Page 1

Korianderwijzer n

Colofon Dit blad is een uitgave van Tennisvereniging Koriander. Sportpark “Rie Mastenbroek” Mosweg, Almere. Postbus 1644, 1300 BP Almere. Tel. Clubhuis 036-5339510. Tel. Chalet 036-5344499. Lid van de KNLTB, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad, nr. 39045172. Bankrekeningnr.: ABN/AMRO te Almere, rek.nr. 54.68.98.114. Postbank, rek.nr.: 4499835.

Secretariaat Postbus 1644, 1300 BP Almere

Bestuur en Commissies Bestuur Voorzitter

Jop van Breugel voorzitter@koriandertennis.nl

Secretaris

Ronald van Velzen

Penningmeester

Richard de Kreij

secretaris@koriandertennis.nl penningmeester@koriandertennis.nl

Redactie Wies v. Breugel Rinus Verveer

bestuurslidjeugd@koriandertennis.nl

Webmaster Erik Beukenkamp e-mail: webmaster@koriandertennis.nl

Ben Francooy Peter Lentjes Peter Vallentin bestuurslidTC@koriandertennis.nl vacature

Jeugdcommissie Edith Vallentin jc@koriandertennis.nl

Clubhuiscommissie Michèle van den Assem Bardienst: ma t/m vrij 19.00-23.30 uur Technische Commissie Voorzitter Manon Rijkers Competitie Marco Jansen Redactie Rob Visser

Commissieleden: Baan- Parkcommissie Bertus de Graaf, Henk Tegelaar, Willem Moreels

Baan- Parkcommissie Henk Gietman

Jeugdraad Marissa Vallentin

Ledenadministratie Ineke de Graaf, e-mail: ledenadministratie@koriandertennis.nl

marissa.vallentin@gmail.com jeugdraad@koriandertennis.nl www.koriandertennis.nl/jeugd

kantinedienst@koriandertennis.nl

manonrijkers@hotmail.com

koriandermix@koriandertennis.nl

Recreantencommissie vacature recreantencommissie@koriandertennis.nl “Open Koriander” Commissie Hans Fleuren

Jeugdcommissie Jennifer Janssen, Mary van Wijngaarden, Irma Schipperijn, Petra Rietdijk Jeugdraad Siita Oldert, Thomas Roskam, Danny Kamst, Katinka Zollner Clubhuiscommissie Sandra Zegers, Tom Renting, Marry Outshoorn, Anneke Kuijper Technische Commissie Stuart Gunput, Peggy Jongebloed, Mirjam Greeve Recreantencommissie Vacuteres “Open Koriander” Commissie Dennis Lankreier, Edward Beerlage Sleuteladress

Tennisleraar Jordy Littouw

versie: december 2010

www.koriandertennis.nl Kopij naar: koriandermix@koriandertennis.nl Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.Opzegging kan slechts schriftelijk vóór 1 december bij de Ledenadministratie, en is slechts geldig na bevestiging van ontvangst door de edenadministratie van T.V. Koriander.


Van de Redactie Beste allemaal, Het laatste clubblad van 2010, maar ook mijn laatste clubblad dat ik als redacteur van Koriandermix mag maken. Het kerstnummer van 2010. Ruim 10 jaar heb ik meegewerkt tot het totstandkoming van onze eigen Koriandermix. Ging het in het begin nog op primitieve wijze door te knippen en te plakken. Daarna volgende de stencilperiode. Bij een stencilwinkel werd alles gekopieerd en dan werden de bladen gestencild, in elkaar gezet en geniet. Toen deed de computer zijn intrede en werd alles al snel eenvoudiger . Hup een plaatje toevoegen of daar even een zinnetje wijzigen. Het was zo gebeurd. In de loop van de jaren is er veel gewijzigd. Ik weet nog hoe trots wij als redactie waren dat het clubblad met een gekleurde omslag uitkwam, prachtig. Nu zitten we achter de laptop en met een druk op de knop ligt de Koriandermix bij de drukker. Al met al heb ik met veel plezier meegewerkt aan het clubblad. Ik ben vanmening dat het tijd wordt om plaats te maken voor een ander redactielid. Iemand die nieuwe frisse ideeĂŤn heeft. Ik roep dan ook iedereen op om als je het leuk lijkt je bezig te houden met de redactie, naar eigen inzicht binnen de gestelde kaders het clubblad mag maken, je dan te melden bij de redactie, bij Rob Visser, Rinus Verveer of Erik Beukenkamp. Zij kunnen alle hulp gebruiken. Verder wil ik jullie allemaal bedanken voor het vertrouwen dat in de afgelopen jaren is gesteld. Dank daarvoor. Het laatste clubblad van 2010. Wat kunnen jullie allemaal verwachten. Uiteraard een stukje van de voorzitter, een oproep voor de kascontrolecommissie. En ja, het openingstoernooi voor 2011 wordt georganiseerd.

Van de redactie ................................... 3 Bestuur Van de voorzitter .................................. 5 In memoriam ........................................ 6 Vervangende banen ............................. 6 Van de penningmeester..................... 7/8 Algemeen Jubileumreceptie .................................. 9 Kerstwensen.............................................. 10 Uitnodiging nieuwjaarsreceptie ................. 11 Teamindeling senioren 2011 ..................... 12 Van lichtbak tot laptop ............................... 13 Kascontrole ............................................... 13 Klaverjasweetjes ....................................... 15 Beste leden .............................................. 15 Herfstjeugdtoernooi ................................... 16 Jeugdcompetitie 2011 ............................... 17 Jeugdcommissie ....................................... 18 Nieuwe leden en jarigen ............................ 19 Halloween.................................................. 20 Jaarkalender 2011 ............................... 21/22

Een terugblik van de penningmeester. Een fotocollage van de receptie van het 25 jarig bestaan. Een uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie dan nog een tweetal verslag van het Herfstjeugdtoernooi en Halloween. Al met al veel leesplezier. Ik wens jullie allen namens Rob, Rinus en Erik fijne feestdagen een gezond 2011. Wies van Asperen Redacteur van dienst

Fijne feestdagen en een gezond en sportief 2011


Uw voorzitter vindt Dat wanneer je je realiseert dat dit de bijdrage aan het laatste clubblad voor 2010 is je ook je bewust wordt dat een jaar zo snel voorbij gaat. Dat is dan ook een moment dat je even mag terugkijken. 2010 was voor Koriander op ledengebied een bewogen jaar. Wij werden geconfronteerd met het overlijden van Cor Ellenkamp, Bob Kos en Willem Blaas. Alle drie hebben zij, ieder op hun eigen gebied, veel betekend voor Koriander en zij zullen op bepaalde momenten in onze herinnering naar voren komen. 2010 was ook het jaar, waarin wij constateerden dat wij er niet in slaagden om te komen tot groei van ons ledenaantal. Een feit, dat van belang is bij onze plannen voor de toekomst. 2010 was het jaar, waarin wij weer veel hebben kunnen tennissen zowel in competitie-verband als recreatief en waarbij de gezelligheid op het tennispark heel vaak nadrukkelijk aanwezig was. Kortom eigenlijk normaal voor een vereniging als Koriander. In de achterliggende periode hadden wij ons Open Jeugdtoernooi. Dit toernooi was mede door de enthousiaste organisatoren een succes al hadden de weergoden ons wel iets meer van dienst mogen zijn met minder slecht weer. Er was wel sprake van een terugloop in het aantal deelnemers. Voor die terugloop zijn (nog) geen aanwijsbare redenen gevonden. Op 23 november j.l. hielden wij onze algemene vergadering. Het discussiestuk was de begroting voor 2011 en dan vooral de voorgestelde contributiebedragen, die nodig zijn om de begroting sluitend voor te leggen. Na een uitgebreide constructieve discussie stelde de algemene vergadering de begroting vast met een aantal wijzigingen, waardoor de contributiebedragen lager kon worden vastgesteld dan door het bestuur voorgesteld. Die bedragen vindt u elders in dit clubblad. De sfeer binnen de vergadering was goed en de kritische houding van de leden hebben wij als bestuur ervaren als een signaal van nauwe betrokkenheid bij onze vereniging, die ons bij de les houdt bij het besturen van de vereniging. In eerdere bijdragen informeerde ik u over het feit, dat wij als bestuur bezig waren met het zoeken van een opvolger voor mij. In de laatste weken is er sprake van een ontwikkeling, die er normaal gesproken toe zal leiden dat wij bij de algemene vergadering op 29 maart 2011 een kandidaat hebben, die als een nieuwe voorzitter aan u wordt voorgesteld. Ik zie dit als een zeer positieve ontwikkeling, die Koriander nodig heeft om de niet altijd even gemakkelijke toekomst tegemoet te kunnen treden. Een vereniging zonder voorzitter is als een schip zonder kapitein. Ook is tijdens de laatste algemene vergadering via een presentatie aan de leden informatie verstrekt wat we gedaan hebben in het kader van de vervanging van onze banen en wat we van plan zijn te gaan doen. Ook in dit clubblad vindt u een oproep om deel te nemen in de adviesgroep, die een voorstel betreffende de baansoort voor de algemene vergadering zal ontwikkelen.Tijdens deze algemene vergadering bleek het niet mogelijk om uit de aanwezige leden een kascontrolecommissie te benoemen. Ook hiervoor treft een oproep in dit clubblad. Wanneer u dit clubblad leest zijn we al weer kort voor Kerst, een periode waarin onze gedachten (ook) teruggaan naar de zaken waarmee we dit afgelopen jaar zijn geconfronteerd. Ik wens u en allen, die u dierbaar zijn, hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. Ik zie u graag op onze nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2011 van 16.00-18.00 uur. Met vriendelijke tennisgroet, Jop van Breugel


In memoriam Toch nog onverwacht namen wij kennis van het overlijden op 10 november j.l. van

Willem Blaas oud 89 jaar. Willem was misschien wel de meest markante figuur van Koriander. Hij heeft door de wijze waarop hij zich binnen de vereniging opstelde zich laten kennen als een warme persoonlijkheid met belangstelling voor jong en oud binnen Koriander. De waardering voor Willem heeft geleid tot de instelling van het “Willem Blaastoernooi”, dat zijn weerga binnen Koriander niet kent. Tot vorig jaar aan toe heeft hij zich voor onze vereniging verdienstelijk gemaakt als parkbeheerder en dit gedurende bijna 20 jaar. Dat maakte dat hij vooral gedurende de laatste jaren veel op zijn tractor bezig was met het vegen van de banen van ons tennispark, zodat die banen weer goed bespeelbaar waren voor onze leden. Willem is op 17 november 2010 onder zeer grote belangstelling vanuit Koriander in Almere Stad gecremeerd. Wij zijn Willem veel dank verschuldigd voor de tijd en inzet die hij heeft besteed en getoond voor Koriander. Wij verliezen met Willem Blaas ook een zeer geziene figuur binnen onze vereniging en wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie sterkte om dit verlies te kunnen verwerken. Namens het bestuur Jop van Breugel -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Vervanging banen (deelnemers aan adviesgroep) Onder deze titel heb ik tijdens de laatste algemene vergadering de (aanwezige) leden bijgepraat over hetgeen in de periode tussen beide algemene vergaderingen door het bestuur aan acties was ondernomen. Het voorstel om in de periode vanaf nu tot uiterlijk 1 november 2011 met een adviesgroep aan de slag te gaan, die de algemene vergadering een voorstel zou doen voor de keuze van welke baansoort werd unaniem geaccepteerd. Wij zijn thans op zoek naar de bemensing van deze adviesgroep. Wij willen deze groep zo breed mogelijk samenstellen. Daarbij denken wij aan: -

leden met verstand van onder houdbaarheid van banen; leden met verstand/ervaring van bespeelbaarheid van bepaalde baansoorten (competitiespelers); leden met een opvatting over wat voor banen we willen of nodig hebben.

Vanuit het bestuur zal er een bestuurslid zijn, die deze groep „trekt‟ en de verbinding vormt met het bestuur. Graag noteren wij u als belangstellende/geïnteresseerde deelnemer aan deze adviesgroep. Opgave graag via voorzitter@koriandertennis.nl. Namens het bestuur Jop van Breugel


Van de penningmeester Wie zegt dat de functie van penningmeester bij Koriander saai is? Ik in ieder geval niet… Begroting 2011 Zoals in de vorige Koriandermix al beschreven hebben we in het bestuur in oktober – november de begroting 2011 opgesteld. Uitgangspunt voor 2011 was nog steeds een sluitende exploitatiebegroting en dat bleek een hele puzzel. Koriander heeft enerzijds helaas te maken met een dalend aantal leden. Aan de andere kant hebben we een flink blok vaste lasten én hebben de diverse commissies genoeg plannen om ook in 2011 weer een leuk en afwisselend aantal activiteiten in de vereniging te ontwikkelen. Als bestuur hebben we gekozen voor het „vereniging zijn‟. We geloven er in dat het naast vrij spelen óók de activiteiten zijn die de vereniging het waard maken om er lid van te zijn. Dit betekent dat we kritisch hebben gekeken naar eventuele besparingsmogelijkheden maar dat we steeds de afweging van de waarde van de activiteit voor de vereniging hebben gemaakt. In 2011 zullen we de ingezette lijn van het interesseren van nog meer sponsoren voor Koriander doorzetten. Zij zijn en blijven heel belangrijk voor Koriander. Wij zijn onze huidige sponsoren (u vindt ze in de diverse advertenties in de Koriandermix) erkentelijk voor hun steun aan de vereniging. Heeft u een idee wie/welk bedrijf we kunnen benaderen als sponsor voor Koriander, geef me even een seintje op penningmeester@koriander.nl. Vanuit het bestuur ondernemen we dan actie. In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 23 november jl heeft het bestuur de begroting gepresenteerd. Die loog er niet om, een contributieverhoging die in euro‟s (tot € 9) misschien nog wel te overzien was maar in percentages (6% en hoger) stevig was. In de aanloop naar de ALV bereikten ons al commentaren van leden die vooral de stijging van de contributie voor jeugd té fors vonden. Immers, jeugd is de toekomst. Het relatief laag houden van de contributie voor deze categorie is van belang. Als bestuur hebben veel tijd besteed om een alternatieve begroting op te stellen die tijdens de ALV is gepresenteerd én goedgekeurd. De discussies in de ALV waren stevig, met veel passie voor de vereniging en wat ons betreft goed. Voor wie er niet was, u heeft zeker iets gemist…. Voor de trouwe Koriander‟s die er waren: dank voor jullie kritische commentaren én de flexibiliteit om mee te schakelen in oplossingen die anderen aandroegen. Heeft u nog goede ideeën die bijdragen aan een positieve financiële huishouding? Aarzel niet om contact met één van de bestuursleden op te nemen. Hoofdlijnen van de goedgekeurde, sluitende, begroting 2011 zijn :  Invoering twee nieuwe contributie categorieën „pupillen‟ (= op 1 januari 12 jaar of jonger) en „junioren‟ (= op 1 januari 17 jaar of jonger, maar ouder dan 12 jaar) in de plaats van de huidige categorie „jeugd‟. Met deze indeling sluiten we aan bij de tariefstructuur voor contributies van de andere tennisverenigingen in Almere en de KNLTB definitie junior/senior. Eén ding weten we zeker: we zijn in vrijwel alle categorieën de goedkoopste vereniging van Almere. Toch mooi om te weten!

Goedgekeurde contributiehoogte 2011

senioren studenten dagleden junioren<nieuwe benaming> pupillen <nieuwe categorie> slapende leden

2011 146,00 109,50 109,50 70,00 68,00 19,00

2010 141,00 105,75 105,00 66,00 66,00 18,00

Fijne feestdagen en een gezond en sportief 2011


 Besparing op de kostenbegroting snoeiwerk van de Parkcommissie van € 1.000 door zelfwerkzaamheid vanuit de vereniging. Het snoeien zal ijs en weder dienende in februari gebeuren. Het „gevaarlijke‟ werk wordt door de Parkcommissie gedaan. We roepen de leden op om zich aan te melden (penningmeester@koriander.nl) om met een paar uurtjes werk een belangrijke besparing te realiseren.  Openstellen van de najaarscompetitie in het weekend. Hiermee komen we tegemoet aan bestaande vraag uit de vereniging en kunnen we ook op deze wijze nog meer „vereniging zijn‟. We verwachten een aantal competitieteams. Voor de begroting 2011 hebben we de kantine omzet iets naar boven aangepast.  Afronden van de facelift van ons park door vernieuwing van de oefenkooien. Al met al een intensieve periode voor het bestuur met een bevredigende conclusie. Eén punt bleef helaas openstaan: de kascommissie, die de financiële verantwoording en de administratie toetst. De voorzitter doet in deze Koriandermix een oproep aan twee leden om zich aan te melden. Zo moeilijk is het écht niet. Meld u aan zodat de ledenvergadering officieel het bestuur kan dechargeren voor het gevoerde beleid over 2010!! Studenten Alle seniorleden die een voltijd universitaire, HBO- of MBO/ROC studie volgen hebben recht op een korting van 25% op het seniorentarief. Om deze korting te verkrijgen moet er een kopie van de studentenkaart, inschrijvingsbewijs aan een universiteit of HBO/MBO-ROC of een OV-studentenkaart voor het schooljaar 2010/2011, vóór 18 januari 2011 aangeleverd worden bij de ledenadministratie (bij voorkeur een scan per e-mail of anders per post). Andere tijdig aangeleverde bewijsstukken zullen door het bestuur per afzonderlijk geval beoordeeld worden. Verwachting exploitatieresultaat 2010 Zoals het er nu naar uit ziet zullen de totale inkomsten over 2010 ongeveer € 3.000 achterblijven. Echter, door lagere kosten voor iets meer dan € 4.000 lijkt het exploitatieresultaat beter uit te vallen dan begroot. Pas als het jaar 2010 voorbij is kunnen we de totale opbrengsten en kosten definitief bepalen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maart 2011 zullen we de leden informeren hoe 2010 qua euro‟s is afgelopen. Contributie 2010 Een aantal leden is helaas onterecht van mening dat er voor 2010 was opgezegd of laat helemaal niet meer van zich horen. Het bestuur heeft besloten het er niet bij te laten bezitten. Daarom hebben we een incasso- bureau ingeschakeld. Dit lijkt een forse maatregel, want op relatief lage contributies komen nu behoorlijk hoge kosten en rente. Echter, het gaat hier om een principezaak. Als iemand lid is van Koriander moet daar ook voor worden betaald. Zo simpel is dat. Met een sportieve (financiële) groet, Richard de Kreij.

Fijne feestdagen en een gezond en sportief 2011


Receptie 25 jubileum Tennisvereniging Koriander

Fijne feestdagen en een gezond en sportief 2011


Wij wensen alle jeugdleden, hun pappa's, mamma's en verdere familie, hele fijne feestdagen en een sportief 2011 toe. De herfstcommissie. En voor ons persoonlijk: Wij wensen iedereen, fijne feestdagen en een liefdevol en gezond 2011 toe. Ad en Karin

Jop en Wies wensen alle tennisleden een heel gelukkig, gezond en sportief 2011 toe.

En heel GEZOND en gelukkig 2011 wensen Bertus en Ineke de Graaf aan iedereen

Wij wensen alle leden een heel gezond, gelukkig en heel veel tennisplezier toe in 2011. Marry, Anneke, Sandra, Michele, Karin Wim, Tom en Martin Clubhuis Commissie

Fijne feestdagen en een gezond en sportief 2011


Uitnodiging Het bestuur van Koriander nodigt u graag uit voor de

Nieuwjaarsreceptie op

zaterdag 8 januari 2011 Vanaf 16.00 tot 18.00 bent u van harte welkom in het clubhuis.

Fijne feestdagen en een gezond en sportief 2011


DEFINITIEVE TEAMINDELING SENIORENCOMPETITIE 2011 Hieronder staat de definitieve teamindeling. Mochten er nog mensen zijn die vragen hebben dan kunt u bellen 036-5353383 of mailen naar marco.jansen@solvay.com. Definitieve indeling: Zaterdag: Heren 1 S. Albers (C) W. Groen N. Visser M. Vlietstra O. de Groot

Zaterdag: Heren 2 M. Jansen (C) E. de Bie M. van Eijk W. Oldert S. Swagers T. Hartman

Zaterdag: Heren 3 J. Wegbrans (C) J. Steenmetz J. van den Toorn T. Roskam R. Meekel B. Hartman

Zaterdag: Heren 4 W. Robijn (C) J. Robijn R. Neering J. Beers R. de Kreij J. Lachman

Zaterdag :Heren 35+ 1 H. Fleuren (C) A. van Oost E. Maurits A. Verrips E. Beerlage D. Lankreijer

Zaterdag: Mix 35+ 1 M. Hooft (C) M. Goddijn D. Beukenkamp M. Neuman

Zaterdag: Mix 35+ 2 E. Vallentin (C) S. Zegers I. Schipperijn P. Vallentin R. Dopp

Zaterdag: Dames 1 J. Janssen (C) J. Pannekoek Y. Franken N. Oldert S. Renting

Zaterdag: Dames 2 M. van Assem(C) M. Greeve P. Bieringa G. van Eijk C. Reijm

Donderdag: Dames 1 A. Kuijper (C) C. van Iersel C. Lefferts W. Niekel I. de Graaf (res) H. v.d. Boogaard (res)

Vrijdag: Heren 55+ 1 J. van Breugel (C) J. Barlinckhoff B. de Graaf H. Tegelaar J. van Vuure A. Rijkers/PdeBake(res)

Zondag: Heren 1 A. Greeve (C) W. v.d. Heuvel P. Visser F. Zijlmans J. Trenning

Zondag: Heren 2 M. Spel (C) P. Lentjes A. Mijnheer T. Schotman

Zondag: Mix 1 K. Zollner (C) M. Rijkers S. Oldert E. van den Toorn D. Kamst

Zondag: Dames 1 D. Wegbrans (C) C. Cira J. Neering J. Lachman-Mulder E. de Kreij

Zondag: Heren 35+ 1 F. Borger (C) L. Heese H. Zondag C. van Dijk R. Pereboom

Zondag: Heren 35+ 2 R. Visser (C) R. Feringa E. Beukenkamp K. Tillema R. Verveer

De Technische Commissie Marco Jansen

Fijne feestdagen en een gezond en sportief 2011

Zondag: Heren 35+ 3 H. Gietman W. Terschegget R. van Velzen P. Straub


Van Lichtbak tot Laptop Met deze kersteditie van de Koriandermix neemt Wies van Breugel afscheid van haar redacteurschap. Zij heeft dit zo lang gedaan dat bij een korte terugblik op die periode tijdens de laatste redactievergadering zij echt even moest nadenken hoeveel jaar zij deze taak heeft gedaan, dat zegt al genoeg. We stelden vast dat ook op het terrein van het maken van een verenigingsclubblad zij de grote verandering van knippen plakken overtypen stencillen rapen en nieten naar alles digitaal heeft meegemaakt en ook daarin haar mannetje kon staan. Zij dacht ook actief mee over vorm en inhoud van nieuwe communicatiemiddelen als de emailnieuwsbrief en de websites van Koriander. Ook al waren er wel eens legendarische ruzies met de laptops en de software die daarop zou moeten draaien! Al met al zwaaien we met dit nummer Wies uit en we doen dat onder het uiten van onze grote dank voor haar jarenlange inzet voor wat inmiddels de Koriandermix heet. Namens de redactie, Rob Visser

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Kascontrolecommissie Tijdens de algemene vergadering van 23 november j.l. bleek dat uit de aanwezige leden er geen kandidaten waren om zitting te nemen in de kascontrolecommissie. Deze commissie dient voor het verlenen van dĂŠcharge met betrekking tot de jaarrekening 2010 aan penningmeester en bestuur vooraf de jaarrekening te controleren en over deze controle verslag uit te brengen aan de algemene vergadering. De belasting voor deze commissie, die uit tenminste twee leden bestaat, ligt in het op een afgesproken moment (meestal een avond) in februari/maart 2011 gezamenlijk controleren van de financiĂŤle administratie van en bij de penningmeester. Voor het kunnen uitvoeren van deze controle is enig financieel inzicht gewenst. Wanneer bijzondere boekhoudkundige kennis wordt vereist kan de commissie zich door een (externe) deskundige laten bijstaan. Koriander is op zoek naar leden voor de kascontrolecommissie, die volgens de Statuten door de algemene vergadering worden benoemd. Wanneer wij er niet in slagen om een kascontrolecommissie op de been te brengen betekent dit, dat het bestuur de opgestelde jaarrekening 2010 voor akkoord aan de algemene vergadering voorlegt zonder verslag van de kascontrolecommissie en voorstel tot dĂŠcharge. Graag nodig ik Korianderleden uit om zich te melden voor de kascontrolecommissie. Dat kan hetzij telefonisch via (036) 5361845 of per e-mail aan voorzitter@koriandertennis.nl Ik zie u aanmelding graag tegemoet. Namens het bestuur Jop van Breugel

Fijne feestdagen en een gezond en sportief 2011


Klaverjasweetjes Wist u dat… …we in oktober 2007 begonnen met 2 speeltafels. …we momenteel van een rustige avond spreken als er „maar‟ 5 tafels zijn. …het record op 7 tafels staat. …Albert Jan Greeve in ‟t eerste klaverjasseizoen eerste werd en daarna nooit meer terugkeerde. …Joop Beers het stokje overnam en de 2 jaren daarna wist te winnen. …Ad Rijkers nog altijd in het bezit is van de hoogste weekscore ooit (6099 punten, behaald op de spectaculaire slotavond van 2008-2009). …Rudy van der Meulen de twijfelachtige eer heeft van de laagste weekscore ooit (3013 punten, behaald op 20 maart 2009). …er dus nog nooit iemand beneden de „3000‟ heeft gescoord. …het niveau op de klaverjasavonden dus blijkbaar heel hoog is! …Chris ter Neede gek op chocolade is; hij werd al 4 keer gekroond tot weekwinnaar. …Robin Neering ook een record heeft; namelijk weekwinnaar met de laagste score ooit (4978 in week 6 van 2007-2008) …er voor het seizoen 2007-2008 ook al geklaverjast werd bij T.V. Koriander. …hier geen statistieken van bewaard zijn gebleven. …er wel een verschrompeld bekertje is teruggevonden met een winnaar uit 1992 of 1994 genaamd Fred Vlietstra. …Bertus de Graaf (16), Hans & Gerda Bessem (beide 15) en Margriet Terschegget (21) al eens de marsenprijs hebben gewonnen. …het record aantal marsen in 1 seizoen dus op naam staat van Margriet Terschegget (21 marsen behaald in 2009-2010). …de gemiddelde leeftijd van de deelnemers vrij hoog is. …de scherpte van de deelnemers desondanks of juist dankzij dit feit ook hoog is. …onze laatste debutant Erik Beukenkamp heet. …Joop het onwaarschijnlijk acht dat hij voor de derde keer met de beker naar huis zal gaan. …in ‟t eerste jaar niet meer te achterhalen valt wie toen allemaal met de drop (voor de laagste weekscore) naar huis zijn gegaan. …in de seizoenen daarna Karin Rijkers al 4 keer deze beruchte „zwarte doos‟ heeft mogen ontvangen. …Willem Moreels daar stinkend jaloers op is maar wel de laatste dropprijs in ontvangst mocht nemen. …deze zelfde Willem de week ervoor nog eerste werd. …Klaverjassen dus geen spel van intelligentie is. …gezelligheid iedere week weer voorop staat. …u dus ook van harte welkom bent!

Beste Leden, Helaas heeft nog niemand zich opgegeven als lid van de Recreantencomissie. Wij vinden dit heel jammer want wie gaat nu het openingstoernooi organiseren? Nou wij dus, want ja het eerste toernooi van het jaar mag toch niet in duigen vallen. Dus mensen schrijf alvast 2 april in jullie agenda want het jaar 2011 gaat spetterend van start. Ja nu zijn jullie nieuwsgierig geworden he, hou het clubblad in de gaten want meer info volgt in het volgende Clubblad. Wij wensen iedereen hele fijne kerstdagen toe en een heel gezond gelukkig en een heel sportief 2011 toe. Namens het Openingstoernooiteam, Fijne feestdagen en een gezond en sportief 2011


Maybritt, Petra en Michele

Hoi Beste Tennisvrienden, Nog even een klein verslagje aangaande het Herfstjeugdtoernooi 2010. In februari/maart zijn wij weer voor het eerst dit jaar weer bij elkaar gekomen om met de voorbereidingen te gaan beginnen. Onze verzamelplaats was restaurant Kimono in de stad. We dachten dat is een eitje dit jaar, alweer voor de andere meiden een jaar meer ervaring en voor mijn persoontje zou dit het 2de jaar worden. Dus een wassen neus. Maar, ja onze vereniging bestaat dit jaar, natuurlijk 25 jaar en daarom wilden wij wat extra‟s doen. Na veel bomen is dit het springkussen en de airhockeytafel geworden. Door het weer en het jaargetijde is er wat minder gebruik van het springkussen gemaakt, maar de airhockeytafel was een groot succes. Zeker samen met de tafeltennistafel in de tent, was de jeugd en menig ouder niet weg te slaan. Van het bestuur heeft elke deelnemer een handdoekje met het Koriander/25 jaar logo erop gekregen. Nu nog even wat feitjes op een rijtje: Er werd in 19 categorieën gespeeld door 134 speler met 160 inschrijvingen. Dit resulteerde in 292 wedstrijden,583 sets met 4859 games en er waren 18 walk-overs. In totaal zijn er 25.493 minuten gespeeld met een gemiddelde van 94.77 minuten per wedstrijd. Hoeveel blikken met ballen er door ons zijn opengetrokken hebben we helaas niet goed bijgehouden, maar het waren er veel. Dit waren de feiten van het herfsttoernooi. Voor de rest kan ik jullie vertellen dat wij met heel veel plezier dit toernooi hebben georganiseerd. Veel van onze gasten zijn tevreden naar huis gegaan en hebben veel kunnen spelen. Er zijn maar 2 middagen/avonden geweest dat dit helaas onmogelijk was, maar dit hebben Gerda en ik op onze eigen manier opgelost door wedstrijden door te schuiven en of te verplaatsen. Wij hebben gelukkig geen gebruik hoeven te maken van onze uitwijkmogelijkheden. Ook waren er veel supporters te vinden op ons park in de vorm van ouders, opa‟s, oma‟s, ooms en tantes, die regelmatig onze fijne warme fleece-dekentjes kwamen lenen. Eén trouwe supporter wil ik even apart vermelden en dat is Mamma Kramer, elke dag is ze vanuit Vijfhuizen (nabij Haarlem) op ons park geweest, ondanks het weer. Als er veel tijd tussen de wedstrijden was dan ging ze ons mooie winkelcentrum van Almere verkennen. Wij hopen dat wij deze familie volgend jaar weer mogen verwelkomen. Wij hebben iedereen die ons geholpen heeft, om dit toernooi tot een succes te maken, bij de slotspeech bedankt. Maar omdat niet iedereen daar aanwezig was willen wij, nogmaals langs deze weg iedereen, hartelijk bedanken voor hun hulp. De mensen die in de kantine hebben geholpen, de baancommissie, de mensen die zich bij de wedstrijdtafel hebben ingezet, de tennisleraar, de fotograaf die er elke dag was en de sponsors. MENSEN ALLEMAAL BEDANKT!!! Ik wil jullie meteen vragen, om voor volgend jaar de datum 15 t/m 23 oktober 2011 (week 42) in jullie of jullie ouders agenda te reserveren. Dan is het volgende Korianderherfstjeugdtoernooi, gepland. Nu rest er mij niets anders meer dan jullie namens de wedstrijdleiding: Gerda, Mary,Peggy en Karin,

“Een fijne kerst en een gezond en sportief 2011 toe te wensen.” Karin Rijkers

Fijne feestdagen en een gezond en sportief 2011


Jeugdcompetitie 2011 Woensdagmiddagcompetitie

Zaterdagmorgencompetitie

Team Mix 10 Jochem Beukenkamp Dieu-DonnĂŠ Nieuwenhuizen Dieu-Didier Nieuwenhuizen Michelle v.v. Boom Alicia Booij Melanie Beers

Team Jongens 14 Frank Verbunt Dennis Kwa Job 't Hooft Leander Meermans Ralph Schipperijn

Team Meisjes 12 Rachelle v.d. Heijdt Maaike Beukenkamp Merel de Haan Laura Kwakkel Quinty Purperhart

Team Mix 14 Valentijn de Wit Jamie Greeve Anouk Schouten Stephany Ristovski Calvin de Sanders Team Mix 17 Demi Schipperijn Manouk Wouda Thijs Hartman Dimitri Dias Team Jongens 17 Bas van Dueren den Hollander Gyllion van Elderen Felix Kwa Danny v.d. Boezem

Let op ! Eind maart zal er een informatiebijeenkomst zijn voor alle aanvoerders en begeleiders. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de competitie en worden ballen, formulieren, rekeningen en snoep uitgedeeld voor de wedstrijden. De competitie duurt 7 weken. De eigen bijdrage voor de competitie bedraagt â&#x201A;Ź 24,00 per speler. Vragen of opmerkingen ? Bel of mail naar Peter Vallentin peter.vallentin@kpnmail.nl

036-5332870

Fijne feestdagen en een gezond en sportief 2011


Geen jeugdcommissie = Geen jeugdevenementen Helaas hebben er zich nog geen leden aangemeld om deel te nemen in onze jeugdcommissie. Dit is vooral voor de kinderen heel erg jammer, want zonder commissieleden zullen er geen jeugdactiviteiten georganiseerd kunnen worden het aankomende tennisseizoen. De huidige jeugdcommissie is bereid om de nieuwe commissieleden aankomend seizoen te helpen bij alle activiteiten zodat zij daarna zelfstandig verder kunnen. Je kunt je ook opgeven om één evenement mede te helpen organiseren. De tijd die je gemiddeld kwijt bent voor zo‟n evenement is niet meer dan 4/5 uur. Dat is niet veel en de kinderen hebben een geweldige tijd.

Dus pappa’s, mamma’s en anderen: Laat de kinderen NIET in de steek en meld je aan! De jeugdleden van TV Koriander rekenen op jullie.

Aanmelden kan per mail: jc@koriandertennis.nl De Jeugdcommissie

Fijne feestdagen en een gezond en sportief 2011


Nieuwe Senior Wilma Niekel

Nieuwe Junioren Quinty Purperhart Calvin de Sanders Michelle van den Boom Dieu-Donné Nieuwenhuizen Dieu-Didier Nieuwenhuizen. Welkom

Jarigen in december Valentijn de Wit Anna IJpmaBeen Ferdi Tillema Wiep te Velde Lars Rövekamp Michelle van den Boom Demko Vorenhout

3 8 10 12 17 18 19

12 12 12 12 12 12 12

1997 2000 1993 1995 1999 2002 2003

Jarigen in januari en februari Jasper

Derriks Beukenkam Maaike p Wouter Visser Melodie Zollner Loredan Mitraglia Martijn Bolten Job t Hooft Sandra Aldendorff Darcy Robijn Esmeè Lankreijer Bram Peters Steffan Roskam Siita Oldert Maira Gill Jelmer Sluis Wisse van der Meulen Moniqu Aldendorff Femke Wouda Aranka Schiel

2-01-00

1

1996

3 6 7 8 8 17 19 20 21 27 2 14 17 19 20 20 25 26

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

2000 1995 1996 2001 1993 1998 1994 2003 2004 1993 1993 1992 1992 1996 1998 1998 1997 1994

Fijne feestdagen en een gezond en sportief 2011


6 November was het weer griezelen op de koriander. Op het park waren weer de nodige spinnen, skeletten, afgehakte vingers en andere griezeligheden aanwezig maar ook vuurkorven, heksenketel en fakkels. Veel kinderen waren weer onherkenbaar verkleed. Voor de best verklede jongen en meisje was er een leuke prijs. Tijdens de bingo werden er veel leuke en mooie prijzen gewonnen.

De bingorondes werden afgewisseld met spellen o.a was er het basketbalspel met een glow in the dark basketbal. Een onderdeel hierbij was ook puzzelstukjes uit een emmer met heksensnot te pakken wat de nodige vieze armen opleverden. Ook werd er een spel gespeeld waarbij een op tijd ingestelde pompoen doorgegeven moest worden bij een goed beantwoorde vraag. Je was af als de pompoen afging, de spanning werd zo hoog opgevoerd. En ook tijdens “rond de baan” werd door iedereen weer enthousiast meegedaan.

Op de website kan je de foto‟s bekijken. Hopelijk zien we jullie volgend jaar weer!

Fijne feestdagen en een gezond en sportief 2011


Jaarkalender 2011 Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JANUARI Nieuwjaarsdag

NIEUWJAARSRECEPTIE

KLAVERJAS Snoeien (Onder voorbehoud)

Snoeien (Onder voorbehoud)

Commissie-overleg

KLAVERJAS Snoeien (Onder voorbehoud)

FEBRUARI Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix MAART

KLAVERJAS

PASJESAVOND PASJESAVOND KLAVERJAS SCHOONMAAK CLUBHUIS / OPEN DAG PASJESAVOND Algemene Ledenvergadering INFORMATIE-AVOND Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

Snoeien

KLAVERJAS Snoeien

Snoeien (reserve-datum)

KLAVERJAS Snoeien (reserve-datum)

APRIL OPENINGSWEEKEND (Onder voorbehoud) OPENINGSWEEKEND (Onder voorbehoud)

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE ( inhalen)

Fijne feestdagen en een gezond en sportief 2011

(Goede Vrijdag) (Pasen) (Pasen)

(Koninginnedag)


Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MEI COMPETITIE ( inhalen)

COMPETITIE ( inhalen)

JUNI

(Dodenherdenking) (Bevrijdingsdag)

COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix JULI N8 VAN DE JEUGD OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER OPEN KORIANDER

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

COMPETITIE ( inhalen) COMPETITIE ( inhalen) COMPETITIE ( inhalen COMPETITIE ( inhalen) COMPETITIE ( inhalen) LADIES - DAY

PAARD-VEULEN - toernooi

(Hemelvaartsdag)

(Pinksteren) (Pinksteren)

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN - ENKEL

AUGUSTUS

SPECIAL EDITION RACKETTREK

Fijne feestdagen en een gezond en sportief 2011


SEPTEMBER Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

N8 â&#x20AC;Ś.?????? (Hou je agenda vrij!)

Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL Club-kampioenschappen DUBBEL + DIPLOMA -TENNIS

SPECIAL EDITION RACKETTREK

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

OKTOBER Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NOVEMBER

HALOWEEN

KLAVERJAS

KLAVERJAS

Uiterste inleverdatum kopij KorianderMix

KLAVERJAS

OPEN HERFST JEUGD OPEN HERFST JEUGD OPEN HERFST JEUGD OPEN HERFST JEUGD

TOERNOOI TOERNOOI TOERNOOI TOERNOOI

OPEN HERFST JEUGD OPEN HERFST JEUGD OPEN HERFST JEUGD OPEN HERFST JEUGD OPEN HERFST JEUGD

TOERNOOI TOERNOOI TOERNOOI TOERNOOI TOERNOOI

KLAVERJAS SLUITINGSWEEKEND (Onder voorbehoud) SLUITINGSWEEKEND (Onder voorbehoud) DECEMBER

KERST-KLAVERJAS

Fijne feestdagen en een gezond en sportief 2011

Koriandermix december 2010  

Koriandermix december 2010