{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Van de redactie Beste lezers, Tja, wat moet ik schrijven als voorwoord? Na de ledenvergadering en het nog eens doorlezen van de daarbij behorende stukken vind ik het lastig. Als enige vereniging binnen Almere met een eigen clubblad zou je toch heel trots moeten zijn dat je daar aan kunt bijdragen. Helaas voelt dat nu niet zo. Ik kan eigenlijk alleen ook maar een oproep doen. Laten we snel met elkaar de draad weer oppakken‌.. Kom op mensen, meld je als bestuurslid, maar vooral als penningmeester(es). Zonder dat namelijk geen vereniging en geen volgend clubblad! Zo, dat moest even. Gelukkig ook nog leuke zaken te melden zoals aankondiging van evenementen/toernooien en de najaarscompetitie. Overigens is het ook hier van belang mee te doen en je dus in te schrijven. Voor de club is het belangrijk dat je naast de competitie ook van de partij bent bij toernooien en clubkampioenschappen. Wat betreft de competitie; die is in volle gang. Veel Succes iedereen. Vergeet niet een leuk verslag te maken ( liefst met een foto) voor de volgende Koriandermix. Goed lezen dus deze editie. ( Voor de echte nieuwe leden: het volgende blad is vast veel gezelliger om te lezen) Namens de redactie Koriandermix, Marry Renting

In dit nummer: Van de redactie Van de demissionair voorzitter Bestuursverklaring Oproep aanmelden bestuursleden Uitnodiging ALV 19 mei Nieuwe leden, jarigen Frituurvet inleveren Competitieverslag Aankondiging Open Jeugd Herfsttoernooi Aankondiging Clubkampioenschappen Paardveulentoernooi KNTLB Najaarscompetitie Jaarkalender

3 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 14-15

Pagina 3 van 15


Van de (demissonair) voorzitter Een nogal bijzondere titel. Dit heeft er mee te maken dat het voltallige bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 april jl. is afgetreden. Het hoe en waarom kunt u lezen in de verklaring die het bestuur tijdens de ALV heeft voorgelezen. Demissionair houdt in dat R. de Kreij (voorzitter), P. van der Heijdt (penningmeester) en R. van Velzen (secretaris) als dagelijks bestuur die zaken uitvoert die nodig zijn voor TV Koriander. De andere bestuursleden hebben hun werkzaamheden gestaakt. In de praktijk gaat het om het voldoen aan verplichte externe informatieverzoeken, opvolgen van afgesloten contracten en vooral het uitvoeren van betalingen en het innen van openstaande contributie en sponsorbijdragen. Alle andere zaken die ‘intern’ in de vereniging spelen dienen de leden met elkaar op te lossen. Tijdens de ALV is gebleken dat W. Terschegget (beoogd voorzitter) en J. van Breugel (beoogd secretaris) het initiatief hebben genomen tot het vormen van een nieuw bestuur. Helaas is het nog niet gelukt om een beoogd penningmeester te vinden. Dit is een basisvoorwaarde voor de vorming van een nieuw bestuur. Ik realiseer me (ook vanuit ervaringen uit het verleden) dat het vinden van nieuwe bestuursleden, en in het bijzonder een penningmeester, niet gemakkelijk is. Toch roep ik alle leden op om na te denken over een kandidaat penningmeester. Het beste is dat deze persoon uit de vereniging zelf komt. Het kan ook iemand van ‘buiten’ zijn die dan lid wordt van TV Koriander. Mocht u iemand in gedachten hebben, benader deze dan svp zo snel als mogelijk. Indien er belangstelling is, neem dan contact op met ondergetekende (voorzitter@koriandertennis.nl) of met Paul v.d. Heijdt (penningmeester@koriandertennis.nl). Wij zorgen dan voor de vervolgstappen. Het dagelijks bestuur heeft aangegeven tot 21 mei demissionair te blijven functioneren. Voor die tijd moet er dus een penningmeester zijn. Daartoe is er een nieuwe ALV gepland en wel op 19 mei om 20.30 uur in het clubhuis. Wat is het gevolg als er geen nieuw bestuur komt? Dat heeft verstrekkende gevolgen, namelijk dat er formeel geen vereniging meer bestaat. Ik ga er vanuit dat het zover niet komt. Op zeker is dit mijn laatste bijdrage aan de Koriandermix. Ik had gehoopt met een positiever verhaal te kunnen afsluiten, maar helaas liggen de zaken inmiddels iets anders. Namens het gehele bestuur, te weten Ben Francooy, Paul van der Heijdt, Richard de Kreij, Monique Katuin, Thomas Roskam, Ronald van Velzen en Mark Vlietstra wens ik een ieder veel wijsheid. Richard de Kreij.

Pagina 5 van 15


Bestuursverklaring Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 april jl. is onderstaande verklaring door het bestuur voorgelezen. Deze willen we met alle leden van TV Koriander delen. “Beste leden, misschien denkt u: “een bestuur treedt toch niet af alleen omdat het de stemming over cash of pinbetaling heeft verloren?”. Dat zou inderdaad wel iets bijzonders zijn. Wat betreft het bestuur gaat het ook niet over dat vraagstuk, het gaat veel meer over de onderliggende waarden. Vanaf het moment dat het bestuur in overleg is getreden met een afvaardiging van de leden die de petitie hebben ondertekend, is duidelijk geworden dat we niet op hetzelfde spoor zaten. Voor alle benoemde specifieke problemen heeft het bestuur een alternatief geboden. Deze alternatieven werden én in de gesprekken én in de ALV van 29 maart jl. als onvoldoende gekwalificeerd. Immers, het bestuur had geen antwoord en kon dat ook niet hebben, op de onderliggende zorg dat alleen pinbetalingen slecht waren voor de kantine omzet in de vereniging. Dat was namelijk een verwachting en over een glazen bol waarmee we in de toekomst kunnen kijken beschikken we niet. Feitelijk lag dus de vertrouwensvraag op tafel. Vertrouwden de leden op de visie van het bestuur? Tijdens de ALV van november 2015 nog wel. Nu niet meer. Het feit dat de petitie door meer dan 50 senioren werd ondertekend gaf aan dat in brede kring het vertrouwen ontbrak. Hier kwam een 2e punt boven water. Met alle respect voor de leden die er in november 2015 niet bij waren overigens. Een fors aantal leden heeft in 2015 hun verantwoordelijkheid niet genomen. Dat hebben ze met het ondertekenen van de petitie in 2e instantie wel gedaan. In een dergelijk klimaat is het voor een bestuur onmogelijk om de visie om te zetten in besluiten. Het werkt bovendien verlammend uit voor de vereniging. Voor elk bestuur geldt dat het bestaat uit leden. Deze leden verrichten naar beste weten en kunnen en vaak naast hun normale werkzaamheden hun bestuurstaken, met maar één doel: de continuïteit van TV Koriander. Wanneer een bestuur dan vaststelt dat het vertrouwen in hun visie ontbreekt en een fatsoenlijk proces voor het nemen en uitvoeren van besluiten ontbreekt, dan moet het bestuur één ding doen en dat is aftreden en ruimte maken voor andere leden die de vereniging verder mee de toekomst in nemen. Gezien het feit dat zoveel mensen de petitie hebben ondertekend en men zich bedacht móet hebben dat dit tot het aftreden van het bestuur zou kunnen leiden moet er toch immers een nieuw bestuur te vinden zijn? De afgelopen maanden zijn ons niet in de koude kleren gaan zitten. De negatieve energie in de vereniging ervaarden we als bestuur als geheel maar vooral ook als individuele leden. Bijzonder om soms te mogen ervaren wat een onzin er over je wordt gezegd. Spijtig, maar zo moest het blijkbaar gebeuren. Daarmee verdween onze laatste stuk motivatie en dat is als bestuurslid ronduit slecht voor de vereniging. Vanaf dit moment zijn de bestuursleden weer ‘gewone’ leden van Koriander. Een vereniging die ons al (voor sommige vele) jaren aan het hart gaat en dat zal vermoedelijk ook zo blijven. Wij wensen de vereniging veel positieve energie toe en het nieuwe bestuur veel succes. Dank u wel.”

Pagina 6 van 15


Oproep tot aanmelden bestuursleden Zoals al vermeld in de Koriandermix is het bestuur afgetreden. In de personen van Wim Terschegget en Jop van Breugel hebben zich gelukkig 2 leden gemeld als beoogd voorzitter en beoogd secretaris. Zonder een penningmeester kan er echter géén bestuur worden gevormd. Daarnaast bestaat het ‘oude’ bestuur uit 7 leden die allemaal hun taken hadden binnen Koriander. Er is dus sowieso behoefte aan, en plaats voor, meerdere bestuursleden. We roepen alle leden dan ook op om in actie te komen en serieus na te denken over mogelijke kandidaten (in geval van de penningmeester bij voorkeur binnen de vereniging maar kan eventueel ook van buiten) en deze te benaderen. Wanneer er een mogelijk match is, laat dit dan weten via voorzitter@koriandertennis.nl, secretaris@koriandertennis.nl of penningmeester@koriandertennis.nl. Het demissionaire dagelijks bestuur zorgt dan voor spoedige opvolging. De nood is hoog. De vereniging rekent op uw medewerking.

Uitnodiging Uitnodiging voor het bijwonen van de algemene vergadering van T.V. Koriander Te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 20.30 uur in het clubhuis, Mosweg 10. Agenda 1. Opening. 2. Vaststellen agenda. 3. Overzicht actuele stand van zaken bestuurszaken. (Rond 17 mei verschijnt een nieuwsbrief met actuele informatie)

4. Aftreden demissionaire bestuur: Richard de Kreij, Paul van der Heijdt en Ronald van Velzen.

5.

Benoeming nieuwe bestuursleden.

6. Sluiting. De secretaris Ronald van Velzen (tel. 5341619) Indien er minder dan 25 stemgerechtigde leden bij aanvang van deze vergadering aanwezig zijn, wordt de vergadering verdaagd naar 19 mei 2016, 20.45 uur met dezelfde agenda

Pagina 7 van 15


Nieuwe leden Benny Kooij junior Tom den Ouden Ingrid Visser Kymaani Biljoen junior Kitty Savijn-Vinju Tom Renting Michele van den Assem Quirijn Roell Ilona Wagermans junior Celeste Wagermans junior Henk Taekema Jacob Schoenmaker Lieneke Haandrikman

senior senior senior senior senior senior

senior senior senior

Welkom, veel tennisplezier!

Jarigen: van harte!! Charine

Eyny

Robin Leonie Timo de Sanne van der Justin de Falco Sophie Storm Demi-Jane Robin Robey van Kaylee Dante-Constantijn Jamie-Lynn van den Ilja van Dieu-Didier Dieu-DonnĂŠ Larissa Zila Nadine Benjamin Fernando Chayenne Olaf Koshin Erik Luc Mark Marinho

Knapen Brouwer Haan Heiden Laat Neering Slagt Meyer Bennewitz Taekema Hemert Keune Nieuwenhuizen Brink Driest Nieuwenhuizen Nieuwenhuizen Kruft Mok Dijkman Bykorski Bouma Heijdt Henselmans Guha Yang Prins de Azevedo

2

5

2003

2 8 9 13 15 15 17 19 2 13 14 14 15 15 21 23 23 30 4 6 6 15 18 22 22 23 23 24

5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

2000 2000 2002 2003 2003 2000 2001 2007 2006 2003 2003 2006 2009 2007 2002 2002 2002 2003 2005 1999 2006 2003 2003 2006 2006 2007 2001 2001

Pagina 8 van 15


Frituurvet inleveren! Gebruikt frituurvet gaat terug in de verpakking i.p.v. weggooien in de kliko. Neemt U het mee naar de tennis vereniging! Is er niemand aanwezig zet het voor de kantine en iemand van de parkcommissie gooit het in een grote ton. Een volle ton levert â‚Ź 25,- tot â‚Ź 35,- op, waar U op de een of andere manier van profiteert Groetjes, Henk Tegelaar

Pagina 9 van 15


Verslag van een tegenstander van Koriander mix 1 De voorjaarscompetitie is weer in volle gang..... voor ons een tijd vol gezelligheid. Daarin is ons team gelukkig niet afhankelijk van de tegenstander, maar het is wel zo prettig als het naadloos aansluit. Afgelopen zaterdag kregen wij het mixteam Koriander 1 op bezoek; Petra, al een bekende voor ons als fervent speelster van ons Gooische Vallei Open (altijd in week 33), Tippy one, Stefan (rijdt in een Vulva ��) en Wilma (huh???? Een mixteam heeft toch 2 dames en 2 heren???? Gelukkig zijn Gooische Valleiers heel ruimdenkend). Bij het neerzetten van de tompoezen was de toon al gezet! Er zou, volgens Willem (blijkt de van oorsprong Muiderberger toch óók man te zijn.... héél verwarrend....), van alles in hun tompoezen te zijn gestopt om voor ons enigszins winst te kunnen behalen. Op de baan is hij overigens goed te hebben, maar vanaf de kant??? Wij hebben mogen genieten van de Sjorro-act..... Mocht Wilma bij jullie ook commentaar hebben op de grote van de gesneden stokbrood..... Je kunt hem gewoon het zelf laten doen...... Voor het stokbrood in de oven doen is hij geslaagd (wel in de gaten houden dat hij de tijd niet vergeet). Voor het snijden vindt hij een slachtoffer, waarna hij met een uitgestreken gezicht volhoudt het zelf gesneden te hebben. O ja, als je het maatje van Stefan bent, laat je niet intimideren door al zijn "aanmoedigen". Vanaf de baan er naast was ik behoorlijk afgeleid.... De "kloo....." vlogen Wilma voortdurend om de oren, maar ik heb sterk het vermoeden dat het liefdevolle uitingen zijn.... En als Stefan bij elke afrit langzamer is gaan rijden om de sjnorder ruim de gelegenheid te bieden cq wakker te worden om aan te geven dat deze afslag genomen moet worden, dan zien jullie ze van de week vast weer op of rondom de banen. Wij hebben een super gezellige dag met dit team gehad en de buikspieren zijn weer uitstekend getraind door al het lachen. Een uitwisseling was zeker leuk geweest..... Gezellige mensen van Koriander 1 gefeliciteerd met de winst en wie weet tot ergens... Namens ons gehele team een sportieve en vrolijke groet, Monika

Vooraankondiging….. Open Jeugd Herfst Toernooi 2016 Voor de agenda’s ! Voorweekend: zaterdag 15 en zondag 17 oktober. Week 42: maandag 17 tot en met zaterdag 22 oktober zal het toernooi plaatsvinden. Zondag 23 oktober is gereserveerd voor de finales van het puntentoernooi. Rood- en Oranje event: wordt nog ingedeeld. Inschrijven kan via toernooi.nl vanaf medio juli/augustus 2016.

©herfstcommissie2016 Pagina 10 van 15


De competitie is pas net begonnen maar wij zijn al druk bezig met de voorbereiding van de clubkampioenschappen 2016! Dit jaar is de eerste keer dat we beginnen beginnen met de dubbelkampioenschappen en hopen zo meer deelnemers in elke categorie te krijgen. We willen het gezellig maken, maken maar hierbij hebben we jullie, de spelers, nodig. Dus doe mee en vraag ook je tennismaatjes om mee te doen! doen

De clubkampioenschappen dubbel zullen gehouden worden van 11 Juni t/m 19 Juni 2016 Er kan ingeschreven worden vanaf 29 9 April en zal sluiten op 31 mei 2016 Inschrijfgeld â‚Ź 6,00 ,00 Senioren per onderdeel.

Ga dus vanaf 29 april a.s. naar www.toernooi.nl en schrijf je snel met je partner in. Mocht je geen partner hebben zullen we proberen een partner voor je te vinden, vinden maar vermeld dit duidelijk bij je aanmelding. Wij kijken er naar uit jullie allemaal te mogen verwelkomen bij onze Clubkampioenschappen 2016! P.S. We hebben een nieuw TC-lid, lid, namelijk Frans Blaas! Welkom, we kijken uit naar een fijne en sportieve samenwerking! De Technische Commissie


Paardveulen Toernooi 2016 Op zondag 15 mei vanaf 11.00 organiseren we weer een gezellig paardveulen toernooi.

Het is een toernooi waarbij jeugdleden zich kunnen inschrijven met iemand die geen lid hoeft te zijn, bijv. vader, moeder, opa, tante of neef. Niet alleen jeugdleden kunnen zich inschrijven maar ook seniorleden die graag een keertje met bijv. een neefje, nichtje of kleinkind (niet ouder dan 17 jaar), die geen lid hoeft te zijn, willen spelen kunnen zich ook inschrijven. Dus wil je eindelijk eens met een familielid of goede vriend spelen die (nog) geen lid is, schrijf je dan in voor dit super gezellige toernooi. Deze dag staat altijd in het teken van gezelligheid en sportiviteit, dus winnen is bijzaak! Er zullen een aantal korte wedstrijden en een aantal spellen gespeeld worden. We starten om 11.00 uur en eindigen rond 16.30 uur. Inschrijven kan via de website. Doe dit vóór 12 mei! Inschrijfgeld is € 9.00 per koppel (inclusief lunch). Geef bij je inschrijving de naam en leeftijd op van zowel het paard als het veulen. Geef je snel op, want vol = vol!!

Tot ziens op 15 mei!!!

Pagina 12 van 15


KNLTB Najaarscompetitie 2016 Beste leden van TV Koriander,

Ook dit jaar neemt Koriander weer deel aan de najaarscompetitie op de vrijdag. Er kan ingeschreven worden voor de volgende onderdelen: Vrijdag: DD 50+ ; GD 50+ ; HD 50+ (aanvang wedstrijden tussen 11.00 en 13.00 uur) Vrijdagavond: DD 17+ en 35+; GD 17+ en 35+; HD 17+ en 35+ (aanvang om 19.00 uur)

Dames Dubbelteams (DD) spelen 4 Dames dubbelpartijen Heren Dubbelteams (HD) spelen 4 Heren dubbelpartijen Gemengd Dubbelteams (GD) spelen 1 Heren dubbel, 1 Dames Dubbel en 2 Gemengd Dubbels

De inschrijving kost â‚Ź 75,00 per team

Wedstrijddata 16, 23, 30 september 7, 14, 21, 28 oktober Inhaaldata: 4, 11 en 18 november

LET OP: De Inschrijving sluit op dinsdag 24 mei a.s. Aanmelden van teams onder vermelding van alle teamspelers met hun speelsterkte bij: peter.vallentin@kpnmail.nl

Pagina 13 van 15


Jaarkalender 2016 MEI

JUNI

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

1 2 3 4 5

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag

6 7 8 9 10 11

Donderdag

12

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

COMPETITIE ( inhalen) COMPETITIE ( inhalen) Paard-Veulen Toernooi COMPETITIE ( inhalen)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nacht Van De Jeugd Open Koriander Open Koriander Open Koriander Open Koriander Open Koriander Open Koriander Open Koriander Open Koriander Open Koriander

(Dodenherdenking) COMPETITIE ( inhalen) (Hemelvaartsdag) (Bevrijdingsdag) COMPETITIE COMPETITIE

Extra Algemen Ledenvergadering COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE Deadline inschrijven najaarscompetitie

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

JULI Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

(Pinksteren) (Pinksteren)

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1 2 3 4 5

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

6 7 8 9 10 11

Zondag

12

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

COMPETITIE ( inhalen) COMPETITIE ( inhalen) Clubkampioenschappen COMPETITIE ( inhalen) Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen

Dubbel Dubbel Dubbel Dubbel Dubbel Dubbel Dubbel Dubbel Dubbel

Kopijdeadline Koriandermix

AUGUSTUS Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pagina 14 van 15


SEPTEMBER

OKTOBER

Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

11 12 13 14 15 16

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

11 12 13 14 15 16

Mix-Wissel Toernooi Najaarscompetitie Open Jeugd Herfst Toernooi Open Jeugd Herfst Toernooi

Zaterdag Zondag

17 18

Maandag Dinsdag

17 18

Open Jeugd Herfst Toernooi Open Jeugd Herfst Toernooi

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Open Jeugd Herfst Toernooi Open Jeugd Herfst Toernooi Open Jeugd Herfst Toernooi/ Najaarscompetitie Open Jeugd Herfst Toernooi Open Jeugd Herfst Toernooi

Senior Plus Event /Clubkampioenschappen Enkel Clubkampioenschappen Enkel Clubkampioenschappen Enkel Clubkampioenschappen Enkel Clubkampioenschappen Enkel Clubkampioenschappen Enkel Clubkampioenschappen Enkel/ Najaarscompetitie Clubkampioenschappen Enkel Diplomatennis / Clubkampioenschappen Enkel

Mix-Wissel Toernooi Najaarscompetitie

Mix-Wissel Toernooi Najaarscompetitie + Kopijdeadline K’mix

Mix-Wissel Toernooi Najaarscompetitie

Mix-Wissel Toernooi Najaarscompetitie Dagzontoernooi

NOVEMBER

DECEMBER

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag

Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Mix-Wissel Toernooi Najaarscompetitie (inhalen) / Klaverjassen

NBVEBK Najaarscompetitie (inhalen)

NBVEBK Najaarscompetitie (inhalen) /Klaverjassen

NBVEBK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NBVEBK Klaverjassen

NBVEBK

NBVEBK Klaverjassen

NBVEBK

Pagina 15 van 15

Profile for TV Koriander

Koriandermix april 2016 def webversie  

clubblad TV Koriander Almere tennis

Koriandermix april 2016 def webversie  

clubblad TV Koriander Almere tennis

Advertisement