Page 1

ก ก ก ก

 . ก  


 ภภ ภ!"#ภภ $% !##&ภ%

  ภ !'$ ภภ % ภภ()#* + ภ,- (* – ภภ % (aggregate planning) : ภภ (operation planning)

 !"#%< % % ภ&*ภ &= >)$# ภ<ภ&" ภภ ##ภ%?<-!# ภ?(" @A 

 #A-ภ?"-B,-#*%- =C


กก ก * (*  ก ก A กก 

ก ก ก ก&%"#ก = A กก # !#ก (ก&&A% -D )

(*  = $


ก ก Aก

ก 

กก

ก ก*!#ก

ก ก 

(* 

Aก

=A- "กAก+ 3 )#

ก 

ก A*% C F )#/Aก 3 )#

ก ก

 C F

ก/<ก 

= - 


 "!#กก -Bกก A A=?ก *# #A-=&  - กก!"#ก กก &)# 

: : : : : : :

# ก  && ! ก H!#ก ( % *  C F=% ก%(**#


  -* + ก!"#ก กก @<ก- - %

#A-=&- - ,- =A!#ก- - #A-=&% ก : : :

# "% <ก I ก

 กก ?"ก -B,-%&%"#ก $

# ?("ก- - ! &&A% -* + ก A %?(")#*($* - $& ก !'$%#*,% "ก 2 &)&#) ก A=A ก A=%


ภ-%&%"#ภ?ภ  -B-K =& L- ภ'?ภภ >'ภ

ภ -%=&" !'$%?* (* -B*, $ -B"# @'-%=&"& * !, " && )# &%- # C (Safety Stock) -%&& " & -%"#ภ , " ภ-%=&""#ภ =-%=&""#ภ!+ Safety Stock- && "  #*ภ&-%&%"#ภ


ก A=A(กก ) ก A=A%@'  ##ก%%ก- - ,- %)#%ก

- - -  C?"ก&&A%!#UV ก < > ก!'$ !##A-=& =%@, " : UV กH=@ !# # ก ?"& *

- - ก&& )# < > ก!'$ !##A-=& : ?"%ก * )#?"ก * )#- - # ก : ?"%ก "&%)#- &##ก >'-Bก- - ! !# *#% % ?"# ก - - 


ก A=% (กก ) ก A=%%@'  ##ก%%ก- - %ก

- - ?* & $!# - $* 2 )#%กก* @"?=* ก!",-? %ก!'$ *#% ?" ##ก%%ก% ,- " %)#% ก * ก%ก H กW *#% ?"&%=%@?ก %%ก!'$?# ก ก%!#&& กW,"?(* %&%"#ก"# กW=%@

(*=%?(*%&%"#ก%ก, " ?%)#ก "#<*? -ก กก A%?(",%** -B? กW% *#% ก*#?"ก &*?(" * %!'$ &#* #? =A -ก " ก ก=*=%!# ก A* + )#กก* ก A=% =%@ก"-KL, "% @A- =&!##&ก?=@ก' +


กก &="กก  ก !##&ก &'@'ก&&A% - ก (*กก (*!#ก  X กก#A-=&  )#ก*?(" ก ก %% =% ก &="&*?(" *%&%% ?("กก % =%


กก  กก -Bก#&*#A-=&& ,"*#

(* % Xก : : :

C<% -ก%(=" #) +

 C<%  + ,-% ก ?("ก - 2-3  ก ก

ก !'$ -Bก # #@<ก " )#ก )#กW*% &*?(" *=A  #*C<%


กก  -ก%(=" ?%)#กก !"%ก!"#ก ก

 ก #A- ?"-B,-%#A-=& =%@-ก%(=" %(* Xก , " -ก%(=" ก!"#ก ก ก ก %#<*#* ก ?"-B,-%&%"#ก %- =C=<=A #A-?$ ก# " : *&& ?%)# : =%@ , "? *(*  #A-=&- ก# "

: &%"#ก : - ก ,"


กก  #*-ก%(="  #*-ก%(="


ก ก ก ก ก = @'(   "# 

%?* (* ?#& -B- &% กก : : : : :

 C F( ? " %)#, =W %)#, # !# = A"#ก?(" !"#%< กก กก ก 

 ก ก!"#ก ก% )#  $% ก ก ก!"#ก  Y #*


ก ก ก  -กก &#& A%  $* 6-24 )# *

=&"* + ?"-B-K A Aก + 1 )# ก ก @<กก !'$C?(* !#ก &**+ ?"-B-K A Aก + = - 


ก ก ก !"# ก !#ก ก 

 # , (ก )

กก

ก 

ก ก

ก= >)$# ก <ก&"

 %)#, ( )

 *, (-%)

! ก = !# C F


&%= % !#ภ ?= >)$# ภ- ภ# ! $=A ", FAS

ภ Production Plan

ภภ ภ %"#ภ

ภ ภMaster schedule

ภภ ภ #*&* +

ภ &%"#ภ @A , MRP

ภภ ภ "#ภ

ภ&&A%ภ ภ% ภ ,PAC


ภ ภ ภ C F? ภW "* "#(Lภ ภH !#ภ #*?

#*' )# #* *#,-$

: )#=h#ภ(make-to-stock) H "#<"#**# )# ภภ ภ* "# C F# , )#%%ภ&&  C F=A " @<ภภ ,"?ภ ภ: %ภ= (make-to-order) %)#<" ภ= #**# ภ<ภ&" " H ภ !#ภ= "#  !#ภ =* >' "# ภ* !# C F  ภ $ '%ภ ภ!# C F! $=A " : - ภ#%ภ= (assemble-to-order) -Bภ=%= * ภH ? !"# 1 !"# 2 &)# C F! $=A " # ภ ภภ- ภ# ภภA*%!# =*- ภ#%k*# + $=*- ภ#*# ', " ภภภ 

 C F=A " ภ ภภ= ภ<ภ&"


ภ ภ ="# ?ภ ภ ภ)#ภ

 ภภW&)# : !#!!# (Zone) : ภ= (Planned orders) : ภ- ภ#! $=A " (Final assembly)


!#!!#  !#!!# @<ก*##ก-B 3 =* ก?#& #<*?> 3 ก- - ก 

ก ก ,%*% ก *#ก = A * )#ก ก  ก= >)$# @A  %" กก ก? #<*? >2 >'ก- - % *#&*?(" * ?> 1 ก!"#ก ก ! $#=A " )#ก- ก# C F ก- - ก !'$?>$ % ก #* A*#&*?(" *


!#!!# -K A 

DTF >1

PTF >2

>3

ก ก ก - ก# C F = =%

 ($=*

>)$# = A

%


ก=  ก) ก= ก=  กก*  !#

ก ()#ก ก) ##ก-B>* + 3 >  ?> 3 กกก ก= %ก& # % ก &#%# >' &ก= ?" &'@'&%=% A *#A-=& #A- %)#%ก - - ! !##A-=&ก !'$ % ?""#- - ก= ?%* "#%ก&ก ก?%* ก= , " ก) " @<ก!"=<* MRP )###ก ?= >)$# = A ($=**#,-


ก- ก#! $ =A " -B! $#%ก ก- ก# =W -B C F (% 

-B ก ) "#%ก %ก =#&AC  #*ก - C$ ,-, "ก* A ,mก

 #*ก="ก ก


ภ&%"#ภ = A (Material Requirement Planning) MRP -Bภภ &&A% = A )#ภ&%

"#ภ%(*  MRP "-Bภ,ภ?ภ- -A- - ภ %)# %ภภ !'$ MRP (*?"&& % =A -B()#*, "* % = A," ?("#*#%)#"#ภ


ภH #A-=&!#ภ=*- ภ# #= (independent) #A-=&!#* ภ>' ,%*%&%= % 

ภ !'$ *ภ (* ภ!# C F=A " )# C F =W <- #A-=&#= %ภ- - )# ภ# (=A*%

=Cภ!#  ,%*#= (dependent) #A-=&= ภภ!"#ภ "#%?("?ภ )#- ภ# )#?"-Bภ?%* (#ภ ') (* @A ($=* )#ภ- ภ#*# &%ภ* *#A-=&-B#= ,%*#= -B==& L ?ภ *ภ&&  X ?ภ ภ!#*

(


กH #A-=&!#ก=*- ก# &%ก* *#A-=&-B#= ,%*#= -B==& L

?ก *ก&&  X ?ก ก!#*

(  MRP , " ก X!'$%= ก,%*-B#=

 !# MRP ก!"#ก ก =*- ก#* + ,%*-B #= ?"-B,-%&%"#ก!# C F?ก ก >'ก ก@<ก X!'$%= C F-B#=

 ?(" MRP )#*%=*- ก## ,""#ก ?(" ?"=W =$, "%)#,*


-K !"= ภ&%"#ภ = A ภ ภ  'ภภ&&  ?ภ = A (Bill of material: BOM)


?ก = A Bill of Material : BOM BOM - ก# "!"#%< !#=*- ก#"#?(")# C F

=A " !"#%< ? BOM @<ก?("?ก& -%=*- ก#"#?(" )#=###A-=&#= ?  "#ก (ก  ก) # ก ก-B *($@' C F=A " ?("? ก = A )#=*- ก# $% กก &=" !# C F=A "##ก-B * + ก กก ?(" ก&< !#ก=A " "-%!#*

=*- ก#"#ก


?ภ = A Bill of Material : BOM !"#%< ?

BOM &)# % !($=* -%"#ภ * ?(" &="!#=&" = =*- ภ# $% A L=4

B(1) L=3

C(2) L=2

D(1) L=1

E(2) L=1


ก =?  ?ก A !#=*- ก#!# C F? BOM $

 A =A ?"ก =*- ก# $ + ?ก : =*- ก# $?("ก  + C F : =*- ก# $-กD#<*? * + !# BOM   A " !=<!'$ Aก + ก=*- ก#!# C F % =#ก , " 1

 =* $ -B =#<*ก** $  = -B ($#ก?ก%กก !#ก* + )# =A!#* ก


ก =? A L=4 B(1) L=3

Q L=2 C(2) L=2

D(1) L=1

E(1) L=1 E(2) L=1

C(1) L=2 D(1) L=1

A % = 0

D % = 2

B % = 1

E % = 2

C % = 1

Q % = 0

E(2) L=1


MRP !# C F A Q ก= !#

 C F A=103 ($?(* 8 C F Q=200 ($?(* 7 !#%)# A=18 , Q=6 , B=10 , C=20 , D=0 E=30 =h#ก)#&%- # C !# A=5 , Q=6 ,=*- ก##) + ,%*% C F A %#<* $% 18 ($ %ก ก *,- " 10 ($ ,%*%ก# = A? + ก !'$ ! h#!# A,Q,B C %! ก "#ก=A ! h#!# D=200 E=500 A L=4 B(1) L=3

Q L=2 C(2) L=2

D(1) L=1

E(1) L=1 E(2) L=1

C(1) L=2 D(1) L=1

E(2) L=1

chap4_5  

กกกก กกกก .. กก FF FFกFFกFFFกFFกF กกFFกกFF กกกกกก กFFกFF กFFFFFFกFFFFFF กกกFFกกFกกกกFFกกFก กก กกกก กกFFกกFF กก FFFF – – กกกก ((aggrega...