Page 1

Спецвипуск Інституту комп’ютерних та технологічних наук НУК ім. адм. Макарова

ВИДАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

№ 8 (1622) 12 червня 2010 р.

КОНСТАНТА УСПІХУ – ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНЖЕНЕРНОТЕХНОЛОГІЧНИХ НАУК У сучасному динамічному суспільстві константа успіху базується на трьох китах: відмінному знанні предметної області, застосуванні новітніх технологій та професійному використанні комп’ютерної техніки. Все це є основою освіти, що отримують студенти Інституту комп’ютерних та інженерно-технологічних наук Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Інститут комп’ютерних та інженерно-технологічних наук – ровесник нового тисячоліття. Ідея створення інституту, який по-новому готує кадри, враховуючи всі досягнення і тенденції наукових знань, належить його директору, доктору технічних наук, професору Кошкіну Костянтину Вікторовичу. Сьогодні до складу Інституту комп’ютерних та інженерно-технологічних наук входять два факультети: технологічний, який очолює декан Фаріонова Тетяна Анатоліївна, канд. техн. наук, доцент, та факультет комп’ютерних наук – декан Приходько Сергій Борисович, канд. техн. наук, доцент. Обидва факультети за своїми напрямками готують фахівців для суднобудівних заводів України, СНД, Т.А. Фаріонова, декан проектних організації, інститутів, ветехнологічного факультету, ликих та малих підприємств. канд. техн. наук, доцент Якщо говорити про сучасний стан існування Інституту мовою цифр, то це виглядає так. В ІКІТН працює 8 докторів наук, професорів, 31 кандидат наук, доцент. З них четверо – Заслужені працівники промисловості України, Заслужені працівники освіти України. Інститут комп’ютерних та інженерно-технологічних наук сьогодні – це шість кафедр: - зварювального виробництва (технологічний факультет) – завідувач кафедри д-р техн. наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Квасницький В’ячеслав Федорович;

- матеріалознавства та технології металів (технологічний факультет) – завідувач кафедри д-р техн. наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Дубовий Олександр Миколайович; - конструювання та виготовлення виробів із композиційних матеріалів (технологічний факультет) – завідувач кафедри канд. техн. наук, професор Бурдун Євген Тимофійович; - інформаційних управляючих систем та технологій (факультет комК.В. Кошкін, директор ІКІТН, п’ютерних наук) – завідувач кафедд-р техн. наук, професор ри д-р техн. наук, професор, Заслужений діяч наук і техніки України Кошкін Костянтин Вікторович; - програмного забезпечення автоматизованих систем (факультет комп’ютерних наук) – завідувач кафедри канд. техн. наук, доцент Приходько Сергій Борисович; - управління проектами (факультет комп’ютерних наук) – завідувач кафедри д-р техн. наук, професор, Заслужений працівник промисловості України, Чернов Сергій Костянтинович. С.Б. Приходько, декан Зараз в ІКІТН навчається більше ніж 1000 студентів, 14 аспірантів, факультету комп’ютерних наук, канд. техн. наук, доцент 1 докторант. Навчання в ІКІТН НУК проводяться за денною та заочною формами навчання з шести спеціальностей за рахунок держбюджету, а також на контрактній основі за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. Підготовка студентів на кафедрах технологічного факультету ведеться за трьома напрямами: - напрям «Інженерне матеріалознавство» представлений спеціальністю «Композиційні та порошкові матеріали, покриття», яка


12 червня 2010 готує універсальних фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) для галузей суднота машинобудування, приладобудування, тощо. Підготовку здійснюють фахівці кафедри «Матеріалознавство та технології металів»;

- напрям «Авіа- і ракетобудування» представлений сучасною спеціальністю «Конструювання і виготовлення виробів з композиційних матеріалів» (бакалавр, спеціаліст). Інженер-механік зі спеціальності «Конструювання і виготовлення виробів з композиційних матеріалів» працює в усіх галузях народного господарства, де виготовляють досконалі конструкції та вироби із армованих полімерних композиційних матеріалів, технічної та композиційної кераміки на основі сучасних технологій. Підготовку здійснюють фахівці кафедри «Конструювання та виготовлення виробів з композиційних матеріалів»; - напрям «Зварювання» представлений спеціальністю «Технологія та устаткування зварювання» (бакалавр, спеціаліст, магістр). Спеціалісти зварювального виробництва працюють в усіх галузях промисловості від машинобудування до електроніки та медичної техніки. Випускники цієї спеціальності займаються дослідженням, проектуванням та розробкою технологій з’єднання, різання, напилення металів, кераміки, пластмас, відновленням та зміцненням виробів, вакуумними, лазерними, електроннопроменевими, плазмовими та іншими технологіями. Підготовку здійснюють фахівці кафедри «Зварювальне виробництво». Підготовка студентів на кафедрах факультету комп’ютерних наук також ведеться за трьома напрямами: - напрям «Комп’ютерні науки» представ-

2 лений спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології» (бакалавр, спеціаліст, магістр). Це спеціалісти, які вміють створювати оптимальні апаратнопрограмні системи для обробки інформації й управління на базі системного підходу і методології комплексного розв’язання поставленої задачі, володіють сучасними засобами програмування і програмним забезпеченням різноманітної обчислювальної техніки. Підготовку здійснюють фахівці кафедри «Інформаційні управляючі системи та технології»; - напрям «Програмна інженерія» представлений спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем» (бакалавр, спеціаліст, магістр). Спеціаліст з цього напряму досконало володіє різноманітними засобами створення програмних продуктів для всіх галузей діяльності людини, що можуть бути використані на різних апаратних платформах, вміє використовувати існуюче програмне забезпечення для вирішення поставлених задач. Підготовку здійснюють фахівці кафедри «Програмне забезпечення автоматизованих систем»; - напрям «Специфічні категорії» представлений спеціальністю «Управління проектами» (спеціаліст, магістр). Фахівець з управління проектами (project management) – це кваліфікований менеджер, керівник команди проекту. Робота в сучасній компанії, як правило (а в закордонних – обов’язково), потребує від менеджерів професійних знань та належність відповідних сертифікаційних документів. За роки існування ІКІТН підготував сотні кваліфікованих фахівців, які працюють на багатьох суднобудівних та машинобудівних

Наукова робота в лабораторіях кафедри

Кораблебудівник, № 8 підприємствах України, СНД, Євросоюзу, США, Ізраїлю та ін. Інженери-механіки з напрямів підготовки «Зварювання», «Авіація та космонавтика», «Інженерне матеріалознавство» добре зарекомендували себе на таких підприємствах, як ВАТ «Ваден Ярдс Океан», ДП НВКГ «Зоря – Машпроект», ВАТ «Суднобудівний завод «Лиман», ВАТ «Етра», ВАТ «Суднобудівний завод «Ленінська кузня» (м. Київ), підприємствах СНД та Євросоюзу. Випускники з кваліфікаціями «інженерсистемотехнік» та «ін ж ен е р-п р ограміст» міцно взяли під свій контроль банки (Національний, Перший Український міжнародний, «Аваль» та ін.), органи державного управління (облвиконком, податкова інспекція, управління МВС та ін.), гіганти промисловості та малі підприємства. Доброю традицією стало те, що майже всі студенти, починаючи з 3-4 курсу, працюють за своєю спеціальністю і тому працевлаштування після закінчення університету для багатьох є простою формальністю.

Сучасний науково-педагогічний потенціал Інституту комп’ютерних та інженернотехнологічних наук дозволяє гідно вирішувати задачі підготовки кваліфікованих інженерних кадрів, які здатні поліпшити якість та конкурентоспроможність українських підприємств. Вибір майбутньої професії – один з найважливіших моментів у нашому житті. Отримати освіту і стати хорошим спеціалістом – це означає знайти своє місце у житті, що є однією з найважливіших цілей кожної людини. Якщо б існувала формула успіху, то вона мала б наступний вигляд: Сучасні технології + Комп’ютерні науки= = Інститут комп’ютерних та інженернотехнологічних наук + Надійне майбутнє. К.В. Кошкін, директор ІКІТН Т.А. Фаріонова, декан ТФ ІКІТН

Сучасні технології + Комп’ютерні науки = Інститут комп’ютерних та інженернотехнологічних наук + Надійне майбутнє


12 червня 2010

3

Кораблебудівник, № 8

Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій Напрям – «Комп’ютерні науки». Спеціальність «Інформаційні управляючі системи та технології» – це базова спеціальність напряму, яка забезпечує високоякісну підготовку ІТ-спеціалістів, майбутніх керівників підрозділів інформаційК.В. Кошкін, д-р техн. наук, професор, них технологій. завідувач кафедри ІУСТ Вони відповідають за розробку, впровадження та експлуатацію складних інформаційних технологій практично у всіх галузях народного господарства. До складу кафедри ввійшли досвідчені викладачі факультету комп’ютерних наук Інституту комп’ютерних та інженерно-технологічних наук: К.В. Кошкін, д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри; кандидати технічних наук, доценти: С.Б. Приходько, В.К. Партас, І.Л. Михелєв, О.Б. Димо, В.Ф. Ажищєв, В.І. Тимофєєв, Р.І. Зароський (канд. фіз.-мат. наук); старші викладачі Є.Ю. Беркунський, А.Ю. Гайда, О.І. Маршак, Н.Р. Книрік, Г.С. Морозова; викладачі Н.А. Маршак-Мазикіна, О.В. Гайдаєнко, А.В. Мандра, Г.Ю. Яні, О.Ф. Терещенко, О.С. Суслов.

Навчально-допоміжний склад кафедри: Г.В. Попов – зав. лабораторією; завідувачі кабінетами Н.Д. Ревзон, В.П. Титаренко; старші лаборанти Д.С. Бажанова, Н.В. Постарніченко, І.В. Чубчик, О.Л. Ковригіна, І.В. Друзенко, С.Г. Гречка. Спеціальність «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг», яка буде ліцензована у 2010 році, поєднує в одному спеціалісті і системного аналітика, і еколога, і економіста. Студенти, які навчаються за даною спеціальністю, є розробниками широкого класу інформаційних систем спостережень. Вони оволодівають засобами програмного забезпечення вимірювальних та контролюючих систем, глобальних моніторингових систем, систем інтелектуального аналізу даних та евристичних систем спостережень. Фахівець з комп’ютерного еколого-економічного моніторингу може працювати у відділах комп’ютеризації, комп’ютерного еколого-економічного моніторингу, в еколого-експертних підрозділах Міністерства екології, Державної екологічно інспекції, державних управліннях екології й природних ресурсів, відділах екології на підприємствах.

Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем Напрям – «Програмна інженерія». Спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем». Комп’ютери, комп’ютерна техніка та, відповідно, програмне забезпечення – це те, без чого неможливо навіть уявити собі сучасне життя. Зараз комп’ютери присутні майже в кожній структурі або організації, якою б діяльністю вона не займалася. Та, незважаючи на досить велике розповсюдження комп’ютерної техніки як у нашій країні, так і за кордоном, відчувається помітний брак відповідних спеціалістів. С.Б. Приходько, Попит на таких спеціалістів не тільки надканд. техн. наук, доцент, завідувач звичайно високий, але й стрімко зростає! кафедри ПЗАС Тому кафедра ПЗАС готує своїх випускників до роботи у галузі провідних комп’ютерних технологій. Вони можуть працювати у будь-яких організаціях, що розробляють або використовують різні комп’ютерні системи та технології, в тому числі комп’ютеризовані системи обробки інформації і управління, системи штучного інтелекту та системне програмне забезпечення ЕОМ. До складу кафедри ввійшли досвідчені викладачі факультету комп’ютерних наук Інституту комп’ютерних та інженерно-технологічних наук: д-р техн. наук, професор І.І. Коваленко; кандидати техн. наук, доценти С.Б. Приходько, С.В. Суслов, В.І. Тимофєєв, І.В. Устенко, Т.А. Фаріонова, Л.О. Латанська (канд. фіз.-мат. наук, доцент); ст. викладач Ф.В. Толстой; викладачі В.А. Опанасенко, Т.В. Пономаренко, Т.В. Тимофєєва, С.М. Божаткін. Навчально-допоміжний склад кафедри: Т.В. Тимофєєва – зав. лабораторією; Г.Г. Шулежко – інженер; старші лаборанти І.М. Курепіна, Н.О. Кіскіна, А.С. Крамаренко, М.О. Малков; С.В. Битко – оператор.

Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем входить до складу факультету комп’ютерних наук, який є учасником програми MICROSOFT DEVELOPER NETWORK AKADEMIC ALLIANCE (MSDN-AA).

У зв’язку з цим, кожен студент факультету має право отримати і встановити на домашньому комп’ютері безкоштовно ліцензійне програмне забезпечення фірми MICROSOFT для навчальних цілей і некомерційної наукової діяльності за умови дотримання додаткових умов ліцензії. Рівень підготовки студентів підтверджується перемогами в конкурсах наукових робіт. Так у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напрямку «Інформатика і кібернетика» наші студенти Н.О. Морозан та Є.О. Морозан під керівництвом доктора технічних наук, професора І.І. Коваленка отримали дипломи переможців IIIступеня у 2007 році, а у 2008 році студент А.В. Пухалевич під керівництвом кандидата технічних наук, доцента С.Б. Приходька отримав диплом I ступеня.

Склад викладачів та співробітників кафедри ПЗАС


12 червня 2010

Кораблебудівник, № 8

4

Кафедра зварювального виробництва Напрям – «Зварювання». Спеціальність «Технологія та устаткування зварювання». Кафедра зварювального виробництва за свою п’ятдесятирічну історію підготувала більше трьох тисяч спеціалістів, яки стали самодостатніми особистостями, досягли великих успіхів у кар’єрному зростанні, керуванні власним бізнесом, науковій роботі, політиці. Ми готуємо фахівців зі спеціальності 050504 «Технологія та устаткування зварювання»: – бакалавр за напрямом 6.050504– «Зварювання», кваліфікація – бакалавр зварювання, термін навчання – 4 роки; – спеціаліст за фахом «Технологія та устаткування зварювання», кваліфікація інженер-механік, термін навчання – 5,5 років. – магістр зі зварювання, фахівець з технології і устаткування зварювання, термін навчання – 5,5 років; Випускники кафедри в процесі навчання оволодівають теоретичними та практичними навичками з будови і властивостей металів, сплавів, неметалічних неорганічних і органічних матеріалів, наукових основ і технології сучасного устаткування для з’єднання металів між собою, металів з неметалами, нанесення покриттів і т. п. Освоєння робочої професії дає можливість студентам 3-го курсу отримати посвідчення фахівця-зварювальника і проходити практику на штатних посадах. Кафедра співпрацює з відомими науковими школами, підтримує зв’язки з кафедрами зварювального виробництва України та держав СНД. Давні творчі зв’язки підтри-

муються з Університетом науки і технологій Джянсу (м. Чже Дзян, КНР), Інститутом авіаційних матеріалів (м. Пекін, КНР), університетами і Спілкою зварників Німеччини, інститутом високострумової електроніки СВ РАН (м. Томск, Росія). Проводиться атестація фахівців згідно з європейськими і міжнародними нормами з видачею дипломів «Європейський інженер зі зварювання» або «Міжнародний інженер зі зварювання», які дозволяють працювати в будь-якій країні. Для цього студенти мають можливість поглибленого вивчення англійської і німецької мов. На базі кафедри створено науково-дослідний інститут паяння та зварювання тиском у вакуумі. Усі викладачі кафедри займаються науковою роботою. Крок за кроком наші викладачі проведуть вас по щаблях знань: бакалавр, спеціаліст, магістр. При бажанні можливе продовження навчання в аспірантурі.

Кафедра конструювання та виробництва виробів із композиційних матеріалів Напрям – «Авіа- і ракетобудування». Спеціальність «Констнаприкінці 20-го століття. Тому, у 1991 році, для забезпечення руювання і виготовлення виробів з композиційних матеріалів». потреб виробництв південного регіону в інженерах-механіках з Кафедра готує спеціалістів за фахом: композиційних матеріалів в нашому університеті була відкрита - бакалавр за напрямом 051101 – спеціальність «Конструювання і виробництво виробів з компози«Авіа- і ракетобудування», кваційних матеріалів», яка згодом увійшла до напряму підготовки – ліфікація – молодший інженер«Авіація і космонавтика», а з 2007 року назву напряму підготовки механік, термін навчання – 4 змінено на «Авіа- і ракетобудування» (шифр напряму 6.051101). роки; Спеціалістів аналогічного профілю в Україні ще готують лише - спеціаліст зі спеціальності у Національному аерокосмічному університеті «Харківській авіа«Конструювання та виготовлення виційний інститут» ім. М.Є. Жуковського. Випускники цієї спеціальробів із КМ», кваліфікація – інженер-меності користуються попитом на підприємствах усіх форм власханік, термін навчання – 5,5 років. ності різних галузей промисловості, банківській сфері, будівництві, Спеціалісти мають можливість одержати підсилену підготовку інших сферах діяльності. Основними замовниками є ДП НВКГ за однією з чотирьох спеціалізацій: «Зоря - Машпроект», МГЗ, завод «Океан» числені малі виробничі · комп’ютерне проектування виробів із композиційних матеріпідприємства Миколаївщини приватної форми власності різних алів; галузей та інші . Працюють випуск· конструювання та виробництво товарів ники у Росії, Англії, Ірландії, США, широкого вжитку; Ізраїлі. Вони вміють конструювати · проектування та виробництво медичи виробляти все – від тенісних ракеного устаткування; ток до космічних ракет. · малотоннажні судна. На кафедрі працює аспірантура по Об’єктивні потреби розвитку різних гаспеціальності «Механіка деформовалузей техніки обумовили створення нових, ного твердого тіла». більш досконалих, конструкційних матеріУ Всеукраїнському конкурсі стуалів, які отримали назву композиційні. Засдентських наукових робіт у 2010 р. тосування цих матеріалів дозволило значробота студентки О.В. Юзєєвої зайно підвищити характеристики міцності та няла перше місце, а студентки жорсткості виробів, які проектуються при М.М. Новік – друге місце. мінімізації їх малогабаритних та вартісних Спеціалісти-композитники знайдуть показників. Особливо широке застосуванроботу всюди, де щось виготовляють ня композиційні матеріали (КМ) одержали із конструкційних матеріалів. Лекцію проводить завідувач кафедри, професор Є.Т. Бурдун


12 червня 2010

5

Кораблебудівник, № 8

Кафедра матеріалознавства та технології металів У 21-му столітті зростає попит на матеріали для застосування в магістрів здійснюється на базі Інституту електроімпульсних проекстремальних умовах: інтенсивного зношування, потужних цесів НАН України, де по закінченні навчання студенти залишавібрацій, надвисоких та низьких температур, агресивних середоються працювати. вищ, радіаційного випромінювання. Ці матеріали повинні задоЗа бажанням студенти можуть отримати поглиблені знання за вольняти потреби аерокосмічної техніки, двигунобудування, атомспеціалізаціями: «Відновлення деталей машин і механізмів», «Технічна діагностика та експертиза», «Комп’ютерна металографія», ної енергетики, хімічної промисловості, і навіть медицини. «Менеджмент інноваційних технологій у виробництві порошкових Всім цим вимогам відповідає підготовка якісних фахівців, яку і композиційних матеріалів, покриттів». Випускники зможуть завведе кафедра матеріалознавства і технології металів, спочатку за жди працювати у машинобудівній, приладобудівній, будівельній напрямом «Інженерне матеріалознавство», далі за спеціальністю «Композиційні та порошкові матеріали, покриття». Протягом 5,5 років студент отримує інженерну підготовку щодо сучасних технологій одержання виробів та їх відновлення, нанесення покриттів, які легко і ефективно впроваджуються на малих та середніх підприємствах, водночас здобуває поглибленні знання з англійської мови. Навчальний процес не стоїть на місці і кожен рік програма поповнюється новітніми технологіями та розробками. Це опанування сучасними методами комп’ютерної металографії і графіки, комп’ютерного моделювання, ознайомлення з нанотехнологіями, набуття навичок з автоматизації виробництва. Підготовку студентів ведуть кваліфіковані спеціалісти, чия наукова діяльність безпосередньо пов’язана з розробкою нових матеріалів та покриттів, дослідженням їх властивостей, підвищенням довговічності деталей машин, механізмів та конструкцій. Два доктори технічних наук, вісім кандидатів наук працюють з перспекКолектив кафедри матеріалознавства та технології металів тивною молоддю. Основними напрямками науково-дослідта інших галузях промисловості; на підприємствах з ремонту техніної діяльності колективу кафедри є розробки ущільнюючих та ки широкого призначення; в галузі технічної експертизи; на стантеплозахисних напилених покриттів, створення нових порошкових ціях техобслуговування; на виробництві, яке пов’язано зі ствоі композиційних матеріалів, оптимізація термообробки демпфіруренням та обробкою порошкових, композиційних, керамічних маючих кольорових сплавів, розробки зносостійких матеріалів і потеріалів та покриттів; у проектних організаціях та навчальних криттів. закладах тощо. Потужною практичною базою є лабораторії: порошкової метаУніверсальність та багатопрофільність підготовки фахівців дозлургії, газотермічних покриттів, металографічна, обробки металів воляє забезпечити працевлаштування випускників. різанням та лабораторія термічної обробки. Зокрема, підготовка

Кафедра управління проектами «Управління проектами» – нова для України галузь професійних знань, що одержала широке визнання і поширення в країнах з ринковою економікою. Управління проектом – це комплекс взаємопов’язаних заходів, призначених для досягнення, протягом заданого періоду часу і при встановленому бюджеті, чітко визначених цілей. Проектний підхід може використовуватися для управління поточними господарськими процесами в організації, коли вирішується завдання досягнення певних показників у роботі. У бізнесі робота з проектом є свого роду мистецтвом і вимагає вмінь, часу і сил. Менеджери проекту – це ключові фігури в таких галузях, як житлове і виробниче будівництво, машинобудування, архітектура, промислове виробництво, але у них є хороші можливості і в інших областях. У комп’ютерних компаніях, наприклад, менеджери проектів відповідають за випуск нових продуктів, розробку нових технологій і координацію програм зі стратегічними партнерами. Незалежно від виду проектів, над С.К. Чернов, д-р техн. наук, якими працюють менеджери пропрофесор, завідувач ектів, їм необхідні певні знання. Накафедри УП приклад, для роботи в галузі житло-

вого будівництва потрібен диплом інженера. Фахівцеві у сфері високих технологій необхідний диплом з комп’ютерних наук або електротехніки. Незалежно від виду діяльності найбільш успішно працюють ті менеджери, які пройшли навчання основам бізнесу та отримали ступінь бакалавра або навіть магістра ділового адміністрування в сфері бізнесу або фінансів. Від роботи за проектами багато в чому залежить фінансовий успіх компанії, і тому менеджер проекту повинен вміти оцінювати наслідки роботи з точки зору компанії. Для молодих честолюбних фахівців, які мріють про кар’єру сучасного керівника, в 2007 році у Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова була створена кафедра управління проектами. Кафедра здійснює підготовку студентів на базі бакалаврату будь-якого напряму за двома кваліфікаційними рівнями: спеціаліст з управління проектами та програмами у сфері матеріального і нематеріального виробництва; магістр з управління проектами та програмами у сфері матеріального і нематеріального виробництва. Менеджерам проектів необхідно мати гарні організаторські здібності, вміти розробляти і дотримуватися плану, вирішувати одночасно безліч завдань. Від кандидата на таку посаду потрібні міцні навички спілкування з людьми, аналітичний склад розуму і орієнтованість на досягнення результату. Цьому Вас зможуть навчити доктори технічних наук, професори, кандидати технічних наук, доценти та старші викладачі нашої кафедри.


12 червня 2010

Кораблебудівник, № 8

6

КВН-новости

НУК

Ура, свершилось!!! В субботу, 10 апреля, в главном корпусе НУК успешно прошла десятая юбилейная игра КВН за обладание кубком НУК. Очень порадовало, что еще до начала игры в зале царила дружественая атмосфера, участники разных команд весело обсуждали всевозможные КВН-ские темы и делились свежими новостями. Между собой соревновась шесть команд: «Котлеты моей жены», «Минус 220 вольт», «Экстрем» (г. Херсон), сборная НУК, «Политех» (Первомайский политехнический институт), «Римские каникулы». Тема юбилейной игры «Студент – это звучит гордо!» обозначила характер борьбы. А тема приветствия отвечала на вопрос, каким должен быть студент – «От сессии до сессии живут студенты весело». Все команды отличались качественным и интеллектуальным юмором. Фаворитами игры стала команда КВН «Котлеты моей жены». Ребята получили переходной кубок НУК и поездку на ежегодный КВН фестиваль «Жемчужина у моря». Особую благодарность выражаем профкому студентов НУК и Долгову Евгению Леонидовичу за финансирование и проведение прекрасного праздника.

Что такое НУК? Ну-ка скажем вслух – НУК – это территория, здесь своя история. Свое поколение, может, я не прав, Но это мое мнение. Наука и культура, и даже физкультура. Красивые девчонки, что сводят нас с ума. Есть даже химия, достала всех она. Но, несмотря на это, здесь есть свои поэты, Таланты, музыканты, актрисы, есть певцы. Не надо сомневаться, что все здесь молодцы. Глаза светлы, как солнце, Тут также есть китайцы, корейцы и эстонцы. Здесь нет различий расы, И, если надо, за нас потянут массу. Университет кораблестроения – Сила, творчество и смелое мышление.

*** Кто всегда от бед спасет? Кто поможет и поймет? И совет полезный даст? Никогда вас не предаст? Кто дороже ста карат? Наш любимый деканат! Михаил Рябоконь, студент групы 2122

Михаил Рябоконь, студент групы 2122, учасник команды «Римские каникулы»

Зізнання шестикурсника Привіт, шановне студентство НУК! Мене звати Сашко, я студент шостого курсу, і мені хочеться вам розповісти про своє найпрекрасніше почуття на Землі – любов. Щоб довго вас не інтригувати, скажу одразу, що об’єктом мого захоплення є Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова. Можливо, декому з вас мої почуття здадуться трохи дивними, але ця стаття розповість про причини мого зізнання. Коли я вперше зайшов до університету, надворі був золотавий вересень 2004 року, і я ще не усвідомлював, що тут проведу найкращі роки своєї юності. Але щось таємниче, щось загадкове у цьому храмі науки притягувало мене, манило розкрити себе і проявити найкращі індивідуальні якості... І я відкрився, я почав робити свої перші кроки самостійного життя разом з викладачами та студентами НУК – тут пізнавалися істини життя, відкривалися таємниці науки, і тут знаходилися нові друзі. Адже дійсно, у цьому закладі студентський світ живе своїм життям, сповненим новими враженнями, цікавими знайомствами, веселими пригодами! Але не слід обмежувати цей світ одногрупниками чи знайомими з потоку, бо він набагато ширший: профспілкова організація студентів (у народі «Профком»); центри студентської

Газета "Кораблебудівник" Засновник – Трудовий колектив НУК

Гол. редактор - С.С. Рижков Відповідальний за випуск – К.В. Кошкін Редактор та комп'ютерна верстка – Т.Ф. Чистякова

самодіяльності – КХЦ «Натхнення» і «Корабел»; трудовий загін «Корабел»; спілка поетів; спортивні секції та багато іншого. Що оберете ви – не знаю, але знаю точно, що я ніколи не пошкодую, що свій вільний час присвятив діяльності в КХЦ «Натхнення» і трудовому загоні «Корабел», а також іграм за команду КВК «Корабельні твОрюки» від ІКІТН. Саме тут я зумів реалізуватися як актор, організатор і як активний громадський діяч, саме тут у мене з’явилися справжні друзі, з якими я сподіваюся, буду йти пліч-о-пліч протягом свого життя. Дякую вам, друзі! А як же можна забути про привітних та доброзичливих, розумних та мудрих наших викладачів? Тут в пам’яті відразу виникають теплі спогади про веселі розповіді на лекціях з історії, пізнавальні години української мови, складні пари з вищої математики, фізики, хімії, цікаві лекції з опору матеріалів («сопромат»), деталей машин, економіки підприємств та багато інших. Окремо хотілося б виділити ті незабутні лекції, які проводили викладачі моєї рідної кафедри матеріалознавства та технології металів – дякую вам за здобуті знання, які знадобляться у подальшому, сповненому тернистих шляхів, житті! Любі друзі! Я сподіваюся, що у своїй короткій, але щирій статті я показав, що наш університет не можна не любити, бо це – храм науки, джерело безмежних знань, шлях у самостійне життя, а також світ яскравих подій, емоцій і переживань! Цінуйте свої студентські роки та любіть свій університет, бо проміння любові будь-яку душу освітить! З любов’ю Павлінчук Олександр.

Розповсюджується безкоштовно. Надруковано в друкарні НУК (вул.Скороходова, 5) Свідоцтво про державну реєстрацію МК № 514-10/р від 12.07.06 р. видано Миколаївським облуправлінням юстиції

Газета видається з вересня 1931 р. Виходить українською та російською мовами Наклад – 500 прим. Зам. № 237

54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9, к. 250


Кораблебудівник №8  

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 2010 рік.

Кораблебудівник №8  

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 2010 рік.

Advertisement