{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Van de redactie     

Dag allemaal,    Welkom in dit diepvriesnummer van februari 2012.  Ten tijde van het uitkomen van onze kersteditie hebben heeft de redactie nogal wat vernieuwingen en  verfrissingen doorgevoerd. We introduceerden, alles met instemming van en in afstemming met ons  bestuur, het nieuwe verenigingslogo. We zijn erg blij met de positieve reacties de we konden lezen in ons  gastenboek, onze mail en in persoonlijke terzijdes aan de redactieleden. En voor hen die gehecht zijn aan  het oude logo: het hangt nog gegraveerd in de spiegel in ons clubhuis.      U kreeg toen ook het clubblad voorzien van een nieuw omslag en dat doen we nu weer!  We hadden een  dermate leuke selectie foto’s voor het omslag dat we besloten een tweetal omslagen te laten maken, die  we voortaan om en om gaan gebruiken. We hopen dat u deze ook leuk zult vinden. Daarnaast kreeg de  nieuwsbrief een nieuwe uitvoering.    Veel plezier met deze editie!  Redactie. 

Inhoudsopgave  

Wat kunt u in dit nummer vinden?     

  Voorwoord redactie  Competitietraining  Van de Voorzitter  Notulen en uitnodiging ALV  Puzzelrit  Stand van zaken nieuwe tennisbanen  Openingstoernooi  Pasjesavond  Werving nieuwe leden 

              Jarigen en nieuwe leden    40+ toernooi    Informatie avond competitiespelers    Competitieindeling jeugd    Teamindeling seniorencompetitie    Inschrijvingsformulieren zomerlessen    Formulieren junioren en senioren    Lesreglement   Jaarkalender 2012; jan‐april 

    

 


Competitietraining   Beste competitiespelers,    U kunt zich nu goed voorbereiden op de competitie! Tennis College Flevoland organiseert namelijk 4  teamtrainingen. De vereniging heeft de aanvoerder van uw team hierover een bericht gestuurd. Als team  kunt u zich via de aanvoerder opgeven voor deze competitietraining.     Op 5 maart beginnen 4 lesweken van deze competitietraining. De competitietraining eindigt in de week van  30 maart. De competitietraining duurt 1 uur en 1 team bestaat uit minimaal 4 personen. U kunt zich  inschrijven met uw eigen team op 1 baan. Het is ook mogelijk om te trainen met 2 teams op 2 banen.     Lever graag zo snel mogelijk uw inschrijfformulier in. Ik kan dan spoedig starten met het indelen van de  training. Uiteraard probeer ik zo goed mogelijk met uw voorkeuren rekening te houden.     In de week van  27 februari ontvangt u  informatie over de indeling.     Heeft u nog vragen? Neem dan gerust  contact met mij op via  paulvreeswijk@live.nl of 06‐16543158.    Sportieve groet,    Paul Vreeswijk  tennisleraar 

                         

                          Voor al uw glasreparatie   Leveren en plaatsen van   Kwaliteit, snel en…….   alle soorten glas en spiegels   Vriendelijke prijzen winkelruiten, isolatieglas             Luxe spiegels – lijsten voor spiegels – wijnsets

>> DEVRI GLASHANDEL>>

Kadoartikelen – kandelaars – glazen tafels

Nieuwe Hemweg 52 1013 CX AMSTERDAM Telefoon 020 688 14 90 Fax 020 688 11 70 www.devri-amsterdam.nl

                       


Van de voorzitter 

Op het moment dat ik dit stukje typ is het  eind januari. De voorspelde barre winter is  uitgebleven (of gaat er misschien nog wat  komen ?) en er is meer buiten getennist dan  in de afgelopen winterseizoenen.   Het eerste Grand Slam toernooi is alweer  gespeeld. De Australian Open heeft weer  fraai tennis laten zien. Door het tijdverschil  worden de meeste partijen in de nacht  gespeeld, maar toch heb ik op verschillende  momenten genoten van het fraaie tennis.  Schitterende slagenwisselingen werden  afgewisseld met grote missers. Ook de  emoties liepen soms weer hoog op. Zo heb ik  Baghdatis in 1 minuut uit frustratie 4 rackets  kapot zien slaan. Dat was niet echt reclame  voor de tennissport en geeft wel aan hoe  hoog de emoties kunnen oplopen.     Als voorzitter ben je ook in de  wintermaanden nog volop bezig met de  vereniging. De afgelopen weken ben ik  meerdere malen per week met onze club  bezig geweest. Nieuwe banen, sponsoring,  overleg met een andere vereniging, inkoop  van tennisballen, een breed scala aan  verschillende activiteiten. Het kost me geen  enkele moeite, ik krijg er zelfs energie van.  Dat komt omdat ik omringd word door  bekwame bestuursleden en gemotiveerde  vrijwilligers in de verschillende commissies.   Ik ben blij dat het hart van Koriander bestaat 

uit een grote groep betrokken leden die altijd  klaar staan voor de vereniging. Dat moeten  we koesteren met elkaar en ik hoop dat alle  leden dat ook in 2012 weer zullen  waarderen.    De nieuwjaarsreceptie was erg druk bezocht  dit jaar. Een gezellig samenzijn met een hapje  en een drankje waarbij we elkaar een  gelukkig, gezond en sportief 2012 hebben  toegewenst.    2012 zal voor het bestuur vooral in het teken  staan van de aanleg van nieuwe banen (meer  hierover in dit clubblad) en het werven van  nieuwe leden. Daarnaast gaan wij natuurlijk  ook af en toe een lekker balletje slaan.  In 2012 zullen de bekende toernooien en  clubkampioenschappen weer georganiseerd  gaan worden, maar daarnaast staan er ook  nieuwe activiteiten in de planning. Misschien  is er in dit clubblad al iets over te lezen.     Binnenkort gaat het zomerseizoen weer van  start. In de maand maart kunnen de  tennispasjes opgehaald worden. Onze  enthousiaste tennistrainer Paul Vreeswijk zal  dan ook aanwezig zijn. Misschien is het een  goed idee om in de aanloop naar het nieuwe  seizoen wat lessen te nemen om de roestige  techniek weer wat bij te spijkeren ?    Koriander doet dit jaar ook mee aan de Open  Tennisdagen die georganiseerd worden door  de KNLTB. De bedoeling is om nieuwe leden  te werven. Houd de berichten hierover in de  gaten en kijk of er in je omgeving mensen zijn  die misschien ook willen tennissen bij  Koriander. We hebben nog genoeg ruimte  voor nieuwe leden.    Veel tennisplezier !      Peter Vallentin  


Notulen van de algemene vergadering van T.V. Koriander    

d.d. 22 november 2011                                                                                                                                                                                Aanwezig: 34 stemgerechtigde leden.  Afwezig met kennisgeving: 4 stemgerechtigde leden    Opening.  De voorzitter opent de vergadering om 20.35 uur met een welkom aan de aanwezigen.     Mededelingen.  Er zijn geen mededelingen vooraf.    Vaststellen van de agenda.  Er zijn geen aanpassingen aan de agenda.    Notulen ledenvergadering d.d. 29 maart 2011.  De notulen van de ledenvergadering d.d. 29 maart 2011 wordt goedgekeurd en vervolgens door de  voorzitter en secretaris ondertekend.    Principe besluit vervanging banen.  Peter Vallentin geeft een presentatie over de aanpak en de planning voor de nieuwe banen; vervolgens  geeft Richard de Kreij een presentatie met daarin uitgewerkt de financiële consequenties bij een  investering van respectievelijk 150.000 en 200.000 euro  Er worden aan de vergadering een tweetal voorstellen gedaan:  1) Gaan jullie akkoord met de start van een project “Vervanging banen” en het hiervoor benodigde  budget van 5.000 euro voor een bodemonderzoek door ISA‐sport  Voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen  2) Gaan jullie akkoord met het voorstel om een tweetal alternatieven te ontwikkelen, uitgaande van  een investeringsbudget van respectievelijk 150.000 en 200.000 euro.  Voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen met de afspraak dat er maximaal 200.000  euro beschikbaar is voor de vervanging van 6 banen. Aan de werkgroep wordt nog gevraagd wat de  tweede keus voor baansoort is geweest.    Begroting 2012.  Richard de Kreij presenteert het voorstel voor de begroting van 2012; voorstel wordt met algemene  stemmen aangenomen.   

Benoeming kascontrolecommissie.  Het voorstel om als kascontrolecommissie te benoemen: Ben Sassen en Dennis Lankreyer wordt met  algemene stemmen aangenomen.    Herbenoeming aftredende bestuurslid.  Het voorstel om Ben Francooy als bestuurslid te herbenoemen wordt met algemene stemmen  aangenomen.    Rondvraag  Marco Jansen: het aantal competitieteams is t.o.v. 2011 iets teruggelopen waardoor er iets meer ruimte  voor recreanten in de competitieweekeinden is    Sluiting  De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur met dank voor de aanwezigheid en     inbreng.    de voorzitter,              de secretaris,   Peter Vallentin            Ronald van Velzen. 


Uitnodiging  

tot het bijwonen van de algemene vergadering van T.V. Koriander    Te houden op  dinsdag, 27 maart 2012 om 20.30 uur in het clubhuis, Mosweg 10,     tel. 533 95 10    A g e n d a    1. Opening.    2. Mededelingen.    3. Vaststellen agenda.     4. Verslag ledenvergadering d.d. 22 november 2011 (elders in clubblad).    5. Jaarrekening 2011.       6.  Verslag kascontrolecommissie.    7.  Voorstel vervanging banen.        Nadere informatie volgt in een nieuwsbrief die rond 23 maart wordt verzonden.    8. Rondvraag.    9. Sluiting.           De secretaris   Ronald van Velzen (tel. 5341619)    Indien er minder dan 25 stemgerechtigde leden  bij aanvang van deze vergadering aanwezig zijn,  wordt de vergadering verdaagd naar 27 maart  2012,  20.45 uur met dezelfde agenda   


Puzzelrit   Korianderleden die denken dat zij goed zijn in het besturen van auto’s  gelijk een tweede Schumacher en daarnaast de scherpzinnigheid van  Hercule Poirot bezitten worden uitgenodigd zich in te schrijven voor  deelname aan       

De Tennis Tourist Travell   zondag 25 maart 2012.

Op                 

Verzamelpunt voor deze auto puzzeltocht is de kantine van TV Koriander aan de Mosweg te Almere.    Start :   Afhankelijk van het aantal inschrijvingen vanaf 9.30 uur;                  Kosten 10 euro per deelnemende equipe;    Rijtijd:   Minimaal ongeveer 2,5 uur ‐als u de goede route heeft gereden, maximaal zolang U of uw                  voertuig het redt…       Nodig (per equipe):   ‐ 1 Koets, auto, vehikel met motor, perenkist of andere benaming voor voertuigen als bedoeld  in de Wegenverkeerswet waarvoor een (geldig) rijbewijs B(E) is vereist. Het aantal passagiers  dient beperkt te worden tot het maximaal toegestane aantal passagiers van de auto.  ‐ Scherpe geesten;  ‐ Richting(‐s)gevoel;  ‐ Humor en doorzettingsvermogen;  ‐ Genoeg brandstof.    Na berekening van de slimste rijder en de daarop volgende prijsuitreiking is het mogelijk om een  eenvoudige doch voedzame maaltijd te gebruiken. De kosten hiervoor zijn 10 euro per persoon.  Hiervoor kunt u zich tot uiterlijk twee dagen voor de puzzelrit aanmelden via onderstaand mailadres.    Aanmelden tot 1 maart a.s.  uitsluitend via mail:  mafrajes@planet.nl of  adjmrijkers@kpnmail.nl,  o.v.v.  kenteken koets en namen  inzittenden.     Frank van Schaik en Ad Rijkers   


Stand van zaken nieuwe tennisbanen Na de ledenvergadering van november vorig  jaar waarin besloten is om onderzoek te doen  naar de  aanleg van nieuwe tennisbanen bij  Koriander, hebben wij als bestuur niet  stilgezeten.    De afgelopen maanden is er per mail overleg  geweest met de gemeente. In samenspraak  met Rinus Verveer, onze inkoopadviseur,  heeft Ronald van Velzen de ons bekende  leveranciers van tennisbanen benaderd met  verzoeken om informatie. Een aantal  leveranciers heeft al gereageerd.     Na de deadline zullen we de reacties  beoordelen en zullen we offertes gaan  opvragen bij leveranciers die de door ons  gewenste baansoorten kunnen leveren. In  eerste instantie richten we ons op TennisPro  Vision, met Smashcourt als goed alternatief.      Onze huidige banen zijn in januari gekeurd  door ISA Sport.  Dit is een Instituut voor  Sportaccommodaties, een onafhankelijk en  professioneel kennisinstituut voor kwalitatief   

goede, duurzame en veilige  sportaccommodaties. ISA Sport is  geaccrediteerd door de KNLTB.     Tijdens de boringen op onze banen is  gebleken dat de opbouw van de banen op het  oog nog in goede staat verkeert. Dat zou  kunnen betekenen dat we niet alle lagen  (zand, lava en toplaag) behoeven te vervangen  en dat scheelt uiteraard in de kosten. We  weten dit zeker als we het laboratorium‐ rapport hebben ontvangen. De Parkcommissie  kreeg nog een compliment van de  medewerker van ISA Sport. Onze banen liggen  er in vergelijking met sommige andere  verenigingen nog prachtig bij!    De komende maanden zal naast het  offertetraject contact met de gemeente  onderhouden worden en zullen ook stappen  gezet worden in het kader van de financiering  van de banen. In de ledenvergadering van  maart zullen wij de leden verder informeren.    Peter Vallentin 


Openingstoernooi Koriander 2012

Beste Tennisvrienden,     Hè hè het winterseizoen is bijna ten einde en we gaan het voorjaar weer tegemoet, dus ook het  tennisseizoen 2012. Daarom organiseren wij voor alle leden vanaf 18 jaar het openingstoernooi met  aansluitend een Après Tennis feest op 31 maart 2012.                                                                       

  De dag zal starten om 15.00 uur en eindigen rond 17.30 uur waarna we met z’n allen een hapje en een  drankje (winterse kost?) zullen nuttigen en daarna FEESTEN.     De dag staat in het teken van Après Tennis, dus mensen als je helemaal in het thema wilt opgaan: trek je  lekker je skikleding aan. Mocht het slecht weer zijn dan gaan hebben we een alternatief. DUS DEZE DAG  GAAT DAN GEWOON DOOR.    Stuur deze mail met je inschrijving voor 23 maart terug, om verzekerd te zijn van een plaatsje op deze  feestelijke dag. Naar openingstoernooikoriander@gmail.com      Voor deze hele dag inclusief eten, is de prijs € 8,00 per persoon!     Vul het onderstaande formulier in, dan ben je verzekerd van een fantastische dag, vol gezelligheid en  sportiviteit! Tot 31 maart!    Gerda en Michèle       Naam                          :........................................................    Speelsterkte                 :.......................................................    Telefoonnummer         :.......................................................    Aantal personen met eten :..................................................   


Pasjesavond   Beste Korianderleden,    Het seizoen 2012 gaat alweer bijna beginnen. Gelukkig hebben we deze winter nog aardig wat avonden  kunnen tennissen en zijn een aantal van ons het spelletje nog niet verleerd.  Maar voor degene die niet getennist hebben: jullie staan nu natuurlijk weer te popelen om de baan op te  gaan.Daarvoor heb je natuurlijk een nieuwe pasje voor 2012 nodig. Deze zijn af te halen op de  pasjesavonden. Deze staan dit jaar gepland op:    dinsdag 27 maart en woensdag 28 maart.  U krijgt natuurlijk uw pasje alleen mee als u de contributie heeft betaald en 3 bardiensten heeft ingevuld.    Tevens is er op 31 maart het openingstoernooi, inschrijfformulier  is ook te vinden in dit clubblad of u kunt zich via  openingstoernooikoriander@gmail.com opgeven.    Ik hoop u allen te zien op de pasjesavonden en natuurlijk bij het  openingstoernooi.    Namens de Clubhuiscommissie    Michèle 

 

Werving van nieuwe leden    Beste leden,    Onlangs heb ik de werkzaamheden overgenomen van Nina. Mijn doelstelling is om op een representatieve  en leuke wijze invulling te geven aan alle tennislessen. Er is nog voldoende ruimte op onze vereniging voor  zowel nieuwe junior als senior leden. Hierom heb ik een aantal basisscholen benaderd voor een  introductieles. Tijdens de gymles laat ik leerlingen kennismaken met een tennis. De flyer voor de Open Dag  van De Koriander deel ik meteen uit. De leerlingen kunnen dan langskomen met een vriendje of  vriendinnetje. Ik verwacht dat de kinderen enthousiast worden over tennis en wij binnenkort een aantal  nieuwe junioren kunnen verwelkomen.    Dit zomerseizoen organiseer ik ook op onze vereniging  een introductiecursus voor senioren. Op een  vrijblijvende manier maken volwassenen dan kennis  met tennis. Ook met dit initiatief verwacht ik dat wij  binnenkort een aantal nieuwe senioren kunnen  verwelkomen.    Heeft u leuke ideeën of suggesties voor het werven van  nieuwe leden? Neem dan gerust contact met mij op via  paulvreeswijk@live.nl of 06‐16543158.    Sportieve groet    Paul Vreeswijk. 


Jarigen Yolanda Wisse  Monique  Femke  Aranka  Danny  Lisanne  Ashley  Merel  Tara  Laura  Teije  Maaike  Akshay  Melany  Youri  Demi  Felix  Daniel  Manouk  Dave 

van Zijl  van der  Meulen  Aldendorff  Wouda  Schiel  Schaareman  Tillema  Schöbel  de  Haan  Mac Lean  Kwakkel  Klein  Dijkstra  Raghoebarsing Beers  Speth  Schipperijn  Kwa  van der  Velden  Wouda  Wels 

Van harte allemaal! 

Nieuwe leden   

Wij verwelkomen deze nieuwe  senioren:    Saskia Hoks  Kim Francooy  Melissa de Boer‐ Mudder  Marco Bouma    en wensen hen veel tennis plezier. 

11 20 20 25 26 2 14 15 15 18 19 22 23 27 3 12 14 19 21 22 24

2 2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4 

1996 1998  1998  1997  1994  1995  1996  2005  1999  1999  1999  1994  2001  2004  2001  2001  1994  1996  1998  1994  2004 


NIEUW   NIEUW   NIEUW   NIEUW   NIEUW  NIEUW  NIEUW  NIEUW     

40+ toernooi    Ja ja, jullie lezen het goed er wordt weer een toernooi georganiseerd; dit keer is het een 40+ toernooi. Dit  toernooi zal gehouden worden in het weekend van 1 en 2 september. Dus op beide dagen zal er getennist  worden door alle deelnemers. Er worden alleen dubbels HD en DD gespeeld; geen mixen.    Je kan je inschrijven als dubbel maar ook individueel, dan zoeken wij een partner voor je die zich ook  individueel heeft opgegeven.  Er wordt op speelsterkte gespeeld. Dus alle speelsterktes kunnen inschrijven  en zijn welkom.    We beginnen op zaterdag 1 september om 14.00 uur, op deze dag zal je 2 partijen spelen en na het spelen  gaan we gezellig met z’n allen eten en daarna, ja let wel, daarna een gezellige feestavond met een hapje  een drankje en muziek. Wat dit gaat worden is nog een verrassing, maar zeer spectaculair.    Zondag 2 september beginnen we dan weer om 12.00 uur en speel je nog 2 partijen. Daarna is er natuurlijk  nog ruimte om gezellig met elkaar wat te drinken en de prijsuitreiking.    De kosten voor dit toernooi zijn € 10,00 p.p. Dit is voor het eten.    Partners zijn uiteraard ook welkom ook zij betalen € 10,00.    Stuur deze uitnodiging voor 19 augustus 2012 terug naar: korianderevenementencom@gmail.com    Tot dan,    Ad, Peter en Tom      Naam:.........................................................................    Naam Partner:.............................................................    Speelsterkte:.......Speelsterkte partner:......................    Aantal personen eten:................................................. 


Informatieavond competitiespelers senioren. 

De uitreiking van de competitieformulieren voor de SENIOREN zal plaatsvinden op woensdag  28 maart 2012 om 20.00 uur op het tennispark. De competitieformulieren en de ballen zullen  dan uitgereikt worden. Eén of twee teamleden van ieder team worden verzocht alle bescheiden  op te komen halen en het competitiegeld te voldoen voor het hele team. Het competitiegeld is  nog niet bekend maar zal misschien iets afwijken van 2011 en zal nog bekend worden gemaakt.    Niet nieuw maar net als ieder jaar:     Voordat de competitieformulieren de 28e maart opgehaald kunnen worden zal de bardienst  afgesproken moeten zijn door de competitieteams.     Dus voor de 28e de bardienst regelen. Zaterdagteams draaien een bardienst op de zondag en de  zondagteams op de zaterdag (voor de competitiedagen)net als ieder jaar . Geen afspraak  gemaakt betekend geen competitiespullen.    Voor eventuele vragen kunt u bellen met Marco Jansen 036‐5353383 of mail naar  marco.jansen@abbott.com     De Technische Commissie.      

Informatieavond competitiespelers jeugd. 

De uitreiking van de competitieformulieren voor de JEUGD zal plaatsvinden op Woensdag 28  maart 2012 om 19.00 uur op het tennispark.    De competitieformulieren en de ballen zullen dan uitgereikt worden. De begeleiders van de  jeugdteams met of zonder teamleden van ieder team worden verzocht alle bescheiden op te  komen halen.    Voor eventuele vragen kunt u bellen met Dirkje Beukenkamp 036‐5340980       Marco Jansen en Dirkje Beukenkamp. 


Definitieve teamindeling jeugd competitie 2012.         

Competitie teams Jeugd  Mix t/m 14 zaterdag  Leider: Ton de Wit  Valentijn de Wit  Mitchell Tollenaar  Jamie Greeve,  Anouk Schouten 

Jongens t/m 14 zaterdag  Leider: Huub van der  Velden  Job 't Hooft  Wisse van der Meulen  Mark van Deursen   Daniel van der Velden 

  Meisjes t/m 14 zaterdag  Leider: Erik Beukenkamp  Maaike Beukenkamp   Laura Kwakkel  Quinty Purperhart  Ismay Linnenkamp        Mix t/m 10 woensdag  Leider: Corinne Reym  Yousha van Heemskerk  Kai Schonhage  Sanne van der Heiden  Morris Marsman  Demko Vorenhout   

                                               

       

De Teamleiders krijgen nog de speeldata  en gegevens van alle teamspelers doorgestuurd.  Het is de bedoeling dat de teamleiders de speeldata doorgeven aan alle teamspelers.    Vriendelijk groet,      Dirkje Beukenkamp 


Definitieve Teamindeling Seniorencompetitie 2012    Hieronder staat de definitieve teamindeling.  Mochten er nog mensen zijn die vragen hebben dan kunt u bellen  06‐15835626 of mailen naar  marco.jansen@abbott.com.  Definitieve indeling:    Donderdag: Dames 1  Vrijdag: Heren 50+ 1?      A. Kuijper (C)  J. van Breugel (C)      C. van Iersel  J. Barlinckhoff      I. de  Graaf  P. Vallentin      W. Niekel  A. Rijkers        T. Renting               

Zaterdag: Heren 1   F. Zijlmans (C)  P. Zijlmans  S. Swagers  T. Hartman     

Zaterdag: Heren 2  M. Jansen (C)  E. de Bie  M. van Eijk  W. Oldert  M. Schobel   

Zaterdag: Heren 3  J. Wegbrans (C)  J. Steenmetz  R. Massini  T. Roskam  B.Hartman  R. Meekel 

Zaterdag: Heren 4  W. Robijn (C)  J. Robijn  R. Neering  J. Beers  R. de Kreij  J. Lachman 

Zaterdag: Dames 1  J. Janssen (C)  J. Pannekoek  L. Vlietstra  S. Renting  R. Veenstra  D. Tump 

Zaterdag: Dames 2  K. Zollner (C)  M. Rijkers  S. Oldert  D. Wegbrans  C. Vlietstra  M. Zollner  

Zaterdag: Dames 3  M. van Assem (C)  M. Greeve  G. van Eijk  P. Bieringa  S. Mijnheer   

Zondag: Heren 35+ 2  R. Visser (C)  R. Feringa  E. Beukenkamp  K. Tillema  R. Verveer   

Zondag: Heren 35+ 3  H. Gietman(C)  W. Terschegget  R. van Velzen  P. Straub  P. v.d. Pol  E. Peters 

Zondag Heren 1  A. Greeve(C)  W. v.d. Heuvel  M. Verkerk  J. Trenning     

           

Reserve Dames:  D. Beukenkamp(za)  S. Zegers  E. Vallentin       

Reserve Heren:  O. de Groot  D. Kamst  S. Boermans       

Zaterdag :Heren 5  H. Fleuren (C)  A. van Oost  E. Maurits  A. Verrips  E. Beerlage  D. Lankreijer   

Zondag: Heren 35+ 1  F. Borger (C)  L. Heese  H. Zondag  R. Pereboom        Zondag: Dames 1  E. de Kreij (C)  C. Cira  J. Neering  J. Lachman‐Mulder            De Technische Commissie  Marco Jansen 


Inschrijfformulieren zomerlessen 2012    Beste spelers,    De winter is nog niet voorbij, maar wij zijn al  druk bezig met het organiseren van de  zomerlessen. Op 26 maart beginnen 20  lesweken van de zomerperiode. De  zomerperiode eindigt in de week van 21  september.     De senioren kunnen zich inschrijven voor 1 of  een ½ uur privéles, maar ook voor een groepsles  van 4 personen. U kunt zich per groep  inschrijven. Het is ook mogelijk om individueel in  te schrijven. Ik probeer u dan bij een passend  niveau en lestijden in te delen.    De junioren kunnen zich inschrijven voor 1x per  week voor een groep van 4 personen op 1 baan  of een groep van 8 personen op 2 banen. Het is  ook mogelijk om 2x per week tennisles te  krijgen.    Lever graag zo snel mogelijk uw  inschrijfformulier in. Ik kan dan spoedig starten  met het indelen van de groepen. Uiteraard  probeer ik zo goed mogelijk met uw voorkeuren  rekening te houden. In de week van 19 maart  ontvangt u informatie over de indeling.     Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met mij op via paulvreeswijk@live.nl of 06‐16543158.    Sportieve groet,  Paul Vreeswijk   


Inschrijfformulier tennislessen zomer 2012 junioren    Zomerperiode 2012  20 lesweken   ( 26 maart t/m 21 september 2012)    Naam : ………………………………………………………  Voornaam : ………………………….J/M    Adres : ………………………………………...................  Geb. Datum : …………………………….    Postcode : .............................................................    Plaats : .........................................….    Tel.Privé : .............................................................    Tel.Mob. : .........................................    E‐mail : .....................................................................................................................................    Hij/zij tennist ...................……… jaar en heeft ……..……………… jaar les gehad.    Schrijft zich in voor: (is lid van Koriander)    Betaling ineens     Betaling in 4 termijnen  ‰ Groep van 8 personen op 2 banen (20x)  €. 134,00           €. 38,00   ‰ Groep van 4 personen op 1 baan (20x)    €. 245,00           €. 66,50  ‰ Groep van 8 pers. op 2 banen 2x p.w.(40x)  €. 255,00           €. 68,00    Beschikbaar:    Maandag  van  ……………….  tot  ……………………  uur    Dinsdag  van  ……………….  tot  ……………………  uur    Donderdag  van  ……………….  tot  …………………….  uur  Vrijdag  van  ....................  tot  ..........................  uur    Betalingswijze:  ‰ Hierbij machtig ik TennisCollege Flevoland om het volledige lesbedrag van €. …………… eind april  2012 van mijn bank/girorekening éénmalig te incasseren. (Bij een éénmalige machtiging is  storneren niet mogelijk)   ‰ Hierbij machtig ik TennisCollege Flevoland om in 4 termijnen van €. ………..… het lesgeld te  incasseren van mijn bank/girorekening.  e ‰ Contant betalen bij de lera(a)r(es) voor aanvang van de 1  les.    Bank/gironummer: …………………………….. Naam rek. houder: ………………………………..     Ondergetekende meldt zich aan voor de lessen in zomerperiode 2012 en gaat akkoord met het  lesreglement en de financiële consequenties die daar aan zijn verbonden.      Datum:.......................  Handtekening ouders/verzorgers:.............................................    S.v.p. opsturen of inleveren voor 19 maart 2012:    TennisCollege Flevoland   

Eikenlaan 92    

3892 HC Zeewolde 

036‐5337048


Inschrijfformulier Tennislessen Zomer 2012  Senioren    Zomerperiode 2012   20 lesweken   ( 26 maart  t/m 21 september 2012)    Naam : ………………………………………………………  Voornaam : ………………………….M/V    Adres : ………………………………………...................  Geb. Datum : …………………………….    Postcode : .............................................................    Plaats : .........................................….    Tel.Privé : .............................................................    Tel.Mob. : .........................................    E‐mail : .....................................................................................................................................    Hij/zij tennist ...................……… jaar en heeft ……..……………… jaar les gehad.    Schrijft zich in voor: ( is lid van Koriander)    Betaling ineens    Betaling in 4 termijnen  ‰ Groep van 4 personen op 1 baan (20x)    €. 245,00           €. 66,50  ‰ Half uur privé‐les (losse les)      €.   22,50  ‰ 1 uur privé‐les (losse les)      €.   45,00    Beschikbaar:      Maandag  van  ……………….  tot  ……………………  uur        Dinsdag  van  ……………….  tot  ……………………  uur  Donderdag  van  ……………….  tot  ……………………  uur  Vrijdag    van  ……………….  tot  ……………………  uur          Betalingswijze:  ‰ Hierbij machtig ik TennisCollege Flevoland om het volledige lesbedrag van €. …………… eind april  2012 van mijn bank/girorekening éénmalig te incasseren. (Bij een éénmalige machtiging is  storneren niet mogelijk)  ‰ Hierbij machtig ik TennisCollege Flevoland om in 4 termijnen van €. ………….. het lesgeld te  incasseren van mijn bank/girorekening.  e ‰ Contant betalen bij de lera(a)r(es) voor aanvang van de 1  les.    Bank/gironummer: …………………………………  Naam rek. houder: ………………………………..    Ondergetekende meldt zich aan voor de lessen in de zomerperiode 2012 en gaat akkoord met het  lesreglement en de financiële consequenties die daar aan verbonden zijn.      Datum:......................................   Handtekening:.............................................   

S.v.p. opsturen of inleveren voor 19 maart 2012:    TennisCollege Flevoland     

Eikenlaan 92    

3892 HC  Zeewolde 

036‐5337048


Lesreglement Zomer 2012    01.

Inschrijving voor les of training kan uitsluitend door middel van een  door een meerderjarig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier;  02. De zomerperiode heeft een lesperiode van 20 weken;  03. Een tennisles duurt 50 minuten;  04. Bij onbespeelbare banen (regen) is de eerste 20% van het aantal geboekte lessen voor rekening van  de cursist. In geval van overschrijding van de 20% worden de lessen ingehaald.   05. Afzeggingen van een privé‐les zijn toegestaan, mits dit 24 uur van tevoren wordt doorgegeven;  06. Niet op les komen om wat voor reden dan ook, is altijd voor rekening van de cursist. Wel zal  worden geprobeerd om deze les in te halen in een andere groep, als die mogelijkheid zich  voordoet;  07. Het lesgeld dient bij aanvang van de 1e les contant te worden voldaan, of via automatische incasso;  08. Het Tenniscollege is aangesloten bij de V.N.T. (= Verenigde Nederlandse Tennisleraren) en is  bevoegd tot het lesgeven op ieder niveau;  09. Invullen en ondertekenen van de inschrijfformulieren wil zeggen dat u akkoord gaat met het  lesreglement en de financiële consequenties daarvan;  10. Om te mogen lessen bij TennisCollege Flevoland dient men lid te zijn van de Tennisvereniging  Koriander.  11. Trainers verbonden aan Tenniscollege Flevoland:  Erwin de Boerdere    Carel Bel      Paul Vreeswijk       Zwen Bertelsen      Emar Onderstal     Mike Hupkens  Pearl Wong  a Sang          Nina van der Geest    Beau Jimmink  Alexa de Bont      ErikMartijn Ruitenberg    Derek Koot  Daan Kuijpers    12.  ZOMER 2012:    Maandag 26 maart t/m vrijdag 21 september 2012      13.      Geen les op:     Maandag 9 april (2e paasdag)          Maandag 30 april (Koninginnedag)  Donderdag 17 mei (Hemelvaartsdag)  Maandag 28 mei (2e Pinksterdag)    14.  Vakantie:      Maandag 23 juli  t/m vrijdag 31 augustus 2012    15.  Inhaalweek:     Maandag 23 t/m vrijdag 27 juli          Maandag 24 t/m vrijdag 28 september    16.  Voor meer inlichtingen:   TennisCollege Flevoland      www.tenniscollegeflevoland.nl  tel. 036‐5337048        fax:036‐5231940 


Jaarkalender   JANUARI  Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag 

FEBRUARI   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

Nieuwjaarsdag           NIEUWJAARSRECEPTIE            KLAVERJASSEN                            KLAVERJASSEN        Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

MAART    Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag   

Woensdag Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

KLAVERJASSEN

KLAVERJASSEN

APRIL        1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

  SCHOONMAAK CLUBHUIS            KLAVERJASSEN                            KLAVERJASSEN  OPEN DAG  PUZZELRIT  PASJESAVOND  ALGEMENE LEDEN VERGADERING   PASJESAVOND      OPENINGSTOERNOOI  Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix 

Zondag Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag    Zondag  Maandag 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

COMPETITIE COMPETITIE                          (Goede Vrijdag)  COMPETITIE COMPETITIE                                        (Pasen)                                                               (Pasen) 

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE                             COMPETITIE COMPETITIE                                                                                                        

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE                                                (Koninginnedag)

Profile for TV Koriander

Koriandermix februari 2012  

Koriandermix febr 2012

Koriandermix februari 2012  

Koriandermix febr 2012

Advertisement