{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Van de redactie     

Welkom in deze wintereditie!  Met een schuin oog op op een voor Koriander mooie lente die al een beetje zijn  slagschaduw vooruit werpt. De dagen lengen al, hier en daar komen de bloembollen al  voorzichtig boven de aarde kijken.    Maar meer nog een periode van Nieuw Elan, onze Nieuwe banen zijn bijna  klaar, een Nieuwe tennisleraar. Kortom er ligt een seizoenstart zonder  weerga voor ons. Veel activiteiten rondom de opening van de banen zijn in  deze editie te lezen. Meest in het oog springt natuurlijk de clinic die  meervoudig wereldkampioen dubbel Jacco Eltingh voor Korianderleden zal  gaan verzorgen, lees erover op pagina 9.    Verder interessante ontwikkelingen voor jonge talentrijke tennissers die  een stapje extra willen zetten.    Daarnaast formulieren om je op te geven voor de tennislessen die op of  rond 25 maart weer zullen starten.    En, niet te vergeten, een bericht van onze penningmeester omtrent het  onverwacht grote succes van de supporterslening.    Kortom, tv is ook niet alles, lees over tv Koriander.    Veel plezier daarmee.        Redactie Koriander, Rob

In dit nummer    Van de voorzitter  Nieuwe leden en Jarigen  Nieuwe Tennisleraar 

5 6  7 

23 maart Opening Nieuwe Banen  Notulen en Uitnodiging ALV  Informatieavond competitie Jeugd  Opstellingen Jeugd  Informatieavond competitie Volwassenen 

9 10  12  12  13 

Openingstoernooi 30 maart  Opstellingen Senioren  Formulieren TCF tennisles en  comp.training  Van de Penningmeester  Supporterslening  Stichting Tennis 7‐24 Almere  Schoonmaak clubhuis Clubkamp. 2013  Jaarkalenders 

13 15 16 20 21 22 23 24

Pagina 3 van 26 


. ..… van d de voorzitter 

Ik had go oede hoop dat ik nu een stukje kon  schrijven n over onze m mooie nieuw we banen.  Helaas w waren de weergoden onss wat minderr  gunstig ggezind in de maand januari, waardoo or  de aanleeg van de ten nnisbanen wat vertragingg  heeft op pgelopen. Ik h hoop dat wee half februarri  (het mom ment dat dit clubblad op p de deurmatt  valt) alsn nog kunnen ggenieten van n onze  prachtige nieuwe banen. Het ten nnispark ziet  er al straak uit. Er is opnieuw besttraat en er iss  nieuw heekwerk geplaaatst. 

De supportersleningg is een succees geworden n.  We hebb ben ruim € 1 10.000,00 opgehaald.  Hiermeee is maar weeer eens aanggetoond dat  veel van onze leden een Korianderhart  hebben. Geweldig !  Als bestu uur hebben w we ons niet vverveeld de  afgelopeen maanden..  In dit clubb blad ziet u  daar een n aantal resu ultaten van. W We hebben  een nieu uwe tennisle eraar, we gaaan  samenw werken met SStichting Tennis 7/24  Almere een we zijn drruk bezig meet de  voorbereeiding van dee officiële op pening van  onze nieeuwe tennisb banen. In de ALV van  november is ons gevvraagd na te denken overr  een andeere betaalwiijze van conttributie voor  gezinnen n met meerd dere leden. H Het resultaatt  daarvan kunnen jullie binnenkorrt verwachten.  ben ons halfjjaarlijkse ove erleg met dee  We hebb commisssievoorzitterrs achter de rrug. Dit  overleg vverliep in een ontspanneen sfeer en  was consstructief te n noemen. Allee  evenemeenten zijn op pgenomen in n de  jaarkalen nder, die ookk in dit clubb blad is  opgenom men. Koriand der mag trots zijn op de  vrijwilliggers die zich b belangeloos inzetten voo or   deze com mmissies en die met elkaaar zoveel  voor elkaaar krijgen. D Deze vrijwilliigers zullen w we  tijdens d de officiële o opening op zaaterdag 23  maart a.s. uitgebreid d bedanken vvoor hun  inzet. 

Dit brengt mij bij een speeerpunt voor 2013. Er  is één commisssie, misschieen wel de  elangrijkste, die dringend d behoefte h heeft aan  be niieuwe impulsen en extraa handjes. Daat is onze  je eugdcommissie. Wij willeen in 2013 m met onze  niieuwe tennissleraar Emar veel investe eren in  de e jeugd. We gaan actief sscholen benaaderen  en n andere acttiviteiten onttplooien die erop  ge ericht zijn om m onze veren niging aantre ekkelijk  te e maken voor nieuwe jeu ugdleden. De e jeugd  he eeft de toeko omst, maar b bepaalt ook de  to oekomst van Koriander. EEr zijn volop ideeën  vo oor leuke eveenementen, competitiess etc. We  he ebben dringeend behoefte aan versterking  vo oor de jeugdcommissie. De ervaring leert dat  ou uders van jongere kinderren hier de m meeste  fe eeling voor hebben. Ik wiil vooral hen  uiitnodigen om m zich te mellden door ee en mail  te e sturen naarr: voorzitter@ @korianderttennis.nl  Be este ouders of verzorgerrs: “Je hoeft ggeen lid  te e zijn van onzze verenigingg”. Wat wij n nodig  he ebben is enthousiasme een betrokken nheid bij  on nze kinderen n. Vele handen maken liccht  als je weinigg tijd hebt oo werk. Je kunt  w ok een  biijdrage leverren door meee te werken aan één  evvenement off activiteit peer  jaar. Geeff de  Ko orianderjeuggd een onverrgetelijk jaar !  Ve eel tennispleezier !    Pe eter Vallentin  5 


Nieuwe leden      

Senioren:   

Reese Williams  Rosenda Boekhoudt    Rien Busch  Esmeralda Veldkamp    

Jeugd:   

Nova Culafic  Elise Semikhodski  Luc Prins   

Jarigen: van harte gefeliciteerd!    Nadia  El‐shamy  Wisse  van der  Meulen  Monique  Aldendorff  Femke  Wouda  Aranka  Schiel  Danny  Schaareman  Lisa  Tillema  Ashley  Schöbel  Tara  Mac Lean  Teije  Klein  Maaike  Dijkstra  Beau  Mehilal  Martijn  Winkelaar  Melany  Beers  Demi  Schipperijn  Thomas  den  Held  Daniel  van der  Velden  Manouk  Wouda 

14 20 20 25 26 2 14 15 18 22 23 26 1 3 14 11 21 22

februari februari februari februari februari maart maart maart maart maart maart maart april april april april april april

2000 1998 1998 1997 1994 1995 1996 2005 1999 1994 2001 2005 2004 2001 1994 2005 1998 1994

…en een fijne verjaardag gewenst!

Pagina 6 van 26 


Onze nieuwe tennisleraar: Emar    Beste leden/lessers,      Ik ben Emar Onderstal 23 jaar en ik woon in  Almere Haven.    Van jongs af aan ben ik bezig met sport. Het  begon al met skiën, zelfs voordat ik kon lopen.  Daarnaast doe ik aan snowboarden, zeilen,  tennis en heb gevoetbald. Voor mij was het  duidelijk dat ik een sportopleiding zou gaan  doen. Die heb ik inmiddels een paar jaar  geleden afgerond.     Toen het Tennis College vroeg of ik tennisles wilde geven, hoefde ik niet lang na te denken.  Ik blijf me specialiseren in de tennissport via workshops en opleidingen.    Met heel veel plezier ga ik iedere dag naar mijn werk zowel in Zeewolde als in Almere.     Ik sta nu momenteel 5 dagen in de week in Zeewolde. Vanaf maart zal ik 3 dagen in de week  op Koriander zijn, ik hoop dit uit te breiden naar 5 dagen. Het is mijn passie om met diverse  mensen en verschillende niveaus aan het werk te zijn.     Ook het organiseren van toernooien en activiteiten is iets waar ik me graag me bezig hou.  Mijn streven is om bij Koriander te groeien en om Koriander te laten groeien via nieuwe  activiteiten en het opzetten van projecten zoals schooltennis.              Voor vragen ben ik bereikbaar op 06‐55589308.    Met vriendelijke groeten,    Emar Onderstal 

   

Pagina 7 van 26 


>> DEVRI GLASHANDEL>> Voor al uw glasreparatie Kwaliteit, snel en……. Vriendelijke prijzen

Leveren en plaatsen van alle soorten glas en spiegels winkelruiten, isolatieglas

Luxe spiegels – lijsten voor spiegels – wijnsets Kadoartikelen – kandelaars – glazen tafels

Nieuwe Hemweg 52 1013 CX AMSTERDAM Telefoon 020 688 14 90 Fax 020 688 11 70 www.devri-amsterdam.nl

Pagina 8 van 26 


23 maart 23 maart 23 maart 23 maart 23 maart 23    

Officiële opening nieuwe banen    We zijn druk bezig met de voorbereiding van onze open dag gecombineerd met de officiële  opening van de nieuwe banen.    We zullen het definitieve programma communiceren via website www.koriandertennis.nl   Facebook www.facebook.com/tvkoriander, en onze e‐mailnieuwsbrief.    De gehele dag zijn er activiteiten. Er is een officieel gedeelte met de wethouder, we organiseren  een tennismarkt en Almeers toptennistalent krijgt een training Klap op de vuurpijl: een  tennisclinic voor Korianderleden door Jacco Eltingh.    Ook worden onze vrijwilligers in het zonnetje gezet. Houd deze datum dus vrij !    

Tot ziens op zaterdag 23 maart    In verband met de planning kun je je nu al aanmelden voor de clinic van Jacco Eltingh. Dit  evenement is van 14.00 tot 17.00 uur. Indeling vindt plaats op leeftijd en sterkte. Het belooft  heel erg leuk te worden! Aanmelden kan via: penningmeester@koriandertennis.nl            

Pagina 9 van 26 


Notulen

 van de algemene vergadering van T.V. Koriander d.d. 27 november 2012                                                      Aanwezig: 31 stemgerechtigde leden.    Opening.  De voorzitter opent de vergadering om 20.35 uur met een welkom aan de aanwezigen.     Mededelingen.  - Wij zijn in gesprek met de Stichting 7/24: om Almeerse talentvolle jeugd in Almere te laten  tennissen. Koriander stelt banen beschikbaar; geen financiële middelen.  - De tennisleraar Paul gaat ons verlaten; dit betekent dus weer een nieuwe tennisleraar.  - Onderzoek gepresenteerd van de gemeente Almere naar tennis in Almere. Conclusie is dat  één vereniging naar Poort zou moeten verhuizen en een aantal andere fuseren, w.o.  Waterwijk en Koriander. Dit is door ons afgewezen.    Vaststellen van de agenda.  Punt 7 wordt aangevuld met een punt 7b.: Jubilea     Notulen ledenvergadering d.d. 27 november 2012.  De notulen van de ledenvergadering d.d. 27 november 2012 wordt met een drietal kleine tekstuele  wijzigingen goedgekeurd en vervolgens door de voorzitter en secretaris ondertekend.    Status vervanging banen.  Wordt hard aan gewerkt. Planning is niet helemaal duidelijk; voor het leggen van de mat is per twee  banen een hele droge dag noodzakelijk. We zijn dus afhankelijk van het weer.  Zoals het er nu uitziet blijven de kosten binnen de begroting.      Begroting 2013 en vaststelling contributie 2013.  Richard de Kreij geeft een presentatie met een uitleg van de begroting en de contributieopbouw en  geeft toelichting over verschillende posten.  De presentatie wordt ervaren als een duidelijk verhaal. Hieraan gekoppeld staan een 3 tal voorstellen  aan de vergadering:  - Gaan de aanwezigen akkoord met de voorgestelde contributieverhoging? Met algemene  stemmen aangenomen.  - Gaan de aanwezigen akkoord met een negatieve exploitatiebegroting van €7.783 in 2013?  Met algemene stemmen aangenomen.  - Gaan de aanwezigen akkoord met een budget van €2.500 voor de openingsactiviteiten? Met  algemene stemmen aangenomen.  Aanvullend wordt er afgesproken dat er binnen het bestuur nog zal worden bekeken of er  mogelijkheden tot gespreide betaling zijn te verwezenlijken.  Vervolgens geeft Richard een presentatie over een “Supporterslening”; een vraag aan de  Korianderleden om de Koriander financieel te ondersteunen om de rentelasten van de lening ten  behoeve van de nieuwe banen, te verlagen.     

7a.Benoeming kascontrolecommissie.  Richard gaat voor de kascontrolecommissie vervanging zoeken voor Ben Sassen.    7b. Jubilea.  We hebben twee leden die 25 jaar lid zijn van Koriander: Rob de Vries en Martin Spel. Beide  ontvangen uit handen van Peter Vallentin de bijbehorende speld.  Pagina 10 van 26 


Rondvraag Jop van Breugel: kunnen leden op verzoek een ledenlijst toegezonden krijgen?  Antwoord: i.v.m. de wet op de privacy zijn we hier zeer terughoudend in; als er een goede reden is  zullen we dit in het bestuur bespreken.  Marco Jansen: competitie is druk; totaal 27 teams, dit betekent een volle bak op zaterdag en op  zondag  Peter Vallentin: Nieuwjaarsreceptie: zaterdag 5 januari; 16:00 – 18:00 uur.    Sluiting  De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur met dank voor de aanwezigheid en     inbreng.    de voorzitter,              de secretaris,   Peter Vallentin            Ronald van Velzen.   

Uitnodiging voor het bijwonen van de algemene vergadering van T.V. Koriander    Dinsdag  26 maart 2013 om 20.30 uur in het clubhuis, Mosweg 10, tel. 533 95 10    A g e n d a    Opening    1. Mededelingen    2. Vaststellen agenda    3. Verslag ledenvergadering d.d. 27 november 2012 (zie hierboven)    4. Jaarrekening 2012  De jaarrekening kan vanaf 19 maart opgevraagd worden bij penningmeester@koriandertennis.nl     6.  Verslag kascontrolecommissie    7.  Herbenoeming aftredende bestuursleden  Aftredend is Richard de Kreij; hij is herkiesbaar    8. Rondvraag    9. Sluiting    Secretaris, Ronald van Velzen, tel. 5341619    Indien er minder dan 25 stemgerechtigde leden bij aanvang van deze vergadering aanwezig zijn,  wordt de vergadering verdaagd naar 26 maart 2013,  20.45 uur met dezelfde agenda   

Pagina 11 van 26 


Informatieavond competitiespelers jeugd   

De uitreiking van de competitieformulieren voor de JEUGD zal plaatsvinden op woensdag 20 maart  2013 om 19.00 uur op ons tennispark.  De competitieformulieren en de ballen zullen dan uitgereikt  worden evenals de nota’s voor de competitiebijdrage. Wij verzoeken de begeleiders van de  jeugdteams (met of zonder teamleden)  alle bescheiden op te komen halen. Wij geven  uitleg aan  ouders die geen ervaring hebben met tenniscompetitie. Voor eventuele vragen kunt u mailen met  Peter Vallentin (peter.vallentin@kpnmail.nl).   TIP: neem een tas of doos mee om de blikken ballen te vervoeren !   Peter Vallentin   

Jeugdteams voorjaarscompetitie 2013  Jongens 10 woensdagmiddag  Vinayak Bikha  Paresh Bikha  Novak Culavic  4e speler volgt nog 

Jongens 17 jaar zaterdag  Mitchel Tollenaar  Valentijn de Wit  Daniel v.d. Velden  Sonny Beers 

Begeleiding: Fam. Bikha  

Begeleiding: Ton de Wit 

Mix 10 woensdagmiddag  Elise Semikhodski (Engelstalig)  Laura Cavoli  Larissa Kruft  Morris Marsman  Martijn Winkelaar 

Jongens 17 jaar zaterdag  Falco Neering  Wisse v.d. Meulen  Job 't Hooft  Mark van Deursen 

Begeleiding: Peter Winkelaar 

Begeleiding: Joyce Neering 

Mix 12 woensdagmiddag  Luc Prins  Dieu‐Didier Nieuwenhuizen  Dieu‐Donné Nieuwenhuizen  Zoya Polshchykova  Yousha van Heemskerk 

Mix 17 jaar zaterdag  Dennis Kwa  Martijn Zwart  Jamie Greeve  Stephany Ristovski 

Begeleiding: Pearl Nieuwenhuizen 

Begeleiding: Miriam Greeve 

Meisjes 14 zondag  Quinty Purperhart  Cerise Jawalapersad  Nadia El Shamy  Melany Beers   Begeleiding:  Santhaya Kroonenberg 

Pagina 12 van 26 


Informatieavond competitiespelers senioren    De uitreiking van de competitieformulieren voor de SENIOREN zal plaatsvinden op  woensdag 20 maart 2013 om 20.00 uur op het tennispark.     De competitieformulieren en de ballen zullen dan uitgereikt worden. Eén of twee teamleden van  ieder team worden verzocht alle bescheiden op te komen halen en de bijdrage  te voldoen voor het  hele team. Het competitiegeld is nog niet bekend maar zal misschien iets afwijken van vorig  jaar en  zal nog bekend worden gemaakt.    Niet nieuw maar net als eerdere jaren:  Voordat de competitieformulieren de 20e maart opgehaald kunnen worden zal de bardienst  afgesproken moeten zijn door de competitieteams. Dus vóór de 20e de bardienst regelen maar daar  krijgen de aanvoerders nog een mailtje over in week 8.  Zaterdagteams draaien een bardienst op de  zondag en de zondagteams op de zaterdag (voor de competitiedagen) net als ieder jaar.    Geen afspraak gemaakt betekent dat je geen competitiespullen zult krijgen . Voor eventuele vragen  kunt u mailen met Marco Jansen marco.jansen@abbott.com . Tip: Neem een tas of doos mee om de  blikken ballen in te vervoeren!    Marco Jansen   

Spetterend Openingstoernooi op 30 zaterdag maart                                                                                          Na de officiële opening van de banen kunnen wij natuurlijk niet  achterblijven met het organiseren van een openingstoernooi.  Wat  het dit jaar weer gaat worden is nog een verrassing, maar wat we  jullie wel kunnen melden is dat we na het tennissen en eten een  spetterend optreden hebben van een leuke band. Iedereen is  welkom, ook de mensen die niet hebben mee gedaan met het  toernooi, al jullie familie, vrienden en kennissen, bring them all. Hoe  meer zielen hoe meer vreugd .    We willen starten om 16.00 uur en graag aanwezig om 15.30 uur.  De kosten zijn 10,00 euro p.p. daarvoor zetten we  een heerlijke  maaltijd voor op tafel .    Geef je op voor 26 maart, laat het niet voorbij gaan; het wordt een hele gezellige dag.    Naam:……………………………………………………………  Speelsterkte:…………………………………………………  Telefoonnummer:…………………………………………  Aantal eters (incl. jezelf) :……    Namens de Dames              Gerda en Michele              Pagina 13 van 26 


Definitieve Teamindeling Seniorencompetitie 2013  Hieronder staat de definitieve teamindeling. Mochten er nog mensen zijn die vragen hebben dan kunt u bellen 06-15835626 of mailen naar marco.jansen@abbott.com.

Donderdag: Dames 1  C. van Iersel (C)  C. Lefferts  A. van Essen  W. Niekel   

Vrijdag: Heren 50+ 1  J. van Breugel (C)  J. Barlinckhoff  P. Vallentin  A. Rijkers  T. Renting 

Vrijdag: Heren 50+ 2  W. van Doesburg (C)  K. van Raaphorst  R. van der Meulen  H. Tegelaar  B. de Graaf 

Zaterdag: Mix 1  P. Bieringa (C)  M. de Boer  B. Bruins  C. Kappen  Y. Chin a Kwie 

Zaterdag: Heren 2/3  M. Jansen (C)  E. de Bie  M. van Eijk  M. Schobel       

Zaterdag: Heren 2/3  J. Wegbrans (C)  T. Roskam  R. Massini  R. Meekel  J. Steenmetz     

Zaterdag: Heren 4  W. Robijn (C)  J. Robijn  R. Neering  J. Beers  R. de Kreij  J. Lachman  A. Mijnheer 

Zaterdag : Heren 6  E. Barlinckhoff (C)  T. Reijnders  M. Jonker  P. van Kuijk  M. Veeninga 

Zaterdag: Dames 1  J. Janssen (C)  J. Pannekoek  L. Vlietstra  D. Tump  R. Veenstra 

Zaterdag: Dames 2  K. Zollner (C)  M. Rijkers  S. Oldert  D. Wegbrans  C. Vlietstra 

Zondag: Heren 35+ 1  R. Pereboom (C)  L. Heese  H. Zondag  C. van Dijk         

Zondag: Heren 35+ 2  R. Visser (C)  R. Feringa  E. Beukenkamp  K. Tillema  R. Verveer       

Zondag: Heren 35+ 3  H. Gietman (C)  W. Terschegget  R. van Velzen  P. Straub  P. v.d. Pol  E. Peters  W. van den Witteboer  S. de Wit 

Zondag: Dames 1  M. Wouda (C)  I. de Boer  V. van Zwieten  M. Zollner  D. Schipperijn   

Zondag: Dames 2  E. de Kreij (C)  C. Cira  J. Neering  J. Lachman‐Mulder  S. Hoks  T. Robijn 

Zondag: Dames 3  M. Katuin (C)  A. Wolleswinkel  S. Koegler  I. de Beer  L. Diel  J. Davies 

Zaterdag: Heren 1   F. Zijlmans (C)  P. Zijlmans  S. Swagers  T. Hartman         

Zaterdag : Heren 5  H. Fleuren (C)  D. Lankreijer  E. Maurits  A. Verrips  E. Beerlage   

Zaterdag: Dames 3  S. Zegers (C)  I. Schipperijn  E. Vallentin  S. Mijnheer  S. Goosen          Zondag Heren 1  A. Greeve (C)  W. v.d. Heuvel  M. Verkerk  J. Trenning  D. Kamst    De Technische Commissie  Marco Jansen

Pagina 15 van 26 


INSCHRIJFFORMULIER COMPETITIE TRAINING 2013

TV KORIANDER JUNIOREN/SENIOREN ( 25 februari t/m 22 maart 2013 ) Team :

…………………………………………….

Spelers Naam Naam Naam Naam

: : : :

…………………………………………….Tel. …………………………………………….Tel. …………………………………………….Tel. …………………………………………….Tel.

…………………………………….. …………………………………….. …………………………………….. ……………………………………..

Spelers kunnen zelf inschrijven of met het hele team! (individuele inschrijvingen kunnen niet met zekerheid geplaatst worden) 0

Schrijft zich in voor: 4 competitie trainingen €. 45,- p.p. (training met alleen je eigen team”1 team uit min. 4 personen 1 uur op 1 baan”)

0

Schrijft zich in voor: 4 competitie trainingen €. 27,- p.p. (training met 2 teams bestaande uit min. 4 personen 1 uur op 2 banen)

Beschikbaar: Dinsdag Donderdag Vrijdag

van van van

………………. tot …………….... tot ………………. tot

…………………… …………………… …………………….

uur uur uur

Trainingstijden gaan in overleg met Emar i.v.m. samenvoegen van teams.

Betalingswijze: ‰

Contant betalen bij de lera(a)r(es) voor aanvang van de 1e les.

Ondergetekende meldt zich aan voor de lessen de 4 lessen en gaat akkoord de financiële consequenties die daar aan zijn verbonden. Datum:....................... Handtekening speler/ouders/verzorgers:............................................. S.v.p. opsturen of inleveren voor 18 februari 2013: TennisCollege Flevoland Eikenlaan 92 3892 HC Zeewolde

036-5225115

INSCHRIJFFORMULIER TENNISLESSEN ZOMER 2013

TV KORIANDER

Pagina 16 van 26 


INSCHRIJFFORMULIER TENNISLESSEN ZOMER 2013  TV KORIANDER

JUNIOREN Zomerperiode 2013

20 lesweken

( 25 maart t/m 20 september 2013)

Naam : ………………………………………………………Voornaam : ………………………….J/M Adres : ………………………………………...................Geb. Datum : ……………………………. Postcode : ............................................................. Plaats : .........................................…. Tel.Privé : ............................................................. Tel.Mob. : ......................................... E-mail : .................................................................................................................................... Hij/zij tennist ...................……… jaar en heeft ……..……………… jaar les gehad. Schrijft zich in voor: (is lid van Koriander) termijnen ‰ Groep van 8 personen op 2 banen (20x) ‰ Groep van 4 personen op 1 baan (20x) ‰ Groep van 8 pers. op 2 banen 2x p.w.(40x) ‰ Privé les 30 min Beschikbaar: Dinsdag Donderdag Vrijdag

van van van

………………. tot ………………. tot .................... tot

Betaling in eens

Betaling in 4

€. €. €. €.

€. 39,00 €. 67,50 €. 69,00

139,00 249,00 259,00 22,50 per les

…………………… ……………………. ..........................

uur uur uur

Betalingswijze: ‰ Hierbij machtig ik TennisCollege Flevoland om het volledige lesbedrag van €. …………… eind april 2013 van mijn bank/girorekening éénmalig te incasseren. (Bij een éénmalige machtiging is storneren niet mogelijk) ‰ Hierbij machtig ik TennisCollege Flevoland om in 4 termijnen van €. ………..… het lesgeld te incasseren van mijn bank/girorekening. ‰ Contant betalen bij de lera(a)r(es) voor aanvang van de 1e les. IBAN rekeningnummer: ……………………………..Naam rek. houder: …………………… Ondergetekende meldt zich aan voor de lessen in zomerperiode 2013 en gaat akkoord met het lesreglement en de financiële consequenties die daar aan zijn verbonden. Datum:.......................

Handtekening ouders/verzorgers:.............................................

S.v.p. opsturen of inleveren voor 12 maart 2013: TennisCollege Flevoland Eikenlaan 92 3892 HC Zeewolde

036-5225115

 

Pagina 17 van 26 


Lesreglement / Koriander Zomer 2013    01.

Inschrijving voor les of training kan uitsluitend door middel van een  door een meerderjarig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier;  02. De zomerperiode heeft een lesperiode van 20 weken;  03. Een tennisles duurt 50 minuten;  04. Bij onbespeelbare banen (regen) is de eerste 20% van het aantal geboekte lessen voor  rekening van de cursist. In geval van overschrijding van de 20% worden de lessen ingehaald.   05. Afzeggingen van een privé‐les zijn toegestaan, mits dit 24 uur van tevoren wordt  doorgegeven;  06. Niet op les komen om wat voor reden dan ook, is altijd voor rekening  van de cursist. Wel zal worden geprobeerd om deze les in te halen in  een andere groep, als die mogelijkheid zich voordoet;  07. Het lesgeld dient bij aanvang van de 1e les contant te worden voldaan, of via automatische  incasso;  08. Het Tenniscollege is aangesloten bij de V.N.T. (= Verenigde Nederlandse Tennisleraren) en is  bevoegd tot het lesgeven op ieder  niveau;  09. Invullen en ondertekenen van de inschrijfformulieren wil zeggen dat  u akkoord gaat met het lesreglement en de financiële consequenties  daarvan;  10. Om te mogen lessen bij TennisCollege Flevoland dient men lid te zijn van de Tennisvereniging  Koriander.  11. Trainers verbonden aan Tenniscollege Flevoland:  Erwin de Boerdere  Carel Bel      Daan Kuijpers       Zwen Bertelsen   Emar Onderstal     Mike Hupkens  Pearl Wong  a Sang       Nina van der Geest    Beau Jimmink  Alexa de Bont    ErikMartijn Ruitenberg    Derek Koot  12.  ZOMER 2013:    Maandag 25 maart t/m vrijdag 20 september 2013    13.        Geen les op:     Maandag 1 april (2e paasdag)          Dinsdag 30 april (Koninginnedag)  Donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag)  Maandag 20mei (2e Pinksterdag)  14.  Vakantie:      Maandag 8 juli  t/m vrijdag 16 augustus 2012  15.  Inhaalweek:     Maandag 8 juli  t/m vrijdag 12 juli          Maandag 23 t/m vrijdag 27 september  16.  Voor meer inlichtingen:   TennisCollege Flevoland      www.tenniscollegeflevoland.nl  tel. 036‐5225115 

Pagina 18 van 26 


INSCHRIJFFORMULIER TENNISLESSEN ZOMER 2013 KORIANDER SENIOREN Zomerperiode 2013

20 lesweken

( 25 maart t/m 20 september 2013)

Naam : ………………………………………………………Voornaam : ………………………….M/V Adres : ………………………………………................... Geb. Datum : ……………………………. Postcode : ............................................................. Plaats : .........................................…. Tel.Privé : ............................................................. Tel.Mob. : ......................................... E-mail : ..................................................................................................................................... Hij/zij tennist ...................……… jaar en heeft ……..……………… jaar les gehad. Schrijft zich in voor: ( is lid van Koriander) termijnen ‰ Groep van 4 personen op 1 baan (20x) ‰ Half uur privé-les (losse les) ‰ 1 uur privé-les (losse les)

Betaling in eens

Betaling in 4

€. 249,00 €. 22,50 €. 45,00

€. 67,50

Beschikbaar: Dinsdag Donderdag Vrijdag

…………………… …………………… ……………………

van van van

………………. tot ………………. tot ………………. tot

uur uur uur

Betalingswijze: ‰

‰ ‰

Hierbij machtig ik TennisCollege Flevoland om het volledige lesbedrag van €. …………… eind april 2013 van mijn bank/girorekening éénmalig te incasseren. (Bij een éénmalige machtiging is storneren niet mogelijk) Hierbij machtig ik TennisCollege Flevoland om in 4 termijnen van €. ………….. het lesgeld te incasseren van mijn bank/girorekening. Contant betalen bij de lera(a)r(es) voor aanvang van de 1e les.

IBAN rekeningnummer: ………………………………Naam rek. houder: …………………………….. Ondergetekende meldt zich aan voor de lessen in de zomerperiode 2013 en gaat akkoord met het lesreglement en de financiële consequenties die daar aan verbonden zijn. Datum:......................................

Handtekening:.............................................

S.v.p. opsturen of inleveren voor 12 maart 2013: TennisCollege Flevoland Eikenlaan 92 3892 HC Zeewolde

036-5225115

Pagina 19 van 26 


Van de penningmeester Exploitatie 2012     Ons administratiekantoor Flynth ‐tevens sponsor‐ heeft de  mutaties over 2012 verwerkt. Hoewel er in het proces van  afsluiting altijd wel het één en ander bij te boeken valt is het  toch mogelijk om een voorlopige conclusie te trekken.  Die is – onverwacht‐ positief. Inkomsten zijn hoger uitgevallen dan verwacht.     Algemene kosten en vooral Commissiekosten zijn lager uitgevallen dan verwacht.  Het voorlopige positieve exploitatieresultaat ligt daarmee ruim boven de begroting.  Zoals gezegd, cijfers zijn zeker nog niet definitief. Ook de Kascontrole commissie zal haar  werkzaamheden nog moeten uitvoeren en tot een oordeel moeten komen voordat de jaarstukken  aangeboden kunnen worden aan de Algemene Ledenvergadering van maart 2013.    Investering nieuw tennispark     Inmiddels is de 1e betaling ad € 17.000 gedaan. Dit gaat nog uit de eigen middelen van  Koriander. Bij de volgende termijn zullen we voor het eerst de lening van RABO Bank  gaan aanspreken. Ons budget is € 180.000 incl. BTW, terwijl de werkzaamheden zijn  aanbesteed voor € 170.000 incl. BTW. Qua financiën loopt alles tot nu toe naar wens.  Het bestuur heeft ingestemd met meerwerk ad € 1.220 incl. BTW. Hiervoor wordt het  hekwerk bij baan 1‐2 en 5‐6 met  1 meter opgehoogd.    Kortom: we zijn nog steeds binnen ons budget!    Contributie 2013     Tijdens de Algemene Ledenvergadering van november 2012 is  er door diverse leden voorgesteld om de contributie in delen  te kunnen betalen. Het bestuur heeft dit in overweging  genomen en besloten dat contributiebedragen vanaf € 250  per huishouden/gezin in 2 delen mogen worden betaald.    Op de contributienota 2013 is het één en ander uitgewerkt.  Voor wie er gebruik van wenst te maken, let even goed op de  procedure met betrekking tot het tekenen van een eenmalige  machtiging én het inleveren daarvan op de pasjesavond.    Met sportieve, financiële groet,    Richard de Kreij.  

Pagina 20 van 26 


Supporterslening: groot succes! In de periode november 2012 – januari 2013 zijn we als bestuur met ondersteuning van een aantal  leden druk bezig geweest om de supporterslening op te zetten. U hebt daar kennis van kunnen  nemen tijdens de Algemene Ledenvergadering van november 2012, de Koriandermix van december  2012 en via de Nieuwsbrief.    De reacties waren positief.    Uiteindelijk hebben een flink aantal leden met elkaar € 10.350 toegezegd en betaald. Een fantastisch  bedrag en veel meer dan wij hadden gehoopt.    Dit geld hebben we gebruikt om een 1e aflossing te doen op de opgenomen lening in verband met de  aanleg van de nieuwe tennisbanen en de daarbij behorende renovatie van het tennispark.  De lening is daardoor gedaald van € 105.000 naar € 94.650.    De totale rentebesparing zal circa € 1.700 bedragen over de looptijd van 10 jaar. In de 1e jaren zal het  voordeel enkele honderden euro’s zijn, waarna het steeds lager wordt naarmate de supporterslening  kleiner wordt.    Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijdragen om dit voor de vereniging te realiseren.  En zoals één van de deelnemers schreef: “heel mooi dat het zo goed is gegaan, clubliefde bestaat  gelukkig nog”.    Ieder jaar wordt een deel van de certificaten uitgeloot en terugbetaald. De 1e uitloting vindt plaats in  november 2013. Dan zullen ook de premies worden toegekend op een deel van de uitgelote  certificaten. De 1e terugbetaling is in januari 2014.      Richard de Kreij.   

Pagina 21 van 26 


St.TENNIS7/24ALMERE   Presenteert:   

verbeteren van de conditie voor de tennisjeugd met ambitie!!!     

Even voorstellen:     St. Tennis7/24Almere is een organisatie die zich sinds 2011  bezighoudt met de promotie van prestatief jeugdtennis in Almere  door samenwerking te bevorderen tussen Almeerse  tennisverenigingen en jeugdtennissers die verder willen komen in de  tennissport.    In 2013 zal TV Koriander het initiatief gaan ondersteunen en zullen  jeugdspelers, die deel uitmaken van het Almeerse selectieteam,  regelmatig trainen op de banen van Koriander.    Door talentvolle Almeerse jeugdspelers te laten spelen bij Koriander kunnen ook talentvolle spelers  van TV Koriander in aanraking komen met prestatief jeugdtennis en mogelijk doorgroeien naar een  plaats in het Almeerse selectieteam.    In nauwe samenwerking met het bestuur van TV Koriander en de clubtrainer zal de jeugd van  Koriander sportief uitgedaagd worden om hun prestatie op de tennisbaan te verbeteren met  ondersteuning van het Almeerse selectieteam.    Binnenkort zullen we ons uitgebreider presenteren en met de jeugd van Koriander kennismaken,  maar ook nu al zijn er mogelijkheden om actief mee te doen met ons initiatief.    Werken aan je conditie kan bijvoorbeeld nu al.    Smart Abbey, de conditietrainer van het selectieteam, wil jeugdspelers en jonge senioren van TV  Koriander, tussen 7 en 24 jaar, de gelegenheid bieden om mee te doen aan conditietrainingen die  het gehele jaar door aan de selectiespelers worden gegeven.    Het zijn trainingen die specifiek gericht zijn op verbetering van conditie en het voetenwerk.  Als je een kostenloze proeftraining van 2 uur wilt meemaken ben je van harte welkom.    Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar c.gerritsen90@upcmail.nl, waarin je naam, leeftijd,  telefoonnr. en mailadres staan. Wij nodigen je daarna uit voor een proeftraining.    Wij hopen je binnenkort te ontmoeten!    St. Tennis7/24Almere,    Cor Gerritsen,  Voorzitter.   

 

Pagina 22 van 26 


Schoonmaak clubhuis Nog even en dan start het nieuwe Tennisseizoen 2013. Net als andere  jaren hebben wij een schoonmaakdag gepland en wel op 2 maart.    Om half 10 staat de koffie klaar met daar bij natuurlijk wat lekkers.  Om 10 uur beginnen wij met schoonmaken zodat wij voor de lunch  klaar zijn en kunnen afsluiten met een smakelijk broodje.     We doen een beroep op onze leden die graag de handen uit de mouwen willen steken,  U kunt u opgeven bij de club huiscommissie of we zien u zaterdag 2maart.  cojabarlinckhoff@hotmail.nl of 06‐14394556    Wij zijn er al: Marry, Anneke, Ruud en Jaap! 

Ook dit jaar organiseren wij weer de Clubkampioenschappen Enkel en Dubbel.     Hier zijn alvast de data:    Enkel:  zaterdag 15 t/m zondag 23 juni    Dubbel: zaterdag 7 t/m zondag 15 september 

In het volgende clubblad staat alles over het moment dat jullie kunnen inschrijven en de  sluitingsdata. Vanaf half April vindt je deze informatie ook terug op de website.    Dus alle tijd om te gaan trainen en de juiste partner(s) te vinden. SUCCES!    TC‐ clubkampioenschappen  Jurgen, Jennifer, Petra, Ton en Edith   

Pagina 23 van 26 


JANUARI Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FEBRUARI Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

Nieuwjaarsdag

NIEUWJAARSRECEPTIE

KLAVERJASSEN

KLAVERJASSEN

MAART

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

Maandag

1

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix (Pasen)

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

KLAVERJASSEN

KLAVERJASSEN

APRIL

Vrijdag

1

Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SCHOONMAAK CLUBHUIS

KLAVERJASSEN Jeugdtoernooi(9:30-17:00 uur,max4 banen) Jeugdtoernooi(9:30-17:00 uur,max4 banen) Jeugdtoernooi(16:30-19:00uur,max4banen) Jeugdtoernooi(16:30-19:00uur,max4banen) Jeugdtoernooi(16:30-19:00uur,max4banen) Jeugdtoernooi(16:30-19:00uur,max4banen) Jeugdtoernooi(16:30-19:00uur,max4banen) Jeugdtoernooi(9:30-17:00 uur,max4 banen) Jeugdtoernooi(9:30-17:00 uur,max4 banen)

INFO-AVOND Competitie Klaverjassen Officiele opening tennispark Pasjesavond Alv Pasjesavond (Goede vrijdag) Openingstoernooi

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE (Koninginnedag)

(Pasen)

Pagina 24 van 26 


MEI

JUNI

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

1 2 3 4

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

5 6 7 8 9

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

COMPETITIE ( inhalen) COMPETITIE ( inhalen) COMPETITIE ( inhalen) (Dodenherdenking) COMPETITIE ( inhalen)

(Bevrijdingsdag)

PAARD-VEULEN-Toernooi COMPETITIE ( inhalen) (Hemelvaartsdag) COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE/ COMPETITIE ( inhalen) (Pinksteren) COMPETITIE ( inhalen) (Pinksteren)

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

JULI Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag

Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

1 2 3 4

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

5 6 7 8 9

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE ( inhalen) COMPETITIE ( inhalen)

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL

OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER

AUGUSTUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

VERRASSINGSTOERNOOI VERRASSINGSTOERNOOI

Pagina 25 van 26 


SEPTEMBER

OKTOBER

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL DIPLOMATENNIS / CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL

MIX-WISSEL TOERNOOI

MIX-WISSEL TOERNOOI

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

NOVEMBER Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MIX-WISSEL TOERNOOI KLAVERJASSEN

MIX-WISSEL TOERNOOI

MIX-WISSEL TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI OPEN JEUGDHERFST TOERNOOI

MIX-WISSEL TOERNOOI

DECEMBER KLAVERJASSEN DAGZON-TOERNOOI

MIX-WISSEL TOERNOOI

KLAVERJASSEN

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

KLAVERJASSEN Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

KERST-KLAVERJASSEN

Pagina 26 van 26 

Profile for TV Koriander

Koriandermix februari 2013  

Clubblad TV Koriander Almere

Koriandermix februari 2013  

Clubblad TV Koriander Almere

Advertisement