Page 1

Спецвипуск Інституту автоматики та електротехніки НУК ім. адм. Макарова

ВИДАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

№ 9 (1622) 29 червня 2010 р.

ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ – ШКОЛА МАЙБУТНЬОГО УСПІХУ Абітурієнтів завжди хвилюють питання «Який фах обрати? Куди піти вчитися?». Багато з Вас цікавляться наукою, технікою, студентським, науковим та суспільним життям країни. Зробити особистий вибір – задача не з простих, тому що містить багато невідомих складових. Але є загальні критерії, які вказують на шлях до вірного вибору навчального закладу. Перш за все це його історія та досягнення, що розкривають науковий та інтелектуальГ.В. Павлов, ний потенціал викладачів. д-р техн. наук, професор, Майже півсторічна історія директор ІАЕ Інституту автоматики та електротехніки з моменту її започаткування стала невід’ємною частиною науково-технічної, інтелектуальної, культурної історії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. На шістдесяті роки 20-го сторіччя прийшовся бурхливий розвиток суднобудівної галузі колишнього СРСР. Час вимагав будувати судна з високим рівнем електроенергообладнання та автоматизації, для чого необхідно було готувати інженерні та наукові кадри відповідної кваліфікації. За таких умов у Миколаївському кораблебудівному інституті у 1965 році було створено факультет електрообладнання суден. Те ж саме завдання поставлене перед нами і сьогодні, але значно розширене й ускладнене. Україна успішно інтегрується у світовий науковий та технологічний простір. Отже, важливою задачею Інституту є ефективне поєднання можливостей наукових досягнень, сучасних технологій та ринкових умов. Це є відмінною рисою нової генерації фахівців, підготовку яких здійснює Інститут автоматики та електротехніки. Гарантією високого професійного рівня підготовки наших випускників є кваліфікований викладацький склад, який об’єднує 12 докторів, професорів та майже 50 кандидатів наук, доцентів. Тому Інститут забезпечує високий стандарт освіти, а його випускників, що успішно зробили свою професійну кар’єру, можна зустріти практично по всьому світу. За спеціальностями Інституту вже багато років отримують освіту громадяни Тунісу, Йорданії, В’єтнаму, Китаю, країн ближнього зарубіжжя. Інститут автоматики та електротехніки як провідний заклад освіти та науки, працюючий в умовах світових і євро- інтеграційних процесів, здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців і науковців за напрямами: 6.050802 – «Електронні пристрої та системи», спеціальність «Електронні системи»; 6.050201 «Системна інженерія», спеціальність «Системи управління і автоматики»; 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія», спеціальність «Спеціалізовані комп’ютерні системи»; 6.170102 – «Системи технічного захисту інформації», спеціальність «Захист інформації з обмеженим доступом і автоматизація її обробки в комп’ютерних системах і мережах»;

6.050701 – «Електротехніка та електротехнології», спеціальність «Техніка та електрофізика високих напруг»; 6.050702 – «Електромеханіка», спеціальності «Електропривод та автоматизація промислових установок і технологічних комплексів»; «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» спеціалізації «Експлуатація суднових автоматизованих систем», «Електрообладнання та автоматизація підводно-технічних систем»; 6.051003 – «Приладобудування», спеціальність «Прилади точної механіки». Структура «бакалавр-магістр», як провідна теза Болонської декларації, стала світовим стандартом і сприяє визнанню європейських ступенів у світі. В Інституті запроваджено багатоступеневу підготовку фахівців за всіма формами навчання: денною, заочною, екстернатом. Науковці Інституту працюють над виконанням міждержавних, міжгалузевих та регіональних програм, спрямованих на вирішення пріоритетних завдань розвитку різних галузей економіки. Наявність висококваліфікованого науково-педагогічного потенціалу у поєднанні з розвинутою сучасною науково-лабораторною базою та унікальним обладнанням дає можливість підтримувати тісні зв’язки з промисловістю. Активна участь вчених у вирішенні актуальних проблем економіки наповнює сучасним змістом процес навчання студентів та забезпечує подальший розвиток відомих у країни наукових шкіл Інституту: «Підводна робототехніка та підводні технології» (наук. кер. д.т.н., проф. В.С. Блінцов); «Електрогідроімпульсна техніка і технологія» (наук. кер. д.т.н., проф. О.І. Вовченко); «Вібротехніка та віброзахист у технічних системах» (наук. кер. к.т.н., проф. А.П. Гуров); «Поліметричні системи та проектування суден» (наук. кер. д.т.н., проф. Ю.Д. Жуков); «Адаптивні системи управління в робототехніці, прийняття управляючих рішень в екстремальних ситуаціях» (наук. кер. д.т.н., проф. Ю.П. Кондратенко); «Ресурсота енергозбереження в електроустановках» (наук. кер. д.т.н., проф. В.І. Локарєв); «Енергоефективні перетворювачі електроенергії» (наук. кер. д.т.н., проф. Г.В. Павлов); «Управління в енергетиці та електроніці» (наук. кер. д.т.н., проф. В.М. Рябенький); «Енергоресурсозбереження в електромашино- і трансформаторобуду-


29 червня 2010

2

Кораблебудівник, № 9

ванні» (наук. кер. д.т.н., проф. А.А. Ставинський). Сьогодні в Інституті автоматики та електротехніки ведеться кропітка, а головне, ефективна робота зі збереження і примноження славних традицій минулого, розвитку освітніх та наукових шкіл, формування сучасної молоді як конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців своєї справи. Я впевнений, що абітурієнти, обравши наш Інститут, отримають можливість прекрасно провести незабутні в житті кожного студентські роки і почати свою професійну кар’єру з дуже важливим початковим капіталом – справжньою якісною вищою освітою. Г.В. Павлов, доктор технічних наук, професор, них засобів» за спеціалізаціями: «Проектування суднового елекдиректор Інституту автоматики та електротехніки НУК троустаткування»; «Електроустаткування і автоматика підводнотехнічних систем і комплексів»; «Електроустаткування автомобілів КАФЕДРА і тракторів»; «Суднова електронна і мікропроцесорна техніка»; «Технічний захист інформації галузі». ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ На кафедрі проводиться активна наукова робота над актуальниСУДЕН ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ми проблемами суднової електротехніки – підводною робототехнікою, електроресурсосбереженням, автоматизацією суднового енерБЕЗПЕКИ гетичного обладнання, математичним моделюванням і автоматизоГалузі знань: ваним проектуванням суднового електрообладнання. 0507 «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА», Випускники кафедри працюють на провідних суднобудівних та 1701 «ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА». машинобудівних підприємствах України і СНД, у вищих навчальНапрями підготовки них закладах, виробничих та науково-дослідницьких установах 8.050702 «ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА», різних форм власності. 1701 «СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ». Серед основних напрямів діяльності випускників напряму «СиСпеціальност і: 7.092201 «ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ І КОМПЛЕКСИ ТРАНС- стеми технічного захисту інформації» можна відмітити програмуПОРТНИХ ЗАСОБІВ», вання; адміністрування мереж; розробка і впровадження комплекс7.170101 «ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУ- них систем захисту інформації, в тому числі систем захисту об’єкта ПОМ І АВТОМАТИЗАЦІЯ ЇЇ ОБРОБКИ В КОМП ’ ЮТЕРНИХ (систем контролю доступу, сисСИСТЕМАХ І МЕРЕЖАХ». тем відеоспостереження, систем Кафедра електрообладнання суден охоронно-пожежної сигналізації); та інформаційної безпеки була за-снокриптографічний захист інфорвана в 1953 році. мації. Кафедра забезпечує підготовку баВисокий рівень підготовки калаврів, спеціалістів і магістрів за наспеціалістів в галузі електромепрямом «Електромеханіка» за спецханіки і інформаційної безпеки заіальностю 7.092201 «Електричні сибезпечується науково-педагогічстеми і комплекси транспортних заними кадрами вищої кваліфікації собів» та за напрямом «Системи техта професіоналізму. На кафедрі нічного захисту інформації» за спеціпрацюють 2 доктори та 9 кандиальністю 7.170101 «Захист інформації датів технічних наук. Колектив каз обмеженим доступом і автоматизафедри очолює В.С. Блінцов, докція її обробки в комп’ютерних систетор технічних наук, професор, мах і мережах». Заслужений діяч науки і техніки Кафедра веде підготовку фахівців України. за навчальними планами, інтегроваЗ лютого 2008 р. на кафедрі ними з навчальними закладами 1–2 ЕОС та ІБ згідно дозволу МОН України (лист №4.2-20/243 від рівня акредитації. 01.02.08 р.) відкрито підготовку спеціалістів за спеціалізацією «ЕксНа кафедрі працюють лабораторії персональних ЕОМ, лабора- плуатація суднових автоматизованих систем». торія INTERNET. Навчальні лабораторії обладнані сучасним діюСпеціалізація спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців – чим електротехнічним та електронним обладнанням. Студенти ма- електромеханіків, які після закінчення навчання отримують можють можливість навчатися, працювати, виконувати науково-дослід- ливість працевлаштування на суднах річкового та морського флоту. ницькі роботи, викоВ процесі ристовуючи сучасні п і д г о т о в к и комп’ютерні мережі, фахівців беруть пакети прикладних участь кафедри програм, комп’ютер- електрообладні системи автомати- нання суден та зації наукових дослід- інформаційної жень та проектуван- безпеки, судноня. вих електроКафедра готує енергетичних спеціалістів і магістрів систем, автомаза спеціальністю тики, суднових «Електричні системи і та стаціонарних комплекси транспорт- енергетичних


29 червня 2010 установок, сучасних мов, екології, безпеки життєдіяльності та цивільної оборони, теорії та історії держави і права, економіки. Студенти спеціалізації вивчають 20 дисциплін, з них 5 – циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, 15 – циклу професійної та практичної підготовки. Дисципліни спеціалізації викладають 5 докторів технічних наук, професорів і 15 кандидатів технічних наук, доцентів. Підготовка студентів спеціалізації здійснюється за денною та заочною формами навчання і передбачає не тільки проходження ними теоретичних і практичних занять на базі Інституту автоматики і електротехніки, але й навчально-тренувальних курсів на базі Миколаївського центру підготовки плавскладу з метою отримання морських сертифікатів та свідоцтв. Навчальний план спеціалізації передбачає проходження студентами експлуатаційної практики тривалістю 6 місяців. Кінцевим етапом підготовки спеціалістів-електромеханіків зі спеціалізацією «Експлуатація суднових автоматизованих систем» – є підготовка та захист дипломних проектів за фахом.

КАФЕДРА АВТОМАТИКИ Галузь знань: 0507 «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА». Напрям підготовки: 0922 «ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА». Спе ціал ьніс ть: 8.092203 «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД».

Фахівців для роботи у галузі автоматизації готує кафедра автоматики, яка була заснована у 1966 році. Колектив кафедри очолює відмінник освіти України, доктор технічних наук, професор Хлопенко Микола Якович. До складу кафедри входять провідні висококваліфіковані викладачі з ученими ступенями і званнями. Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів, фахівців і магістрів з напрямку «Електромеханіка» за фахом 8.0922.03 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» для різних галузей промисловості і народного господарства. У 1995 році ця спеціальність акредитована на найвищій четвертий рівень акредитації. Підготовка бакалаврів, фахівців і магістрів здійснюється за такими головними сучасними напрямками: автоматизація промислових установок і технологічних комплексів; оптимальне керування електромеханічними системами автоматизації та електроприводами (теорія і проектування); робототехнічні системи; автоматизоване проектування систем автоматичного керування; системи програмного керування верстатами та обробляючими центрами; проектування цифрових систем керування; основи електроенергетики та енергопостачання; монтаж і наладка електромеханічних пристроїв автоматики.

3

Кораблебудівник, № 9

Вимоги постійного поліпшення якості продукції, що випускається, і зниження виробничих витрат визначають тенденції розвитку будь-якого сучасного підприємства. Однією з таких тенденцій є підвищення рівня автоматизації технологічних процесів. Минули часи, коли у виготовленні тих або інших виробів була задіяна велика кількість людей, кожен з яких виконував одну-дві технологічні операції. Тепер дуже часто величезною виробничою лінією керують всього декілька чоловік, функції яких зводяться, як правило, до моніторингу технологічних процесів. Проте такий стан речей тільки здається простим. Насправді звичайний оператор або наладчик, що експлуатує сучасне устаткування, повинен добре розбиратися в технології того або іншого виробничого процесу, володіти глибокими знаннями в широкому діапазоні галузей від основ електротехніки до сучасних принципів теорії і практики керування. Він повинен розбиратися у принципах дії як окремих пристроїв, так і в роботі систем керування в цілому. На кафедрі проводиться активна робота зі студентами, діє декілька науково-дослідницьких центрів з питань робототехнічних комплексів, автоматизованих електроприводів та комп’ютерних систем управління. Студенти старших курсів розробляють дипломні роботи з актуальних питань сучасного виробництва за замовленням передових підприємств. Студенти мають можливість навчатися та брати участь у виконанні також науково-дослідницьких робіт, використовуючи сучасні пакети прикладних програм, комп’ютерні системи автоматизованого проектування та INTERNET. Потреба у фахівцях у галузі автоматизації надзвичайно висока. Випускники кафедри після закінчення НУК працюють на провідних підприємствах міста Миколаєва та України, у вищих навчальних закладах, виробничих та науково-дослідницьких установах, малих та середніх підприємствах різних форм власності.

Великою перевагою наших випускників є те, що вони можуть бути корисними в різних галузях господарства: машинобудуванні, кораблебудуванні, сільському господарстві тощо. Останнім часом збільшується попит на фахівців з даної спеціальності, і попит перевищує пропозицію ВНЗ. До складу підприємствзамовників входять: ЗАТ «МГЗ», суднобудівний завод «Дамен Шіпярдс Океан», Миколаївське підприємство «Ера», Південноукраїнська АЕС, ВО «Зоря», АСК «Бласко», підприємство «Миколаївгаз», АПФК «Миколаївнафтопродукт», «Миколаївобленерго» та інші провідні підприємства та організації. Телефони кафедри автоматики: (0512) 39-94-26, 37-55-40, 39-94-29; кімн. 314.


29 червня 2010

4

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ Напрям підготовки: 0908 «ЕЛЕКТРОНІКА». Спе ціал ьніс ть: 8.090803 «ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ».

TEEC

Спеціальність «Електронні системи» – це не просто спеціальність, це майбутній напрямок діяльності не для тих, хто хоче тільки використовувати чужі програмні продукти, а для тих, хто бажає досконало розібратися, на яких принципах будуються сучасні електронні пристрої і системи – від мобільних телефонів і телевізорів до сучасних комп’ютерів та станків з числовим програмним керуванням, робототехнічних комплексів, комп’ютеризованих автоматичних ліній і систем. Це спеціальність для тих, хто хоче навчитися самостійно проектувати, виготовляти і налагоджувати різноманітні електронні системи – від побутових до складних промислових; для тих, хто хоче працювати в найсучасніших та найпривабливіших галузях інформаційних технологій, «зашивати в кремній» свої ідеї і бачити їх реалізацію в готових виробах.

Кораблебудівник, № 9 AVR-Studio, сучасні компілятори C++, DELPHI, Java-технології), які дають можливість програмувати мікроконтролери і однокристальні ЕОМ, програмовані логічні матриці і сигнальні процесори. Для забезпечення високоякісного навчального процесу на кафедрі ТЕЕС створені й працюють три власних спеціалізованих комп’ютеризовані класи. Навчальний процес забезпечується кваліфікованим професорсько-викладацьким складом. До викладання на кафедрі залучені 4 доктори технічних наук, професори і 6 кандидатів технічних та фізико-математичних наук, доценти. Студенти старших курсів у рамках курсових проектів розробляють і виготовляють лабораторні, діагностичні, дослідні прилади та пристрої для наукових досліджень. Фахівці з електроніки – випускники нашої спеціальності – беруть участь у розробці, виготовленні, налагодженні та експлуатації електронних приладів, пристроїв та систем різного призначення на підприємствах електронної промисловості, транспорту, нафтогазового комплексу, енергетики, зв’язку, телебачення. Перевагами випускників спеціальності «Електронні системи» є універсальність та гнучкість їхньої професійної підготовки, висока потреба в спеціалістах такого профілю, що забезпечує їх працевлаштування в найрізноманітніших галузях науки, виробництва, бізнесу, що дозволяє опанувати найсучасніші технології на базі електронної, мікропроцесорної та комп’ютерної техніки. Серед замовників випускників нашої спеціальності – ЗАТ «МГЗ», суднобудівний завод «Дамен Шіпярдс Океан», Миколаївське підприємство «Ера», Південноукраїнська АЕС, ВО «Зоря», АСК «Бласко», підприємство «Миколаївгаз», АПФК «Миколаївнафтопродукт» та інші провідні підприємства та організації.

КАФЕДРА СУДНОВИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ Галузь знань: 0507 «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА». Напрям підготовки: 0922 «ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА». Спеціальність: 7.092201 «ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ І КОМПЛЕКСИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ».

Для забезпечення навчального процесу кафедра використовує добре оснащені навчальні лабораторії з комп’ютеризованими навчальними стендами. Це лабораторії моделювання і проектування електронних систем, апаратно-програмних засобів відображення інформації, квантової та лазерної електроніки, цифрових і мікропроцесорних систем обробки інформації, комп’ютеризованих систем керування, енергетичної електроніки та електромагнітної сумісності. Навчальні лабораторні стенди комп’ютеризовані, тому студенти мають змогу виконувати більшість лабораторних робіт з будьякого ПК кафедральних лабораторій. За кожною навчальною групою студентів спеціальності закріплена лабораторія, в якій студенти мають можливість працювати з ранку до пізньої ночі, підвищуючи свій навчальний рівень, колективно виконуючи лабораторні цикли та курсові проекти. Студенти, починаючи з 3-го курсу, працюють на посадах лаборантів і старших лаборантів, забезпечуючи проведення навчального процесу і наукових досліджень. На кафедрі вивчаються найсучасніші програмні продукти як загального призначення (Windows, MS Office, MathCAD, MathLab, AutoCAD), так і спеціалізовані (Max+ Plus II, ORCAD, PCAD,

Кафедра була створена у 1965 році і забезпечує комплекс лабораторних та практичних дисциплін, що викладаються. Кафедра є базовою для бакалаврату «Електромеханіка» та випускаючою за спеціалізацією 7.092201.01 «Проектування суднового електрообладнання». Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом «Електромеханіка»; забезпечує навчання в аспірантурі за спеціальностями 05.09.01 – «Електричні машини і апарати» та 05.09.03 – «Електротехнічні системи і комплекси».


29 червня 2010 Строки навчання бакалаврів – 4 роки, спеціалістів та магістрів – 5,5 років. Профіль майбутньої роботи: проектування, дослідження, експлуатація, налагоджування автоматизованих систем та елементів складного електротехнічного обладнання. Навчальний процес забезпечують 6 лабораторій та лабораторних комплексів: електротехнічних матеріалів, електричних вимірів, електричних машин і спеціальних електричних машин, електричних апаратів, електропостачання та електромеханічних систем генерування струму, електричного руху суден. Викладацький та навчально-допоміжний склад кафедри забезпечує 17 лекційно-лабораторних курсів за напрямами «Електромеханіка», «Електротехніка», «Приладобудування», «Електроніка», «Теплоенергетика». З навчального плану бакалаврату «Електромеханіка» кафедра викладає дисципліни: електроматеріалознавство, основи метрології та електричних вимірів, електричні машини, електричні апарати, спеціальні електричні машини, основи електроенергетики та електропостачання. З навчального плану спеціаліста за спеціалізацією 7.092201.01 кафедра викладає дисципліни: електромеханічні системи генерування струму, суднові електроенергетичні системи, гребні електричні установки, основи автоматизованого проектування електромеханічних пристроїв і електромеханічних систем, автоматизовані комплекси суднових електроенергетичних систем. На кафедрі працює науково-підрядний колектив «Електромеханіка». Кафедра суднових електроенергетичних систем знаходиться у кімн. 314; телефони: (0512) 39-94-47, 37-94-22, 39-94-53

5

Кораблебудівник, № 9

терні системи автоматизації наукових досліджень та проектування. Високий рівень підготовки спеціалістів у галузі електротехніки та електрофізики забезпечується науково-педагогічними кадрами вищої кваліфікації та професіоналізму. На кафедрі працює 2 доктори та 6 кандидатів технічних та фізико-математичних наук. Керує кафедрою директор ІІПТ НАН України д.т.н., професор О.І. Вовченко, якого в 2008 році нагороджено орденом «За заслуги III ступеня за визначні особисті заслуги у розвитку вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу Української держави та з нагоди 90-річчя Національної академії наук України». Викладають на кафедрі відомі науковці, серед яких стипендіати Президента України та Міжнародної асоціації академій наук (МААН), а також викладачі, які мають міжнародні гранти. Серед викладачів – відомі винахідники, яким присвоєно звання «Кращий винахідник НАН України». Кафедра готує спеціалістів-електротехніків за спеціальністю 8.090604 «Техніка і електрофізика високих напруг».

КАФЕДРА ІМПУЛЬСНИХ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНОЛОГІЙ Галузь знань: 0507 «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА». Напрям підготовки: 6.050701 «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ». Спе ціал ьніс ть: 8.090604 «ТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОФІЗИКА ВИСОКИХ НАПРУГ».

У 1988 році при Інституті імпульсних процесів і технологій (ІІПТ) НАН України створено філію кафедри теоретичної електротехніки та імпульсних технологій і відкрито спеціальність «Техніка і електрофізика високих напруг» (8.090604). У 1998 році, на 10річний ювілей, філію перетворено в самостійну випускну кафедру імпульсних процесів і технологій, яка на даний час веде підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом «Електротехніка та електротехнології». Підготовка спеціалістів ведеться на базі навчального центру, відділів та наукових лабораторій ІІПТ НАН України з використанням унікального електрофізичного обладнання, сучасної вимірювальної апаратури, електронної мікроскопії, лазерного устаткування, різноманітних технологічних комплексів. Навчальний центр має сучасні обладнані аудиторії, лабораторії, кабінет дипломного проектування, комп’ютерну мережу. Студенти мають можливість навчатися та працювати, використовуючи сучасні комп’ютерні мережі, пакети прикладних програм, комп’ю-

Відмінною рисою цієї спеціальності є високий рівень фундаментальної підготовки. В навчальних планах, окрім загальноінженерних дисциплін, є фундаментальні курси математичної і теоретичної фізики, фізики низькотемпературної плазми, статистичної фізики, тензорного і векторного аналізу. Студенти вивчають також нові перспективні імпульсні технології, без яких неможливе створення конкурентоспроможної економіки України. Серед них найважливішими є розрядно-імпульсні технології створення нових матеріалів; розрядно-імпульсні технології водопідготовки для систем питної води; розрядно-імпульсні технології добування корисних копалин; спеціальні електророзрядні гідроакустичні системи лазерної техніки в медицині та інших галузях народного господарства. При виконанні курсових та дипломних проектів студенти працюють над реальними науковими проблемами в лабораторіях та відділах ІІПТ НАН України. Це дає змогу оволодіти сучасними методами комп’ютеризації електрофізичних досліджень, опанувати комп’ютерні технології проектування електрофізичних пристроїв, систем керування технологічними комплексами. В дипломних проектах наші студенти дуже часто розв’язують складні наукові проблеми, які можуть стати основою їх подальшої наукової діяльності. Багато конструкторських рішень у дипломах виконується на рівні винаходів. На кафедрі проводиться робота з розширення спектру напрямків підготовки фахівців. Створена матеріальна та навчально-методична база для підготовки фахівців за спеціалізаціями: фізика та прикладна механіка імпульсних технологій; автоматизація імпульсних технологій.


29 червня 2010 Після закінчення університету у випускників кафедри імпульсних процесів і технологій не виникне проблем з працевлаштуванням, тому що м. Миколаїв та південний регіон України відчувають дефіцит спеціалістів-електротехніків з високим рівнем електрофізичної підготовки. Більшість випускників нашої кафедри залишаються працювати в ІІПТ НАН України і продовжують вирішувати наукові та конструкторські проблеми, якими вони займались у період навчання. Все це допомагає зробити блискучу кар’єру. Багато наших випускників стали провідними спеціалістами ІІПТ НАН України та інших академічних інститутів. Дослідження, що ведуться в ІІПТ, знаходяться на першому плані сучасної науки і включають технології створення наноматеріалів, методів добування корисних копалин, інтенсифікації технологічних процесів та розробки сучасних інформаційно-керуючих систем. Випускники кафедри імпульсних процесів і технологій мають відмінну електрофізичну підготовку, володіють універсальними знаннями та навичками, здатні вирішувати складні завдання сучасної імпульсної техніки і працювати в будь-яких галузях науки і народного господарства. При бажанні є можливість вступити до аспірантури та захистити дисертацію. Наші випускники продовжують навчання в аспірантурах академічних інститутів, таких, як Інститут електродинаміки, Інститут кібернетики, Інститут електрозварювання, фізико-механічний та інші інститути НАН України. В 2008 році відкрито аспірантуру при ІІПТ НАН України. Фундамент майбутньої дисертації випускники нашої кафедри можуть закласти ще на студентській лаві. Працюючи над реальними науковими проблемами, вони мають змогу брати участь у роботі академічних семінарів та наукових конференцій. Результати своїх досліджень студенти можуть публікувати у всесвітньовідомих фахових наукових журналах.

У 2007 році на кафедрі створена студентська науково-дослідна лабораторія дослідження і розробки обладнання та інформаційнокеруючих систем для розрядно-імпульсних технологій, де працюють студенти нашої спеціальності, починаючи з першого курсу. Студенти кафедри ІПТ беруть участь у конкурсах науково-технічних робіт Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України. У 2007 та 2008 роках студент Дмитро Вінниченко став переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Електротехніка» й отримав урядову нагороду. У 2008 році Д. Вінниченко став призером конкурсу Національної академії наук України. Студенти та випускники кафедри були переможцями конкурсу НДР молодих учених НАН України за Відділенням ФТММ: 2003 р. – С.В. Петриченко; 2005 р. – А.В. Іванов. За час існування кафедри випущено понад 200 фахівців, з них біля 60 залишились працювати в ІІПТ НАН України. За останні 5 років 4 випускники кафедри захистили кандидатські дисертації, 3 – отримали гранти НАН України, 3 – одержують стипендію НАН України за значні наукові досягнення. На даний час 10 випускників кафедри навчаються в аспірантурах, 3 – в аспірантурі ІІПТ НАН України. Кафедра імпульсних процесів і технологій знаходиться за адресою: м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 43-а, ІІПТ НАН України, телефони: (0512) 22-41-13, 58-71-17.

6

Кораблебудівник, № 9

КАФЕДРА МОРСЬКОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНООБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ Кафедра морського приладобудування заснована у 1992 році і є єдиною на території України. Завідувач кафедри з моменту її заснування – Жуков Юрій Даниїлович, доктор технічних наук, професор, академік Академії наук суднобудування України.

Підготовка фахівців на кафедрі здійснюється за двома напрямами: «Приладобудування» та «Комп’ютерна інженерія». Галузь знань: 0510 «МЕТРОЛОГІЯ, ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ». Напрям підготовки: 6.051003 «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ». Спеціальність: 7.09090 «ПРИЛАДИ ТОЧНОЇ МЕХАНІКИ».

Етапи підготовки фахівців: Освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр» (6.051003) Освітній рівень – базова вища освіта. Кваліфікація – технічний фахівець у галузі приладобудування. Узагальнений об’єкт діяльності – технічне обладнання приладів та систем, проектування, виробництво, обслуговування та ремонт приладів і систем. Термін навчання – 4 роки. Освітньо-кваліфікаційний рівень – «спеціаліст» (7.05100304). Освітній рівень – повна вища освіта. Кваліфікація – спеціаліст з електромеханіки. Термін навчання – 1,5 роки (на базі бакалаврату). Освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр» (8.05100304). Освітній рівень – повна вища освіта. Кваліфікація – магістр з приладобудування. Узагальнений об’єкт діяльності – наукові дослідження в галузі побудови і застосування приладів, їх проектування, організація виробництва, обслуговування і ремонту. Термін навчання – 1,5 року (на базі бакалаврату). Спеціалізації підготовки фахівців: 1. Прилади і системи орієнтації та навігації. 2. Прилади і системи точної механіки. 3. Морські прилади і суднові вимірювально-обчислювальні комплекси. 4. Прилади та системи екологічного моніторингу.


29 червня 2010

5. Інформаційні технології в приладобудуванні. 6. Медичні прилади та системи. 7. Геодезичні прилади. Галузь знань: 0501 «ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА». Напрям підготовки: 6.050102 «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ».

Етапи підготовки фахівців: Освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр» (6.050102). Освітній рівень – базова вища освіта. Кваліфікація – технічний фахівець у галузі обчислювальної техніки. Узагальнений об’єкт діяльності – технічне (апаратне) обладнання та системне програмне забезпечення комп’ютерних систем і мереж універсального і спеціального призначення та їх компонент. Термін навчання – 4 роки. Освітньо-кваліфікаційний рівень – «спеціаліст» (7.05010203). Освітній рівень – повна вища освіта. Кваліфікація – професіонал у галузі обчислювальних систем. Термін навчання – 1,5 року (на базі бакалаврату). Узагальнений об’єкт діяльності – технічне (апаратне) обладнання та програмне забезпечення комп’ютерних систем і мереж. Спеціалізації підготовки фахівців: 1. Спеціалізовані комп’ютерні системи. 2. Комп’ютеризовані системи медичної діагностики. 3. Суднові вимірювально-обчислювальні комплекси. 4. Комп’ютерні мережі та комп’ютерні системи. 5. Системне програмування. У процесі навчання студент навчиться розробляти прилади виміру фізичних параметрів, обробки та захисту інформації, орієнтації та навігації, розвідки корисних копалин;засвоїть прогресивні методи і засоби одержання інформації; засвоїть сучасні системи орієнтації та навігації, автоматичного керування морськими рухомими об’єктами, космічними і літальними апаратами, сучасні радіонавігаційні, гідроакустичні, геодезичні та оптоволоконні системи; отримає високий загальноосвiтнiй рівень підготовки в галузі проблем, пов’язаних з монiторингом, контролем та діагностикою бiологiчних, технічних, фізичних та інших систем; набуде знань у галузі електроніки, схемотехніки, системотехніки, прикладного та системного програмного забезпечення, необхідних для розробки, впровадження та експлуатаційного супроводження спеціалізованих комп’ютерних систем та бортових вимірювально-обчислювальних комплексів; отримає навички побудови апаратних та програмних засобів проектування, аналізу та розробки спеціалізованих комп’ютерних систем, їх технічного i програмного супроводу; набуде знання метрологічного забезпечення виробництва та якості продукції. Кафедра готує фахівців для роботи в проектно-конструкторських та науково-дослідних організаціях суднобудівної, авіаційної, ракетно-космічної галузях; на заводах приладобудування, машинобудування, нафтогазової та електронної промисловості; у державних і відомчих службах метрології та лабораторіях контрольновимірювальних приладів; у дослідницьких установах Академії наук України та інших галузях; на інженерних та керівних посадах, пов’язаних з дослідженням, розробкою, технологічним і метрологічним забезпеченням виробництва й експлуатації сучасних приладів,

7

Кораблебудівник, № 9 засобів вимірювально-обчислювальної техніки, систем керування і контролю технологічного устаткування різного призначення; у структурах управління (державних та відомчих). На кафедрі проводяться наукові дослідження в галузі вимірювально-обчислювальної техніки, приладів і систем (у тому числі у рамках міжнародних проектів) з впровадженням розроблених систем на підприємствах України. Активно працює студентське наукове товариство «Сатурн». Студентські проекти та розробки беруть участь у всеукраїнських конкурсах, міжнародних виставках та науково-технічних конференціях. Лабораторний фонд кафедри представлено сучасним обладнанням. Кафедра морського приладобудування та вимірювально-обчислювальної техніки ІАЕ НУК ім. адм. Макарова знаходиться у кімн. 208; телефони: (0512) 37-38-50, 39-94-79.

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ Напрям підготовки: 0502 «СИСТЕМНА ІНЖЕНЕРІЯ». Спе ціал ьніс ть: 7.091401 «СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ І АВТОМАТИКИ».

Підготовка фахівців зі спеціальності «Системи управління і автоматики», що акредитована за IV рівнем, проводиться згідно з ліцензією: підготовка бакалаврів комп’ютеризованих систем управління (50 осіб), спеціалістів – інженерів з комп’ютерних систем (50 осіб), магістрів з комп’ютеризованих систем управління (денна та заочна форми навчання – по 5 осіб). За спеціальністю ведеться цілеспрямована підготовка фахівців для промислових та енергетичних підприємств, комп’ютерних центрів, наукових, конструкторських, проектних організацій, комерційних та банківських установ. Готуються спеціалісти, які займаються розробкою, експлуатацією технічних та програмних засобів інформаційних систем, автоматики та інформатики, інформаційної техніки, систем передачі даних інформаційних та автоматизованих систем керування. Високий рівень професійної підготовки забезпечує комплекс професійно-орієнтованих дисциплін, таких, як алгоритмічні мови і програмування, автоматизоване проектування цифрових пристроїв, електромеханічні пристрої комп’ютеризованих систем, моделювання об’єктів та систем, мікропроцесорна техніка, електроніка і мікросхемотехніка, мікропроцесорні засоби та системи, програмне забезпечення сучасних ЕОМ, оптимальні і адаптивні системи управління, інтелектуальні технології в управлінні, мікроконтролери в системах управління, системи і мережі передачі даних, комп’ютеризоване проектування цифрових електронних схем, робототехнічні системи в морських технологіях. При підготовці фахівців використовуються сучасні комп’ютерні класи, спеціалізовані аудиторії та лабораторії. Високий рівень підго-


29 червня 2010

Кораблебудівник, № 9

8

товки забезпечується науково-педагогічними кадрами вищої кваліфікації. На сьогоднішній день кафедру представляє колектив висококваліфікованих спеціалістів, серед яких 3 доктори техн. наук,

професори, 7 кандидатів техн. та фіз.-мат. наук, доценти, викладачі, інженери, аспіранти. Кафедрою здійснюються різноманітні форми навчальної, наукової та виробничої діяльності. У складі кафедри працюють науково-виробничі колективи «КОНВЕРТОР» та «СИГНАЛ». Основні напрями наукової діяльності: резонансні перетворювачі електроенергії, управління перетворювачами електроенергії, моделювання процесів в електричних пристроях, суднові системи підтримки прийняття рішень при наявності невизначеності інформації, теорія нечітких множин та нечіткої логіки, управління складними багатозв’язними технічними об’єктами в умовах, що змінюються випадковим чином. Кафедра комп’ютеризованих систем управління знаходиться у кімн. 417, 415, 416, 413, 422; телефони: (0512) 39-94-30, 39-94-39. Додаткова інформація щодо кафедр Інституту автоматики та електротехніки знаходиться на сайті Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова www.nuos.edu.ua.

СТУДЕНТСЬКІ БУДНІ Протягом багатьох років студенти Інституту автоматики і електротехніки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова отримують всебічну технічну підготовку і якісну освіту за спеціальностями електротехнічного спрямування. Основними питаннями, що задавали собі теперішні студенти і випускники ІАЕ при вступі до НУК, були «Чи буде мені цікаво навчатися?» та «Що мені дасть отримана освіта в майбутньому?». Позитивну відповідь «Буде!» на перше питання вони отримують з перших днів навчальних занять та з великим інтересом подовжують опановувати студентську науку під керівництвом досвідчених педагогів і науковців. Відповідь на друге питання, навіть в умовах складного стану світової економіки і дефіциту робочих місць, прогнозується відразу, адже ніхто не може сперечатися з постійним і великим попитом на фахівців у галузях електротехніки і електромеханіки, системної і комп’ютерної інженерії, приладобудування та захисту інформації у комп’ютерних мережах і системах. Підтвердженням такому прогнозу є щорічне майже стовідсоткове працевлаштування випускників ІАЕ за профілями спеціальностей. Адміністрація і професорсько-викладацький склад ІАЕ докладають значних зусиль з метою підтримки в студентах прагнення до процесу пізнання.

ПОЄДНАННЯ ПРИЄМНОГО З КОРИСНИМ У минулому навчальному році в рамках багаторічної співпраці ІАЕ НУК та Інституту електротехніки Щецинської Політехніки (Польща), студентам обох університетів була надана унікальна можливість брати участь у проекті «Співробітництво на двох морях: морі Балтійському і Чорному – Малий підводний робот». Гостями нашого міста з польської сторони стали студенти III курсу Щецинської Політехніки. Вони особисто зустрічалися з ректором НУК та прослухали змістовні лекції провідних спеціалістів ІАЕ з захоплюючого курсу «Підводні системи», а також ознайомилися з лабораторною базою інституту і університету в цілому. Представникам польської сторони вдалося відвідати Кримський півострів, історичні пам’ятки Севастополя та Одеси, а також взяти участь у зборці і випробуваннях підводного апарату, який у подальшому було представлено Президенту України. В рамках того ж проекту студентам ІАЕ НУК довелося ознайомитися із сучасною європейською системою освіти в університетах Щецина і Гданська. Польські колеги продемонстрували власні досягнення у галузі мікропроцесорної техніки та систем керування силовими перетворювачами, в тому числі і за напрямом «Інтелектуальний дім».

Професійний інтерес у наших студентів викликав показ підводного апарату польського виробництва «Magis». Студенти ІАЕ особисто познайомилися з ректором Щецинської політехніки і відвідали фірми «Inter-Ocean-Metal» (м. Щецин) и «Alpinur» (м. Грифине). В той же час було підписано угоду про подальше співробітництво двох університетів щодо обміну студентами і проведення спільних конференцій.


29 червня 2010

9

Кораблебудівник, № 9

НАДБАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ДОСВІДУ Студенти-електромеханіки, що навчаються в ІАЕ за спеціалізацією «Експлуатація суднових автоматизованих систем», мають слушну нагоду отримати професійні знання і навички. З огляду на

повну електрифікацію всіх систем і технічних комплексів сучасних суден, фахівці зазначеної спеціалізації користуються неабияким попитом і можуть працювати на суднах річкового та морського флоту. Студенти, що опановують професію суднового електромеханіка, протягом навчання отримують не тільки глибокі теоретичні знання зі спецдисциплін та морської англійської мови, але й зобов’язані пройти передбачену навчальним планом піврічну ремонтну і експлуатаційну практику. Робота ІАЕ НУК в альянсі з Миколаївським центром підготовки плавскладу і регіональною філією Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків дає студентам-електромеханікам можливість проходження спеціалізованих підготовчих курсів з метою подальшого отримання перших у їх житті морських сертифікатів, послужної книжки і паспорта моряка.

Постійними відвідувачами вказаних заходів є представники великих підприємств та організацій м. Миколаєва і південного регіону України: ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», ТОВ СП «Нібулон», «HOSTING MAX, Ltd», КА «Відділ кадрів», ТОВ «Чорноморсуднопроект», ВАТ «Завод «ФІОЛЕНТ» та ін. На таких зустрічах студенти і відповідальні за працевлаштування від кафедр ІАЕ отримують вичерпну інформацію про структури, напрямки діяльності та розвитку вищезазначених підприємств, а також можливі вакансії щодо отримання робочих місць випускниками ІАЕ НУК. Інформація про робочі вакансії для випускників розміщується на сайті інституту. Крім того, студенти мають нагоду обрати можливі місця для проходження виробничих і переддипломних практик з метою адаптації до майбутньої професії.

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НА СУДНІ «ДЕЛЬТА» Досить цікавим для студентів-електромеханіків проходження занять зі спеціальних дисциплін в умовах максимально наближених до їх майбутньої роботи. З минулого року на університетсько-

му судні «Дельта» розпочато курс лабораторно-практичних робіт з дисциплін «Суднові електроенергетичні системи та їх експлуатація», «Автоматизація суднових електроенергетичних систем» для студентів Інституту автоматики і електротехніки НУК.

На фото показано, як майбутні суднові електромеханіки-студенти ІАЕ НУК із зацікавленістю та запалом оволодівають практичними навичками з безпеки життєдіяльності на судні, готуючись до трудових буднів у далеких морях.

ВИБІР РОБОЧИХ МІСЦЬ Доброю традицією в ІАЕ НУК стало піклуватися про майбутнє власних випускників. Протягом кожного навчального року для них проводяться співбесіди і збори, присвячені питанням працевлаштування.


29 червня 2010 У підготовці та проведенні зазначених робіт беруть участь представники професорсько-викладацького складу ІАЕ, які на практиці знайомі з роботою на суднах або в попередні роки працювали на суднобудівних (судноремонтних) заводах м. Миколаєва. Активну участь у проведенні занять беруть капітан і команда судна.

10

Кораблебудівник, № 9

(ЕТЕМ). Загалом у конференціях беруть участь більше 150 осіб студентської молоді, яка хоче спробувати власні сили та представити аудиторії особисті наукові здобутки. Кращі доповіді подаються до нагородження, а їх автори не тільки самостверджуються як науковці, але й отримують почесні грамоти, іменні стипендії і рекомендації до вступу в магістратуру й аспірантуру. Наукова молодь ІАЕ не обмежується участю у внутрівузівських конференціях, семінарах і студентських олімпіадах. Традицією стала їх присутність та отримання перших місць на відповідних заходах, що проводяться на базі провідних ВНЗ України та ближнього зарубіжжя.

СПІВПРАЦЯ З ВИПУСКНИКАМИ ІАЕ Багато поколінь випускників ІАЕ вдячні інституту за отримані знання і досвід. Працюючи на провідних виробничих підприємствах і фірмах технічного спрямування, вони не забувають про свою альма-матер.

Протягом року студенти мають змогу проходження судноремонтної практики на т/х «Дельта» з метою отримання ремонтного цензу, необхідного в подальшому для суднових електриків і електромеханіків.

СТУДЕНТИ І НАУКА Щорічно на базі ІАЕ проводяться дві студентські конференції: міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів, молодих вчених «Інформаційно-управляючі системи і комплекси» (ІКСК) та міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів, молодих вчених «Електротехніка і електромеханіка»

Випускники ІАЕ, які працюють на фірмі «Schneider Electric» – одній з найбільш відомих світових компаній, що відзначається насамперед передовими технологіями, – постійно поповнюють лабораторний фонд інституту зразками сучасного електронного обладнання для використання у навчальному процесі та науковій роботі. Серед зазначеного обладнання є промислові контролери різних типів, комплектні електроприводи, частотні електроприводи асинхронних двигунів тощо. Новітнє технічне обладнання дає можливість модернізації кафедральних лабораторій і наближення їх до сучасних світових стандартів.

Студентське самоврядування. Ми творимо себе самі В Інституті автоматики і електротехніки створені сприятливі умови для зростання соціальної активності, ініціативи і відповідальності студентів, гармонійного розвитку їх особистості, засвоєння навичок організатора, керівника, спеціаліста. Цьому сприяє студентське самоврядування. Студентське самоврядування – це ініціативна, самостійна, відповідальна спільна діяльність студентів, що спрямована на вирішення будь-яких питань студентської життєдіяльності: від організації свят у тій формі, яка цікава студентам, визначення, кого з однокурсників заохотити або кому винести догану, до визначення і контролю за розподілом стипендій, організації заселення гуртожитків, узгодження навчального розкладу і т.д. Студентський парламент є дієвою формою студентського самоврядування, завдяки якій ті, хто навчаються у вищих навчальних

закладах, можуть розв’язувати актуальні проблеми та всебічно реалізовувати себе у студентському житті. Студентський парламент ІАЕ НУК входить до структури профспілкового комітету студентів НУК, працює на його основі та сприяє втіленню перспективних планів активних представників студентства. Студентський парламент ІАЕ НУК представляє та захищає інтереси понад 1000 осіб, що навчаються в Інституті автоматики та електротехніки. Приіоритетним напрямком діяльності студентського парламенту є соціальна допомога студентам пільгових категорій та захист прав студентів. Студенти одержують інформацію про можливість отримання матеріальної допомоги у скрутних випадках у профспілці студентів НУК. Жоден студент, який звернеться за до-


29 червня 2010 помогою, не залишиться без уваги – всім завжди буде протягнута рука підтримки.

На початку кожного навчального року перед студентським парламентом постає питання залучення першокурсників до справжньої студентської родини, для чого проводиться безліч заходів. Серед них – проведення зборів студентів першого курсу, інформування щодо розвитку діяльності університету, ІАЕ, про правила поведінки в університеті, права та обов’язки студентів НУК, повідомлення про наявність таких студентських організацій, як студентський парламент, профком студентів, музична вітальня, клуби за інтересами.

Організовуються конкурси на кращу групу, кращу стінгазету, студенти залучаються до участі у різноманітних конференціях. Проводиться робота з невстигаючими студентами. Одним із векторів діяльності студентського парламенту ІАЕ НУК є робота культурно-масового напрямку. Це й різноманітні подорожі, і студентські вечірки, і розважальні програми та конкурси з різних напрямків, тобто, все те, що робить студентське життя посправжньому захоплюючим та наповненим. Завдяки співробітництву студентського парламенту з кінотеатрами «Батьківщина», «Юність» та нічними клубами «Ділеріум» і «Шторм», студентам ІАЕ надається можливість відвідувати їх за цінами з істотними знижками, чим студенти дуже активно і залюбки користуються. Парламент постійно проводить роботу щодо виявлення та залучення нових активістів, які згодом можуть потрапити до студентського парламенту. Без таких студентських організацій, як студентський парламент, нині неможливо уявити собі повноцінне, яскраве та насичене студентське життя. Хай щоб там не казали, а подібні об’єднання студентів являють собою велику силу! Вони спроможні на безліч корисних та ефективних дій у практично будь-якому напрямку суспільної діяльності. Активна молодь складає стрижень студентської громади та має силу повести за собою своїх прихильників до наукової, навчальної і суспільної діяльності.

11

Кораблебудівник, № 9

До складу студентського самоврядування входять представники усіх спеціальностей Інституту автоматики і електротехніки.

Інститут автоматики і електротехніки створює умови не тільки для навчання, а й для дозвілля студентів. Так, на базі ІАЕ була створена команда КВК «Мінус 220 вольт». За 3 роки існування цей колектив молодих і талановитих ентузіастів досяг певних успіхів. Серед них: перше місце на 8 розіграші Кубку ректора Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова; призове місце на кубку мерії міста Миколаєва; участь у суперкубку м. Миколаєва. Команда КВК «Мінус 220 вольт» представляла університет на 15 всеукраїнському фестивалі КВК «Жемчужина у моря–2008». А вже в цьому році «Мінус 220 вольт» їздила на відкриття сезону до Вінницької ліги КВК, де зайняла третє місце, і цим самим потрапила в сезон. У вільний від занять час студенти ІАЕ можуть займатися спортом. Спортивний клуб НУК має умови для проведення занять студентів десятьма видами спорту: бадмінтон, бокс, волейбол, футбол, веслування, атлетичні види спорту, підводне плавання, аеробіка. Крім цього, групи спортивного вдосконалення з таких видів спорту, як волейбол, греко-римська боротьба, вітрильний спорт, підводне плавання, важка атлетика та інші, готують спортсменів, які показують високі спортивні досягнення і захищають честь нашого університету та Миколаєва як на Україні, так і за її межами. Клуб інтелектуальних ігор, який покликаний підвищувати інтелектуальний рівень і розвивати логічне мислення студентів, працює з 2001 року. Керівник клубу – В.А. Левченко. Команди клубу беруть участь у Міжнародних турнірах, Чемпіонатах України, Чемпіонатах Миколаївської області з ігор «Брейн-рінг», «Що?Де? Коли?», «Своя гра», «Ерудит квартет» та інших. За ці роки команди мають наступні досягнення: - «Ноперапон» – трикратний чемпіон НУК з гри «Брейн-рінг», переможець Універсіади–2000, призер Універсіад 2001, 2002, 2003; - «Бригантина» – двократний чемпіон НУК з гри «Брейн-рінг», бронзовий призер Чемпіонату України–2005 з гри «Що?Де? Коли?» (серед гравців, що не досягли 18 років), багаторазовий чемпіон Миколаївської області з гри «Що?Де?Коли?» (серед гравців, що не досягли 18 років), чемпіон Миколаївської області сезону 2006–2007 з гри «Що?Де?Коли?» (серед гравців, що не досягли 23 років), учасник ІІІ Чемпіонату України серед студентів з гри «Що?Де?Коли?», учасник І Чемпіонату України з гри «Що? Де?Коли?» (серед гравців, що не досягли 23 років); гравці команди С. Пастухов та Є. Гордієнко у 2006 році стали переможцями циклу програм на каналі «Інтер» «Брейн-рінг: Teen-ліга» у складі збірної м. Одеса. Гравці клубу брали участь в організації різноманітних турнірів, а саме: - Міжнародних фестивалів з інтелектуальних ігор «Айкюжні забави» 2004, 2005, 2006, 2007; - Першого етапу Чемпіонату України сезону 2006–2007 з гри «Що?Де?Коли?»;


29 червня 2010

Кораблебудівник, № 9

12

- Першого Чемпіонату Миколаївської області (сезону 2006–2007) з гри «Що?Де?Коли?» (серед гравців, що не досягли 23 років) та ін. В Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова існує два центри творчості студентів: Культурно-художній центр «Натхнення» займається естетичним вихованням студентів. Вихованці центру отримують навички гри на музичних інструментах, вокального, хореографічного і театрального мистецтва та беруть участь у міських і республіканських заходах, стають переможцями конкурсів різного рівня. Щорічно співробітники Культурного центру проводять заходи, які стали вже традиційними в НУК: посвячення в студенти, Новорічне свято, Восьме березня, День Перемоги, Свято української поезії та музики, фестиваль самодіяльної художньої творчості студентської молоді. Крім цього, відбуваються звітні концерти студентів – учасників колективів КХЦ, творчі тематичні зустрічі з поетами, художниками, музикантами міста тощо. На базі Культурного центру «Корабел» активно працюють колективи хореографічного та музичного жанрів. Відомий у місті і на Україні клуб спортивного танцю «Галактика» (керівник В.М. Єрмакова) – кількаразовий лауреат міських, обласних і всеукраїнських

конкурсів. Цей клуб є організатором щорічного міжміського конкурсу спортивних танців «Зоряний серпантин», що став традиційним. Група спортивного танцю «Брейк-Данс» (керівник Є. Гаків) – переможець традиційних конкурсів брейкерів у Ялті. Популярні в місті рок-групи центру «Корабел» – «ДНК», «Море», «Лабіринт», «Крестный отец», «Пирс» – учасники всіх культурних програм, що проходять у НУК, і міських рок-фестивалів. Профспілка студентів забезпечує пільговими путівками в санаторії-профілакторії, матеріальною допомогою. Влітку разом з адміністрацією університету, забезпечує відпочинок студентів у спортивно-оздоровчому таборі «Корабел» (с. Коблеве), взимку організовуються поїздки на гірськолижну базу «Опір» у Карпати (Львівська обл., селище Славське). Студентам, які люблять подорожувати й відвідувати визначні місця, профспілковий комітет пропонує захоплюючі екскурсійні поїздки до Умані, Ольвії, Києва, Львова, Прикарпаття, Одеси, Криму. Постійно активом студентської профспілки проводяться різноманітні акції до таких свят, як День студентів, Посвячення в студенти, Новий рік, 8 Березня, День св. Валентина, День Перемоги, вшанування пам’яті жертв Голодомору.

ІНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ щодо вступу в ІАЕ НУК імені адм. Макарова Всі форми навчання за рахунок державного бюджету. Прийом документів на всі форми навчання за рахунок державного бюджету проводиться з 10 липня 2010 року. Необхідні документи: - особиста заява до НУК; - документ про освіту (оригінал або копія); - сертифікати зовнішнього тестування (оригінали або копії); - медична довідка форми 086-у; - довідка про щеплення; - 6 фотокарток 3х4; - паспорт (свідоцтво про народження); - військовий квиток (приписне свідоцтво); - документи, що дають право на пільги (якщо такі є). - копія ідентифікаційного коду. Повноплатна форма навчання за інтегрованими планами. Випускники професійних училищ, коледжів, ліцеїв та технікумів, з кваліфікацією «молодший спеціаліст» мають унікальну можливість одержати спеціальності електротехнічних напрямів «Електромеханіка» та «Інформаційна безпека» за 1,5 року (бакалаври) та 3,5 року (молодші спеціалісти). Прийом документів проводиться з 10 липня 2010 року. Абітурієнти подають: - документ про освіту (оригінал або копію); - медичну довідку форми 086-у; - 6 фотокарток 3х4; - паспорт (свідоцтво про народження);

Газета "Кораблебудівник" Засновник – Трудовий колектив НУК

Гол. редактор - С.С. Рижков Відповідальний за випуск – Г.В. Павлов Редактор та комп'ютерна верстка – Т.Ф.Чистякова

- військовий квиток (приписне свідоцтво); - копію ідентифікаційного коду. Прийом проводиться за результатами співбесіди. ІАЕ НУК веде підготовку фахівців за навчальними планами, інтегрованими з навчальними закладами 1–2 рівня акредитації, за спеціальностями «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»; «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»; «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки». За інформацією звертайтесь до кімн. 310; телефони: (0512) 47-70-95, 36-01-83.

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ІАЕ НУК м. Миколаїв, пр. Леніна, 3 www.nuos.edu.ua/divisions/iae

Розповсюджується безкоштовно. Надруковано в друкарні НУК (вул.Скороходова, 5) Свідоцтво про державну реєстрацію МК № 514-10/р від 12.07.06 р. видано Миколаївським облуправлінням юстиції

Газета видається з вересня 1931 р. Виходить українською та російською мовами Наклад – 500 прим. Зам. № 120

54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9, к. 250


Кораблебудівник №9  
Кораблебудівник №9  

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 2010 рік.

Advertisement