{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Van de redactie Hier is ie weer: de nieuwe Koriandermix. Deze keer de herfstuitvoering. Het park kleurt prachtig en dat is elk jaar weer genieten. Zeker als er ook nog een lekker zonnetje bij schijnt. Er zijn jaren geweest dat ik tijdens het jeugdtoernooi zonder jas in het zonnetje kon genieten van al dat moois (natuur en tennis). Duimen maar voor alle jeugd en organisatie dat het ook dit jaar weer zo’n jaar wordt. Het zou leuk zijn daar in het volgende nummer verslagen van ouders en kinderen te kunnen lezen. Dit herfstnummer is overigens ook de moeite waard: veel nieuws over activiteiten, zowel oude als nieuwe. Het belooft een herfst/winter te worden waarin van alles te doen is op ons park. Snel lezen dus. Namens de redactie, Marry

In dit nummer: Redactie Van de voorzitter Belteam Jarigen en nieuwe leden Bedrijfstennis Uitnodiging ledenvergadering Notulen AVL Dag zon toernooi Niet bang voor een beetje kou Clubhuis Grote clubacite Clubkampioenschappen dubbel Verslag Daviscup Voorjaarscompetitie senioren Voorjaarscompetitie jeugd Diplomatennis Bardiensten Kerstbingo Agenda

3 5,6 6 7 8 8 9, 10 10 11 12 13 14 15, 16 17, 18 19 20 21, 22 22 23

Pagina 3 van 23


....... van de voorzitter Wat leuk om te horen dat onze bel-actie nieuwe vrijwilligers heeft opgeleverd. Daar word ik blij van, want Koriander kan wel wat extra hulp gebruiken in de verschillende commissies en het bestuur. In deze Koriandermix kunnen jullie lezen dat Fred Cohen zijn diensten heeft aangeboden om de jeugdcompetitie te organiseren. Ik hoop dat er ook andere ouders opstaan om een handje te helpen. Zo is het in ieder geval erg belangrijk dat elk jeugdteam een ouder als begeleider heeft. Zonder ouders geen competitie! Verderop in deze Koriandermix alle informatie over junioren- en senioren voorjaarscompetitie. Fred zal zich samen met Emar buigen over de teamindelingen bij de jeugd. Veel succes Fred! De afgelopen weken krijg ik regelmatig vragen over mijn positie als voorzitter. Ik wil daarom nogmaals aangeven dat mijn zittingstermijn loopt tot maart 2015. Voor de periode erna stel ik mij niet verkiesbaar, er moet dus een nieuwe voorzitter komen. In het kader van een goede overdracht zou het fijn zijn als dit jaar al één of meerdere kandidaten zich aandienen.

Ik weet dat veel mensen huiverig zijn. Kan ik dat wel? Kost het niet enorm veel tijd? Wat wordt er dan van mij verwacht? Dat zijn voorbeelden van vragen die ik wel eens opvang. Heel eerlijk, niet iedereen is in de wieg gelegd om voorzitter te zijn, maar er zijn alleen in Nederland al duizenden voorzitters die hun vereniging prima leiden, ieder op zijn/haar eigen wijze. Koriander staat er in alle opzichten goed voor, dus je kunt rustig beginnen. Meer dan een paar uur per week hoeft het je niet te kosten. De nieuwe voorzitter heeft ook nog eens het voordeel dat hij kan terugvallen op zeer ervaren en deskundige bestuursleden die ook na maart 2015 actief blijven. Interesse? Zie hieronder het profiel van de beoogde voorzitter. Peter Vallentin

Voorzitter Tennisvereniging Koriander Hoofdtaak Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. • Heeft een visie op de toekomst van de vereniging en ziet samen met het bestuur toe op de uitvoering en evaluatie van het verenigingsbeleid • Zit de algemene (en evt.) bijzondere ledenvergaderingen voor • Zit bestuursvergaderingen voor en is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor de agenda • Functioneert als ‘vraagbaak’ binnen de vereniging voor de leden en heeft een luisterend oor • Neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid • Houdt ‘voeling’ met de commissies om toe te zien op de uitvoering van het verenigingsbeleid • Vertegenwoordigt de vereniging naar de KNLTB en andere externe partijen • Onderhoudt contacten met andere (tennis)verenigingen en andere mogelijke samenwerkingspartners Pagina 5 van 23


Kerncompetenties • Teamleider kwaliteiten • Stimuleren • Coördineren • Communicatief vaardig • Draagvlak binnen de vereniging en het bestuur Functie-eisen • Minimaal 25 jaar oud • Minimaal 3 jaar spelend lid van tennisvereniging Koriander • Committeert zich voor minimaal 1 zittingstermijn van 4 jaar Voor vragen en reacties: mail naar secretaris@koriandertennis.nl

Bericht van het bel-team Beste leden,

Gelukkig kan onze vereniging bouwen op een enthousiaste groep vrijwilligers, maar we beseffen ook dat, om het vrijwilligerswerk leuk te houden, er meer vrijwilligers bij moeten komen. Zoals aangekondigd in de vorige Koriandermix heeft een belteam op 22, 23 en 24 september zoveel mogelijk leden gebeld met de vraag wat zij voor de vereniging kunnen betekenen. Deze actie heeft een groot aantal nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Helaas hebben we niet alle leden (of ouders van jeugdleden) kunnen bereiken en hebben we voor een aantal taken nog altijd te weinig mensen. Vandaar ook onze vraag aan de leden (of ouders van jeugdleden) die wij niet hebben gesproken om zelf even na te denken over welke taak zij zouden kunnen vervullen en ons deze per mail door te geven via vrijwilligers@koriandertennis.nl. Een taak die aansluit bij jouw talenten, studie, werk en/of jouw hobby’s. Dit kunnen taken of werkzaamheden zijn die in teamverband of alleen uitgevoerd kunnen worden, die dagelijks, wekelijks, maandelijks of 1x per jaar gedaan moeten worden. Er is voor elk wat wils of je nu veel vrije tijd hebt of bijna niet. Mocht je het echt niet weten, maar wel iets willen doen, laat ons dit dan ook per mail weten, dan nemen we contact met jullie op en kunnen we samen kijken wat haalbaar/uitvoerbaar is! Bij deze bedanken wij alvast alle vrijwilligers voor hun inzet bij tennisvereniging Koriander!

Pagina 6 van 23


Nieuwe leden: Senioren

Jeugd

Mimoen Yacoubi

Rania Yacoubi

Heleen Kraaijenbrink

Gianni Feijen

Sandra Michelle Burger

Feline Maclean

Mark Mok

Zila Mok

Welkom, we hopen dat jullie je snel als een vis in het water zullen voelen bij Koriander!

Jarigen, van harte gefeliciteerd !! Yousha Donna Anu Simmo Yael Marc Novak Jasmijn Rick Elise Yaara Valentijn Neomi Lars Demko Hanna

van

van

de

Heemskerk Veldkamp Akanbi Fogg Munoz Kuijk Culafic Lefering Strating Semikhodski Munoz Wit Schรถbel Rรถvekamp Vorenhout Kreike

11 17 21 31 2 6 11 12 28 30 2 3 16 17 19 21

10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12

2001 2003 2005 2004 2004 2002 2003 2007 1998 2003 2006 1997 2007 1999 2003 2004

Pagina 7 van 23


Bedrijfstennistoernooi Mariëtte van den Berg, de combinatiefunctionaris tennis van Almere, gaat in het voorjaar van 2015 een bedrijfstennistoernooi te organiseren. Dit toernooi vindt plaats op de tennisbanen van tennisvereniging Koriander en hierbij strijden diverse bedrijfsteams in (mix) dubbels tegen teams van andere bedrijven. Het toernooi duurt één dagdeel. Het is mogelijk voor de “niet tennisser” clinics te organiseren waarbij men met de tennissport in aanraking kan komen. Dit is goed voor de teambuilding, zo leer je je collega’s ook eens op een andere manier kennen! Vind jij het leuk om met je bedrijf/afdeling deel te nemen? Of wil je alvast wat meer informatie? Stuur dan een mail naar Mariëtte, tennisalmere@sportflevo.nl

Uitnodiging voor het bijwonen van de algemene vergadering van T.V. Koriander, te houden op dinsdag 25 november 2014 om 20.30 uur in het clubhuis. Mosweg 10. 036-5339510 Agenda: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Verslag ledenvergadering dd 25 maart 2014 ( elders in clubblad) 5. Jubilarissen 6. Enquête Koriandermix 7. Uitloting certificaten 8. Begroting 2015 en vaststelling contributie 2015 9. Benoeming kascontrolecommissie 10. Rondvraag 11. sluiting De secretaris, Ronald van Velzen (tel. 5341619) Indien er minder dan 25 stemgerechtigde leden bij aanvang van deze vergadering aanwezig zijn, wordt de vergadering verdaagd naar 25 november 2014, 20.45 uur met dezelfde agenda

Pagina 8 van 23


Notulen ALV Notulen van de algemene vergadering van T.V. Koriander d.d. 25 maart 2014 Aanwezig: 26 stemgerechtigde leden. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.37 uur met een welkom aan de aanwezigen. Mededelingen. - Ben Francooy is afwezig ivm vakantie - We hebben een nieuw bestuurslid: Monique Katuin, zij zal zich o.a. bezig houden met sponsorzaken en de Jeugdcommissie - De zittingstermijn van onze voorzitter Peter Vallentin loopt volgend jaar maart af en hij zal zich niet meer beschikbaar stellen. - Er is sprake geweest van nieuwe regels voor de competitie+ deze gaan dit jaar niet door. Vaststellen van de agenda. Er zijn geen wijzigingen op de agenda. Notulen ledenvergadering d.d. 27 november 2013. De notulen van de ledenvergadering d.d. 27 november 2013 worden goedgekeurd en vervolgens door de voorzitter en secretaris ondertekend.

Jaarrekening 2013. De Jaarrekening 2013 wordt uitgebreid door Richard de Kreij gepresenteerd. Tijdens de ALV van 27 november 2013 hebben we aangegeven dat het verwachte resultaat tussen negatief â‚Ź3000 en 0 zou liggen, uiteindelijk is er een negatief resultaat van â‚Ź216 geboekt. Het ledental lag eind 2013 onder de 300, we hebben inmiddels alweer een veertigtal leden erbij. Verslag Kascontrolecommissie Monique Katuin wordt vervangen door Hans Fleuren. De Kascontrolecommissie adviseert om het bestuur te dechargeren. Dit voorstel wordt door de vergadering met algemene stemmen aangenomen. 7. KorianderMix. In de volgende KorianderMix zal een enquĂŞte worden opgenomen over de KorianderMix. De resultaten resultaten daarvan zullen in de ALV van november bekend gemaakt worden. Rondvraag Marco Jansen: veel competitieteams: druk op zaterdag en zondag. Er zal daarom op zaterdag 2x worden uitgeweken naar Waterwijk. De vrijdagteams spelen om en om thuis, wel navraag naar gedaan, maar geen positieve reactie van de KNLTB hierop ontvangen. Het voordeel hiervan is dat, behalve op 25 april, het rackettrek gewoon doorgang kan vinden. De najaarscompetitie en de Almeerse wintercompetitie worden nog bekeken. De Almeerse wintercompetitie is vorig jaar door ATC Buiten georganiseerd, er wordt nu een andere vereniging voor gezocht. Bij de jeugd zijn er wat veranderingen: er is nu Tenniskids groen, oranje en rood; oranje en rood in het weekend en groen op de woensdag. M.n. op zondagmorgen activiteiten o.l.v. Emar Onderstal. Ineke de Graaf: nu we gaan starten met pinbetalingen, kunnen we dan ook nog cash betalen? Antwoord: Ja, in het begin pin en cash, later wellicht alleen nog maar pin. Pagina 9 van 23


Karin Rijkers: bij het open toernooi wordt er gewerkt met automatische afschrijvingen, kan dat ook bij het jeugdherfst-toernooi? Antwoord: Ja, dat kan. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur met dank voor de aanwezigheid en inbreng. de voorzitter, Peter Vallentin

de secretaris, Ronald van Velzen.

Dag Zon Toernooi Je kunt je nog inschrijven voor het Dag Zon Toernooi, dat dit jaar staat gepland op zaterdag 25 oktober! Net als vorig jaar willen we weer starten met een heerlijke BRUNCH om 11.00 uur. Zor dat je aanwezig bent om 10.45 uur. Na de brunch zal rond 12.00 uur de strijd losbarsten in een aantal onderlinge partijtjes. Hierbij speel je elke keer met een ander maatje. Het is een recreatieve dag, dus spelers van alle niveaus kunnen zich aanmelden! De kosten voor deze dag bedragen € 5,00 p.p. (niet-tennissers kunnen aanschuiven bij de brunch en betalen ook €5,00, meld je ook dan van te voren aan) Aanmelden kan bij Monique: monique_opreis@hotmail.com Doe dat uiterlijk zondag 19 oktober om 17.00 uur. Wat we van je willen weten: Naam:……………………………………………………………………… Speelsterkte:…………………………………………………………… Aantal personen Brunch:….……………………………………… Tel.nr.:……………………………………………………………………..

Wij hopen jullie allen te zien op zaterdag 25 oktober! Ilse en Monique

Pagina 10 van 23


Niet bang voor een beetje kou De blaadjes kleuren alweer en dit betekent dat het ook weer kouder gaat worden‌ Ben jij niet bang voor een beetje kou? Kom dan lekker tennissen op de donderdagavond! We beginnen op donderdag 13 november. Er wordt in 2 groepen gespeeld, de 1e groep begint om 19.30 uur, de 2e groep om 20.15 uur. Je speelt iedere keer met een ander, en we proberen minimaal 1 wedstrijd op speelsterkte in te delen. Opgeven via email evenementen@koriandertennis.nl met je speelsterkte (staat op je pasje) en je telefoonnummer. Opgeven betekent dat je alle donderdagen mee wilt spelen, tenzij je (uiterlijk op de dinsdag voorafgaand) een mail stuurt dat je NIET komt, omdat je niet wil, niet kunt of gewoon geen zin hebt. Een reden hoef je niet geven maar wel even afmelden. Dit omdat we vooraf de planning maken zodat we zeker weten dat iedereen een spannende pot kan spelen! We willen ook wat koekjes en hapjes verzorgen, hiervoor zal een pot op de bar staan en u kunt hier uw bijdrage in deponeren. We zijn nog op zoek naar 2 of 3 personen die de organisatie op deze donderdagavonden wil verzorgen. Heb je interesse, laat dit dan ook even per mail weten. Alvast bedankt! Tot ziens op de donderdagavond! Team Niet Bang Voor Een Beetje Kou

Pagina 11 van 23


Ons clubhuis kan beter en/of mooier Uitnodigend clubhuis? Het is de clubhuiscommissie(CC) opgevallen dat verschillende clubleden na afloop van hun –meestal- wekelijkse portie trainings-of gezelschapstennis onmiddellijk huiswaarts (of anderszins) keerden. De bar was open en onze medewerkers stonden in vol ornaat hun diensten aan te bieden. Vanzelfsprekend is barconsumptie absoluut geen plicht na afloop van gedane arbeid, maar je kunt best de vraag stellen(en dat is ook gebeurd) of het clubhuis wel voldoende uitnodigend of faciliterend is voor alle leden van onze club. Ideeën Wij van het clubhuis hebben ons zelf die vraag a priori gesteld…..en hebben nog geen simpel antwoord aangetroffen in onze beperkte kring. Maar daarbuiten zit natuurlijk veel meer denkkracht en inlevingsvermogen. Hoe gaan we dat exploiteren? Nou om te beginnen door het in de groep te gooien zoals dat heet. Van deze stap was vervolgens niet iedereen overtuigd. Ok , dan maar een opzetje maken van ideeën of kansen of doe maar eens gek. Welaan in die fase is het clubhuisgezelschap inmiddels aanbeland. Wat zijn zoal grote vragen? a. Wat is de waarde van een clubhuis voor een vereniging? b. Is het hebben van een clubhuis veel belangrijker dan de kwaliteit ervan? c. Past dit eenvoudige clubhuis juist bij onze eenvoudige club? Natuurlijk wordt er al weer veel harder gelopen dan de wedstrijdleiding aan kan. Dit houdt in dat er al begrotingsvoorstellen zijn gelanceerd die nu al het vermelden meer dan waard zijn: a. De constructie van het dak van het clubhuis kan eenvoudig aangepast worden, zodat een geweldig dakterras verrijst , met een fenomenaal uitzicht over alle courts. b. De overgang van terras naar clubhuis kan eenvoudig verbeterd worden door grote schuivende terraspanelen te plaatsen (i.p.v. de huidige te smalle toegangsdeur). c. Het interieur van ‘t clubhuis krijgt een facelift: kleurstelling ,materiaalgebruik alsmede akoestiek worden aangepakt. d. Clubhuis wordt naar achteren(richting de Hoge Ring) uitgebreid zodat de keuken kan worden vergroot. Meedenkers? Dit alles om de komende winter voldoende te kunnen meepraten over de richting van het denken naar geschikte en betaalbare verbeteringen van het clubhuis van de Koriander. Natuurlijk gaat dit in samenwerking met de parkcommissie, die van harte zijn uitgenodigd om hun gedachtegoed over dit onderwerp ons toe te vertrouwen. Transparante doordachte meningen gevraagd! Mocht je een ingeving hebben of krijgen die je graag wilt delen met anderen van de club, schroom dan niet om je mening te geven aan een van ons onder het genot van een consumptie en\of klim ook eens in de pen en probeer iets aan het papier toe te vertrouwen of stuur een email aan: cojabarlinckhoff@hotmail.nl ter attentie van Jaap en de rest van het clubhuisgezelschap(Paula, Mary en Adriaan)…….en doe - als je wilt - ff een cc aan: adriaan.verrips@gmail.com “Je kunt beter over je eigen gedachten struikelen dan over je tong”(citaat :Achikar). Pagina 12 van 23


Grote clubactie Dit jaar doet Tennisvereniging Koriander mee aan de Grote Clubactie. Al meer dan 40 jaar steunt de Nationale Stichting Grote Clubactie het Nederlandse verenigingsleven. Omdat verenigingen de basis voor een gezonde samenleving zijn, organiseren zij jaarlijks een landelijke loterij waarmee verenigingen extra inkomsten werven. Of het nu om sport, muziek of cultuur gaat, alle verenigingen kunnen meedoen! De loten worden verkocht voor € 3,- per stuk. Hiervan gaat 80% (=€2,40) rechtstreeks naar de vereniging. Tennisvereniging Koriander doet mee aan de Grote Clubactie, omdat we de speeltuin graag onder handen zouden willen nemen. Tennisvereniging Koriander vindt de uitstraling van haar tennispark erg belangrijk. De parkcommissie zorgt ervoor dat de banen er mooi bij liggen, de clubhuiscommissie zorgt ervoor dat het in het clubhuis gezellig is, en om deze uitstraling compleet te maken is het nodig om de speeltuin te vernieuwen. Zo kunnen de jongste gezinsleden hier lekker spelen en is het ook voor bezoekers, naast het feit dat iemand komen aanmoedigen, een fijne plek om met hun familie naar toe te komen. Hier is geld voor nodig, en dit probeert de vereniging via de Grote Clubactie op te halen. Help jij ons dit doel bereiken? Koop loten van Tennisvereniging Koriander! Zelf kun je leuke prijzen winnen, met als hoofdprijs €100.000,- tijdens de nationale trekking op 27 november. Met onderstaande link kom je rechtstreeks op onze Grote Clubactie verkooppagina. https://www2.clubactie.nl/actie/TennisverenigingKoriander Deze link kun je ook doorsturen naar familie, zoals opa’s en oma’s, tantes en die rijke suikeroom, vrienden en collega's! En vergeet ook niet om de link te plaatsen op social media, zoals Facebook. Hoe meer mensen van de actie weten, hoe beter! Als men loten koopt van onze club, wordt het bedrag éénmalig van de rekening van de koper afgeschreven. Het lotnummer wordt op het bankafschrift vermeld. Mocht je hebben gewonnen, dan wordt de prijs ook automatisch op je bankrekening bijgeschreven! Alvast bedankt voor ieders inzet om van deze actie een groot succes te maken!

Pagina 13 van 23


De clubkampioenschappen dubbel van 2014: 86 deelnemers 83 wedstrijden 13 onderdelen

De winnaars van dit jaar:

Voor het eerst een 50+ categorie Nog meer verhinderingen 52 handdoeken vervoeren op 1 scooter

HD 5

Thomas Roskam

HD 5 GD 5 HD 6 GD 6 HD 7 GD 7 DD 7 HD 7 40+ DD 7 40+

Thomas Roskam & Mitchell Tollenaar Danny Kamst & Linda Vlietstra Marcel van Eijk & Peter Winkelaar Stef Swagers & Siita Oldert Arnoud Mijnheer & Robin Neering Tom Renting & Michele van den Assem Sanne Goosen & Sandra Williams Diederic t Hoofd & Marko Neumann Michele van den Assem & Anneke Kuijper Kees Tillema & Rinus Verveer Wim van Beek & Rob de Vries Marco Bouman & Kim Francooy Maira Gill & Verena Verwer

52 handdoeken wassen 52 handdoeken bestikken 2 kilo drop in het chalet 2 lege zakken in het chalet 46 blikken ballen Wijn en bier op het terras Spannende partijen Gemaild en geapp tot 1 uur ’s nachts Gemaild en geapp om 7 uur ’s ochtends 9 dagen stralend weer Kim nieuw in de TC (welkom)

HD 8 HD 8 50+ GD 8 DD 8

Jurgen weg uit de TC (bedankt) 52 winnaars, gefeliciteerd! En 1 rectificatie:

De HD 5 is gewonnen door Thomas en Mitchell (en niet door Wouter en Jan Willem, deze eerlijke heren ontdekten dat wij per ongeluk de setstanden hadden verwisseld en werden tweede) Sorry, heren en alsnog gefeliciteerd!! Alle deelnemers bedankt voor het meedoen, wij hebben het weer met veel plezier georganiseerd voor jullie. Tot volgend voorjaar bij de clubkampioenschappen enkel. De TC Commissie: Edith, Paul, Kim, Petra L, Jurgen en Sanne G.

Pagina 14 van 23


Koriander in de Daviscup Jaap de Gids De clubhuiscommissie ontving de uitnodiging van de KNLTB om zaterdag de 13e september onze jongens aan te moedigen in de zware opgave om Kroatië uit het toernooi te spelen. Jaap en Adriaan hebben de uitnodiging geaccepteerd en togen de bewuste dag tijdig naar de Ziggo Dome om het koriander-geluid te laten klinken en daarmee onze jongens een behoorlijk hart onder de riem te steken. “Met de trein naar Duivendrecht ben je zo bij AJAX en dus bij Ziggo” was Jaap zijn voorstel rond een uur of 12. Jaap had alles goed voorbereid want Adriaan had nog allerlei andere sportieve (club)verplichtingen die dag(maar daarover later meer). En inderdaad bij Duivendrecht zag je allerlei oranje gasten staan die een bepaalde richting op gingen….”daar gaan we achteraan want die moeten er ook zijn “ zei Jaap volledig zeker van zijn zaak. Ik wilde nog wel een gesprekje aangaan met een vlotte loper van die gasten , maar Jaap verzekerde me dat dat helemaal niet nodig was. Na een kwartier lopen doemde de Arena op en was ook de Ziggo snel gevonden. Jaap had wel een lekker biertje verdiend na dit gidswerk en op een zonnig terras zijn we gruwelijk verwend met een schuimkraag van een serveerster die niet kon geloven dat wij naar de Daviscup gingen. Gelukkig zijn we even later veilig in Ziggo aangekomen waar Richard Kraaicheck met zijn vriendin en familiaire aanhang al ons stonden te verwelkomen. Een prettige bijkomstigheid ..dat wel …maar irrelevant voor de wedstrijd die ons voorgeschoteld zou worden. Cilic was er inderdaad bij en hij raakte de ballen nog steeds behoorlijk hard en strak …..wij waren wat in de war omdat enkele dames voor ons in de rij beweerden dat Cilic zijn vorm van de US-Open onmogelijk zo lang kon volhouden(en wij geloofden die dames).

Pagina 15 van 23


Sjaak en Marloes zoeken (club)flexibiliteit En meer mensen hebben die dag meegekregen dat de Koriander present was op dit oranje feestje(niet dat we het clublied hebben gezongen) maar omdat je in gesprek met andere clubiconen je trots en waardering van de club deelt. Een gast van een amsterdamse tennisclub was ook zo trots op zijn clubvertegenwoordiging dat hij spontaan de clubkleuren onder zijn shirt liet zien. Gelukkig had Jaap zijn clubpasje bij zich, zodat wij ook onze trots konden laten blijken anders dan in woord en gebaar. Wij hebben die gasten natuurlijk uitgenodigd om een keer een balletje te slaan waarop een andere gast vertelde binnenkort een huis te kopen in Almere en dan “vanzelfsprekend” bij de Koriander te komen tennissen. Sjaak bewaarde trouwens ook goede herinneringen aan HNL , dus helemaal zeker van een nieuw lid (en zijn familie) bij de koriander waren we ook weer niet. Marloes wilde nog wel even weten of onze toernooien nog steeds zo goed waren georganiseerd , waarop wij konden uitweiden over onze clubcultuur van opperste flexibiliteit en elasticiteit , die ongeacht de clublieden, die de toernooicommissies bemensen, telkens weer diezelfde soeplesse hanteren. Waar een kleine club-als de onze- in de randstad groot in is geworden. Omstanders van deze aangename tennisdialoog in het Amsterdamse maakten onbewust pas op de plaats. Ik kan me zo voorstellen dat het aantal leden volgend jaar behoorlijk kan stijgen, als die interne clublenigheid van ons een breed publiek krijgt. Hoe meer ik er over nadenk, hoe meer ik het idee krijg dat we onze selling-points beter moeten benutten en daar onze marketing-strategie best op mogen afstemmen.

Rojer en Haase Toen ons oranje de 2e set greep, ging het dak eraf…althans zo leek het. Helaas waren Rojer en Haase niet in staat om de 3e set te pakken. Jaap heeft zich werkelijk suf gebleèerd en de handen tot blaren geklapt om onze jongens vooruit te helpen in die 3e set maar het is niet gelukt. In de 4e set zag ik bij Jaap dat het heilige geloof in de winst een beetje begon te verdampen. Maar er waren meer gezichten in de Ziggo die twijfels kregen over ons verblijf in de wereldgroep. Jaap wilde na afloop nog wel naar de kleedkamers (voor een handtekening) , maar Sjaak en Marloes wilden nog een biertje met ons toasten op hun toekomstige flexibele tennisclub in Almere…….en dat hebben we maar gedaan. Ach je krijgt wat van de club en daar doe je graag wat voor terug.

Jaap met bier Een schitterende ervaring rijker keerden we terug naar Almere om nog een biertje te drinken bij de mooiste tennisclub van west Nederland en we ons weer druk konden maken over ons eigen sportieve vertier bij de club, want de clubkampioenschappen waren in volle gang. Opgewekt hebben we in beperkte kring kunnen ‘verhalen’ ons Ziggo avontuur. “JA-AD” (namens het clubhuis)

Pagina 16 van 23


KNLTB Competitie 2015 senioren De inschrijving voor de voorjaarscompetitie is weer opengesteld. Vanaf nu kan er worden ingeschreven. Opgeven kan t/m 05 november 2014 via de mail. TE LAAT=TE LAAT EN VOL=VOL (let op volledigheid van de gegevens). De waarschijnlijke speeldata zijn te vinden op de site van de KNLTB(www.knltb.nl). In de volgende categorieën kan worden ingeschreven mits deze hetzelfde blijven. De KNLTB heeft nog niets doorgegeven van eventuele veranderingen bij het maken van dit stukje. Verdere informatie volgt dan nog (als er iets is gewijzigd). DINSDAG(district): Dames 17+ enkel (4xDE en 2xDD) of Dames 17+ dubbel (4xDD) DONDERDAG(district): Dames 17+ dubbel (4xDD) VRIJDAG(District): Herendubbel 50+ (4xHD) of Gemengddubbel 50+ (DD,HD en 2xGD) (vrijdagmorgen) Gemengd 17+ of 40+(DE,HE,DD,HD en GD) of Gemengddubbel 17+ of 40+(DD,HD en 2xGD) of Herendubbel 17+ of 40+ (4xHD) of Damesdubbel 17+ of 40+(4xDD) dit zijn categorieën die op teamgemiddelde worden ingedeeld (vrijdagavond 19.00 uur). ZATERDAG(district): Heren 17+ (4xHE en 2xHD) of Dames 17+ (4xDE en 2xDD) of Gemengd 17+ (DE,HE,DD,HD en GD) of Heren 35+ (4xHE en 2xHD) of Gemengd 35+ (DE,HE,DD,HD en GD) of Gem. dub.25+ zat.avond (DD,HD en 2xGD) met dubbelspeelsterkte 6,7,8 en/of 9 ZONDAG(landelijk): Dames (4xDE en 2xDD) Heren of Heren 35+ (4xHE en 2xHD) Gemengd (2xDE, 2xHE, DD, HD en 2xGD) of Gemengd 35+ (DE,HE,DD,HD,GD). Tussen de haakjes ( ) staan de te spelen partijen waarbij DE=dames enkel, HE= heren enkel, DD=dames dubbel, HD=heren dubbel en GD=gemengd dubbel.

Pagina 17 van 23


Er is een aantal regels dat gehanteerd wordt bij het samenstellen van de teams. -

-

-

Afhankelijk van het aantal beschikbare banen voor de competitie op zowel zaterdag als zondag wordt met inachtneming van de KNLTB regels het maximaal aantal teams vastgesteld. De leden kunnen zich inschrijven t/m 05 november 2014 via een mail naar marco.jansen@abbott.com onder vermelding van categoriesoort, bondsnummer, speelsterkte en eventuele teamleden. De aanvoerder moet worden vermeld en zijn of haar telefoonnummer dat op Internet zal worden vermeld i.v.m. de bezoekende vereniging. Een ontvangstbevestiging van de inschrijving zal worden terug gemailed. In de praktijk zijn individuele inschrijvingen moeilijk in te delen bij bestaande teams. Zelf een nieuw team samenstellen kan altijd maar is afhankelijk van de hoeveelheid ingeschreven teams. Bij over inschrijving beslist de Technische Commissie (in samenspraak met het bestuurslid dat de TC in portefeuille heeft) welke spelers geselecteerd worden en welke af vallen. Afvallers worden op de reservelijst geplaatst. Bestaande teams die vorig jaar al competitie speelde hebben voorrang op nieuwe teams. De kosten voor de competitie worden per competitiesoort vastgesteld.

Inschrijven voor de competitie, daar moet u goed over nadenken. U gaat in teamverband spelen en gaat hiermee een verplichting aan met andere teamleden. Als u zich opgeeft voor de competitie gaan wij ervan uit dat u zeven weken kunt spelen. Is dit niet zo en u geeft zich als team op houdt u er dan rekening mee dat er meer mensen in het team zitten. Bij eventuele terugtrekking van een team zonder geldige reden kunnen er sancties uit voortvloeien voor ĂŠĂŠn of meerdere teamleden. De TC beslist hierover samen met het bestuur. Hopelijk is dat allemaal niet nodig en gaan we een leuke en gezellige competitie spelen. Verplichte bardiensten voor competitiespelers: Het zal gaan als de afgelopen seizoenen. Als een speeldag geheel of gedeeltelijk verregent zal hetzelfde team op de inhaaldag de bardienst moeten draaien. De zaterdag competitiespelers zullen de bardiensten op zondag gaan invullen en de zondag competitiespelers zullen dat op zaterdag doen of anders in overleg. Net als ieder jaar geldt dat de bardiensten afgesproken moeten zijn voordat de competitiespullen uitgereikt worden op de infoavond ergens eind maart 2015. Tot slot: Uiteraard zal ik qua baanindeling rekening proberen te houden met recreantenspelers die in de competitieweken in het weekend willen spelen. Informatie hierover zal in maart 2015 beschikbaar zijn. Mocht u nog vragen hebben over de competitie dan kunt u contact met mij opnemen Marco Jansen, 06-15835626 of stuur een mailtje. De Technische Commissie.

Pagina 18 van 23


KNLTB Competitie 2015 jeugd Wil jij meedoen aan de jeugdcompetitie ?

Er zijn mogelijkheden voor kinderen van 5 t/m 17 jaar. Tot en met 12 jaar is er rood, oranje en groen competitie (zie ook: www.tenniskids.nl). Je kunt het natuurlijk ook aan onze tennisleraar Emar vragen. Op zaterdag zijn er mogelijkheden voor kinderen t/m 14 jaar en kinderen t/m 17 jaar. speeldata voorjaarscompetitie 2015 woensdag 8-apr 15-apr 22-apr zaterdag 4-apr 11-apr 18-apr zondag 6-apr 12-apr 19-apr

29-apr 25-apr 26-apr

13-mei 9-mei 10-mei

20-mei 16-mei 17-mei

27-mei 30-mei 31-mei

Je kunt je aanmelden bij Fred Cohen: fhacohen1961@kpnmail.nl Heb je vragen ? Bel Fred op 06-21700390 Belangrijk om te weten: • Emar en Fred zullen zorgen voor een goede teamindeling • Jeugdteams moeten begeleid worden door één of meer ouders ! Geen ouders  geen competitie • De teams spelen thuis- en uitwedstrijden in de regio Utrecht • De kosten voor de competitie (ongeveer € 24,00 p.p.) en de wijze waarop er betaald moet worden, zal begin 2015 definitief vastgesteld worden. • De informatieavond voor aanvoerders en begeleiders zal eind maart 2015 plaatsvinden. Dan zal nadere informatie over de competitie worden verstrekt en worden de competitieformulieren en de wedstrijdballen uitgereikt. Er is dan ook gelegenheid tot het stellen van vragen. NIET VERGETEN: AANMELDEN VOOR 20 NOVEMBER !!!!!!!!

Pagina 19 van 23


Diplomatennis 2014 Op 14 september was er weer het jaarlijkse diplomatennis! Emar had een uitdagend circuit neergezet waar alle vaardigheden, die voor tennis nodig zijn, naar voren kwamen. Zoals altijd hebben alle deelnemers ontzettend goed hun best gedaan, waardoor ze uiteindelijk een mooie diploma mee naar huis mochten nemen!

!! Kijk voor meer foto’s op de website !!

Oproep: De redactie zou het heel erg leuk vinden om verslagen en foto’s van jeugdactiviteiten te kunnen plaatsen. Daarom een oproep aan alle ouders , die ongetwijfeld mooie foto’s van hun kroost maken tijdens de activiteiten en de wedstrijden ( competitie en toernooien), om ons de foto’s en een verslagje te sturen. We vinden het leuk om onze jeugd te kunnen volgen. Wees niet te bescheiden en mail jullie trotse verhalen naar: koriandermix@koriandertennis.nl

Pagina 20 van 23


Bardiensten Oktober Dag Datum Tijd Naam Do 2 19.00-23.30 Lotan Heese Do 9 19.00-23.30 Jeanne Davies

Naam/Telefoonnr. Ronald Pereboom Astrid Wolleswinkel

Evenement Mix-Wisseltoernooi Mix-Wisseltoernooi

Do

16

19.00-23.30 Suzanne Banis

Bonny Berden

Mix-Wisseltoernooi

Za

11

09:00-13:00 Diederic

Marko

Jeugdtoernooi

Za

11

13:00-17:00 Patty

Mies

Jeugdtoernooi

Za

11

17.00-EIND Wilbert Nieuwenhuizen

Jaap Barlinckhoff

Jeugdtoernooi

Zo

12

09:00-13:00 Cora Vlietstra

Fred Vlietstra

Jeugdtoernooi

Zo

12

13:00-17:00 Paul Plasschaert

Philip van de Pol

Jeugdtoernooi

Zo

12

17.00-EIND Reese Williams

Sandra Williams

Jeugdtoernooi

Ma

13

09:00-13:00 Peter / JozĂŠ

De Bake

Jeugdtoernooi

Ma

13

13:00-17:00 Caroline van de Heuvel

Jaap Barlinckhoff

Jeugdtoernooi

Ma

13

17:00-19:00 XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX Jeugdtoernooi

Ma

13

19:00-EIND Esmeralda Veldkamp

Marit

Jeugdtoernooi

Di

14

09:00-13:00 Henk Tegelaar

Ko Raaphorst

Jeugdtoernooi

Di

14

13:00-17:00 Sandro/Gisela

Cavoli

Jeugdtoernooi

Di

14

17:00-19:00 XXXXXXXXXXXXXXXXX

Di

14

19:00-EIND Jan Willem Trenning

Marike Bonhof

Jeugdtoernooi

Wo

15

09:00-13:00 Fred Cohen

Henk Tegelaar

Jeugdtoernooi

Wo

15

13:00-17:00 Zeljko Ostojic

Yoeri Chin A Kwie

Jeugdtoernooi

Wo

15

17:00-19:00 Jaap Barlinckhoff

Wo

15

19:00-EIND Marcel van Eijk

Zeljko Ostojic

Jeugdtoernooi

Do

16

09:00-13:00 Caro van Iersel

Wilma Niekel

Jeugdtoernooi

Do

16

13:00-17:00 Sandro/Gisela

Cavoli

Jeugdtoernooi

Do

16

17:00-19:00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Jeugdtoernooi

Do

16

19:00-EIND Albert/Mirjam

Greeve

Jeugdtoernooi

Vr

17

09:00-13:00 Peter Winkelaar

Wilma Bredewold

Jeugdtoernooi

Vr

17

13:00-17:00 Sandro/Gisela

Cavoli

Jeugdtoernooi

Vr

17

17:00-19:00 Jaap Barlinckhoff

Vr

17

19:00-EIND Marcel van Eijk

Harm Roze

Jeugdtoernooi

Za

18

09:00-13:00 Pearl Nieuwenhuizen

Sanne

Jeugdtoernooi

Za

18

13:00-17:00 Bas Bruins

Chin A Kwie

Jeugdtoernooi

Za

18

17:00-EIND Sandra Williams

Trudy van der Werf

Jeugdtoernooi

Zo

19

9.00-13.00 Sanne

Arnoud

Jeugdtoernooi

Zo

20

13.00-17.00 Marit

Els

Jeugdtoernooi

Zo

20

17.00-EIND Wilbert Nieuwenhuizen

Marcel Verkerk

Jeugdtoernooi

Za

25

Do

30

Jeugdtoernooi

Jeugdtoernooi

Jeugdtoernooi

Dag/Zon Toernooi 19.00-23.30 Renate Hagen

Marieke Traag

Mix-Wisseltoernooi

INFORMATIE: JAAP BARLINCKHOFF 06.143.94.556 Pagina 21 van 23


Bardiensten November Dag Datum Tijd 11.00Za 2 EIND 19.00Do 7 EIND

Naam

Naam

Evenement Dag Zon Toernooi

Wilfred Sturm

Diana Visser

Mix-Wisseltoernooi

Kerstbingo We zijn er dit jaar weer vroeg bij, dus zorg er gelijk voor dat er op 13 december een plekje vrij blijft in JOUW agenda. Want de kerstbingo (voor alle jeugd) wil je natuurlijk niet missen! Natuurlijk wordt het weer een gezellige avond waarbij niemand met lege handen naar huis zal gaan! We beginnen om 19.00 en eindigen om 21.00 uur. (Locatie Koriander) Geef je snel op via de website! Sluitingsdatum 8 december Inschrijfgeld is â‚Ź 5,-

Pagina 22 van 23


Jaarkalender SEPTEMBER

OKTOBER

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix MIX-WISSEL TOERNOOI

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL DIPLOMATENNIS / CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL

MIX-WISSEL TOERNOOI

MIX-WISSEL TOERNOOI

NOVEMBER

DECEMBER

Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MIX-WISSEL TOERNOOI KLAVERJASSEN

KLAVERJASSEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MIX-WISSEL TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI / KLAVERJASSEN OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI

MIX-WISSEL TOERNOOI DAGZON-TOERNOOI/ KLAVERJASSEN

MIX-WISSEL TOERNOOI

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

KERST-KLAVERJASSEN KERST-BINGO

Pagina 23 van 23

Profile for TV Koriander

Koriandermix oktober 2014 web versie  

clubblad TV Koriander. tennis Almere

Koriandermix oktober 2014 web versie  

clubblad TV Koriander. tennis Almere

Advertisement