Page 1

t e ev

2014 BELEDİYE SEÇİMLERİ

www.belediyesecimleri2014.org


Eyleme dönüşmeyen vizyon, tatlı bir rüyadır. Vizyonu olmayan eylem, korkulu bir rüyadır. Japon Atasözü


w

w

b

e

l

e

d

i

y

e

s

e

c

i

m

l

e

r

i

?

2

0

t e ev

?

?

1

4

.

o

r

g

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ

w .

2014


Hayatta işlediğimiz hataların çoğu düşünmek gerektiği yerde hislerimizle, hissetmek gerektiği yerde düşüncelerimizle karar vermemizden kaynaklanır. John Golbins


Siz Karar Verin Parçaları Yerine Koymak Bizim İşimiz Biz İyi Bir Ekibiz ve Hizmetinizdeyiz


“Dinamik Bir Seçim Kampanyası Dinamik Bir Demokrasinin Göstergesidir...’’


İmaj Çalışmalarına Neden Gerek Duyulur?

Bir insan yalnız başınayken nasıl korku içinde, tedirgin ve çekingense, onun aklı ve düşüncesi de tıpkı kendisi gibi, yalnızlık anında çekingen, zayıf ve temkinlidir, ancak ilişkilendirildiği kişi sayısına ve paylaşılmanın genişliğine göre sağlamlık ve güven kazanır. Bu yüzden siyasetin ve siyasetçinin muhatabı kalabalıklardır. Siyaset kalabalıklara yapılır. Bunun içindir ki, bütün kalabalıklar -yerine göre aleyhte olanlar bile- siyasetçiye güzel görünür. Siyasetin ve siyasetçinin esas hedefi; kalabalıkları etkilemek, kalabalıkları yönlendirerek gerçekleştirmek istediği her neyse onu kalabalıklara kabul ettirmektir.


m

l

e

r

i

2

0

0

9

Kalabalıklar tek tek insanlardan farklı olduklarına göre kalabalıklarla olan ilişkiler de bire bir insan ilişkisinden farklı olmalıdır. Kalabalıkları kabaca; belli amaçlar için bir araya gelmiş geçici varlıklar olarak tanımlayabiliriz. Geçici olma özellikleri kalabalıkların her haline yansır. Onun için, kalabalıklar ya da kalabalıklar içinde bulunan ve kitle birey olarak tanımlanan bir insan, akıllı olan değil duygusal olan, muhakeme yapabilen değil tepkisel olan varlıktır. Üzerlerinde duygu ve düşüncelerin telkin ve sirayet yoluyla aynı doğrultuya hızla yönelişi, telkinle alınan direktifleri geciktirmeden yerine getirme eğilimi bir bakıma otomatikleşme hakimdir. Davranışları patlama şeklinde, değişken ve aşırı hassas olur. Hemen hemen yalnızca bilinçaltının kontrolünde bulunurlar. Duruma göre çok rahatlıkla soylu, acımasız, atılgan, cesur ya da korkak olabilirler. Kalabalıkların olduğu her yerde dediğini yaptırmak isteyen zorlayıcı karakter yapısı ortalığı kasıp kavurur. En kişisel çıkarlar, en özel zevkler ve istekler bir anda gözden düşebilir. Her şeye güç yetirebilme duygusu hemen göze çarpar, hatta öyle ki kalabalıklar ve kitle birey için “ olmaz” diye bir şey yoktur. Küçücük bir ihtimal korkunç bir kesinliğe, hafif bir antipati azgın bir nefrete kolaylıkla dönüşebilir.

i

İşte kalabalıklar, bu özellikleriyle yönlerini belirleyecek birinin ya da bir şeyin varlığına ihtiyaç duyduklarından siyaset ve siyasetçi için dayanılmaz olur.

y

e

s

e

c

O halde, siyasetçi, öncelikle siyasetin etkisinin akli değil, duygusal bir süreç içerisinde cereyan ettiğini bilmelidir. Bu süreçte ikna eyleminin başrolü oynadığı düşünülürse, iknanın akli gerekçelere, dolayısıyla mantığa değil, iç psikolojik yapının değiştirilmesine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Bir bakıma duyguları yönlendirme siyasette her şeyin üzerindedir. Doğal olarak imaj ve imajı değerlendirip kalabalıklara aktaracak araçlar da ( mass media dahil her türlü araç) duyguları yönlendirmenin vazgeçilmez unsurlarıdır.

w

w

w .

b

e

l

e

d

i

Yalnız unutulmamalıdır ki, siyasetin etkisi duygusal alanda gerçekleşse de kalabalıkların duyguları kolayca yönlendirilebilecek bir şey değildir. Bir meydanda gösteri yapmak üzere toplanmış insanlarla oy verecek insanların davranışları bir tutulamaz. Uzun vadeli ve temel duyguları etkileyen bir düşünce, bir hareket ya da bir siyasi kişilik, kalabalıklar tarafından şaşmaz bir oy birliğiyle tespit edilir. Bu oybirliğinin yayılma hızı son derece şaşırtıcıdır. Çünkü söz konusu duygu olduğundan ve duygular da sonradan öğrenme yoluyla kazanılmadıklarından akıl gibi kolay yanılmaz. Akıl her an bir yenisi elde edilen bilgiye göre davranırken, duygu, temel sezgilere ve her insanda var olan ortak kabullere göre yönlenir. Bu yüzden duyguların oybirliği yaptıkları ya da üzerinde çoğunlukla birleştikleri şeyler güvenilirdir. Bir güzelliğin birçok insan tarafından hemen kabul görmesi ve çirkinliğin reddedilmesi gibi, iyi ve olumlu bir siyasi kişilik ya da hareket üzerinde de kalabalıkların birleşmesi doğaldır. Kalabalıklar tarafından kabul görüp de “kötü” olduğu iddia edilen bir şey düşünülemez. Bu durum ancak temel duygularını sarsacak şekilde kalabalıkların çok iyi kandırılmasıyla mümkün olabilir.

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ

g .

o

r

Tek tek insanlarla veya küçük küçük gruplarla ilgili bilgiler ve genellemeler, büyük ölçekli insan toplulukları için geçerli değildir. Büyük insan toplulukları yani kalabalıklar tek tek insanlardan oluşmalarına rağmen, varlık olarak insan teki ya da insanların ortak yanlarının bir arada bulunması gibi düşünülemezler. (Yapılardan oluşan şehrin yapıların toplamı olarak düşünülememesi gibi...)


0

9

Siyaset söz konusu olduğunda, insandaki diğer duyguların tetikleyicisi olan, karar vermede büyük payı bulunan nefret duygusunun önemini biraz açmakta yarar var:

e

r

i

2

0

Yaygın olarak bilinenin aksine siyaset için geçerli olan duygu sevgi değil, nefrettir; çünkü nefret birleştiricidir. Bir şeyden nefret edenler, fazla ayrıntıya girmeden ve birbirlerine benzerliklerine bakmadan aynı çatı altında kolaylıkla toplanabilirler. Onların mücadele azimleri iyi körüklenebilirse bir şeye duydukları nefret, bir arada bulunmamalarını gerektiren yüzlerce sebebin üstüne çıkabilir, diğer sebeplerin göze görünmemesini sağlayabilir. Oysa aynı şeyi seven insanlar bir araya gelmede büyük sorunlar yaşayabilir, çok geçmeden “en çok seven” olmak için aralarında hiç akla gelmeyecek tartışmalar ve kıskançlıklar çıkabilir.

e

s

e

c

i

m

l

Nefret duygusunu en güçlü yaşayanlar mağdurlardır. Bu yüzden siyasi kampanyalarda mağdurların ya da en genel anlamda kalabalıkların desteklenen bir siyasetçiyi sevmesinden çok, onun rakiplerinden nefret edilmesini sağlamak hedeflenir. Bu süreç içinde “iyi” ve “kötü” çelişkisi yerinde işlenmeli, iyi ve kötü abartıya kaçmadan ama yeterince sergilenerek nefret duygusu doğru yönlendirilmelidir. Nefret bir başka ifadeyle hoşnutsuzluk iyi tespit edildikten sonra hiç şüphesiz ki umut kendini çağrıştıracaktır. Umut bir hoşnutsuzluğun üzerine bina edilir ve uzun vadeli olmazsa kolaylıkla yönlendirilebilir. Bu yüzden özellikle zamanın kısıtlı olduğu ve en iyi şekilde kullanılması gerektiği kampanyalarda kısa vadeli umutlar iyi ele alınmalıdır. Hoşnutsuzluğun üzerine bina edilen uzun vadeli ama köklü umutlar, insan topluluklarında heyecan yaratmaz. Dolayısıyla uzun vadeli vaadlerle hedefe ulaşılması neredeyse imkansızdır.

i

y

Lucien Pye'ın “siyasal süreçle iletişim süreci arasında doğrudan ilişki vardır” saptaması bugün, hem alınan kararlar hem de yaşanan gerçekler düşünüldüğünde Türk siyaseti için çok anlamlı olmaktadır.

w

w

w .

b

e

l

e

d

Medyanın etkinliği ve sistemin pazarlama mantığı çerçevesinde siyasilerin tavır alışları son derece önem kazanmıştır. Temelinde ürünü ve ambalajını tüketicilerin, siyasetçiyi de seçmenlerin talep ettiği ortamda siyasetin ve ticaretin mantığı birbirine benzemektedir. Bu mantık da çift yönlü işleyen pazarlama mantığından başka bir şey değildir. İletişim araçlarının izleyiciyi reklam verenlere pazarladığı genel kabulü göz önünde bulundurulursa, (şüphesiz tam tersi de mümkündür) iletişim araçlarında oluşturulan imaj sayesinde de kalabalık izleyici grupları siyasi kurumlara ya da siyasetçiye pazarlanır. Pazarlama olgusu içinde imaj kavramı izleyiciyi siyasetçiye ya da siyasetçiyi izleyiciye sunma konusunda gittikçe daha çok önem kazanmaktadır.

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ

g .

o

r

Kısacası, herhangi bir sapma söz konusu değilse, bütün insanlar doğaları gereği iyiden yanadır ve asla kötü üzerinde ittifak etmezler. Bu arada özellikle nefret duygusunun ( ya da hoşnutsuzluk) siyasette son derece önemli olduğu hatta siyasi birlikteliğin neredeyse bu duygu üzerinde şekillendiği akıldan çıkarılmamalıdır.


e

1- İmajın önemine inanması,

b

2- İmaj danışmanına ve ekibe inanması,

w

w

w .

3- Paylaşmaya ve tartışmaya inanması gerekmektedir.

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ

g l

e

d

i

y

e

s

e

c

i

m

l

e

r

i

2

0

0

9

.

o

r

İmaj; bir fotoğraf ve resimdeki gibi gerçekliğin fiziksel anlamda görsel temsili ya da müzik ve edebiyattaki gibi gerçekliğin duygusal anlamda hayali temsili olarak tanımlanabilir. Bazen gerçeklikten uzak bir yapaylık ya da bir yanılsama olarak da kullanılmaktadır. Bu anlamda genellikle bir ürünün, bir popçunun ya da herhangi bir ünlünün imajından söz edilebilir. İmajın genel kabul görmüş tanımlarından biri de “zihinde oluşan imgeler bütünü” şeklindedir. Bu anlamda fırça darbelerinden oluşan ressamın bir resmi imaj kavramına denk düşmektedir. Günümüzde gerek Avrupa'da gerek ABD'de imaj, bir kişinin ya da kurumun yalnızca fiziksel görünümü ve kişisel özelliklerinden çok daha fazlasını ifade etmektedir. Ünlü Ressam Picasso'nun sergilerinden birinde, altına “ balık” yazdığı tabloya bakan bir kadın resimde balığa benzer bir yan bulamayınca Picasso'ya “bunun neresi balık” diye sorar. Picasso da cevaben “ her yeri” der. Kadın “ iyi ama bu hiç bildiğimiz balığa benzemiyor ki” deyince Picasso “ haklısınız benzemez, çünkü o balığın kendisi değil balığın resmidir” der. Siyasette imaj, Picasso'nun balık resmindeki gibi bir şeydir. Kalabalıklara sunulan siyasetçinin kendisi değil, resmidir. Eğer biri ya da bir şey kalabalıklara sunuluyorsa, yani o anda o birinin ya da o şeyin kendisiyle bire bir yan yana bulunulmuyorsa ve onunla çok samimi türden ilişkiler kurulamıyorsa -ki kalabalıklar içinde bu mümkün değildir- o biri ya da o şey hakkında söz konusu olan gerçeklik değil, imajdır. Zaten kalabalıklar için o anda siyasetçinin kendisi değil, onun kendilerine nasıl geldiği, kendileri tarafından nasıl algılandığı önemlidir. Günümüzde imajın bu kadar önemli olması çağla ilgili tanımları da değiştirmiştir. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi “imaj çağı”, “stratejiler çağı” olarak tanımlanmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da bu tanımlar önemleri artarak sürecektir. Öyleyse bir yönetici ya da siyasetçi kendisinin ya da başında bulunduğu kurumun imajını olumlu yönde oluşturabilmek için imaj, strateji gibi kavramları doğru değerlendirmek durumundadır. Çünkü hedef gruplar tarafından onaylanacak imajlar doğru planlanan iletişim stratejileriyle yaratılmaktadır. Bir kişi/kurumun iletişim stratejisi uygulaması demek, iletişimi ve bağımlı değişkenlerini olabildiğince kontrol altında tutabilmesi demektir. Böylece belirlenmiş hedef kitlelere, kontrollü mesajları, kanalları kontrol altına alarak ulaştırmak mümkün olur. Ayrıca iletişim stratejisindeki temel hedeflerden biri, olabildiğince kurumla kamuları, kişiyle çevresi arasındaki iletişim kanallarını dolu tutmaktır. Aksi halde başkaları o kanalları kendi mesajlarıyla doldurabilir. Bu, sürekli bir mesaj bombardımanı anlamını taşımaz. İletişime konu olan durumlarda kurum/kişinin başkalarına yorum olanağı verecek boşluk ve zaman bırakmaksızın kendi yorumuyla, en sağlıklı bilgiyi aktarmasıdır. Başarılı kurumlar, iletişim hedefleri önceden belirlenmiş, ani gelişen koşullara uyum sağlayıcı stratejilere sahiptir. Kurumsal iletişim kesinlikle rastlantısal değildir. İmajın oluşum süreci uzun soluklu olduğu kadar karmaşık, ayrıntıcı ve yorucu çalışmalar içermektedir. Bu nedenle de imaj çalışmalarına konu olacak kişi ya da yönetimin;


2

1. Güçlerin Birleştirilmesi, yani Sinerji İlkesi

i

2. Dezavantajların Avantajlarla Telafisi İlkesi

r

3.Başta zaman olmak üzere sınırlı kaynakların rasyonel kullanımı ilkesi

l

e

Başkan, kampanya çalışmalarında bu üç ilkenin senkronik bir koordinasyon içinde bütünleştirilmesini esas almalıdır. Başarıya giden yol buradan geçmektedir. İlkeleri kısaca açalım:

e

c

i

m

Güçlerin Birleştirilmesi -Sinerji- İlkesi: Kampanyanın tek merkezden yönetilmesini ifade etmektedir. Bütün seçim bölgelerinde ortak olarak yürütülecek olan kampanyanın temel prensipleri Kampanya Merkezince saptanacak, bunun her alt kademe belediyesinin kendi bölgesine uyarlama elastikiyeti taşımasına dikkat edilecektir. Kampanyanın temel “genel temalarının” belde sorunlarıyla ve ülke sorunlarıyla çerçevelenmesine özen gösterilecektir.

e

s

Dezavantajların Avantajlarla Telafisi İlkesi: Partinin ve Liderin ve Başkanın herhangi bir açıdan taşıdıkları dezavantajların, onların sahip oldukları avantajlarla telafi edilmesine yönelik çalışmalar özel bir önem taşıyacaktır.

i

y

Rasyonellik ilkesi: Başta zaman olmak üzere sınırlı kaynakların rasyonel kullanımı ilkesi; Zafere ulaşmanın temel koşulu ilk iki ilkeyi, rasyonel kullanım ilkesi çerçevesinde bir araya getirebilmektedir.

w

w

w .

b

e

l

e

d

Kuruluşumuz, seçimlerdeki başlıca fonksiyonlarından birini, bu ilkenin yukarıdaki formülasyonunu pratiğe geçirmekte bulmaktadır. Amacımız, ilkelerin hedefe ulaşılacak bir şekilde koordinasyonunu sağlamaktır. Kampanya planlama stratejimiz, söz konusu koordinasyonu mükemmel bir şekilde yerine getirmemize yardımcı olacak unsurlarla desteklenecektir. Bu unsurların başında olguların dökümü gelmektedir

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ

g r o . 9 0

0

2014 de olması beklenen bir seçimin özel durumuna uygun teknik planlama stratejisi üç temel ilkeye dayandırılmalıdır:


g r o . 9 0 0 2 i r e l m i c e s e y i d e l e b w . w w

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ


DANIŞMANLIK HİZMETİ

1: İmaj ve Moda danışmanı 2: Basın danışmanı 3: Güzel konuşma, hitap sanatı ve diksiyon danışmanı 4: Vücut dili eğitimi danışmanlığı 5: Sosyal danışmanlık 6: Metin yazarları


0

0

9

.

Günümüzde yürütülen araştırma projelerinin sayısı hızla artmaktadır. Bu projelerde istatistiksel teknikler kullanılmakta hatta bu projeler istatistiksel teknikler üzerine inşa edilmektedir. Buna rağmen çoğu zaman, bu teknikleri doğru biçimde uygulayabilecek istatistik uzmanları ya proje ekibinde bulunmamakta ya da istatistiksel teknikleri uygulayan kişiler istatistik uzmanı olmamaktadır. Bu nedenle projelerde kaynak ve zaman israfına yol açan sorunlar yaşanmakta olup ulaşılan sonuçların doğrulukları ve kalitesi de etkilenmektedir.

m

l

e

r

i

2

İSTANBUL PRODUCTION doğru veriye ulaşmak, ulaşılan veriyi doğru bilgiye dönüştürmek için kişi ve kurumlara “istatistik danışmanlığı” hizmeti sunmaktadır. Araştırmanın tasarım aşamasından, raporlama ve yorumlama aşamasına kadar, ihtiyaca bağlı olarak; proje sürecinin tamamında veya belirli aşamalarında istatistik danışmanlarıyla yanınızdadır. Araştırma departmanı bulunan veya projenin belirli bir bölümünü gerçekleştirme imkânı olan kurumlar bizimle çalışarak kendi araştırmalarını kendi yapma imkânına kavuşacaklar. Böylece tüm projeyi dış alımlarla gerçekleştirmek yerine istatistik danışmanlarımızla çalışan kurumlar proje maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf edecekler.

i

Danışmanlarımız projelerinizde aşağıda belirtilen süreçlerin uygulanması ve iyileştirilmesi konusunda sizlere rehberlik edecektir.

w

w

w .

b

e

l

e

d

i

y

e

s

e

c

· · · · · · · · · ·

Araştırma Tasarım Örnekleme Ön çalışma Saha uygulaması Veri kalite kontrolü Edit ve kodlama Veri girişi Verilerin Analizi Verilerin raporlanması ve yorumlanması Araştırma sunumu ve öneriler

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ

g o

r

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ İSTATİSTİK DANIŞMANLIĞI


e

Belediye Başkanları

l

Siyasi Danışmanlar

m

Üniversite Öğretim üyeleri

i

Profosörler

c

Psikologlar

e

Anket Danışmanları

s

Modacılar Basın Mensupları Sanatçılar

d

i

Sivil Toplum Kuruluş Önderleri Etnik Liderler

w

w

w .

b

e

l

e

Din Düşünürleri

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ

g r o . 9 0 r

Milletvekilleri

e

0 2 i

Bakanlar

y

DANIŞMAN KADROMUZ


s

ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK ve EĞİTİM HİZMETLERİ

e

MİSYONUMUZ

d

i

y

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek profesyonel, güvenilir hizmetleri; beklentilerini aşarak sunmak, bilimselliğin ışığında sunduğumuz her hizmete değer katmak, böylece müşterilerimizin başarılı olmalarını sağlamaktır.

l

e

MÜŞTERİ ODAKLILIK Müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinler, istekli, hızlı ve güvenilir bir şekilde cevaplarız. Proje esnasında kendimizi müşterilerimizin iş ortağı olarak görürüz. Güvene dayalı uzun dönemli ilişkiler kurmaya önem veririz.

w

w

w .

b

e

YAKLAŞIMIMIZ · Gerçekleştirdiğimiz araştırmalarda istatistik bilimine olan sadakatimizden ödün vermemek. · Gizlilik ilkelerine ve etik kurallara her zaman bağlı olmak · Kendimizi müşterilerin ortağı olarak görmek · İş birliği, ortak akıl, katılım ve insan yeteneğine, güven'e inanmak · Her koşulda müşterinin memnun olmasını sağlamak · Projeleri taahhüt ettiği sürede teslim etmek · Bilimsel bilgiyi ölçüt alan tarafsız bir anlayışa sahip olmak

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ

g r o . 9 0 0 2 i r e l m i c e

ANKET


0

Araştırma Ekibi

2

0

Proje Ekibi: Bu ekibimiz araştırmanın tasarımını gerçekleştirir ve ortaya çıkan araştırma tasarımına göre proje için gerekli ortamı hazırlar

e

r

i

Saha Araştırması: Bölüm saha projelerinin uygun fiyat ve koşullarla dış alımının yapılmasına aracılık eder, anketör eğitimi ve eşgüdüm işlevlerini yürütür, saha firmasını denetler. Aynı zamanda Maksimum 10 operatöre kadar çıkabilen kapasitesi ile bilgisayar destekli telefon anketlerini gerçekleştiren ve denetleyen bir ekiptir.

c

i

m

l

Analiz: Anketlerin bilgi giriş ve kodlama aşamaları gerçekleştirildikten sonra verilerin geçerliliği ve güvenilirliğini analistlerimiz tarafından denetlenir. Analistlerimiz gereken istatistiksel analizlere karar vererek uygular. Anadolu Araştırma Danışmanlığın diğer firmalardan farklı olmasını sağlayan en önemli nedenlerden biride bu bölümde çalışan analistlerimizin tamamının istatistik mezunu olmaları ve ileri düzey analizleri en doğru biçimde uygulayabilmeleridir. Türkiye de istatistiksel bilgi seviyesi bu noktada olan firma sayısı ne yazık ki bir elin parmaklarını geçmemektedir.

e

s

e

Yorumlama ve Raporlama: Bu birimde uzmanlarımızın yanı sıra konusunda uzman akademisyenler ile proje odaklı çalışılır. Araştırmanın içeriğine göre sosyologlar, psikologlar, iletişimciler, ekonomistler ve siyaset bilimciler analist ekip ile beraber gerekli raporlama ve yorumlamaları gerçekleştirilir.

y

Danışmanlık Ekibi

w

w

w .

b

e

l

e

d

i

Bu ekibimiz konusunda uzman istatistikçiler tarafından oluşan bir danışman ekiptir. Müşterimizin istatistik danışmanımız ile ilk görüşmesinin ardından gerçekleşen bilgilendirme toplantımız sonucu ihtiyaçları tespit edilen müşterimize danışmanlarımız hizmet vermeye başlarlar.

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ

g r o . 9

KADROMUZ


o

İhtiyaçlarınızın Belirlenmesi

0

0

9

.

Bilgilendirme Toplantısı: Bu aşamada uzmanlarımız müşterilerimizle ilk görüşmeyi gerçekleştirerek planlanan araştırma hakkında gerekli ön bilgileri alırlar. Tecrübelerini müşterilerimizle paylaşarak araştırmanın nasıl yapılması gerektiği hakkında önerilerde bulunurlar. Araştırma Tasarımı: Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı doğrultusunda araştırma tasarlanır. Soru kağıdı ve zaman çizelgesi oluşturulup müşterimize sunulduktan sonra diğer aşamalara geçilir.

2

Uygun Araştırma Modelinin Ve Stratejinin Saptanması

e

r

i

Örnekleme: İSTANBUL PRODUCTION istatistik uzmanları tarafından kitle içerisinden uygun örnekleme yöntemi ile kitleyi en iyi yansıtacak örneklem seçimi yapılır. Örneklem içerisinde yer alan deneklerin adres ve telefon numaraları listelenir.

m

l

Ön çalışma: Seçilen örneklem içinden İSTANBUL PRODUCTION istatistik uzmanları tarafından belirlenen bir bölüm üzerinde ön çalışma uygulanır. Bu sayede araştırma esnasında karşılaşılabilecek hatalar tespit edilir. Hata kaynakları bu yolla asgari düzeye çekilir.

c

i

Proje Ve Saha Organizasyonu Veri toplama yöntemleri: Yüz yüze görüşme CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) CAPI (Bilgisayar Destekli Kişisel Görüşme) Posta Anket Masa Başı Çalışmalar İnternet Gözlem

y

e

s

e

· · · · · · ·

e

d

i

Saha uygulaması: Görüşmecilere İSTANBUL PRODUCTION uzmanları tarafından eğitim verilerek görüşmeciden kaynaklanan hataların önüne geçilir. İSTANBUL PRODUCTION uzmanları eğitimden sonra da görüşmecilerle sahaya inip belirli zamanlarda denetlemeler yaparlar.

w

w

w .

b

e

l

Veri kalite kontrolü: Görüşmeler sonucunda elde edilen verilerin kalitesinden, doğruluğundan emin olmak için İSTANBUL PRODUCTION uzmanları görüşülen deneklerin en az %25 ile yüz yüze veya telefonla görüşerek alınan bilgilerin tutarlılığını ölçerler.

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ

g r

HİZMET AŞAMALARIMIZ/YÖNTEM


9

.

o

Edit ve kodlama: Bu bölümde elde edilen verilerin düzenlenmesi ve kodlanması gerçekleştirilir. Artık veriler bilgisayara aktarılmaya hazırdır. Veri girişi: Veri girişi süreci en basit bölüm gibi görünse de hataya en açık bölümlerden biridir. İSTANBUL PRODUCTION bu süreçte min/max ölçümleri ve mantık kontrolleri ile hataların önüne geçer.

0

0

Verilerin Analizi: İSTANBUL PRODUCTION’u diğer araştırma şirketlerinden farklı kılan en önemli noktalardan biride verilerin analizi sürecindedir. AAD geniş istatistikçi kadrosu ile ileri istatistiksel analizleri en doğru şekilde uygular.

e

c

i

m

l

e

r

i

2

İSTANBUL PRODUCTION Tarafından uygulanan istatistiksel analizler · Parametrik ve Parametrik Olmayan İstatistiksel Testler · Korelasyon ve Doğrusal Regresyon Analizi · Lojistik Regresyon Analizi · Güvenirlik ve Soru Analizi · Faktör Analizi · Kümeleme ( CLUSTER ) Analizi · Multidimensional Scaling · Diskriminant Analizi · Kanonik Korelasyon · Çok Değişkenli Regresyon Analizi · Çok Değişkenli Varyans Analizi · Correspondence Analizi · Conjoint Analizi · Zaman Serisi Analizi

s

Sunum Ve Öneriler

i

y

e

Verilerin raporlanması ve yorumlanması: İstatistiksel analiz uygulanan verilerin ön raporu analistler tarafından hazırlanır. Son rapor ve yorumlamalar araştırmanın içeriğine göre alanında uzman sosyologlar, psikologlar, iktisatçılar ve analist ekip ile beraber oluşturulur.

w

w

w .

b

e

l

e

d

Araştırma sunumu ve öneriler: Yorumlanan ve raporlanan sonuçlar uzmanlarımız tarafından incelenip gerekli öneriler ve taktikler oluşturularak müşterilerimize interaktif bir toplantı ile sunulur. Artık müşterilerimiz kafalarındaki soruların cevaplarına ulaşmıştır ve karar vermek için gereken bilgi altyapısı oluşmuştur.

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ

g r

Veri Analizi Ve Bulguların Değerlendirilmesi


e

r

BELEDİYEM hizmetimiz yerel yönetimler için geliştirilmiş bir “hizmet memnuniyet ölçüm modeli” dir. BELEDİYEM belediyelerimize hizmet sunduğu kitlenin düzenli biçimde nabzını tutma imkanı verir.

c

i

m

l

Belediye başkanlarına halkın kendisi ve rakipleri ile ilgili, görüşlerini ve oy durumunu sürekli takip etme olanağı sağlar. Halkın öncelikli hizmet beklentilerini öğrenip, gerçekleştirdiği hizmetlerin etkilerini görebilir. Ayrıca gerçekleştireceği hizmetlerin yaratabileceği gelişmeleri önceden tahmin edip daha etkin hizmet stratejileri kurmalarını sağlar.

w

w

w .

b

e

l

e

d

i

y

e

s

e

BELEDİYEM Belediye personelinin tatmin düzeyini ölçebilir. Halkın belediyeden aldığı hizmetlerden beklentilerini ve memnuniyet düzeylerini tespit ederek sürekli gelişim sağlayan kalite anlayışına uygun bir belediyecilik için bilimsel bilgi altyapısını oluşturur. Modüller halinde geliştirilen BELEDİYEM yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına uygun şekilde uygulanma imkanı verir. BELEDİYEM ile belediye başkanlarının yeni danışmanı olmaya adayız.

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ

g r o . 9 0 0 2 i

BELEDİYEM


0

SİYASİ PARTİLER

2

0

Bilgi toplumunun seçmeni ile ilişki kuracak, siyasi partilerin eskimiş seçmen yaklaşımları ve çalışmaları ile seçimlerde başarılı olamayacağı ortadadır. Farklı ve başarılı bir seçim kampanyası yürütmenin yolu, bilgi cağı seçmenine ulaşacak araştırma yöntemleri ile mümkündür.

e

r

i

Seçim çalışmalarından beklenen, seçmenin beklentilerini siyasi partilere ulaştırmaktır. Seçmen ihtiyaçlarının karşılandığı alternatif önerilerle seçmenlere geri dönmek şeklindeki bumerang (döngel) süreci kurmaktadır.

m

l

İSTANBUL PRODUCTION Danışmanlık olarak hizmetlerimizin tamamını istenilen zamanda, kaliteli ve sürekli bilgi akışı sağlayacak bir süreçte yerine getirmekteyiz. Seçim başarılarınıza katkı sağlayacak ve seçmenin beklediği gerçek çözümleri, üreterek seçmenizle aranızdaki mesafeyi kısaltacaktır.

c

i

YEREL YÖNETİMLER

s

e

En yakınızdakini temsil ederken, en uzaktaki gibi davranmanın yakınlarınızı sizden uzaklaştıracağı bir gerçektir. Yerinden yönetim kalabalık içinden kaybolmak değil, onların sorunlarına en yakından çözümler üretmektir. Bunun için, size daha yakından çözümler üretmeye ortak olmak istiyoruz.

y

e

Yerel yönetimlerin içinde yaşadığı toplumun sorunlarını, isteklerini ve her an yenilenen ihtiyaçlarını bilmelidir. Stratejilerini kamuoyu araştırmaları ile elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlemelidir.

w

w

w .

b

e

l

e

d

i

Bizim taahhütlerimiz; içinde yaşadığımız yerelin sorunlarını size, sizin amaçlarınızı yerele ulaştırmada en kısa yolu oluşturarak kalıcı bir bumerang (döngel) süreci oluşturmaktır. Her zaman birlikte çalışmanın sağlayacağı güveni sizinle paylaşmayı diliyoruz.

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ

g r o . 9

HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER


l

e

r

SOSYAL-REFAH ARAŞTIRMALARI Araştırma yapılan bölgede; maddi, manevi ve sosyal yönden yardıma muhtaç hanelerin ve kişilerin belirlenmesi, bölgenin fakirlik haritasının çıkarılması, bölge halkının sorunlarının belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalardır.

w

w

w .

b

e

l

e

d

i

y

e

s

e

c

i

m

İSTANBUL PRODUCTION sosyal-refah araştırmaları ile; gereksiz tekrarlanan yardımların önüne geçip gerçek ihtiyaç sahibine, doğru yardımların yapılması için gereken bilgi altyapısını oluşturur. · Yardıma muhtaç kişi ve ailelerin belirlenmesi. · Yardım öncelik listelerinin oluşturulması. · Bölgenin gelir dağılımlarının belirlenmesi ile yatırımda öncelikli bölgeleri tespit edilmesi. · Araştırmaya konu olan bölgenin sosyal ihtiyaç önceliklerinin saptanması. Tespit edilen sorunların ortaya çıkarılması ile etkin hizmet stratejilerinin oluşturulması ve kurumların sağlıklı bütçe planlamaları yapmalarının saplanması. Sosyal-Refah araştırmalarının size sağlayacağı faydalardan bir kaçıdır · SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMALARI · SEÇMEN EĞİLİM ARAŞTIRMALARI · SANAYİ ARAŞTIRMALARI · SEKTÖR ANALİZLERİ · İŞLETME PERFORMANS ANALİZLER · REKABET GÜCÜ ANALİZLERİ

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ

g r o . 9 0 0 2 i

İSTANBUL PRODUCTION araştırma olarak size her zaman gerçekleri (bazen sizi memnun etmese bile) sunacağımıza söz veriyoruz.


SOSYAL-REFAH ARAŞTIRMALARI Araştırma yapılan bölgede; maddi, manevi ve sosyal yönden yardıma muhtaç hanelerin ve kişilerin belirlenmesi, bölgenin fakirlik haritasının çıkarılması, bölge halkının sorunlarının belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalardır. İSTANBUL PRODUCTION sosyal-refah araştırmaları ile; gereksiz tekrarlanan yardımların önüne geçip gerçek ihtiyaç sahibine, doğru yardımların yapılması için gereken bilgi altyapısını oluşturur. · Yardıma muhtaç kişi ve ailelerin belirlenmesi. · Yardım öncelik listelerinin oluşturulması. · Bölgenin gelir dağılımlarının belirlenmesi ile yatırımda öncelikli bölgeleri tespit edilmesi. · Araştırmaya konu olan bölgenin sosyal ihtiyaç önceliklerinin saptanması. Tespit edilen sorunların ortaya çıkarılması ile etkin hizmet stratejilerinin oluşturulması ve kurumların sağlıklı bütçe planlamaları yapmalarının saplanması. Sosyal-Refah araştırmalarının size sağlayacağı faydalardan bir kaçıdır · SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMALARI · SEÇMEN EĞİLİM ARAŞTIRMALARI · SANAYİ ARAŞTIRMALARI · SEKTÖR ANALİZLERİ · İŞLETME PERFORMANS ANALİZLER · REKABET GÜCÜ ANALİZLERİ

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ

g r o . 9 0 0 2 i r e l m i c e s e y i d e l e b w . w w

İSTANBUL PRODUCTION araştırma olarak size her zaman gerçekleri (bazen sizi memnun etmese bile) sunacağımıza söz veriyoruz.


TASARIM

Günümüzde görselliğin vurgulanma şekli prestijle aynı orantıda gitmektedir. Profosyonel çözümlerle üretilen tasarımlar iletişiminizi kolaylaştırır ve kişiyi marka haline getirir.


m

l

Bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur ve özelliklerin oluşturduğu görünümdür.

e

c

i

Bir bakıma ders notu gibi görünen bu tanım tasarımı en iyi anlatan paragraftır.Tasarım bizim hayatımızdır. Belkide Bir çok insan bunun ya farkına varamaz yada hayat temposu içerisini dikkatini çekememektedir.Ama tasarımı ne olduğunu ve hayatımıza ne kadar etkisi olduğunu görmek aslında okadar da zor değildir.

w

w

w .

b

e

l

e

d

i

y

e

s

Sadece etrafınıza bakmanız yeterlidir.Tutuğunuz bardaktan,kulandığınız bilgisayara,yazmak için kulandığınız kalemden,oturduğunuz sandalyeye,yürüdüğünüz yoldan,çıktığınız merdivenden,kulandığınız asansöre kadar uzun lafın kısası hayatınız içerisinde ki her şey tasarım anlamına gelmektedir.

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ

g r o . 9 0 0 2 i r e

TASARIM


FOTOĞRAF

Türkiye!nin en iyi fotoğrafçıları ile en iyi stüdyolarda ve belirlenen alanlarda profesyonel bir ekip ve ekipman ile yapılacak çalışmalar hazırlığın ilk adımını teşkil edecektir.


w

w

w .

b

e

l

e

d

i

y

e

s

e

c

i

m

l

e

Fotoğrafın icadıyla birlikte çalışmalarında müdahale yöntemlerini olabildiğince kullanan fotoğrafçılar, fotoğraf sanatı ile diğer sanatlar arasında hep bir ilişki kurmuşlar ve sanat dallarıyla bütünleşmeye en yatkın araçlardan birinin fotoğraf olduğunu göstermişlerdir. Fotoğrafa müdahaleyi teknik, ideolojik ve estetik yönleriyle uygulayan sanatçılar, yapıtlarında kullandıkları yöntemlerle, fotoğrafın dilinin yeni biçimler kazanmasını sağlamış ve klasik “fotoğraf çekmek” eylemini “fotoğraf yapmak” kavramına dönüştürmüşlerdir. Bugün bile geçerliliğini koruyan bu yaklaşım, fotoğraf yapanların fotoğraf çekenlere göre daha farklı bir konumda olduklarını hissettirir. Buradan “fotoğraf çekmek sanat işi değil, fotoğraf yapmak sanattır.” anlamı çıkarılmasın. Bu tartışmayı başka bir alanda, taraflarıyla yapmaya bırakarak fotoğraf ve çağdaşı olan sanat akımları arasındaki ilişkiler konusuna gireceğim.

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ

g r o . 9 0 0 2 i r

FOTOĞRAF


BASILI TANITIM

Tanıtımın ilk adımı çekilen fotoğraflar ve parti kurumsalı ile gerçekleşecek profesyonel çalışılmış tasarım ile hazırlanacak görseller tanıtımda en önemli unsuru oluşturacaktır.


w

w

b

e

l

e

d

i

y

e

l

Broşür

m

Dosya

i

El İlanı

c

Afiş

e

Raket Pano

s

Bilboard

e

Katalog

r

i

2

0

0

9

.

o

r

g

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ

w .

Kartvizit


BAYRAK

Türk bayrağı, Parti flamaları ve aday resimlerinden oluşacak çeşitli ölçülerde mataryeller dış süslemede önemli bir tanıtım unsuru olacaktır.


e

r

i

Bayrak nedir : bayrak bir ülkenin bağımsızlığını bütünlüğünü birliğini konu eden semboller ve renklerden oluşan çeşitli sabit ölçekli olan semboldür bayrak sadece ülkeleri temsil etmez

l

Ülke bayrakları : ülkeleri temsil eden bayraklara ülke bayrakları denir en önemli ve kutsal bayrak tipidir.

i

m

Özel bayraklar :belli bir grubu zümreyi temsil eden bayraklardır , bayrakların en önemli özellikler semboller ve renklerin üstünde bir logo mantığıyla kullanılmalarıdır.

c

Gönder bayrakları: göndere çekilen bayrak tipine gönder bayrakları denir. masa bayrakları :masa kullanılan küçük ebatlı bayraklara masa makam bayrakları denir.

s

e

Büyük ebatlı bayrak bu tip bayraklar büyük iş hanlarına okullara asılan bayrak tipleridir genellikle Atatürk portreleriyle birlikte asılır..

w

w

w .

b

e

l

e

d

i

y

e

flama bir çeşit bayrak türüdür flama da bayrak gibi ülkesini , bulunduğu zümreyi temsil eder ; flamaların en büyük özellikleri flama dahilinde bir çok çeşidinin olması demektir flamaların genel olarak kırlangıç bayrak tipinde olanları en çok partilerde panayırlarda kullanılır tabi tanıtımları unutmamak gerekir flamalarda en büyük payı özel flamalar baskılı flamalar alır diyebiliriz .

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ

g r o . 9 0 0 2

BAYRAK


WEB TASARIM

20. Yüz yılın iletişimde en önemli tanıtım unsuru olan İnternet ve Web sayfaları içeriğinde resim, anlatım ve film gibi unsurları direk olarak seçmene ulaştırmanın en modern şekli olacaktır.


e

r

i

2

0

0

“Web siteleri dünyanın en değerli emlak alanlarıdır. Birkaç metrekare yer kaplayan web sitelerinin değeri duruma göre milyon/milyar dolarları bulmaktadır. Potansiyel müşterileriniz sizinle iş yapmadan önce mutlaka web sitenize bakıyorlar. Kurumsal web sitesi tasarım ve uygulamaları konusunda en sık yapılan hataları içeren bir web siteniz olacağına, hiç olmasın daha iyi!”

l

Stratejisi olan, temiz anlaşılır ve kullanılabilir

m

İş yapan, sorunsuz ve tıkır tıkır çalışan için

s

e

c

i

Yaşayan bir Webin beş duyusu

e

KOKLAMAK DOKUNMAK

w

w

w .

b

e

l

e

d

i

y

GÖRMEK

DUYMAK

TATMAK

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ

g r o . 9

Web Sitesi


INTER AKTİF CD

Adayın partisini, kendini ve seçim bölgesini anlatabileceği çekimleri yapılacak hareketli film ve resimlerle zenginleştirilecek CD lerde anlatmayı istediği plan ve programları seçmene rahatlıkla çoğaltıp ulaştırabileceği İnteraktif CD lerdir.


i

2

Tanıtım CD'leri ya da başka bir ifade ile interaktif CD, multimedya, yani çoklu medya ürünleridir. Fotoğraf, animasyon, film, ses, animasyonlu yazı ve yazıların yanı sıra veri tabanı da içerebilirler.

l

e

r

Ne yazık ki, günümüzde tanıtım CD'si yapımında çoklu ortam (multimedya) desteği yeteri kadar kullanılmıyor. Web sitelerinin CD'ye kopyalanarak dağıtıldığı işlere bile tanıtım CD'si işi deniliyor.

e

c

i

m

Bu durumun sebepleri ise şunlar: Daha marifetli olan multimedya yazılımları, web tasarımı veya sunu yazılımlarına göre oldukça pahalı, kullanması daha zor ve kaçak yollardan elde edilmesi de daha zor. Bu nedenle bir çok interaktif CD, sıradan programlarla hazırlanıyor.Etkileşimli CD (interaktif CD), hazırlatmak gibi bir düşünceniz varsa şu soruyu sormalısınız.

e

s

Düşündüğünüz bilgi ve görselliği sağlayacak bir katalog bastırsanız ne kadar ödersiniz? Bu soru çok önemli, çünkü bir çok firma bütçe gerekçeleri ile aslında klasör içeriği olacak bilgiyi, iki yada dört sayfalı broşürlerle aktarmaya çalışıyor.

d

i

y

Haklılar da. Örneğin biz, bu web sitesindeki içeriği bastırmaya kalksak yüksek bir bedel ödemek zorunda kalırdık. Üstelik multimedya CD'ler sadece basılı katalogların görsel olarak zenginleştirilmiş hali değildir.

w

w

w .

b

e

l

e

Adı üstünde çoklu medya. Video, fotoğraf, animasyon, ses vb. içerebilirler, veritabanı içerebilirler.

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ

g r o . 9 0

0

İNTER AKTİF CD


PROMOSYON

Adayın seçmen ile arasında birebir etkileştireceği hediye özelliği taşıyacak bu promosyon ürünleri üzerine parti, aday isim logo ve resmi konabilir.


2

Bakım setleri

i

Bayraklar

r

Boyun bağları

e

Çakı

l

Anahtarlıklar

Çakmaklar Çantalar

i

Deri ürünleri

e

Kristal ürünler

s

Kupalar

e

Kalemler

Masa üstü

y

c

Duvar saatleri

Plaketler

i

Şapkalar

w

w

w .

b

e

l

e

d

Şemsiyeler Takvimler T-shirtler

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ

g r o . 0

9

Altlıklar

m

0

Ajandalar


2009 YEREL SEÇİM

ARAÇ (SES ARACI)

Adayın seçmen bölelerine ve seçmenlerine sesli ve görsel ulaşmasını sağlayacak bu araçlar Otobüs, Minibüs ve binek araçlardan oluşur.


c e s e y i d e l e b w . w w

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ

g r o . 9 0 0 2 i r e l m

Araç ses sistemleri portatif ve sabit olarak araçların üzerine montaj edilerek hareketli ses sistemi oluştururlar. Boyutları ve güçleri kullanılacak teknik malzeme ile genişletilir. Bu araçlar üzerine tasarımı yapılmış üzerinde Parti kurumsalı aday resmi ve sloganlarının yer aldığı tasarım dijital baskı sistemi ile araçlara giydirilir.

i

SEÇİM ARACI


MİTİNG

Geniş kitlelere ulaşmak için en önemli organizasyonlardır.


i c e s e y i d e l e b w . w w

Miting alanının izninin alınması Mitingin duyurulması Miting alanının hazırlanması ve süslenmesi Mitin alanına ses, platform,ışık ve görüntü sistemlerinin kurulması Güvenlik ve bariyer

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ

g r o . 9 0 0 2 i r e l

Mitingler seçime girilecek olan noktaların büyük meydanlarında gerçekleştirilir. Mitingler aday ile seçmen arasında ki en yakın temaslardandır. aday seçmene vermesi gerekli her türlü bilgiyi burda aktarır. Mitingler şu şekilde gerçekleşecektir.

m

MİTİNG


SEÇİM BÜROSU

“Aslan yattığı yerden belli olur” lafı dogrudur aday seçmene ev sahipliği yaptığı bu seçim büroları parti kurumsalına ve bölegesine göre adayın profiline uygun tasarlanmalıdır.


Seçim bürolarının dış cephesinden başlayacak olan tasarım iç bölümlerinede riayet edecektir. Adayın ve çalışma arkadaşlarının rahat çalışmasını sağlayacak ve seçmene hizmeti öne çıkaracak bu ofisler parti kurumsalı önde tutularak bölge ve bulunduğu alana has unsurlar göz önünde bulundurularak tasarlanacaktır.

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ

g r o . 9 0 0 2 i r e l w

w

w .

b

e

l

e

d

i

y

e

s

e

c

i

m

SEÇİM BÜROSU


MÜZİK CINGIL

Sesle iletişimde dikkatleri çekecek en önemli tanıtım araçlarının başında gelir. özel bestelenmiş şarkı veya cıngıllar.


e s e y i d e l e b w . w w

içeriğinde siyasi partinin kurumsal sözleri, adayın tanıtımı ve icraatlarına yer verilen sözler kullanılacaktır.

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ

g r o . 9 0 0 2 i r e l m

Siyasi parti yada adayları için hazırlanacak Müzik ve Cingıllar; Ses araçlarında Televizyonlarda Radyolarda Mitinglerde kullanılacaktır

c

i

Müzik ve Cingıllar


OUTDOOR REKLAM

Seçim bölgesinde dış cephe reklamlarının tanıtımdaki payı önemlidir, uzun süre kalıcı olmaları ve görsel olarak önemli noktalarda bulunmaları seçmen ile aday arasında köprü görevi görürler.


m

Bina Giydirme

i

Zeplin

c

Tabela

e

Totem

s

Işıklı Pano Stadyum reklamları

i d e l e b w . w w

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ

g r o . 9 0 0 2 l

Afiş

e

i r e

Raket Pano

y

Bilboard


MEDYA TANITIM

Günümüz çağının iletişim araçları adayın direk olarak seçmen ile baş başa olmasına hatta evine girmesini tüm aile fartlerine ulaşmasını saglar.


c e s e w

w

w .

b

e

l

e

d

i

y

Gazete ve Dergiler Ulusal ve yerel basılı yayımlar Reklamlar Ropörtajlar Köşe yazıları Internet Reklamlar Köşe yazılrı Sohbet süreçleri

B E L E D İ Y E S E Ç İ M L E R İ

g r o . i

2

0

0

9

Radyo Ulusal ve yerel radyolar Özel programlar Reklamlar Haber programları

i

m

l

e

r

Televizyon Ulusal ve yerel televizyonlar Özel programlar Reklamlar Haber Programları


I

ISTANBU L PRODUCTION

www.istanbulproduction.org T: 0(312) 437 0 700 - 437 0 333 F: 0(312) 437 07 71 Çankaya/ANKARA

İstanbul Production Seçim Dosyası