @*A

E=: 1&9(q*(ภAIC

1.' 7ภ') 7'(ภ=28' (Customer Perspective) 1.1 ภD'9+?ภF (S=281 9/88E=: * @?@ D* ()2 ภ@i &8

E=@ ภ* 9  9 

1

5. 85 % ?: 3+ 4 80 % ?: 3+ 3. 75 % ?: 3+ 2. 70 % ?: 3+ 1. ' 8ภ 70 %

1.2 ภ* 971)

+(1 0D1

8(D ภ 9( ภ

2

5 9(& 3'*ภ5 1=.. 2549 4 9(& 3'm8D 15 1=.. 2549 3 9(& 3'm8D 15 1=.. 2549 2 9(& 3'm8D 31 1=.. 2549 1 9(& 3'*ภ31 1=.. 2549

24


=$$$%>ภ (3 =ภ"5(ภ"#$%& (Performance Planning Worksheet) 3 43ภ"5( : 78-ภ' 9 :';<) 8(9% ( "5 &% 356220 & = ภ. 9 >>. >-ภ. %ภ% ภ;ภ-ภ. >$. >?8 1 "5 "@ 2549 (&%=& 1 &' ( 2548 E 31 (? ( 2549) >?8 2 "5 "@ 2549 (&%=& 1(H 2549 E 30 ภ% 2549)

ภ ( 40 )

' @*A

E=: 1&9(q*

:9 ภ+u**8

(ภAIC

2. ' ภ ภm8D (Internal Process Perspective) 2.1 ++0 1. 8(D ภ Performance - (& ภภ(@)2

Based 93+ภ9 (+, ' D1 D ()2 ภ+(1 0

2

1 (& ?ภ*ภ30 L.. 48 2 (& ?ภm8D 30 L.. 48 3 (& ?ภm8D 25 L.. 48 4 (& ?ภm8D 20 L.. 48 5 (& ?ภภ 15 L.. 48

2.2 ++0 2. 8(D ภ Performance - @i %+ ภ1ภ Based ( ) +(1 ภ +H (1D' &1B ภD& ' 17 KPI 3'

2

1 (& 3'*ภ31 1=.. 2549 2 (& 3'm8D 31 1=.. 2549 3 (& 3'm8D 20 1=.. 2549 4 (& 3'm8D 10 1=.. 2549 5 (& 3'*ภ10 1=.. 2549

25


1ภ*8  3 P

& / '% & Pay For Position

& 0 Pay For Performance

&  " # Pay For Person

 26


Q&A

Email Address: Chunate.s@egat.co.th

Hr-c11  
Hr-c11  

ก F F ก. ก F F ก F กก F F F ก ก ก F ก 2 1. F F ก F F ก F F F F 2. F ก F...

Advertisement