Page 1

Α

DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE DEPARTMENT OF ARCHITECTURE

STUDENTS ATHANASIADOU KYRIAKI

SOUGKOUROGLOU ANNA

DATE

YEAR 2019-2020 OCTOBER 2020

THESIS PROJECT

PROJECT TREE OF LIFE CO-HOUSING

Κ

Σ


THESIS PROJECT DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE DEPARTMENT OF ARCHITECTURE

STUDENTS

ATHANASIADOU KYRIAKI (KORINA) SOUGKOUROGLOU ANNA

SUPERVISORS POLYCHRONOPOULOS DIMITRIS GRIGORIADOU MARIA GIOUZEPAS DIMITRIS

OCTOBER 2020


CONTENTS ABSTRACT

3D VIEWS

DIAGRAMS

STUDENT’S APPARTMENT

SCENARIO

ELDERLY’S APPARTMENT

SKETCHES

LOFTS

DESIGN INTENTS

LIBRARY- READING SPACE WITH CAFE

MODELS

MULTIPLE USE SPACE & LABORATORIES

DESIGNS

SPA

SECTIONS FACADES MATERIALS


ABSTRACT


Το κτιριακό συγκρότημα “The tree of life co-housing”, βρίσκεται στην πόλη της Ξάνθης, δίπλα στις όχθες του ποταμού Κόσυνθου, μεταξύ των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Έβρου ενώ γειτνιάζει και με το δημοτικό πάρκο που εκτείνεται απέναντι από το γήπεδο Α.Ο.Ξ.. Η περιοχή μελέτης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία αρκετά στρατηγική θέση, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στην καρδιά της πόλης ενώ την ίδια στιγμή έχει άμεσο διάλογο με την παλιά πόλη της Ξάνθης, καθώς απλώνεται ακριβώς στα όρια αυτής. Η αρχική ιδέα για το συγκρότημα μεικτής χρήσης φοιτητών και ηλικιωμένων «γεννήθηκε» ως ανάγκη μιας νέας πρότασης «ενεργοποίησης» τόσο των φοιτητών όσο και των ηλικιωμένων σε μία καθημερινής μορφής συμβίωσης και αλληλεπίδρασης. Στόχος τέθηκε οι κάτοικοι να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στην λειτουργία και ύπαρξη του κτιρίου, όσο και στην εξέλιξή του στο χρόνο. Έχοντας ως πρόκληση την αρμονική συμβίωση των δύο αυτών φαινομενικά ανόμοιων ηλικιακών ομάδων, προέκυψαν αξιοπρόσεκτα συμπεράσματα σχετικά με τις κοινές ανάγκες που μοιράζονται, επιδιώκοντας έτσι να αναπτυχθούν μεταξύ τους κοινωνικοί δεσμοί και αλληλεπιδράσεις, μέσω της συμβίωσης και της συνεργασίας.

Η κεντρική ιδέα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού χαρακτηρίζεται από το διαχωρισμό του κυρίως όγκου σε δύο βασικές ενότητες που αναπτύσσουν διάλογο μεταξύ τους και εν μέσω αυτών απλώνεται ο πυρήνας – καρδιά του συγκροτήματος. Έτσι, δημιουργείται ένα κομβικό σημείο συνάντησης και κοινωνικοποίησης. Η πλατεία αυτή βρίσκεται στο επίπεδο του υπογείου ενώ, στο ισόγειο βρίσκεται ένα δίκτυο διαδρόμων που οδηγεί στο παρατηρητήριο αλλά και σε μικρότερες διαδρομές. Η πλατεία διαμορφώνεται σε υψομετρική υποβάθμιση ως προς τον περιβάλλοντα αστικό χώρο, αλλά σε συνέχεια του τοπιακού αναγλύφου μέσω αναβαθμών και στα δύο μέτωπα (το αστικό και το παραποτάμιο). Η δημόσια λειτουργία της ενισχύεται με χώρους συνάθροισης του κοινού. Το δίκτυο διαδρόμων παραλαμβάνει τις ροές των πεζών και των κατοίκων συνεπίπεδα με τον περιβάλλοντα αστικό χώρο, ενισχύοντας τη διάσχιση του κτιριακού όγκου και τη διασύνδεση με τα περιφερειακά δίκτυα κίνησης των πεζών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυτική όψη όπου με την προσθήκη μιας δεύτερης όψης μπροστά από τον βασικό όγκο προσφέρεται η απαραίτητη σκίαση και προστασία, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα παιχνίδισμα μεταξύ φωτός και σκιάς. Τα μεγάλα ανοίγματα του συγκροτήματος που διαθέτουν οι χώροι των loft τοποθετήθηκαν με προσανατολισμό προς το ποτάμι για απρόσκοπτη Οι χρήσεις που επιλέχθηκαν αφορούν την κατοίκηση (συλλογική θέα. Με τη χρήση φωτοβολταικών συστημάτων γίνεται προσπάθεια να κατοίκηση με δημόσιο χαρακτήρα), τον πολιτισμό (εργαστήρια, εξασφαλιστεί ένα ποσοστό ενεργειακής κάλυψης του συγκροτήματος. εκθέσεις, συλλογικές δράσεις, καλλιέργεια κήπων) και την εκπαίδευση (βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, εργαστήρια, γυμναστήριο). Με την απλοποίηση των επιλογών ως προς τα υλικά επενδύσεων επιχειρείται η πρόσδοση ενός ήρεμου και απόλυτα αρμονικού Βασικό μέλημα ήταν το συγκρότημα να σέβεται το περιβάλλον επομένως αποτελέσματος, όπου ακόμη και τα υλικά συμβιώνουν με επιτυχία. έγινε προσπάθεια να τηρηθούν κάποιες βασικές αρχές πάνω στις οποίες έχει Η αισθητική προσέγγιση εξωτερικά επιδιώκεται με το ίδιο λεξιλόγιο δομηθεί ο βιοκλιματικός σχεδιασμός. Το συγκρότημα αναπτύσσεται σε δύο με το εσωτερικό, έτσι ώστε οι χώροι να μπορούν να επικοινωνούν. Η βασικούς άξονες ενώ περιλαμβάνει 41 δωμάτια τα οποία αναπτύσσονται χρήση του ξύλου ως βασικού στοιχείου επενδύσεως συνδυαστικά με σε δύο επίπεδα και ανεξάρτητα loft. Οι κτιριακοί όγκοι συνολικά τις γήινες αποχρώσεις που επιλέχθηκαν στη διακόσμηση, θεωρούνται αναπτύσσονται σε τέσσερα επίπεδα: υπόγειο, ισόγειο, α και β όροφο. στοιχεία ικανά για να παρέχουν μια αίσθηση ηρεμίας και ευεξίας.


The building complex “The tree life co-housing”, is located in the city of Xanthi, next to the banks of the river Kosinthos, between the streets Vasilssis Sofias and Evros, while it is adjacent to the municipal park that extends opposite the stadium of A.O. X.. The study area could be characterized as a strategic location, as it is located very close to the heart of the city while at the same time has a direct dialogue with the old town of Xanthi, because it’s located right on its borders.

The main idea of architectural design is characterized by the separation of the main volume into two main units that develop dialogue with each other and between them the core - heart of the complex is spread, creating a focal point of meeting and socialization. This square is located at the basement level while, on the ground floor there is a network of corridors that leads to the observatory but also to shorter routes. The square is formed in altitude degradation in relation to the surrounding urban space, but following the local relief through terraces on both fronts (the urban and the The original idea for the student and senior mixed group was riverside). Its public function is enhanced by public gathering places. The “born” as a need for a new proposal in order to “activate” both stu- corridor network receives the flows of pedestrians and residents at the level dents and the elderly in a daily form of coexistence and interaction. of the surrounding urban space, enhancing the crossing of the building volume and the interconnection with the regional pedestrian traffic networks. The main goal was for the residents to have a leading role both in the operation and the existence of the building but also in its evolu- Particular interest has the west elevation, where by adding a section over time. Challenging the harmonious coexistence of these two ond facade in front of the main volume is offered necessary shadseemingly dissimilar age groups, remarkable conclusions emerged ing and protection by creating a play between light and shadow. The about the common needs they share, thus seeking to develop so- large openings in the loft appartments were placed towards the rivcial bonds and interactions through coexistence and cooperation. er for unobstructed view. With the use of photovoltaic systems there has been an effort to ensure some energy coverage for the complex. The selected uses concern housing (collective housing with public character), culture (workshops, exhibitions, collective activities, By simplifying the choices in terms of investment materials, there has gardening) and education (library, reading room, workshops, gym). been an effort to give a calm and perfectly harmonious result where even the materials coexist successfully. The aesthetic approach exterThe main concern was to respect the environment and thus there has been nally sought to have the same vocabulary as internally, so that spacan effort to adhere to some basic principles on which bioclimatic design is es can communicate. The use of wood as a key investment element structure. The complex is developed in two main axes and includes 41 rooms in combination with the earth tones chosen in the decoration are conwhich are developed on two levels and independent loft. The building volumes sidered elements capable of providing a sense of calm and well-being. in total are developed in four levels: basement, ground floor, a and b floor.


ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ (GREECE) ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000.000

ΞΑΝΘΗ (XANTHI) ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (PROJECT SITE) ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000


DIAGRAMS


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ


ΤΟΠΟΣΗΜΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ - ΑΔΟΜΗΤΟΥ ΧΩΡΟΥ


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΨΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟ ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΟ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΨΩΝ


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ - ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ


SCENARIO


SKETCHES


DESIGN INTENTS


ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ & ΟΠΤΙΚΕΣ ΦΥΓΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ +0.00 & ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ -4.00


ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ -4.00 & ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ +0.00

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ +0.00, ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ -2.50 & ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ -5.20


MODELS


ΜΑΚΕΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1¨500

ΜΑΚΕΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1¨1.000


ΜΑΚΕΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1¨200


DESIGNS


3

2

5 7 4 1 6

8

ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ -4.00

1. Κοινόχρηστος χώρος μεταβαλλόμενων χρήσεων 2. Αίθουσα εκδηλώσεων 3. Βοηθητικοί χώροι 4. Αναψυκτήριο 5. Χώροι υγιεινής 6. Γυμναστήριο 7. Εγκαταστάσεις λουτρών/ σπα 8. Εστιατόριο


9

16 10

12

11 14

13

15

ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ +0.00

9. Χώρος υποδοχής/ Ρεσεψιον 10. Πτέρυγα δωματίων ηλικιομένων 11. Διαμερίσματα τύπου loft 12. Πτέρυγα δωματίων φοιτητών 13. Θερμοκήπιο και χώροι καλλιέργειας 14. Καφετέρια 15. Παρατηρητήριο 16. Χώρος φωτοβολταΪκών


17

18

19

17. Χώρος σερβιρίσματος πρωινού 18. Πτέρυγα δωματίων ηλικιομένων 19. Πτέρυγα δωματίων φοιτητών

ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ +3.20


22

21

20

20. Χώρος βιβλιοθήκης/ Ανγνωστηρίου 21.Γραφεία Διοίκησης 22.Χώρος καθιστικού

ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ +6.40


ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ


SECTIONS


RIVER

ΤΟΜΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΗ


www.autodesk.com/revit

Consultant Address Address Phone Fax e-mail Consultant Address Address Phone Fax e-mail Consultant Address Address Phone Fax e-mail Consultant Address Address Phone Fax e-mail Consultant Address Address Phone Fax e-mail

LEVEL 2 No.

Description

Date

GROUND FLOOR UNDERGROUND FLOOR ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Κ. ΣΟΥΓΚΟΥΡΟΓΛΟΥ Α.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Unnamed Project number

0001

Date

2020 Author

Drawn by

axonometriko

Scale

23/9/2020 8:29:20 μμ

Checker

Checked by


www.aut

Consultant Address Address Phone Fax e-mail Consultant Address Address Phone Fax e-mail Consultant Address Address Phone Fax e-mail Consultant Address Address Phone Fax e-mail Consultant Address Address Phone Fax e-mail

No.

Descr

ΑΘΑΝΑ ΣΟΥΓΚΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Κ

Unn Project number Date Drawn by Checked by

axon


FACADES


MATERIALS


Σκυρόδεμα

Ξύλο

Χάλυβας

Πέτρα (Συρματοκιβώτια/ Σαραζανέτι)

Βασικά υλικά που επιλέχθηκαν


3D VIEWS


STUDENT’S APPARTMENT


ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 30m2


ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΥΠΝΙΟΥ


ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΧΩΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


ELDERLY’S APPARTMENT


ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 60m2


ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ


ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ


ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ


LOFTS


ΚΑΤΟΨΗ LOFT 56,69m2


LIBRARY-READING SPACE WITH CAFE


ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ


ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ & ΜΙΚΡΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΜΙΚΡΟ ΚΑΦΕ & ΠΑΤΑΡΑΚΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ (ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ)


ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ


MULTIPLE USE SPACE & LABORATORIES


SPA


ΧΩΡΟΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ


THANK YOU

Profile for Korina Athanasiadou

THE TREE OF LIFE CO-HOUSING (Diploma thesis by Athanasiadou K. & Sougkouroglou A.)  

The original idea for the student and senior mixed group was “born” as a need for a new proposal in order to “activate” both students and th...

THE TREE OF LIFE CO-HOUSING (Diploma thesis by Athanasiadou K. & Sougkouroglou A.)  

The original idea for the student and senior mixed group was “born” as a need for a new proposal in order to “activate” both students and th...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded